nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet
az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról
2009-04-01
2012-01-01
1

65/2009. (III. 31.) Korm. rendelet

az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló
201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosításáról1

A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

e) hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálat: az ÁNTSZ, illetve az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH által, vagy az ÁNTSZ, illetve MgSzH megbízásából végzett vízminőség vizsgálat;”

(2) Az R. 2. §-a a következő g)–l) pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában:]

„g) házi vízelosztó rendszer: minden olyan vízvezeték, szerelvény és berendezés, amely az ellátó hálózatban szolgáltatott ivóvíz külön jogszabály szerinti átadási pontja és az emberi fogyasztáshoz használt vízvételezési helyek között van, illetve ezekhez közvetlenül kapcsolódik;

h) ivóvízbiztonság: az ivóvízfogyasztáshoz, illetve használathoz kapcsolódó, ivóvíznyerésre szolgáló, vízkezelő és ellátó rendszerben, házi ivóvízhálózatban és vízvételre szolgáló helyeken elérhető legkisebb egészségkockázatot jelentő minőségi és működési jellemző;

i) ivóvízbiztonság hatósági ellenőrzése: az ivóvíz-szolgáltatás körülményeinek, a szolgáltató ivóvízminőséget befolyásoló tevékenységének és a vízminőség vizsgálati adatoknak az ÁNTSZ által végzett ellenőrzése és értékelése, illetve a vízminőség vizsgálati adatoknak a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az MgSzH által végzett ellenőrzése és értékelése;

j) hatósági vízminta: az ÁNTSZ, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH által vett, megjelölt és kísérőirattal ellátott vízminta;

k) ÁNTSZ illetékes intézete: az 1000 m3/nap-nál kisebb kapacitású és 5000 főnél kevesebb állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek esetén az ÁNTSZ kistérségi intézete, az ennél nagyobb, illetve egy kistérség határán átnyúló vízellátó rendszerek esetén az ÁNTSZ regionális intézete;

l) illetékes hatóság: az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH területi szerve.”

2. § (1) Az R. 4. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Közösségi – különösen egészségügyi, oktatási, szociális – létesítmény esetében a közösségi létesítmény fenntartójának kell gondoskodnia a vízbiztonság fenntartásáról annak érdekében, hogy a 3. §-ban meghatározott követelmények a vízhasználat tényleges helyén teljesüljenek.

(5) A házi vízelosztó rendszerben előforduló vízminőségi határérték túllépése miatt fennálló egészségügyi kockázat csökkentése érdekében az ÁNTSZ illetékes intézete

a) tájékoztatja az ingatlantulajdonosokat, illetve fenntartókat és az érintett fogyasztókat, valamint a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén az MgSzH területi szervét a vízminőség javítása érdekében szükséges és általuk tehető további intézkedésekről, beavatkozási lehetőségekről, illetve

b) meghatározza azon intézkedéseket, melyeket az üzemeltetőnek az ivóvíz hálózatba táplálása előtt meg kell tennie annak érdekében, hogy az ivóvíz minősége az ivóvízvételi helyeken megfeleljen az előírt követelményeknek, és ezen intézkedések megtételére az üzemeltetőt határozatban kötelezi.”

(2) Az R. 4. §-a a következő (6)–(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(6) Az 1000 m3/nap-nál nagyobb kapacitású vagy 5000 főt meghaladó állandó népességet ellátó vízellátó rendszerek vízbiztonság-irányítási rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek.

(7) Az OTH közegészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá az ivóvízbiztonsági tervet. A határozat visszavonásig érvényes.

(8) A vízszolgáltatónak az ivóvízbiztonsági terv közegészségügyi felülvizsgálatát négyévente az OTH-nál kell kezdeményeznie.

(9) A (6) bekezdés szerinti ivóvízbiztonsági terv jóváhagyásáról rendelkező határozatot a vízellátó rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezésére hatáskörrel rendelkező és illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek (a továbbiakban: felügyelőség) is meg kell küldeni.”

