nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról
2017-01-01
2017-12-31
18
Jogszabály

25/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.) 86. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (a továbbiakban: Harmtv.) 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Szmtv. és a Harmtv. rendelkezéseire figyelemmel a kisajátításról szóló 1976. évi 24. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 33/1976. (IX. 5.) MT rendelet 63. § (1) bekezdésében, a Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. § (2) bekezdésében és a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. § a) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (7) bekezdés a) pontjában, a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdésében, a határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997. évi XXXII. törvény 83. § (4) bekezdés a) pontjában, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében, valamint a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A SZABAD MOZGÁS ÉS TARTÓZKODÁS JOGÁVAL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Az EGT-állampolgár száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodásának bejelentéséről szóló igazolás1

1. § (1)2 Az Szmtv. 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személy (a továbbiakban: EGT-állampolgár) a száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló, kártya formátumú, a tartózkodás bejelentéséről szóló igazolás (a továbbiakban: regisztrációs igazolás) kiadását az e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A regisztrációs igazolást annak az EGT-állampolgárnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) A regisztrációs igazolást az e rendelet 6. melléklet 1. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

2. § (1)3 Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolásban foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a regisztrációs igazolás cseréjét a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bejelentett lakóhelye szerint illetékes területi szervénél (a továbbiakban: regionális igazgatóság).

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a regisztrációs igazolás cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a regisztrációs igazolás megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a regisztrációs igazolást az EGT-állampolgár bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt regisztrációs igazolást az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a regisztrációs igazolást, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

(5) Az EGT-állampolgár a regisztrációs igazolást, illetve a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogát igazoló okmány4

3. § (1)5 A száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó tartózkodási jogot igazoló okmány (a továbbiakban: tartózkodási kártya) kiadása, illetve a tartózkodási kártya meghosszabbítása iránti kérelmet

a) az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja az e rendelet 2. melléklet I. pontjában,

b) a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja az e rendelet 2. melléklet II. pontjában

meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be.

(2) A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(3) A tartózkodási kártya érvényességi idejét a tartózkodás igazolt céljára, tervezett időtartamára és a tartózkodás feltételeit igazoló okmányok, okiratok tartalmára és érvényességére figyelemmel kell meghatározni.

(4) A tartózkodási kártyát

a) az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kártya formátumban kell kiadni,

b)6 a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kártya formátumban – tartózkodási engedély megnevezéssel – kell kiadni.

(5) Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiállított tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

(6) A magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiállított tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 2. pont b) alpontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

4. § A tartózkodási kártyát annak a harmadik ország állampolgárságával rendelkező kiskorúnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

5. § (1) Az a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, akinek a tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási kártya cseréjét a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2)7 A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát – a meglévő matrica formátumú tartózkodási kártya érvénytelenítése, vagy a kártya formátumú tartózkodási kártya bevonása mellett – a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának – a meglévő tartózkodási kártya bevonása mellett – kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

6. § (1) Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve a tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(2)8 Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a kártya formájú tartózkodási kártyát, vagy a matrica formátumú tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve ha az úti okmány vagy a benne lévő tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(3) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt kártya formátumú tartózkodási kártyát, illetve tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányt az új tartózkodási kártya kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(4) Le kell adni az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt a tartózkodási kártyát, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg.

7. § A harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a tartózkodási kártyát és a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

Az EGT-állampolgár és a családtag állandó tartózkodási jogát igazoló okmány

8. § (1) Az állandó tartózkodási jogot igazoló, kártya formátumú okmány (a továbbiakban: állandó tartózkodási kártya) kiadása iránti kérelmet az EGT-állampolgár és a családtag az e rendelet 3. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújthatja be, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) Az állandó tartózkodási kártyát annak az EGT-állampolgárnak és családtagnak is külön kell kiadni, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a tartózkodási jogot igazoló okmánnyal rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.

(3) Az állandó tartózkodási kártyát az e rendelet 6. melléklet 3. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.

9. § (1) Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyájában foglalt adatai megváltozása esetén az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes személyazonosító igazolványa bemutatása mellett az e rendelet 4. mellékletében meghatározott formanyomtatványon a bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál kérheti az állandó tartózkodási kártya cseréjét.

(2) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik az állandó tartózkodási kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

(3) Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag az állandó tartózkodási kártyát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve az állandó tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, az állandó tartózkodási kártyát az EGT-állampolgár és a családtag bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

(4) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt állandó tartózkodási kártyát az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja. Le kell adni a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt az állandó tartózkodási kártyát, amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.

10. § Az EGT-állampolgár és a családtag az állandó tartózkodási kártyát, illetve a személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv által kiadott, a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványt köteles magánál tartani és az arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az EGT-állampolgárt és a családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.

A tartózkodási jogot igazoló okmányok érvénytelenítése9

10/A. §10 A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegű nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

Az aláírás minta

11. §11 A tartózkodási jogot igazoló okmány kiadása, meghosszabbítása, pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

12. §12

II. Fejezet

A HARMADIK ORSZÁGBELI ÁLLAMPOLGÁROKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

13–14. §13

15. §14 Az érvénytelen tartózkodási engedélyt, EU Kék Kártyát, illetve bevándorolt vagy letelepedett státuszt igazoló okmányt, a tartózkodási engedélyt, az EU Kék Kártyát, illetve a bevándorolt vagy letelepedett státuszt visszavonó, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegű, nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.

16. §15 A Harmtv. vhr. 64. §-ában meghatározott meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet az e rendelet 8. mellékletében foglalt formanyomtatványon kell benyújtani.

17. §16 A nemzeti vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

18. § (1) A családi együttélés biztosítása céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az e rendelet 11. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2)17 A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 19. § (8) bekezdésében meghatározott tartózkodási engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap alapján kell kiadni.

(3)18

(4) A tanulmányi céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 13. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) A kutatás céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 14. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) A hivatalos célból kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 15. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) A gyógykezelés céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 16. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(8) A látogatás céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 17. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(9) Az egyéb célból kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 18. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(10)19 Az önkéntes tevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 27. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(11)20 A nemzeti tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 28. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(12)21 A harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély iránti kérelme benyújtásakor az e rendelet 29. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyilatkozik, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e a Harmtv. 42. § (3) bekezdésében meghatározott önkéntes távozást.

(13)22 Az EU Kék Kártya iránti kérelmet az e rendelet 32. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(14)23 Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 33. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(15)24 A humanitárius célú tartózkodási engedély hivatalból történő kiállításához a 34. mellékletben meghatározott formanyomtatványt kell kitölteni.

(16)25 A munkavállalás célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 35. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(17)26 A jövedelemszerzés célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 36. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(18)27 A szezonális munkavállalás célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 37. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(19)28 A vállalaton belüli áthelyezés célú tartózkodási engedély és a hosszú távú mobilitási célú tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 38. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(20)29 A Harmtv. 6. § (3) bekezdésben foglalt esetben a fogadó szervezet a Harmtv. 71. § (9) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét az e rendelet 39. mellékletében meghatározott bejelentő lapon köteles teljesíteni.

19. § A Harmtv. 30. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást az e rendelet 19. mellékletében foglalt adattartalommal kell kiállítani.

20. § (1) A Harmtv. 32. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti ideiglenes letelepedési engedély, nemzeti letelepedési engedély, valamint EK letelepedési engedély iránti kérelmet az e rendelet 20. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

(2)30 A Magyarországon született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap és betétlap alapján kell kiadni.

21. §31 (1) Az a harmadik országbeli állampolgár, akinek a tartózkodási okmányában foglalt adatai megváltoztak, az adatváltozást tartalmazó új úti okmánya bemutatása mellett az e rendelet 21. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kérheti a tartózkodási okmánya cseréjét a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.

(2) A tartózkodási okmány cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodásra jogosító engedélyt – a meglévő tartózkodási okmány bevonása mellett – a harmadik országbeli állampolgár részére kiadja.

(3) A regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik a tartózkodási okmány cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.

21/A. §32 (1) Ha a harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy eltulajdonították, illetve az okmány megrongálódása miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási okmányát a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 22. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja. A külföldön tartózkodó harmadik országbeli állampolgár a 22. melléklet szerinti pótlás iránti kérelmet a konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

(2) Ha az elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt tartózkodási okmányt az új tartózkodási okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának a regionális igazgatóság visszaadja.

(3) A harmadik országbeli állampolgár azt a tartózkodási okmányt, amelyet az új okmány kiadását követően talált meg, a lakóhelye vagy szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál adja le.

22. § A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 74. §-a alkalmazásában a gyermek születését az e rendelet 23. mellékletében meghatározott formanyomtatványon jelenti be.

22/A. §33 (1) A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 83. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 30. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

(2) A hontalanként elismert személy a Harmtv. 85. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 31. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.

Az aláírás minta34

22/B. §35 A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány kiadása, meghosszabbítása, a tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély, EU Kék Kártya okmány pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, ezen tényt az eljáró hatóság a bekeretezett aláírás minta rovatban vízszintes vonal elhelyezésével jelzi. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.

Az idegenrendészeti eljárással összefüggő költségek megtérítése

23. § (1) A harmadik országbeli állampolgárt terhelő költségek megállapítása során a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az utazással összefüggő költségek,

b) a kiutasítás végrehajtásában közreműködő kísérő költsége,

c)36 a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti őrizet, a kiutasítást előkészítő őrizet időtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,

d) a harmadik országbeli állampolgár részére megelőlegezett költségek.

