nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról
2017-01-01
2017-02-09
27
Jogszabály

33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről,
valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról

A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §1 (1) A Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Etv.) 4/A. §-ában meghatározott információs szolgálatként, továbbá – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként első fokon az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatásért felelős minisztert jelöli ki.

(2) Az Etv. Harmadik részének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban a Kormány a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésért felelős hatóságként

a)2 az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,

b)3 a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a felnőttképzési hatáskörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,

c)4 a kereskedelemért felelős miniszter és az iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a felnőttképzési feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,

d) a területfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél – az e) pontban meghatározott kivétellel – első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

e) a területfejlesztésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

f)5 a településrendezésért felelős miniszter és az építésügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői, energetikai tanúsítói tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

g)6 a településrendezésért felelős miniszter és az építésügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az építésügy területén, a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői, építészeti-műszaki tervezési, építésügyi műszaki szakértői, építési műszaki ellenőri, felelős műszaki vezetői tevékenység, energetikai tanúsítói tevékenységeknél első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

h)7 az iparügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az építésügy területén a felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelői, valamint felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység esetén első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

i) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében katasztrófavédelem, tűzvédelem, valamint polgári védelem szakterületen első fokon az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot,

j)8 a településfejlesztésért felelős miniszter és a településrendezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési, településrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

k) a területrendezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a külön jogszabályban meghatározott, a mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, területrendezési szakértői tevékenységeknél első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

l)9 a környezetvédelemért felelős miniszter és a természetvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében az országos környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságot,

m)10 a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a közlekedésért felelős minisztert,

n) a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét,

o)11 az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, illetve az informatikáért miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében informatikai és elektronikus hírközlési szakterületen első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét,

p) az ügyvédi és ügyvédjelölti képesítések esetében első fokon a Budapesti Ügyvédi Kamarát, másodfokon a Magyar Ügyvédi Kamarát,

q)12 a vízgazdálkodásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szabályozott szakmák esetében első fokon az BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, másodfokon a vízgazdálkodásért felelős minisztert,

r)13

jelöli ki.

(3) A Kormány az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó hatósági eljárásokban azon szakmák tekintetében, amelyek esetében a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározása

a)14 az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,

b)15 a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a felnőttképzési feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,

c)16 a közlekedésért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a közlekedésért felelős minisztert,

d) a postaügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozik első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét,

e)17 a kereskedelemért felelős miniszter és az iparügyekért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, a felnőttképzési feladatkörében eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt,

f)18 az elektronikus hírközlésért felelős miniszter, illetve az informatikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozik, első fokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalát, másodfokon a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnökét

jelöli ki a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóságként.

(4) A Kormány az Etv. 60/A–60/C. §-a szerinti eljárásokban – az (5) bekezdésben foglalt kivételekkel – eljáró hatóságként első fokon az Oktatási Hivatalt, másodfokon az oktatásért felelős minisztert jelöli ki.

(5) A Kormány eljáró hatóságként

a)19 az Etv. 60/A–60/C. §-a szerinti eljárásokban a (2) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés a) pontja alapján elismerendő szakmák tekintetében az Állami Egészségügyi Ellátó Központot,

b) az Etv. 60/B. §-a szerinti eljárásokban okleveles építészmérnök és okleveles építész tervező művész szakképzettség esetén első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát,

c) az a) és b) pontban nem említett esetekben az Etv. 60/B. §-a szerinti eljárásokban, ha az adott szabályozott szakma folytatása Magyarország területén engedélyköteles vagy a szolgáltatási tevékenység folytatásának és megkezdésének általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozik, az engedélyezésre, illetve a bejelentéssel kapcsolatos eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot jelöli ki.

(6) Az elismerésért felelős hatóság rendszeresen tájékoztatja az Etv. IV. fejezetének hatálya alá tartozó döntéseiről a szakmai és vizsgakövetelmények meghatározásáért felelős minisztert.

2. §20 (1)21 A Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott szabályozott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységet folytatni kívánó szolgáltatásnyújtó köteles a szolgáltatási tevékenység folytatására irányuló szándékát bejelenteni az adott szabályozott szakma vonatkozásában az 1., illetve a 2. számú mellékletben meghatározott hatóságnak.

