nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
2014-01-01
2014-06-29
70
Jogszabály

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési és építésügyi miniszter feladatáról és hatásköréről szóló 37/1989. (IV. 30.) MT rendeletben kapott felhatalmazás alapján — a belügyminiszterrel, az ipari miniszterrel és kereskedelmi miniszterrel, továbbá a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben — a következőket rendelem:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1)1 A rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – Magyarország területén közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton (a továbbiakban együtt: közút) közlekedő gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, ezek pótkocsijaira, valamint segédmotoros kerékpárra (a továbbiakban együtt: jármű), továbbá ezek tulajdonságaira, alkatrészeire, tartozékaira és önálló műszaki egységeire terjed ki. A munkagépre a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben ezt az egyes rendelkezései kifejezetten előírják.

(2)2 A rendelet hatálya a külföldi hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott járműre (a továbbiakban: külföldi jármű) annyiban terjed ki, amennyiben ezt az egyes rendelkezései kifejezetten előírják.

(3)3

(4)4

Fogalommeghatározások

2. § (1)5 A rendelet alkalmazásában

a)6 „jármű összeépítés”: a jármű egyedi vagy kis sorozatban történő előállítása, illetőleg fődarabokból, alkatrészekből történő összeszerelése, ha a hazai forgalomba helyezés céljából létrehozott járművek száma nem haladja meg a (11) bekezdésben hivatkozott jogszabályban meghatározott darabszámot, illetőleg az ott meghatározott jogszabályok hatálya alá nem tartozó járműkategóriák esetében járműtípusonként évente legfeljebb 50 db;

b) „egyedi vagy kis sorozatú gyártás”: a járműnek vagy a járművek kis sorozatának a 9/A. §-ban meghatározott feltételek megtartásával végzett összeépítése, amennyiben az alkalmazott technológia és a gyártó által készített összeépítési dokumentáció teljeskörűen biztosítja a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben (a továbbiakban: MR.) foglalt feltételeknek megfelelő, azonos minőségű járművek gyártását.

(2)7 A rendelet alkalmazásában jármű átalakítása a már forgalomba helyezett jármű olyan megváltoztatása, amely a típusbizonyítványban, az összeépítési engedélyben vagy a korábbi átalakítási engedélyben meghatározott adat, illetőleg közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi jellemző módosulását eredményezi, valamint a gépkocsi alvázának (az alváz szerepét betöltő, az alvázszámot viselő szerkezeti elemének) cseréje.

(3) Nem minősül átalakításnak

a)8 olyan tartozéknak a járműre történő felszerelése, amelynek felszerelését az MR. előírja vagy megengedi,

b)9 a motor azonos típusú motorra történő cseréje,

c) a járműre engedélyezett cserefelépítmény felszerelése;

d) a járműbe beépített ülőhelyek számának ideiglenes csökkentése;

e) szabványos, illetőleg járműtípushoz rendszeresített vonószerkezet felszerelése, amennyiben a jármű egyébként vontatásra alkalmas;

f) a gyártómű által rendszeresített oldalkocsinak motorkerékpárra történő felszerelése, amennyiben a motorkerékpár oldalkocsi csatlakoztatására alkalmas;

g)10 a külön jogszabályban11 meghatározott feltételek szerint a gépkocsira megkülönböztető fény- és hangjelző berendezés felszerelése, amennyiben az megfelel MR.-ben foglalt követelményeknek,

h)12 a jármű olyan módon vagy mértékben történő megváltoztatása, amelyre a közlekedési hatóság alkalmazási engedélyt ad, illetőleg amelyet engedély nélkül megvalósíthatónak minősít,

i)13 a járműbe az MR. 16. számú mellékletében meghatározott vagy azzal egyenértékű követelményeknek megfelelő részecske kibocsátást csökkentő rendszer („részecskeszűrő”) utólagos beépítése, amennyiben arra a közlekedési hatóság a 16/A. §-ban meghatározott feltételek szerint alkalmazási engedélyt adott, vagy a külföldön végzett beépítés esetében a részecskeszűrő gyártója, és a beépítést végző szakműhely által kiadott igazolás a megfelelőséget tanúsítja.

(4)14 A rendelet alkalmazásában

a) ,,forgalomba helyezés'': a jármű első hazai forgalomba helyezése, amely a magyar hatósági engedély és jelzés kiadásával, valamint a jármű nyilvántartásba vételével valósul meg,

b)15 ,,gyártási év'': a jármű forgalomba helyezése során a közlekedési hatóság, illetőleg a forgalmazó által az alvázszám alapján meghatározott naptári év, amely a jármű gyártási időpontjára utal. Az alvázszám alapján megállapítható gyártási évet megelőzően használatba vett jármű esetében a használatbavétel naptári éve tekintendő gyártási évnek,

c) ,,első használatba vétel'': a jármű – hazai vagy külföldi – első forgalomba helyezésének időpontja, illetőleg amennyiben ez nem állapítható meg, a gyártási év utolsó napja,

d) ,,új jármű'': az a jármű, amelynek a használatba vétele a c) pont szerint még nem történt meg,

e)16 „közösségi jármű”: az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban, részes államban, továbbá Svájcban (a továbbiakban: származási ország) nyilvántartásba vett, forgalmi engedéllyel és rendszámmal ellátott jármű,

f)17 „gyártó”: az A. Függelék 3. cikk 27. pontjában meghatározott személy vagy szerv,

g)18 „jármű-honosítási eljárás”: a közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésére irányuló engedélyezési eljárás, amelyben a közlekedési hatóság elismeri a jármű forgalomban tartására a származási országban megszerzett jogosultságot,

h)19 „forgalomba helyezés előtti vizsgálat”: a forgalomba nem helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik,

i)20 „időszakos vizsgálat”: a forgalomba helyezett jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének ellenőrzése, amely egy eljárás keretében történik.

(5) A rendelet alkalmazásában pótalkatrész az az alkatrész, amelyet nem a gyártás (gyári szerelés) során építettek a járműbe.

(6)21 A rendelet alkalmazásában ,,gázüzemű jármű'': az MR. 2. §-ának (4) bekezdésében meghatározott jármű.

(7) A rendelet alkalmazásában ,,járműtípus'': az azonos járműkategóriába tartozó olyan járművek összessége, amelyeket ugyanaz a gyártó gyárt, ugyanolyan alvázuk van és gyártójuk a járműveket ugyanazzal a típusjellel látja el. E rendelet A., B. és C. Függelékei (a továbbiakban: Függelékek), valamint az MR. a járműtípusra további feltételeket határozhat meg. A járműkategória fogalmát az A. Függelékének A/2. számú melléklete és a B. Függelék 1. Cikke határozza meg. Egy járműtípus különböző jármű-változatokat és jármű-kiviteleket tartalmazhat.

(7a)22 E rendelet alkalmazásában „típuscsalád”: olyan járműtípusok összessége, amelyek gyártmánya megegyezik, és a közlekedési hatóság eljárása során vizsgálandó műszaki jellemzőik tekintetében nem térnek el egymástól.

(8)23 A rendeletben a járművekkel kapcsolatos fogalmakra – az a)–j) pontban foglalt eltéréssel, illetőleg kiegészítésekkel – a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben foglaltakat kell alkalmazni. Annak megítélése szempontjából, hogy a jármű sík úton önerejéből milyen sebességgel képes haladni, a jármű tervezési sebessége az irányadó. A rendelet alkalmazásában:

a)24 „traktor”: olyan jármű-kategória, amelybe a C. Függelék 2. cikkének j) pontjában meghatározott gépi meghajtású, kerekes vagy lánctalpas mezőgazdasági vagy erdészeti járművek tartoznak,

b) ,,munkagép'': a közúti forgalomban időszakosan részt vevő olyan önjáró vagy vontatott gép, amely nem szállítás vagy vontatás, hanem egyéb munkavégzés céljából készült,

ba)25 „mezőgazdasági erőgép”: a tervezési sebessége alapján lassú járműnek minősülő, vagy a 29. § (3) bekezdésében foglalt eljárás alkalmazásával lassú járműnek minősített önjáró munkagép, amely kizárólag mezőgazdasági, erdészeti feladatú berendezések, gépek vontatására, hordozására, tolására, működtetésére alkalmas, és nem alkalmas közúti teherszállításra (ide nem értve a saját munkaeszközeit és adaptereit), valamint közúton pótkocsit nem vontat;

bb)26 „mezőgazdasági vontatmány”: olyan pótkocsinak nem minősülő vontatott munkagép, amely – a működéséhez szükséges eszközöket ide nem értve – teherszállításra nem alkalmas, és amelyet a közúti forgalomban mezőgazdasági erőgéppel, mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatnak,

c) ,,üres tömeg'': a rendeltetésszerű használatra alkalmas jármű tömege, amely magába foglalja a jármű, annak alkatrészei és önálló műszaki egységei (ideértve a gyártó által biztosított világító és fényjelző berendezéseket is) tökéletes működését biztosító mennyiségű folyadékokat (pl. akkumulátorsav, hidraulikafolyadék, motorolaj) is, – az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék tömege azonban nem számít az ,,üres tömeg''-be,

d) ,,saját tömeg'': a jármű üres tömege, amelyhez hozzá kell adni az üzemanyag, illetve az üzemanyag-olaj keverék tömegét az üzemanyagtartálynak a gyártó által megadott kapacitása legalább 90%-áig feltöltve, valamint azokat a tartozékokat, amelyeket a gyártó a rendes működtetéshez szükséges eszközökön kívül a járműhöz adott (szerszámkészlet, csomagtartó, szélvédő, védőeszközök stb.),

e) ,,műszakilag megengedett össztömeg'': a gyártó által meghatározott tömeg, amelyet a jármű saját tömege és a járművön szállított személyek és áru tömege – együttesen – nem haladhat meg,

f) ,,műszakilag megengedett legnagyobb terhelés'': az a tömeg, amely a műszakilag megengedett össztömeg és a – 75 kg-mal figyelembe vett – menetkész tömeg különbözete,

g) ,,menetkész tömeg'': a jármű saját tömege, valamint – 75 kg-mal figyelembe véve – a vezető tömege,

h)27 ,,muzeális jellegű jármű'': a muzeális jellegre vonatkozóan külön jogszabályban28 meghatározott feltételeknek megfelelő jármű.

i)29 „versenyjármű”: a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti versenyrendszernek megfelelően versenyzési célra használt gépkocsi,

j)30 csuklós lassújármű: csuklós szerkezettel állandóan összekapcsolt két vagy több merev részből álló lassújármű, ahol a merev részek szétválasztása csak műhelyben, erre használt eszközökkel lehetséges; a több merev tagból álló személyszállító lassújármű abban az esetben is csuklós járműnek tekinthető, ha az utasterek nem átjárhatók és a járműegységek pótkocsi kapcsoló berendezéssel vannak összekapcsolva.

(9)31 A rendelet alkalmazásában a gépkocsik és a pótkocsik a következő járműkategóriák egyikébe sorolhatóak:

a) ,,M1 járműkategória'': személygépkocsik,

b) ,,M2 járműkategória'': legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok,

c)32 „M3 járműkategória”: több, mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszok és trolibuszok,

d) ,,N1 járműkategória'': legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók,

e) ,,N2 járműkategória'': több, mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók,

f) ,,N3 járműkategória'': több, mint 12 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik és vontatók,

g) ,,O1 járműkategória'': legfeljebb 0,75 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik,

h) ,,O2 járműkategória'': több, mint 0,75 t, de legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik (a félpótkocsit is ideértve),

i) ,,O3 járműkategória'': több, mint 3,5 t, de legfeljebb 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik (a félpótkocsit is ide értve),

j) ,,O4 járműkategória'': több, mint 10 t megengedett legnagyobb össztömegű pótkocsik.

(10)33 A rendelet alkalmazásában járműsorozatnak kell tekinteni az – alvázszámaival egyedileg azonosított – azonos járműtípushoz tartozó

a) kis sorozatú gyártással létrehozott,

b) kifutó sorozatba tartozó, vagy

c) külföldről újként, meghatározott számban együttesen behozott

járműveket azzal a feltétellel, hogy összeépítésük, illetőleg forgalomba helyezésük engedélyezését egy kérelmező közös eljárásban kezdeményezi.

(11)34 E rendelet alkalmazásában „EK típusbizonyítvánnyal ellátott jármű”: az a jármű, amelynek típusára vonatkozóan az Európai Gazdasági Térség tagállamának jóváhagyó hatósága

a) a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 70/156/EGK tanácsi irányelv vagy a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („keretirányelv”), illetve e rendelet A. Függeléke alapján, továbbá

b) a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve e rendelet B. Függeléke alapján, vagy

c) a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve e rendelet C. Függeléke alapján

„EK típusjóváhagyó okmány”-t adott ki.

(12)35 A rendelet alkalmazásában ,,bontási információk'': azoknak az ismereteknek az összessége, amelyek biztosítják az elhasználódott jármű szakszerű, a hulladékkezelési szempontokat előnyben részesítő, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szétszerelését, bontását, különös tekintettel a jármű gyártásakor felhasznált veszélyes anyagokra.

(13)36 A két-, három- és négykerekű segédmotoros kerékpár (L1e, L2e és L6e járműkategória), a kétkerekű motorkerékpár (L3e járműkategória), az oldalkocsis motorkerékpár (L4e járműkategória), valamint a három- és négykerekű motoros tricikli (L5e és L7e járműkategória) járműkategóriába sorolásának műszaki feltételeit a B. függelék 1. cikk (2) és (3) bekezdése határozza meg.

(14)37 A mezőgazdasági vontatók, valamint egyes mezőgazdasági célú lassú járművek T1.–T5. járműkategóriába sorolásának műszaki feltételeit a C. Függelék C/2. számú melléklet A. Fejezete határozza meg.

II. FEJEZET

A JÁRMŰVEK TÍPUSVIZSGÁLATA

Típuskövetelmények

3. §38 (1) Nem szabad belföldi üzemben tartás céljából olyan járműtípust gyártani vagy külföldről behozni (a belföldi forgalom számára vámkezelni), illetőleg forgalomba helyezni, amely az MR-ben foglaltaknak nem felel meg.

(2)39 A járműtípushoz a típusbizonyítvány, a járműsorozathoz a40 sorozat forgalomba helyezési engedély, illetőleg a járműhöz az egyedi forgalomba helyezési engedély abban az esetben adható meg, amennyiben a járműtípus megfelel az MR-ben meghatározott követelményeknek. A típusbizonyítványban, a sorozat forgalomba helyezési engedélyben és az egyedi forgalomba helyezési engedélyben meg kell határozni azt is, hogy a járműtípushoz vagy a járműsorozathoz tartozó járművek, illetőleg az a jármű, amelynek a forgalomba helyezését engedélyezték, milyen járműfajtaként vehetnek részt a közúti forgalomban.

(3) A jármű belföldi üzemben tartás céljára csak a (2) bekezdésben meghatározott típusbizonyítvány vagy forgalomba helyezési engedély alapján értékesíthető.

(4)41 A (2) és (3) bekezdésnek, valamint a 4–6. §-nak a rendelkezéseit alkalmazni kell a munkagépekre is, ha azok tervezési sebessége a 25 km/órát meghaladja.

(5)42 A jármű-honosítási eljárásban a járműtípus MR.-ben meghatározott követelményeknek való megfelelőségét – külön vizsgálat nélkül – teljesítettnek kell tekinteni.

Típusbizonyítvány, forgalomba helyezési engedély

4. §43 (1)44 A típusbizonyítványt a közlekedési hatóság típusjóváhagyási eljárás keretében, típusvizsgálat alapján adja ki. A típusbizonyítvány kiadását írásban kell kérni. A típusbizonyítvány kiadásával kapcsolatos eljárásra – a (2)–(7) bekezdésben, valamint a 4/A–8. §-ban foglalt eltérésekkel – a Függelékek rendelkezései az irányadók.

(2)45 A típusbizonyítvány kiadása iránti kérelmet a jármű gyártója nyújthat be, amennyiben a típus tekintetében teljesíti a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben a gyártó számára meghatározott kötelezettségeket.

(3)–(4)46

(5)47 Az e rendelet Függelékében meghatározott EK típusjóváhagyás szerint kiadott típusbizonyítvány a (2) bekezdésben meghatározott kérelmező (a továbbiakban: a típusbizonyítvány jogosítottja) részére a típusbizonyítványban meghatározott járműtípus(ok), típusváltozat(ok), kivitel(ek) tekintetében – az MR.-ben meghatározott követelmények teljesítéséig – általános forgalomba helyezési engedélynek minősül.

(6)48 Az e rendelet Függelékeinek hatálya alá nem tartozó járműtípusra kiadott általános forgalomba helyezési engedély időbeli hatálya a típusbizonyítvány jogosítottja részére három év, a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedély időbeli hatálya a kérelmező részére egy év.

(7)49 A közlekedési hatóság ellenőrzi a (2) bekezdésben foglalt feltétel meglétét. Ha az ellenőrzés során hiányosságot állapít meg, a korábban kiadott általános forgalomba helyezési engedély időbeli hatályát a közlekedési hatóság a hiányosság fennállásáig felfüggeszti.

(8)50 A jármű egyedi behozatala esetén – igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre – a közlekedési hatóság hat hónapig érvényes egyedi forgalomba helyezési engedélyt ad ki. Az egyedi forgalomba helyezési engedély kiadásakor ellenőrizni kell, hogy a jármű megfelel-e az MR. 5–8. §-ában, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében, 16. § (1)–(2) bekezdésében, 17., 21. §-ában, 30. § (1), (3)–(12) és (16)–(20) bekezdésében, 32. § (2)–(6) és (8) bekezdésében, 34., 36/A., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 52., 55., 57., 59., 61., 63., 65., 69., 71., 75. §-ában, 81. § (1) és (4)–(12) bekezdésében, 93/A. és 93/B. §-ában foglaltaknak, továbbá az MR. 1. számú mellékletében meghatározott jóváhagyási kötelezettségeknek. Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése során ellenőrzendő környezetvédelmi rendelkezések köréről a közlekedésért felelős miniszter – a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – külön jogszabályban eltérően rendelkezhet.

(9)51 Járműsorozat forgalomba helyezésének engedélyezésére irányuló kérelemre a közlekedési hatóság – a járművek alvázszámait is tartalmazó – sorozat forgalomba helyezési engedélyt ad ki. Az (1) és az (5)–(7) bekezdések rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a sorozat forgalomba helyezési engedélyre is.

(10)52 A közlekedési hatóság az (1)–(9) bekezdésben foglaltak alapján kiadott típusbizonyítványban, továbbá az egyedi- és sorozat forgalomba helyezési engedélyben meghatározott műszaki adatok alapján megállapítja a járműtípusok műszaki adatait (a továbbiakban: típus-adatbázis).

(10a)53 A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló kormányrendelet (a továbbiakban: KR.) szerint a jármű forgalomba helyezésekor a típus-adatbázisban meghatározott adatokkal vehető nyilvántartásba a jármű. A típus-adatbázis naprakész állapotáról és a közlekedési igazgatási hatóság számára elektronikus úton biztosított közvetlen hozzáférésről a közlekedési hatóság gondoskodik.

(11)54 Az Európai Közösségek tagállamának illetékes hatósága által valamely járműtípusra kiadott „EK típusjóváhagyó okmány” alapján a közlekedési hatóság a gyártó, illetőleg a forgalmazó kérelmére – típusvizsgálat nélkül – típusbizonyítványt ad ki. A típusbizonyítványban továbbá a „Megfelelőségi tanúsítvány”-on, valamint a „Műszaki Adatlap”-on alkalmazott „EK típusjóváhagyás-szám” számozási rendszerét az A. Függelék A/7. melléklete tartalmazza.

(12)55 Az általános, valamint a sorozat forgalomba helyezési engedéllyel rendelkező M1 és N1 kategóriájú jármű gyártója, valamint forgalmazója a bontási információt – kézikönyvek vagy elektronikus média útján (CD-ROM, on-line szolgáltatások) a forgalmazás megkezdését követő hat hónapon belül – köteles biztosítani a külön jogszabályban56 meghatározott regisztrált bontó-hulladékkezelők részére. E kötelezettség elmulasztása esetén a közlekedési hatóság a jármű típusára kiadott típusbizonyítvány, illetőleg sorozat forgalomba helyezési engedély érvényességét megszünteti.

(13)57 Közösségi járműre az egyedi forgalomba helyezési engedélyt a (8) bekezdésben meghatározott feltételek ellenőrzése nélkül, a jármű forgalomban tartására vonatkozóan a származási országban megszerzett jogosultság igazolása mellett, a 4/C. §-ban meghatározott jármű-honosítási eljárásban kell kiadni.

(14)58 A (13) bekezdés és a 4/C. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az Európai Gazdasági Térségben nem részes államban nyilvántartásba vett azon gépjárműre, amely a vámkönnyítések közösségi rendszerének felállításáról szóló 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendelet 2–10. cikke szerint természetes személyhez tartozó személyes vagyontárgynak minősül.

4/A. §59 (1)60 Az M1, valamint az N1 kategóriába tartozó gépkocsitípushoz kiadott típusbizonyítványban, és az új gépkocsi forgalomba helyezési engedélyében meg kell határozni a CO2-kibocsátás értékét.

(2)61 Az (1) bekezdésben felsorolt, forgalomba helyezendő gépkocsikra vonatkozóan a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az azt módosító 397/2013/EK bizottsági rendeletben, az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, az 1014/2010/EU bizottsági rendeletben és az azt módosító 396/2013/EK bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott módon történő CO2 kibocsátási adatgyűjtésről, valamint a 293/2012/EU és a 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott adatgyűjtésről, az adatok karbantartásáról, ellenőrzéséről, hitelesítéséről, valamint az adatoknak e rendeletekben meghatározott határidőig történő továbbításáról:

a) az általános forgalomba helyezési engedély alapján történő forgalomba helyezés esetében a forgalmazó (közreműködő kereskedő) által kiadott Megfelelőségi nyilatkozatok adatai alapján,

b) a sorozat- és egyedi forgalomba helyezési engedéllyel történő forgalomba helyezés esetében az engedély adatai alapján

a közlekedési hatóság gondoskodik.

(3)–(4)62

(5)63 A közlekedési hatóság a forgalomba helyezett új személygépkocsik összesített CO2 kibocsátási adatairól, valamint a 293/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott, nyilvántartásba vett gépjárművek számáról értesíti az Európai Bizottságot.

Típusvizsgálat, típusvizsgálói jegyzék

4/B. §64 (1) A járművek típusvizsgálatára – az Európai Közösség jogszabályaival összhangban – a Függelékekben meghatározottak alkalmazandóak. A Függelékek hatálya alá nem tartozó járműtípus esetében a típusvizsgálat az MR.-ben a járműkategóriához meghatározott feltételek teljesülésének vizsgálatára terjed ki.

(2) A típusvizsgálatot a típusbizonyítvány kérelmezőjének költségére, a kérelmező által rendelkezésre bocsátott dokumentumok figyelembevételével a közlekedési hatóság illetve, – külön jogszabályban meghatározott esetben – a közlekedési hatóság által meghatározott tartalommal a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályait, a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmát meghatározó külön kormányrendeletben meghatározott tanúsító szervezet (a továbbiakban: típusvizsgáló) végzi.

(3) A típusbizonyítvány kérelmezője köteles egy – a járműtípushoz tartozó, vizsgálatra alkalmas állapotú – járművet díjmentesen

a) a típusvizsgálat elvégzéséhez a típusvizsgáló rendelkezésére bocsátani, valamint

b) a járműtípus konstrukciós jellemzőinek részletes megismerése céljából a közlekedési hatóságnak bemutatni.

(4) Típusvizsgáló tevékenységet az a tanúsító szervezet végezhet, amely megfelel a tevékenység végzésére vonatkozó feltételeket meghatározó külön jogszabályban foglaltaknak, valamint

a) a vizsgálni kívánt járműkategória, alkatrész, tartozék, önálló műszaki egység, illetve járműtulajdonság tekintetében a Függelékekben meghatározottaknak, és

b) rendelkezik az MR.-ben meghatározott követelményeknek való megfelelőség vizsgálatához szükséges

ba) megfelelő szakmai felkészültségű vizsgáló személyzettel,

bb) vizsgáló berendezésekkel, és

bc) vizsgálati előírásokkal (pl. ENSZ EGB jóváhagyási előírások Európai Közösségi jogszabályok vonatkozó szabványok).

A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése (jármű-honosítási eljárás)65

4/C. §66 (1)67 A közösségi jármű egyedi forgalomba helyezésének engedélyezését a közlekedési hatóság kérelemre, a származási országban kiadott okmányok bemutatása és a jármű szemléje alapján jármű-honosítási eljárás alkalmazásával végzi. A jármű-honosítási eljárásra – a (2)–(8) bekezdésben foglalt eltéréssel – az egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárás e rendeletben meghatározott szabályait kell alkalmazni.

(1a)68 Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők és a Magyarország területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok Magyarországon szolgálatot teljesítő állományok tagjai, valamint azok – a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló törvényben meghatározott – hozzátartozói használatában lévő járművekre.

(1b)69 Az e §-ban foglaltakat kell alkalmazni a Magyarország területén szolgálati céllal tartózkodó, a diplomáciai vagy a nemzetközi jogon alapuló egyéb kiváltságot és mentességet élvező személyek be- és kiutazása, magyarországi tartózkodása egyes szabályainak megállapításáról szóló rendeletben meghatározott személyek és hozzátartozóik használatában lévő járművekre.

(2)70 A jármű-honosítási eljárás alkalmazásának feltétele, hogy a belföldi üzemeltetés céljából behozott közösségi jármű tulajdonjogát megszerző ügyfél a kérelméhez csatolja a származási ország hatósága által kiadott

a) nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedélyt vagy annak a kiállító hatóság által hitelesített másolatát; vagy harmonizált adattartalmú forgalmi engedély I. részét, valamint a II. részét, feltéve, hogy a jármű származási tagállamában ez utóbbi kiállításra került, továbbá

b) a forgalomban való részvétel jogosultságát igazoló érvényes dokumentumot, amely igazolja a származási országban alkalmazott közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi ellenőrzési rendszernek való megfelelőséget.

(3)71 A jármű-honosítási eljárás során a jármű származási országának illetékes hatósága által meghatározott – a jármű forgalmi engedélyében, vagy egyéb hatósági bizonyítványában feltüntetett – jogosultságokat és korlátozásokat is figyelembe kell venni, valamint ezeket további vizsgálat mellőzésével megadottnak, vagy megállapítottnak kell tekinteni és a „Műszaki adatlapon” fel kell tüntetni.

(4) A jármű-honosítási eljárásban a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges, valamint a regisztrációs adóról szóló törvényben meghatározott további adatait a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okmányok figyelembevételével kell megállapítani.

(5)72 A jármű-honosítási eljárásban végzett szemle során ellenőrizni kell a jármű azonosító adatait, valamint a (2) bekezdésben említett okmányait, továbbá meg kell állapítani és elektronikusan rögzíteni a jármű nyilvántartásba vételéhez szükséges – az 1. számú mellékletben foglalt „Műszaki adatlap”-on meghatározott – adatokat. A „Műszaki adatlap”-on fel kell tüntetni a (2) bekezdésben említett, a jármű-honosítási eljárás alapjául szolgáló okmányok azonosítóit, valamint – gépjárművek esetén – a „Műszaki adatlap”-on fel kell tüntetni a kilométerszámláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is.

(6) A nyilvántartásba vételhez szükséges típusjellemző adatokat az EK típusjóváhagyással rendelkező járműtípus esetén a járműhöz a gyártó által kiadott „Megfelelőségi nyilatkozat” alapján, az EK típusjóváhagyással nem rendelkező közösségi jármű esetén a származási ország illetékes hatósága által kiadott forgalmi engedély alapján kell megállapítani.

(7)73

(8)74 A jármű-honosítási eljárás keretében végzett szemlén kívül a 12. §-ban meghatározott időszakos vizsgálatot abban az esetben kell elvégezni ha a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályát meghaladó idő megállapítása érdekében a tulajdonos ezt kéri.

(9)75 A jármű-honosítási eljárásban kiadott „Műszaki adatlapon” a következő időszakos vizsgálat határidejét a származási országban kiadott forgalmi engedély időbeli hatályával megegyezően, de legfeljebb a 11. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamban kell meghatározni.

(10)76 Ha a szemle során megállapításra kerül, hogy a jármű nem üzemképes, vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve a környezetet súlyosan szennyezi, a közlekedési hatóság a „Műszaki adatlap” időbeli hatályaként a „Műszaki adatlap” kiadásának napját tünteti fel.

Gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija típusvizsgálata

5. § (1) A gépjármű, a mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija típusvizsgálatának ki kell terjednie

a) a járműtípus azonosításához szükséges adatok megállapítására;

b) annak ellenőrzésére, hogy a járműtípus megfelel-e a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és munkavédelmi követelményeknek.

c)77

(2)78

Lassú jármű és pótkocsija típusvizsgálata

6. § (1) Típusvizsgálat és típusbizonyítvány szükséges

a) a közúti személy- vagy teherszállításra, valamint a közúton pótkocsi vontatásáraí készült lassú jármű, továbbá

b) a lassú jármű közúti teherszállításra készült pótkocsija

tekintetében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazása szempontjából nem minősül

a) személyszállításra készült lassú járműnek az a jármű, amelyen a vezető ülésén kívül csak egy ülőhely van,

b) teherszállításra vagy pókocsi vontatására készült lassú járműnek az a jármű, amely csak a rendeltetésszerű használatához szükséges eszközök, illetőleg berendezések szállítására, vontatására készült.

(3) Nem szükséges típusbizonyítvány az MR. 118. §-ában meghatározott lassú jármű (kerti traktor) forgalomba helyezéséhez.

(4) A lassú jármű típusvizsgálatára az 5. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Segédmotoros kerékpár típusvizsgálata

7. § A segédmotoros kerékpár típusvizsgálatára az 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Típusbizonyítvány érvényességének meghosszabbítása, újabb típusbizonyítvány kiadása

8. §79 (1)80 A közlekedési hatóság kérelemre a típusbizonyítvány érvényességi idejét meghosszabbítja, amennyiben a járműtípusnak a típusbizonyítványban meghatározott műszaki jellemzőit a gyártó a típusbizonyítvány kiadása óta nem változtatta meg, és a járműtípus továbbra is megfelel az MR-ben meghatározott előírásoknak. A típusbizonyítvány érvényességi idejének meghosszabbításakor a 4. § (5) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni.

(2) Újabb típusbizonyítvány kiadását kell kérni, ha a gyártó a járműtípuson a típusbizonyítványban meghatározott adatot vagy közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi munkavédelmi jellemzőit érintő változtatást hajt végre. Az újabb típusbizonyítvány kiadása során a típusvizsgálatot csak a változtatás által indokolt terjedelemben kell elvégezni.

III. FEJEZET

JÁRMŰVEK ÖSSZEÉPÍTÉSE

Összeépítés

9. § (1)81 A jármű összeépítése esetén – a 9/A. §-ban meghatározott egyedi és kis sorozatú gyártás esetét kivéve – a közlekedési hatóság igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre összeépítési engedélyt ad ki. Az összeépítési engedély időbeli hatálya egy év. Az összeépítési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az 1. számú melléklet I. Jármű összeépítéséhez szükséges műszaki dokumentációk részében meghatározott, a közúti közlekedésről szóló törvény (a továbbiakban: Kkt.) szerint szakértői tevékenység folytatására járműtervezés műszaki szakterületen jogosult szakértő által ellenjegyzett műszaki dokumentációt.

(2)82 Az összeépítési engedély – a (3)–(6) bekezdésekben meghatározott követelmények betartásával – abban az esetben adható ki, ha a létrehozni kívánt jármű megfelel az egyedi forgalomba helyezés engedélyezésére vonatkozóan a 4. §-ban meghatározott feltételeknek. Az összeépítési engedélyben a közlekedési hatóság feltételeket határozhat meg. Az előírt feltételek teljesítését – az engedélyben meghatározott esetekben – a közlekedési hatóság az engedély záradékolásával igazolja.

(3)83 Jármű összeépítéssel történő létrehozása kizárólag az a)–f) pontokban meghatározott esetekben engedélyezhető:

a) az egyedi vagy kis sorozatú gyártásra a 9/A. §-ban meghatározott feltételek szerint,

b) különleges – a közúti áruszállításra nem alkalmas – egyedi rendeltetésű, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó lassú jármű (munkagép),

c)84 legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű fék nélküli vagy ráfutófékes pótkocsi,

d) a 19/A. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő muzeális jellegű jármű, továbbá

e)85 az MR. 112/B. és 112/C. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő jármű,

f)86 trolibusz.

(4)87 Nem kell előzetes hatósági (összeépítési) engedély a közúton személy- vagy teherszállítást nem végző, pótkocsit nem vontató lassú járműnek és az MR 118. §-ában említett lassú járműnek, valamint a lassú jármű teherszállítást nem végző pótkocsijának az összeépítéséhez.

(5) Jármű összeépítéséhez, új, felújított, javított, illetőleg bontás során kinyert és javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók. Ezekre az alkatrészekre — a gyári új alkatrészek kivételével — a pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(6) Lassú jármű összeépítés útján nem készülhet gépkocsialváz vagy karosszéria felhasználásával.

(7)88 Az összeépített járművet forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni a közlekedési hatóságnak. Az összeépített jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálata során az érvényes összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek minősül. Ha a közlekedési hatóság az összeépítésre feltételt állapított meg, a feltétel teljesítését is igazolni kell.

Egyedi és kis sorozatú gyártás89

9/A. §90 (1)91 Az egyedi és kis sorozatú gyártás (a továbbiakban együtt: kis sorozatú gyártás) útján létrehozott járművekre az előzetes összeépítési engedélyt – igazgatási szolgáltatási díj ellenében, kérelemre – a közlekedési hatóság adja ki.

(2) Kis sorozatú gyártással

a) a járműtípus sorozatgyártásának előkészítéseként (prototípus, „null-széria”),

b) a többlépcsős gyártás befejezéseként teljes jármű, illetőleg

c) a gyártó által előkészített és az összeépítő részére átadott dokumentáció és technológia alkalmazásával – e célra készült egyedi karosszéria (alváz) felhasználásával – kialakított egyedi jármű (ún. „kit-car”)

hozható létre.

(3) A (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott járművet kis sorozatú gyártással közúti járműgyártó tevékenységet folytató egyéni vállalkozó és gazdálkodó szervezet hozhat létre.

(4)92 Kis sorozatú gyártás esetén az előzetes összeépítési engedélyt – a 9. § (1) bekezdésben meghatározott eljárás alkalmazásával és feltételek esetén, a létrehozott járművek számának megfelelően az összeépítés engedélyezésére külön jogszabályban járművenként meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében – a közlekedési hatóság abban az esetben adja ki, ha

a) a gyártási dokumentáció alapján valószínűsíthetően a jármű kielégíti az MR.-ben meghatározott követelményeket, valamint

b) a gyártó biztosítja a prototípus elkészült mintadarabja esetében, valamint a gyártás meghatározott szakaszaiban a hatósági ellenőrzés feltételeit.

