nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet
a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról
2017-01-01
2017-12-31
7
Jogszabály

181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet

a harmadik országbeli állampolgár kutatókat
fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról,
valamint a fogadási megállapodásról

A Kormány a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 34. §-ának g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a kutatót fogadni szándékozó kutatószervezetre,

b) az akkreditált kutatószervezettel fogadási megállapodást kötő kutatóra, valamint

c)1 a kutatószervezetek akkreditálását végző Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).

(2) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a Hivatal akkreditációs eljárására, az akkreditált kutatószervezet ellenőrzésére, nyilvántartására, valamint a fogadási megállapodás megkötésére.

A Hivatal eljárása

2. § A Hivatal akkreditációs hatóságként jár el a kutatót fogadni szándékozó kutatószervezetek akkreditációs eljárásának lefolytatása során.

3. §2

Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában:

1. harmadik országbeli állampolgár: a külön jogszabály alapján a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy kivételével a nem magyar állampolgár és a hontalan;

2. kutatás: az ismeretanyag növelése érdekében szisztematikusan végzett alkotómunka, beleértve a kulturális, társadalmi, természettudományos és műszaki ismeretek növelését, valamint ezen ismeretanyag új alkalmazásokra való használatának kidolgozását;

3. kutatási program: a kutatás ütemezését tartalmazó terv, amelynek megvalósítása céljából az akkreditált kutatószervezet a kutatóval fogadási megállapodást köt;

4. kutató: harmadik ország doktori képzésben történő részvételre jogosító felsőfokú képesítéssel rendelkező állampolgára, akit valamely akkreditált kutatószervezet kiválasztott egy olyan kutatási program megvalósítására, amelyhez a fenti képesítés általában szükséges;

5.3 kutatószervezet: kutatást folytató jogi személy;

6. akkreditáció: az a tevékenység, amelynek alapján az 1. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott nemzeti akkreditáló szervezet hivatalosan elismeri és igazolja, hogy egy szervezet alkalmas kutató fogadására;

7. akkreditált kutatószervezet: az a kutatószervezet, amely érvényes akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkezik.

II. Fejezet

A KUTATÓSZERVEZET AKKREDITÁCIÓJA

Az akkreditáció

5. § (1) Az akkreditációs eljárás a kutatószervezet kérelmére indul. A Hivatal a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott intézmények akkreditációs eljárását hivatalból is lefolytathatja.

(2)4 A kérelmet az 1. melléklet szerinti adattartalommal kell benyújtani a Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell

a)5

b)6 a kutatószervezet bírósági, hatósági nyilvántartásba történő bejegyzését igazoló iratot és

c)7 a 7. § (1) bekezdésének a) pontjába nem tartozó, kutatás-fejlesztési tevékenységet végző polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet esetén az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző 3 pénzügyi év valamelyikére vonatkozó

ca) kutatás-fejlesztési ráfordítás arányát igazoló, független könyvvizsgáló igazolását, illetve

cb) a kutatószervezet által kiállított igazolást a teljes munkaidőben, a kutatás-fejlesztés tevékenységi körében foglalkoztatott alkalmazotti létszámára vonatkozóan.

(3)8 Ha a kérelmező a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul a (2) bekezdésben meghatározott adatokról nyilvántartást vezető bírósághoz, hatósághoz.

6. §9 A Hivatal a 7. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott intézmények részére – a hivatalból indult akkreditációs eljárások során – a felsőoktatási intézmények esetében az Oktatási Hivataltól, egyéb költségvetési szervek esetében pedig a Magyar Tudományos Akadémiától vagy a kutatószervezet irányítását vagy felügyeletét ellátó szervtől bekért adatok alapján állítja ki az akkreditációs tanúsítványt.

7. § (1) A Hivatal akkreditálja

a)10 azt a költségvetési szervet, illetve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó nemzeti felsőoktatásról szóló intézményt, amelynek alaptevékenysége a tudományos kutatás vagy a kutatás-fejlesztés,

b)11 azt az a) pontba nem tartozó, kutatás-fejlesztési tevékenységet végző polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezetet, amely az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző 3 pénzügyi év valamelyikére vonatkozóan

ba) a működési költségeinek legalább 10 százalékát kutatás-fejlesztésre fordította, illetve

bb) a teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazotti létszám legalább 10 százalékát foglalkoztatja kutatás-fejlesztés tevékenységi körében.

(2) Az akkreditált kutatószervezetnek az ellenőrzést megelőző 3 pénzügyi év valamelyikére vonatkozóan meg kell felelnie az (1) bekezdés b) pont ba), illetve bb) alpontjában foglalt feltételeknek.

8. § (1)12 A 7. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő kutatószervezet részére – a kérelemnek helyt adó határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg – a Hivatal a 2. melléklet szerinti akkreditációs tanúsítványt ad ki, amely a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig hatályos, és alkalmanként öt évre megújítható.