(2) A szolgáltatásnyújtó a 2. számú mellékletben meghatározott szabályozott szakma gyakorlásával járó szolgáltatási tevékenységét csak azt követően kezdheti meg, hogy azt az előzetes ellenőrzést végző hatóság a bejelentés alapján a szolgáltatásnyújtó szakmai képesítésének ellenőrzését követően engedélyezte.

(3) A Kormány az Etv. 40. §-a szerinti elismerésért felelő hatóságként – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az 1. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák tekintetében ott megjelölt hatóságot jelöli ki.

(4) A Kormány az Etv. 41. §-a szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságként– a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák tekintetében ott megjelölt hatóságot jelöli ki.

(5)22 Az 1. számú melléklet 1–6. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 40. §-a szerinti elismerésért felelős hatóságként

a) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó településtervezési szakterületen, településrendezési szakértői, valamint építésügyi szakterületen (beruházáslebonyolító, energetikai tanúsító) első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

b) az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó területrendezési tervezési, településtervezési szakterületen, településrendezési szakértői, valamint építésügyi szakterületen (beruházáslebonyolító, energetikai tanúsító) első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát jelöli ki.

(6)23 A 2. számú melléklet 5–11. pontjában felsorolt szabályozott szakmák esetében a Kormány az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti előzetes ellenőrzést végző hatóságként

a)24 az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi mérnöki kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető) első fokon a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarát, másodfokon a Magyar Mérnöki Kamarát,

b)25 az adott szakmagyakorlást szabályozó külön kormányrendelet szerint a területi építész kamarák hatáskörébe tartozó építészeti-műszaki tervezési szakterületen, valamint építésügyi szakterületen (építésügyi műszaki szakértő, építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető, építésügyi igazgatási szakértő) első fokon a Budapesti Építész Kamarát, másodfokon a Magyar Építész Kamarát jelöli ki.

(7)26

3. §27 (1) A szolgáltatásnyújtó bejelentésének tartalmaznia kell

a) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott adatokat,

b) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik-e megfelelő szakmai biztosítékkal, valamint a szakmai biztosítékot nyújtó szervezet nevéről és a szakmai biztosítékot megalapozó szerződés azonosításához szükséges adatokról, a szakmai biztosítékkal fedezett kockázatokról, a szakmai biztosíték területi hatályáról és a szakmai biztosíték összegéről vagy az abban foglalt garancia felső határáról,

c)28 a biztonsági és az egészségügyi ágazatban, valamint a kiskorúak oktatásához – ideértve a gyermekgondozást és a koragyermekkori nevelést is – kapcsolódó szakmák esetében – amennyiben azt a magyar jog előírja – az igazolást arról, hogy a szolgáltatásnyújtó nem áll a foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, és vele szemben büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet nem született,

d) a szolgáltatásnyújtás során Magyarországon használni kívánt szakmai címet.

(2) A szolgáltatásnyújtó bejelentéséhez csatolni kell

a) az állampolgárságát igazoló közokirat másolatát,

b)29 olyan okirat másolatát és hiteles fordítását vagy hiteles fordításának másolatát, amely tanúsítja, hogy valamely tagállamban letelepedettként jogosult az adott szakma gyakorlására,

c)30 a szolgáltatásnyújtó azon képzése sikeres elvégzését tanúsító okiratainak másolatait és hiteles fordításait vagy hiteles fordításainak másolatai, amely tagállamában a szolgáltatásnyújtásra felkészítette,

d)31 az Etv. 38. § (2) bekezdése alá tartozó esetben annak az okiratnak a másolatát és hiteles fordítását vagy hiteles fordításának másolatát, amely tanúsítja, hogy a szolgáltatásnyújtó a bejelentés benyújtását megelőző tíz év folyamán legalább egy évig gyakorolta az adott szakmát a letelepedés szerinti tagállamban,

e)32 betegek életét vagy biztonságát érintő szakma esetében a szolgáltatásnyújtó nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a szakma gyakorlásához Magyarországon szükséges nyelvismerettel,

f)33 az Etv. VIII. Fejezetének, valamint az Etv. 41. §-ának hatálya alá tartozó szakmák esetében a származási tagállam illetékes hatóságának igazolását a szolgáltatásnyújtó tevékenységének jellegéről és időtartamáról.