(2) Az utazási költségek megállapításánál az érvényes belföldi utazási díjtételeket, illetve gépjárművel történő szállítás esetén az üzemeltetésre vonatkozó normákat kell figyelembe venni.

(2a)37 Az őrizetes tartására és ellátására fordított költségek megállapításánál a következő kiadásokat kell figyelembe venni:

a) az őrizetes étkezésére fordított költséget,

b) tisztálkodásához biztosított eszközök beszerzésére fordított költséget,

c) ruházatának és ágyneműjének tisztításához szükséges eszközök beszerzésére fordított költséget,

d) az őrizetes polgári ruházattal történő ellátására fordított költséget, amennyiben az használhatatlanná vált vagy nem az évszaknak megfelelő és más módon nem biztosítható,

e) az őrizetes sürgősségi és alapellátásnak nem minősülő gyógykezelésével kapcsolatos, továbbá az őrizetes életét és testi épségét szándékosan károsító magatartása miatt szükségessé vált egészségügyi ellátás költségét,

f) az őrizet végrehajtásával össze nem függő ügyben biztosított tolmács közreműködésének költségét.

(2b)38 Az őrizetet elrendelő hatóság megkeresésére az őrzött szállás soron kívül megküldi az őrizet időtartama alatt az őrizetes tartására és ellátására fordított költségekről készített jegyzéket. Az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóság a költségjegyzék alapján haladéktalanul elkészíti a költség-végzést.

(3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a harmadik országbeli állampolgár a megállapított összeget köteles a költségviselésről rendelkező döntés közlésekor készpénzben megfizetni. Ha ez nem lehetséges, a harmadik országbeli állampolgár köteles a megállapított költséget a döntésben megjelölt számlára készpénz-átutalási megbízás vagy az állandó vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes magyar külképviseleten történő befizetés útján a Hivatalnak visszatéríteni.

(4) A külképviselet a költségek visszatérítéséről igazolást ad ki, ezzel egyidejűleg – a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő hatóság tájékoztatása céljából – a Külügyminisztérium útján haladéktalanul értesíti a központi nyilvántartó szervet, és gondoskodik a befizetett összegnek a Hivatalhoz történő átutalásáról.

24. § Ha a Harmtv. 50. §-ának alkalmazása során a kiutasított nem rendelkezik a kiutazás költségeivel, és nincs a költségek megfizetésére kötelezhető meghívó, vagy a kiutazás költségeivel a meghívó sem rendelkezik, a kiutasítást végrehajtó hatóság köteles segítséget nyújtani ahhoz, hogy a harmadik országbeli állampolgár – kiutazása érdekében – az állampolgársága szerinti ország diplomáciai vagy konzuli képviselete, illetve humanitárius szervezet támogatását kérhesse.

III. Fejezet

AZ ANYAGI FEDEZET MÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

25. §39 Az EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, valamint a harmadik országbeli állampolgár beutazásához szükséges anyagi fedezet irányadó mértéke beutazásonként 10 000 Ft.

III/A. Fejezet40

A VÍZUMMENTES BEUTAZÁSRA ÉS TARTÓZKODÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOKRA, VALAMINT A VÍZUMOKMÁNY PÓTLÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK41

25/A. §42 A kishatárforgalmi engedély iránti kérelmet a 26. mellékletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.

25/B. §43 Ha EGT-állampolgár és a magyar állampolgár vízumkötelezett harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja, illetve a harmadik országbeli állampolgár az úti okmányát elvesztette, megsemmisült vagy azt eltulajdonították, az úti okmányában található kilencven napot meg nem haladó, tervezett tartózkodásra jogosító érvényes vízumát a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag, illetve a harmadik országbeli állampolgár kérelmére az illetékes konzuli tisztviselő, vagy magyarországi tartózkodás esetén a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 40. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető és módosító rendelkezések

26. § (1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2)–(5)44

27–30. §45

Jogharmonizációs záradék

31. § (1)46 Ez a rendelet

a) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének,

b) a 2003/109/EK tanácsi irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló, 2011. május 11-i 2011/51/EU európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek [1–2. §]

való megfelelést szolgálja.

(2)47 E rendelet 1–3. §-a, 12. §-a és 1. melléklete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(3)48 Ez a rendelet a tagállamok külső szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról, valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i, 1931/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(4)49 E rendelet 29. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló, 2009. május 25-i 2009/50/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(5)50 E rendelet 1–3., 10–18., 20., 27–28., 32. melléklete a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

(6)51 E rendelet 10–12., 32. és 34. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló, 2011. december 13-i, 2011/98/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(7)52 E rendelet 37. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok idénymunkásként való munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. február 26-i 2014/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8)53 E rendelet 38. és 39. melléklete a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló 2014. május 15-i 2014/66/EU parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez54

ADATLAP A REGISZTRÁCIÓS IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás kezdeményezésének dátuma:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

____ év ____ hónap ____ nap

Az okmány kiállításának jogalapja:

o keresőtevékenység folytatása
o tanulmányok folytatása

 

o családtag
o egyéb

 

 

 

 

 

 

 

Kérelmező telefonszáma:

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]

Kérelmező e-mail címe:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

 

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai

A jogosult neve

1. Családi neve:

 

2. Utóneve(i):

 

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

4. Utóneve(i):

 

Anyja születési neve

5. Családi neve:

 

6. Utóneve(i):

 

Születési helye

7. Ország:

 

8. Település:

9. Születési ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

10. Neme:

Férfi o

Nő: o

11. Állampolgársága:

12. Családi állapota:

oNőtlen/Hajadon

oHázas

oÖzvegy

oElvált

II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai

21. Nevezze meg okmányának típusát:

oúti okmány
oszemélyazonosító igazolvány

22. Okmányának száma:

23. Úti okmány típusa:

oMagánútlevél

oSzolgálati útlevél

oDiplomata útlevél

oEgyéb, éspedig

____

 

Az okmány kiállításának helye

24. Ország:

25. Település:

26. Kiállítási ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

27. Érvényessége:

____ év ____ hónap ____ nap

III. Magyarországi lakóhelye

31. Irányítószám:

32. Település:

Kerület:

33. Közterület neve:

 

34. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

 

35. Házszám / Helyrajzi szám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

36. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
oKijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
oMellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.

IV. Egyéb adatok

41. Rendelkezik-e a magyarországi tartózkodás idejére egészségbiztosítással?

oIgen
oNem, az egészségbiztosítási szolgáltatások fedezetéről magam gondoskodom.

42. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

Igen o

Nem o

43. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?

Igen o

Nem o

44. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország:

Település:

Közterület neve:

45. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?

Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _________________________

_________________________________
aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelmező részére a regisztrációs igazolás kiállítását engedélyezem.

Kelt: .............................................................

...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott okmány száma:

________________

A regisztrációs igazolást átvettem.

Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

Az illetékbélyeg helye:

2. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez55

I.

ADATLAP AZ EGT-ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

______ év ______ hónap ____ nap

Az adatlap célja:

 

o Okmány kiállítása.

o Okmány meghosszabbítása.

Az okmány átvételének helye:

o A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

o A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

E-mail cím:

Telefonszám:

Arcfénykép

helye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű

aláírás mintája]

 

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre

kell esni!

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai

A jogosult neve

1. Családi neve:

2. Utóneve(i):

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

4. Utóneve(i):

Anyja születési neve

5. Családi neve:

6. Utóneve(i):

Születési helye

7. Ország:

8. Település:

9. Születési ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

10. Neme:

férfi: o

o

11. Állampolgársága:

12. Családi állapota:

o nőtlen/hajadon

o házas

o özvegy

o elvált

II. Úti okmányának adatai

21. Okmányának száma:

22. Okmányának típusa:

o Magánútlevél

o Szolgálati útlevél

o Diplomata útlevél

o egyéb, éspedig:

Az okmány kiállításának helye

23. Ország:

24. Település:

25. Kiállítási ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

26. Érvényessége:

____ év ____ hónap ____ nap

III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodás kártya adatai

31. Jelenlegi okmányának száma:

32. Kiállítási ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

33. Érvényessége: ____ év ____ hónap ____ nap

IV. Magyarországi lakóhelye

41. Irányítószám:

42. Település:

Kerület:

43. Közterület neve:

44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

45. Házszám vagy helyrajzi szám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
o Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
o Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.

V. Annak az EGT-állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik

51. Családi neve:

52. Utóneve(i):

Születési helye

53. Ország:

54. Település:

55. Születési ideje:

év hónap nap

56. Neme:

férfi: o

nő: o

57. Állampolgársága:

58. Rokonsági foka:

o Szülő

o Gyermek

o Házastárs

o Élettárs, ha magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített.

o Egyéb, éspedig:


Abban az országban, ahonnan érkeznek:

o EGT-állampolgár eltartottja volt

o EGT-állampolgárral egy háztartásban élt

o akiről súlyos egészségügyi okból
az EGT-állampolgár személyesen gondoskodik

VI. Egyéb adatok

61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

Igen o

Nem o

62. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? Igen o Nem o

63. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország: ____

Település: ____

Közterület neve (cím): ____

64. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?

Ország: ____

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: __________________________

_________________________________

aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását _______év ___hónap ____napig tartó érvényességgel engedélyezem.