(2)13 Az akkreditált kutatószervezet a tanúsítvány időbeli hatályának lejárta előtt 30 nappal kérheti annak megújítását az 1. melléklet szerinti adattartalommal benyújtott kérelemmel. A megújításra a tanúsítvány kiadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

9. § (1)14

(2) A Hivatal az akkreditációs tanúsítvány megújítása iránti kérelmet elutasítja vagy a tanúsítványt visszavonja, ha a kutatószervezet

a) nem felel meg a 7. §-ban meghatározott feltételeknek, vagy

b) a kutatóval a fogadási megállapodást rosszhiszeműen vagy nem a tőle elvárható gondossággal kötötte.

(3) Ha a Hivatal a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott rosszhiszeműség miatt az akkreditációs tanúsítványt visszavonja vagy a tanúsítvány megújítása iránti kérelmet elutasítja, a kutatószervezet a határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig nem kérheti az újabb akkreditációját.

Az akkreditált kutatószervezetek
nyilvántartása

10. § (1)15 A Hivatal az akkreditált kutatószervezetekről – akkreditációs tanúsítványuk időbeli hatálya alatt – nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az akkreditált kutatószervezet

a) nevét (cégnevét),

b) székhelyét,

c) által fogadott kutatók számát,

d) akkreditációs tanúsítványának sorszámát,

e)16 akkreditációs tanúsítványának időbeli hatályát.

(2) Az akkreditált kutatószervezet 15 napon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak, ha az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adataiban változás következik be.

(3) A Hivatal az akkreditált kutatószervezetek rendszeresen frissített nyilvántartását honlapján bárki számára ingyenesen hozzáférhetővé teszi.

(4) A Hivatal 10 évig megőrzi az akkreditációs eljárással kapcsolatos valamennyi dokumentációt (akkreditációs kérelmet, a kérelemhez csatolt mellékleteket).

Az akkreditált kutatószervezetek ellenőrzése

11. § (1) A Hivatal az akkreditált kutatószervezet tekintetében bármikor ellenőrizheti a 7. §-ban meghatározott feltételek teljesülését.

(2) Az akkreditált kutatószervezet köteles az ellenőrzés során a Hivatallal együttműködni és a Hivatalnak az akkreditáció ellenőrzésére vonatkozó tájékoztatását követő 15 napon belül a Hivatal rendelkezésére bocsátani az akkreditáció fenntartásához szükséges feltételeket igazoló, az 5. § (2) bekezdésében foglalt iratokat.

(3)17 Ha az akkreditált kutatószervezet a 7. §-ban foglalt követelményeknek nem felel meg, a Hivatal a tanúsítványt visszavonja.

III. Fejezet

A FOGADÁSI MEGÁLLAPODÁS

12. § Az akkreditált kutatószervezet a kutatóval írásbeli fogadási megállapodást köt, amelyben a kutató a kutatási program megvalósítását, a kutatószervezet pedig a kutató e célból történő fogadását vállalja.

13. § (1) A fogadási megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a kutató és az akkreditált kutatószervezet jogait és kötelezettségeit,

b) a kutatószervezet kötelezettségvállalását arra, hogy a kutatónak az engedélyezett tartózkodás időtartamát meghaladó tartózkodása esetén – amennyiben a kutató a szükséges anyagi fedezettel nem rendelkezik, – megtéríti a kiutasításával kapcsolatban felmerült költségeket,

c) a kutatás témáját, célját és ütemezését,

d) a kutatás mellett végezhető oktatási tevékenység mértékét, amely nem haladhatja meg a kutató munkaidejének egyötödét,

e)18 a fogadási megállapodás hatályának időtartamát,

f) a fogadási megállapodás megszűnésének eseteit.

(2)19 Ha a kutató az Európai Gazdasági Térség egy másik tagállamában tartózkodik fogadási megállapodással, amelynek időtartama alatt a Magyarország területén három hónapnál hosszabb időt tölt kutatás céljából, e rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell.

(3) A kutató és a kutatószervezet között létrejött, munkavégzésre irányuló szerződés nem lehet ellentétes a fogadási megállapodással.

(4) A fogadási megállapodás automatikusan megszűnik, ha

a) a kutató beutazásához és tartózkodásához szükséges engedélyek kiadását elutasították, az erről szóló határozat jogerőre emelkedése napján, vagy

b) a kutató és a kutatószervezet közti jogviszony megszűnik, a jogviszony megszűnésének napján.

14. § (1) A fogadási megállapodást a kutatás során használt és – amennyiben ez a magyar nyelvtől eltérő – hivatalos fordításban magyar nyelven is el kell készíteni. A hivatalos fordítás költségei az akkreditált kutatószervezetet terhelik.

(2)20 A fogadási megállapodás megkötéséről és megszűnéséről az akkreditált kutatószervezet haladéktalanul értesíti a Hivatalt és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt, valamint ezzel egyidejűleg a fogadási megállapodást a Hivatal részére megküldi.