(5)93

(6) A kis sorozatú gyártás engedélyezésekor a rendelet Függelékeinek a kis sorozatú gyártásra vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell.

(7)94 Az egyedi összeépítési engedély egyedi forgalomba helyezési engedélynek, a sorozat összeépítési engedély sorozat forgalomba helyezési engedélynek minősül, amelyek időbeli hatálya a kiadásuktól számított egy év.

IV. FEJEZET

GÉPJÁRMŰRE, MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓRA ÉS EZEK PÓTKOCSIJÁRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLATOK

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat

10. § (1)95 A gépjármű a mezőgazdasági vontató, és ezek pótkocsija – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a közlekedési hatóság által végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján helyezhető forgalomba. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzésére irányuló kérelmet a közlekedési hatóság, vagy a közlekedési hatóság által engedélyezett gépjárműfenntartó szervezet által üzemeltetett vizsgáló állomáson (a továbbiakban együtt: vizsgáló állomás) lehet benyújtani. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat keretében végzett környezetvédelmi felülvizsgálatot a környezetvédelmi felülvizsgálatról szóló jogszabályban meghatározott módon kell elvégezni.

(2)96 A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzését általános, sorozat, illetőleg egyedi forgalomba helyezési engedély alapján kell kérni a közlekedési hatóságtól. Az egyedi forgalomba helyezés engedélyezése és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzése összevontan, egy eljárásban is lefolytatható.

(3)97 A gyártó, a forgalmazó, a javító vagy az üzemeltető kérelmére a közlekedési hatóság — a vizsgálati feltételek megléte esetében — a forgalomba helyezés előtti vizsgálatot a kérelmező telephelyén is elvégezheti.

(4)98 Nem kell forgalomba helyezés előtti vizsgálatra bemutatni azt a forgalmazó által értékesített járművet, amelynek típusára vonatkozóan a közlekedési hatóság a Függelékek alkalmazásával lefolytatott típusjóváhagyási eljárásban Megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezést engedélyezett. A forgalomba helyezés előtti megvizsgálás alól történő mentesítés feltételeként meghatározott követelmények teljesítését a közlekedési hatóság ellenőrzi.

(4a)99 A közlekedési hatóság a megfelelőségi nyilatkozat alkalmazásával történő forgalomba helyezési eljárás keretében a jármű műszaki adatainak a típus-adatbázissal való összevetését haladéktalanul, de legfeljebb öt napon belül elvégzi. Ezen eljárás során a „Műszaki adatlap” kiadása mellett a jármű ellenőrzött műszaki adatait a közlekedési hatóság elektronikus úton adja át a központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv (a továbbiakban: Nyilvántartó) részére.

(4b)100 Amennyiben az új jármű kereskedelmi forgalomba hozatala vizsgáló állomáson történik, a (4) bekezdésben meghatározott eljárás során kiadott vagy elektronikusan átadott „Műszaki adatlap” adatainak kiegészítésével kiadott új „Műszaki adatlapon” – a változtatással érintett jellemzők MR.-ben foglaltaknak való megfelelősége ellenőrzésére korlátozott időszakos vizsgálat alkalmazásával – a vizsgabiztos megállapíthatja

a) a vonószerkezettel felszerelt jármű vontatásra való alkalmasságát, amennyiben a járműtípus a típusbizonyítvány alapján vontatásra alkalmas, valamint

b) a megkülönböztető- és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján jogosult üzemben tartó járműve esetében a jármű figyelmeztető- vagy megkülönböztető jelzésekkel való felszereltségét.

(5)101 Az általános forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a típusbizonyítvány adataival való egyezést, továbbá – az MR 5–8., 17., 19., 21. §-okban foglaltak kivételével – az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni.

(6)102 A sorozat és az egyedi forgalomba helyezési engedély alapján végzett forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a forgalomba helyezési engedélyben, illetőleg az összeépítési engedélyben foglalt adatokkal való egyezést, az azokban foglalt feltételek teljesítését, továbbá – az MR 5–8., 17., 19., 21. §-aiban foglaltak kivételével – az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni.

(7)103 A használt gépjármű és a gépjármű pótkocsija forgalomba helyezés előtti vizsgálata során – a muzeális jellegű jármű kivételével – külön jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén előzetes eredetiségvizsgálatot is kell végezni.

(8)104 A forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomás tanúsító szervezetként jár el (a továbbiakban: tanúsító vizsgáló állomás).

(9)105 A vizsgáló állomáson a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező műszaki vizsgabiztos (a továbbiakban: vizsgabiztos) végzi.

(10)106 A forgalomba helyezés előtti vizsgálathoz biztosítandó tárgyi feltételeket, a technológiát, és az ügyrendet az 5. számú melléklet tartalmazza.

(11)107 A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján a közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősített M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsi, valamint L kategóriába tartozó motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetében meg kell állapítani és a Műszaki adatlapon rögzíteni, hogy a jármű a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti személygépkocsi vagy motorkerékpár-e.

(12)108 A (11) bekezdésben meghatározottak tekintetében a fellebbezési eljárásban a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézete szakértőként jár el.109

(13)110

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredményén alapuló intézkedések

11. § (1)111 Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a jármű a közúti forgalomban való részvételre műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból alkalmasnak minősül, illetve a 10. § (4) bekezdésben meghatározott esetben ki kell adni a megfelelt minősítésű „Műszaki adatlapot”, amely tartalmazza:

a) a jármű forgalomba helyezéséhez szükséges műszaki és környezetvédelmi adatokat,

b) a jármű közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségének igazolását, valamint

c) a forgalmi engedély időbeli hatályaként a következő időszakos vizsgálat határidejét, valamint – gépjárművek esetén – a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket és a rögzítés időpontját (dátumát) is.

(2)112 A „Műszaki adatlap” a jármű forgalomba helyezéséhez a forgalomba helyezés előtti vizsgálatot követő hat hónapig, de legfeljebb a forgalomba helyezési engedély időbeli hatályának lejártáig használható fel.

(3)113 Az időszakos vizsgálat határidejét új jármű esetén a forgalomba helyezés napjától, használt jármű esetén a forgalomba helyezés előtti vizsgálat napjától számított

a)114 az autóbusznál, a trolibusznál a b) pont alá be nem sorolt 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsinál és pótkocsinál, valamint a személytaxinál és a személymentő gépkocsinál egy évben,

b)115 a motorkerékpárnál, a T5. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontatónál, a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsinál, a „méhesházas” különleges felépítményű gépkocsi és pótkocsi, továbbá a motorkerékpár, a személygépkocsi és a T5. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató pótkocsijánál

ba) új jármű esetében négy évben,

bb) használt jármű esetében az első használatba vétel évét követő három naptári éven belül három évben, három naptári éven túl két évben,

c) a közforgalmú személyszállításra használt vagy megkülönböztető jelzések használatára jogosult járműnél egy évben,

d) minden egyéb járműnél a jármű első használatba vételének évét követő

da) 4 naptári éven belül két évben,

db) 4 naptári éven túl egy évben,

e)116 „OT” betűjelű különleges rendszámmal üzemeltetett muzeális jellegű jármű, valamint a T1., a T2., a T3. és a T4. járműkategóriába tartozó mezőgazdasági vontató és a kizárólag e járműkategóriákba tartozó mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatható pótkocsi esetében öt évben,

f)117 versenyjármű esetében 1 évben

kell meghatározni.

(3a)118 Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély időbeli hatályának (műszaki érvényességi idejének) lejárta előtt legfeljebb 30 napon belül végzik, a forgalmi engedély hatályának megállapításánál a (3) bekezdésben meghatározott időtartamot nem az időszakos vizsgálat napjától, hanem a forgalmi engedély időbeli hatályának lejárta napjától kell számítani.

(4)119 Ha az (1) bekezdésben említett jármű a forgalomba helyezés előtti, vagy az időszakos vizsgálat időpontját követően hatályba lépő – az MR.-ben meghatározott – üzemeltetési műszaki feltételnek nem felel meg, akkor a következő időszakos vizsgálat határidejeként az MR.-ben meghatározott új követelmény hatálybalépési időpontját kell megállapítani.

(5)120 Ha a járműnek a típusbizonyítványban rögzített vagy a forgalomba helyezés előtti vizsgálata során megállapított tulajdonságai indokolják, a forgalomban való részvételt korlátozni kell, illetőleg külön feltételekhez kell kötni. A korlátozást, illetőleg a feltételeket a jármű forgalmi engedélyében fel kell tüntetni.

(6)121 A forgalomban való részvétel korlátozása és az (5) bekezdés alapján megállapított feltételek kiterjedhetnek a jármű:

a) megengedett sebességére,

b)122

c) konstrukciós jellemzői által meghatározott használati korlátozásra, így különösen:

ca) a kiegyenlítőmű nélküli hajtott tengellyel rendelkező L7e kategóriájú jármű esetében 40 km/óra sebességkorlátozásra, továbbá

cb) a járműgyártó által előírt üzemeltetési korlátozásra,

cc)123 a versenyjárművek használatára.

(7)124 Ha a jármű a forgalomba helyezés előtti vizsgálat során a műszaki, közlekedésbiztonsági, vagy környezetvédelmi követelményeknek nem felel meg, a forgalomban való részvételt a közlekedési hatóság nem engedélyezi.

Versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásához szükséges versenyjármű szemle eredményén alapuló intézkedések

11/A. §125 (1) A versenyjármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése a közlekedési hatóság által végzett versenyjármű szemlén, az országos autóverseny rendszert működtető, országos sportági szövetség által a járműre kiállított gépkönyv és szakvélemény alapján történik.

(2) A versenyjármű szemle során ellenőrizni kell, hogy a versenyjármű megfelel-e az MR.-ben foglalt feltételeknek.

(3) Ha a versenyjármű megfelel az MR.-ben foglalt feltételeknek, a közlekedési hatóság kiállítja az ideiglenes forgalomban tartási engedély kiadásához szükséges „Műszaki Adatlap”-ot, amelynek időbeli hatályát egy évben határozza meg.

Időszakos vizsgálat

12. § (1)126 A közlekedési hatóság a gépjármű, a mezőgazdasági vontató, valamint ezek pótkocsija forgalmi engedélyének időbeli hatályát az időszakos vizsgálatot követően a KR. alapján hosszabbítja meg. Az időszakos vizsgálat nem érinti a jármű üzemben tartójának jogszabályban meghatározott – a forgalomban tartott járműve műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi követelményeknek megfelelőségéért fennálló – felelősségét.

(2)127 Az időszakos vizsgálat keretében a környezetvédelmi felülvizsgálatot a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott módon kell elvégezni.

(3)–(4)128

(5) Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidején belül kérték, de a vizsgálatot az érvényességi határidő lejárta utáni időpontra tűzték ki, a vizsganapról szóló értesítés a forgalmi engedély érvényességét a közölt vizsgaidőpontig meghosszabbítja. Ha az időszakos vizsgálatot a forgalmi engedély érvényességi határidejének lejárta után kérték, az értesítés a vizsgahelyre történő közlekedéshez egy alkalomra szóló forgalmi engedélyt helyettesít.

(6)129 Az időszakos vizsgálaton az MR. 5–8., 17., 19. és 21. §-a kivételével az üzemeltetési műszaki feltételek megtartását, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás fedezete fennállását, továbbá a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi tulajdonságokat érintő változtatásokat, valamint a közúti közlekedési szolgáltatást végző járművek esetében az ezekre vonatkozó külön feltételek teljesítését ellenőrizni kell, továbbá a gépjárművek esetében – a versenyjárművek kivételével – rögzíteni kell a kilométer-számláló műszer által jelzett értéket is.

(7)130 Időszakos vizsgálaton kell bemutatni a vizsgáló állomáson a 2. § (3) bekezdésének e), f), g) és h) és i) pontjában említett járműveket. Az időszakos vizsgálaton az MR. üzemeltetési műszaki feltételeit – kivéve az MR. 5–8. §-ait és 19. §-át – és az MR. megfelelő további műszaki feltételeit is ellenőrizni kell.

(8)131 Időszakos vizsgálat céljából be kell mutatni a vizsgáló állomáson azt a járművet is amelynek forgalmi engedélyét és jelzését visszavonták,

a) az új engedély és jelzés kiadása előtt,

b) a korábbi engedély és jelzés visszaadása előtt, ha azokat

ba) a jármű nem megfelelő műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapota miatt vonták vissza, vagy

bb) egyéb okból vonták vissza, és az engedély időbeli hatálya lejárt.

(9)132

(10)133 A közlekedési hatóság az időszakos vizsgálatot a vizsgáló állomáson, vagy az üzemeltető kérelmére – a vizsgálathoz szükséges tárgyi feltételek megléte esetén – a kérelmező telephelyén végzi.

(11)134 Az időszakos vizsgálat során a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel vagy hatósági szerződéssel rendelkező vizsgáló állomás járhat el.

(12)135 A vizsgáló állomáson a jármű műszeres és vizuális vizsgálatát, a mérési adatok rögzítését a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező vizsgabiztos végzi.

(13)136 A vizsgáló állomáson az időszakos vizsgálat tárgyi feltételeit, technológiáját és az ügyrendet az 5. számú melléklet határozza meg. A kizárólag környezetvédelmi tanúsítást végző vizsgáló állomáson (a továbbiakban: környezetvédelmi vizsgáló állomás) biztosítandó tárgyi feltételekre, technológiára és ügyrendre a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes rendeletben meghatározott követelményeket kell alkalmazni.

(14)137 Az időszakos vizsgálat során a járműazonosítók ellenőrzése, valamint a kilométer-számláló műszer által jelzett érték megállapítása szemrevételezéssel történik.

(15)138 A járműazonosítók ellenőrzését előzetes eredetiségvizsgálat alkalmazásával kell elvégezni:

a) ha a jármű üzemben tartója az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését kérelmezi, továbbá

b)139 a KR.-ben meghatározott esetben.

(16)140 A vizsgáló állomáson biztosítani kell – a (15) bekezdésben meghatározott esetekben elvégzendő előzetes eredetiségvizsgálathoz – az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeket is.

(17)141 Az előzetes eredetiségvizsgálat eredményét az időszakos vizsgálatról kiadott műszaki adatlap is tartalmazza.

(18)142 Az időszakos vizsgálatot megelőzően elvégeztethető a jármű környezetvédelmi felülvizsgálata környezetvédelmi vizsgálóállomáson is.

(19)143 A környezetvédelmi vizsgálóállomás a felülvizsgált jármű környezetvédelmi jellemzőit a közlekedési hatóság elektronikus rendszerében rögzíti és – a „Műszaki adatlap” részét képező „Környezetvédelmi adatlap”-ot kiállításával – tanúsítja a jármű környezetvédelmi felülvizsgálaton való megfelelőségét.

(20)144 A közlekedési hatóság az időszakos vizsgálat során a környezetvédelmi követelmények megtartása tekintetében elfogadja a környezetvédelmi vizsgálóállomáson 30 naptári napnál nem régebben kiállított, megfelelt minősítést tartalmazó „Környezetvédelmi adatlap”-ot.

A vizsgabiztosokra vonatkozó feltételek145

12/A. §146 (1)147 Vizsgabiztosi tevékenységet a közlekedési hatóság kormánytisztviselője vagy a tanúsító vizsgáló állomással foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (a tanúsító vizsgálóállomás vizsgabiztosa) végezhet, aki megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek, és rendelkezik a 7. számú mellékletben meghatározott adattartalmú engedéllyel. Az engedély határozatlan időre szól.

(2) Vizsgabiztosi tevékenység folytatását a közlekedési hatóság annak engedélyezi, aki

a) autószerelői szakiránynak megfelelő középfokú képesítéssel és a kérelem benyújtását megelőzően legalább öt év szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy

b) az autószerelő szakiránynak megfelelő felsőfokú képesítéssel és kérelem benyújtását megelőzően legalább két év szakirányú szakmai gyakorlattal, és

c) a tanúsított járműkategóriák vezetésére érvényes vezetői engedéllyel, és

d) számítógépes alapismeretekkel rendelkezik, valamint

e) e rendeletben szabályozott vizsgabiztosi alaptanfolyamot eredményesen elvégezte.

(2a)148 A vizsgabiztosi tevékenység folytatása 5 évig nem engedélyezhető olyan személy részére, akivel szemben a hatóság a (7) bekezdés f) és g) pontjában szereplő okból a Nyilvántartásból való törlést alkalmazta. Az engedély csak az ismételten elvégzett vizsgabiztosi alaptanfolyam és az azt követő eredményes vizsgát követően adható ki.

(3) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező:

a) nevét,

b) születési helyét idejét,

c) anyja nevét,

d) lakcímét,

e) állampolgárságát,

f) felső- vagy középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget, illetve a megszerzett számítógépes alapismeret megnevezését,

g) vezetői engedély számát,

h) a vezetői engedélybe bejegyzett járműkategória(ák) megjelölését,

i) jelenlegi beosztását (munkakörét),

j) munkáltatójának megnevezését és címét.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) előírt iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okirat hitelesített másolatát,

b) a szakirányú szakmai gyakorlati időről kiállított munkáltatói igazolást,

c) a számítógépes alapismeret megszerzéséről szóló nyilatkozatot.

(5)149 A közlekedési hatóság által a vizsgabiztosokról vezetett a Kkt.-ben meghatározott nyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás) tartalmazza a vizsgabiztos:

a) nevét,

b) születési helyét és idejét,

c) anyja nevét,

d) állampolgárságát,

e) lakcímét, egyéb elérhetőségét (telefonszám, faxszám e-mail cím),

f) munkahelyének megnevezését és címét,

g) az iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve a vizsgabiztosi alaptanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat számát kiállításának keltét,

h) a szakmai gyakorlat időtartamát,

i) a legutóbbi továbbképzés időpontját,

j) a vizsgabiztosi tevékenység felfüggesztéséről, az engedély visszavonásáról rendelkező határozat számát, időpontját, a felfüggesztés megszüntetésének időtartamát.

(6)150 A (3) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat a vizsgabiztos a változás bekövetkezését követő 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a közlekedési hatóságnak.

(7) A közlekedési hatóság visszavonja az engedélyt és törli a vizsgabiztost a Nyilvántartásból, ha

a) azt a vizsgabiztos kéri,

b) a vizsgabiztos elhalálozott,

c) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn,

d) az engedély iránti kérelmében vagy annak mellékletében a vizsgabiztos valótlan adatokat szerepeltetett,

e) e rendeletben előírt továbbképzési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítette, és a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem nyújtott be, vagy ha azt, a közlekedési hatóság elutasította,

f)151 az e rendeletben meghatározott kötelezettségeit – az első megszegéstől számított – 2 éven belül legalább további 4 esetben megszegte, vagy súlyosan megszegte,

g)152 a vizsgálat során a mérőműszereket illetéktelenül befolyásolta, vagy szándékosan valótlan adatot rögzített.

(8) A közlekedési hatóság felfüggeszti a vizsgabiztos tevékenységét, ha:

a)153

b) e rendeletben foglalt előírásokat megszegte,

c)154 a (6) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség teljesítését elmulasztotta.

(9) A felfüggesztés a (8) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztést megalapozó okok megszüntetéséig, de legfeljebb hat hónapig tarthat.

(9a)155 A műszaki vizsgabiztos részére a Nyilvántartásba vételt követően a közlekedési hatóság igazolványt állít ki.

(9b)156 Az igazolvány tartalmazza:

a) az igazolvány és az igazolvány kiállítójának megnevezését,

b) az igazolvány érvényességét,

c) az igazolvány számát,

d) a vizsgabiztos nevét, valamint

e) a vizsgabiztos azonosító számát.

(9c)157 A közlekedési hatóság

a) az igazolvány megrongálódása, megsemmisülése vagy elvesztése esetén,

b) amennyiben a műszaki vizsgabiztos teljesítette a továbbképzési vizsgakötelezettségét,

kérelemre igazolványt állít ki.

(9d)158 A műszaki vizsgabiztos vizsgáztatás közben köteles jól láthatóan magánál tartani a műszaki vizsgabiztosi igazolványát.

(10) A vizsgabiztosok szakmai képzésének szabályait a 12. számú melléklet tartalmazza.

A vizsgáló állomásra vonatkozó feltételek159

12/B. §160 Vizsgáló állomási tevékenységet az a vállalkozás végezhet, amely a következő feltételeknek megfelel:

a) a kérelmében meghatározott időtartamban és járműkategóriára (járműtípusra) vonatkozóan folyamatosan végez közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi diagnosztikai átvizsgálást,

b) az időszakos vizsgálatok elvégzéséhez az e rendelet alapján előírt feltételeket biztosítja,

c) a közlekedési hatóság Nyilvántartásában szereplő vizsgabiztost alkalmaz a teljes vizsgáztatási időszakban.

d)161

Az időszakos vizsgálat eredményén alapuló intézkedések

13. § (1)162 Az időszakos vizsgálat eredményéről és a jármű megállapított műszaki adatairól a közlekedési hatóság elektronikus úton a Nyilvántartót értesíti, továbbá a jármű műszaki adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat határidejét (műszaki érvényességi idejét) tartalmazó „Műszaki adatlap”-ot kell kiadni. Ha a közlekedési hatóság megállapítja, hogy a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel,

a) a forgalmi engedélybe bejegyzendő műszaki érvényességi időt a 11. §-ban meghatározott időtartamra tekintettel megállapítja,

b) a KR.-ben meghatározott érvényesítő címkét és – a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló rendeletben meghatározott esetben – a plakettet kiadja,

c) a kiadott címkét és a plakettet a rendszámtáblán, valamint a jelzőcsíkot a forgalmi engedélyben rögzíti, és

d) a jelzőcsík sorszámát közli a Nyilvántartóval.

(1a)163 A közlekedési hatóság alkalmazási engedélye alapján megváltoztatott jármű időszakos vizsgálata esetén a kiadott műszaki adatlapon és a forgalmi engedélyben az alkalmazási engedély számát is feltünteti, és közli a Nyilvántartóval.

(2)164 Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek nem felel meg, a közlekedési hatóság a forgalmi engedélyt érvényteleníti, és a rendszámtábláról az érvényesítő címkét eltávolítja, továbbá ezt elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(3)165 Ha a jármű az időszakos vizsgálat követelményeinek megfelel, azonban

a) forgalmi engedéllyel nem rendelkezik, illetőleg

b) a forgalmi engedély adataitól a tényleges adatai eltérnek, vagy

c) a külön jogszabály166 szerint vagy egyéb okból a forgalmi engedély cseréje szükséges,

a jármű adatait, valamint a következő időszakos vizsgálat határidejét tartalmazó „Műszaki adatlap”-ot kell kiadni.

(4)167 A 11. §-ban, valamint a (3) bekezdésben meghatározott „Műszaki adatlap” kiadását helyettesítheti a jármű adatainak elektronikus úton történő átadása a Nyilvántartó részére.

Az autóbuszok emelt sebességgel történő közlekedésének engedélyezésére vonatkozó intézkedések

13/A. §168 (1)169 Az emelt sebességgel történő közlekedésre jogosító – az MR. 112/A. §-ában meghatározott – engedélyt (a továbbiakban: engedély) a közlekedési hatóság az autóbusz üzemeltetőjének (gyártójának, forgalmazójának) a kérelmére adja ki vagy hosszabbítja meg annak időbeli hatályát, a (2)–(3) és (5)–(6) bekezdésben meghatározott feltételek alapján. Az engedély kiadása a jármű forgalomba helyezés előtti vizsgálatához vagy a jármű-honosítási eljáráshoz, az engedély időbeli hatályának meghosszabbítása a jármű időszakos vizsgálatához kapcsolódóan történik. A közlekedési hatóság az engedély kiadását és az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását közli a Nyilvántartóval.

(2)170 Az engedély első alkalommal történő kiadására irányuló eljárásban a kérelemhez csatolni kell a feljogosított szakértő intézmény által – két évnél nem régebben – kiállított szakvéleményt, amely igazolja, hogy az autóbusz megfelel az MR.-ben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározott műszaki feltételeknek. A jármű-honosítási eljárás során annak igazolásául, hogy a jármű megfelel az MR.-ben az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározottal egyenértékű műszaki feltételeknek, el kell fogadni a származási országban kiadott forgalmi engedélybe tett, a 100 km/óra sebességgel való közlekedésre jogosító bejegyzést is.

(3)171 Az engedély időbeli hatályát az időszakos vizsgálat határidejével megegyezően, de legfeljebb az autóbusz gyártási évét követő nyolcadik naptári év végéig tartóan kell megállapítani.

(4)172 Az engedély időbeli hatályának meghosszabbítását – az időszakos vizsgálathoz a 12. § (6) bekezdésében meghatározott követelményeken túl – az MR. 112/A. §-ában és 15. számú melléklet 6. és 8. pontjában foglalt üzemeltetési műszaki feltételek vizsgálata alapján kell végezni.

(5)173 A 4/A. § szerinti típusvizsgálót, illetőleg a külön jogszabályban meghatározott – a közlekedési hatóság által elfogadott szakértőt alkalmazó – felhatalmazott autóbusz-fenntartót, kérelmére a közlekedési hatóság jogosítja fel a (2) bekezdésben meghatározott szakvélemény kiállítására. Csak a típusvizsgáló végezheti el az MR. 15. számú mellékletének 3. és 7. pontja szerinti vizsgálatokat, amennyiben azok elvégzése a (6) bekezdésben foglaltak alapján kötelező.

(6) A szakértő intézmény az emelt sebességgel történő közlekedéshez tartozó jogszabályi feltételek teljesülését egyedi szakértői vizsgálat keretében – az autóbusz üzembentartójának költségére – ellenőrzi. A szakértő intézmény a vizsgálata során figyelembe veszi:

a) az autóbusz típusához rendelkezésére álló típusbizonyítványban vagy nemzetközi jóváhagyási okmányban foglalt adatokat, valamint

b) más kijelölt vizsgálóállomás által készített, emelt sebességű közlekedésre vonatkozó és egyéb szakvéleményeket,

amennyiben azok az MR. 15. számú mellékletének tartalmával összhangban állnak és a vizsgált járműre vonatkoztathatók.

Közúti ellenőrzés

14. §174 (1)175 A járművek (ideértve a külföldi hatósági jelzéssel közlekedő járműveket is) műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapotát, valamint a közúti forgalomban való részvételükhöz kapcsolódó előírások megtartását a közlekedési hatóság a közúti forgalomban közúti ellenőrzés keretében ellenőrzi.

(2)176 A közúti ellenőrzés során a közlekedési hatóság szemrevételezéssel és a rendelkezésére álló vizsgáló eszközökkel megvizsgálja:

a) a jármű és a jármű kötelező tartozékai közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi (a továbbiakban együtt: műszaki) megfelelőségére (műszaki ellenőrzés),

b) a járművezetőre (a jármű személyzetére), illetőleg a vezetési és pihenőidőre (AETR ellenőrzés),

c) a veszélyes áru szállításához előírt különleges feltételekre (ADR ellenőrzés),

d)177 a közúti közlekedési szolgáltatási tevékenység (árufuvarozás vagy díj ellenében végzett személyszállítás) és sajátszámlás áruszállítás, illetve személyszállítás végzésére (tevékenység ellenőrzés),

e) a nemzetközi forgalomban közlekedő jármű közlekedésének külön feltételeire (nemzetközi ellenőrzés),

f) a járműre előírt tömeg- és mérethatárok betartására (ellenőrző mérlegelés),

g) a szállítmány elhelyezésére és rögzítésére (rakomány biztonsági ellenőrzés)

vonatkozó – jogszabályban, továbbá a nemzetközi forgalomban közlekedő járműre nemzetközi egyezményben vagy megállapodásban foglalt – követelmények teljesítését.

(3)178 A (2) bekezdés a)–g) pontjaiban meghatározott közúti ellenőrzési módok különállóan és összevontan is végezhetők. A (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott ellenőrzési módokra vonatkozóan a külön jogszabályokban179 előírt feltételek alkalmazandók. A jármű és kötelező tartozékai műszaki megfelelőségére vonatkozó részletes feltételeket, továbbá az ellenőrzések során általánosan használt okmányok mintáját és az ellenőrzött adatok körét a 10. számú melléklet határozza meg.

(4)180 A közúti ellenőrzés során a közlekedési hatóság a járművet, továbbá a járműre és a jármű vezetőjére vonatkozó, valamint a jármű közúti forgalomban való részvételéhez, a tevékenység végzéséhez és a szállításhoz előírt okmányokat vizsgálja át. Ha az ellenőrzés során szabálysértés alapos gyanúja merül fel, a közlekedési hatóság az okmányokat bevonja és legkésőbb a következő munkanapon – szabálysértési eljárás kezdeményezésével – az eljárás lefolytatására jogosult hatóságnak megküldi.

(5)181 A közlekedési hatóság a szabálysértési eljárás kezdeményezésétől elállhat és a helyszínen elvett okmányokat visszaadhatja, amennyiben a szabálysértési eljárás kezdeményezésére okot adó körülmény megszűnését – az okmányoknak a szabálysértési hatósághoz történő továbbítást megelőzően – igazolják.

(6)182 A (2) bekezdés a), b), c) és f) pontjaiban meghatározott közúti ellenőrzések esetén a közlekedési hatóság a járművet műszeres ellenőrző vizsgálat alá vonhatja, amelynek – legfeljebb 15 km távolságban lévő – helyszínére történő közlekedésre a jármű vezetőjét utasíthatja.

(7)183 A közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendeli, amennyiben a közúti ellenőrzés során alapos gyanú merül fel arra, hogy

a) a jármű a jogszabályban meghatározott feltételeknek nem felel meg,

b)184 a járművet engedély nélkül átalakították, illetőleg átalakítás után a közlekedési hatóságnál vizsgálatra nem mutatták be,

c) a jármű a környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg.

(8)185 A (7) bekezdés alapján elvégzett vizsgálatra és a vizsgálatot követő intézkedésekre az időszakos vizsgálatra vonatkozó szabályok az irányadók.

(9)186 Ha a (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjaiban meghatározott közúti ellenőrzés során a közlekedési hatóság súlyos vagy ismételt szabálysértést állapít meg, akkor – szabálysértési eljárás kezdeményezése mellett – a külön jogszabály187 szerinti eljárást is lefolytatja.

(10)188 Ha az ellenőrző szerv megállapítja, hogy

a) a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár, vagy

b) a járművel az előírt hatósági engedély nélkül végeznek közúti közlekedési szolgáltatást

a forgalmi engedélyt érvényteleníti, a rendszámtábláról az érvényesítő címkét eltávolítja, valamint ennek tényét elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(11)189 A közlekedési hatóság a forgalmi engedély elvételéről átvételi elismervényt ad, amely a (10) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a lakóhelyig vagy a telephelyig történő közlekedésre jogosít. A közúti ellenőrzés során elvett forgalmi engedélyt – szabálysértési eljárás egyidejű kezdeményezésével – az ellenőrző szerv legkésőbb a következő munkanapon megküldi az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak.

(12) A (7)–(11) bekezdések rendelkezései a külföldi járművekre nem alkalmazandók.

(13)190 Ha a külföldi jármű közúti ellenőrzése során a közlekedési hatóság megállapítja, hogy

a) a jármű műszaki állapota nem felel meg a nemzetközi egyezményben191 a gépjárművekre és a pótkocsikra vonatkozó műszaki feltételeknek,

b)192

c) a két- vagy többoldalú nemzetközi egyezményben meghatározott engedéllyel nem rendelkezik a jármű,

a közúti forgalomban való részvételt megtilthatja és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

Telephelyi ellenőrzés

15. § (1)193 A közlekedési hatóság a jármű telephelyén is ellenőrizheti az olyan jármű műszaki közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi állapotát (az MR. üzemeltetési műszaki feltételek megtartását), amelyet az üzembentartó menetkésznek nyilvánított. A közlekedési hatóság elnöke a végrehajtás egységessége érdekében a részletes műszaki feltételekről – a közlekedésért felelős miniszter jóváhagyásával – szabályzatot ad ki.

(2) A jármű üzembentartója köteles az (1) bekezdésben említett vizsgálatot lehetővé tenni és a vizsgálat elvégzése céljára a telephelyen rendelkezésre álló berendezéseket (emelő, mérőműszerek stb.) díjtalanul rendelkezésre bocsátani.

(3)194 Ha a közlekedési hatóság a telephelyen végzett vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű

a) a jogszabályban meghatározott műszaki, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg a járművet vizsgálatra rendeli,

b)195 ha a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen baleseti veszéllyel jár, a jármű forgalmi engedélyét érvényteleníti, az érvényesítő címkét eltávolítja, valamint ennek tényét elektronikus úton közli a Nyilvántartóval.

(4)196 Ha a telephelyen végzett vizsgálat alapján arra lehet következtetni, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek nem felel meg, de az – a vizsgálati feltételek hiányában – egyértelműen nem állapítható meg, a közlekedési hatóság a járművet vizsgálatra rendelheti be.

(5)197 A jármű telephelyén végzett ellenőrzés – az (1)–(4) bekezdésekben meghatározott műszaki ellenőrzésen kívül – kiterjedhet:

a) a hatósági engedély alapján végezhető, illetőleg bejelentési kötelezettség alá tartozó közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű üzemeltetésére vonatkozó feltételek, valamint

b) a nemzetközi forgalomban (is) résztvevő járműre és annak személyzetére vonatkozó – jogszabályban, továbbá nemzetközi egyezményben vagy megállapodásban meghatározott – követelmények,

c) a telephelyet elhagyni kívánó jármű esetében az előírt tömeg- és mérethatárok (ellenőrző mérlegelés)

d)198 az üzemben tartott járművekre vonatkozó, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvényben előírt biztosítási kötelezettség

megtartásának ellenőrzésére.

(6)199 A közlekedési hatóság jogosult az üzemeltetett járművekhez, a járművekkel közúton végzett tevékenységhez, valamint a járművek üzemeltetése során foglalkoztatott személyzethez tartozó okmányok, így különösen a menet- és fuvarokmányok, valamint a menetíró készülék adatrögzítő lapjainak az átvizsgálására.

(7)200 A közlekedési hatóság az átvizsgált okmányokat – indokolással ellátott, tételes jegyzőkönyv felvétele mellett, legfeljebb 5 nap időtartamra – bevonhatja, amennyiben az érintett okmánnyal bizonyítható szabálysértés alapos gyanúja merül fel.

(8)201 E rendelet alkalmazásában telephelyi ellenőrzésnek minősül a (7) bekezdésben meghatározottak szerint bevont okmányoknak és adatoknak a közlekedési hatóság saját hivatalában elvégzett vizsgálata is.

(9)202 A telephelyi ellenőrzés alapján a közlekedési hatóság – a szabálysértés jellegétől függően – a járművel a telephely elhagyását megtilthatja, közigazgatási hatósági eljárást folytathat le, szabálysértési eljárás lefolytatását kezdeményezheti, továbbá a külön jogszabályban203 meghatározottak szerint eljárhat.

A sérült jármű biztosító által kezdeményezett vizsgálata204

15/A. §205 (1) A közlekedési hatóság – a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény rendelkezése szerint a biztosító által küldött értesítés alapján – a jármű műszaki vizsgálatának helyszíneként a jármű üzemben tartója által a kárfelvételi eljárás során adott nyilatkozatban megjelölt vizsgáló állomást, vagy ennek hiányában egyéb, az üzembentartó lakóhelyétől (székhelyétől) közúton 50 km távolságon belüli vizsgáló állomást jelöl ki.