Kelt: __________________________

_________________________________

(ügyintéző aláírása, pecsét)

Kiadott okmány száma:

____________________________________

A tartózkodási kártyát átvettem.

Kelt: __________________________

_________________________________

(kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ____________________________________

Az illetékbélyeg helye:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap

Az elutasító döntés indoka röviden:

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma:

A döntés kelte: ___________ év _______ hónap ______ nap

A döntés indoka röviden:

II.

ADATLAP A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR HARMADIK ORSZÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁVAL RENDELKEZŐ CSALÁDTAGJA TARTÓZKODÁSI KÁRTYÁJÁNAK KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ ÉS A LAKÓHELY BEJELENTÉSÉHEZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

______ év ______ hónap ____ nap

Az adatlap célja:

o Okmány kiállítása.

o Okmány meghosszabbítása.

 

Arcfénykép

Az okmány átvételének helye:

 

helye

 

o A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

 

 

 

 

 

o A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

 

 

 

 

 

 

E-mail cím:

 

Telefonszám:

 

 

 

 

 

 

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]

 

 

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

 

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai

A jogosult neve

1. Családi neve:

2. Utóneve(i):

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

4. Utóneve(i):

Anyja születési neve

5. Családi neve:

6. Utóneve(i):

 

Születési helye

7. Ország:

8. Település:

9. Születési ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

10. Neme:

Férfi o

Nő: o

11. Állampolgársága:

12. Családi állapota:

o Nőtlen/Hajadon

o Házas

o Özvegy

o Elvált

II. Úti okmányának adatai

21. Okmányának száma:

22. Úti okmány típusa:

o Magánútlevél

o Szolgálati útlevél

o Diplomata útlevél

o Egyéb, éspedig

Az okmány kiállításának helye

23. Ország:

 

24. Település:

25. Kiállítási ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

26. Érvényessége:

____ év ____ hónap ____ nap

III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai

31. Jelenlegi okmányának száma:

____

32. Kiállítási ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

33. Érvényessége: ____ év ____ hónap ____ nap

IV. Magyarországi lakóhelye

41. Irányítószám:

42. Település:

Kerület:

43. Közterület neve:

44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

45. Házszám / Helyrajzi szám:

Épület:

Lépcsőház :

Emelet:

Ajtó:

46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
o Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
o Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.

V. Annak a magyar állampolgárnak az adatai, akit kísér, vagy akihez csatlakozik

51. Családi neve:

52. Utóneve(i):

Születési helye

53. Ország:

54. Település:

55. Születési ideje:

____ év _____ hónap ____ nap

56. Neme:

Férfi o

Nő: o

57. Állampolgársága:

____________________________________

58. Rokonsági foka: o Szülő

o Gyermek

o Házastárs

o Élettárs, ha magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített

o Egyéb, éspedig:

o magyar állampolgár eltartottja

o magyar állampolgárral legalább egy éve egy háztartásban él

o akiről súlyos egészségügyi okból a magyar állampolgár személyesen gondoskodik

VI. Egyéb adatok

61. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

Igen o

Nem o

62. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? Igen o Nem o

63. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország: ____

Település: ____

Közterület neve: ____

64. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?

Ország: ____

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: _________________________

_________________________________

aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelmező részére a tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását ___________év______hónap _____napig tartó érvényességgel engedélyezem.

Kelt: .............................................................

...................................................

(aláírás, pecsét)

Kiadott okmány száma:

____________________________________

A tartózkodási kártyát átvettem.

Kelt: ...........................................

..........................................

(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző tartózkodási kártya száma: ..........................

Az illetékbélyeg helye:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka röviden:

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma: ……………………………..

A döntés kelte: ___________ év _______ hónap ______ nap

A döntés indoka röviden:

3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez56

ADATLAP AZ ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA KIÁLLÍTÁSÁHOZ, MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

Az okmánykiadás/hosszabbítás kezdeményezésének dátuma:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

______ év ______ hónap ____ nap

Az adatlap célja:

o Okmány kiállítása.

o Okmány meghosszabbítása.

 

Arcfénykép

Az okmány átvételének helye:

 

 

 

o A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

 

 

 

 

 

o A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

 

 

 

E-mail cím:

 

 

Telefonszám:

 

 

 

 

 

 

 

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája]

 

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

 

I. Tartózkodásra jogosult személy adatai

A jogosult neve

Családi neve:

Utóneve(i):

 

Előző vagy születési neve

Családi neve:

Utóneve(i):

Anyja születési neve

5. Családi neve:

6. Utóneve(i):

Születési helye

7. Ország:

8. Település:

9. Születési ideje:

____év ____hónap ____nap

10. Neme:

Férfi o

Nő: o

11. Állampolgársága:

12. Családi állapota:

oNőtlen/Hajadon

oHázas

oÖzvegy

oElvált

II. Úti okmányának vagy személyazonosító igazolványának adatai

21. Nevezze meg
okmányának típusát:

oúti okmány
oszemélyazonosító igazolvány

22. Okmányának száma:

23. Úti okmány típusa:

oMagánútlevél

oSzolgálati útlevél

oDiplomata útlevél

oEgyéb, éspedig

____

Az okmány kiállításának helye

24. Ország:

25. Település:

26. Kiállítási ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

27. Érvényessége:

____ év ____ hónap ____ nap

III. Meghosszabbítás esetén a jelenlegi tartózkodási kártya adatai

31. Jelenlegi okmányának száma:

32. Kiállítási ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

33. Érvényessége: ____ év ____ hónap ____ nap

IV. Magyarországi lakóhelye

41. Irányítószám:

42. Település:

Kerület:

43. Közterület neve:

44. Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

45. Házszám / Helyrajzi szám:

Épület:

Lépcsőház :

Emelet:

Ajtó:

46. A lakcímre való bejelentkezés jogalapja:
oKijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem.
oMellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló nyilatkozatát.

V. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények megjelölése
(A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!)

o EGT-állampolgár, aki 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott

o családtag, aki 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott

o személy, aki az EGT- állampolgárra vagy a magyar állampolgárra tekintettel fennmaradó joggal rendelkezik, és 5 éven át megszakítás nélkül, jogszerűen Magyarország területén tartózkodott

o állandó tartózkodásra jogosult szülőnek Magyarországon született gyermeke

o magyar állampolgár családtagja – házastárs, valamint a 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján tartózkodásra jogosult személy kivételével –, ha megszakítás nélkül legalább egy éve a magyar állampolgárral családi életközösségben él

o magyar állampolgár házastársa, feltéve, hogy a házasságot a kérelem benyújtását megelőzően legalább két éve megkötötték, és azóta életközösségük folyamatos

Ha magyar állampolgár vagy EGT-állampolgár családtagjaként kérelmezi az állandó tartózkodási kártya kiállítását vagy meghosszabbítását, a családtag adatai:

51. Családi neve:

52. Utóneve (i):

Születési helye:

53. Ország:

54. Település:

55. Születési ideje: ____ év ____ hó ____nap

56. Neme:

57. Állampolgársága:

58. Rokonsági foka: oszülő ogyermek oházastárs o Élettárs, ha magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot létesített

oegyéb

59. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország:

Település:

Közterület neve:

Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve a tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba utazik tovább?

Ország: ____

Kelt: _________________________

_________________________________
aláírás

 

Hatóság tölti ki!

A kérelmező részére az állandó tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását _________ év ______ hónap ______napig tartó érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.

Kelt: .............................................................

...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott okmány száma:

 

Az állandó tartózkodási kártyát átvettem.

Kelt: ...........................................

..........................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén az előző állandó tartózkodási kártya száma:

Az illetékbélyeg helye:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma:

Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma:

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

4. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez57

Tartózkodási jogot igazoló okmány cseréje iránti kérelem

Hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Arcfénykép

Az okmány átvételének helye:

c A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

c A kérelmező az okmány postai úton történő

megküldését kéri.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmező adatai

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

3. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

4. Személyazonosító igazolványának száma:

____________________

Úti okmány száma:

____________________

5. A cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmány száma:

____________________

6. Lakóhelyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám/Helyrajzi szám: ____________________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)

c Családi nevének megváltozását

c Utóneve megváltozását

c Neme megváltozását

c Állampolgársága megváltozását

c Egyéb változást, éspedig

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Kelt: .................................................

.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

A hatóság tölti ki!

A _________ számú tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.

Kelt: ..........................................

P. H.

.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

Az okmány cseréjét engedélyezem.

Kelt:……………………………………….. PH …………………………………………

aláírás

 

 

.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.

Kelt: ..........................................

........................................................................ (a kérelmező aláírása)

........................................................................

átadó ügyintéző aláírás, pecsét

TUDNIVALÓK

- A kérelmet a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni.
A kérelemhez mellékelni kell:
= 1 db arcfényképet,
= a cserélendő tartózkodási jogot igazoló okmányt.

- Az érvényes úti okmányt vagy személyazonosító igazolványt a kérelem benyújtásakor be kell mutatni.
- Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az illetékbélyeg helye:

5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez58

Tartózkodási jogot igazoló okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Arcfénykép

Az okmány átvételének helye:

c A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

c A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmező adatai

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

3. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

4. Személyazonosító igazolványának száma:

____________________

Úti okmány száma:

____________________

5. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmány száma:

____________________

6. Lakóhelyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám/Helyrajzi szám: ____________________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

7. Bejelentem, hogy a tartózkodási jogot igazoló okmányom

c Elveszett.

c Eltulajdonították.

c Megsemmisült.

c Megrongálódott.

