nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
37/2006. (V. 18.) FVM rendelet
az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről
2013-08-01
2017-04-20
3
Jogszabály

37/2006. (V. 18.) FVM rendelet

az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről

A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. §-a (3) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – az egészségügyi miniszterrel, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §1 (1)2 Az EK-műtrágyákat az áru beérkezésekor a szükséges megfelelőség-ellenőrzések elvégzése érdekében be kell jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (a továbbiakban: engedélyező hatóság).

(2) A műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2003/2003/EK rendelet) 27. cikke szerinti vizsgálati eredményt az engedélyező hatósághoz kell benyújtani.

(3) Amennyiben egy, a termésnövelő anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkező műtrágya megfelel az EK-műtrágyákra vonatkozó előírásoknak, és az engedélyes a műtrágyát EK-műtrágyaként kívánja forgalomba hozni, a forgalmazás megkezdése előtt ezt be kell jelentenie az engedélyező hatóságnak. A bejelentés benyújtásától számított 30 napon belül az engedélyező hatóság a termésnövelő anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási engedélyt visszavonja.

(4) A csomagoláson, címkén, illetve ömlesztett áru kísérő okmányán a műtrágya tápelemeit – a 2003/2003/EK rendelet 6. cikke szerint – a Melléklet szerinti elemi és oxidos formában is fel kell tüntetni.

2. § (1)3 Az EK-műtrágyák hatósági ellenőrzését a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi igazgatóság) végzi, melynek során vizsgálja

a) a 2003/2003/EK rendelet szerinti gyártónál (a továbbiakban: gyártó)

1. a 2003/2003/EK rendelet szerinti nyilvántartást,

2. a Tv. szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését,

b) a forgalmazónál és a felhasználónál

1. az „EK-műtrágya” jelölés jogosultságát a 2003/2003/EK rendelet I. melléklete alapján,

2. a 2003/2003/EK rendelet címkézésre vonatkozó előírásait,

3. a 2003/2003/EK rendelet csomagolásra vonatkozó előírásait,

c) a gyártónál, a kiszerelőnél, a forgalmazónál és a felhasználónál a 2003/2003/EK rendelet szerinti típusokra vonatkozó minőségi előírások teljesülését.

(2)4 A növény- és talajvédelmi igazgatóság az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott ellenőrzése során laboratóriumi vizsgálathoz térítésmentesen mintát vehet. A mintavételt a 2003/2003/EK rendelet IV. mellékletében leírtak alapján kell elvégezni. A mintavétel helyén ellenmintát kell hagyni.

(3) A hatósági ellenőrzéshez szükséges vizsgálatokat a 2003/2003/EK rendelet III. és IV. mellékletében leírt módszerekkel és az azokra akkreditált, az Európai Bizottságnál bejelentett és az Európai Bizottság által közzétett laboratóriumok végezhetik.

3. § (1) Amennyiben a címkén, illetve kísérő okmányon feltüntetett adatok szerint az ellenőrzött műtrágya nem elégíti ki az „EK-műtrágya” jelölés használatára vonatkozó előírásokat, a készítményre a termésnövelő anyagok engedélyezéséről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(2)5 Amennyiben a csomagolás, címke, illetve kísérő okmány nem felel meg a 2003/2003/EK rendelet előírásainak, a növény- és talajvédelmi igazgatóság a készítmény adott tételére a kijavításig forgalomba hozatali és felhasználási tilalmat rendel el.

(3)6 Az EK-műtrágya hatóanyag tartalmát hatósági ellenőrzés keretében a növény- és talajvédelmi igazgatóság vizsgálja. Amennyiben a vizsgált EK-műtrágya hatóanyag tartalma eltér a gyártó által deklarált értéktől, de besorolható a 2003/2003/EK rendelet szerint valamely EK-műtrágya típusba, a növény- és talajvédelmi igazgatóság kötelezi a gyártót vagy a forgalmazót a növény- és talajvédelmi igazgatóság által megállapított hatóanyag tartalom feltüntetésére. A növény- és talajvédelmi igazgatóság a megállapított hatóanyag tartalom feltüntetéséig forgalomba hozatali és felhasználási tilalmat rendel el.

(4) Amennyiben a vizsgált EK-műtrágya hatóanyag tartalma eltér a gyártó által deklarált értéktől, és nem felel meg valamely EK-műtrágya típusnak, a termésnövelő anyagok engedélyezéséről szóló külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a magas nitrogén tartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágya hatósági ellenőrzés keretében végzett robbanóképesség vizsgálata során nem felel meg az előírásoknak, a tétel kezelésére a veszélyes hulladékra vonatkozó külön jogszabályt kell alkalmazni.

4. §7 A 2003/2003/EK rendelet 15. cikke szerinti védzáradék intézkedések meghozatala, valamint az azzal kapcsolatos értesítési kötelezettség teljesítése a Vidékfejlesztési Minisztérium hatáskörébe tartozik.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése a rendelet kihirdetését követő negyedik hónap első napján lép hatályba. Az 1. § (3) bekezdésének meg nem felelő, az 1. § (3) bekezdésének hatálybalépését megelőzően gyártott EK-műtrágya a készlet kimerüléséig forgalomba hozható.

Melléklet a 37/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

A tápelemek feltüntetésére vonatkozó előírások

A tápelemek feltüntetésére vonatkozó előírások

 

Tápelem neve

Vegyjel

Átszámítás

Makro-
elemek

Nitrogén
Foszfor
– Foszfor-pentoxid
Kálium
– Kálium-oxid

N
P
P2O5
K
K2O


P = P2O5 × 0,436

K = K2O × 0,830

Mezo-
elemek

Kalcium
– Kalcium-oxid
Magnézium
– Magnézium-oxid
Nátrium
– Nátrium-oxid
Kén
– Kén-trioxid
Klór

Ca
CaO
Mg
MgO
Na
Na2O
S
SO3
Cl

Ca = CaO × 0,715

Mg = MgO × 0,6

Na = Na2O × 0,742

S = SO3 × 0,400

Mikro-
elemek

Bór
Kobalt
Réz
Vas
Mangán
Molibdén
Cink

B
Co
Cu
Fe
Mn
Mo
Zn

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!