3. § (1) Az R. 5. § (4)–(5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az üzemeltető az általa végzett, illetve végeztetett valamennyi fogyasztásra szánt ivóvízre vonatkozó vizsgálat eredményét negyedévenként elektronikus úton megküldi az illetékes hatóságnak. Ha a vizsgálatok során az 1. számú melléklet A) és B) részében meghatározott határértékeket meghaladó érték fordul elő vagy az 1. számú melléklet C), D), E) részében meghatározott jelző vízminőségi jellemzők (indikátor paraméterek) szennyezést jeleznek, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény fordul elő, a vízellátó rendszer üzemeltetője azonnal tájékoztatja az illetékes hatóságot annak érdekében, hogy az a 6. § (5) bekezdés szerinti intézkedést megtegye.

(5) A vizsgálati eredmények összesítését, feldolgozását és értékelését, valamint jelentések készítését helyi szinten az ÁNTSZ illetékes intézete, központi szinten az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) végzi. A 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól felhasznált ivóvíz minőségi értékelését az MgSzH területi szerve, illetve az MgSzH Központ végzi. A nyilvántartást és a jelentést a 4. számú melléklet szerint kell elkészíteni.”

(2) Az R. 5. § (8)–(10) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(8) Az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH bármely olyan vízminőségi jellemző vizsgálatát is elrendelheti, amelyről feltételezhető, hogy olyan mennyiségben, illetőleg koncentrációban van jelen az ivóvízben, amely egészségügyi szempontból kockázatot jelenthet.

(9) A hatósági vízminőség-ellenőrző vizsgálatok költségét az ÁNTSZ, illetve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól történő ellenőrzés vizsgálati költségeit az MgSzH viseli.

(10) Az MgSzH és az ÁNTSZ kölcsönösen tájékoztatják egymást azokról az eltérésekről, illetve adatokról, amelyek egészségügyi vagy élelmiszer-biztonsági kockázattal vannak összefüggésben.”

4. § Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az ivóvíz minőségére vonatkozó, a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépése, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli esemény esetén az ÁNTSZ illetékes intézete a túllépés okát kivizsgálja és a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket elrendeli. A 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben az MgSzH területi szerve elrendeli az élelmiszer-vállalkozás részére a szükséges vízminőség-javító intézkedéseket. Ilyen intézkedések különösen a szennyezésre vezető műszaki eljárások megváltoztatását vagy a tevékenység tilalmát, a szennyező forrás eltávolítását, új vízbeszerzési forrásra történő áttérést, a szennyezés eltávolítását vízkezeléssel és/vagy fertőtlenítéssel, illetve a víz kezelésére és elosztására szolgáló eljárások megfelelő módosítását, illetve a vízzel érintkező anyagok minőségi megfelelőségének biztosítását célzó hatósági eljárások kezdeményezése.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedést a határérték-túllépésből, illetve a rendkívüli esemény által előidézett szennyezésből eredő egészségügyi kockázat mértékére figyelemmel kell elrendelni. Az elrendelt intézkedésről és az alapjául szolgáló vízminőség-ellenőrző vizsgálat eredményéről az ÁNTSZ illetékes intézete valamennyi érintett települési önkormányzatot, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál élelmiszer-előállításra történő felhasználása esetén az MgSzH területi szervét egyidejűleg értesíti.

(3) Az üzemeltető, illetve az élelmiszer-vállalkozás köteles a vizsgálat költségeit az illetékes hatóságnak megtéríteni, amennyiben arra az 5. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat elmulasztása miatt kerül sor, valamint ha a vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a határérték-túllépés az üzemeltető, illetve az élelmiszer-vállalkozás jogellenes magatartásának a következménye.

(4) Az egészségre veszélyt jelentő ivóvíz fogyasztását, felhasználását – függetlenül attól, hogy határérték-túllépés fordult-e elő – az ÁNTSZ illetékes intézete, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználását az MgSzH megtilthatja, korlátozhatja, vagy meghozhat bármilyen intézkedést, amelyet jogszabály hatáskörébe utal.