A jármű üzembentartójának kérelmére a jármű műszaki vizsgálatára kijelölhető – vizsgáló állomásnak nem minősülő – egyéb gépjármű fenntartó szervezet telephelye is, amennyiben a jármű a sérülése miatt üzemképtelen vagy a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmatlan, és a megjelölt helyszínen rendelkezésre állnak a (3) bekezdés szerinti vizsgálathoz szükséges eszközök.

(2)206 A közlekedési hatóság a Kkt. 24/B. § (3) bekezdése szerinti értesítést a műszaki vizsgálatra meghatározott időpontot követő 8 napon belül teszi meg.

(3) A műszaki vizsgálatot a vizsgabiztos – a biztosítótól származó, a jármű sérülésére vonatkozó adatokra is figyelemmel – szemrevételezéssel végzi, valamint a vizsgálat helyszínén rendelkezésére álló vizsgáló eszközökkel ellenőrzi, hogy

a) a futóművek bekötési pontjai és a kormánymű rögzítési pontjai nem sérültek-e meg szilárdsági szempontból veszélyes mértékben oly módon, hogy javításuk csak a kapcsolódó teherviselő szerkezeti részek cseréjével lenne elvégezhető,

b) az alváz, a fenékváz és a karosszéria (kocsiszekrény) teherviselő elemei olyan mértékben nem deformáltak-e, hogy cseréjük szükséges legyen, valamint

c) a jármű megfelel-e a műszaki biztonsági jellemzőkre vonatkozó, az MR.-ben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeknek.

(4)207 Ha a jármű a közúti forgalomban való részvételre a (3) bekezdés a) vagy b) pontjaiban meghatározottak miatt műszakilag alkalmatlan, a járművet a közlekedési hatóság a forgalomban való részvételre véglegesen alkalmatlannak minősíti, a jármű forgalomban tartását megtiltja, és a Kkt. 24/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értesítést a határozat egy példányának megküldésével 8 napon belül teszi meg.

(5)208 Ha a jármű a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott műszaki feltételek szerint nem alkalmatlan a közúti forgalomban való részvételre, azonban a (3) bekezdés c) pontjában foglaltaknak nem felel meg, a közlekedési hatóság a jármű forgalomban tartását megtiltja, és a Kkt. 24/B. § (2) bekezdés b) pontja szerinti értesítést a határozat egy példányának megküldésével 8 napon belül teszi meg.

(6)209 Ha a jármű a (3) bekezdés a)–c) pontjaiban foglaltakra kiterjedő műszaki vizsgálat alapján a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmas, a közlekedési hatóság a Kkt. 24/B. § (2) bekezdés a) pontja szerinti értesítést a határozat egy példányának megküldésével 8 napon belül teszi meg.

Átalakítás

16. § (1)210 A már forgalomba helyezett gépjármű, mezőgazdasági vontató és ezek pótkocsija átalakításához szükséges előzetes engedélyt a közlekedési hatóságtól kell a jármű tulajdonosának kérnie. A kérelemhez csatolni kell az elbíráláshoz szükséges műszaki dokumentációt.

(2)211 Az engedélyben a közlekedési hatóság feltételeket határozhat meg. Az előírt feltételek teljesítését — az engedélyben meghatározott esetekben — az előzetes engedélyt kiadó szerv az engedély záradékolásával igazolja.

(3) Az átalakítás során a jármű fajtája212 csak abban az esetben változtatható meg, ha

a) — különleges indokolt esetben — speciális rendeltetésű tehergépkocsi keletkezik,

b) 3500 kilogrammot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi átalakítása során lakófelépítményű gépkocsi keletkezik,

c) az átalakítás során keletkező járműfajta az átalakításra kerülő típus gyári változataként is létezik; motorkerékpár segédmotorkerékpárrá ebben az esetben sem alakítható át,

d)213 65 kW (88,4 LE) motorteljesítményt és 6000 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó mezőgazdasági vontató átalakítása során lassú jármű keletkezik,

e)214 az N1 kategóriába tartozó tehergépkocsi átalakítása során olyan személygépkocsi keletkezik, amely teljesíti az M1 kategóriára vonatkozóan az MR.-ben előírt további műszaki feltételeket. E rendelkezés nem érinti a külön jogszabályban215 előírt egyéb feltételek teljesítésének kötelezettségét,

f)216 autóbusz átalakítását követően trolibusz keletkezik.

(4)217

(5) Jármű átalakításához új, felújított, javított, illetve bontás során kinyert, javítás nélkül beépíthetőnek minősített alkatrészek használhatók. Ezen alkatrészekre — a gyári új alkatrészek kivételével — a pótalkatrészekre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(6)218 A gépkocsi alvázszámát megváltoztató átalakításához csak gyári új alváz, karosszéria, illetőleg alvázszámot viselő szerkezeti elem használható fel. Nem engedélyezhető a jármű olyan átalakítása, amely az MR. Függelékeinek Mellékleteiben meghatározott valamely közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi követelmény tekintetében a jármű gyárilag kialakított jellemzőinek romlását eredményezi.

(7)219 Az átalakított járművet időszakos vizsgálatra a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson be kell mutatni. A vizsgálatot az átalakításra adott engedély, illetőleg, ha a közlekedési hatóság az átalakításra ilyen feltételt szabott, a feltétel teljesítését igazoló záradékkal ellátott engedély birtokában lehet kérni. A vizsgálat során az átalakítási engedélyben foglaltakat, valamint a 12. § (6) bekezdésben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételek megtartását kell ellenőrizni. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti kategóriába sorolás, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolásának adatait – a 10. § (12) bekezdésében foglaltakat alapul véve – a műszaki adatlapon rögzíteni kell.

(8)220 Ha a nem sorozatszerűen átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott változást a közlekedési hatóság a jármű hatósági (forgalmi) engedélyébe bevezeti. Az átalakított jármű vizsgálatának eredményén alapuló intézkedésekre egyebekben a 13. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

(9)221 Öt évig érvényes sorozat átalakítási engedélyt ad ki a közlekedési hatóság a gépjárműfenntartó szervezet kérelmére az azonos gyártmány- és típuscsaládba tartozó, a változtatással érintett műszaki jellemzői tekintetében megegyező járművek azonos módon történő átalakítására. A sorozat átalakítási engedély alapján, az engedélyben meghatározott technológia megtartásával az átalakítást elvégezheti más – a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben feltételeknek megfelelő – gépjárműfenntartó szervezet is, amennyiben rendelkezik a sorozat átalakítási engedély jogosultja által az átalakítani kívánt járműhöz kiadott hozzájárulással.

(10)222 A sorozatszerűen átalakított járműveket a vizsgáló állomáson kell vizsgálatra bemutatni. E vizsgálat elvégzésére a sorozatszerű átalakítást végző gépjárműfenntartó szervezetet a közlekedési hatóság – meghatározott feltételekkel – feljogosíthatja. A vizsgálatot – a sorozat átalakítási engedélyben meghatározott szerkezeti elemekre (részegységekre) kiterjedően – kell elvégezni. Ha az átalakított jármű a követelményeknek megfelel, az átalakítással létrehozott változást a jármű hatósági (forgalmi) engedélyébe be kell vezetni.

Részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítése

16/A. §223 (1) A részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítésére jogosító alkalmazási engedélyt a közlekedési hatóság kérelemre adja ki. A kérelemhez csatolni kell

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államban kiadott, a részecske kibocsátást csökkentő rendszerre vonatkozó jóváhagyást, vagy típusvizsgáló által két évnél nem régebben kiállított olyan szakvéleményt, amely igazolja, hogy a részecske kibocsátást csökkentő rendszer megfelel az MR.-ben foglaltaknak, továbbá

b) a részecske kibocsátást csökkentő rendszer beépítését végző gépjárműfenntartó szervezet arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy rendelkezik a beépítéshez szükséges feltételekkel és technológiával.

(2) Az alkalmazási engedély alapján a részecske kibocsátást csökkentő rendszer beépítését az alkalmazási engedélyben megjelölt gépjármű fenntartó szervezet végezheti.

(3) Az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes más államban elvégzett részecske kibocsátást csökkentő rendszer utólagos beépítés esetén – a részecskeszűrő gyártója és a beépítést végző által kiadott, a részecskeszűrő és a beépítés megfelelőségét igazoló okirat alapján – a közlekedési hatóság az általa üzemeltetett vizsgáló állomáson elvégzett időszakos vizsgálat keretében ellenőrzi az MR.-ben foglaltaknak való megfelelőséget.

(4) A részecskeszűrő utólagos beépítése esetén az időszakos vizsgálatról kiadott Műszaki adatlapon fel kell tüntetni a részecskeszűrű beépítésére és a részecske osztályra (PMO) utaló záradékot.

V. FEJEZET

LASSÚ JÁRMŰRE ÉS PÓTKOCSIJÁRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLATOK

Forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat, közúti és telephelyi ellenőrzés

17. § (1)224 A vizsgáló állomáson forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából be kell mutatni – az MR. 118. §-ában említett jármű kivételével – azt a lassú járművet, amely közúton személy- vagy teherszállítást végez, pótkocsit vontat, továbbá a lassú jármű teherszállító pótkocsiját. Forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából bemutatható továbbá az olyan egyéb lassú jármű, valamint az önjáró munkagép és mezőgazdasági erőgép is, amelyet az üzemben tartója lassú járműként forgalomba kíván helyezni, vagy a KR.-ben meghatározott M betűjelű rendszámtáblával ellátva ideiglenesen forgalomban kíván tartani.

(2) E § alkalmazása szempontjából

a) személyszállításnak minősül a vezetővel együtt kettőnél több személy szállítása,

b) nem minősül teherszállításnak, illetőleg pótkocsi vontatásnak, ha a lassú jármű kizárólag saját eszközeit és berendezéseit szállítja illetőleg vontatja.

(3)225 Lassú járművel személyszállítást csak abban az esetben szabad végezni, ha a közlekedési hatóság azt a lassú jármű igazolólapján engedélyezi.

(4)226 A forgalomba helyezés előtti vizsgálat elvégzését a közlekedési hatóságtól kell kérni.

(5)227 Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye alapján a jármű – a 10. § (5), illetőleg (6) bekezdése szerint – a közúti forgalomban való részvételre műszakilag alkalmasnak minősül, akkor ki kell adni az erről szóló igazolást, meghatározva abban az Igazolólapon feltüntetendő műszaki adatokat, a gyártási évet és az első időszakos vizsgálat határidejét.

(6)228 Az időszakos vizsgálat határidejét

a) a személyszállításra alkalmas lassú járműnél három évben,

b) a veszélyes áru szállítására készült lassú járműnél és pótkocsijánál egy évben,

c) minden egyéb lassú járműnél és a lassú jármű pótkocsijánál öt évben

kell meghatározni. A vizsgálatot végző szerv a jármű műszaki állapota alapján az a)c) pontokban foglaltaknál rövidebb érvényességi határidőt is megállapíthat.

(7)229 A lassú járműnek és pótkocsijának

a) forgalomba helyezés előtti vizsgálatára a 10. §-ban,

b) időszakos vizsgálatára a 12. és 13. §-ban,

c) közúti műszaki ellenőrzésére a 14. §-ban,

d) telephelyi ellenőrzésére a 15. §-ban

foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

Lassú jármű átalakítása

18. § (1) A 17. § (1) bekezdésében meghatározott lassú jármű és pótkocsija átalakításához előzetesen engedély szükséges. Az engedélyezési eljárásra a 16. § (1), (2), (5) és (7) bekezdéseinek rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(2) Lassú jármű gépjárművé nem alakítható át.

VI. FEJEZET

SEGÉDMOTOROS KERÉKPÁRRA VONATKOZÓ EGYEDI MŰSZAKI VIZSGÁLAT

Forgalomba helyezés előtti vizsgálat és közúti műszaki ellenőrzés

19. §230 (1)231 A típusbizonyítvány nélkül forgalomba helyezhető két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárt forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából a közlekedési hatóságnál be kell mutatni. Ha a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján megállapítja, hogy a jármű a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel, azonosítási jellel látja el.

(2) A típusbizonyítvánnyal rendelkező két- és háromkerekű segédmotoros kerékpárokat – a típusbizonyítvány alapján – a gyártónak vagy a forgalmazónak azonosítási jellel kell ellátnia. Az azonosítási jel hatósági jelzésként elfogadható.

(3)232 A két- és háromkerekű segédmotoros kerékpár azonosítási jele a jármű vázába beütött CM betű és a hajtómotor cm3-ben meghatározott hengerűrtartalmát jelző szám. E jelet csak a gyártó, forgalmazó, illetőleg a közlekedési hatóság ütheti be. Segédmotoros kerékpár ilyen jelzés nélkül a közúton nem közlekedhet.

(4) A négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezés előtti vizsgálatakor a 10. §-ban meghatározott rendelkezéseket a következő eltéréssel kell alkalmazni:

a) a járműkategória besorolást megalapozó műszaki jellemzőket a jármű gyári adatai, a járművön a gyártó által feltüntetett adatok, illetve – ezen adatok hiányában – ellenőrző mérések alapján kell meghatározni,

b) a vizsgálat technológiáját a járműkivitel sajátosságai határozzák meg,

c)233 eredetiségvizsgálatot nem kell végezni,

d) a külön jogszabályban a segédmotoros kerékpárokhoz meghatározott rendszámtábla típust kell megállapítani.

(5) A négykerekű segédmotoros kerékpár forgalomba helyezés előtti vizsgálata eredményén alapuló intézkedésekre a 11. § (1), (5) és (6) bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy soron következő időszakos vizsgálat időpontját nem kell megállapítani.

(6) A segédmotoros kerékpárok forgalomba helyezés előtti vizsgálata során az MR. 1. mellékletének 1/B. táblázata szerint a motorkerékpárokra és a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó jóváhagyási kötelezettségek és az MR. 114. §-ban foglalt rendelkezések megtartását kell ellenőrizni.

(7) A segédmotoros kerékpár közúti műszaki ellenőrzésére a 14. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

VI/A. FEJEZET234

A MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELTÉRÉSEK

19/A. § (1) A jármű muzeális jellegének megállapítását és kategóriába sorolását a (2)–(5) bekezdésekben meghatározott módon, a muzeális jellegű jármű összeépítésének és forgalomba helyezésének engedélyezését, valamint a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatát a (6)–(10) bekezdésekben meghatározott módon, illetőleg eltéréssel kell végezni.

(2) A muzeális jellegű jármű a gyártási éve alapján a következő kategóriák egyikébe sorolandó:

a) az 1905. év előtt gyártott jármű az antik (A),

b) az 1905. évben és azt követően 1919. év előtt gyártott jármű a veterán (B),

c) az 1919. évben és azt követően 1931. év előtt gyártott jármű a klasszikus I. (C),

d) az 1931. évben és azt követően 1946. év előtt gyártott jármű a klasszikus II. (D),

e) az 1946. évben és azt követően 1961. év előtt gyártott jármű a nosztalgia I. (E),

f) az 1961. évben és azt követően 1971. év előtt gyártott jármű a nosztalgia II. (F),

g) az 1971. évben és azt követően, de legalább 30 naptári évvel a minősítés éve előtt gyártott jármű a nosztalgia III. (G)

kategóriába tartozik.

(3) A jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében (a továbbiakban: muzeális minősítő vizsgálat) a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg.

(4) A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgálatra állított jármű abban az esetben minősíthető muzeális jellegűnek, amennyiben:

a) gyártási éve alapján valamely muzeális jármű kategóriába sorolható,

b) műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőknek,

c) műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására.

(4a)235 A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény szempontjából figyelmen kívül kell hagyni az MR.-ben meghatározott követelmény teljesítése érdekében a járműre pótlólag felszerelt vagy kiegészítő világító- és fényjelző berendezéseket.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak megfelelő muzeális jellegű járművet a Muzeális Minősítő Bizottság nyilvántartásba veszi, és a járművön rögzítendő regisztrációs táblával való megjelölését engedélyezi.

(6)236 A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata a közlekedési hatóság vizsgabiztosa által a közlekedési hatóság vagy a Magyar Autóklub vizsgáló állomásán a – (4)–(5) bekezdésben meghatározott – muzeális minősítő vizsgálatot követő legfeljebb 60 napig végezhető el.

(7)237 A muzeális jellegű jármű összeépítési- és egyedi forgalomba helyezése engedélyezési eljárása, továbbá forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.

(8)238 A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezése – a műszaki konstrukciós jellemzői által indokolt korlátozások előírása mellett – abban az esetben is engedélyezhető, amennyiben a jármű – az eredeti, gyári műszaki jellemzői miatt – nem felel meg az MR.-ben a jármű fajtához tartozóan meghatározott műszaki feltételeknek.

(9) A muzeális jellegű jármű forgalmi engedélyének érvényességi idejét a forgalomban való részvétel feltételeként meghatározott korlátozások és a jármű fajtához e rendeletben meghatározottak alapulvételével kell megállapítani.

(10) A Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz kiadott – a (8) bekezdés szerinti esetleges korlátozásokat is tartalmazó – ,,Műszaki adatlap'' alapján a Nyilvántartó a járművet a külön jogszabály239 szerinti hatósági engedéllyel és jelzéssel látja el.

(11)240 A Muzeális Minősítő Bizottság egy-egy tagját a közlekedési hatóság, a Közlekedési Múzeum, a Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetsége (a továbbiakban: F.I.V.A.241) nemzeti képviselő szervezete242 és a Magyar Autóklub jelöli ki. A muzeális minősítő vizsgálat szervezése és a vizsgálat lefolytatásához szükséges műszaki, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítása a Magyar Autóklub feladata.

(12) A Muzeális Minősítő Bizottság – a F.I.V.A. szabályaival összhangban – szabályzatban megállapítja a minősítési vizsgálat eljárási szabályait, így különösen:

a) a muzeális minősítő vizsgálat részletes vizsgálati és minősítés technológiai rendjét,

b) a muzeális minősítő vizsgálat eljárási és adminisztratív szabályait,

c) a muzeális jellegű jármű tulajdonos változása során a muzeális minősítést érintően követendő eljárást, valamint a minősítés visszavonásának rendjét,

d) a F.I.V.A. minősítés honosításának rendjét,

e)243

(13)244

VII. FEJEZET

KÜLÖNLEGES FELÉPÍTMÉNYŰ JÁRMŰRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

Különleges felépítményű gépjárműre és mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint ezek különleges felépítményű pótkocsijára vonatkozó külön rendelkezések

20. § (1) E § rendelkezései olyan gépjárműre, mezőgazdasági vontatóra, ezek pótkocsijára, továbbá a 17. § (1) bekezdésében meghatározott lassú járműre és pótkocsijára vonatkoznak, melyek a (2) bekezdésben foglaltak alapján különleges felépítményű járműnek minősülnek.

(2) Különleges felépítményű az olyan jármű, amelyre állandó jelleggel felszereltek:

a)245 darut vagy egyéb emelőberendezést, ide nem értve a külön jogszabály246 alapján kevésbé veszélyes gépnek minősülő, 40 000 Nm billentőnyomatékot meg nem haladó, önrakodásra szolgáló emelőberendezést,

b) létrát,

c) olyan erőgépet, amely nem a jármű meghajtására szolgál,

d) munkavégző berendezést,

e) erősáramot előállító, vagy erősárammal működő berendezést,

f) veszélyes (tűzveszélyes, robbanó, fertőző, mérgező, maró, sugárzó stb.) környezetszennyező vagy undort keltő anyag szállítására szolgáló tartályt (tartálybattériát, tartálykonténert),

g) olyan nem veszélyes anyag szállítására szolgáló tartályt, amelyben az üzemszerű használat (töltés, szállítás, ürítés) során a légköri nyomástól eltérő nyomás keletkezik, illetőleg keletkezhet,

h) külső hőmérséklettől eltérő hőfokon való szállításra szolgáló tartályt vagy egyéb berendezést,

i) élelmiszer szállítására szolgáló tartályt vagy zárt felépítményt,

j)247 olyan más berendezést, amelynek üzembe helyezését vagy üzemben tartását jogszabály külön tanúsítványhoz, alkalmassági nyilatkozathoz vagy engedélyhez (a továbbiakban együtt: engedély) köti.

(3) A különleges felépítményű jármű vizsgálata során azt is ellenőrizni kell, hogy a különleges felépítmény befolyásolja-e a jármű közlekedésbiztonsági jellemzőit.

(4) Ha a különleges felépítmény olyan berendezés, amelynek üzembe helyezését, illetőleg üzemben tartását jogszabály külön engedélyhez köti, ezt az engedélyt a különleges felépítményű jármű minden egyedi hatósági vizsgálata során be kell mutatni. Ilyen engedély hiányában a jármű egyedi vizsgálatát lefolytatni nem szabad.

(5) Ha a különleges felépítmény vizsgálatára (felülvizsgálatára) jogszabály vagy a (4) bekezdésben említett engedély határidőt állapít meg, a jármű hatósági engedélye legfeljebb e határidő lejártáig terjedő időre érvényesíthető.

(6)248 A közlekedési hatóság a különleges felépítményű jármű üzemeltetését feltételhez kötheti, vagy annak közlekedésére korlátozást állapíthat meg. A megállapított feltételt, illetőleg korlátozást a jármű hatósági engedélyében, illetőleg a 13. § (3) bekezdésében említett Műszaki adatlapon fel kell tüntetni, valamint nyilvántartásba kell venni.

(7)249 Az MR 111. és 112. §-ában a különleges felépítményű járműre meghatározott követelmények teljesítését a felépítmény fajtája szerinti szakirányú – külön jogszabály250 alapján e tevékenység ellátására jogosult – szakértő által hat hónapnál nem régebben kiállított szakvéleménnyel kell a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat során igazolni.

A gázüzemű járművekre vonatkozó külön rendelkezések

20/A. §251 (1)252 A gázüzemű jármű minden egyedi hatósági vizsgálata során be kell mutatni a gáz-üzemanyagellátó berendezés megfelelősségét igazoló, 30 napnál nem régebben kiállított tanúsítást253. A tanúsítást a gáz-üzemanyagellátó berendezés javítására – műszaki-biztonsági hatóság által – alkalmasnak minősített gépjárműfenntartó szervezet254 nevében, a gépjárműfenntartó szervezet vezetője által felhatalmazott dolgozója – a külön jogszabály255 szerint elvégzett gázbiztonsági szemle alapján – állítja ki.

(2) A gáz-üzemanyagellátó berendezést csak az (1) bekezdésben meghatározott gépjárműfenntartó szervezet javíthatja.

(3) A gázüzemű jármű hatósági engedélye legfeljebb a gáztartályhoz kiállított megfelelőségi tanúsítvány érvényességéig terjedő időre érvényesíthető.

A trolibuszra vonatkozó külön rendelkezések256

20/B. §257 (1) A trolibuszok forgalomba helyezés előtti vizsgálata, forgalomba helyezésének engedélyezése során a közlekedési hatóság az MR. 108–109. § rendelkezéseinek való megfelelőséget vizsgálja. A trolibusz a közlekedési hatóság által kiadott forgalomba helyezési engedély és a forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján kiadott megfelelt minősítésű „Műszaki adatlap”-pal és pályaszámmal ellátva vehet részt a forgalomban. Az MR. 109. § rendelkezéseinek való megfelelőség vizsgálata során a 20. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott, az erősárammal működő berendezésekre vonatkozóan a 20. § (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

(2) A trolibusz forgalomba helyezésének engedélyezése során a kérelemhez csatolni kell a trolibusz felsővezeték hálózat üzemeltetőnek nyilatkozatát is arról, hogy a trolibusz-típus elektromos- és biztosító berendezései az energiaellátó rendszerrel kompatibilisek.

(3) A trolibusz forgalomba helyezés előtti vizsgálata az üzembentartó által rendelkezésre bocsátott, a trolibusz vizsgálatára alkalmas és az 5. számú mellékletben lévő vizsgáló eszközökkel ellátott telephelyen végezhető.

(4) A trolibuszok jármű-honosítási eljárása során az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá Svájcban forgalomban való részvételre jogosító hatósági engedéllyel, jelzéssel rendelkező jármű „közösségi jármű”-nek minősül.

(5) Ha a forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredménye szerint a trolibusz a közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősül, a közlekedési hatóság kiadja a megfelelt minősítésű „Műszaki adatlapot”, meghatározza és nyilvántartásba veszi a trolibusz pályaszámát, amely alapján az üzembentartó a trolibuszt üzembe helyezheti. A trolibusz műszaki érvényességét a „Műszaki adatlap” igazolja.

(6) A trolibuszok időszakos vizsgálatának határidejét az autóbuszokra vonatkozó rendelkezések szerint kell meghatározni. A trolibuszok időszakos vizsgálata során az MR. 108–109. § rendelkezéseinek való megfelelőséget kell ellenőrizni.

(7) A trolibusz felsővezeték használata nélküli közlekedésre szolgáló belsőégésű motorjára 20. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott erőgépre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

VIII. FEJEZET

JÁRMŰALKATRÉSZEK, TARTOZÉKOK ÉS JÁRMŰTULAJDONSÁGOK JÓVÁHAGYÁSA

Jóváhagyás

21. § (1) Az 1960. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a gépjárműalkatrészek és tartozékok jóváhagyására vonatkozó egységes feltételek elfogadásáról és a jóváhagyás kölcsönös elismeréséről szóló, Genfben 1958. március 20-án aláírt nemzetközi egyezményhez (a továbbiakban: Egyezmény) csatolt, és Magyarország részéről elfogadott előírásokat (a továbbiakban: előírás) az MR. 2. számú melléklete sorolja fel.

(2)258 Az MR. 2. számú mellékletében felsorolt előírások hatálya alá eső járműalkatrészekre, tartozékokra és járműtulajdonságokra a közlekedési hatóságtól – a 67. és 110. számú Előírás tekintetében a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságtól – jóváhagyási jel használatának engedélyezését lehet kérni. Ilyen kérelmet a belföldi gyártó, illetőleg olyan külföldi gyártó terjeszthet elő, amelynek Magyarországon telephelye vagy meghatalmazottja van.

(3)259 A közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatát abban az esetben engedélyezi, ha a járműalkatrész, tartozék, illetőleg járműtulajdonság a vonatkozó előírásokban foglalt követelményeknek – az ott meghatározott vizsgálati módszer szerint – megfelel. A vizsgálat elvégzésére engedéllyel rendelkező szervezetek nevét és székhelyét valamint a szervezetek által végezhető vizsgálatok körét a közlekedési hatóság a honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben teszi közzé.

(4)260 A közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatára vonatkozó engedély érvényességét a jóváhagyottal egyező gyártási minőség időszakos, vagy folyamatos ellenőrzéshez kötheti. Az ellenőrzés módját – a járműalkatrész, tartozék vagy jármű-tulajdonság sajátosságaihoz igazodóan – az engedélyben kell meghatározni. Az ellenőrzés költségei a jóváhagyási jel jogosítottját terhelik.

(5)261 Azok a járműalkatrészek és tartozékok, illetőleg jármű-tulajdonság esetén azok a járművek, amelyeket az Egyezményben részes valamely külföldi állam illetékes hatósága által engedélyezett jóváhagyási jellel láttak el, a közlekedési hatóság által engedélyezett jóváhagyási jellel ellátott alkatrészekkel, tartozékokkal, járművekkel azonos értékűek.

(6)262 A közlekedési hatóság a jóváhagyásra kötelezett, de jóváhagyási jellel nem rendelkező alkatrészek és tartozékok alkalmazását – járműtulajdonságok esetében a járműtípust –, gyártmányuk és típusuk szerint engedélyezheti, ha azok vizsgálati eredménnyel vagy más hitelt érdemlő dokumentummal bizonyított módon közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból a jóváhagyási jellel ellátottnak megfelelő műszaki értékűek. A járművek zajkibocsátására és légszennyezésére vonatkozóan a közlekedési hatóság által elfogadható vizsgálatok és dokumentumok körét a közlekedési hatóság javaslatára a közlekedésért felelős miniszter – a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben – határozza meg, amelyet „Tájékoztató”-ként a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az NKH honlapján közzé kell tenni.

(7)263

(8)264 Az Egyezményhez csatolt és Magyarország által elfogadott előírásokat magyar nyelven hivatalos kiadványként a közlekedési hatóság teszi közzé.

A jóváhagyási jel használata

22. §265 (1)266 Az a gyártó vállalat, amelynek részére a közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatát engedélyezte, az engedély lejártáig vagy visszavonásáig jogosult a jóváhagyási jelet az engedélyezett típusú járműalkatrészen és tartozékon (valamint azok egyedi és gyűjtőcsomagolásán), illetőleg járműtulajdonságok esetében a járművön feltüntetni. A jóváhagyási jel leírását a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2)267 A jóváhagyási jel járműalkatrészen, tartozékon, illetőleg – járműtulajdonság esetében – a járművön való feltüntetésének (használatának) jogosságát a közlekedési hatóság ellenőrzi. Ha a közlekedési hatóság a gyártás egyenletességének ellenőrzése, a felhasználás vagy az üzemeltetés során végzett vizsgálat alapján megállapítja, hogy magyar jóváhagyási jelet

a) engedély nélkül használnak, a jóváhagyási jel használatát megtiltja,

b) a gyártó az engedélyezett típustól eltérő járműalkatrészen, tartozékon, illetőleg járművön használja, az engedélyt visszavonja.

(3)268 A jóváhagyásra kötelezett járműalkatrész, tartozék, illetőleg – járműtulajdonság esetében – a jármű forgalomba hozatalát a közlekedési hatóság megtiltja, ha az a vonatkozó előírásnak nem felel meg.

(4)269 A közlekedési hatóság a jóváhagyási jel használatának engedélyezéséről, az engedélyezés megtagadásáról, az engedély visszavonásáról, valamint a jóváhagyási jel használatának megtiltásáról, illetőleg a járműalkatrész, tartozék, valamint a jármű forgalomba hozatalának megtiltásáról nyilvántartást vezet.

(5)270 A közlekedési hatóság a (4) bekezdésben említettek tekintetében az Egyezményben részes és a vonatkozó előírást alkalmazó államoktól kapott tájékoztatást nyilvántartja.

(6)271 A közlekedési hatóság a (4)–(5) bekezdésekben foglaltak tekintetében az Egyezményben meghatározott módon tájékoztatja az Egyezményben részes országokat.

22/A. §272 A Függelékek hatálya alá tartozó járműtulajdonságok, járműalkatrészek, önálló műszaki egységek és tartozékok jóváhagyására a 21. §, a 22. §, a 25. § és a 26. §-ban foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

IX. FEJEZET

EGYES PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK MINŐSÍTŐ VIZSGÁLATA

Minősítő vizsgálat

23. §273 (1)274 Az MR 9. § (4) bekezdésében meghatározott, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészek és tartozékok – a (4)–(5) bekezdésekben foglalt kivételekkel – belföldi felhasználásra abban az esetben gyárthatók, forgalmazhatók és építhetők be a járművekbe, ha a minősítő vizsgálaton megfeleltek.

(2)275

(3)276 A minősítő vizsgálaton megfelelőnek minősített pótalkatrészhez és tartozékhoz a közlekedési hatóság a 4. számú mellékletben meghatározott minősítő jel használatát engedélyezi.

(4)277 A közlekedési hatóság minősítő vizsgálat mellőzésével – gyártmány és típus szerint – engedélyezheti a minősítő jel használatát a pótalkatrészhez, illetőleg tartozékhoz, ha vizsgálati eredménnyel vagy más hitelt érdemlő dokumentummal bizonyított módon közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból az eredeti, gyári beépítésű alkatrésznek, illetőleg a hatályban lévő jogszabályoknak megfelelő műszaki értékűek.

(5) Nem kell a minősítő vizsgálatot elvégezni azon a pótalkatrészen és tartozékon,

a) amely a jármű gyártójától származik,

b) amelyet a gyártó első beépítésű alkatrészként is használ, vagy más – hitelt érdemlő – módon a gyári eredeti helyett használhatónak elismert,

c) amelyet jóváhagyási jellel láttak el.

(6) Minősítő jel használatára jogosító engedély csak akkor adható ki, ha a minősített mintadarabbal mindenben azonos tulajdonságú további darabok gyártásának vagy forgalmazásának a feltételei biztosítottak. A minősítő vizsgálattal egyidejűleg vizsgálni kell

a) a gyártónak a minőség-ellenőrzéshez szükséges mérő- és vizsgálóberendezéseinek meglétét és megfelelőségét,

b) a gyártás egyenletességének ellenőrzésére kialakított rendszerét, továbbá

c) a forgalmazónál a műbizonylatok és minőségi tanúsítványok kezelésére kialakított rendszert.

(7)278 A (6) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak teljesítéseként el kell fogadni, ha a gyártó a terméket erre alkalmas vizsgálóintézettel rendszeresen ellenőrizteti, és a vizsgálóintézet az ellenőrzések eredményéről a közlekedési hatóságot tájékoztatja. Nem kell a (6) bekezdés a)c) pontjaiban foglaltak teljesülését vizsgálni, ha a gyártó vagy a forgalmazó minőségbiztosítási rendszere akkreditált minősítő szervezet által kiadott tanúsítvány szerint folyamatosan érvényes.

(8)279

(9) A minősítő vizsgálaton megfelelőnek bizonyult pótalkatrészen, illetőleg tartozékon – ha ez nem lehetséges, annak csomagolásán – fel kell tüntetni a minősítő jelet. A minősítő jel csak a minősítő vizsgálaton megfelelőnek minősített mintadarabbal mindenben egyező pótalkatrészen, illetőleg tartozékon alkalmazható.

(10)280 Az (5) bekezdés a) és b) pontjának hatálya alá tartozó pótalkatrész és tartozék minden darabját azonosításra alkalmas jelzéssel kell ellátni. Az azonosítás módjára vonatkozóan a közlekedési hatóság feltételeket határozhat meg.

(11)281 A közlekedési hatóság által elfogadott intézmény folyamatosan érvényes tanúsítványa szerinti minőségbiztosítási rendszerben gyártott és/vagy forgalmazott pótalkatrészre és tartozékra kiadott minősítő jel használatára vonatkozó engedély visszavonásig érvényes. A minősítő jel használatára vonatkozó engedély egyéb esetben a kibocsátásától számított öt évig, illetve az 1998. január 1. napja előtt kibocsátott engedély 2002. december 31. napjáig érvényes.

Minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrészek és tartozékok hatósági ellenőrzése

24. § (1)282 A közlekedési hatóság a 23. §-ban meghatározott követelmények teljesítését a gyártó, a felújító, a forgalmazó és a javító telephelyén ellenőrzi. Az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges feltételeket az ellenőrzött biztosítani köteles.

(2) Az előírt minősítéssel nem rendelkező pótalkatrészek és tartozékok gyártását, forgalmazását vagy járműbe építését a közlekedési hatóság — a sikeres minősítő vizsgálat elvégzéséig — megtilthatja, és a minősítő vizsgálat elvégzésére határidőt is megállapíthat.