(3) Az eljáró hatóság internetes honlapján közzéteszi azoknak a nyelveknek a felsorolását, amelyek esetében a (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően nem hiteles fordítást is elfogad.

4. §34 A 2. számú mellékletben felsorolt szabályozott szakmák esetén a szolgáltatásnyújtó bejelentésnek tájékoztatást kell továbbá tartalmaznia

a) a képzés sikeres elvégzését tanúsító okiratához vezető képzés időtartamáról és tartalmáról,

b) ha szakmai tapasztalattal rendelkezik, akkor szakmai tapasztalatáról, továbbá

c) ha a képzés sikeres elvégzését tanúsító okirata megszerzését követően szakmai továbbképzésben vett részt, akkor a szakmai továbbképzéséről.

5. §35 Ha szolgáltatásnyújtó a bejelentési kötelezettség alá tartozó határon átnyúló szolgáltatásnyújtás során ténylegesen nem maga végzi az adott tevékenységet, akkor a 3. § (1) bekezdése d) pontjában, valamint a (2) bekezdésében meghatározott adatok bejelentését a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni. Ha az ilyen szolgáltatásnyújtás a 2. melléklet hatálya alá tartozik, akkor a 4. §-ban meghatározott adatok bejelentését is a szolgáltatási tevékenységet ténylegesen végző személyre vonatkozóan kell megtenni, és az előzetes ellenőrzést is e személy szakmai képesítése tekintetében kell lefolytatni.

5/A. §36 (1) A szolgáltatásnyújtó bejelentése egy évre szól.

(2) Ha az első alkalommal tett bejelentés lejártát követően a szolgáltatásnyújtó ismételten határon átnyúló szolgáltatást kíván Magyarországon nyújtani, és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott okiratok által tanúsított körülményekben nem történt lényeges változás, akkor a szolgáltatásnyújtó bejelentésének csak az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

5/B. §37 (1) A 3. számú melléklet állapítja meg az Etv. 55. §-ában meghatározott riasztási mechanizmus alá tartozó képesítéseket, továbbá a riasztási mechanizmusban közreműködő hatóságokat.

(2) A 4. számú melléklet állapítja meg azokat a szakmákat, amelyekben az Etv. XI/A. Fejezete szerinti európai szakmai kártya bevezetésre kerül, továbbá kijelöli azon hatóságokat, amelyek az európai szakmai kártya létrehozásáért felelősek.

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2)38 E rendeletnek az oktatást szabályozó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 345/2015. (XI. 19.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 5/B. §-ában, módosított 1. számú mellékletében és megállapított 4. számú mellékletében foglalt rendelkezéseket a Módr. hatálybalépésekor39 folyamatban lévő eljárásokban is kell alkalmazni.

(3)40 Ez a rendelet az Etv. rendelkezéseivel együtt

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (1) és (4) bekezdésének, valamint 56. cikk (3) bekezdésének,

b) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 7. pontjának és 44. pontjának

való megfelelést szolgálja.

(4)41 Ez a rendelet az Etv. rendelkezéseivel együtt a 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében az európai szakmai kártya kibocsátási eljárásáról és a riasztási mechanizmus alkalmazásáról szóló, 2015. június 24-i 2015/983 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez42

Az Etv. 40. § (1) bekezdése szerinti előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák

Sorszám

Szabályozott szakma megnevezése

Hatóság kijelölése, amelyhez a bejelentést meg kell tenni

1.

Felvonó- és mozgólépcső karbantartó-szerelői tevékenység

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

2.

Településtervezési tevékenység

2. § (5) bekezdése szerint

3.

Településrendezési szakértő

2. § (5) bekezdése szerint

4.

Területrendezési tervezési tevékenység

2. § (5) bekezdés b) pont szerint

5.

 

 

6.

Energetikai tanúsítói tevékenység

2. § (5) bekezdése szerint

7.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenység

környezetvédelemért és a természetvédelemért felelős miniszter

8.

Jövedéki ügyintézői tevékenység

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

9.

Vámkezelő

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

10.

Vámügyintéző

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

11.

Idegenvezetői tevékenység

Budapest Főváros Kormányhivatala

12.

Lovastúra-vezető tevékenység

Budapest Főváros Kormányhivatala

13.