(5) Amennyiben az (1) és (4) bekezdések szerinti intézkedések a vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó vízellátó rendszereket érintik, az intézkedésekről az engedély kiadására illetékes és hatáskörrel rendelkező felügyelőséget is tájékoztatni kell.

(6) Az üzemeltető a fogyasztókat és a helyi önkormányzato(ka)t, illetve a 178/2002/EK rendelet szerinti ivóvíz élelmiszer-vállalkozásoknál történő felhasználása esetén az élelmiszer-vállalkozást köteles haladéktalanul tájékoztatni a 3. §-ban meghatározott határértékek bármelyikének túllépéséről, illetve szennyezés veszélyével járó rendkívüli eseményről azon eseteket kivéve, ha az ÁNTSZ illetékes intézetének állásfoglalása szerint a határértékektől való eltérés elhanyagolható. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a vízellátás korlátozásáról vagy betiltásáról, az átmeneti vízellátás módjáról és rendjéről, valamint a vízminőség-javításáról hozott intézkedésekre.

(7) Amennyiben egy településen, vagy – ha meghatározható – településrészen a lakosság által fogyasztott ivóvíz nitrit- vagy nitráttartalma az ÁNTSZ illetékes intézetének megállapítása szerint meghaladja az 1. számú melléklet B) táblázatában megadott határértéket, mindaddig gondoskodni kell az érintett területen lakó egy évnél fiatalabb csecsemők és a várandós anyák (8) bekezdés szerinti ivóvízellátásáról, amíg az ÁNTSZ illetékes intézete ezt előírja.

(8) Ha a (4) bekezdés szerint a víz ivásra, főzésre való felhasználását meg kell tiltani, az üzemeltető köteles az érintettek számára ivóvizet biztosítani

a) palackos (tasakos stb.) ellátás esetén legalább 3 liter/fő/nap,

b) egyéb (pl. tartálykocsis) ellátás esetében 5 liter/fő/nap mennyiségben, a lakóépülettől számított 300 m-en belül.

(9) A (8) bekezdés szerinti vízszolgáltatás költségét a helyi önkormányzat viseli, amennyiben az (5) bekezdés szerinti intézkedésre nem az üzemeltető jogellenes magatartása következtében került sor.

(10) Ha a vízszolgáltatás – a (4) bekezdésben foglaltakon kívüli okból – az üzemeltető által 6 óra időtartamot meghaladó előre tervezett leállítására kerül sor, az üzemeltető saját költségén – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – köteles ivóvizet biztosítani.

(11) Ha a 4. § (2) bekezdése szerinti vízbázisok valamely vízkivételi pontjánál az 1. számú melléklet D) részében meghatározott határértékek valamelyikének túllépése fordul elő, az üzemeltetőnek meg kell vizsgálnia a túllépés okát. Ha a határérték-túllépés természeti folyamatok következménye, vagy olyan ismert oka van, amely nem jelez váratlan szennyezést és a vízbázis külön jogszabály szerint biztonságban van – védelme (védőterület) biztosított – nincs szükség külön intézkedésre. Egyéb, nem természeti ok által kiváltott esetben a várható szennyezés kiküszöbölése érdekében az üzemeltetőnek megfelelő, biztonságosan üzemeltetett technológiát kell alkalmaznia, vagy a szennyezés kizárásáig vagy a technológia megvalósításáig a szennyezett vizet szolgáltató kuta(ka)t ki kell kapcsolnia a szolgáltatásból.

(12) A határértékektől való eltérés akkor tekinthető elhanyagolható mértékűnek, ha nem haladja meg a mérés megengedett hibahatárát és a határérték-túllépés az emberi egészségre nem jelent veszélyt.”

5. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Ivóvíz-szolgáltató létesítmények esetében az üzemeltető(k)nek minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az ivóvíz előállítása (beszerzése, kezelése, tárolása) és elosztása során használt vízkezelési technológiák és anyagok okozta szennyeződés ne juthasson az ivóvízbe olyan koncentrációban, hogy az veszélyt jelentsen az emberi egészségre.