Az esemény részletes leírása

Kelt: .................................................

.........................................................................
(a kérelmező aláírása)

A hatóság tölti ki!

A _________ számú megrongálódott tartózkodási jogot igazoló okmányt bevontam.

Kelt: ..........................................

P. H.

.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

Az okmány cseréjét engedélyezem.

Kelt:……………………………………….. PH …………………………………………

aláírás

 

 

.........................................................................
(az ügyintéző aláírása)

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem/átadtam.

Kelt: ..........................................

........................................................................ ………………………………………

(a kérelmező aláírása) átadó ügyintéző aláírás, pecsét

6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez59

Tartózkodási jogot igazoló okmányok

1.    Regisztrációs igazolás

Az okmány megnevezése: regisztrációs igazolás

Az okmány formátuma: kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1.    az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2.    név – családi és utónév (nevek) –;

3.    születési helye (település, ország);

4.    születési ideje;

5.    a bejelentkező személy címe;

6.    a bejelentkező aláírása;

7.    a bejelentkezés időpontja;

8.    a kiállító hatóság bélyegzője;

9.    a kiállítás helye;

10.    hátoldalon kiegészítő információ: csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes.

2.    Tartózkodási kártya

a)    EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

Az okmány megnevezése: tartózkodási kártya

Az okmány formátuma: ID-2 kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1.     okmányazonosító (elnevezése, száma);

2.     név - családi és utónév (nevek) -;

3.     születési helye (település, ország);

4.     születési ideje;

5.     állampolgárság;

6.     neme;

7.     arcfénykép;

8.     érvényességi idő;

9.     a kiállító hatóság bélyegzője;

10.     a kiállítás helye, ideje;

11.     gépi olvasásra alkalmas adatsor;

12.     megjegyzés [„EGT-állampolgár családtagja”];

13.     egyéb megjegyzés [„tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére”/ „residence card issued to family members of EEA citizens”].

b)    magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére

Magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére a tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: tartózkodási engedély / residence permit

Az okmány formátuma: ID-1-es kártya, mely tároló elemet tartalmaz

Az okmány adattartalma a következő:

1.     az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2.     név – családi és utónév (nevek) –;

3.     arcfénykép;

4.     érvényességi idő;

5.     kiállítás helye, ideje;

6.     a kártya típusa;

7.     megjegyzések [„tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére”/ „residence card issued to family members of Hungarian citizens”];

8.     a kiállító hatóság aláírása, bélyegzője;

9.     Magyarország címere;

10.     géppel olvasható terület.

3.    Állandó tartózkodási kártya

Az okmány megnevezése: állandó tartózkodási kártya

Az okmány formátuma: ID-2 kártya

Az okmány adattartalma a következő:

1.     az okmányazonosító (elnevezése, száma);

2.     név - családi és utónév (nevek) -;

3.     születési helye (település, ország);

4.     születési ideje;

5.     a kérelmező aláírása;

6.     arcfénykép;

7.     a kiállító hatóság bélyegzője;

8.     a kiállítás helye, ideje;

9.     érvényességi idő;

10.     hátoldalon kiegészítő információ: Csak érvényes személyi igazolvánnyal vagy úti okmánnyal (harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag esetén úti okmánnyal) együtt érvényes./Valid together with a valid personal identification document or travel document. (In case of third country national family member only with valid travel document.)

7. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez60

BEVÁNDORLÁSI ÉS
MENEKÜLTÜGYI
HIVATAL

ELTARTÁSI NYILATKOZAT

A nyilatkozattevő:

c EGT-állampolgár (I. pont kitöltendő)

c Magyar állampolgár (I. pont kitöltendő)

c Magyar állampolgár öneltartó családtagja (II. pont kitöltendő)

I. Alulírott     

Születési hely és idő:     

Anyja neve:     

kijelentem, hogy

     nevű

     állampolgár

Születési hely és idő:     

Anyja neve:    

eltartására magyarországi tartózkodása idejére kötelezettséget vállalok.

II. Alulírott     

Születési hely és idő:     

Anyja neve:     

kijelentem, hogy elegendő forrással rendelkezem ahhoz, hogy magyarországi tartózkodásom ne jelentsen indokolatlan terhet Magyarország szociális ellátórendszerére.

Kelt     

 

    

 

nyilatkozattevő aláírása

Előttünk mint tanúk előtt:

    

    

    

    

(név, lakcím)

(név, lakcím)

8. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez61

Magyarország

La Hongrie / Hungary

 

Sorszám:

Numéro/Number

Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem / une demande pour clause officielle de la lettre d’invitation / Request for official endorsement of the invitation letter

Az ügyfél elérhetőségei:

Telefonszám:    E-mail cím:

Alulírott / Je, soussigné(e) / I, the undersigned

Magánszemély kérelmező esetén/In case of natural person invitor / Dans le cas de la personne naturelle:

Családi név / Nom / Surname

Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name

Születési családi név / Nom de famille de naissance

/ Surname at birth

Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth

Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mčre/ Mothers surname at birth

Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mčre / Mothers first name

Születési családi és utónév / Nom et prénom / Surname and first name at birth:

____

Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mčre/Mother’s name

____

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

____

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ____

Foglalkozás / Profession / Profession Neme / Sexe /Sex ____

Neme / Sexe /Sex Foglalkozás / Profession / Profession

____

Személyazonosító okmány típusa és száma / Le type et le numéro du carte d’identité / Type and No. of document

____

Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében) / Titre de séjour (seulement en cas les éstrangers) / Residence title (applicable to foreigners)

____

Lakóhely/tartózkodási hely /Adresse /Address

____

Jogi személy kérelmező esetén / In case of legal person invitor/ Dans le cas d'une personne morale:

Jogi személy megnevezése / Le nom de la personne morale / Name of legal entity

____

Székhelye/ Son adresse de sičge / Registered headquarters

____

Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve / Nom de la personne ayant droit de contracter une obligation /

Name of the person entitled to undertake obligations

____

Jogi személy cégjegyzék-száma / Numéro de registre du commerse et des sociétés de la personne morale / Company register number of the legal entity

____

Jogi személy adószáma /Le numéro fiscal de la personne morale / Tax number of the legal entity

____

az idegenrendészeti hatóság előtt kötelezettséget vállalok arra, hogy / m’ engage auprčs du service des étrangers ŕ héberger / take full resonsibility towards the aliens authority for accomodating

Családi név / Nom / Surname

Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name

Születési családi név / Nom de famille de naissance

/ Surname at birth

Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth

Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mčre/ Mothers surname at birth

Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mčre / Mothers first name

Családi név / Nom / Surname ____

Utónév /Prénom /First name ____

Anyja születési családi és utóneve / Nom de la mčre/Mother’s name: ____

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality

Foglalkozás / Profession / Profession

Neme / Sexe /Sex

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town) ____

Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ____ év/year ____ hó/month ____ nap/day

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ____

Neme / Sexe / Sex ____

Útlevél száma/ Numéro de passeport / Passport No. ____

Lakóhelye/tartózkodási helye / Adresse / Address ____

Kérelmezővel való kapcsolata és megismerkedés körülményei/ Lien de parenté avec le demandeur et les circumstances de connaissance / Family relationship to applicant and the circumstances of acquaintance ____

Vele együtt utazó házastársa / Accompagné(e) de son conjoint / Accompanied by his or her spouse

Családi név / Nom / Surname

Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name

Születési családi név / Nom de famille de naissance

/ Surname at birth

Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth

Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mčre/ Mothers surname at birth

Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mčre / Mothers first name

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality

Foglalkozás / Profession / Profession

Neme / Sexe /Sex

Családi név / Nom / Surname ____

Utónév /Prénom /First name ____

Születési idő /Né(e) le / Date of birth ____

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / place of birth (country and town) ____

Anyja neve / Nom de la mčre/Mother’s name: ____

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ____

Neme / Sexe / Sex ____

Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children

Családi név / Nom / Surname

Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name

Születési családi név / Nom de famille de naissance

/ Surname at birth

Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth

Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mčre/ Mothers surname at birth

Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mčre / Mothers first name

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality

Neme / Sexe /Sex

Családi név /Nom /Surname ____

Utónév /Prénom /First name ____

Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ____

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town) ____

Anyja neve / Nom de la mčre/Mother’s name ____

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality ____

Neme / Sexe / Sex ____

Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children

Családi név / Nom / Surname

Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name

Születési családi név / Nom de famille de naissance

/ Surname at birth

Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth

Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mčre/ Mothers surname at birth

Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mčre / Mothers first name

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality

Neme / Sexe /Sex

Vele együtt utazó kiskorú gyermekei / Accompagné(e) de ses mineurs enfants / Accompanied by minor children

Családi név / Nom / Surname

Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name

Születési családi név / Nom de famille de naissance

/ Surname at birth

Születési utónév (-nevek) / Prénom(s) de naissance/ First name at birth

Anyja születési családi neve / Nom de naissance de la mčre/ Mothers surname at birth

Anyja születési utóneve (-nevek) / Prénom(s) de mčre / Mothers first name

Születési hely (ország/város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Születési idő/Date de la naissance / Date of birth ________ év/year/an ______________ hó/month/moin ____ nap/day/jour

Állampolgárság / Citoyenneté / Nationality

Neme / Sexe /Sex

A meghívás célja / Le motif de l’invitation / Purpose of the invitation:

____

A meghívott magyarországi szálláshelye / L’accomodation de l’étranger en Hongrie / Address of acccomodation of the invited person in Hungary:

____

____ a meghívott(ak) részére 20____- év hónap naptól től 20____- év hónap napigig terjedő időszakban ____ napra / du jour moins ____ an au jour moins____ an pendant ____ jours /

from ____ day month year to ____ day month year for ____ days
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § alapján a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére - a Magyarország területén történő tartózkodása időtartamára - szállást biztosítok, eltartásáról gondoskodom, továbbá -ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik -egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezem.