(3)283 Ha az előírt minősítő vizsgálatot a (2) bekezdés szerint megállapított határidőig nem végzik el, vagy azon a pótalkatrész, tartozék nem felel meg, a közlekedési hatóság a pótalkatrész, illetőleg tartozék megsemmisítését rendelheti el.

(4)284 A közlekedési hatóság a pótalkatrész, tartozék ismételt vizsgálatát rendelheti el, ha alapos gyanú merül fel arra, hogy az nem felel meg a követelményeknek. Ha az ismételt vizsgálat azt bizonyítja, hogy a pótalkatrész, tartozék a követelményeknek nem felel meg, vagy a vizsgálatot az erre megadott határidőre nem végeztetik el, a közlekedési hatóság a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el. Ha az elrendelt vizsgálat azt bizonyítja, hogy a pótalkatrész illetőleg tartozék a követelményeknek megfelel, a vizsgálat költségeit a közlekedési hatóság viseli.

(5)–(7)285

24/A. §286 A Függelékek hatálya alá tartozó pótalkatrészek és tartozékok minősítő vizsgálatára (jóváhagyására) és ellenőrzésére a 23. §, a 24. §, a 25. § és a 26. §-ban foglaltak helyett a Függelékek vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

X. FEJEZET

PÓTALKATRÉSZEK ÉS TARTOZÉKOK MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSA

Műbizonylat

25. § (1) A gépjármű és pótkocsija pótalkatrészeinek és tartozékainak megfelelőségét — a (2) bekezdésben foglalt kivétellel — műbizonylattal kell tanúsítani.

(2) Nem kell a megfelelőséget tanúsítani

a) az általános használatú szabványos alkatrészek és szerelési anyagok, (csapágyak, kötőelemek, ékszíjak, vezetékek, csatlakozók, izzólámpák stb.) esetében,

b) az alárendelt szerepű pótalkatrészek és tartozékok (díszítőelemek és kényelmi felszerelések stb.) esetében, amelyek a jármű rendeltetésszerű használatára befolyással nincsenek,

c) saját üzemeltetésű járműhöz, az üzemeltető által előállított (gyártott, felújított) pótalkatrészek, tartozékok esetében.

(3) A pótalkatrész és tartozék megfelelőségére vonatkozó tanúsítási kötelezettség

a) hazai gyártás illetőleg felújítás esetén az előállítót,

b) import esetén az importőrt, illetőleg a forgalmazót,

c) bontás esetén — közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos alkatrészekre és tartozékokra vonatkozóan — a bontót, illetőleg a forgalmazót

terheli.

(4) Műbizonylat nélkül

a) belföldi gyártó illetőleg felújító pótalkatrészt és tartozékot sem közvetlen felhasználásra, sem további forgalmazásra nem értékesíthet,

b) forgalmazó pótalkatrészt és tartozékot nem vehet át és nem értékesíthet.

(5) A műbizonylatnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a pótalkatrész, tartozék megnevezése,

b) a járműtípus(ok) megnevezése, amely(ek)nél a pótalkatrész, tartozék alkalmazható,

c)287 a gyártó (felújító, forgalmazó) neve, címe

d) minősítő vizsgálatra kötelezett pótalkatrész, tartozék esetében a minősítő vizsgálatot végző intézmény által meghatározott adatok,

e) bontásból származó alkatrész esetén a felhasználhatóságot meghatározó osztályozást (minősítést) tartalmazó nyilatkozat.

(6) A műbizonylat adatai a pótalkatrészen, tartozékon vagy annak csomagolásán is feltüntethetők.

(7) Ha a pótalkatrésznek, tartozéknak nincs minden darabja műbizonylattal ellátva, a vásárló és a hatóság kérésére a forgalmazó, illetőleg a javító köteles azt felmutatni.

(8) Műbizonylatként kell elfogadni a pótalkatrészen vagy annak csomagolásán feltüntetett gyártói jelet, szabványszámot, vagy az alkatrészkatalógusban szereplő cikkszámot, ha

a) a pótalkatrész a jármű gyártójától származik, vagy

b) a gyártó azt első beépítésű alkatrészként is használja, illetőleg más, hitelt érdemlő módon a gyári eredeti alkatrész helyett használhatónak elismerte.

(9)288 A gumiabroncsokat az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikke szerint kell megjelölni. A közlekedési hatóság a bejelentett üzemanyag-hatékonysági és nedves tapadási osztályok, valamint a külső gördülési zaj bejelentett osztályának és bejelentett mért értékének megfelelőségét minden gumiabroncstípus vagy gumiabroncscsoport esetében értékeli az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. mellékletében meghatározott hitelesítési eljárás szerint. A közlekedési hatóság a gumiabroncs-beszállítók, gumiabroncs-forgalmazók, valamint a járműbeszállítók és járműforgalmazók tekintetében ellenőrzi az 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4., 5. és 6. cikkében foglaltak betartását.

A műbizonylat hatósági ellenőrzése

26. § (1)289 A közlekedési hatóság a gyártó, a felújító és a forgalmazó telephelyén ellenőrizheti, hogy az általa gyártott, felújított, forgalmazott pótalkatrész és tartozék rendelkezik-e műbizonylattal.

(2)290 Ha a pótalkatrésznek, tartozéknak nincsen műbizonylata, vagy az ellenőrzés eredménye szerint az nem felel meg a műbizonylatban foglaltaknak, a közlekedési hatóság a gyártást, felújítást, forgalmazást — a megfelelő műbizonylat kiállításáig — megtiltja.

XI. FEJEZET291

27. §

XII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Vegyes rendelkezések

28. §292 (1) Az a közlekedési hatóságnál kormánytisztviselői jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztos, aki 2013. január 1-jén az őt alkalmazó szervnél kormánytisztviselői jogviszonyban állt, a műszaki vizsgabiztosi tevékenységet az e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése nélkül 2014. június 30-ig folytathatja.

(2) A közlekedési hatóság a 2013. január 1-je és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 71/2013. (XII. 2.) NFM rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése293 között a Nyilvántartásból törölt, a közlekedési hatóságnál kormánytisztviselői jogviszonyban álló műszaki vizsgabiztost – amennyiben az e rendeletben foglalt egyéb feltételeknek megfelel – a vizsgabiztos nyilatkozatának beszerzését követően hivatalból nyilvántartásba veszi.

29. § (1)294 A közlekedési hatóság kérelemre lassú járműnek minősítheti az olyan járművet, amely képes önerejéből sík úton 25 km/h-nál nagyobb sebességgel haladni, de nem közúti közlekedés céljára készült. Ebben az esetben a járműtípus megengedett legnagyobb sebességét a típusbizonyítványban, illetőleg a forgalomba helyezési engedélyben – legfeljebb 25 km/h értékben – meg kell határozni. Az ilyen járműtípushoz tartozó minden járművet be kell mutatni a közlekedési hatóságnál forgalomba helyezés előtti vizsgálat céljából és a megengedett legnagyobb sebességet a „Műszaki adatlapon”, valamint ennek alapján a jármű hatósági engedélyében fel kell tüntetni.

(2)295 A közlekedési hatóság kérelemre mezőgazdasági vontatónak minősítheti az olyan lassú járművet, amely a mezőgazdasági vontatóra meghatározott műszaki feltételeknek megfelel.

(3)296 A közlekedési hatóság vizsgálat alapján, kérelemre mezőgazdasági erőgépnek (lassú járműnek) minősítheti az olyan munkagépet, amely képes önerejéből sík úton 25 km/óránál nagyobb sebességgel haladni, de egyéb tekintetben megfelel a 2. § (8) bekezdés b1) alpontjában meghatározott feltételeknek és üzembentartója M betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátva jogosult azt ideiglenesen forgalomban tartani. A mezőgazdasági erőgép megengedett legnagyobb sebességét a vizsgálat alapján kiadott „Műszaki adatlap”-on, valamint az ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel kiadott „Indítási napló”-ban fel kell tüntetni.

Hatálybaléptetés

30. § (1) Ez a rendelet 1990. július hó 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépése előtt kiadott típusbizonyítványok visszavonásáig, vagy lejáratukig érvényben maradnak.

(3) A 17. § rendelkezéseit a 17. § (1) bekezdésében említett — a rendelet hatálybalépésekor igazolólappal és azonosítási táblával nem ellátott — lassú járműre és pótkocsira 1992. július hó 1. napjától kell alkalmazni. A 17. § (1) bekezdésében említett 11 kW-nál nem nagyobb motorteljesítményű lassú járműnek és lassú jármű teherszállító pótkocsijának a rendelet hatálybalépése előtt kiadott igazolólapja 1992. július hó 1. napján jár le. Az érvényességi határidő — kérelemre vagy berendelés alapján — időszakos vizsgálat alkalmával meghosszabbítható.

(4) A 26. § rendelkezéseit a

— a gyártóra, felújítóra 1991. január hó 1. napjától,

— forgalmazóra 1991. július hó 1. napjától

kell alkalmazni.

(5) E rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokat az eljárás megindulásának időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell lefolytatni.

(6)297 A rendelet 11. § (3) bekezdés a) pontja alatti rendelkezést trolibuszok időszakos vizsgálatára 2013. január 1-jétől kell alkalmazni.

(7)298 A rendelet 20/B.§ (1) bekezdés szerinti forgalomba helyezés előtti vizsgálatot nem kell elvégezni a vasúti járművek üzembehelyezése engedélyezéséről, időszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló miniszteri rendelet alapján 2011. december 31. napját megelőzően pályaszámmal ellátott trolibuszok esetében.

(7a)299 A 2011. december 7-ét megelőzően külföldről behozott autóbuszt a trolibusszá történő átalakítás engedélyezési eljárás során – autóbuszként történő forgalomba helyezése nélkül – már forgalomba helyezett járműnek kell tekinteni és a jármű trolibuszként az átalakítást követő időszakos vizsgálat alapján helyezhető forgalomba.

(8)300 A (7) bekezdésben meghatározott trolibuszok időszakos vizsgálatát első alkalommal 2012. december 31-ig kell elvégezni.

(9)301 A 16.§ alapján a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 22/2012. (V. 8.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott sorozat átalakítási engedélyek érvényességi ideje:

a) 2012. december 31., amennyiben az engedélyt 2010. évet megelőzően adták ki,

b) az engedély kiadásától számított öt év, amennyiben az engedélyt 2009. december 31-ét követően adták ki.

(10)302 A Módr. hatálybalépését303 megelőzően, a nem szaktanfolyami képzés keretében megszerzett képesítéseket a szaktanfolyami képzés keretében szerzett képesítésnek kell tekinteni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés304

31. §305 (1) Ez a rendelet

1.306 a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/19/EU bizottsági irányelvnek, 2013/15/EU tanácsi irányelvnek, az 1060/2008/EK, 385/2009/EK, 371/2010/EU, 183/2011/EU, 582/2011/EU, 678/2011/EU, 65/2012/EU, 1229/2012/EU, 1230/2012/EU, 143/2013/EU és a 195/2013/EU bizottsági rendeletnek, továbbá a 78/2009/EK, 79/2009/EK és 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint az azt módosító 582/2011/EU bizottsági és a 64/2012/EU bizottsági rendeletnek,

2.307 a motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok típusjóváhagyásáról és a 92/61/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2002. március 18-i 2002/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2003/77/EK, 2005/30/EK bizottsági, valamint 2006/96/EK és 2013/15/EU tanácsi irányelveknek,

3.308 a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2005/13/EK, 2005/67/EK, 2010/22/EU, 2010/62/EU és 2010/52/EU bizottsági, valamint 2006/96/EK és 2013/15/EU tanácsi irányelveknek,

4.309 a gépjárművek és pótkocsijuk időszakos vizsgálatáról szóló, 2009. május 6-i 2009/40/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/48/EU bizottsági irányelvnek

5.310 a Közösség területén közlekedő haszongépjárművek közlekedésre alkalmasságának országúti műszaki ellenőrzéséről szóló, 2000. június 6-i 2000/30/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2003/26/EK és 2010/47/EU bizottsági irányelvnek,

6. az elhasználódott járművekről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv 8. cikk (3) és (4) bekezdésének,

7. az új személygépkocsik átlagos fajlagos CO2 kibocsátását ellenőrző rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1753/2000/EK európai parlamenti és a tanácsi határozat 4., 9. és 10. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

1.311 A könnyű haszongépjárművek széndioxid kibocsátásának csökkentésére irányuló közösségi integrált megközelítés keretében az új személygépkocsikra vonatkozó kibocsátási követelmények meghatározásáról szóló, 2009. április 23-i 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, továbbá az új személygépkocsik nyilvántartásba vett adatainak a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti nyomon követéséről és bejelentéséről szóló, 2010. november 10-i 1014/2010/EU bizottsági rendelet,

2.312 a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló, 2009. július 13-i 661/2009/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet 18. cikk és 20. cikk 3. bekezdése és az azt módosító 407/2011/EU és 523/2012/EU bizottsági rendeletek,

3.313 a gépjárművek és pótkocsijaik hátsó rendszámtáblái felszerelésének helyére és rögzítésének módjára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 2010. november 8-i 1003/2010/EU bizottsági rendelet,

4.314 a gépjárművek elvontató berendezéseire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 8-i 1005/2010/EU bizottsági rendelet,

5.315 az egyes gépjárművek szélvédőtörlő és szélvédőmosó rendszereire vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 9-i 1008/2010/EU bizottsági rendelet,

6.316 az egyes gépjárművek kerékdobjaira vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2010. november 9-i 1009/2010/EU bizottsági rendelet,

7.317 a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára és járműazonosító számára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról, továbbá a gépjárművek, az ezekhez tervezett pótkocsik és rendszerek, alkatrészek, valamint önálló műszaki egységek általános biztonságára vonatkozó típus-jóváhagyási előírásokról szóló 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2011. január 11-i 19/2011/EU bizottsági rendelet és az azt módosító 249/2012/EU rendelet,

8.318 a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáira a felcsapódó víz elleni védőrendszerekkel összefüggésben vonatkozó típus- jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2011. január 27-i 109/2011/EU bizottsági rendelet,

9.319 az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról szóló, 2011. május 11-i 510/2011/EU európai parlamenti és a tanácsi rendelet,

10.320 a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a járműjavítási és – karbantartási információk elérhetősége tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. június 8-i 566/2011/EU bizottsági rendelet,

11.321 a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

12.322 az új könnyű haszongépjárművek nyilvántartásba vett adatainak az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti ellenőrzéséről és bejelentéséről szóló, 2012. április 3-i 293/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

13.323 a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármű-kategóriákra a fejlett vészfékező rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. április 16-i 347/2012/EU bizottsági rendelet,

14.324 a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2012. április 23-i 351/2012/EU bizottsági rendelet,

15.325 az 1014/2010/EU rendeletnek a személygépkocsigyártók által észlelt hibákra vonatkozó értesítések egységes formátumának megállapítása céljából történő módosításáról szóló, 2012. május 22-i 429/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

16.326 a 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 6) kibocsátása tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. május 29-i 459/2012/EU bizottsági rendelet.

17.327 az 510/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új könnyű haszongépjárművekre alkalmazandó fajlagos szén-dioxid-kibocsátási célértékektől való eltérés iránti kérelmekre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. november 6-i 114/2013/EU bizottsági rendelet,

18.328 a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a gépjárművek és azok pótkocsijainak tömegével és méreteivel kapcsolatos típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról és a 2007/46/EK rendelet európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2012. december 12-i 1230/2012/EU bizottsági rendelet,

19.329 a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásra benyújtott járművek széndioxid-kibocsátásának meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. február 19-i 143/2013/EU bizottsági rendelet,

20.330 a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek szén-dioxid-kibocsátásának csökkentésére szolgáló innovatív technológiák tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. március 7-i 195/2013/EU bizottsági rendelet,

21.331 az 1014/2010/EU rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követésére vonatkozó bizonyos követelmények tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 396/2013/EU bizottsági rendelet,

22.332 a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az új személygépkocsik által kibocsátott szén-dioxid-mennyiség nyomon követése tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. április 30-i 397/2013/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez333

I. Jármű összeépítéséhez szükséges műszaki dokumentációk

1.    A fődarabok (motor, váltómű, kormányberendezés, futóművek, alváz vagy önhordó kocsiszekrény, felépítmény) típusának és főbb műszaki adatainak leírása.

2.    A fődarabok beépítésének műszaki leírása, a csatlakozási pontok részletrajzai, illetve típusbizonyítvány nélküli járműtípushoz tartozó fődarabok felhasználása esetén számításokkal kiegészített részletrajzai.

3.    A fődarabok beépítésének összeállítási rajzai.

4.    A jármű fő méreteit tartalmazó rajz.

5.    A tervezett méret, tömeg és tengelyterhelés adatok üres és terhelt állapotra.

6.    A jármű kormányozhatóságára vonatkozó adatok.

7.    A jármű rugózására, felfüggesztésére, gumiabroncsaira vonatkozó adatok.

8.    A fékberendezés elvi felépítésének sémája, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.

9.    Az egyes fékrendszerek (üzemi, biztonsági, rögzítő) hatásosságára vonatkozó számítások.

10.    Az elektromos berendezések kapcsolási vázlata, az alkalmazott szerkezetek típusának leírása.

11.    A világító és fényjelző berendezések elhelyezését tartalmazó rajz.

II. Műszaki adatlap

1. A környezetvédelmi felülvizsgálatra nem kötelezett járművek „Műszaki adatlap”-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Rendszám:

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

Alkalmazható rendszám típusa elöl:

Alkalmazható rendszám típusa hátul:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K)Típus-jóváhagyási szám:

EK típus-jóváhagyási szám:

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(O) Vontatási adatok

(0) Fék nélkül:

(1) Ráfutófékkel:

(2) Átmenőfékkel:

(O.1) fékezett:

(O.2) fékezetlen:

Kapcsolási magasság (mm):

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedés:

Járműszín 2:

Elhelyezkedés:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Sebességváltó fajtája:

Eurotax kód:

A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:

Érvényesítő címke sorszáma:

Km számláló állása:

Záradékok:

Hivatalos feljegyzések:

Környezetvédelmi jellemzők:

(P) Motor jellemzők

(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):

(P.2) Legnagyobb leadott teljesítménye (kW):

(P.3) Hajtóanyaga:

(P4) Névleges fordulatszám (ford/min):

(P.5) Motorszám:

Motorkód:

Jármű minősítése.

Dátum.

Aláírás

2. A környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezett járművek „Műszaki adatlap”-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Rendszám:

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

Alkalmazható rendszám típusa elöl:

Alkalmazható rendszám típusa hátul:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K)Típus-jóváhagyási szám:

EK típus-jóváhagyási szám:

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(O) Vontatási adatok

(0) Fék nélkül:

(1) Ráfutófékkel:

(2) Átmenőfékkel:

(3) Nyeregterhelés:

(O.1) fékezett:

(O.2) fékezetlen:

Kapcsolási magasság (mm):

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedése:

Járműszín 2:

Elhelyezkedése:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Sebességváltó fajtája:

Eurotax kód:

A forgalmi engedély időbeni hatályának (Műszaki érvényesség) vége:

Érvényesítő címke sorszáma:

Km számláló állása:

Záradékok:

Hivatalos feljegyzések:

Környezetvédelmi jellemzők:

Környezetvédelmi osztály (KVO):

A regisztrációs adóról szóló törvény szerinti környezetvédelmi osztály (RKVO):

(P) Motor jellemzők

(P.1) Hengerűrtartalma (cm3):

Legnagyobb leadott teljesítménye (kW)(P.2):

Hajtóanyaga (P.3):

Névleges fordulatszám (ford/min)(P4):

Motorszám (P.5):

Motorkód:

Feltöltött, füstkorlátozó nélküli: (igen/nem)

(U) zajszint:

(U.1.) álló helyzeti (dB(A))

(U.2.) motor méréskori fordulatszáma (ford/min)

(U.3.) elhaladási (dB(A)-ban)

(V) a szennyezőanyag kibocsátás:

(V.1.) CO (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.2.) HC (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.3.) NOx (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.4.) HC + NOx (g/km-ben)

(V.5.) PM (dízelmotornál) a részecskék (g/km-ben vagy g/kWó-ban)

(V.6.) dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható (min-1-ben)

(V.7.) CO2 (g/km-ben)

(V.8.) összevont átlagfogyasztás (l/100 km-ben)

(V.9.) környezetvédelmi osztályba sorolás

Mért jellemzők:

Szikragyújtású motor esetén:

Alapjáraton:

Fordulatszám (1/min)

CO (%)

CH (ppm)

ë (legfelesleg)

Benzinüzem

Gázüzem

Rendeleti határérték:

Emelt üresjáraton:

 

Fordulatszám (1/min)

CO (%)

CH (ppm)

ë (legfelesleg)

Benzinüzem

Gázüzem

Rendeleti határérték:

Kompresszió gyújtású motorok esetén:

Alapjárati fordulatszám
(1/min)

Leszabályozási fordulatszám (1/min)

Mért „K”
érték*

Rendeleti „K”
határérték

*A szabadgyorsításos füstkibocsátás [K (m-1)] értéke 0,9 s<t90<1,1 s elektromos időállandójú műszerrel (B-módus) mérve.

Jármű minősítése.

Kiadandó plakett színe.

Dátum.

Aláírás

3. A trolibusz „Műszaki adatlap”-jának tartalma:

Kiállító hatóság

Telephely

Adatlap száma

Eljáró ügyintéző azonosítója

(A) Hatósági jelzés (pályaszám):

(B) Első forgalomba helyezés időpontja:

Vizsgálat tárgya:

(D.1) Gyártmány:

(D.2) Jármű típusa:

Járműtípus - variáns:

Járműtípus - verzió:

(D.3) Kereskedelmi leírása:

(E) Alvázszám:

Eredeti alvázszám:

(F.1) Megengedett legnagyobb össztömeg (kg):

(G) Saját tömeg (kg):

Műszakilag megengedett össztömeg (kg):

(I) Első hazai nyilvántartásba vétel időpontja:

Gyártási év:

Modell év:

(J) Jármű kategória:

Járműfajta:

Jármű jellege:

(K)Típus-jóváhagyási szám:

EK típus-jóváhagyási szám:

Összeépítési/átalakítási engedélyszám:

(R) A Jármű színe:

Járműszín 1:

Elhelyezkedés:

Járműszín 2:

Elhelyezkedés:

(S.1) Ülések száma (a vezetőüléssel együtt):

(S.2) Állóhelyek száma:

Szállítható személyek (fő):

Km számláló állása:

A villamos berendezésre vonatkozó adatok:

Az önjárást biztosító berendezésre vonatkozó adatok:

Hivatalos feljegyzések, záradékok (kitöltés nem kötelező):

Műszaki érvényesség időbeni hatályának vége:

Jármű minősítése:

Dátum:

Aláírás:

2. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez334

3. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez335

A jóváhagyási jel leírása

A jóváhagyási jel körbe írt nyomtatott, álló, nagy E betű és a betű után indexként írt – a jóváhagyó államot meghatározó – egy vagy kétjegyű jelzőszám és a kiadásának alapjául szolgáló ENSZ–EGB előírás számjele, az előírás változatának számjele, továbbá egyéb jelzések.

A jóváhagyási jel méretéről, a mellette feltüntetendő egyéb jelzésekről és adatokról a vonatkozó ENSZ–EGB előírás, illetőleg a jóváhagyási jel használatát engedélyező határozat rendelkezik.

Az egyezményben részes államok és jelzőszámaik a következők:

1. Németország

2. Francaiország

3. Olaszország

4. Hollandia

5. Svédország

6. Belgium

7. Magyarország

8. Csehország

9. Spanyolország

10. Jugoszlávia

11. Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság

12. Ausztria

13. Luxemburg

14. Svájc

15. –

16. Norvégia

17. Finnország

18. Dánia

19. Románia

20. Lengyelország

21. Portugália

22. Észtország

23. Görögország

26. Szlovénia

27. Szlovákia

4. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez

A minősítő vizsgálat jelének leírása

A minősítő jel négyzetbe írt, nyomtatott, álló nagy H betű. A négyzet és a betű mérete arányos a jelzéssel ellátott pótalkatrész, illetőleg tartozék méretével, de a négyzet oldalhosszúsága 6 mm-nél kevesebb nem lehet. A minősítő jel mellett feltüntetendő a minősítő vizsgálatot végző intézmény megfelelőséget tanúsító vizsgálati jelentésének száma.

5. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez336

A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat tárgyi feltételei technológiája és ügyrendje

1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzésének tárgyi feltételei

1.1. Általános követelmények

1.1.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat végzéséhez az e mellékletben meghatározott tárgyi feltételekről a vizsgáló állomás üzemeltetője gondoskodik.

1.1.2. A jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata csak olyan vizsgáló állomáson végezhető, amely megfelel az e mellékletben foglalt és a külön jogszabályokban meghatározott (munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi stb.) előírásoknak, továbbá rendelkezik az 1.2. pontban meghatározott vizsgáló eszközökkel.

1.1.3. A vizsgáló állomáson az 1.2. pontban meghatározott vizsgáló eszközök közül csak az elvégzendő vizsgálat fajtájához (forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálat), illetőleg a vizsgálni kívánt jármű kategóriájának – a meghatározott technológia szerinti – vizsgálatához szükséges eszközzel (berendezéssel, műszerrel) kell rendelkezni.

1.1.4. A vizsgáló állomáson csak e mellékletben meghatározott, illetőleg a közlekedési hatóság által azzal egyenértékűnek elfogadott jellemzőkkel rendelkező, munkavédelmi, telepítési, valamint mérésügyi szempontból kifogástalan, rendszeresen karbantartott mérőeszköz használható.

1.1.5. A mérőeszközök hitelesítésének, kalibrálásának (pontosság ellenőrzésének) dokumentumait a helyszínen kell tárolni.

1.1.6. A dokumentálási, illetőleg értékelési funkcióval rendelkező mérőeszköz abban az esetben alkalmazható, ha annak e funkciói működőképesek.

1.1.7. A vizsgáló állomáson biztosítani kell a vizsgabiztos számára a tevékenység végzéséhez, valamint az ügyfelek fogadásához a megfelelő körülményeket. Gondoskodni kell továbbá az adminisztrációs tevékenység végzéséhez szükséges, informatikai eszközökről, megfelelően zárható helyiségről és a hatósági eszközök biztonságos tárolásáról.

1.1.8. A vizsgáló állomás vizsgáló terének belső méreteit úgy kell kialakítani és a kiszolgáló berendezéseket (kipufogógáz-elszívó szellőztető fűtő) úgy kell telepíteni, hogy a teljes járművizsgálat (szükségessé váló menetpróba, sebesség- vagy lassulásmérés, illetőleg zajmérés kivételével) egész évben zárt térben (helyiségben) végrehajtható legyen. A túlméretes, illetőleg a hosszúsági méretükben a jogszabályi határértéket megközelítő járművek, szerelvények vizsgálata során a vizsgálat egyes műveletei – nyitott ajtók mellett, de a jármű közterületre kinyúlása nélkül is – elvégezhetők.

1.1.9. Gépjárművek és pótkocsik időszakos vizsgálata csak azon a vizsgáló állomáson végezhető, amely a közlekedési hatóság információs rendszerével való adatcseréhez rendelkezik legalább 1024 Kbit/sec sávszélességű internet kapcsolattal, publikus internet felől fix IP címmel, valamint az adatcserét végző számítástechnikai eszközökkel.

1.2. A forgalomba helyezés előtti időszakos és az előzetes eredetiségvizsgálat eszközei

1.2.1. Vizsgálóakna:

a) gépi működtetésű aknaperem-emelővel,

b) kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához, és

c) a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal).

1.2.2. Görgős fékerőmérő berendezés

1.2.3. Mérő-adatgyűjtő berendezés a jármű légfékrendszerének ellenőrzéséhez nyomásérzékelőkkel legyen ellátva, időkésedelem mérésre is alkalmas kivitelben, a mérési adatokat értékelő számítógépes programmal és tárolással.

Az időszakos vizsgálathoz alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezésre vonatkozó további, részletes műszaki jellemzőket, a légfékrendszer vizsgálati technológiáját és a vizsgálati eredmények egységes értékelési módszerét a közlekedési hatóság elnöke – a közlekedésért felelős miniszter jóváhagyásával – állapítja meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedési hatóság honlapján közzé kell tenni.

1.2.4. Fényszóró ellenőrző készülék

1.2.5. Gázelemző műszer:

a) a mérésügyi szerv által I. vagy 0 osztályba sorolt, az infravörös fényelnyelés elvén működő, a kipufogógáz legalább négy komponensét (CO, CH, O2, CO2) mérő és a lambda-értéket kijelző, motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt műszer, nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel,

b) infravörös fényelnyelés elvén működő CO (%) és CH (ppm) tartalmat mérő, a mérésügyi szerv által a II. osztályba sorolt műszer,

c) infravörös fényelnyelés elvén működő kipufogógáz CO (%) tartalmat mérő műszer.

Megjegyzés: Az a) pontban meghatározott műszer biztosítása esetén a b) pont szerinti gázelemző műszer biztosítása nem szükséges.

1.2.6. Füstölésmérő berendezés

A füstölésmérő berendezés jellemzői:

a) a kipufogógázok fényátvilágítása elvén működik,

b) a kipufogócsőből vett minta alapján mér (mintavételes elven működik),

c) időállandója: T90= 900 ms és 1100 ms közötti értékű.

d) motorolaj hőmérsékletmérővel szerelt,

e) nyomtatási és számítógépes csatlakozási lehetőséggel rendelkezik.

1.2.7. Fordulatszámmérő

A kipufogógáz szennyezőanyag tartalmának méréséhez, valamint a zajméréshez, a vizsgált gépkocsi motorjának működési rendszerétől függően külső gyújtású benzin- és/vagy kompressziós gyújtású (dízel) motorokhoz egyaránt.

1.2.8. Zajmérő berendezés

Precíziós hangnyomásszint mérő készülék mely rendelkezik beépített „A” súlyozó szűrővel.

1.2.9. Lengéscsillapító vizsgáló próbapad

1.2.10. Pótkocsi elektromos-csatlakozóaljzat ellenőrző készülék

1.2.11. Pótkocsi fékvezérlő levegőnyomását ellenőrző műszer

1.2.12. Etalon gömbfej

1.2.13. Tolómérő

A tolómérő idomszerekkel helyettesíthető, amelyek a vizsgált járműkategóriákba tartozó járművekre szerelt vonógömb vagy a csapos vonóberendezés, vonószem, valamint a nyeregszerkezet ellenőrzéséhez készültek.

1.2.14. Mélységmérő

A gumiabroncs-bordázat mélységének vizsgálatához szükséges kivitelben.

1.2.15. Fénymérő

A fényelnyelő réteggel bevont, fóliázott üvegek vizsgálatához

a) állvánnyal és fényforrással, vagy

b) a fényáteresztő képesség közvetlen mérésére és kijelzésére gyártott – saját belső fényforrással rendelkező –

hitelesített mérőberendezéssel.

1.2.16. A vizsgálathoz szükséges egyéb eszközök:

a) mérőszalag (2 m és 20 m hosszúságú), stopperóra, kézilámpa (szerelőlámpa és zseblámpa), nagyító, kézitükör, csiszolóvászon, drótkefe, tisztítórongy,

b) gumiabroncs légnyomását ellenőrző- és töltő műszer,

c) mechanikai vizsgáló eszközök: feszítővas, csavarhúzó, kalapács,

d) UV-lámpa,

e) kézi gázszivárgás-ellenőrző.

1.2.17.337

1.2.18. Menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés

A menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezés legyen alkalmas a járműbe épített berendezés működésének és beszabályozási jellemzőinek a járműből történő kiszerelés nélküli vizsgálatára. Az ellenőrző berendezésre vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közlekedési hatóság elnöke határozza meg, amelyet a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és a közlekedési hatóság honlapján közzé kell tenni.

1.2.19. A közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való csatlakozás feltételei

a) telephelyenként különböző publikus internet felől fix IP cím,

b) internet böngésző program (Firefox 2.x vagy Internet Explorer 7.x.)

c) Windows vagy azzal egyenértékű rendszerek,

d) Acrobat Reader 8.x.

e) Számítógép (WinXpHuSp2 prof futtatására alkalmas legalább 1 Gb Ram, 100Gb HDD, 9 pin soros port, 4 db USB 2.0 port, párhuzamos port, DVD olvasó, DVD olvasó, Operációs rendszer és környezete :Windows XP proff HUsp2, JRE1.6_1x, Monitor 17” TFT -1280*1024) 600 dpi lézernyomtató, 1200dpi scanner, billentyűzet pufferes vonalkód olvasó, digitális fényképezőgép, vizsgasori fékpad szoftver által vezérelt digitális kép (640*480 jpeg) készítésére alkalmas eszköz,

f) azonosítás kártyaolvasóval (Java Card 2.2.2.).

1.2.20. A 1.2.2., a 1.2.9., a 1.2.5. a) pontban és a 1.2.6. pontokban felsorolt műszereknek a közlekedési hatóság informatikai rendszeréhez való illesztését biztosítani kell.

1.3. A meghatározott járműkategóriák vagy járműkivitelek vizsgálatát, illetve csak meghatározott vizsgálato(ka)t végző vizsgáló állomásokra vonatkozó eltérések, valamint helyettesítő vizsgáló eszközök

1.3.1.338 Kizárólag motorkerékpárok tanúsítását végző vizsgálóállomások esetén vizsgálóakna nem szükséges. A gépkocsi vizsgálata esetén a 1.2.1. pont szerinti vizsgálóakna helyettesíthető olyan gépi működtetésű emelőpaddal (oszlopos vagy ollós emelővel), amely rendelkezik:

a) a vizsgálószemély részére szolgáló feljáróval,

b) gépi működtetésű kiegészítő emelővel,

c) kiegészítő eszközzel a független kerékfelfüggesztésű tengelyek terheletlen állapotú vizsgálatához, és

d) a vizsgáló által vezérelt, gépi működtetésű futómű mozgatóval (mozgatópaddal).

1.3.2. Azokon a vizsgáló állomásokon, amelyeken kizárólag típusbizonyítvány alapján történő forgalomba helyezés előtti vizsgálatot végeznek, nem kell biztosítani:

a) a 1.2.1. pont c) pontja szerinti futómű mozgatót,

b) a 1.2.8. pont szerinti zajmérő berendezést,

c) a 1.2.9. pont szerinti lengéscsillapító vizsgáló próbapadot,

d) a 1.2.12. pont szerinti etalon gömbfejet,

e) a 1.2.13. pont szerinti tolómérőt valamint

f) a 1.2.14. pont szerinti mélységmérőt.

1.3.3. A 1.2.3. pontban meghatározott mérő-adatgyűjtő berendezést csak a légfékes gépkocsik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.4. A lassújármű, a mezőgazdasági vontató és pótkocsijaik vizsgálata esetén a vizsgáló állomáson a 1.2.2-1.2.3. pontban meghatározott fékberendezés vizsgáló eszközök helyettesíthetőek – a pótkocsi fékkivezérlést is megjelenítő – kiírószerkezetes, vagy adattárolós lassulásmérő berendezéssel.