(2) Az ivóvíz előállítása során használt hagyományos technológiák, valamint az ivóvízzel érintkezésbe kerülő hagyományos szerkezeti anyagok listáját és az ezekre vonatkozó előírásokat az 5. számú melléklet 2. része tartalmazza.

(3) Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák alkalmazását – az 5. számú melléklet 2. részében felsorolt hagyományos anyagok és technológiák kivételével – közegészségügyi szempontból az OTH engedélyezi. Az engedélyezés során az OTH figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a felhasználandó anyag, termék, technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. Az ivó- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek és a víz kezelésére használni kívánt technológiák alkalmassága megítélésének részletes szempontjait az OTH az ÁNTSZ honlapján közzéteszi. A kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet 1. része tartalmazza.

(4) A (3) bekezdés szerinti alkalmazási engedély határozatlan ideig érvényes. A határozatlan időre szóló engedély alapjául szolgáló dokumentációban szereplő, az engedélyben megjelölt adatok, illetve minőség módosulása esetén az engedélyesnek a korábbi helyett új alkalmazási engedélyt kell kérnie. Az egyéb adatokban bekövetkező változások tekintetében az engedélyest bejelentési kötelezettség terheli.

(5) Az engedélyezett anyagok, termékek, technológiák közegészségügyi felülvizsgálatát az engedélyesnek, ha az engedély ettől eltérő időt nem határoz meg, ötévente az OTH-nál kell kezdeményezni.

(6) A (3) bekezdés szerint kiadott engedélyekről az OTH nyilvántartást vezet.

(7) Az egészségügyi miniszter az új engedélyeket, valamint a nyilvántartásból való törlést évente, az engedélyezett anyagok, berendezések teljes listáját pedig ötévente tájékoztatóban közzéteszi.”

6. § Az R. 9. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A szolgáltatott ivóvíz minőségére vonatkozó adatok nyilvánosak. Az üzemeltető és a települési önkormányzat a helyben szokásos és leghatékonyabb módon köteles biztosítani, hogy megfelelő és naprakész információ álljon a fogyasztók rendelkezésére a szolgáltatott víz minőségéről. A víz egészségre gyakorolt hatásáról kérelemre az ÁNTSZ illetékes intézete ad felvilágosítást.

(2) Az ÁNTSZ regionális intézete – az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján – a régió ivóvíz-minőségi helyzetére vonatkozó adatokat negyedévenként elektronikus formában összesíti és megküldi az OTH-nak, továbbá évente írásos jelentést készít a régió ivóvíz-minőségi helyzetéről, amelyről tájékoztatja a vízszolgáltatókat, a felügyelőségeket és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat. Az OTH az éves településsoros ivóvíz-minőségi adatokat elektronikus formában átadja a Központi Statisztikai Hivatal részére. Az 5. §-ban előírt vizsgálatok és adatgyűjtés alapján az MgSzH területi szervei az élelmiszer-vállalkozások ivóvíz-minőségi helyzetére vonatkozó adatokat negyedévenként összesítik és megküldik az MgSzH Központnak, aki ezen adatokat az ÁNTSZ regionális intézetének megküldi.”

7. § (1) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 6. számú mellékletben felsorolt településeken az arzén, bór, fluorid és nitrit 1. számú melléklet B) részében meghatározott határértékeit, valamint az ammónium 1. számú melléklet C) részében meghatározott határértékeit legfeljebb 2009. december 25-ig lehet alkalmazni.”

(2) Az R. 10. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az ólomra vonatkozó 1. számú melléklet B) részében meghatározott határérték betartását az üzemeltetőnek 2013. december 25-től kell biztosítania.”

(3) Az R. 10. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(12) A 8. § előírásai tekintetében a 2009. április 1. napján érvényes engedélyek határozatlan időre kiadott engedélynek tekintendők. Ezen engedélyek 8. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgálatát 2009. április 1-jétől számított öt éven belül kell kezdeményezni.”