Tűzvédelmi tevékenység

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

Polgári védelmi tevékenység

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.

Igazságügyi szakértői tevékenység

igazságügyért felelős miniszter

16.

A közvetítői tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó közvetítés

igazságügyért felelős miniszter

17.

Biztonságtechnikai tervező, szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

18.

Biztonságtechnikai szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

19.

Mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervező, szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

20.

Mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelő

Országos Rendőr-főkapitányság

21.

Magánnyomozó

Országos Rendőr-főkapitányság

22.

Személy- és vagyonőr

Országos Rendőr-főkapitányság

23.

Fegyveres biztonsági őr

Országos Rendőr-főkapitányság

24.

Az állattenyésztéshez kapcsolódó mesterséges termékenyítési szolgáltatások

Pest Megyei Kormányhivatal

25.

Magán-állatorvosi tevékenység

Magyar Állatorvosi Kamara

26.

Adótanácsadás

adópolitikáért felelős miniszter

27.

Adószakértői tevékenység

adópolitikáért felelős miniszter

28.

Okleveles adószakértői tevékenység

adópolitikáért felelős miniszter

29.

Könyvviteli szolgáltatás

adópolitikáért felelős miniszter

30.

Belső ellenőr

adópolitikáért felelős miniszter

31.

Társasházkezelő

az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal

32.

Ingatlankezelő

az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal

33.

Ingatlanközvetítői tevékenység

az ingatlan fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

34.

Ingatlanvagyon-értékelő és közvetítő

az ingatlan fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

35.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatások nyújtására irányuló tevékenység az Etv.
IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák esetén

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

36.

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos területeken végzett szakértői tevékenység

a kulturális örökség védelméért felelős miniszter

37.

Energetikai auditor

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

2. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez43

Az Etv. 41. § (1) bekezdése szerinti előzetes ellenőrzés alá tartozó szabályozott szakmák

Sorszám

Szabályozott szakma megnevezése

Előzetes ellenőrzést végző elsőfokú hatóság

Előzetes ellenőrzést végző másodfokú hatóság

1.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatások, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala

2.

Tűzvédelmi szakértő

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

3.

Gázszerelő

mérésügyi és műszaki biztonsági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal

 

4.

Növényvédelmi tevékenység

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara területileg illetékes szerve

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara

5.

Építészeti-műszaki tervezési tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

6.

Építésügyi műszaki szakértői tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

7.

Építési műszaki ellenőri tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdése szerint

2. § (6) bekezdése szerint

8.

Felelős műszaki vezetői tevékenység, az Etv. IX. fejezetének hatálya alá tartozó szabályozott szakmák kivételével

2. § (6) bekezdés a) pontja szerint

2. § (6) bekezdés a) pontja szerint

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

Felvonó- és mozgólépcső ellenőri tevékenység

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara

Magyar Mérnöki Kamara

12.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértő

területi mérnöki kamara

Magyar Mérnöki Kamara

13.

Beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezés tervezői tevékenység

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

 

13.

Ebek viselkedésének megítélésében jártas szakértő

Pest Megyei Kormányhivatal

 

3. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez44

 

A

B

1.

Képesítések megjelölése

Hatóság kijelölése, amely a riasztási mechanizmusban közreműködik

2.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § e) pontja szerinti egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges képesítés

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

3.

Állatorvosi képesítés

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

4.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti nevelési-oktatási tevékenységhez, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz szükséges képesítés

Oktatási Hivatal

5.

Etv. 55. § (4) bekezdése szerint közokirat-hamisítással érintett képesítés

Oktatási Hivatal

4. számú melléklet a 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelethez45

Az Etv. XI/A. Fejezete szerinti európai szakmai kártya

 

A

B

1.

Azon szakmák megjelölése, amelyekben az európai szakmai kártya bevezetésre került

Hatóság kijelölése, amely az európai szakmai kártya létrehozásáért felelős

2.

ápoló

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

3.

gyógyszerész

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

4.

gyógytornász

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

5.

hegyi túravezető

Oktatási Hivatal

6.

ingatlanközvetítő

az ingatlan fekvése szerint illetékes megyeszékhely szerinti városi önkormányzat jegyzője, Pest megyében a megyei önkormányzat főjegyzője, Budapesten a Fővárosi Önkormányzat főjegyzője

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!