(3)21 Az akkreditált kutatószervezet haladéktalanul értesíti a Hivatalt és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt bármely olyan eseményről, amely megakadályozza a fogadási megállapodásban foglaltak megvalósítását.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról szóló 2005. október 12-i 2005/71/EK tanácsi irányelvnek való részleges megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelethez22

Formanyomtatvány az akkreditációs eljárás lefolytatásához

KÉRELEM

A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltakra tekintettel

a ............................................................

kutatószervezet

a nála (székhelyén) megvalósítandó kutatási programok megvalósítása érdekében harmadik országbeli állampolgár kutatók fogadása céljából a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalnál akkreditációs eljárás lefolytatását kezdeményezi.

1. Az akkreditációs eljárás típusa*

Eljárás típusa

 

Új akkreditációs eljárás

 

Akkreditált kutatószervezet akkreditációjának megújítása

 

Visszavont akkreditáció esetén ismételt akkreditációs kérelem

 

* A megfelelő „X-szel” jelölendő.

2. A kutatószervezet azonosító adatai

Kutatószervezet neve:     

Kutatószervezet címe (székhelye):     

Kutatószervezet elérhetősége:     

– Telefon:     

– Telefax:     

– E-mail:     

– Honlapcím:     

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:     

Adószám:     

KSH szám:     

Alapítás éve:     

Létesítő okirat kelte:     

Pénzforgalmi számlaszám:     

Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató:     

3. A kutatószervezet felelős vezetője

Kutatószervezet felelős vezetője:     

Vezető beosztása:     

Vezető elérhetősége:     

– Telefon:     

– Telefax:     

– E-mail:     

4. A kutatószervezetnek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal való kapcsolattartásért felelős kapcsolattartója

Kapcsolattartó neve:     

Kapcsolattartó beosztása:     

Kapcsolattartó elérhetősége:     

– Telefonszáma:     

– Telefax:     

– E-mail:     

5. A kutatószervezet tevékenységére vonatkozó adatok

Akkreditálandó szempontok**

Adat

1

a)

A kutatószervezet által az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző 3 pénzügyi év bármelyikében teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottak létszáma

 

b)

A kutatószervezet által a) pontban meghatározott évvel azonos évben teljes munkaidőben foglalkoztatottak közül kutatás-fejlesztés tevékenységi körében foglalkoztatott alkalmazottak létszáma

 

c)

A kutatószervezet által a) pontban meghatározott évvel azonos évben teljes munkaidőben foglalkoztatott kutatók és az a) pontban meghatározott évvel azonos évi összes foglalkoztatott alkalmazottak aránya [a) és b) aránya]

 

2

a)

A kutatószervezetnek az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző 3 pénzügyi év bármelyikében kutatás-fejlesztésre fordított költsége

 

b)

A kutatószervezetnek az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző, a) pontban meghatározott évvel azonos évben felmerülő összes költsége

 

c)

A kutatószervezetnek az akkreditációs kérelem benyújtását megelőző, a) pontban meghatározott évvel azonos évben kutatás-fejlesztésre fordított költségének a kutatószervezet a) pontban meghatározott évvel azonos évi összes működési költségéhez viszonyított aránya [a) és b) aránya]

 

** A rendelet 5. §-a (2) bekezdésének c) pontja alapján választott ca), illetve cb) alpontnak megfelelően az 1., illetve a 2. pontban kért adatok kitöltendőek. Az 1. a) pont, illetve a 2. a) pont „adat” oszlopában az év megjelölése is feltüntetendő.

6. Nyilatkozatok

Alulírott ..........................................................................................., a kérelmező kutatószervezet felelős vezetőjeként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a hozzá csatolt mellékletekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a kutatás elvégzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezem.

Cégszerű aláírás:     

Aláírásra jogosult személy neve:     

– aláírása:     

– beosztása:     

Hely:     

Dátum:     

Bélyegző:

7. Melléklet: a rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerint

2. melléklet a 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelethez23

AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

MAGYARORSZÁG

NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

Ikt.szám:     

Ügyintéző:     

Tel.:     

AKKREDITÁCIÓS TANÚSÍTVÁNY

A harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rendelet) foglaltakra tekintettel

A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL

(a továbbiakban: Hivatal)

megállapítja, hogy

a/az: ...................................................................................................................................................

kutatószervezet

Székhely:     

További azonosító adatai:

– Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám:     

– Adószám:     

– KSH szám:     

– Alapítás éve:     

a Hivatal által lefolytatott akkreditációs eljárás szerint megfelel a rendeletben előírt feltételeknek, ezért [írásban előterjesztett kérelmére tekintettel]* részére a

....................../200.... számú akkreditációs tanúsítványt

abból a célból állítom ki, hogy a kutatószervezetben megvalósítandó kutatási programok megvalósítása céljából a kutatószervezet harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadhasson.

A jelen akkreditációs tanúsítvány ..... év ....... hónap ...... napjáig hatályos.

Budapest, 200.., ............................................., .............

..................................................................................

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal
elnöke

* A szögletes zárójelben található szövegrészt csak a kérelemre induló eljárás során kiállított akkreditációs tanúsítványnak kell tartalmaznia.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!