(4) Az R. 10. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Az érintett vízszolgáltatóknak az ivóvízbiztonsági tervet a több mint 100 000 főt ellátó rendszerek esetén legkésőbb 2012. július 1-jéig, az 50 000–100 000 főt ellátó rendszerek esetén legkésőbb 2013. július 1-jéig, az 5000–50 000 főt ellátó rendszerek esetén 2014. július 1-jéig kell benyújtani jóváhagyásra az OTH-hoz.”

(5) Az R. 10. §-a a következő (14) és (15) bekezdésekkel egészül ki és ezzel egyidejűleg az eredeti (14) bekezdés számozása (16) bekezdésre változik:

„(14) Az OTH az 5. § (7) bekezdés szerinti alternatív módszerek alkalmazásáról és a 3. számú melléklet 1. részében megállapított módszerekkel való egyenértékűségükről tájékoztatja az Európai Bizottságot.

(15) A 9. § (3) bekezdése alapján készített összefoglaló alapulvételével az Egészségügyi Minisztérium 3 évente jelentést küld az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bizottság) az emberi fogyasztásra szánt ivóvíz minőségéről. Minden jelentésben szerepelnie kell legalább minden, az átlag napi 1000 m3-t meghaladó hozamú vagy 5000 főnél többet ellátó ivóvízellátó rendszernek. A jelentésnek három naptári évre kell kiterjednie, és a jelentési időszak végét követő naptári év végéig az OTH-nak kell közzétenni. A jelentést a közzétételtől számított két hónapon belül meg kell küldeni a Bizottságnak.”

8. § (1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

(4) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. április 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. e rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított 2. § k) pontja 2010. január 1-jén lép hatályba.

(3) 2010. január 1-jéig valamennyi vízellátó rendszer tekintetében az ÁNTSZ regionális intézete az illetékes intézet.

(4) Az R. 1. § (2) bekezdésének e) pontjában a „regionális intézete (a továbbiakban: ÁNTSZ megyei intézete)” szövegrész helyébe az „illetékes intézete” szövegrész, az 1. § (3) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, a 7. § (3) bekezdésében az „ÁNTSZ megyei intézetének” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetének”, az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, a 7. § (6) bekezdésében, valamint az 1. számú melléklet C) részét követő Megjegyzések 3. pontjában az „ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézete” szövegrész, a 2. számú melléklet B) részében az „ÁNTSZ megyei intézetével” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ illetékes intézetével” szövegrész lép.

(5) Az R. 5. § (1) bekezdésében az „üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az ÁNTSZ megyei intézetével egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőrizze” szövegrész helyébe az „üzemeltető, illetve az élelmiszer-vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy az ivóvíz minőségét ivóvízvizsgálatra akkreditált laboratórium a 2. számú mellékletben meghatározottak alapján az illetékes hatósággal egyeztetett vizsgálati program szerint ellenőrizze” szövegrész lép.

(6) Az R. 5. § (2) bekezdésében „Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtását az ÁNTSZ megyei intézete” szövegrész helyébe „Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtását az illetékes hatóság” szövegrész lép.

(7) Az R. 10. § (10) bekezdésében, valamint az 5. számú melléklet 1.8 pontjában az „OKK-OKI” szövegrész helyébe az „OKI” szövegrész lép.

(8) Az R. 5. § (7) bekezdésében a „Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézetének (a továbbiakban: OKK-OKI) szakvéleménye alapján” szövegrész hatályát veszti.

(9) Az R. 7. § (1) bekezdésében az „az OKK-OKI szakvéleménye alapján,” szövegrész hatályát veszti.

(10) Az R. 7. § (3) bekezdésében az „az OKK-OKI szakvéleménye alapján” szövegrész hatályát veszti.

(11) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 10. § (2)–(3), (8) bekezdései hatályukat vesztik.

(12) A 7. § (5) bekezdésével megállapított, az R. 10. § (15) bekezdésében szereplő jelentést e rendelet hatálybalépését követően első alkalommal a 2008–2010. időszakra vonatkozóan kell elkészíteni.

(13) E rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.