1.3.5. A 1.2.5. pont a) pontjában előírt gázelemző műszert csak a külső gyújtású benzinmotorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.6. A 1.2.5. pont c) pontjában előírt gázelemző műszert csak az Otto-rendszerű, kétütemű motorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.7. A 1.2.6. pontban előírt füstölésmérő berendezést csak a kompressziós gyújtású (dízel) motorral működő gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.8. Az 1.2.6. pontban előírt jellemzőkkel rendelkező füstölésmérő berendezés helyettesíthető olyan attól eltérő egyéb füstölésmérő berendezéssel, amelyet a füstkibocsátás ellenőrzéséhez a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendelet alkalmazni enged.

1.3.9. Az 1.2.9. pontban előírt lengéscsillapító vizsgáló próbapadot csak a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsik és az általuk vontatható lakópótkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.10. Az 1.2.10. pontban előírt pótkocsi elektromos-csatlakozóaljzat ellenőrző készüléket csak a gépkocsik mezőgazdasági vontatók vagy lassújárművek vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.11. A 1.2.15. pontban előírt fénymérőt csak a gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.12. A 1.2.11. pontban előírt pótkocsi fékvezérlő levegőnyomását ellenőrző műszert csak a légfékes gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.13. A 1.2.12. pontban előírt etalon gömbfejet csak a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.14. A 1.2.14. pontban előírt mélységmérőt csak a használt gépkocsik forgalomba helyezés előtti vagy időszakos vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.15. A 1.2.16. pont e) pontjában előírt kézi gázszivárgás ellenőrző készüléket csak a gázüzemű gépkocsik vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.16. A 1.2.17. pontban előírt erőmérőt (kormányzási erőmérőt) csak azokon a vizsgáló állomásokon kell biztosítani, ahol az egyedi forgalomba helyezési engedély kiadására irányuló eljárást, illetőleg az átalakítást követő időszakos vizsgálatokat (is) végzi a vizsgabiztos.

1.3.17. A 1.2.18. pontban előírt menetíró (tachográf) és sebességkorlátozó ellenőrző berendezést csak a 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget, illetve járműszerelvény együttes össztömeget meghaladó tehergépkocsik és az autóbuszok vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomáson kell biztosítani.

1.3.18.339 Kizárólag trolibuszok tanúsítását végző vizsgálóállomások esetén nem szükséges az 1.2.1. b), c), az 1.2.3., az 1.2.5.-1.2.13., az 1.2.16. d), e), valamint az 1.2.18. pontokban meghatározottak teljesítése.

1.3.19.340 A trolibuszok vizsgálata esetén a vizsgáló állomásnak rendelkeznie kell kiíró szerkezetes vagy adattároló egységgel rendelkező lassulásmérő berendezéssel.

1.3.20.341 A T1.–T4. kategóriájú mezőgazdasági vontatóknak, lassú járműveknek, valamint e járművek által vontatható pótkocsiknak a 12. § (10) bekezdése alapján az üzemeltető kérelmére a közlekedési hatóság által kijelölt telephelyen végzett időszakos vizsgálata esetében az 1.2. pontban meghatározott eszközök közül

a) az 1.2.1. pontban meghatározott vizsgálóakna helyettesíthető sík, száraz, kemény burkolatú, a vizsgálat céljára lezárt útfelülettel, valamint a vizsgálat jármű tengelyeinek emelésére szolgáló emelővel és kerékmozgató kézi eszközzel,

b) az 1.2.2. pontban meghatározott görgős fékerőmérő berendezés helyettesíthető olyan szilárd burkolatú, száraz és pormentes közúti forgalomtól elzárt útszakasszal (a fékpróbára kijelölt területtel), amely alkalmas a vizsgált jármű által elérhető legnagyobb sebesség 80%-áról, de legfeljebb 25 km/óra kezdősebességről elvégzett fékpróbára oly módon, hogy eközben ellenőrizhető a fékezett kerekek állóra fékezhetősége, a haladási irány megtartása, valamint a lefékezett pótkocsi kerekeinek az elmozdítással szembeni ellenállása,

c) az 1.2.19. pontban meghatározott informatikai rendszerhez való csatlakozás feltételeit a közlekedési hatóság biztosítja,

d) nem kell biztosítani az 1.2.3.–1.2.9. pontban, az 1.2.12. pontban, az 1.2.15. pontban, az 1.2.16. pont e) alpontjában, az 1.2.18. pontban és az 1.2.20. pontban meghatározott eszközöket.

1.4. Átmeneti rendelkezések a vizsgáló eszközök biztosításához

1.4.1. A 1.2.3. pontban előírt mérő-adatgyűjtő berendezést a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 járműkategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgáló állomásokon kell biztosítani.

1.4.2. A 1.2.20. pontban meghatározott feltételt a vizsgálóállomásoknak 2010. január 1. napjától kell teljesíteni.

1.5. Bejelentési kötelezettség

A 1.2. pontban felsorolt vizsgáló eszközök megváltozását a vizsgálati technológiában történő alkalmazásba vétele előtt – jóváhagyás végett – a közlekedési hatóságnak be kell jelenteni.

2. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat ügyrendje

2.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatra jelentkezés

2.1.1. A közlekedési hatóság a jármű tulajdonosának (üzemben tartójának vagy képviselőjének) a kérelmére folytatja le a forgalomba helyezés előtti, valamint az időszakos vizsgálatot.

2.1.2.342 A közlekedési hatóság, valamint a vizsgáló állomás köteles a körülmények által indokolt mértékben és módon megvizsgálni és dokumentálni a képviselő képviseleti jogosultságát. Időszakos vizsgálatra irányuló kérelem esetében az üzemben tartó képviseletét – külön okirat kiállítása nélkül – elláthatja:

a) a vizsgáló állomással munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, valamint

b) az a személy, aki rendelkezik a járművel és annak hatósági engedélyével, valamint az üzemben tartó helyett képes biztosítani a jármű vizsgálatának elvégzéséhez a feltételeket. Külön okirat kiállítása nélkül az üzemben tartót képviselő személy képviseleti jogosultsága az időszakos vizsgálat során a jármű üzemben tartóját terhelő kötelezettségek teljesítésére és a közlekedési hatóság határozatának átvételére terjed ki.

2.1.3. A képviseleti jogosultságot igazoló iratot vagy másolatát, illetőleg a képviselő azonosítását lehetővé tevő adatokat (név, személyi igazolvány száma) a jármű vizsgálatához kapcsolódóan – a közlekedési hatóságnál vagy a tanúsító vizsgáló állomáson – az informatikai rendszeren rögzíteni kell.

2.1.4. A forgalomba helyezés előtti, illetőleg az időszakos vizsgálat a jármű tulajdonosára egyébként irányadó általános illetékességi szabálytól függetlenül, a jármű kategóriája, illetőleg gyártmánya tekintetében feljogosított vizsgáló állomáson, illetőleg a közlekedési hatóság által üzemeltetett vizsgáló állomáson lefolytatható.

2.2. A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat ügymenete és a bizonylatok kezelése

2.2.1. A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálat az ügyfél, vagy képviselője tájékoztatását követően benyújtott kérelemre indul.

2.2.2. A kérelem adattartalmát az informatikai rendszeren rögzíteni kell, majd a kérelmet a kinyomtatása után az ügyféllel, illetve képviselőjével aláíratni.

2.2.3. Az aláírt kérelmet az informatikai rendszeren digitális formában kell tárolni.

2.2.4.343 A vizsgálóállomás vagy a közlekedési hatóság vizsgabiztosa a jármű adatainak ellenőrzése és az előírt technológia alkalmazása során a 4.1. pont szerint megállapított adatokat és a 4.2. pont szerint minősített hibákat az informatikai rendszerben elektronikusan rögzíti.

2.2.5.344 A vizsgálóállomás vagy a közlekedési hatóság, és az adatokat rögzítő vizsgabiztos egyetemlegesen felelős az általuk az informatikai rendszerben rögzített adatok adattartalmáért.

2.3. A forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatot követő ügyintézés, irattározás rendje

2.3.1.345 A forgalomba helyezés előtti vizsgálat eredményéről hatósági bizonyítványt kell kiadni. A bizonyítványnak legalább az 5/A. számú melléklet szerinti adattartalommal rendelkező Műszaki vizsgálati bizonyítványnak kell lennie. A bizonyítványnak az ügyfél vagy az ügyfél képviselője részére történő kiadását a vizsgálóállomás végzi.

2.3.2.346 A forgalomba helyezés előtti vizsgálat alapján kiadott Műszaki vizsgálati bizonyítványon a vizsgálóállomás ügyintézője rögzíti a kiadásra kerülő forgalmi engedély időbeli hatályát. A forgalmi engedély időbeli hatályának megállapítása a következő időszakos vizsgálat határidejének bejegyzésével és a sorszámcsík beragasztásával történik.

2.3.3. Az irattározás ideje veszélyes anyagot szállító járművek esetén 10 év, egyéb járművek esetén az adott jármű- és vizsgafajta alapján az időszakos vizsgálat határidejeként megállapítható leghosszabb időnél egy évvel több. A digitálisan tárolt dokumentumokról papír alapú másolatot megőrizni nem kell.

3. Az általános technológia

3.1.347 A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatok során az 1. számú táblázatban foglalt tárgyban és körben, illetve – a vizsgáló állomáson elvégzett vizsgálat esetében – a meghatározott eszköz és módszer alkalmazásával kell ellenőrizni, hogy a vizsgált jármű meghatározott jellemzői megfelelnek-e a 10. és 12. §-ban foglalt követelményeknek.

3.2. A vizsgálatok során a jármű egyes műszaki jellemzőire vonatkozó követelményeket az MR. tartalmazza, azonban egyes – az 1. számú táblázatban meghatározott – esetekben a külön jogszabályokban foglalt előírások teljesülését is vizsgálni kell.

3.3. Az egyes vizsgálati tárgyak és vizsgálati körök esetében az általánosan előforduló hibákat, hiányosságokat a 2. számú táblázatban meghatározott minősítés szerint kell értékelni.

3.4. A forgalomba helyezés előtti vizsgálat során:

3.4.1. a kiadott Műszaki adatlapon fel kell tüntetni a rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében meghatározott járműfajta besorolást, továbbá – az M1 és N1 kategóriába tartozó gépkocsi, továbbá az L kategóriába tartozó motorkerékpár és segédmotoros kerékpár esetében záradék alkalmazásával – a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény szerinti besorolást (a továbbiakban: VTSZ besorolás),

3.4.2. a 3.4.1. pontban említett járművek esetében a VTSZ besorolásakor digitális fényképen rögzíteni és informatikai eszközzel archiválni kell a besorolás alapját adó kiviteli jellemzőket.

4. Meghatározások

4.1. A vizsgálati módszerek értelmezése

4.1.1. Szemrevételezés (közvetlen érzékelés): a vizsgált jármű meghatározott jellemzőjének, tulajdonságának, adatának ellenőrzése közvetlen érzékeléssel (eszköz használata nélkül), amely történhet vizuálisan, hallás útján vagy tapintással, miközben a járművet vagy annak szerkezeti egységét – szükség szerint – működtetik.

4.1.2. Mechanikai vizsgálat (mech. vizsg.): a vizsgálatot végző személy a jármű egyes szerkezeti részeire a vizsgáló eszközzel erőhatást kifejtve (mozgatás, ütögetés, feszítés) a szerkezeti anyag, kötőelem vagy kapcsolódó szerkezeti elemek elmozdulását, szilárdságát megfigyeli.

4.1.3. Egyeztetés: a vizsgált járműre vonatkozó valamely okmányban (engedély, műbizonylat, igazolólap stb.) rögzített adat jellemző összevetése a jármű vonatkozó adatával, jellemzőjével.

4.1.4. Próba: a vizsgált jármű egyes alkatrészeinek, felszerelésének, különleges felépítményének működése, a kezelő szervek által történt intenzív működtetése, valamint a felsorolt eszközökkel előidézhető üzemszerű körülmények közben az előírt működőképesség, illetőleg műszaki állapot ellenőrzése.

4.1.5. Mérés: a vizsgált jármű tulajdonságainak, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jellemzőinek a meghatározott eszközzel (mérőeszközökkel) történő mérése, a jármű minősítésének megalapozására szolgáló mért érték dokumentálása.

4.1.6. Megfelelőség ellenőrzése: a vizsgált jármű tulajdonságai, alkatrészei, felszerelései, különleges felépítménye jóváhagyottságának, minősítettségének, valamint a vonatkozó jogszabályban előírt követelményeknek való megfelelőségének a megállapítása.

4.2. A járművön feltárt hibák minősítése

4.2.1. A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat során „Hibá”-nak kell tekinteni a jármű (annak meghatározott részegysége vagy tulajdonsága) olyan jellemzőjét, amely tekintetében nem teljesíti az MR. vagy külön jogszabály egyes kötelező rendelkezését, illetőleg amely a jármű üzemeltetése során a jármű típusára jellemző közlekedésbiztonsági vagy környezetvédelmi tulajdonság lényeges romlásában nyilvánul meg.

4.2.2. A vizsgálat során a feltárt hibákat a 2. számú táblázatban foglalt minősítések alkalmazásával kell értékelni abból a szempontból, hogy

a) a hiba a jármű közúti forgalomban való részvétele esetén közvetlen balesetveszélyt okozhat-e, vagy a hiba szakműhelyben történő kijavíttatása szükséges ahhoz, hogy a jármű további üzemeltetése során megőrizze üzem- és forgalombiztonsági jellemzőit, az ilyen jármű minősítése: a hiba miatt ALKALMATLAN a közúti forgalomban való biztonságos részvételre (minősítése: „A”),

b) a hiba nem befolyásolja érdemi módon a jármű közúti forgalomban való részvételének biztonságát (minősítése: „H”).

4.2.3. A 2. számú táblázatban feltüntetett „hiba” megnevezés mellett a szokásos előfordulására jellemző minősítés van feltüntetve, a vizsgabiztos ettől eltérő minősítés mellett is dönthet, azonban azt írásban részletesen indokolni köteles.

4.2.4. Olyan hibák feltárása esetében, amelyek esetében a 2. számú táblázat több minősítést is meghatároz (A/H), a minősítést – a 4.2.2. pontban meghatározott szempontok mérlegelésével – a „hiba” helye, mértéke és egyéb megnyilvánulási jellemzői alapján kell megállapítani.

5. A jármű minősítése a hibák minősítése alapján

5.1. A járművön feltárt hibák együttesen határozzák meg a jármű forgalmi engedélyének meghosszabbításáról hozott döntést, a következők szerint:

a) a jármű minősítése: ALKALMATLAN („A”), ha a feltárt hibák között „A” minősítésű hiba van,

b) a jármű minősítése MEGFELELŐ („M”), ha az a) pontban foglalt feltétel nem áll fenn.

5.2. A 2. számú táblázatban M(R) jellel jelölt minősítés esetén a jármű forgalmi engedélye érvényességét a kijelölt vizsgálóállomáson nem lehet meghosszabbítani. Ebben az esetben az időszakos vizsgálat alapján a közlekedési hatóság – az azonosító adatok rögzítése és a Nyilvántartó egyidejű értesítése mellett – Műszaki adatlapot ad ki, megállapítva azon a forgalmi engedélybe bejegyzendő következő időszakos vizsgálat határidejét.

5.3. Az időszakos vizsgálat keretében a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló együttes miniszteri rendeletben meghatározott technológia alkalmazásával a jármű környezetvédelmi jellemzőit is értékelni kell. Amennyiben az MR.-ben előírt határértéket meghaladja a gépkocsi szennyezőanyag kibocsátása, akkor a jármű minősítése: ALKALMATLAN („A”).

1. számú táblázat

Az általános technológia vizsgálati tárgya, köre, az alkalmazandó követelmények,
eszközök és módszerek

Vizsgálat tárgya

Köre

MR §

Eszköz

Módszer

00 Okmányok

1. Forg. eng. / lassújármű ig. lap

3

UV-lámpa, nagyító

Szemrevételezés / egyeztetés

 

2. Egyéb okmányok / engedély

3,5

 

Szemrevételezés / egyeztetés

01 Jármű

1. Alvázszám

25

Ipari kézitükör, kézilámpa, rétegvastagságmérő

Szemrevételezés / egyeztetés / mérés

 

2. Motorszám

25

Ipari kézitükör, kézilámpa

Szemrevételezés / egyeztetés

 

3. Hatósági jelzés

27, 97

Mérőszalag

Szemrevételezés / egyeztetés / mérés

10 Tükrök

1. Visszapillantó tükrök

78

Mérőszalag

Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés / próba

 

2. Előretekintő tükör

78

 

Szemrevételezés / megfelelőség ell.

11 Hangjelzés

1. Hangjelző berendezés

72

Zajszintmérő

Próba / megfelelőség ell. / mérés

 

2. Megkülönböztető hangjelzés

72

Zajszintmérő

Próba / megfelelőség ell. / mérés

12. Műszerek

1. Sebességmérő

92

 

Szemrevételezés / próba

 

2. Menetíró (tachográf)

92

Ell. műszer

Szemrevételezés/
Műszeres ellenőrzés

 

3. Sebességkorlátozó

93/A

Ell. műszer

Szemrevételezés/
Műszeres ellenőrzés

13 Zavarszűrés

1. Rádiófrekvenciás sugárzás

13

 

Szemrevételezés / megfelelőség ell.

14 Fűtés

1. Fűtés / szellőzés

88

 

Próba

15 Tartozékok

1. Tűzoltó készülék

107

 

Szemrevételezés / megfelelőség ell.

 

2. Elsősegélynyújtó felszerelés

106,
113

 

Szemrevételezés / megfelelőség ell.

 

3. Elakadásjelző háromszög

103

 

Szemrevételezés / megfelelőség ell.

 

4. Kerékkitámasztó ék

104

 

Szemrevételezés / megfelelőség ell.

20 Világító berendezés

1. Fényszóró üveg / tükör állapota

41

 

Szemrevételezés / megfelelőség ell.

 

2. Tompított fényszóró / működés

43

Fényszóró ellenőrző, mérőszalag

Próba / műszeres ell. / mérés

 

3. Távolsági fényszóró / működés

41

Fényszóró ellenőrző, mérőszalag

Próba / műszeres ell. / mérés

 

4. Ködfényszóró / működés

45, 46

Fényszóró ellenőrző, mérőszalag

Próba / műszeres ell. / mérés

 

5. Pótlólagos lámpa

37

 

Szemrevételezés

21 Fényjelző berendezés

1. Helyzet / várakozás jelző / belső ill. / működés

53, 54, 56

Mérőszalag

Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

 

2. Méretjelző lámpa / működése

60, 111

Mérőszalag

Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

 

3. Féklámpa / működés

64

Mérőszalag

Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

 

4. Rsz. megvilágító lámpa / működés

49

Mérőszalag

Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

 

5. Hátsó ködlámpa / működés

58

Mérőszalag

Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

 

6. Hátrameneti lámpa / működés

47

Mérőszalag

Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

 

7. Irányjelző lámpa / elakadásjelzés / működés

37, 62

Stopperóra

Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

 

8. Munkahely megvilágító lámpa

51

 

Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell.

22 Visszajelzés / kapcsoló

1. Kapcsolók / biztosítékolás

9

 

Próba / szemrevételezés

 

2. Visszajelző lámpa / működés

68

 

Próba / szemrevételezés / megfelelőség ell.

 

3. Dugasz / aljzat / vezeték / működés

68

Ellenőrző lámpacsoport (pótkocsi csatlakozó ell.)

Próba / szemrevételezés

23 Fényvissza-
verők

1. Fényvisszaverő prizmák

70, 111

Mérőszalag

Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

24 Áramforrás

1. Akkumulátor

9

 

Szemrevételezés

30 Kormányoz-
hatóság

1. Elkormányozhatóság / működés

33

Emelő, mérőszalag

Szemrevételezés / mérés / próba / egyeztetés

 

2. Kormány holtjáték

33

 

Szemrevételezés / próba

 

3. Kormánykerék / kormányszarv / működés

33

Mérőszalag

Szemrevételezés / próba / mérés

 

4. Kormányoszlop / csuklók

33

 

Szemrevételezés / próba

 

5. Kormányzár / működés

94

 

Szemrevételezés / próba

31 Kormánymű / rásegítő

1. Kormányberendezés / működés

33

Futómű mozgató, emelő

Szemrevételezés / próba

 

2. Kormányrásegítő berendezés / működés

33

Erőmérő

Próba / szemrevételezés / mérés

 

3. Kormányrásegítő csővezeték

33

 

Szemrevételezés

 

4. Kormánymű rögzítés

33

Futómű mozgató

Szemrevételezés / próba

 

5. Kormánymű porvédők

33

 

Szemrevételezés

 

6. Kormánymű tömítettség

33

 

Szemrevételezés

32 Kormány-
rudazat / csuklók

1. Kormányrudazat / gömbcsuklók

33

Futómű mozgató

Szemrevételezés / próba

 

2. Kormánytolórúd / nyomtávrúd

33

 

Szemrevételezés / próba

 

3. Kormány irányítókar

33

Futómű mozgató

Szemrevételezés / próba

 

4. Kormányrudazat / kötél

33

Futómű mozgató

Szemrevételezés / próba

 

5. Kormány lengéscsillapítás

33

Futómű mozgató

Szemrevételezés

 

6. Forgózsámoly

9

Futómű mozgató / mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / próba / mech. vizsg.

40 Üzemi / biztonsági /
rögzítőfék

1. Fékhatásosság

29, 31

Görgősfékpad / lassulásmérő

Mérés

 

2. Rögzítőfék hatásosság

29

Görgősfékpad / lassulásmérő

Mérés

 

3. Fék fokozatosság (motoros jármű)

29

Görgősfékpad / lassulásmérő

Mérés

 

4. Fék fokozatosság (pótkocsi)

29, 31

Görgősfékpad / lassulásmérő

Mérés

 

5. Fékrendszer tömítettség

29

 

Szemrevételezés / próba

 

6. Visszatartófék

9

 

Szemrevételezés / próba

 

7. ABS (blokkolásgátló)

9

 

Szemrevételezés / próba

41 Fékműködés

1. Fékpedál / fékkar működés

29

 

Szemrevételezés / próba

 

2. Kézifékkar / kézifékszelep működés

9

 

Szemrevételezés / próba

 

3. Ráfutó fék - mechanizmus

31

 

Szemrevételezés / próba

 

4. Fékhenger / légfékszelep / fékrásegítő

29

 

Szemrevételezés / próba

 

5. Fékkötelek / rudazat

9

 

Szemrevételezés / próba

 

6. Légsűrítő

29

 

Szemrevételezés / próba

 

7. Légtartályok

29

 

Szemrevételezés

 

8. Fékerőszabályozó

29

 

Szemrevételezés

42 Jelzések

1. Fékerőszabályozó adattáblája

29

 

Szemrevételezés

 

2. ABS figyelmeztető lámpa

68

 

Szemrevételezés

 

3. Nyomásesés figyelmeztető

9

 

Szemrevételezés / próba

43 Fékcsövek

1. Merev csővezeték

29

 

Megfelelőség ell. / szemrevételezés

 

2. Féktömlők

29

 

Megfelelőség ell. / szemrevételezés

 

3. Légféktömlő / kapcsolófej

29

 

Megfelelőség ell. / szemrevételezés

44 Kerékfék-
szerkezet

1. Fékmunkahenger / fékkamra

29

 

Szemrevételezés

 

2. Rögzítőfék / rugóerő tároló berendezés

29

 

Szemrevételezés / próba

 

3. Fékkar / fékkulcstengely / automatafék-utánállító

29

 

Szemrevételezés / próba

 

4. Fékdobok / féktárcsák / fékbetétek / féktuskók

29

Mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / mech. vizsg.

 

5. Fékszerkezet szabad mozgása

29

 

Szemrevételezés / próba

 

6. Fékszerkezet vizsgáló csatlakozók

29

 

Megfelelőség ell. / szemrevételezés / próba

50 Tengelyek / felfüggesztés

1. Futómű tengelytest / felfüggesztés

9

Futómű mozgató / mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / mech. vizsg.

 

2. Rugózás állapota

9

 

Szemrevételezés

 

3. Rugók / bekötési pontok

9

Emelő, futómű mozgató, mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / mech. vizsg.

 

4. Lengéscsillapítók / bekötési pontok

9

Lengéscsillapító vizsgáló

Szemrevételezés / mérés

 

5. Stabilizátor / bekötési pontok

9

Futómű mozgató

Szemrevételezés

51 Gumi-
abroncsok

1. Gumiabroncs állapota

36

 

Szemrevételezés

 

2. Gumiabroncs mintázat magassága

36

Mélységmérő

Megfelelőség ell.

 

3. Gumiabroncs típusa / mérete

36

 

Megfelelőség ell.

 

4. Gumiabroncs szerelés / párosítás

36

 

Szemrevételezés

 

5. Gumiabroncs légnyomás határ / felirat

36

 

Szemrevételezés

52 Keréktárcsák

1. Keréktárcsák mérete, kivitele

36

Mérőszalag

Megfelelőség ell. / szemrevételezés / mérés

 

2. Keréktárcsák sérülése

36

 

Szemrevételezés

 

3. Keréktárcsák rögzítése

36

 

Szemrevételezés

53 Csapágyazás

1. Kerékagy csapágyak

36

Futómű mozgató / mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / próba / mech. vizsg.

60 Alváz / segédalváz

1. Alváz hossztartók

9

Mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / mech. vizsg.

 

2. Alváz kereszttartók

9

Mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / mech. vizsg.

 

3. Alváz csavarzat / szegecs / hegesztés

9

Mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / mech. vizsg.

 

4. Önhordó alváz

9

Mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / mech. vizsg.

 

5. Vezetőfülke / bukókeret

80, 97

Mech. vizsgáló eszköz

Szemrevételezés / mech. vizsg.

 

6. Aláfutásgátló

9

Mérőszalag

Mérés / szemrevételezés

61 Vezetőtér / utastér

1. Ülések / lábtartók

80, 113

 

Szemrevételezés / próba

 

2. Vezetőtér kilátás / üvegezés / napellenző

78, 84, 90

Fénymérő, mérőszalag,

Megfelelőség ell. / mérés / szemrevételezés

 

3. Vezetőtér kilátás / üvegezés állapot / fólia

78, 84, 97

Fénymérő

Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

 

4. Szélvédő törlő / mosó / páramentesítő

88

 

Próba

 

5. Biztonsági öv / bekötési pontok

80, 95

 

Szemrevételezés / megfelelőség ell. / próba

 

6. Pedálzat

9

 

Szemrevételezés / próba

62 Külső kialakítás

1. Veszélyes járműrészek

9,
111

 

Szemrevételezés

 

2. Kerékborítás / sárvédő

86

Szögmérő

Szemrevételezés / mérés

 

3. Légterelő / hálókabin / mkp. légterelő

9

 

Szemrevételezés

 

4. Küszöb

9

 

Szemrevételezés

 

5. Ajtó / fedél / zárak

82

 

Szemrevételezés / próba

 

6. Pótkerék rögzítése

99

 

Szemrevételezés / próba

63 Raktér / rakfelület

1. Raktér kivitel

113

 

Szemrevételezés

 

2. Raktér padozat / falak / zár állapot

9

 

Szemrevételezés / próba

 

3. Raktér ponyva / ponyvatartó / rakonca

9

 

Szemrevételezés

 

4. Billenős rakodószerkezet

9

 

Szemrevételezés

 

5. Önrakodó berendezés

111

 

Megfelelőség ell. / szemrevételezés

 

6. Mkp. állvány / csomagtartó

9

 

Szemrevételezés

 

7. Motorkerékpár oldalkocsi / utánfutó

9

 

Szemrevételezés

64 Vontatás

1. Vonóberendezés / nyeregszerk. kivitel

23

Mérőszalag, mech. vizsgáló eszköz

Megfelelőség ell. / szemrevételezés / mech. vizsg.

 

2. Vonóberendezés rögzítés

23

Mech. vizsgáló eszköz

Megfelelőség ell. / szemrevételezés / mech. vizsg.

 

3. Vonóberendezés sérülés / kopás

23

Etalon, tolómérő

Szemrevételezés / mérés / próba

 

4. Vonóberend. magasság / támasztókerék

23

Mérőszalag

Szemrevételezés / mérés

 

5. Vontatás / másodlagos kapcsolószerkezet

23

Mérőszalag

Mérés / szemrevételezés

65 Erőátvitel

1. Motor / hajtómű felfüggesztés

9

 

Szemrevételezés

 

2. Motor / hajtómű olajfolyás

9

 

Szemrevételezés

 

3. Tengelykapcsoló / sebességváltó

9

 

Szemrevételezés

 

4. Kardántengely / láncvédő

9

 

Szemrevételezés

 

5. Vontatókötél rögzítési pont

9

 

Szemrevételezés

66 Méretek

1. Szélesség

5

Mérőszalag

Szemrevételezés / mérés

 

2. Magasság

5

Mérőszalag

Szemrevételezés / mérés

 

3. Hosszúság

5

Mérőszalag

Szemrevételezés / mérés

70 Tüzelőanyag-
ellátó
berendezés


1. Tüzelőanyagtartály


74


Mérőszalag


Szemrevételezés / mérés

 

2. Gáz-üzemanyagellátó

74

 

Megfelelőség ell. / szemrevételezés

 

3. Tüzelőanyag-vezetékek

74

 

Szemrevételezés

80 Kipufogó rendszer / Körny. véd.

1. Kipufogó kivitele

76

 

Megfelelőség ell. / szemrevételezés

 

2. Kipufogó berendezés állapota

76

 

Szemrevételezés

 

3. Otto-rendszerű motor kipuf. gázelemzés

15

Gázelemző

Mérés / megfelelőség ell.

 

4. Dízelrendszerű motor füstkibocsátás-mérés

15

Füstölésmérő

berendezés

Szemrevételezés / megfelelőség ell. / mérés

 

5. Közeltéri zaj

11

Zajmérő berendezés, ford.szám mérő

Méré

 

6. Katalizátor

15

Gázelemző

Mérés

90 Autóbusz

1. Autóbusz feliratok / esztétika

67, 97

 

Szemrevételezés

 

2. Autóbusz beszállás / kiszállás

80

 

Szemrevételezés

 

3. Autóbusz padlóborítása / utasülések

9

 

Szemrevételezés

 

4. Autóbusz utastéri napellenző

9

 

Szemrevételezés

 

5. Autóbusz korlátok / kapaszkodók

9

Mérőszalag

Mérés / szemrevételezés

 

6. Autóbusz vészkijárat

9

 

Szemrevételezés

 

7. Autóbusz világítás (ajtók, csom.tér, utastér)

53

 

Szemrevételezés / próba

 

8. Autóbusz jelzései / jelzési lehetőségek

67, 113

 

Szemrevételezés / próba

 

9. Autóbusz ajtó pozíció jelzője

53

 

Szemrevételezés / próba

91 Mozgás-
korlátozott jármű

1. Segédberendezések

4

 

Megfelelőség ell. / szemrevételezés / próba

92 Megkülönböz-
tető, figyelmez-
tető lámpák

1. Villogó kék/piros lámpa

66

Stopperóra

Megfelelőség ell. / mérés / szemrevételezés

 

2. Villogó sárga lámpa

66

Stopperóra

Megfelelőség ell. / mérés / szemrevételezés

2. számú táblázat

A vizsgált jármű egyes hibáinak minősítése

A vizsgálat

Hiba

 

Minősítés

tárgya

köre

 

 

0 AZONOSÍTÁS

0 Okmányok

1 Forg. eng. / lassújármű ig.lap

0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik

A/H

 

 

 

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

 

 

 

0 031. nem eredeti / hamis

A

 

 

 

0 047. olvashatatlan

A

 

 

3 Egyéb okmány / engedély

0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik

A/H

 

 

 

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 033. nem érvényes / olvashatatlan

A/H

 

1 Jármű

1 Alvázszám

0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 031. nem eredeti / hamis

A

 

 

 

0 033. nem érvényes / olvashatatlan

A

 

 

 

0 039. nem típusazonos / eng. nélküli alvázcsere

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 046. típusazonos / eng. nélküli alvázcsere

A

 

 

2 Motorszám

0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 031. nem eredeti / hamis

A

 

 

 

0 033. nem érvényes / olvashatatlan

A/H

 

 

 

0 040. nem típusazonos / eng. nélküli motorcsere

A

 

 

3 Hatósági jelzés

0 001. a jármű az okmánnyal nem egyezik

A

 

 

 

0 022. előírásnak nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 033. nem érvényes / olvashatatlan

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A

 

 

 

0 008. államjelzés nem megfelelő

A/H

1 FELSZERE-
LÉSEK

0 Tükrök

1 Visszapillantó tükör

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 019. darabszám nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

2 Előretekintő tükör

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

1 Hangjelzés

1 Hangjelző berendezés

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A

 

 

2 Megkülönböztető hangjelzés

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

2 Műszerek

1 Sebességmérő műszer

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 043. sérült, de működőképes

A/H

 

 

2 Menetírókészülék (tachográf)

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 057. sérült / működésképtelen

A

 

 

 

0 043. sérült, de működőképes

A/H

 

 

3. Sebességkorlátozó

0 015 nem megfelelő

A

 

 

 

0 022 előírásnak nem megfelelő

A

 

 

 

0 023 hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 057 sérült / működésképtelen

A

 

3 Zavarszűrés

1 Rádiófrekvenciás sugárzás

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A/H

 

4 Fűtés

1 Fűtés / szellőzés

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

5 Tartozékok

1 Tűzoltó készülékek

0 012. kapacitás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 033. nem érvényes / olvashatatlan

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A

 

 

2 Elsősegélynyújtó felszerelés

0 022. előírásnak nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

3 Elakadásjelző háromszög

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

4 Kerékkitámasztó ék

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

2 VILÁGÍTÁS

0 Világító berendezések

1 Fényszórók üveg / tükör állapota

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 048. tömítettség nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 049. törött

A/H

 

 

 

0 054. szennyezett

A/H

 

 

2 Tompított fényszóró / működés

5 1xx érték

A/H

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 019. darabszám nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A

 

 

 

0 035. beállítási hiba

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

3 Távolsági fényszóró / működés

5 2xx érték

A/H

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 019. darabszám nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A

 

 

 

0 035. beállítási hiba

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

4 Ködfényszóró / működés

0 019. darabszám nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

5 Pótlólagos lámpák

0 019. darabszám nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

1 Fényjelző berendezések

1 Helyzet- / várakozásjelző /

0 019. darabszám nem megfelelő

A/H

 

 

belső vill. / működés

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 053. színeltérés / fakult

A/H

 

 

2 Méretjelző lámpa / működés

0 019. darabszám nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 053. színeltérés / fakult

A/H

 

 

3 Féklámpa / működés

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 019. darabszám nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 053. színeltérés / fakult

A/H

 

 

4 Rendszámtábla megvilágító lámpa / működés

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

5 Hátsó ködlámpa / működés

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 019. darabszám nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 053. színeltérés / fakult

A/H

 

 

6 Hátrameneti lámpa / működés

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 019. darabszám nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 035. beállítási hiba

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 053. színeltérés / fakult

A/H

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A/H

 

 

7 Irányjelző lámpa/
elakadásjelzés/működés

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 019. darabszám nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A

 

 

 

0 030. láthatóság nem megfelelő

A

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 053. színeltérés / fakult

A/H

 

 

8 Munkahely megvilágító lámpa

0 027 elektromos kapcsolás nem megfelelő

A

 

