nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
58/2009. (X. 30.) IRM rendelet
az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
2011-01-01
2016-09-14
2
Jogszabály

58/2009. (X. 30.) IRM rendelet

az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni

a) az igazságügyi szakértőnek az igazságügyi szakértői kamarai tagsága szünetelésének engedélyezése iránti kérelme elbírálásáért,

b) a szakértőjelöltnek a szakértőjelölti igazolvány kiállítása iránti kérelme elbírálásáért.

2. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti kérelem elbírálásának igazgatási szolgáltatási díja 7600 forint.

(2) Az 1. § b) pontja szerinti kérelem elbírálásának igazgatási szolgáltatási díja 5300 forint.

3. § (1) A 2. § szerinti díjat az első fokon eljáró területi igazságügyi szakértői kamara (a továbbiakban: területi kamara) e rendelet mellékletében megnevezett és felsorolt fizetési számlájára kell átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással megfizetni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átutalási vagy postai készpénz-átutalási megbízáson

a) az 1. § a) pontja szerinti kérelem esetén a SZÜNETELÉS technikai azonosító kódot,

b) az 1. § b) pontja szerinti kérelem esetén az IGAZOLVÁNY technikai azonosító kódot

fel kell tüntetni.

(3) A díj megfizetését az eljárás lefolytatása iránti kérelem benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a postai készpénz-átutalási megbízás feladást igazoló szelvényrészével vagy ezek másolatával igazolni kell.

4. § (1) A díjat akkor is meg kell fizetni, ha a szakértő vagy a szakértőjelölt a kérelmét visszavonta, továbbá ha azt a területi kamara vagy a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara elutasítja, vagy az eljárást megszünteti.

(2) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni. A hiánypótlásra visszaadott kérelem újbóli benyújtása esetén a díjat még egyszer nem kell megfizetni.

(3) A díjat a területi kamara kérelemre visszatéríti, ha az 1. § szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem visszavonásáról – az igazságügyi szakértő vagy a szakértőjelölt (a továbbiakban együtt: kérelmező) írásbeli bejelentése alapján – az érdemi intézkedést megelőzően tudomást szerzett. Érdemi intézkedés az eljárás megindításáról szóló értesítésnek vagy – ennek hiányában – a hiánypótlásnak a kérelmező részére a területi kamara által történő megküldése.

5. § (1)1 Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre harminc napon belül vissza kell téríteni.

(2) Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg utalását kéri. A díj visszatérítését a területi kamara a kérelmező által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással, vagy a postai címre kiutalással teljesíti.

(3) Hivatalból történő visszatérítés esetén a területi kamara a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai készpénz-átutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

6. § A díjak nyilvántartására és elszámolására a területi kamara esetében a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

Melléklet az 58/2009. (X. 30.) IRM rendelethez

Területi igazságügyi szakértői kamara elnevezése

Fizetési számlaszám

Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara

11703006-20033851

Debreceni Igazságügyi Szakértői Kamara

10200304-34018727

Győri Igazságügyi Szakértői Kamara

11737007-20589053

Kecskeméti Igazságügyi Szakértői Kamara

70300046-11024903-00000000

Miskolci Igazságügyi Szakértői Kamara

10402764-27615078

Pécsi Igazságügyi Szakértői Kamara

11731001-20149451

Szegedi Igazságügyi Szakértői Kamara

10912005-00000011-03670000

Veszprémi Igazságügyi Szakértői Kamara

12082001-00129389-00100007

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!