(14) Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelv 7., 8., 9., 13. cikkének, valamint I. és II. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Antimon**

5,0

ěg/l

 

szövegrész helyébe a

Antimon

5,0

ěg/l

 

szöveg lép.

2. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Bromát**

10

ěg/l

4. megjegyzés

szövegrész helyébe a

Bromát

10

ěg/l

4. megjegyzés

szöveg lép.

3. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

1,2-diklór-etán**

3,0

ěg/l

 

szövegrész helyébe a

1,2-diklór-etán

3,0

ěg/l

 

szöveg lép.

4. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Ólom*

10

ěg/l

5. megjegyzés

szövegrész helyébe a

Ólom

10

ěg/l

5. megjegyzés

szöveg lép.

5. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Peszticidek*

0,10

ěg/l

8. és 9. megjegyzés

szövegrész helyébe a

Peszticidek

0,10

ěg/l

8. és 9. megjegyzés

szöveg lép.

6. Az R. 1. számú melléklete B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatában a

Összes peszticid*

0,50

ěg/l

8. és 9. és 10. megjegyzés

szövegrész helyébe a

Összes peszticid

0,50

ěg/l

8. és 9. és 10. megjegyzés

szöveg lép.

7. Az R. 1. számú mellékletében a ,,B) Kémiai vízminőségi jellemzők” táblázatot követő

„* Hatálybalépése a 10. § (2) bekezdése szerint.

** Hatálybalépése a 10. § (8) bekezdése szerint.”

szövegrész hatályát veszti.

8. Az R. 1. számú melléklete „B) Kémiai vízminőségi jellemzők” részét követő „Megjegyzések” 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. A határérték a megfelelő mintavételi módszerrel – 1 L (egy liter) kifolyatás nélkül vett vízminta egy részének felhasználásával – a fogyasztói csapnál vett vízmintára vonatkozik és jellemző kell hogy legyen a fogyasztó szervezetébe jutó heti átlagos mennyiségre. Ahol kivitelezhető, az 5. § (6) bekezdésével összhangban megállapított egységes mintavételi és vizsgálati módszereket kell alkalmazni. Az ÁNTSZ illetékes intézete köteles figyelembe venni, hogy az előfordulási csúcsértékek okozhatnak káros egészségügyi hatást.”

9. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminőségi jellemzők” táblázatban a

Vas*

200

ěg/l

 

szövegrész helyébe a

Vas

200

ěg/l

 

szöveg lép.

10. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminőségi jellemzők” táblázatban a

Mangán*

50

ěg/l

 

szövegrész helyébe a

Mangán

50

ěg/l

 

szöveg lép.

11. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminőségi jellemzők” táblázatot követő

„* Hatálybalépése a 10. § (2) bekezdése szerint.”

szövegrész hatályát veszti.

12. Az R. 1. számú melléklete „C) Indikátor vízminőségi jellemzők” részét követő „Megjegyzések” 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. Az ÁNTSZ illetékes intézete vízműre, illetve mintavételi pontra, a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH területi szerve mintavételi pontra határértéket szabhat meg, amelyet 90%-os gyakorisággal kell betartani; az eseti túllépés e határértéknek legfeljebb a négyszerese lehet. A 37 °C-os telepszámot csak a 2. számú melléklet szerinti esetekben kell meghatározni.”

13. Az R. 1. számú melléklete „F) Ideiglenes határértékek” táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

F) Ideiglenes határértékek

arzén

50 ěg/l

bór B

5,0 mg/l

bromát

25 ěg/l

fluorid

1,7 mg/l

nitrit*

1,0 mg/l

ólom

25 ěg/l

ammónium

2,0 mg/l

* Az ideiglenes határérték első életévüket be nem töltött csecsemők és várandós anyák ivóvízellátásában nem alkalmazható.”

2. számú melléklet a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontja a

„III. oszlop: a megjegyzésekben leírtaktól függő esetekben, de kisebb gyakorisággal vizsgálandók (lásd a B) rész megjegyzését)”

szövegrészt követően a

„IV. oszlop kisebb gyakorisággal vizsgálandók (lásd a B) rész megjegyzését).”

szövegrésszel egészül ki.

2. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontjában lévő táblázat helyébe a következő táblázat lép:

I.

II.

III.

IV.

Vízminőségi
jellemző

Vízminőségi
jellemző

Megjegyzés

Vízminőségi
jellemző

Megjegyzés

Vízminőségi
jellemző

Szín

Alumínium

1

Arzén

9

Keménység

Szag

Klorid

2

Trihalometánok

11

Szulfát

Íz

Mangán

3

 

 

Összes szerves szén (TOC)

Ammónium

Nitrát

4

 

 

 

Nitrit

Klorit

10

 

 

 

Permanganát-
index (KOIps)

Kötött aktív klór

11

 

 

 

Vas

Szabad aktív klór

11

 

 

 

Vezetőképesség

Enterococcusok

5

 

 

 

E. coli

Clostr.perfr.
(spórák is)

6

 

 

 

Telepszám
22 °C-on

Ps. aeruginosa

7

 

 

 

Coliform bakt.

Mikroszkópos biológiai vizsgálat

8

 

 

 

pH

Telepszám 37 °C-on

7

 

 

 

Zavarosság

 

 

 

 

 

3. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontjában lévő „Megjegyzések” rész 5–11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Megjegyzések]

„5. Csak akkor kell vizsgálni, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy az I. oszlopbeli bakteriológiai vízminőségi jellemzők az előző vizsgálatok során szennyezést jeleztek, más esetben vizsgálatát csak a III. oszlop szerinti gyakorisággal kell elvégezni.

6. Felszíni vízből és felszíni víz befolyás alatt álló vízből nyert víznél mindig vizsgálni kell, más esetben csak akkor, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy a bakteriológiai vízminőségi jellemzők az előző vizsgálatok során szennyezést jeleztek.

7. Vizsgálni kell tartályban és palackban forgalmazott víznél és minden olyan vízműnél, ahol a hálózatba táplált víz hőmérséklete a 20 °C-ot meghaladja; továbbá abban az esetben, ha akut szennyezésre van gyanú, vagy a bakteriológiai vízminőségi jellemzők az előző vizsgálatok során szennyezést jeleztek.

8. Szennyezés vagy szennyezés gyanúja esetén soron kívül vizsgálni kell, más esetben vizsgálatát a jelen melléklet B) részében meghatározottak szerint kell elvégezni.

9. Ott kell az e mellékletben meghatározott gyakorisággal vizsgálni, ahol a szolgáltatott ivóvízben – a korábbi vizsgálatok szerint – a határérték felét (arzén esetében 5 mg/l-t, bór esetében 0,5 mg/L-t, fluorid esetében 0,8 mg/L-t) meghaladó érték előfordulhat.

10. Csak ott kell vizsgálni, ahol klór-dioxidos fertőtlenítés történik.

11. Csak ott kell vizsgálni, ahol klórozzák a vizet.

12. Csak ott kell vizsgálni, ahol ózonos vízkezelés történik. Az illetékes hatóság szükség esetén más vízminőségi jellemzők esetenkénti vagy rendszeres vizsgálatát is előírhatja.”

4. Az R. 2. számú melléklete A) részének „1. Ellenőrző vizsgálatok” pontjában lévő „Megjegyzések” rész 12. és 13. pontja hatályát veszti.

5. Az R. 2. számú melléklete A) részének „2. Részletes vizsgálatok” pontjában a „részletes vizsgálat során – a 3. § (4) bekezdésével összhangban – minden vízminőségi jellemzőt mérni kell, kivéve, ha az OTH – az üzemeltető kérésére – meghatározott időre felmentést ad abban az esetben,” szövegrész helyébe a „részletes vizsgálat során – a 3. § (4) bekezdésével összhangban – minden vízminőségi jellemzőt mérni kell, kivéve, ha az OTH, illetve a 4. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott megfelelőségi ponttól az MgSzH ÉTbI az OTH-val egyeztetve az üzemeltető kérésére meghatározott időre felmentést ad abban az esetben,” szövegrész lép.