And providing him/her with financial support, the expenses of medical care (unless otherwise provided by an international agreement) and the expenses of leaving the country, as prescribed by section 2 of Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals on the entry and stay of foreigners.

Je déclare que selon l’article 2 de la loi no. II. de 2007 sur l’entrée et séjour des ressortissants des pays tiers je fournie le logement, les aliments pour mon invité(e) pendant le temps de sa résidence en Hongrie et -en manquement les disposition divers d’un accord international -je couverts les frais du service sanitaire assuré pour mon invité(e) et les frais de son retour.

Tudomásul veszem, hogy a meghívólevélben vállalt kötelezettségek elmulasztásával a másnak okozott kárt és költségeket köteles vagyok megtéríteni.

A meghívott számára biztosított szállás adatai, ha az nem egyezik meg a meghívó lakó-/ tartózkodási helyével: / Adresse du logement dans lequel l’hébergement sera assuré, au cas il serait différent du logement habituel de l’hébergeant: / Address of the lodging where accomodation will be provided, if different from undersigned’s normal address:

____

Kijelentem, hogy

1.    - a kötelezettségvállaláshoz szükséges feltételekkel rendelkezem.

2.    - Az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Je déclare que
-je réunis des conditions de la pris de l’engagement.
-les informations susmentionnés sont conformes ŕ la réalité.
I hereby declare that
-I am able to provide the conditions necessary to fulfill the obligation.
-the data stated above are true.

Kelt / Date / Date: __________________________

Kérelmező aláírása vagy cégszerű aláírás/

Signature / Signature

Hatósági záradék / Clause del’autorité / Official approval of the authority

A meghívólevél a beutazás és tartózkodás anyagi fedezetének igazolásaként elfogadható.

Clause del’autorité La lettre d’invitation peut accepter comme lecerificat de l’existence de la couverture financičre

del'entrée et duséjour. Official approval of the authority The letter of invitation can be accepted as verification of financial resources necessary for entry and stay.

Kelt / Date / Date:

P. H. / Cachet / Stamp

Hatósági megjegyzések / Remarques d’official / Official remarks:

A ................................ számú meghívólevelet átvette / J’ai reçu le lettre d’invitacion no ................. / I received the invitation letter no ...........................

Kelt / Date / Date:

 

.............................................................

Aláírás vagy cégszerű aláírás /

Signature / Signature

9. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez62

10. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez63

Nemzeti vízum iránti kérelem

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

    

    

 

 

 

 

Arcfénykép

 

 

 

 

 

 

Kérelem átvételének dátuma:

 

 

 

____ év __ hónap__ nap

 

 

 

 

 

Benyújtott betétlapok:

„A”: __ db

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy géppel, latin betűkkel kitölteni!

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

 

I. Vízumkérő személyi adatai

Vízumkérő neve

1. Családi neve:

____

2. Utóneve(i):

____

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

____

4. Utóneve(i):

____

Anyja születési neve

5. Családi neve:

____

6. Utóneve(i):

____

Születési helye

7. Ország:

____

8. Település:

____

9. Születési ideje:

____ év ____ hónap ____ nap

10. Neme:

Férfi

Nő:

11. Állampolgársága:

____

II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye

21. Irányítószám:

____

22. Ország:

____

23. Település:

____

24. Közterület neve:

____

25. Házszám:

____

26. Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

____

 

III. Úti okmány adatai

31. Útlevelének száma:

____

32. Útlevelének típusa:

Magánútlevél

Szolgálati útlevél

Diplomata útlevél

Egyéb, éspedig ____

Útlevelének kiállítási helye

33. Ország:

____

34. Település:

____

35. Kiállítási ideje:

____ év

____ hónap

____ nap

36. Érvényességi ideje:

____ év

____ hónap

____ nap

 

IV. Kérelem indokai

41. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

o Magyar nyelv megőrzése, ápolása

o Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése

o Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő ismeretek gyarapítása

o Családi kapcsolatok erősítése

42. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy

családi neve: ____

utóneve: ____

születési családi név: ____

születési utónév: ____

születési idő:

____ év ____ ____ nap

születési hely (település): ____ ország: ____

családi kapcsolat:

o szülő o házastárs o szülő oházastársa o gyámolt gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek házastárs a

o egyéb

43. személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma: ____

tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
o tartózkodási engedély o bevándorlási engedély o letelepedési engedély o ideiglenes letelepedési engedély o nemzeti letelepedési engedély o EK letelepedési engedély o menekültként elismert

 

V. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje

51. Magyarországra érkezésének várható időpontja:

____ év ____ hónap ____nap

52. Magyarországi tartózkodásának tervezett időtartama:

____ nap

 

53. A vízummal hányszor kíván Magyarországra beutazni

o Egyszer

o Többször

VI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai

61. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan Magyarországon?

Igen

Nem

62. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete:

____ év

____ hónap

____ nap

63. Itt-tartózkodásának vége:

____ év

____ hónap

____ nap

64. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma:

____-____

 

VII. Magyarországi tartózkodásának helye

Irányítószám:

____

Település:

____

Kerület: ____

Közterület neve:

____

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____

Házszám:

____

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: ____

Ajtó: ____

 

VIII. Utazásra vonatkozó adatok

81. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:

Repülőgép

Gépkocsi

Vonat

Busz

Hajó

Egyéb, éspedig

____

82. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem rendelkezik, helyfoglalásának sorszáma: ______________________________

83. Menetjegyének érvényessége:

____ év

____ hónap

____ nap

84. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ____

IX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok

91. Volt-e korábban büntetve?

Igen

Nem

92. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetést róttak ki:
. ____.......................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

93. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?

Igen

Nem

94. Kiutasították-e korábban Magyarországról?

Igen

Nem

95. Ha kiutasították, mikor?

____ év

____ hónap

____ nap

196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

oIgen o Nem

97. Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban? ____

98. Ha tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?

Ország: ____

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.

Kelt: ____

.................................................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

Vízumbélyeg betűjele és sorszáma:

_-_______

Vízum kiállításának dátuma:

____ év __ hónap __ nap

 

 

Beutazások száma:

__

Vízumba foglalt tartózkodási idő:

___ nap

Vízum érvényessége:

____ év __ hónap __ nap

Megjegyzés:

A hatóság tölti ki!

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ___________________ Az elutasítás kelte: _____ év ___ hónap ___ nap

Az elutasítás oka (röviden):

„A” betétlap
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai

A hatóság tölti ki!

Betétlap sorszáma: __

Kiskorú gyermek neve

1. Családi neve:

____

2. Utóneve(i):

____

Előző neve

3. Családi neve:

____

4. Utóneve(i):

____

Anyja születési neve

5. Családi neve:

____

6. Utóneve(i):

____

Születési helye

7. Ország:

____

8. Település:

____

9. Születési ideje:

____ év

____ hónap

____ nap

10. Neme:

Férfi:

Nő:

11. Állampolgársága:

____

11. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez64

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

_______________________ ......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

_______________________ ......... év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:

oA kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám:____________________________________

oA kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mailcím:____________________________________

A kérelem kiemelt foglalkoztató útján történő benyújtása esetén, az okmány átvételének helye:

o A kérelmező a tartózkodási engedély okmányt a kiállító hatóságnál, belföldön veszi át.

o A kérelmező a tartózkodási engedély okmány postai úton történő megküldését kéri.

o A nem Magyarországon tartózkodó kérelmező, a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízumot meghatározott külképviseleten veszi át, éspedig: ____________________________________ (ország, város)

 

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

oférfi o

családi állapot:
onőtlen/hajadon
oözvegy

oházas
oelvált

születési idő:

____ év ________ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

 

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

____ év ________nap

útlevél típusa:

omagánútlevél oszolgálati odiplomata oegyéb

érvényességi ideje:

____év ________nap

 

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

____ év ____ hónap ____ nap

 

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

otulajdonos obérlő ocsaládtag oszívességi lakáshasználó oegyéb, éspedig: ____

 

5. A kérelmezőt fogadó családtag

családi neve:

utóneve:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:

____év ________nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

családi kapcsolat:
oszülő oházastárs oszülő házastársa ogyámolt
ogyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
oházastársa oegyéb

tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
otartózkodási vízum otartózkodási engedély oEU Kék Kártya obevándorlási engedély oletelepedési engedély oideiglenes letelepedési engedély onemzeti letelepedési engedély oEK letelepedési engedély

omenekültként elismert

személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:

 

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

Ki biztosítja magyarországi megélhetését?

ocsaládtag okérelmező

családtag rendelkezésére álló megtakarítás:

kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:

családtag munkáltatója (név, székhely):

családtag havi bruttó jövedelme:

kérelmező munkáltatója (név, székhely):

kérelmező havi bruttó jövedelme:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

oigen onem

vízummal?

oigen onem

menetjeggyel?

oigen onem

anyagi fedezettel?

oigen, összege:onem

8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonság foka:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
oideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
oegyéb


otartózkodási vízum
oletelepedési engedély
onemzeti letelepedési engedély
obevándorlási engedély
oEU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

Tartózkodási okmány száma:

név/rokonság foka:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
oideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
oegyéb

otartózkodási vízum
oletelepedési engedély
onemzeti letelepedési engedély
obevándorlási engedély
oEU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

Tartózkodási okmány száma:

név/rokonság foka:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
oideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
oegyéb

otartózkodási vízum
oletelepedési engedély
onemzeti letelepedési engedély
obevándorlási engedély
oEU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

Tartózkodási okmány száma:

9. Magyarországi tartózkodása alatt kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni?

oigen onem

Ha igen, töltse ki az összevont kérelmezési eljáráshoz szükséges „A” betétlapot!

10. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
oigen onem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
oigen onem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
oigen onem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
oigen onem

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
oigen onem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
oigen onem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország: Település:

Közterület neve:

Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________

A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:

Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen nem

Az engedély száma és érvényessége:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem.

 

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

Megszüntető határozat száma: ...........................................

A döntés kelte: ______év ____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

o a családi kapcsolat igazolására

l születési anyakönyvi kivonat

l házassági anyakönyvi kivonat

l örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat

l egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat

Ha foglalkoztatási jogviszonyt kíván létesíteni:

l a foglalkoztatási jogviszony létesítésére irányuló előzetes megállapodás, vagy a foglalkoztatási jogviszonyt igazoló okirat

l a harmadik országbeli állampolgárnak a tevékenység ellátásához szükséges szakképzettségét, iskolai végzettségét, nyelvismeretét, gyakorlatát, egyéb készségeit igazoló okirat hiteles másolata, valamint annak hiteles fordítása

l az A betétlapon megjelölt kedvezményes esetek igazolásához szükséges irat

o a lakhatás jogcímét igazoló okirat

l 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat

l lakásbérleti szerződés

l szívességi lakáshasználatról szóló okirat

l kitöltött szálláshely bejelentő lap a szállásadó aláírásával

l egyéb okirat

o a megélhetést igazoló okirat

l a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata

l előző évi adóhatósági (NAV) jövedelemigazolás

l munkáltató által kiállított jövedelemigazolás

l egyéb okirat

o teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

 

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

Aki a tartózkodási engedélyét családi együttélés biztosítása céljából kapta, köteles házassága felbontását, illetve házastársa halálát a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélet kézhezvételétől, illetve a halotti anyakönyvi kivonat kiállításától számított harminc napon belül a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával bejelenteni.

A tartózkodási engedély kiadását vagy meghosszabbítását - ha a törvény másként nem rendelkezik - meg kell tagadni, illetve a kiadott tartózkodási engedélyt vissza kell vonni, ha a kérelmező a családi kapcsolatot kizárólag a családi együttélés céljára szolgáló engedély kiadása érdekében hozta létre.

„A” BETÉTLAP

ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ

1. Magyarországi munkáltató adatai

név:

székhely címe:

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

Munkáltató adószáma

/adóazonosító jele:

KSH-szám:

TEÁOR száma:

2. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:

3. Iskolai végzettsége:
o általános iskola o szakiskola

o szakmunkásképző o gimnázium

o szakközépiskola o technikum

o főiskola o egyetem

o 8 általánosnál kevesebb

4. Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:

5. Munkavégzés helye(i):

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van?

o igen o nem

Ha igen:

………. (irányítószám)

…………………………………..(cím)

5.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több megye területére terjed ki?

o igen o nem

Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:

…………….(irányítószám)

………………………………………..(cím)

5.3. A foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén fog dolgozni?

o igen o nem

6. Foglalkoztatóval kötött előzetes megállapodás kelte:

............... év................. nap

7. Munkakör (FEOR szám):

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:

Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:

Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:

Nyelvismerete:

Anyanyelve:

Egyéb nyelvismerete:

Beszél-e magyarul? o igen o nem
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?
o igen o nem

Ha igen, előző összevont engedélyének érvényességi ideje:………………………………………

Előző magyarországi foglalkoztatója:

neve:……………………………………………………………………………………

címe:……………………………………………………………………………………

9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike? o Igen oNem

¨    munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;

¨    bevett egyház belső szabályzatában meghatározott, az egyházi jogi személy szolgálatában álló, egyházi szolgálatot sajátos egyházi szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, vagy egyéb jogviszonyban teljesítő természetes személy (egyházi személy);

¨    olyan kutatási tevékenységet végez, amely - a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;

¨    olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;

¨    hivatásos sportoló, aki sporttevékenységét munkavégzés keretében folytatja;

¨    hivatásos edző, aki sporttevékenységre való felkészítő tevékenységet végez;

¨    a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója;

¨    a Harmtv. 19. §-ában meghatározott családegyesítő családtagja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően legalább egy éve családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel jogszerűen Magyarország területén tartózkodik és a családegyesítő fél foglalkoztatása engedélymentes;

¨    a menekültként, oltalmazottként elismert személy családtagja, vagy a menekültként elismert kísérő nélküli kiskorú szülője, ennek hiányában gyámja, és az összevont kérelmezési eljárásban benyújtott tartózkodási engedély kérelmét megelőzően családi együttélés biztosítása céljából kiadott, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik; vagy

¨    Magyarországgal szomszédos országból származik és a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében meghatározott foglalkoztatásokban dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is

10. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi esetek egyike? o Igen oNem

¨    a külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság - nemzetközi szerződés által meghatározott - fiók és képviselet vezetője;

¨    nemzetközi szervezetet vagy nemzetközi szervezetnek nem minősülő közös szervet létrehozó szerződésben részes államok által delegált személy, ha a nemzetközi szervezetnél vagy a közös szervnél kíván dolgozni, valamint a részes államok között fennálló viszonosság alapján a delegált személy közeli hozzátartozója;

¨    az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, idegen nyelven történő olyan oktatási tevékenységet lát el, amelyre - az oktatásért felelős miniszter igazolása szerint - az érintett államok illetékes miniszterei által aláírt nemzetközi oktatási program keretében kerül sor;

¨    a Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, és Grundtvig programban való részvétel esetén szakmai gyakorlat keretében dolgozik

¨    kulcsszemélyzetnek minősül,

¨    a harmadik országbeli állampolgár munkavégzése a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári negyedévenként, a megelőző naptári negyedév utolsó napján érvényes munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg nem haladó létszámba tartozik,

¨    a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104. § (7) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak kivételével a felsőoktatási intézmények, tudományos kutatóintézetek, valamint közművelődési, művészeti intézmények által meghívott, az adott szakmában nemzetközileg elismert harmadik országbeli állampolgárnak a naptári évenként tíz munkanapot meghaladó oktatási, tudományos vagy művészeti munkavégzéséhez (ha a munkavégzés időtartama a kilencven napot meghaladja),

¨    menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személlyel legalább egy éve Magyarországon együtt élő házastársa,

¨    menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert, valamint a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, valamint özvegye, aki az elhunyt házastárssal annak halála előtt Magyarországon legalább egy évig együtt élt,

¨    nemzetközi szervezet, külföldi állam diplomáciai, konzuli képviselete vagy egyéb szerve vagy személyzete által foglalkoztatni kívánt, e szervek személyi állományába nem tartozó, a küldő állam delegált tagjának nem minősülő harmadik országbeli állampolgár,

¨    a mozgóképszakmai hatóság által, a mozgóképről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett filmgyártó vállalkozás által alkalmazni kívánt harmadik országbeli állampolgár,

¨    az EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár – a családi együttélést biztosító szabályok hatálya alá tartozó – családtagja

„B” BETÉTLAP

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

 

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

_______________________......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

__________________________....... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

o férfi o

állampolgársága:

születési idő:

_______ év ____ hó ____ nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
o tulajdonos o bérlő o családtag o szívességi lakáshasználó o egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
o igen o nem

Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
o igen o nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______ év _____ hónap ___ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

Megszüntető döntés száma:.......................................

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

12. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez65

13. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez66

Tartózkodási engedély kérelem tanulmányi célból

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám:ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma: _______________________

 

 

érvényessége:.............. év …........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási engedély száma : ____________________

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

érvényessége:.............. év …........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:

o A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám: _______________________________

o A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím:________________________________

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

oférfi o

családi állapot:
onőtlen/hajadon
oözvegy


oházas
oelvált

születési idő:

____ év ______________ hó ____ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:

oalapfokú oközépfokú ofelsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

 

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

____ év ____ ____ nap ____

útlevél típusa:

omagánútlevél oszolgálati odiplomata oegyéb

érvényességi ideje:

____ év ____ hó ____ nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

____év ____ hónap ____ nap

4. Milyen nyelvből milyen nyelvtudással rendelkezik?

____________nyelv______________szint; ____________nyelv______________szint

 

5. Fogadó oktatási intézmény adatai

név: ____

képzés jellege:
oközépfokú képzés ofelsőfokú alapképzés
otovábbképzés
oegyéb képzés

Az oktatási intézményszékhelyének címe: ____

 

6. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

helyrajzi szám:

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

otulajdonos obérlő ocsaládtag oszívességi lakáshasználó oegyéb, éspedig:

7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

ösztöndíj típusa és havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább? ____

Milyen közlekedési eszközzel? ____

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

oigen onem

vízummal?

oigen onem

menetjeggyel?

oigen onem

anyagi fedezettel?

oigen, összege: ____onem

9. Kérelmező eltartott házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok: ____

születési hely, idő: ____

állampolgárság: ____

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
oideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
oegyéb


otartózkodási vízum
oletelepedési engedély
onemzeti letelepedési engedély
obevándorlási engedély

oEU Kék Kártya

Tartózkodási okmány száma:

név/rokonsági fok: ____

születési hely, idő: ____

állampolgárság: ____

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
oideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
oegyéb


otartózkodási vízum
oletelepedési engedély
onemzeti letelepedési engedély
obevándorlási engedély

oEU Kék Kártya

Tartózkodási okmány száma:

név/rokonsági fok: ____

születési hely, idő: ____

állampolgárság: ____

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
oideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
oegyéb


otartózkodási vízum
oletelepedési engedély
onemzeti letelepedési engedély
obevándorlási engedély

oEU Kék Kártya

Tartózkodási okmány száma:

10. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
oigen onem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
oigen onem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
oigen onem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
oigen onem

____év ____hó ____nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
oigen onem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
oigen onem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország:

Település:

Közterület neve:

Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________

A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:

Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen nem

Az engedély száma és érvényessége:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ________________________ célból ______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem.