2 Visszajelzés / kapcsolók

1 Kapcsolók / biztosítékolás

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

2 Visszajelző lámpa / működés

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

3 Dugasz / aljzat / vezeték / működés

0 022. előírásnak nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

3 Fényvisszaverők

1 Fényvisszaverő prizmák

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 019. darabszám nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 030. láthatóság nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A/H

 

4 Áramforrás

1 Akkumulátor

0 007. akku saru sérült

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 041. repedt

A/H

 

 

 

0 049. törött

A

 

 

 

0 011. áramforrás kimerült

A/H

3 KORMÁNYZÁS

0 Kormányozhatóság

1 Elkormányozhatóság / működés

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

2 Kormány holtjáték

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

3 Kormánykerék / kormányszarv / működés

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

4 Kormányoszlop / csuklók

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

5 Kormányzár / működés

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

1 Korm.mű / rásegítő

1 Kormányberendezés / működés

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 045. szorul

A

 

 

 

0 006. akad / sérült

A

 

 

2 Kormányrásegítő berendezés / működés

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 017. elektromos biztosítékolás nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 045. szorul

A

 

 

3 Kormányrásegítő csővezeték

0 018. szivárog

A

 

 

 

0 027. elektromos kapcsolás nem megfelelő

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 044. sérült / dörzsölt

A/H

 

 

4 Kormánymű rögzítés

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

5 Kormánymű porvédők

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 044. sérült / dörzsölt

A/H

 

 

6 Kormánymű tömítettség

0 018. szivárog

A/H

 

2 Korm.rudazat / csuklók

1 Kormányrudazat / gömbcsuklók

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

2 Kormánytolórúd / nyomtávrúd

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

3 Kormány irányítókar

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

4 Kormányrudazat / kötél

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 006. akad / sérült

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

5 Kormány lengéscsillapítás

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

6 Forgózsámoly

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 049. törött

A

4 FÉKBEREN-
DEZÉS

0 Üzemi fék / biztonsági /

1 Fékhatásosság

9 1xx érték

A

 

Rögzítőfék

 

9 2xx érték

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 056. fékerő felosztás nem megfelelő

A

 

 

 

0 050. túlfékezett

A

 

 

 

0 009. alulfékezett

A

 

 

2 Rögzítőfék hatásosság

9 1xx. érték

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 009. alulfékezett

A

 

 

3 Fékfokozatosság (motoros jármű)

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 006. akad / sérült

A

 

 

4 Fékfokozatosság (pótkocsi)

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 006. akad / sérült

A

 

 

5 Fékrendszer tömítettség

0 018. szivárog

A

 

 

 

0 048. tömítettség nem megfelelő

A

 

 

6 Visszatartó fék

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

7 ABS (blokkolásgátló)

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

1 Fékműködés

1 Fékpedál / fékkar működés

0 006. akad / sérült

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

 

 

2 Kézifékkar / kézifékszelep működés

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 045. szorul

A

 

 

 

0 006. akad / sérült

A

 

 

3 Ráfutófék mechanizmus

0 006. akad / sérült

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

4 Fékhenger / légfékszelep / fékrásegítő

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 018. szivárog

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

5 Fékkötelek / rudazat

0 006. akad / sérült

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

6 Légsűrítő

0 012. kapacitás nem megfelelő

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

7 Légtartályok

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 029. korrodált

A

 

 

 

0 048. tömítettség nem megfelelő

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

8 Fékerőszabályozó

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 029. korrodált

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 048. tömítettség nem megfelelő

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

2 Jelzések

1 Fékerőszabályozó adattáblája

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 033. nem érvényes / olvashatatlan

A/H

 

 

2 ABS figyelmeztető lámpa

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

3 Nyomásesés figyelmeztető

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 033. nem érvényes / olvashatatlan

A/H

 

3 Fékcsövek

1 Merev csővezeték

0 048. tömítettség nem megfelelő

A

 

 

 

0 029. korrodált

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 054 szennyezett

A/H

 

 

2 Féktömlők

0 048. tömítettség nem megfelelő

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 054. szennyezett

A/H

 

 

3 Légféktömlő / kapcsolófej

0 048. tömítettség nem megfelelő

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

4 Kerékfékszerkezet

1 Fékmunkahenger / fékkamra

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 048. tömítettség nem megfelelő

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 045. szorul

A

 

 

2 Rögzítőfék / rugóerő tároló berendezés

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 045. szorul

A

 

 

3 Fékkar / fékkulcstengely / automata fékutánállító

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 035. beállítási hiba

A

 

 

 

0 045. szorul

A

 

 

4 Fékdobok / féktárcsák / fékbetétek / féktuskók

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

5 Fékszerkezet szabad mozgása

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 045. szorul

A

 

 

6 Fékszerkezet vizsgáló csatlakozók

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

5 FUTÓMŰ / KERÉK

0 Tengelyek / felfügg.

1 Futómű tengelytest / felfüggesztése

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 006. akad / sérült

A

 

 

 

0 045. szorul

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

2 Rugózás állapota

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

3 Rugók / bekötési pontok

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

4 Lengéscsillapítók / bekötési pontok

8 1xx EUSAMA érték

A

 

 

 

8 2xx BOGE érték

A

 

 

 

8 3xx egyéb érték

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 018. szivárog

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 049. törött

A

 

 

5 Stabilizátor / bekötési pontok

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

1 Gumiabroncsok

1 Gumiabroncs állapota

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

2 Gumiabroncs mintázat magassága

0 015. nem megfelelő

A

 

 

3 Gumiabroncs típusa / mérete

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 005. a típustól eltérő méret

A

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

4 Gumiabroncs szerelés / párosítás

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

5 Gumiabroncs légnyomás határ / felirat

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

2 Keréktárcsák

1 Keréktárcsák mérete, kivitele

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

 

 

 

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

2 Keréktárcsák sérülése

0 049. törött

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

3 Keréktárcsák rögzítése

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 020. deformált

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

3 Csapágyazás

1 Kerékagy csapágyak

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

 

 

 

0 045. szorul

A

 

 

 

0 006. akad / sérült

A

6 ALVÁZ, FELÉPÍTM.

0 Alváz / segédalváz

1 Alváz hossztartók

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 020. deformált

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 041. repedt

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

2 Alváz kereszttartók

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 041. repedt

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

3 Alváz csavarzat / szegecs / hegesztés

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 020. deformált

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

4 Önhordó alváz

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 041. repedt

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

5 Vezetőfülke / bukókeret

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

 

6 Aláfutásgátló

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

1 Vezetőtér / utastér

1 Ülések / lábtartók

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

2 Vezetőtér kilátás / üvegezés / napellenző

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A

 

 

 

0 041. repedt

A/H

 

 

3 Vezetőtér kilátás / üvegezés állapot / fólia

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

4 Szélvédő törlő / mosó / páramentesítő

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

5 Biztonsági öv / bekötési pontok

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

6 Pedálzat

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 035. beállítási hiba

A/H

 

2 Külső kialakítás

1 Veszélyes járműrészek

0 010. antenna / hűtő díszfigura

A/H

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

 

2 Kerékborítás / sárvédők

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

 

3 Légterelő / hálókabin / mkp. légterelő

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

4 Küszöb

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

 

5 Ajtó / fedél / zárak

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

6 Pótkerék rögzítése

0 015. nem megfelelő

A/H

 

3 Raktér / rakfelület

1 Raktér kivitel

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

2 Raktér padozat / falak / zár állapot

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 049. törött

A

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

 

3 Raktér ponyva / ponyvatartó / rakonca

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

 

4 Billenős rakodószerkezet

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 049. törött

A

 

 

5 Önrakodó berendezés

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 018. szivárog

A/H

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

6 Mkp. állvány / csomagtartó

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

7 Motorkerékpár oldalkocsi / utánfutó

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

4 Vontatás

1 Vonóberendezés / nyeregszerkezet kivitel

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

2 Vonóberendezés rögzítés

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

3 Vonóberendezés sérülés / kopás

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

4 Vonóberendezés magasság / támasztókerék

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

5 Vontatás / másodlagos kapcsolószerkezet

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 022. előírásnak nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

5 Erőátvitel

1 Motor / hajtómű felfüggesztés

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

2 Motor / hajtómű olajfolyás

0 018. szivárog

A/H

 

 

3 Tengelykapcsoló / sebességváltó

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

4 Kardántengely / láncvédő

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 028. kopott / nagy holtjáték

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 044. sérült / dörzsölt

A/H

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

5 Vontatókötél rögzítési pont

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

6 Méretek

1 Szélesség (nem eredeti állapot)

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 005. a típustól eltérő méret

A

 

 

 

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

 

 

2 Magasság (nem eredeti állapot)

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 005. a típustól eltérő méret

A

 

 

 

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

 

 

3 Hosszúság (nem eredeti állapot)

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 005. a típustól eltérő méret

A

 

 

 

0 014. bizonylat / engedély hiányzik

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

7 TÜ.A.ELLÁTÓ BER.

0 Tüzelőanyag-ellátó

1 Tüzelőanyag-tartály

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

berendezés

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 018. szivárog

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

2 Gáz-üzemanyag ellátó

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 048. tömítettség nem megfelelő

A

 

 

 

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

3 Tüzelőanyag-vezetékek

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 018. szivárog

A

 

 

 

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A

8 KIPUF.R. / KÖRNY.VÉD.

0 Kipufogórendszer /

1 Kipufogó kivitele

0 015. nem megfelelő

A/H

 

körny.védelem

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 038. nem megfelelő kivitel / méret / anyag

A/H

 

 

 

0 048. tömítettség nem megfelelő

A/H

 

 

2 Kipufogó berendezés állapota

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

 

 

 

0 048. tömítettség nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A/H

 

 

3 Otto-rendszerű motor

7 1xx CO érték

A

 

 

kipufogógáz elemzés

7 2xx CH érték

A

 

 

 

7 3xx CO2 érték

A

 

 

 

7 4xx O2 érték

A

 

 

 

7 5xx érték

A

 

 

4 Dízelrendszerű motor

6 1xx A mód K1 érték

A

 

 

füstkibocsátás mérés

6 2xx A mód K2 érték

A

 

 

 

6 3xx B mód K1 érték

A

 

 

 

6 4xx B mód K2 érték

A

 

 

 

0 025. emisszió nem megfelelő

A

 

 

 

0 026. füstölés nem megfelelő

A

 

 

5 Közeltéri zaj

0 015. nem megfelelő

A

 

 

6 Katalizátor

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 058. nem jóváhagyott / eredetitől eltérő kivitel

A

 

 

 

0 036. helytelen szerelés

A/H

9 EGYEBEK

0 Autóbusz

1 Autóbusz feliratok / esztétika

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 034. nem magyar nyelvű

A/H

 

 

 

0 033. nem érvényes / olvashatatlan

A/H

 

 

2 Autóbusz beszállás / kiszállás

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

3 Autóbusz padlóborítás / utasülések

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 029. korrodált

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

4 Autóbusz utastéri napellenzők

0 015. nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A/H

 

 

5 Autóbusz korlátok / kapaszkodók

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 016. mechanikai biztosítás nem megfelelő

A

 

 

 

0 051. veszélyes éles szélek

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

6 Autóbusz vészkijárat

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A

 

 

 

0 042. sérült / deformált

A

 

 

7 Autóbusz világítás / ajtók, csomagtér, utastér

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

8 Autóbusz jelzései / jelzési lehetőségek

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

 

9 Autóbuszajtó pozíció jelző

0 023. hiányzik / hiányos

A/H

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

1 Mozgáskorlátozott jármű

1 Segédberendezések

0 022. előírásnak nem megfelelő

A

 

2 Megkülönböztető, figyelm.

 

 

A

 

lámpák

1 Villogó kék/piros lámpa

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A

 

 

 

0 030. láthatóság nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A

 

 

2 Villogó sárga lámpa

0 004. a járműhöz nem engedélyezett

A

 

 

 

0 015. nem megfelelő

A

 

 

 

0 021. elhelyezés / elhelyezési méret nem megfelelő

A/H

 

 

 

0 030. láthatóság nem megfelelő

A

 

 

 

0 032. nem jóváhagyott / nem minősített

A

 

 

 

0 037. nem működik / hibásan működik

A/H

 

3 Segédmotoros kerékpár

0 Tervezési sebesség

0 015 nem megfelelő

A

 

 

1 Maximális teljesítmény

0 015 nem megfelelő

A

 

 

2 Hengerűrtartalom

0 015 nem megfelelő

A

 

9 Általános hiba

0 Közlekedésbiztonságot veszélyeztető hiba

0 099. kódszótárban nem szereplő

A

 

 

1 Környezetvédelmet veszélyeztető hiba

0 099. kódszótárban nem szereplő

A

 

 

3 Közlekedésbiztonságot és környezetvédelmet nem veszélyeztető hiba

0 099. kódszótárban nem szereplő

H

5/A. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez348

A MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY TARTALMA

A műszaki vizsgálati bizonyítvány az időszakos/forgalomba helyezés előtti vizsgálat után kerül kiállításra és legalább a következő adatokat tartalmazza a megfelelő harmonizált uniós kódokhoz rendelve:

MŰSZAKI VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

(0.)    A műszaki vizsgálati bizonyítvány azonosító száma.

(1.)    Járműazonosító szám (VIN vagy alvázszám).

(2.)    Forgalmi rendszám és a nyilvántartó állam országjelzése.

(3.)    A vizsgálat helye és időpontja.

(4.)    A kilométer-számláló állása a vizsgálat idején, amennyiben rendelkezésre áll.

(5.)    A jármű osztálya, amennyiben rendelkezésre áll.

(6.)    Azonosított hibák és minősítésük.

(7.)    A műszaki vizsgálat eredménye / a jármű átfogó értékelése.

(8.)    A következő időszakos vizsgálat időpontja.

(9.)    A vizsgálatot végző szervezet neve és a vizsgálatért felelős vizsgabiztos aláírása és azonosítója.

(10.)    Egyéb információk

-    a jármű jellegkódja.

-    kiadott érvényesítő címke sorszáma.

6. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez349

7. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez350

A vizsgabiztosi tevékenység végzésére jogosító engedély adattartalma

Az engedély tartalmazza:

1. az eljáró közlekedési hatóság megnevezését,

2. a műszaki vizsgabiztos nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét,

3. a műszaki vizsgabiztos fényképét,

4. vizsgabiztosi tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság igazolását,

5. az engedély sorszámát,

6. a közlekedési hatóság által vezetett nyilvántartás számát,

7. a kiadás helyét, idejét, a hatóság bélyegzőlenyomatát, a kiadmányozó aláírását.

8. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez351

9. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez352

10. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez353

I. Fejezet

Közúti műszaki ellenőrzés354

1. Fogalom meghatározások

a)    E fejezet alkalmazásában „jármű” az A. Függelék A/2. számú mellékletében az M2, az M3, az N2, és az N3 járműkategóriába sorolt gépkocsi, továbbá az O járműkategória valamelyikébe sorolt pótkocsi.

b)    E fejezet alkalmazásában „közúti műszaki ellenőrzés” a közúton közlekedő (ideértve a várakozó- vagy tárolóhelyen menetkész állapotban tartózkodó) járműveknek a közlekedési hatóság által a rendelet 14. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján – váratlanul, előre be nem jelentett módon – végzett műszaki ellenőrzése és állapotvizsgálata.

c) E fejezet alkalmazásában a „közlekedésre alkalmassági vizsgálat” a rendelet IV. fejezetében meghatározott forgalomba helyezés előtti és/vagy időszakos vizsgálat.

2. A közúti műszaki ellenőrzésre vonatkozó általános rendelkezések

2.1.     A közúti műszaki ellenőrzést a járművet vezető személy nemzeti hovatartozására, valamint a jármű nyilvántartásba vételének helyére vonatkozó bármilyen megkülönböztetés nélkül, a lehető legrövidebb idő alatt és a költségek lehetséges kíméletével kell elvégezni.

2.2.     A közúti műszaki ellenőrzés a következőkre terjedhet ki:

a)     a jármű műszaki és karbantartottsági állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata és értékelése a jármű álló helyzetében;

b)     a korábban végzett közúti műszaki ellenőrzésről kiadott közúti műszaki ellenőri jelentésben (jegyzőkönyvben) foglaltak ismételt ellenőrzése, vagy a jármű közlekedésre alkalmasságát bizonyító iratokban foglaltak ellenőrzése, különös tekintettel – abban az esetben, ha a járművet az Európai Unió valamelyik tagállamában vették nyilvántartásba, illetve helyezték forgalomba – annak vizsgálatára, hogy a jármű megfelel az ER. 5. számú mellékletében355 meghatározott közlekedésre alkalmassági vizsgálatnak;

c)    az ellenőrzési listán (2.7. pont) található, az ellenőrzés tárgyát képező tételek bármelyikére vonatkozó ellenőrzés.

2.3.     A fékrendszer és a kipufogógáz kibocsátás ellenőrzését a 4. pontban foglaltak szerint kell elvégezni.

2.4.     Az egyes tételek ellenőrzésének megkezdése előtt az ellenőr megvizsgálja a jármű közlekedésre alkalmassági bizonyítványát és/vagy az utolsó közúti műszaki ellenőrzésről felvett jegyzőkönyvet, amelyet a járművezető az ellenőr kérésére bemutat.

2.5.     Az ellenőr figyelembe veheti a járművezető által bemutatott egyéb, a jármű biztonságosságát igazoló okmányt.

2.6.     Ha az okmányok és/vagy a jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy az ellenőrzést megelőző három hónap folyamán a vizsgált jármű beállításának vagy beszabályozásának ellenőrzése megtörtént, az érintett tételt indokolt esetben, illetőleg nyilvánvaló hiba és/vagy szabálytalanság esetén kell ismételten megvizsgálni.

2.7.     A közúti műszaki ellenőrzésről a közlekedési hatóság (közúti ellenőr) közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyvet (a jegyzőkönyv mintáját a 3. pont tartalmazza) állít ki. Az ellenőrizendő tételekre vonatkozó ellenőrzési lista mintáját a 3. pont tartalmazza. Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzési listán az ellenőrzött tételeket bejelöli és az ellenőrzésről felvett jegyzőkönyv egy példányát átadja a jármű vezetőjének.

2.8.     Amennyiben az ellenőr úgy ítéli meg, hogy a jármű karbantartási hiányosságai – különösen a fékek tekintetében – a biztonságos közlekedést veszélyeztetik, és ezért további részletes ellenőrzés (vizsgálat) indokolt, a jármű legfeljebb 15 km távolságban lévő kijelölt vizsgálóállomáson történő alaposabb vizsgálatnak vethető alá.

2.9. Amennyiben a vizsgálóállomáson és/vagy a mobil ellenőrző állomáson elvégzett alaposabb vizsgálat során nyilvánvalóvá válik, hogy a jármű közúti forgalomban való részvétele közvetlen balesetveszélyt jelent, a jármű az észlelt műszaki hiba kijavításáig nem közlekedhet tovább.

2.10. Az NKH Központ minden naptári év február 15. napjáig a megküldi a közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium részére az előző két évben összegyűjtött adatokat tartalmazó jelentést az ellenőrzött járművek darabszámáról, a megadott jármű kategóriák, a nyilvántartásba vétel helye, az ellenőrzött tételek és az észlelt hiányosságok szerint csoportosítva. Az első jelentés a 2003. január 1-jével kezdődő kétéves időtartamot öleli fel.

2.11. A közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium az adatokat tartalmazó jelentést minden második naptári év március 20. napjáig megküldi az Európai Közösségek Bizottsága részére.

2.12. A közlekedési hatóság az ellenőrzések lefolytatásának előmozdítása és a kölcsönös segítségnyújtás érdekében együttműködik az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságaival, amelynek során kölcsönösen ellátják egymást az ellenőrzések elvégzéséért felelős hatóságok adataival (ellenőrző szervek) és a kapcsolattartó személyek nevével.

2.13. Külföldi állampolgár tulajdonában lévő járműben észlelt súlyos hiányosságokról, különösen azokról, amelyek a jármű további közlekedésének megtiltását eredményezték, a közlekedési hatóság 5 napon belül értesíti – a 3. pont szerinti jegyzőkönyv minta segítségével – annak az országnak az illetékes hatóságát, amelyikben a járművet nyilvántartásba vették (bejegyezték), vagy ahol forgalomba helyezték, és felkérheti arra, hogy a hiányosságok megszüntetésére tegye meg a megfelelő intézkedéseket. Az értesítés a hiányosság megszüntetésére tett egyéb intézkedéseket, illetőleg eljárások lefolytatását nem érinti.

2.14. A közlekedési hatóság minden szükséges intézkedést megtesz az észlelt hiányosságok megszüntetésének elősegítésére.

(elülső oldal)

3. Közúti műszaki ellenőrzési jegyzőkönyv és ellenőrzőlista – minta

1.    Ellenőrzés helye:     

2.    Dátum:     

3.    Időpont:     

4.    Jármű felségjelzése és rendszáma:     

5.    Jármű azonosító száma (VIN):     

6.    Jármű-kategória

a)

c

 

N2(a) (3,5 t és 12 t között)

b)

c

 

N3(a) (12 t felett)

c)

c

 

O3(a) (3,5 t és 10 t között)

d)

c

 

O4(a) (10 t felett)

e)

c

 

M2(a) (> 9 ülés(b), legfeljebb 5 t)

f)

c

 

M3(a) (> 9 ülés(b), 5 t felett)

g)

Egyéb jármű-kategória [E rendelet 10. számú melléklet
I. fejezetének 1.a) pontja]

 

c

7. A szállítást végző vállalkozás

a) Neve és címe:     

b) Közösségi engedélyének (c) száma (1072/2009/EK rendelet):     

8. Állampolgárság (a járművezetőé):     

9. A járművezető neve:     

10. Ellenőrzőlista…

 

Ellenőrizve (d)

Nem ellenőrizve

Nem felelt meg
(e)

(0) azonosítás (f)

c

c

c

(1) fékberendezések

c

c

c

(2) kormányzás (f)

c

c

c

(3) láthatóság (f)

c

c

c

(4) világító berendezések és elektromos rendszer (f)

c

c

c

(5) tengelyek, kerekek, gumiabroncsok, felfüggesztés (f)

c

c

c

(6) alváz és az alvázra erősített részek (f)

c

c

c

(7) egyéb berendezések, ezen belül menetíró készülék (f) és sebességkorlátozó készülék

c

c

c

(8) környezetterhelés, ezen belül kibocsátások és tüzelőanyag- és/vagy olajszivárgás

c

c

c

11. Az ellenőrzés eredménye:

 

Súlyos hiányosságokkal rendelkező jármű használatának tilalma

 

c

12. Egyéb/megjegyzések:     

13. Ellenőrzést végző hatóság/hivatalnok vagy ellenőr

Aláírások:

 

A vizsgálatot végző hatóság/hivatalnok vagy ellenőr

Járművezető

Megjegyzések:

a) Jármű-kategória a rendelet A. függelék A/2. melléklete szerint.

b) Az ülések száma a vezetőülést is tartalmazza (a forgalmi engedély S.1. rovata).

c) Ha rendelkezésre áll.

d) Az „Ellenőrizve” azt jelenti, hogy a rendelet 5. számú mellékletében felsorolt ellenőrzések közül az adott csoporton belül legalább egy (vagy több) megtörtént.

e) Hibák megjelölése a hátoldalon.

f) Vizsgálati módszerek és útmutatás a hibák megállapítására a rendelet 5. számú mellékletében.

(hátoldal)

0. A JÁRMŰ AZONOSÍTÁSA

0.1.

Rendszámtáblák

0.2.

Járműazonosító szám (VIN)/alvázszám/sorozatszám

1. FÉKBERENDEZÉSEK

1.1.

Műszaki állapot és üzemképesség

1.1.1.

Üzemi fékpedál forgáspontja

1.1.2.

A pedál állapota és a fékműködtető berendezés útja

1.1.3.

Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok

1.1.4.

Alacsony nyomásra figyelmeztető manométer vagy jelzés

1.1.5.

Kézi működtetésű fékszelep

1.1.6.

Rögzítőfék-működtető eszköz, kezelőkar, rögzítőfék-reteszelő kilincsmű

1.1.7.

Fékszelepek (lábszelepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek)

1.1.8.

Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus)

1.1.9.

Energiatároló sűrítettlevegő-tartálya

1.1.10.

Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben)

1.1.11.

Merev fékcsövek

1.1.12.

Féktömlők

1.1.13.

Dob- és tárcsafékbetétek

1.1.14.

Fékdobok, féktárcsák

1.1.15.

Fékbowden-huzalok, fékvonórudak, fékkarok, fékrudazatok

1.1.16.

Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)

1.1.17.

Fékerő-szabályozó szelep

1.1.18.

Fékpofahézag-állítók és -jelzők

1.1.19.

Tartós fékrendszer (ha be van szerelve vagy szükséges)

1.1.20.

Pótkocsifékek automatikus működése

1.1.21.

Teljes fékrendszer

1.1.22.

Tesztelő csatlakozások

1.2.

Üzemi fék működési jellemzői és hatásossága

1.2.1.

Működési jellemzők

1.2.2.

Hatásosság

1.3.

Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága

1.3.1.

Működési jellemzők

1.3.2.

Hatásosság

1.4.

Rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága

1.4.1.

Működési jellemzők

1.4.2.

Hatásosság

1.5.

Tartós fékrendszer működési jellemzői

1.6.

Blokkolásgátló fékrendszer

2. KORMÁNYZÁS

2.1.

Műszaki állapot

2.1.1.

Kormánymű állapota

2.1.2.

Kormánymű ház

2.1.3.

Kormányrudazat állapota

2.1.4.

Kormányrudazat üzemképessége

2.1.5.

Szervokormány

2.2.

Kormánykerék és -rúd

2.2.1.

Kormánykerék állapota

2.2.2.

Kormányrúd

2.3.

Kormány holtjátéka

2.4.

Kormánykerék beállítása

2.5.

Pótkocsi kormányzott tengelyének forgózsámolya

3. LÁTHATÓSÁG

3.1.

Látómező

3.2.

Üvegek állapota

3.3.

Visszapillantó tükrök

3.4.

Szélvédőtörlők

3.5.

Szélvédőmosók

3.6.

Páramentesítő rendszer

4. VILÁGÍTÁS, FÉNYVISSZAVERŐK, ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

4.1.

Fényszórók

4.1.1.

Állapot és üzemképesség

4.1.2.

Beállítás

4.1.3.

Bekapcsolás

4.1.4.

Követelményeknek való megfelelés

4.1.5.

Szintbeállító eszközök

4.1.6.

Fényszórótisztító eszköz

4.2.

Első és hátsó helyzetjelző lámpák, oldalsó méretjelző lámpák és hátsó méretjelző lámpák

4.2.1.

Állapot és üzemképesség

4.2.2.

Bekapcsolás

4.2.3.

Követelményeknek való megfelelés

4.3.

Féklámpák

4.3.1.

Állapot és üzemképesség

4.3.2.

Bekapcsolás

4.3.3.

Követelményeknek való megfelelés

4.4.

Irányjelző és vészvillogó lámpák

4.4.1.

Állapot és üzemképesség

4.4.2.

Bekapcsolás

4.4.3.

Követelményeknek való megfelelés

4.4.4.

Villogási gyakoriság

4.5.

Első és hátsó ködlámpák

4.5.1.

Állapot és üzemképesség

4.5.2.

Beállítás

4.5.3.

Bekapcsolás

4.5.4.

Követelményeknek való megfelelés

4.6.

Hátrameneti lámpák

4.6.1.

Állapot és üzemképesség

4.6.2.

Bekapcsolás

4.6.3.

Követelményeknek való megfelelés

4.7.

Hátsó rendszámtáblát megvilágító lámpa

4.7.1.

Állapot és üzemképesség

4.7.2.

Követelményeknek való megfelelés

4.8.

Fényvisszaverők, láthatósági jelzések és hátsó jelzőtáblák

4.8.1.

Állapot

4.8.2.

Követelményeknek való megfelelés

4.9.

Világítóberendezések kötelező jelzőkészülékei

4.9.1.

Állapot és üzemképesség

4.9.2.

Követelményeknek való megfelelés

4.10.

Elektromos összeköttetések a vontató jármű és a pótkocsi vagy nyerges pótkocsi között

4.11.

Elektromos vezetékek

4.12.

Nem kötelező lámpák és fényvisszaverő prizmák

4.13.

Akkumulátor

5. TENGELYEK, KEREKEK, GUMIABRONCSOK ÉS FELFÜGGESZTÉS

5.1.

Tengelyek

5.1.1.

Tengelyek

5.1.2.

Első kerék-féltengelyek

5.1.3.

Kerékcsapágyak

5.2.

Kerekek és gumiabroncsok

5.2.1.

Kerékagy

5.2.2.

Keréktárcsák

5.2.3.

Gumiabroncsok

5.3.

Függesztési rendszer

5.3.1.

Rugók és stabilizátorok

5.3.2.

Lengéscsillapítók

5.3.3.

Kardántengelyek, hosszlengőkarok, keresztlengőkarok és felfüggesztő karok

5.3.4.

Felfüggesztő pontok

5.3.5.

Légrugózás

6. ALVÁZ ÉS AZ ALVÁZRA ERŐSÍTETT RÉSZEK

6.1.

Alváz vagy alvázkeret és az arra erősített részek

6.1.1.

Általános állapot

6.1.2.

Kipufogócsövek és hangtompító

6.1.3.

Tüzelőanyag-tartály és vezetékei (fűtőanyagtartály és vezetékei is)

6.1.4.

Lökhárítók, oldalvédő szerkezetek és hátsó ráfutásgátlók

6.1.5.

Pótkeréktartó

6.1.6.

Kapcsolómechanikák és vontató berendezés

6.1.7.

Átvitel

6.1.8.

Motorfelfüggesztések

6.1.9.

Motor működési jellemzői

6.2.

Vezetőfülke és karosszéria

6.2.1.

Állapot

6.2.2.

Rögzítés

6.2.3.

Ajtók és ajtóütközők

6.2.4.

Padlózat

6.2.5.

Vezetőülés

6.2.6.

Egyéb ülések

6.2.7.

A vezetést segítő kontrollszerkezetek

6.2.8.

Vezetőfülke fellépői

6.2.9.

Egyéb belső és külső felszerelések és berendezések

6.2.10.

Sárvédők (sárhányók), felcsapódó víz elleni védelem

7. EGYÉB BERENDEZÉSEK

7.1.

Biztonsági övek és mechanikák

7.1.1.

Beszerelés biztonságossága

7.1.2.

Állapot

7.1.3.

Biztonsági öv terhelhetősége

7.1.4.

Biztonsági öv előfeszítői

7.1.5.

Légzsák

7.1.6.

SRS-rendszerek

7.2.

Tűzoltó készülék

7.3.

Zárak és lopásgátló eszközök

7.4.

Elakadásjelző háromszög

7.5.

Elsősegélynyújtó készlet

7.6.

Kerékféktuskók (ékek)

7.7.

Hangos riasztóberendezés

7.8.

Sebességmérő

7.9.

Menetíró készülék

7.10.

Sebességkorlátozó berendezés

7.11.

Kilométer-számláló

7.12.

Elektronikus menetstabilizáló (ESC)

8. KÖRNYEZETTERHELÉS

8.1.

Zajcsökkentő rendszer

8.2.

Kipufogógázból származó károsanyag-kibocsátás

8.2.1.

Benzinüzemű motorból származó károsanyag-kibocsátás

8.2.1.1.

Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések

8.2.1.2.

Kipufogó gázkibocsátás

8.2.2.

Dízelmotorból származó károsanyag-kibocsátás

8.2.2.1.

Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések

8.2.2.2.

Füstölés

8.3.

Elektromágneses interferencia kiszűrése

8.4.

Egyéb, a környezettel összefüggő ellenőrzések

8.4.1.

Látható füst

8.4.2.

Folyadékszivárgások

4. Fékrendszer és a kipufogógáz szennyezőanyag kibocsátásának vizsgálata és/vagy ellenőrzése szabályai

4.1. BEVEZETÉS

4.2. AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

1. Fékberendezések

8. Környezetterhelés

4.1. BEVEZETÉS

Ez a melléklet a fékrendszereknek és a kipufogógázból származó károsanyag-kibocsátásoknak az országúti műszaki ellenőrzés során történő vizsgálatára és/vagy ellenőrzésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. Az országúti ellenőrzések alkalmával nem kötelező mérőberendezéseket használni, mivel azonban ezáltal növelhető az ellenőrzés minősége, használatuk lehetőség szerint mégis javasolt.

A kizárólag mérőeszköz segítségével elvégezhető ellenőrzéseket „(E)” betű jelöli.

Ha az ellenőrzés módjaként szemrevételezés van meghatározva, az azt jelenti, hogy az adott elem megtekintése mellett az ellenőr azt lehetőség szerint üzembe is hozza, felméri zajhatását, vagy egyéb megfelelő, mérőberendezést nem igénylő ellenőrzési módszert alkalmaz.

4.2. AZ ELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az országúti műszaki ellenőrzések az alábbiakban felsorolt ellenőrzésekre terjedhetnek ki és az alábbiakban megjelölt módszerekkel élhetnek. A „Hiányosságok” oszlopban megjelölt problémák kimutatható hiányosságokra vonatkozó példák.

Ellenőrzés

Módszer

Hiányosságok

1. FÉKBERENDEZÉSEK

1.1. Műszaki állapot és üzemképesség

 

 

1.1.1. Üzemi fékpedál forgáspontja

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

Megjegyzés: A szervo fékrendszerrel ellátott járműveket a motor kikapcsolt állapotában kell ellenőrizni.

a) Csapszeg túl szoros.

b) Túl nagy kopás vagy holtjáték.

1.1.2. A pedál állapota és a fékműködtető berendezés útja

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

Megjegyzés: A szervo fékrendszerrel ellátott járműveket a motor kikapcsolt állapotában kell ellenőrizni.

a) Túl nagy úthossz vagy elégtelen tartalék úthossz.

b) A fékműködtető szabad oldása korlátozott.

c) A fékpedálon hiányzik, laza vagy simára van kopva a csúszásgátló.

1.1.3. Vákuumszivattyú vagy kompresszor és tartályok

Alkatrészek szemrevételezése normál üzemi nyomás mellett. A vákuum vagy légnyomás biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges időtartam, valamint a figyelmeztető jelző, a többkörös védőszelep és a nyomáscsökkentő szelep működőképességének ellenőrzése.

a) A figyelmeztető jelző működésbe lépése után (vagy ha a manométer a veszélyzónában van) nincs legalább két fékezéshez elegendő nyomás vagy vákuum.

b) A légnyomás/vákuum biztonságos üzemi értékének eléréséhez szükséges időtartam nem teljesíti a követelményeket(a).

c) A többkörös védőszelep vagy a nyomáscsökkentő szelep nem működik.

d) Levegőelszökés miatt érezhető nyomásesés vagy hallható levegőszivárgás tapasztalható.

e) Olyan külső sérülés, amely valószínűsíthetően befolyásolja a fékrendszer működését.

1.1.4. Alacsony nyomásra figyelmeztető manométer vagy jelzés

Funkcionális ellenőrzés

A manométer vagy a jelzőműszer hibásan működik.

1.1.5. Kézi működtetésű fékszelep

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

    a) A működtető berendezés repedezett, sérült vagy túlságosan kopott.

    b) A szabályozó nem biztonságosan helyezkedik el a szelepen vagy a szelep nem biztonságos.

    c) Laza csatlakozások vagy szivárgások a rendszerben.

    d) Nem kielégítő működés.

1.1.6. Rögzítőfék-működtető eszköz, kezelőkar, rögzítőfék-reteszelő kilincsmű

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

a) A reteszelő kilincsmű nem tart megfelelően.

    b) Túlzott kopás a kar csapágyazásánál vagy a reteszelő kilincsműben.

    c) Túlzott karút-hossz a kezelőkar helytelen beállítása miatt.

    d) Az eszköz hiányzik, sérült vagy nem működőképes.

    e) Helytelen működés. A figyelmeztető jelzőberendezés hibás működésre utal.

1.1.7. Fékszelepek (lábszelepek, tehermentesítők, vezérlőszelepek)

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

    a) Sérült szelep vagy túlzott levegőszivárgás.

    b) Túlzott olajkifolyás a kompresszorból.

    c) A szelep nem biztonságos vagy nem szakszerűen van beszerelve.

    d) A hidraulikus folyadék kifolyik vagy szivárog.

1.1.8. Csatlakozófejek a pótkocsifékekhez (elektromos és pneumatikus)

A fékrendszerhez tartozó, a vontatójármű és a pótkocsi közötti valamennyi csatlakozás szétkapcsolása, majd újbóli összekapcsolása.

    a) A levegő-, ill. elektromos csatlakozó vagy automatikusan záródó szelep hibás.

    b) A levegő-, ill. elektromos csatlakozó vagy szelep nem biztonságos vagy nem megfelelően van beszerelve.

    c) Túl nagy szivárgás.

    d) Helytelen csatlakozás vagy csatlakozás hiánya ott, ahol ez szükséges lenne.

    e) Nem megfelelő működés.

1.1.9. Energiatároló sűrítettlevegő-tartálya

Szemrevételezés.

    a) A tartály sérült, korrodált vagy tömítetlen.

    b) A vízmentesítő berendezés nem működik.

    c) A tartály nem biztonságos vagy nem szakszerűen van beszerelve.

1.1.10. Fékrásegítő egység, főfékhenger (hidraulikus fékberendezésben)

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

    a) A fékrásegítő sérült vagy hatástalan.

    b) A főfékhenger sérült vagy tömítetlen.

    c) A főfékhenger nem biztonságos.

    d) A fékfolyadék nem elegendő.

    e) A főfékhenger tartályának fedele hiányzik.

    f) A fékfolyadék-figyelmeztető lámpa világít vagy hibás.

    g) A fékfolyadékszint-figyelmeztető készülék helytelenül működik.

1.1.11. Merev fékcsövek

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

    a) Meghibásodás vagy törés egyértelmű veszélye.

    b) A csöveknél vagy a csatlakozófejeknél szivárgás észlelhető.

    c) A csövek sérültek vagy túlságosan korrodáltak.

    d) A csövek helytelenül vannak elhelyezve.

1.1.12. Féktömlők

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

    a) Meghibásodás vagy törés egyértelmű veszélye.

    b) A tömlők sérültek, ki vannak dörzsölődve, meg vannak csavarodva vagy túl rövidek.

    c) A tömlőknél vagy a csatlakozásoknál szivárgás észlelhető.

    d) A tömlők nyomás alatt kidudorodnak.

    e) A tömlők porózusak.

1.1.13. Dob- és tárcsafékbetétek

Szemrevételezés.

    a) A betét túlságosan kopott.

    b) A betét szennyezett (olaj, zsír stb.).

    c) A betét hiányzik.

1.1.14. Fékdobok, féktárcsák

Szemrevételezés.

    a) A dob vagy tárcsa túlságosan kopott, korrodált, barázdálódott vagy repedezett, nem biztonságos vagy törött.

    b) A dob vagy tárcsa elpiszkolódott (olaj, zsír stb.).

    c) A dob vagy tárcsa hiányzik.

    d) A féktartó lapok nincsenek megfelelően rögzítve.

1.1.15. Fékbowden-huzalok, fékvonórudak, fékkarok, fékrudazatok

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

a) A bowdenhuzal sérült vagy összecsomózódott.

b) Valamelyik alkatrész túlságosan kopott vagy korrodált.

c) A huzal, rúd vagy csatlakozás nem biztonságos.

d) A bowdenvezeték sérült.

e) A fékrendszer szabad mozgása korlátozva van.

f) A fékkarok/fékrudazatok rendellenes úthossza hibás beállításra vagy túlzott kopásra utal.

1.1.16. Fékműködtető készülék (rugóerő-tárolós fék, hidraulikus fékhenger is)

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

a) A fékműködtető készülék repedezett vagy sérült.

b) A fékműködtető készülékben szivárgás észlelhető.

c) A fékműködtető készülék nem biztonságos vagy nem szakszerűen van beszerelve.

d) A fékműködtető készülék túlságosan korrodált.

e) A működtető dugattyúnak vagy a membránnak elégtelen vagy túl nagy az úthossza.

    f) A porvédő hiányzik vagy erősen sérült.

1.1.17. Fékerő-szabályozó szelep

Alkatrészek szemrevételezése a fékrendszer működése közben.

a) A rudazat sérült.

b) A rudazat rosszul van beállítva.

c) A szelep szorul, vagy nem működik.

d) A szelep hiányzik.

e) Az adattábla hiányzik.

f) Az adatok olvashatatlanok vagy nem teljesítik a követelményeket (a).

1.1.18. Fékpofahézag-állítók és -jelzők

Szemrevételezés.

a) A hézagállító sérült, szorul, rendellenes az úthossza, túlságosan kopott vagy helytelenül van beállítva.

b) A hézagállító sérült.

c) Helytelenül van beszerelve vagy kicserélve.

1.1.19. Tartós fékrendszer (ha be van szerelve vagy szükséges)

Szemrevételezés.

    a) Nem biztonságos csatlakozók vagy összeszerelés.

    b) A rendszer nyilvánvalóan hibás vagy hiányos.

1.1.20. Pótkocsifékek automatikus működése

A vontatójármű és a pótkocsi közötti fékcsatlakozás szétkapcsolása.

A pótkocsi fékje nem működik automatikusan a csatlakozás szétkapcsolásakor.

1.1.21. Teljes fékrendszer

Szemrevételezés.

    a) Egyéb rendszerkomponensek (pl. fagytalanító szivattyú, légpárátlanító stb.) külsőleg sérültek vagy olyannyira túlságosan korrodáltak, hogy az már kedvezőtlen hatással van a fékrendszerre.

b) A levegő vagy fagyásgátló túlzott mértékű szivárgása.

    c) Valamely alkatrész nem biztonságos vagy nem megfelelően van beszerelve.

    d) Valamely alkatrész helytelenül lett megjavítva vagy módosítva.

1.1.22. Tesztelő csatlakozások (ha be vannak szerelve vagy szükségesek)

Szemrevételezés.

    a) Hiányoznak.

    b) Sérültek, használhatatlanok vagy szivárognak.

1.2. Üzemi fék működési jellemzői és hatásossága

 

 

1.2.1. Működési jellemzők

(E)

Vizsgálat statikus fékvizsgáló gépen. Fékek fokozatos alkalmazása a maximális fékhatás eléréséig.

    a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.

    b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon a tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a.

    c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).

    d) Rendellenes késés a fék működtetése közben, bármely keréken.

    e) A fékerő túlzott ingadozása teljes kerékfordulatoknál.

1.2.2. Hatásosság

(E)

Vizsgálat statikus fékvizsgáló gépen, a tényleges tömeg mellett.

    a) Nem éri el legalább az alábbi minimális értékeket:

    b) M1, M2 és M3 kategória – 50%(1)/

    c) N1 kategória – 45%

    d) N2 és N3 kategória – 43%(2)/

    e) O2, O3 és O4 kategória – 40%(3)/

1.3. Biztonsági fék működési jellemzői és hatásossága (ha külön rendszer biztosítja)

 

 

1.3.1. Működési jellemzők

(E)

Ha a másodlagos fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.1. pont szerint kell eljárni.

    a) Nem megfelelő fékerő egy vagy több keréken.

    b) A fékerő egy adott keréken kisebb, mint az ugyanazon meghatározott tengelyen levő másik keréken mért maximális fékerő 70%-a.

    c) A fékerő nem növelhető fokozatosan (a fék rángat).

1.3.2. Hatásosság

(E)

Ha a másodlagos fékrendszer elkülönül az üzemi fékrendszertől, az 1.2.2. pont szerint kell eljárni.

A fékerő kisebb, mint az 1.2.2. pont szerint a megengedett maximális tömeg (nyerges pótkocsi esetén a megengedett tengelyterhelések összege) mellett meghatározott üzemi fékhatás 50%-a(4)/.

1.4. Rögzítőfék működési jellemzői és hatásossága

 

 

1.4.1. Működési jellemzők

(E)

A fék működtetése statikus fékvizsgáló gépen.

A fék egy vagy több keréknél nem működik.

1.4.2. Hatásosság

(E)

Vizsgálat statikus fékvizsgáló gépen, a tényleges tömeg mellett.

A lefékezettségi arány az összes járművet tekintve nem éri el a 16%-ot a megengedett maximális tömeghez viszonyítva (illetve gépjárművek esetében, ha az nagyobb, a 12%-ot a jármű kombinációs maximális megengedett tömegéhez viszonyítva).

1.5. Tartós fékrendszer működési jellemzői

Szemrevételezés és, amennyiben lehetséges, a rendszer üzemképességének ellenőrzése.

    a) A hatásosság nem fokozatosan változik (nem alkalmazandó a kipufogó-fékrendszerekre).

    b) A rendszer nem működik.

1.6. Blokkolásgátló fékrendszer

A kontrolleszköz szemrevételezése.

a) A kontrolleszköz hibásan működik.

b) A kontrolleszköz a rendszer hibás működését jelzi.

8. KÖRNYEZETTERHELÉS

8.2. Kipufogógázból származó károsanyag-kibocsátás

8.2.1. Benzinüzemű motorból származó károsanyag-kibocsátás

8.2.1.1. Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések

Szemrevételezés.

a) A gyártó által beszerelt kibocsátás-szabályozó berendezés hiányzik vagy nyilvánvalóan hibás.

b) Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek jelentősen befolyásolhatják a kibocsátásmérést.

8.2.1.2. Kipufogógáz kibocsátás

(E)

Mérés kipufogógáz-elemző készülék segítségével, a követelményeknek (a) megfelelően. A fedélzeti diagnosztikai rendszerrel (OBD) felszerelt jármű esetén a károsanyag-kibocsátó rendszer megfelelő működése az üresjáraton mért károsanyag-kibocsátás helyett – a gyártó által a megfogalmazott ajánlásoknak és az egyéb követelményeknek (a) megfelelően, a vonatkozó tűrések figyelembevételével – az OBD által mutatott megfelelő érték leolvasásával és az OBD-rendszer megfelelő működésének ellenőrzésével is vizsgálható.

Vagy: mérés távérzékelő berendezéssel, amelyet utólag szabványos vizsgálati módszerekkel ellenőriztek.

a) a gázkibocsátások meghaladják a gyártó által megadott fajlagos értékeket,

b) vagy, ha ilyen jellegű információ nem áll rendelkezésre, a
CO-kibocsátás meghaladja az alábbi értékeket:

    1. korszerű kibocsátás-csökkentő rendszerrel el nem látott jármű esetében:

–    a 4,5%-ot, vagy

–    a 3,5%-ot.

    az első nyilvántartásba vétel vagy az első használat napjának megfelelően, a követelmények (a) szerint;

    2. korszerű kibocsátás csökkentő rendszerrel ellátott jármű esetében:

–    alapjáraton a 0,5%-ot,

–    üresjáraton, emelt üresjárati fordulatszám mellett a 0,3%-ot,

    vagy

–    üresen járó motorral a 0,3%-ot (5),

–    üresjáraton, emelt üresjárati fordulatszám mellett a 0,2%-ot,

az első nyilvántartásba vétel vagy az első használat napjának megfelelően, a követelmények (a) szerint;

    c) a lambda értéke az 1 ± 0,03 tartományon kívül esik, vagy a gyártó előírásának nem megfelelő,

    d) az OBD-leolvasás jelentős mértékű működési hibára utal,

    e) a távérzékelő berendezéssel mért érték jelentős meg nem felelésre utal.

8.2.2. Dízelmotorból származó károsanyag-kibocsátás

 

 

8.2.2.1. Károsanyag-kibocsátást szabályozó berendezések

Szemrevételezés.

    a) A gyártó által beszerelt kibocsátás szabályozó berendezés hiányzik vagy nyilvánvalóan hibás.

b) Olyan szivárgások észlelhetők, amelyek jelentősen befolyásolhatják a kibocsátásmérést.

8.2.2.2. Füstölés

(E)

a) Kipufogógáz füstölés mérése szabad gyorsulás mellett (terhelés nélkül, üresjáratból a maximális fordulatszámig) üresjáraton, kuplunghasználat mellett.

b) A jármű előkészítése:

    1. A járművek előkészítés nélkül is vizsgálhatók, bár ajánlatos ellenőrizni a motor hőmérsékletét és műszaki állapotát.

    2. Az előkészítés követelményei:

    i. A motor üzemmeleg legyen. Amely ellenőrizhető például a motorolajnak az olajszintjelző pálca csövébe helyezett mérőszondával. A hőmérséklete legyen legalább 80 °C vagy érje el a rendes üzemi hőmérsékletet, ha ez az alacsonyabb, vagy a motorblokknak az infravörös sugárzás szintjével mért hőmérséklete amely legyen legalább ezzel azonos. Ha a jármű kialakítása miatt ez a mérés a gyakorlatban nem megvalósítható, a motor rendes üzemi hőmérséklete egyéb módszerrel, például a motorhűtő ventilátor működtetésével is megállapítható.

ii. A kipufogórendszert legalább három szabad- gyorsulási ciklus alkalmazásával vagy ennek megfelelő módszer segítségével meg kell tisztítani.

c) Vizsgálati eljárás:

    1. Az egyes szabad- gyorsítási ciklusok megkezdésekor a motornak és az esetleges turbó-töltőkompresszornak üresjáraton kell lennie. Nagy teljesítményű dízelmotorok esetében ez azt jelenti, hogy a gázpedál felengedése után legalább 10 másodpercet várni kell.

2. Az egyes szabad gyorsítási ciklusok megkezdésekor a gázpedált teljes mértékben, gyorsan, egyenletesen, de nem erőszakosan be kell nyomni (kevesebb, mint egy másodperc alatt) ahhoz, hogy a tüzelőanyag-befecskendező szivattyú maximális mértékben fecskendezze be az üzemanyagot.

3. Az egyes szabad -gyorsítási ciklusok során a gázpedál felengedése előtt a motornak el kell érnie a maximális fordulatszámot, automata sebességváltóval ellátott jármű esetében a gyártó által megadott fordulatszámot, vagy ha ez az adat nem áll rendelkezésre, a maximális fordulatszám kétharmadát. Ez a motorfordulatszám figyelemmel kísérésével vagy a gázpedál benyomása és felengedése között kellő időt – M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében lehetőleg legalább két másodpercet – hagyva ellenőrizhető.

4. A jármű akkor nem megfelelő, ha az utolsó három szabad gyorsítási ciklus számtani közepe meghaladja a határértéket. A számítások során a mérések számtani közepétől vagy a mérési eredmények szórását figyelembe vevő más statisztikai jellemzőtől jelentős mértékben eltérő mérési eredmények elhagyhatók. A vizsgálati ciklusok száma korlátozható.

    5. Nem megfelelő az a jármű, amelynek mért értékei háromnál kevesebb szabad gyorsítási ciklus után vagy a tisztítási ciklusok után jelentősen meghaladják a határértékeket. Megfelelőnek nyilvánítható az a jármű, amelyek mért értékei a megfelelő tűrések figyelembevételével háromnál kevesebb szabad gyorsítási ciklus után vagy a tisztítási ciklusok után jelentős mértékben a határértékek alatt maradnak.

Vagy: mérés távérzékelő berendezéssel, amelyetutólag szabványos vizsgálati módszerekkel ellenőriztek.”

    a) A követelményekben(a) meghatározott időpont után nyilvántartásba vett vagy első alkalommal üzembe helyezett járművek esetében:

    a) a füstölés meghaladja a gyártó által a járművön elhelyezett táblán megadott értéket.

    b) Ha ilyen információ nem áll rendelkezésre vagy a követelmények (a) nem teszik lehetővé a referenciaértékek figyelembevételét:

–    természetes szívású motorra: 2,5 m-1,

–    turbófeltöltésű motorra: 3,0 m-1,

    vagy a követelményekben (a) meghatározott járművek, valamint a követelményekben (a) meghatározott időpont után első alkalommal nyilvántartásba vett vagy üzembe helyezett járművek esetében:

–    1,5 m-1 (6).

    c) A távérzékelő berendezéssel mért érték jelentős meg nem felelésre utal.

(1)    48% akkor, ha a jármű nem rendelkezik ABS-sel, vagy típusjóváhagyása 1991. október 1. előtt történt.

(2)    45% akkor, ha a jármű nyilvántartásba vétele 1988 vagy – ha az későbbi – az irányadó követelményekben [5] meghatározott időpont után történt.

(3)    43% akkor, ha a nyerges pótkocsi vagy vonórúddal vontatott pótkocsi nyilvántartásba vétele 1988 vagy – ha az későbbi – az irányadó követelményekben [5] meghatározott időpont után történt.

(4)    2,2 m/s2 az N1, N2 és N3 kategóriájú járművek esetében.

(5)    A típusjóváhagyás az MR. A. Függelék A/2. számú melléklet I. Rész I. 2. táblázat (98/69/EK irányelvvel módosított 70/220/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjához tartozó táblázat) A vagy B sorában szereplő határértékek szerint, vagy a járművet 2002. július 1. után vették nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba első alkalommal.

(6)    A típusjóváhagyás az MR A. Függelék A/2. számú melléklet I. Rész I. 2. táblázat (98/69/EK irányelvvel módosított 70/220/EK irányelv I. mellékletének 5.3.1.4. pontjához tartozó táblázat) B sorában található határértékek szerint, az MR. A. Függelék A/41. számú melléklet I. Rész 1. és 2. táblázat (1999/96/EK irányelvvel módosított 88/77/EGK irányelv I. mellékletének 6.2.1. pontjához tartozó) B1, B2 vagy C sorában található határértékek szerint, vagy a járművet 2008. július 1. után vették először nyilvántartásba vagy helyezték forgalomba.

Megjegyzés:

(a)    A „követelményeket” az első nyilvántartásba vétel vagy az első üzembe helyezés napján hatályos típus-jóváhagyási követelmények, valamint a nyilvántartásba vevő ország átalakításra vonatkozó kötelezettségei és nemzeti jogszabályai alkotják.

5. A sebességkorlátozó berendezésekre vonatkozó külön feltételek

5.1. Ellenőrizni kell az MR. 93/A. és 93/B. §-ában előírt követelményeknek megfelelően a sebességkorlátozó berendezés felszerelését és megfelelését.

5.2. Ellenőrizni kell a sebességkorlátozó berendezés beszerelési táblájának érvényességét.

5.3. Amennyiben lehetséges, ellenőrizni kell a berendezés ólomzárjainak, és ahol szükséges, egyéb olyan eszközöknek az épségét, amelyek a csatlakozásokat védik az illetéktelen beavatkozás ellen.

5.4. Amennyiben lehetséges, ellenőrizni kell, hogy a sebességkorlátozó meggátolja-e az MR. 93/A. §-ban felsorolt járműkategóriákba tartozó gépkocsik esetében előírt sebességhatár túllépését.

II. Fejezet

11. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez356

12. számú melléklet az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez357

A vizsgabiztosok szakmai képzése

1.1. A műszaki vizsgabiztosok alapszintű és kiegészítő szintű alapképzése és továbbképzése szaktanfolyam keretében történik.

2.1. A járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos vizsgálatát, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálatát csak olyan műszaki vizsgabiztos végezheti, aki alapszintű műszaki vizsgabiztosi képesítéssel rendelkezik.

2.2. A 3,5 t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó járművek forgalomba helyezés előtti, és időszakos vizsgálatát, valamint a külön jogszabályok által előírt minősítő vizsgálatát csak olyan műszaki vizsgabiztos végezheti, aki kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi képesítéssel rendelkezik.

2.3. A műszaki vizsgabiztos tevékenysége folytatásához kétévente köteles továbbképző szaktanfolyamon részt venni és azt követően sikeres vizsgát tenni.

3.1. Felsőfokú szakirányú végzettség esetén a 12/A. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott szakirányú szakmai gyakorlati idő teljesítése alól a közlekedési hatóság – indokolt esetben – felmentést adhat.

3.2. Középfokú szakirányú végzettségként elfogadható az autószerelő szakirányú végzettség, vagy a gépjárműfenntartó szervezetek személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendeletben e végzettséggel egyenértékűnek minősített végzettség és az általános középiskolai érettségi egyidejű megléte.

3.3. A 2010. január 1-jét megelőzően a műszaki vizsgabiztosi névjegyzékbe felvett személynek a 12/A. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott követelményt 2015. január 1. napjáig kell teljesítenie, amennyiben az általa vizsgált jármű vizsgáló állomáson történő mozgatása biztosított a vizsgált jármű vezetésére jogosító vezetői engedéllyel rendelkező segítő személyzet útján.

4.1. Kiegészítő szintű képzésre az jelentkezhet, aki a műszaki vizsgabiztosi alapszintű tanfolyamot elvégezte, és legalább „C” járműkategóriára érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik.

4.2. A 4.1. pontban meghatározott feltétel teljesítése alól 2014. január 1-jéig a közlekedési hatóság – a műszaki vizsgabiztos szakmai tevékenységének értékelése alapján – felmentést adhat.

5. A műszaki vizsgabiztosok képzésére, továbbképzésre és vizsgáztatására vonatkozó követelmények részletszabályozását a közlekedési hatóság által kiadott „tanterv és vizsgakövetelmények” tartalmazza:

5.1. Az alapszintű műszaki vizsgabiztosi képzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.1.1. Elméleti tantárgyak.

a)    Jármű-technológia.

b)    Járművizsgálat.

c)    Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

5.1.2. Gyakorlati tantárgyak.

a)    Járművizsgálat.

5.1.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a)    Jármű-technológia – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b)    Járművizsgálat – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

c)    Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

d)    Járművizsgálat – szóbeli.

5.1.4. Gyakorlati vizsgatárgyak.

a)    Járművizsgálat – gyakorlat.

5.2. A kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi képzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.2.1. Elméleti tantárgyak.

a)    3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

5.2.2. Gyakorlati tantárgyak.

a)    3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

5.2.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a)    3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b)    3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek – szóbeli.

5.2.4. Gyakorlati vizsgatárgyak.

a)    3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek – gyakorlat.

5.3. Az alapszintű műszaki vizsgabiztosi továbbképzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.3.1. Elméleti tantárgyak.

a)    Jármű-technológia.

b)    Járművizsgálat.

c)    Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

5.3.2. Gyakorlati tantárgyak.

a) Járművizsgálat.

5.3.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a)    Jármű-technológia – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b)    Járművizsgálat – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

c)    Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

5.4. A kiegészítő szintű műszaki vizsgabiztosi továbbképzés tantárgyai, vizsgatárgyai.

5.4.1. Elméleti tantárgyak.

a)    Jármű-technológia.

b)    Járművizsgálat.

c)    Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

d)    3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

5.4.2. Gyakorlati tantárgyak.

a)    Járművizsgálat.

5.4.3. Elméleti vizsgatárgyak.

a)    Jármű-technológia – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

b)    Járművizsgálat – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

c)    Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

d)    3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek – számítógépes elméleti feleletválasztós teszt.

5.5. Az alapképzés során a tantárgyaknak az alábbiakban szereplő valamennyi témakört le kell fedniük. Továbbképzés esetén a megadott témaköröknél elsősorban a technikai fejlődésre és a jogszabályi változásokra kiterjedve kell az oktatást megtartani.

5.5.1. Jármű-technológia.

a)    Fékrendszerek.

b)    Kormányrendszerek.

c)    Látómező.

d)    Világítóberendezések és elektronikai alkatrészek.

e)    Tengelyek, kerekek és gumiabroncsok.

f)    Alváz és karosszéria.

g)    Környezetterhelés és kibocsátások.

h)    Különleges járművekre vonatkozó további követelmények.

5.5.2. Járművizsgálat.

a)    Vizsgálati módszerek.

b)    Hiányosságok értékelése.

c)    A vizsgálattal és az adminisztrációval kapcsolatos informatikai alkalmazások.

5.5.3. Jogszabályi és adminisztratív rendelkezések.

a)    A járművek jóváhagyásának feltételeivel kapcsolatos jogszabályi követelmények.

b)    A közlekedésre való alkalmasság vizsgálatával kapcsolatos jogszabályi követelmények.

c)    A közlekedésre való alkalmasság vizsgálatával, a járművek nyilvántartásba vételével és jóváhagyásával kapcsolatos adminisztratív rendelkezések.

5.5.4. A 3,5 t feletti össztömegű járművekkel kapcsolatos speciális ismeretek.

a)    Az 5.5.1., 5.5.2. és 5.5.3. pontokban szereplő témakörök 3,5 t feletti össztömegű járművekre vonatkozó speciális ismeretei.

b)    Veszélyes áru szállítására jóváhagyott járművek vizsgálatával kapcsolatos rendelkezések.

c)    Menetíró berendezésekre vonatkozó előírások.

d)    Nemzetközi forgalomban részt vevő teherjárművekre és autóbuszokra vonatkozó rendelkezések.

A. függelék az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez358

A. Függelék az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelethez359

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy

Ez a függelék olyan harmonizált keretet hoz létre, amely a hatálya alá tartozó valamennyi új járműnek, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásához szükséges eljárási szabályokat és általános műszaki követelményeket tartalmazza nyilvántartásba vételük, értékesítésük és forgalomba helyezésük megkönnyítése érdekében.

Ez a függelék megállapítja továbbá az ezen függelékkel összhangban jóváhagyott járművekhez szánt alkatrészek és tartozékok értékesítésére és forgalomba helyezésére vonatkozó rendelkezéseket.

A járművek típus-jóváhagyási eljárása során, azok tulajdonságaira és működésére vonatkozó konkrét műszaki követelmények listáját e függelék A/4. melléklete tartalmazza.

2. cikk

Hatály

(1)    Ezt a függeléket a közúti forgalomban való részvételre egy vagy több lépcsőben tervezett és gyártott járművek, valamint az ilyen járművekhez tervezett és gyártott rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típus-jóváhagyási eljárása során kell alkalmazni.

E függeléket az ilyen járművek egyedi jóváhagyására is alkalmazni kell.

Ezt a függeléket a hatálya alá tartozó járművekhez szánt alkatrészekre és berendezésekre is alkalmazni kell.

(2)    E függelék rendelkezéseit nem kell alkalmazni a következő járműtípusok/járművek típus-jóváhagyása, illetve egyedi forgalomba helyezési engedélyezési eljárása (a továbbiakban: egyedi jóváhagyása) során:

a)    az e rendelet C. függelékének hatálya alá tartozó mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, valamint a kifejezetten ezek általi vontatásra tervezett és gyártott pótkocsik;

b)    az e rendelet B. függelékében meghatározott négykerekű motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok;

c)    lánctalpas járművek.

(3)    Az ezen függelék szerinti típusjóváhagyás vagy egyedi jóváhagyás kérhető a következő járművek esetében is:

a)    az elsősorban építési területeken vagy bányákban, kikötői vagy repülőtéri létesítményekben való használatra tervezett és épített járművek;

b)    az olyan járművek, amelyeket a hadsereg, a polgári védelem, a tűzoltóság vagy a közrend fenntartásáért felelős erők használatára terveztek és építettek; továbbá

c)    az önjáró munkagépek,

abban az esetben és olyan tekintetben, amennyiben ezen járművek meg-felelnek ezen függelék követelményeinek. Az e bekezdés szerinti – nem kötelező - jóváhagyások nem érintik a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály alkalmazását.

(4)    Az e függelék szerinti egyedi jóváhagyás nem kötelező a következő járművek esetében:

a)    a kizárólag az utakon való versenyre szolgáló járművek;

b)    egyedi tesztelési program végrehajtásához a gyártó felelőssége mellett az utakon használt járműprototípusok, feltéve hogy ezeket kifejezetten erre a célra tervezték és gyártották.

3. cikk

Fogalom meghatározások

Ezen függelék és az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozások alkalmazásában, kivéve ha ezek másképp rendelkeznek:

1.    „jogi szabályozás”: az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelv vagy közösségi rendelet, illetve a felülvizsgált 1958-as egyezményhez csatolt ENSZ-EGB előírás

2.    „az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelv vagy rendelet”: az A/4. melléklet I. részében felsorolt jogi szabályozási rendelkezés, közösségi irányelv vagy rendelet. Ez a meghatározás magában foglalja ezek végrehajtási aktusait is;

3.    „típus-jóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel egy tagállam igazolja, hogy a jármű típusa, rendszere, alkatrésze vagy önálló műszaki egysége megfelel a vonatkozó eljárási szabályoknak és műszaki követelményeknek;

4.    „nemzeti típusjóváhagyás”: valamely tagállam nemzeti jogában meghatározott típus-jóváhagyási eljárás, melynek érvényessége az adott tagállam területére korlátozódik;

5.    „EK-típusjóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel a tagállam igazolja, hogy egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa megfelel ezen függelék és az A/4. vagy az A/11. mellékletben felsorolt jogi szabályozások vonatkozó eljárási szabályainak és műszaki követelményeinek;

6.    „egyedi jóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel egy tagállam igazolja, hogy egy adott jármű – akár egyedi gyártású, akár nem – megfelel a vonatkozó eljárási szabályoknak és műszaki követelményeknek;

7.    „többlépcsős típusjóváhagyás”: olyan eljárás, amellyel egy vagy több tagállam igazolja, hogy – a gyártási állapottól függően – egy nem teljes vagy befejezett jármű típusa megfelel ezen függelék vonatkozó eljárási szabályainak és műszaki követelményeinek;

8.    „lépésenkénti típusjóváhagyás”: olyan jármű-jóváhagyási eljárás, amely a járműhöz kapcsolódó rendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre érvényes EK-típusjóváhagyások teljes körének lépésenkénti összegyűjtéséből áll, ami végeredményben a teljes jármű jóváhagyását eredményezi;

9.    „egylépéses típusjóváhagyás”: olyan eljárás, amely a jármű egészének egyetlen művelettel, egy eljárásban történő jóváhagyásából áll;

10.    „vegyes típusjóváhagyás”: olyan lépésenkénti típus-jóváhagyási eljárás, amely eredményeképpen a teljes jármű jóváhagyásának utolsó szakaszában egy vagy több rendszerjóváhagyás szerezhető meg anélkül, hogy ezekre a rendszerekre EK-típusbizonyítványokat kellene kiállítani;

11.    „gépjármű”: olyan motorral hajtott, önállóan mozgásképes, legalább négykerekű, teljes, befejezett vagy nem teljes jármű, melynek legnagyobb tervezett sebessége meghaladja a 25 km/órát;

12.    „pótkocsi”: olyan önálló hajtással nem rendelkező kerekes jármű, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy gépjármű vontassa;

13.    „jármű”: a 11. és 12. pontban meghatározott valamennyi gépjármű vagy pótkocsi;

14.    „hibrid gépjármű”: a jármű meghajtásának céljára legalább két különböző energia-átalakító berendezéssel és két különböző (a járműben található) energiatároló rendszerrel ellátott jármű;

15.    „hibrid elektromos jármű”: olyan hibrid jármű, amely a gépi meghajtás céljára a járműben található, a tárolt energia/teljesítmény mindkét alábbi forrásából energiát nyer:

–    éghető üzemanyag,

–    elektromos energia/teljesítmény-tároló berendezés (pl. akkumulátor, kondenzátor, lendkerék/generátor stb.);

16.    „önjáró munkagép”: olyan jármű, amelyet kifejezetten munka elvégzésére terveztek és gyártottak és amely szerkezeti jellemzői miatt nem alkalmas személy- vagy áruszállításra. A gépjármű alvázára szerelt gép nem tekintendő önjáró munkagépnek;

17.    „járműtípus”: adott járműkategóriába tartozó járművek, amelyek legalább az A/2. melléklet B. szakaszában meghatározott főbb jellemzők tekintetében nem különböznek egymástól. Egy járműtípus az A/2. melléklet B. szakaszában meghatározott változatokból és kivitelekből állhat;

18.    „alapjármű”: minden olyan jármű, amelyet többlépcsős típus-jóváhagyási eljárás kezdeti szakaszában használnak;

19.    „nem teljes jármű”: minden olyan jármű, amelynek az elkészüléshez még legalább egy további gyártási fokozaton kell keresztülmennie ahhoz, hogy az ezen függelékben meghatározott műszaki követelményeknek megfeleljen;

20.    „befejezett jármű”: olyan jármű, amelyet többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásnak vetettek alá és amely ezen függelékben meghatározott műszaki követelményeknek megfelel;

21.    „teljes jármű”: minden olyan jármű, amelyet már nem kell befejezni az ezen függelék vonatkozó műszaki követelményeinek való megfelelés érdekében;

22.    „kifutó sorozatú jármű”: olyan, a készlet részét képező jármű, amelyet nem lehet nyilvántartásba venni vagy értékesíteni vagy forgalomba helyezni azon új műszaki követelmények életbe lépése következtében, amelyek szerint a jármű nem került jóváhagyásra;

23.    „rendszer”: berendezéseknek a járműben egy vagy több meghatározott funkció ellátására történő összeállítása, amelyre bármely jogi szabályozás követelményei vonatkoznak;

24.    „alkatrész”: olyan, valamely jogi szabályozás követelményeinek hatálya alá tartozó berendezés, amely egy jármű olyan részét képezi, amelyre a járműtől függetlenül lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben a jogi szabályozás azt kifejezetten előírja;

25.    „önálló műszaki egység”: olyan, valamely jogi szabályozás követelményeinek hatálya alá tartozó berendezés, amely egy jármű olyan részét képezi, amelyre külön, de csak egy vagy több meghatározott járműtípussal kapcsolatban lehet típusjóváhagyást kiadni, amennyiben a jogi szabályozás azt kifejezetten előírja;

26.    „eredeti alkatrészek vagy berendezések”: olyan alkatrészek vagy berendezések, amelyeket a jármű gyártója által a kérdéses jármű összeszereléséhez szükséges részek vagy berendezések gyártására vonatkozóan megadott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően gyártanak. Ez a meghatározás magában foglalja azokat az alkatrészeket és berendezéseket is, amelyeket ezen alkatrészekkel és berendezésekkel azonos gyártósoron gyártanak. Amennyiben az ellenkezőjét nem bizonyítják, ezek az alkatrészek eredeti alkatrészeknek vélelmezhetők, ha az alkatrész gyártója igazolja, hogy az alkatrészek minősége megfelel a kérdéses jármű összeszereléséhez használt alkatrészek minőségének és azokat a jármű gyártójának előírásai és gyártási szabványai szerint gyártották;

27.    „gyártó”: az a személy vagy szerv, aki vagy amely a jóváhagyó hatóságnak felelős a jármű-típusjóváhagyás vagy az engedélyeztetési eljárás valamennyi vonatkozásáért, valamint a gyártás-megfelelőség biztosításáért. Nem alapvető fontosságú, hogy az érintett személy vagy szerv közvetlenül részt vegyen az engedélyeztetési eljárás tárgyát képező jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártásának valamennyi szaka-szában;

28.    „a gyártó képviselője”: az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes államban (a továbbiakban: EGT tagállam) letelepedett természetes vagy jogi személy, akit a gyártó szabályszerűen kinevez, hogy a jóváhagyó hatóság előtt képviselje és az ezen függelék által szabályozott kérdésekben a nevében eljárjon és amennyiben a „gyártó” kifejezésre hivatkozás történik, azt vagy a gyártóra vagy annak képviselőjére való hivatkozásként kell érteni;

29.    „jóváhagyó hatóság”: Magyarország tekintetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság, amely külön jogszabály alapján hatáskörrel rendelkezik egy jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusának jóváhagyása vagy egy jármű egyedi jóváhagyása, az engedélyezési eljárás lefolytatása, a jóváhagyó okmányok kiadása vagy adott esetben visszavonása tekintetében és más tagállamok jóváhagyó hatóságai vonatkozásában a kapcsolattartó szerepét tölti be; hatáskörrel rendelkezik továbbá a vizsgáló intézmények kijelölése és annak biztosítása tekintetében, hogy a gyártó a gyártás-megfelelőséggel kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tegyen;

30.    „illetékes hatóság”: Magyarország tekintetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság.