 

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: __________________

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ______________

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma: …........................................

A döntés kelte: ............... év................. nap

A döntés indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= felsőoktatási intézménytől származó felvételi vagy hallgatójogviszony igazolás

= középfokú oktatási intézménytől származó iskolalátogatási igazolás

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat

= lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= kollégiumi igazolás

= kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával

- a megélhetést igazoló okirat

= ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás

= családtag eltartása esetén: eltartói nyilatkozat és a tartási képességet alátámasztó irat

= banki igazolás

= egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

14. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez67

Tartózkodási engedély kérelem kutatás céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

._______________________........ év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

._______________________........ év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:

o A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám: ___________________________

o A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím:__________________________________

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

oférfi o

családi állapot:
onőtlen/hajadon
oözvegy


oházas
oelvált

születési idő:

____ év ____ hó ____ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:

oalapfokú oközépfokú ofelsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

 

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

____ év ____ ____ nap ____

útlevél típusa:

omagánútlevél oszolgálati odiplomata oegyéb

érvényességi ideje:

____ év ____ hó ____ nap

 

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

____ év ____ hónap ____ nap

 

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám: ____

település:

közterület neve:

közterület jellege: ____

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

otulajdonos obérlő ocsaládtag oszívességi lakáshasználó oegyéb, éspedig: ____

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

tevékenységéből származó várható jövedelem összege:

előző évi magyarországi adózott jövedelme:

rendelkezésre álló megtakarítás összege:

megélhetését biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

oigen onem

vízummal?

oigen onem

menetjeggyel?

oigen onem

anyagi fedezettel?

oigen, összege: ____onem

7. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
o vízum
o tartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
o EK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
onemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
o vízum
o tartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
o EK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

 

8. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
oigen onem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
oigen onem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
oigen onem ____

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
oigen onem

____ év ____ hó ____ nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
oigen onem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
oigen onem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország: ____

Település: ____

Közterület neve: ____

Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?

Ország:

Az előző kérdésben megjelölt országba való beutazását milyen okmánnyal támasztja alá:

Rendelkezik-e más schengeni országban bármilyen tartózkodási engedéllyel:

Az engedély száma és érvényessége:

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ______ év ___ _ hónap ___ napig engedélyezem

Kelt: ….....................................................................

…...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ….....................................................................

…...................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: …........................................

Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma: …........................................

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

 

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodás időtartamára érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= a kutatószervezettel kötött fogadási megállapodás

= fogadó kutatószervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozata

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

· 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat

· lakásbérleti szerződés

· szívességi lakáshasználatról szóló okirat

· kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával

· egyéb okirat

- a megélhetést igazoló okirat

= előző évi adóhatósági jövedelemigazolás

= munkáltató által kiállított jövedelemigazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP

ÖSSZEVONT ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁHOZ

1. Magyarországi kutató szervezet (munkáltató) adatai

név:

székhely címe:

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

tevékenységi kör:

intézményi akkreditációs lajstromszám: ____

érvényessége

____ év ____ ____ nap

2. Munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettsége:

3. Iskolai végzettsége:
o általános iskola o szakiskola

o szakmunkásképző o gimnázium

o szakközépiskola o technikum

o főiskola o egyetem

o 8 általánosnál kevesebb

4. Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:

5. Munkavégzés helye(i):

5.1. Egyetlen munkavégzési hely van?

o igen o nem

Ha igen:

………. (irányítószám)

…………………………………..(cím)

5.2. A munka természetéből adódóan a munkavégzés helye több megye területére terjed ki?

o igen o nem

Ha igen, a munkavégzés megkezdésének helye:

…………….(irányítószám)

………………………………………..(cím)

5.3. A foglalkoztató több – különböző megye területén lévő – telephelyén fog dolgozni?

o igen o nem

6. Kutatószervezettel kötött megállapodás kelte:

............... év................. nap

7. Munkakör (FEOR szám):

8. A munkakör ellátásához szükséges készségei, ismeretei:

Az ellátandó munkakörre vonatkozó szakmai gyakorlati ideje:

Az ellátandó munkakörrel összefüggő speciális ismerete, képessége:

Nyelvismerete:

Anyanyelve: …………………………………Egyéb nyelvismerete:…………………………………

Beszél-e magyarul? o igen o nem
Korábban dolgozott-e már Magyarországon?
o igen o nem

Ha igen, előző engedélyének érvényességi ideje:………………………………………

Előző magyarországi foglalkoztatója:

neve:……………………………………………………………………………………

címe:……………………………………………………………………………………

9. A harmadik országbeli állampolgár esetén fennáll-e az alábbi kedvezményes esetek egyike? o Igen oNem

¨    munkavégzését posztdoktori foglalkoztatásra irányuló pályázat, valamint a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapján a pályázat, valamint az ösztöndíj keretében látja el;

¨    olyan kutatási tevékenységet végez, amely - a Magyar Tudományos Akadémia által kiállított igazolás szerint – a Magyarország és más állam között létrejött nemzetközi szerződés hatálya alá tartozik;

¨    olyan magyarországi kutatási tevékenységet végez, amelyet a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint, akkreditált kutató szervezettel kötött fogadási megállapodás alapján folytat;

¨    a NATO-SOFA Megállapodás részes államainak a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjának közeli hozzátartozója

„B” BETÉTLAP

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

_______________________......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

_______________________......... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

o férfi o

állampolgársága:

születési idő:

________ év ____ hó ____ nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
o tulajdonos o bérlő o családtag o szívességi lakáshasználó o egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
o igen o nem

Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
o igen o nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______ év _____ hónap ___ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

Megszüntető döntés száma:.......................................

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

15. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez68

Tartózkodási engedély kérelem hivatalos célból

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

._______________________........ év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

._______________________........ év ........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:

o A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

o A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

Telefonszám: ______________________________ E-mail cím:______________________________________

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

oférfi o

családi állapot:
onőtlen/hajadon
oözvegy


oházas
oelvált

születési idő:
____ év ____ ____ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:

oalapfokú oközépfokú ofelsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

 

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

____ év ____ hó ____ nap ____

útlevél típusa:

omagánútlevél oszolgálati odiplomata oegyéb

érvényességi ideje:

____ év ____ ____ nap

 

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

____ év ____ hónap ____ nap

 

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám: ____

település:

közterület neve:

közterület jellege: ____

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

otulajdonos obérlő ocsaládtag oszívességi lakáshasználó oegyéb, éspedig:

 

5. Magyarországi fogadó intézmény adatai és a foglalkoztatásra vonatkozó adatok

név:

munkakör:

székhely címe:

 

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

 

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

oigen onem

vízummal?

oigen onem

menetjeggyel?

oigen onem

anyagi fedezettel?

oigen, összege: ____onem

8. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
o vízum
o tartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
o EK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
o vízum
o tartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
o EK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

 

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
oigen onem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
oigen onem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
oigen onem ____

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
oigen onem ______ év ____________ nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
oigen onem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
oigen onem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország: ____

Település: ____

Közterület neve: ____

Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?

Ország:

Az előző kérdésben megjelölt országba való beutazását milyen okmánnyal támasztja alá:

Rendelkezik-e más schengeni országban bármilyen tartózkodási engedéllyel:

Az engedély száma és érvényessége:

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ............................................... célból _____ év ____ hónap ___ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: _____ év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

Megszüntető döntés száma:.......................................

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

 

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= a fogadó intézmény igazolása a kérelmező foglalkoztatásáról, képzéséről, továbbképzéséről

= egyéb okirat

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

· 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat

· lakásbérleti szerződés

· szívességi lakáshasználatról szóló okirat

· kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával

· egyéb okirat

- a megélhetést igazoló okirat

= a fogadó/küldő intézmény rendszeres jövedelem (ösztöndíj) folyósításáról szóló igazolása

= banki igazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

 

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

_______________________......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

__________________________........ év ....... hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

o férfi o

állampolgársága:

születési idő:

_____ év _________ nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
o tulajdonos o bérlő o családtag o szívességi lakáshasználó o egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
o igen o nem

Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
o igen o nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______ év _____ hónap ___ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

Megszüntető döntés száma:.......................................