31.    „vizsgáló intézmény”: a jóváhagyó hatóság által vizsgáló laboratóriumnak vagy megfelelőség-értékelő szervnek kinevezett szervezet vagy szerv, amelynek feladata a jóváhagyó hatóság nevében vizsgálatok, illetőleg a kezdeti értékelés és egyéb vizsgálatok vagy ellenőrzések elvégzése. E feladatokat maga a jóváhagyó hatóság is elláthatja.

32.    „virtuális vizsgálati módszer”: számításokat magában foglaló számítógépes szimuláció, amely bemutatja, hogy az adott jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység megfelel valamely jogi szabályozásban meghatározott műszaki követelménynek. A virtuális vizsgálati módszer alkalmazásakor nincs szükség valódi jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység vizsgálatára.

33.    „típusbizonyítvány”: típus-jóváhagyó okmány, vagyis az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazolja, hogy a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység típusa jóváhagyást kapott;

34.    „EK-típusbizonyítvány”: az e Függelék A/6. mellékletében vagy az MR A. Függelékének megfelelő mellékleteiben meghatározott okmány, amellyel az A/4. melléklet I. vagy II. részében felsorolt valamely ENSZ-EGB előírás mellékletében meghatározott jóváhagyási értesítő is egyenértékűnek tekintendő;

35.    „egyedi jóváhagyási bizonyítvány”: egyedi forgalomba helyezési engedély, vagyis az a dokumentum, amellyel a jóváhagyó hatóság hivatalosan igazolja, hogy az adott jármű jóváhagyásban részesült;

36.    „megfelelőségi nyilatkozat”: az A/9. mellékletben meghatározott, a gyártó által kiállított dokumentum, amely igazolja, hogy az ezen függelékkel összhangban jóváhagyott típussorozathoz tartozó jármű megfelelt valamennyi jogi szabályozásnak a gyártása idején;

37.    „adatközlő lap”: az A/1. vagy az A/3. melléklet, továbbá az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelv vagy rendelet szerinti dokumentum, amely előírja azokat az adatokat, amelyeket a kérelmezőnek közölnie kell. Az adatközlő lap elektronikus fájlban való benyújtása megengedett;

38.    „adatközlő mappa”: a kérelmező által benyújtott teljes mappa, amely tartalmazza az adatközlő lapot, a fájlt, az adatokat, rajzokat, fényképeket stb. Az adatközlő mappa elektronikus fájl formájában való benyújtása megengedett;

39.    „információs csomag”: az adatközlő mappa, valamint a vizsgálati jegyzőkönyvek és minden más dokumentum, amelyet a vizsgáló intézmény vagy a jóváhagyó hatóság feladatköre gyakorlása során az adatközlő mappához csatolt. Az információs csomag elektronikus fájlban való benyújtása megengedett;

40.    „információs csomag tartalomjegyzéke”: az információs csomag tartalmát felsoroló, az oldalak egyértelmű azonosítása érdekében megfelelő számozással vagy egyéb jelzéssel ellátott dokumentum, amelynek formája lehetővé teszi az EK-típusjóváhagyás kezelése egymást követő lépéseinek, különösen a változtatások és a frissítések időpontjainak nyilvántartását.

II. FEJEZET

ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

4. cikk

A jóváhagyó hatóság kötelezettségei

(1)    A jóváhagyó hatóság csak azon járműveket, rendszereket, alkatrészeket vagy önálló műszaki egységeket hagyja jóvá, amelyek megfelelnek ezen függelék követelményeinek.

(2)    A jóváhagyó hatóság csak azon járműveket, rendszereket, alkatrészeket és önálló műszaki egységeket veszi nyilvántartásba, illetve csak azok értékesítését vagy forgalomba helyezését engedélyezi, amelyek megfelelnek ezen függelék követelményeinek.

A jóváhagyó hatóság nem tiltja meg, korlátozza vagy akadályozza a járművek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek nyilvántartásba vételét, értékesítését, forgalomba helyezését és közúti forgalomban való használatát az ezen függelék által szabályozott szerkezeti vagy működési kérdésekkel kapcsolatos okokból, amennyiben azok megfelelnek e függelékben meghatározott követelményeknek.

5. cikk

A gyártó kötelezettségei

(1)    A gyártó teljes körűen felelős a jóváhagyó hatósággal szemben a jóváhagyási eljárás minden vonatkozásában, valamint a gyártási eljárások megfelelőségért, függetlenül attól, hogy a gyártó közvetlenül részt vesz-e a jármű, rendszer, alkatrész vagy önálló műszaki egység valamennyi gyártási lépcsőjében.

(2)    A többlépcsős típus-jóváhagyási eljárásban minden egyes gyártó felelős az általa irányított gyártási lépcsőben hozzáadott rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek jóváhagyásáért és a gyártási eljárások megfelelőségért .

A korábbi lépcsőkben már jóváhagyott alkatrészeket vagy rendszereket módosító gyártó felelős ezen alkatrészek és rendszerek jóváhagyásáért és a gyártási eljárások megfelelőségért.

(3)    Ezen függelék alkalmazásában az EGT tagállamokon kívül letelepedett gyártónak a jóváhagyó hatóság előtti képviselete céljából az EGT tagállamban letelepedett képviselőt kell kineveznie.

III. FEJEZET

EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK

6. cikk

A járművek EK-típusjóváhagyása esetén követendő eljárások

(1)    A gyártó az alábbi eljárások valamelyikét választhatja:

a)    lépésenkénti típusjóváhagyás;

b)    egylépéses típusjóváhagyás;

c)    vegyes típusjóváhagyás.

(2)    A lépésenkénti típusjóváhagyás iránti kérelemnek tartalmazni kell az A/3. mellékletben előírt adatokat tartalmazó adatközlő mappát és csatolni kell hozzá az A/4. vagy az A/11. mellékletben felsorolt alkalmazandó jogi szabályozások alapján előírt típusbizonyítványok teljes csomagját. Rendszer vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetén a jogi szabályozások szerint, a jóváhagyó hatóság a jóváhagyás kibocsátásáig vagy megtagadásáig hozzáféréssel rendelkezik a kapcsolódó információs csomaghoz.

(3)    Az egylépéses típusjóváhagyás iránti kérelem az A/1. melléklet alapján előírt, az A/4. vagy az A/11. mellékletben és adott esetben az A/3. melléklet II. részében meghatározott jogi szabályozásokkal kapcsolatos vonatkozó információt tartalmazó adatközlő mappából áll.

(4)    Vegyes típus-jóváhagyási eljárás esetén a jóváhagyó hatóság felmentheti a gyártót a rendszerre vonatkozó egy vagy több EK-típusbizonyítvány bemutatása alól, feltéve hogy az adatközlő mappába belefoglalják az A/1. mellékletben meghatározott, a rendszereknek a jármű-jóváhagyási szakasz során való jóváhagyásához szükséges adatokat, amely esetben minden egyes EK-típusbizonyítványt, amelynek bemutatása alól felmentést adtak, vizsgálati jegyzőkönyvvel kell felváltani.

(5)    A (2), (3) és (4) bekezdés sérelme nélkül többlépcsős típusjóváhagyás céljára az alábbi információt kell benyújtani:

a)    az első lépcsőben az adatközlő mappának az a része és azok az EK-típusbizonyítványok, amelyek a teljes járműhöz szükségesek, de csak akkor, ha ezek az alapjármű gyártási állapotát érintik;

b)    a második és minden további lépcsőben az adatközlő mappa és az EK-típusbizonyítványok közül azok, amelyek a mindenkori gyártási fokozat tekintetében relevánsak, valamint a járműre vonatkozó, az előző gyártási fokozatban kiadott EK-típusbizonyítványok másolata; továbbá a gyártó teljes körű információt szolgáltat az általa a járművön végzett változtatásokról és kiegészítésekről.

Az a) vagy b) pontban említett információt be lehet nyújtani a (4) bekezdésben leírt vegyes típus-jóváhagyási eljárás szerint.

(6)    A gyártó a kérelmet a jóváhagyó hatóságnak nyújtja be. Egy adott járműtípus tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be és kizárólag egy tagállamban.

Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani.

(7)    A jóváhagyó hatóság indokolt kérelemmel felhívhatja a gyártót további információ benyújtására az arra vonatkozó döntés lehetővé tétele érdekében, hogy milyen vizsgálatok szükségesek vagy e vizsgálatok elvégzésének megkönnyítése érdekében.

(8)    A gyártó biztosítja a jóváhagyó hatóság számára a típus-jóváhagyási eljárás kielégítő elvégzéséhez szükséges számú járművet.

7. cikk

A rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek
EK-típusjóváhagyása esetén követendő eljárás

(1)    A gyártó a kérelmet a jóváhagyó hatóságnak nyújtja be. Egy adott rendszer- vagy alkatrésztípus vagy önálló műszaki egység típusa tekintetében kizárólag egy kérelem nyújtható be és kizárólag egy tagállamban. Minden jóváhagyandó típusra külön kérelmet kell benyújtani.

(2)    A kérelemhez csatolni kell az adatközlő mappát, amelynek tartalmát az MR. mellékleteivel implementált közösségi irányelv vagy rendelet által meghatározottak szerint.

(3)    A jóváhagyó hatóság indokolt kérelemmel felhívhatja a gyártót további információ benyújtására az arra vonatkozó döntés lehetővé tétele érdekében, hogy milyen vizsgálatok szükségesek vagy e vizsgálatok elvégzésének megkönnyítése érdekében.

(4)    A gyártó biztosítja a jóváhagyó hatóság számára a vonatkozó külön függelékekben vagy rendeletekben a szükséges vizsgálatok elvégzéséhez előírt számú járművet, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet.

IV. FEJEZET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI ELJÁRÁSOK ELVÉGZÉSE

8. cikk

Általános rendelkezések

(1)    A jóváhagyó hatóság nem adhatja meg az EK-típusjóváhagyást, amíg nincs biztosítva, hogy a 12. cikkben említett eljárásokat szabályszerűen és kielégítően végrehajtották.

(2)    A jóváhagyó hatóság az EK-típusjóváhagyásokat a 9. és a 10. cikkel összhangban adja meg.

(3)    Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy valamely jármű-, rendszer- alkatrésztípus vagy önálló műszaki egység típusa, annak ellenére, hogy az előírt rendelkezéseknek megfelel, súlyosan veszélyezteti a közúti közlekedés biztonságát vagy súlyosan károsítja a környezetet vagy a közegészséget, visszautasíthatja az EK-típusjóváhagyás kiadását. Ilyen esetben azonnal részletes dossziét küld a többi tagállamnak és a Bizottságnak, amely tartalmazza a döntés indokolását és a megállapított tények bizonyítását.

(4)    A kiadott EK-típusbizonyítványokat az A/7. mellékletben meghatározott módszernek megfelelően kell számozni.

(5)    A jóváhagyó hatóság a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak 30 napon belül megküldi a jármű EK-típusbizonyítvány másolatát annak mellékleteivel együtt minden egyes jóváhagyott járműtípusra vonatkozóan. A papíralapú adathordozó elektronikus fájllal is helyettesíthető.

(6)    A jóváhagyó hatóság késedelem nélkül tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait minden járműjóváhagyás megtagadásáról vagy visszavonásáról, a döntés indokolásának mellékelésével.

(7)    A jóváhagyó hatóság háromhavonta megküldi a többi tagállam jóváhagyó hatóságainak az általa az előző időszakban kiadott, módosított, megtagadott vagy visszavont, rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozó EK-típusjóváhagyások jegyzékét. A jegyzék az A/14. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.

(8)    Az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság valamely másik tagállam kérésére a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül elküldi a szóban forgó EK-típusjóváhagyás másolatát a mellékletekkel együtt. A papíralapú adathordozó elektronikus fájllal is helyettesíthető.

9. cikk

A járművekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1)    A jóváhagyó hatóság EK-típusjóváhagyást ad ki az alábbiak vonatkozásában:

a)    olyan járműtípus, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik és az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban meghatározott műszaki követelményeknek megfelel;

b)    olyan különleges rendeltetésű járműtípus, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik és az A/11. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban meghatározott műszaki követelményeknek megfelel;

Az A/5. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazni kell.

(2)    A jóváhagyó hatóság többlépcsős típusjóváhagyást ad ki az olyan nem teljes vagy befejezett járműre, amely az adatközlő mappában szereplő jellemzőkkel rendelkezik és amely, gyártási állapotától függően, megfelel az A/4. vagy az A/11. mellékletben felsorolt műszaki követelményeknek.

A többlépcsős típusjóváhagyás alkalmazandó a más gyártó által átalakított vagy módosított teljes járművekre is.

Az A/17. mellékletben meghatározott eljárásokat alkalmazni kell.

(3)    A jóváhagyó hatóság minden egyes járműtípus esetében:

a)    az A/8. mellékletben meghatározott mintának megfelelően tölti ki az EK-típusbizonyítvány megfelelő szakaszait, beleértve a csatolt vizsgálati eredménylapot is;

b)    összeállítja vagy ellenőrzi az információs csomag tartalomjegyzékét;

c)    a kitöltött bizonyítványt és annak mellékleteit késedelem nélkül kiadja a kérelmezőnek.

(4)    Az olyan EK-típusjóváhagyás esetében, amelynek érvényességét korlátozták vagy amellyel kapcsolatban a jogi szabályozások bizonyos rendelkezései alól felmentést adtak a 20. vagy a 22. cikkel vagy az A/11. melléklettel összhangban, az EK-típusbizonyítványban fel kell tüntetni e korlátozásokat vagy felmentéseket.

(5)    Amennyiben az adatközlő mappa különleges rendeltetésű járművekre vonatkozóan az A/11. mellékletben megadott rendelkezéseket határoz meg, az EK-típusbizonyítványban fel kell tüntetni ezeket a rendelkezéseket.

(6)    Amennyiben a gyártó a vegyes típus-jóváhagyási eljárást választja, a jóváhagyó hatóság az adatközlő lap – amelynek mintája az A/3. mellékletben található – III. részében feltünteti a jogi szabályozásokban meghatározott azon vizsgálati jegyzőkönyvekre vonatkozó hivatkozásokat, amelyek tekintetében nem áll rendelkezésre EK-típusbizonyítvány.

(7)    Amennyiben a gyártó az egylépéses típus-jóváhagyási eljárást választja, a jóváhagyó hatóság létrehozza az alkalmazandó jogi szabályozások jegyzékét, amelynek formanyomtatványa az A/6. melléklet függelékében talál-ható és az EK-típusbizonyítványhoz csatolja.

10. cikk

A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó
különleges rendelkezések

(1)    A jóváhagyó hatóság EK-típusjóváhagyást ad azon rendszer tekintetében, amely az adatközlő mappa adatainak megfelel és amely az A/4. vagy az A/11. melléklet előírása szerint a vonatkozó külön függelékben vagy rendeletben meghatározott műszaki követelményeket teljesíti.

(2)    A jóváhagyó hatóság alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyást ad azon alkatrészek és önálló műszaki egységek tekintetében, amelyek az adatközlő mappa adatainak megfelelnek és amelyek az A/4. melléklet előírása szerint a vonatkozó külön függelékben vagy rendeletben meghatározott műszaki követelményeket teljesítik.

(3)    Ha az alkatrészekre vagy az önálló műszaki egységekre – függetlenül attól, hogy javításra, szervizelésre vagy karbantartásra szánják-e azokat – a jármű rendszer-típusjóváhagyása is vonatkozik, nincs szükség kiegészítő, az alkatrészre vagy az önálló műszaki egységre vonatkozó típusjóváhagyásra, kivéve ha a vonatkozó jogi szabályozás előírja azt.

(4)    Ha az alkatrész vagy az önálló műszaki egység csak a jármű más részeivel együtt tölti be funkcióját vagy mutatkoznak meg különleges jellemzői és ezáltal a követelmények betartásának ellenőrzése csak akkor lehetséges, amikor az alkatrész vagy az önálló műszaki egység az említett többi járműrésszel kapcsolatban működik, akkor az alkatrész vagy önálló műszaki egység EK-típusjóváhagyásának hatályát ennek megfelelően korlátozni kell. Ezekben az esetekben az EK-típusbizonyítvány meghatározza a felhasználására vonatkozó esetleges korlátozást és megjelöli a beszerelésére vonatkozó különleges feltételeket. Ha az ilyen alkatrészt vagy önálló műszaki egységet a járműgyártó szerelte be, akkor a felhasználásra vonatkozó alkalmazandó korlátozások vagy a beszerelésre vonatkozó feltételek betartását a jármű jóváhagyásának időpontjában kell ellenőrizni.

11. cikk

Az EK-típusjóváhagyáshoz szükséges vizsgálatok

(1)    Az ezen függelékben és az A/4. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban meghatározott műszaki előírások betartását a kijelölt vizsgáló intézmények által végzett megfelelő vizsgálatok révén kell igazolni.

(2)    A szükséges vizsgálatokat olyan járműveken, alkatrészeken és önálló műszaki egységeken kell elvégezni, amelyek megfelelnek a jóváhagyandó típusnak.

A gyártó azonban – a jóváhagyó hatósággal egyetértésben – olyan járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet is választhat, amely bár nem felel meg a jóváhagyandó típusnak, de a teljesítmények szükséges szintje tekintetében számos nagyon kedvezőtlen jellemzőt kombinál. A döntéshozatal támogatása érdekében a kiválasztási eljárás során virtuális vizsgálati módszereket lehet alkalmazni.

(3)    Az (1) bekezdésben említett vizsgálati eljárások helyett a jóváhagyó hatóság hozzájárulásával, a gyártó kérésére virtuális vizsgálati módszereket lehet alkalmazni, tekintettel az A/16. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokra.

(4)    A virtuális vizsgálati módszerekre vonatkozó általános feltételeket az A/16. melléklet 1. függeléke tartalmazza.

Az A/16. mellékletben felsorolt jogi szabályozások mindegyikére vonatkozó különleges vizsgálati feltételeket és azok kapcsolódó eljárási szabályait az A/16. melléklet 2. függeléke határozza meg.

12. cikk

A gyártás megfelelőségével kapcsolatos intézkedések

(1)    Az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság – szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve –megteszi a szükséges intézkedéseket az A/10. számú. melléklet szerint és megvizsgálja, hogy megfelelő lépéseket tettek-e annak biztosítására, hogy a járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek gyártása – az esettől függően – megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

(2)    Az EK-típusjóváhagyást kiadó jóváhagyó hatóság e jóváhagyás tekintetében – szükség esetén a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival együttműködve –megteszi a szükséges ellenőrző intézkedéseket az A/10. számú. melléklet szerint annak biztosítására, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedések megfelelőek maradjanak és a járművek, rendszerek, alkat-részek vagy önálló műszaki egységek gyártása – az esettől függően – továbbra is megfeleljen a jóváhagyott típusnak.

A termékek jóváhagyott típussal való megegyezőségének igazolása az A/10. számú. mellékletben, valamint az egyedi követelményeket tartalmazó említett jogi szabályozásokban foglalt eljárásokra korlátozódik. E célból az EK-típusjóváhagyást megadó tagállam jóváhagyó hatósága a gyártó telephelyén – beleértve a gyártólétesítményeket is – vett mintákon elvégezhet bármilyen, az A/4. vagy az A/11. számú. mellékletben felsorolt jogi szabályozásokban előírt ellenőrzést vagy vizsgálatot.

(3)    Ha a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy az (1) bekezdésben említett intézkedéseket nem alkalmazzák vagy jelentősen eltérnek a közösen megállapodott intézkedésektől és ellenőrzési tervektől vagy amelyeknek alkalmazása annak ellenére megszűnt, hogy a gyártás folytatódik, akkor meg kell tennie a szükséges intézkedéseket – beleértve a típusjóváhagyás visszavonását is – annak biztosítása érdekében, hogy pontosan betartsák a gyártás-megfelelőségi eljárást.

V. FEJEZET

AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSAI

13. cikk

Általános rendelkezések

(1)    A gyártó késedelem nélkül köteles tájékoztatni az EK-típusjóváhagyást megadó jóváhagyó hatóságot az információs csomagban rögzített adatok minden változásáról. Az említett jóváhagyó hatóság az e fejezetben meghatározott szabályoknak megfelelően eldönti, hogy melyik eljárást kell követni. Adott esetben a jóváhagyó hatóság a gyártóval konzultálva eldöntheti, hogy szükség van-e új EK-típusjóváhagyás megadására.

(2)    Az EK-típusjóváhagyás módosítási kérelmét kizárólag ahhoz a jóváhagyó hatósághoz lehet benyújtani, amely az eredeti EK-típusjóváhagyást megadta.

(3)    Amennyiben ez a jóváhagyó hatóság megállapítja, hogy a módosításhoz új ellenőrzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség, akkor ennek megfele-lően tájékoztatja a gyártót. A 14. és 15. cikkben említett eljárások csak a szükséges új ellenőrzések és új vizsgálatok sikeres elvégzése után kerülnek alkalmazásra.

14. cikk

A járművekre vonatkozó különleges rendelkezések

(1)    Az információs csomagban rögzített információk megváltoztatása esetén a módosítást „felülvizsgálat”-nak kell nevezni.

Ilyen esetben a jóváhagyó hatóság – amennyiben szükséges – kiadja az információs csomag felülvizsgált oldalait, amelyen egyértelműen feltüntetik a változás jellegét és az új kiadás keltét. Az információs csomag egységes szerkezetbe foglalt, frissített változatát – a változtatások részletes leírásával kiegészítve olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

(2)    A felülvizsgálatot „kiterjesztés”-nek kell nevezni, ha az (1) bekezdés rendelkezésein kívül:

a)    további ellenőrzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség;

b)    az EK-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szereplő bármely információ megváltozott;

c)    a jogi szabályozások értelmében a jóváhagyott járműtípusra vonat-kozóan új követelmények lépnek életbe.

Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság kiterjesztési számmal jelölt felülvizsgált EK-típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig megadott, egymást követő kiterjesztések számának megfelelően növekszik.

A jóváhagyási bizonyítványból a kiterjesztés oka és az új kiadás kelte világosan ki kell, hogy derüljön.

(3)    Módosított oldalak vagy egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét, amely mellékletként a jóváhagyási bizonyítványhoz van csatolva, úgy kell módosítani, hogy abból a legutolsó kiterjesztés vagy felülvizsgálat kelte, illetve a naprakész változat legutolsó egységes szerkezetbe foglalásának kelte kiderüljön.

(4)    Nincs szükség a járműtípus jóváhagyásának módosítására, amennyiben a (2) bekezdés c) pontjában említett új követelmények műszaki szempontból lényegtelenek az említett járműtípus tekintetében vagy más járműkategóriákat érintenek, mint amely kategóriához a járműtípus tartozik.

15. cikk

A rendszerekre, alkatrészekre vagy önálló műszaki egységekre vonatkozó
különleges rendelkezések

(1)    Az információs csomagban rögzített információk megváltoztatása esetén a módosítást „felülvizsgálat”-nak kell nevezni.

Ilyen esetekben a jóváhagyó hatóság – amennyiben szükséges – kiadja az információs csomag felülvizsgált oldalait, amelyeken egyértelműen feltüntetik a változás jellegét és az új kiadás keltét. Az információs csomag egy-séges szerkezetbe foglalt, naprakész változatát – a változtatások részletes leírásával kiegészítve – olyannak kell tekinteni, mint amely megfelel e követelménynek.

(2)    A felülvizsgálatot „kiterjesztés”-nek kell nevezni, ha az (1) bekezdés rendelkezésein kívül:

a)    további ellenőrzésekre vagy új vizsgálatokra van szükség;

b)    az EK-típusbizonyítványban (kivéve annak mellékleteit) szereplő bármely információ megváltozott;

c)    az alkalmazandó jogi szabályozások értelmében a jóváhagyott rendszerre, alkatrészre vagy önálló műszaki egységre vonatkozóan új követelmények lépnek életbe.

A jóváhagyó hatóság kiterjesztési számmal jelölt felülvizsgált EK-típusbizonyítványt ad ki, amelynek kiterjesztési száma az eddig megadott, egymást követő kiterjesztések számának megfelelően növekszik. Azokban az esetekben, amikor a módosítást a (2) bekezdés c) pontjának alkalmazása teszi szükségessé, a jóváhagyási szám harmadik szakaszát naprakésszé kell tenni.

A jóváhagyási bizonyítványból a kiterjesztés oka és az új kiadás kelte világosan ki kell, hogy derüljön.

(3)    Módosított oldalak vagy egységes szerkezetbe foglalt, naprakész változat kiadása esetén az információs csomag tartalomjegyzékét, amely mellékletként a jóváhagyási bizonyítványhoz van csatolva, úgy kell módosítani, hogy abból a legutolsó kiterjesztés vagy felülvizsgálat kelte, illetve a naprakész változat legutolsó egységes szerkezetbe foglalásának kelte kiderüljön.

16. cikk

A módosítások kiadása és a módosításokról szóló értesítés

(1)    Kiterjesztés esetén a jóváhagyó hatóság naprakésszé teszi az EK-típusbizonyítvány valamennyi vonatkozó rovatát, annak mellékleteit, valamint az információs csomag tartalomjegyzékét. A naprakésszé tett bizonyítványt és annak mellékleteit indokolatlan késedelem nélkül kell kiadni a kérelmezőnek.

(2)    Felülvizsgálat esetén a jóváhagyó hatóság a felülvizsgált dokumentumokat vagy az egységes szerkezetbe foglalt, naprakésszé tett változatot – adott esetben az információs csomag felülvizsgált tartalomjegyzékét is beleértve – indokolatlan késedelem nélkül kiadja a kérelmezőnek.

(3)    A jóváhagyó hatóság a 8. cikkben említett eljárásoknak megfelelően értesíti a többi tagállam jóváhagyó hatóságait az EK-típusjóváhagyás módosításairól.

VI. FEJEZET

AZ EK-JÁRMŰTÍPUSJÓVÁHAGYÁS HATÁLYA

17. cikk

A hatály megszűnése

(1)    Az EK jármű-típusjóváhagyás hatálya a következő esetekben szűnik meg:

a)    a jóváhagyott járműre alkalmazandó jogi szabályozásokban új követelmények válnak kötelezővé az új járművek nyilvántartásba vétele, értékesítése vagy forgalomba helyezése tekintetében és nem lehetséges a jóváhagyás ennek megfelelő naprakésszé tétele;

b)    a jóváhagyott jármű gyártását önként és végérvényesen megszün-tetik;

c)    a jóváhagyás érvényessége különleges korlátozás következtében lejár.

(2)    Amennyiben csak a típuson belüli egy változat vagy a változaton belüli egy kivitel válik érvénytelenné, az EK-típusjóváhagyás hatálya csak abban az esetben szűnik meg, ha arról a bizonyos változatról vagy kivitelről van szó.

(3)    Amennyiben egy bizonyos járműtípus gyártása végérvényesen megszűnik, a gyártó értesíti azt a jóváhagyó hatóságot, amely az EK jármű-típusjóváhagyást megadta. Az ilyen értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül az említett hatóság ennek megfelelően tájékoztatja a többi tagállam jóváhagyó hatóságait.

A 27. cikk csak az e cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett körülmények esetén bekövetkező megszüntetés esetén alkalmazandó.

(4)    A (3) bekezdés sérelme nélkül azokban az esetekben, amikor esedékes, hogy az EK jármű-típusjóváhagyás hatálytalanná válik, a gyártó értesíti a jóváhagyó hatóságot, amely az EK-típusjóváhagyást megadta.

A jóváhagyó hatóság késedelem nélkül közöl valamennyi vonatkozó információt a többi tagállam jóváhagyó hatóságaival, hogy – adott esetben – lehetővé tegye a 27. cikk alkalmazását. Az említett közlemény különösen a legutolsó legyártott jármű gyártási dátumát és azonosítási számát határozza meg közelebbről.

VII. FEJEZET

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT ÉS JELÖLÉSEK

18. cikk

Megfelelőségi nyilatkozat

(1)    A gyártó, mint a járműre vonatkozó EK-típusjóváhagyás tulajdonosa minden, a jóváhagyott típussal megegyezően gyártott teljes, nem teljes vagy befejezett járműhöz megfelelőségi nyilatkozatot mellékel.

a)    A megfelelőségi nyilatkozat a jármű gyártója által a vásárlónak annak biztosítása érdekében tett nyilatkozatot jelent, hogy az általa vásárolt jármű a gyártása időpontjában megfelel az Európai Unió hatályos jogszabályainak.

A megfelelőségi nyilatkozat azt a célt is szolgálja, hogy lehetővé tegye az illetékes hatóság számára a járművek nyilvántartásba vételét anélkül, hogy a kérelmező számára kiegészítő műszaki dokumentáció benyújtását kellene előírniuk.

E célok érdekében a megfelelőségi nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:

aa)    járműazonosító szám;

ab)    a jármű pontos műszaki jellemzői (azaz a különböző rovatokban értéktartományok feltüntetése nem megengedett).

b)    A megfelelőségi nyilatkozat két oldalból áll.

ba)    1. oldal, amely a gyártó megfelelőségi nyilatkozatát tartalmazza. Ez a sablon ugyanaz minden járműkategóriára.

bb)    2. oldal, amely a jármű fő jellemzőinek műszaki leírása. A 2. oldalon szereplő sablon az egyes járműkategóriákhoz igazodik.

c)    A megfelelőségi nyilatkozatot legfeljebb A4-es formátumban (210 x 297 mm) vagy legfeljebb A4-esre hajtogatható formátumban kell kiállítani.

d)    A bb) pontban foglalt rendelkezések sérelme nélkül, a második oldalon feltüntetett értékeknek és mértékegységeknek a vonatkozó szabályozási aktusok típus-jóváhagyási dokumentációjában megadott értékeknek és mértékegységeknek kell lenniük. A gyártás megfelelőségének ellenőrzése esetén az értékeket a vonatkozó szabályozási aktusokban megállapított módszereknek megfelelően kell ellenőrizni. Az említett szabályozási aktusokban megengedett tűréshatárokat figyelembe kell venni.

Nem teljes vagy befejezett jármű esetén a gyártó csak azokat az adatokat tölti ki a megfelelőségi nyilatkozat 2. oldalán, amelyeket a folyamatban lévő jóváhagyási szakasz szerint ki kell egészíteni vagy meg kell változtatni és adott esetben mellékeli a bizonyítványhoz a megelőző szakaszra vonatkozó valamennyi megfelelőségi nyilatkozatot.

(2)    A megfelelőségi nyilatkozatot a Közösség egyik hivatalos nyelvén kell megfogalmazni. A tagállamok kérhetik a megfelelőségi nyilatkozat saját nyelvükre vagy nyelveikre történő lefordítását.

(3)    A megfelelőségi nyilatkozatot úgy kell megtervezni, hogy védett legyen a hamisítás ellen. E célból olyan papírt kell használni, amely vagy színes grafikai ábrákkal vagy pedig a gyártó azonosítási jelét tartalmazó vízjellel van védve.

(4)    A megfelelőségi nyilatkozatot teljes egészében ki kell tölteni és a bizonyítvány a jogszabályban előírt korlátozásokon kívül nem tartalmazhat korlátozásokat a jármű használata tekintetében.

(5)    Az A/9. számú. melléklet I. részében leírt, a 20. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően jóváhagyott járművekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat címében megjeleníti „A teljes/befejezett járművekbe szánt, a 20. cikk szerint jóváhagyott típus (ideiglenes jóváhagyás)” szöveget.

(6)    Az A/9. számú melléklet I. részében leírt, a 22. cikknek megfelelően jóváhagyott járműtípusokra vonatkozó megfelelőségi nyilatkozat címében megjeleníti a „a kis sorozatban típusjóváhagyott teljes/befejezett járművekbe szánt” kifejezést, valamint ennek közvetlen közelében a gyártás évét, amelyet az 1-es számjegy és az A/12. számú mellékletben szereplő táblázatban feltüntetett határérték között elhelyezkedő sorszám követ, minden egyes gyártási évre vonatkozóan megjelölve az említett jármű sorszámát az adott évben gyártott sorozaton belül.

(7)    Az (1) bekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül a gyártó a megfelelőségi nyilatkozatban foglalt adatokat vagy információkat a tagállam nyilvántartási hatóságához elektronikus úton is továbbíthatja.

(8)    A megfelelőségi nyilatkozat másolatát csak a gyártó adhatja ki. A „másolat” szónak világosan láthatónak kell lennie a bizonyítvány másolatainak előlapján.

(9)    A megfelelőségi nyilatkozat A. mintája (teljes jármű) olyan járművekre vonatkozik, amelyek a közúton anélkül használhatók, hogy a jóváhagyásukhoz további gyártási lépcsőt igényelnének.

(10)    A megfelelőségi nyilatkozat B. mintája (befejezett járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásukhoz további lépcsőn mentek át.

Ez a többlépcsős jóváhagyási folyamat szokásos eredménye (pl. járműgyártó által épített alvázra második lépcsős gyártó által épített busz).

A többlépcsős folyamat során hozzáadott további jellemzőket röviden kell ismertetni.

(11)    A megfelelőségi nyilatkozat C. mintája (nem teljes járművek) olyan járművekre vonatkozik, amelyek jóváhagyásához további gyártási lépcső szükséges (pl. tehergépkocsi-alváz).

A félpótkocsikhoz tartozó vontatók kivételével az N kategóriába tartozó, vezetőfülkés, alvázzal ellátott járművekre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatoknak a C. minta szerintinek kell lenniük.

19. cikk

EK típus-jóváhagyási jel

(1)    Valamely alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártója – fü