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

16. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez69

Tartózkodási engedély kérelem gyógykezelés céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

._______________________........ év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

_________ ........... év ........ hó ....... nap

Az okmány átvételének helye:

o A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

o A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

Telefonszám: ____________________________________

Emailcím:_______________________________________

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

o férfi o

családi állapot:
o nőtlen/hajadon
o özvegy


o házas
o elvált

születési idő:

____ év ____ hó ____ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:

oalapfokú oközépfokú ofelsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

____ év ____ ____ nap

útlevél típusa:

omagánútlevél oszolgálati odiplomata oegyéb

érvényességi ideje:

____ év ____ hó ____ nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

____ év ____ hónap ____ nap

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

otulajdonos obérlő ocsaládtag oszívességi lakáshasználó oegyéb, éspedig:

5. A fogadó egészségügyi intézmény neve és székhelye

név:

székhely címe:

6. Ha kiskorú gyermekét vagy önmaga ellátására képtelen más családtagját kíséri, a családtag adatai

családi név:

utónév:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:

____ év ____ hó ____ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

rokonsági kapcsolat:

7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

oigen onem

vízummal?

oigen onem

menetjeggyel?

oigen onem

anyagi fedezettel?

oigen, összege:onem

9. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
o vízum
o tartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
o EK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
o vízum
o tartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
o EK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

10. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
oigen onem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
oigen onem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
oigen onem ____

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
oigen onem

____ év ____ hó ____ nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

oigen onem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
oigen o nem

 

 

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország: Település:

Közterület neve:

Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?

Ország:

A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ______év _____ hónap ___ napig engedélyezem.

 

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ____________

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: _____________

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma:

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

 

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= a fogadó egészségügyi intézmény hivatalos igazolása az igénybe vett gyógykezelésről

= kísérő családtag esetén a családi kapcsolatot igazoló okirat

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolat

= lakásbérleti szerződés

= szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával

= egyéb okirat

- a megélhetést és a gyógykezelés anyagi fedezetét igazoló okirat

= banki igazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

__________......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

__________......... év ........ hó ........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

oférfi o

állampolgársága:

születési idő:

____ év ____ hó ____ nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám: ____

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
otulajdonos obérlő ocsaládtag oszívességi lakáshasználó oegyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
oigen onem

Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
oigen onem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása célból ______év _____ hónap ___ napig engedélyezem.

 

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: ____________

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ____________

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

A kérelem megszüntetése esetén

Megszüntető döntés száma:.......................................

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

17. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez70

Tartózkodási engedély kérelem látogatás céljából

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

_______________________........ év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

_________ ........... év ........ hó ....... nap

 

Az okmány átvételének helye:

o A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.

o A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

Telefonszám:_________________________________ E-mail cím:__________________________________________

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

neme:

o férfi o

családi állapota:
o nőtlen/hajadon o házas
o özvegy o elvált


születési idő:

_____év ___
_____hó __nap

születési hely (település):

ország:

Állampolgársága

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

 

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

_______ év _______________ nap

útlevél típusa:

o magánútlevél o szolgálati o diplomata o egyéb

érvényességi ideje:

_______ év _______________ nap

 

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

_____ év __________ nap

4. A természetes személy meghívó adatai

családi név:

utónév:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:

____ év ____ hó ____ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:

Külföldi természetes személy meghívó esetén: o bevándorolt,
o letelepedett, o a Magyarország által menekültként elismert,

o tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy

hatósági igazolvány száma, érvényességi ideje:

5. Magyarországi jogi személy meghívó adatai

név:

hatósági záradékkal ellátott meghívólevél száma:

székhely címe:

 

6. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

o tulajdonos o bérlő o családtag o szívességi lakáshasználó o egyéb, éspedig: ________

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

Útlevéllel?

o igen o nem

Vízummal?

o igen o nem

Menetjeggyel?

o igen o nem

anyagi fedezettel?

o
igen, összege: o nem

8. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
o vízum
o tartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
o EK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
ovízum
otartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
oEK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
o vízum
o tartózkodási engedély
o ideiglenes letelepedési engedély
o EK letelepedési engedély
o egyéb


o tartózkodási vízum
o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

o külföldön tartózkodó családtag

 

 

 

Tartózkodási okmány száma:

 

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
o igen o nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
o igen o nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
o igen o nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
o igen o nem _________ év __________________ nap

 

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
o igen o nem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
o igen o nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország: Település:

Közterület neve:

Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________

A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:

Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen nem

Az engedély száma és érvényessége:

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását a kérelemnek megfelelő célból ______ év ___ _ hónap ___ napig engedélyezem.

Kelt: ….....................................................................

…...................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ….....................................................................

…...................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: …........................................

Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma: …........................................

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

 

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- hatósági záradékkal ellátott meghívólevél

- kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával

 

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP

A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

 

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

_______________________......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

__________________________........ év ........ hó........ nap

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

o férfi o

állampolgársága:

születési idő:

_____ év __________ nap

születési hely (település):

ország:

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
o tulajdonos o bérlő o családtag o szívességi lakáshasználó o egyéb, éspedig:

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
o igen o nem

Ha a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
o igen o nem

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását családi együttélés biztosítása céljából _______ év _____ hónap ___ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma:

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma:

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

Megszüntető döntés száma:.......................................

A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap

A döntés indoka (röviden):

18. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez71

Tartózkodási engedély kérelem egyéb célból

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: _ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç_ç

 

o Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

Tartózkodási vízum száma: _______________________

 

 

érvényessége:.............. év …........ hó ........ nap

 

 

 

 

 

 

o Tartózkodási engedély meghosszabbítása

[A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.]

Tartózkodási engedély száma : ____________________

Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

érvényessége:.............. év …........ hó ........ nap

Az okmány átvételének helye:

oA kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. Telefonszám: _______________________________

oA kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. E-mail cím:________________________________

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

oférfi o

családi állapot:
onőtlen/hajadon
oözvegy


oházas
oelvált

születési idő:

____ év ____ hó ____ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye (ország, város, pontos cím):

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:

oalapfokú oközépfokú ofelsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozás:

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:

____ év ____ ____ nap

útlevél típusa:

omagánútlevél oszolgálati odiplomata oegyéb

érvényességi ideje:

____ év ____ hó ____ nap

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

____ év ____ hónap ____ nap

4. Milyen nyelvből milyen nyelvtudással rendelkezik?

____________nyelv______________szint; ____________nyelv______________szint

 

5. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

helyrajzi szám:

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

otulajdonos obérlő ocsaládtag oszívességi lakáshasználó oegyéb, éspedig: ____

6. Ha alap- vagy középfokú tanulmányokat folytat, az oktatási intézmény neve és székhelye

oktatási intézmény neve:

tanulmányok jellege:

oalapfokú oegyéb

székhely címe:

7. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

rendszeres jövedelem jellege:

havi összege:

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

8. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor vagy tartózkodási joga megszűnésekor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?

oigen onem

vízummal?

oigen onem

menetjeggyel?

oigen onem

anyagi fedezettel?

oigen, összege: ____

9. Kérelmező által eltartott Magyarországon vagy külföldön tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

Tartózkodás jogcíme:

o vízum

o tartózkodási engedély

o ideiglenes letelepedési

engedély

o EK letelepedési engedély

o egyéb

o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

okülföldön tartózkodó családtag

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

Tartózkodás jogcíme:

o vízum

o tartózkodási engedély

o ideiglenes letelepedési

engedély

o EK letelepedési engedély

o egyéb

o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

okülföldön tartózkodó családtag

név/rokonsági fok:

születési hely, idő:

állampolgárság:

Tartózkodás jogcíme:

o vízum

o tartózkodási engedély

o ideiglenes letelepedési

engedély

o EK letelepedési engedély

o egyéb

o letelepedési engedély
o nemzeti letelepedési engedély
o bevándorlási engedély

o EU Kék Kártya

okülföldön tartózkodó családtag

10. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
o
igen o nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
o
igen o nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
oigen onem ____

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
oigen onem

____ év ____ hó ____ nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
oigen onem

Ha a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
oigen onem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:

Ország: Település:

Közterület neve:

Ha a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább? ________________________

A fenti országba való beutazására szolgáló okmány száma, típusa:

Rendelkezik-e más schengeni tagállamban érvényes tartózkodásra jogosító okmánnyal? igen nem

Az engedély száma és érvényessége:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ............................................... célból ______ év ____ hónap ___ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: _______________

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ________________

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ______év ____ hónap ___ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Az eljárás megszüntetése esetén

A megszüntető döntés száma: …........................................

A döntés kelte: ............... év................. nap

A döntés indoka (röviden):

TÁJÉKOZTATÓ

A tartózkodási engedély iránti kérelmet a tartózkodási feltételeket igazoló okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet, valamint a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

- a tartózkodás célját igazoló okirat

= nem államilag elismert felsőoktatási intézménytől vagy nyelviskolától származó iskolalátogatási igazolás

= gyakornoki státusz igazolása

= egyéb okirat

- a lakhatás jogcímét igazoló okirat

= 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdonilap-másolat

= lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat

= kitöltött szálláshely-bejelentő lap a szállásadó aláírásával

= kollégiumi igazolás

= egyéb okirat

- a megélhetést igazoló okirat

= ösztöndíj folyósításáról szóló igazolás

= igazolás nyugdíj/járadék folyósításáról

= banki igazolás

= egyéb rendszeres jövedelem folyósításáról szóló igazolás

= egyéb okirat

- teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg és azokkal továbbra is igazolni tudja a tartózkodás feltételeit. az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.