6. Az R. 2. számú melléklete B) részének bevezető szövegében „A vízmintavételi helyeket a vízellátó rendszer üzemeltetője (élelmiszert előállító, feldolgozó stb. üzemben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdése szerinti pontokon az ÁNTSZ megyei intézetével egyeztetve jelöli ki.” szövegrész helyébe „A vízmintavételi helyeket a vízellátó rendszer üzemeltetője (élelmiszert előállító, feldolgozó stb. üzemben maga az üzem) a 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti pontokon az ÁNTSZ illetékes intézetével, a 4. § (1) bekezdés d) pontja szerinti ponton az ÁNTSZ illetékes intézetével és az MgSzH területi szervével egyeztetve jelöli ki.” szövegrész lép.

7. Az R. 2. számú melléklete B) részének „1. Az üzemeltető által végzett (vagy végeztetett) vízkémiai vizsgálatok minimális mintaszáma” pontjában lévő „Megjegyzések” rész 3., 4. és 6. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. Rendkívüli esetben (pl. üzemzavar miatti tartályos ellátás) a vizsgálatok gyakoriságát és a vizsgált vízminőségi jellemzőket az illetékes hatóság a táblázatban foglaltaktól eltérően határozhatja meg.

4. Az 1. számú melléklet szerinti egyes vízminőségi jellemzők esetében az üzemeltető kérésére az illetékes hatóság engedélyével csökkenthető a táblázatban megadott mintaszám, ha

a) legalább két egymást követő éven keresztül vett minták vizsgálati eredménye állandó, és lényegesen jobb, mint az 1. számú mellékletben megadott határérték, valamint

b) valószínűsíthető, hogy nincs olyan tényező, amely vízminőség romlást okozna.

A legkisebb alkalmazott gyakoriság sem lehet kisebb, mint a táblázatban megadott mintaszám 50%-a.”

„6. A gyakoriságot, illetve a mintaszámot az illetékes hatóság határozza meg.

A fenti táblázat ellenőrző vizsgálatokra vonatkozó mintaszáma a jelen melléklet A) részének I. és II. oszlopában felsorolt kémiai vízminőségi jellemzőkre vonatkozik; a bakteriológiai vizsgálatok mintaszáma a táblázatban szereplő értékek kétszerese.

Az A) rész III. és IV. oszlopában meghatározott vízminőségi jellemzők esetében a mintaszám a fenti táblázatban szereplő szám kb. 20%-a lehet, de a legkisebb közüzemi vízműnél is legalább 4 mintát kell évente megvizsgálni.”

3. számú melléklet a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

1. A 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének 2. bekezdésében „A jelentés az ÁNTSZ területileg illetékes Megyei Intézetéhez továbbítandó” szövegrész helyébe „A jelentés az illetékes hatósághoz továbbítandó” szövegrész lép.

2. A 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének 3. bekezdésében az „1–6 Az ÁNTSZ tölti ki,” szövegrész helyébe „1–6 Az illetékes hatóság tölti ki,” szövegrész lép.

3. A 4. számú melléklet Kitöltési Útmutató részének 4. bekezdésében az „amennyiben az üzemeltető több vagy több tagból áll, az ÁNTSZ felé” szövegrész helyébe az „amennyiben az üzemeltető több vagy több tagból áll, az illetékes hatóság felé” szövegrész lép.

4. számú melléklet a 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelethez

„6. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez

A szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott
minőségi kifogással érintett települések listája

Megye

Település

Lakosszám

Bór (>1,0 mg/l)

Fluorid (>1,5 mg/l)

Nitrát (>50 mg/l)

Nitrit (>0,5 és 0,1 mg/l)

Arzén (>0,01 mg/l)

Ammónium (>0,5 mg/l)

Vas (>0,2 mg/l)

Mangán (>0,05 mg/l)

Bács-Kiskun

ÁGASEGYHÁZA

1961

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

AKASZTÓ

3436

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

BÁCSALMÁS

7248

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

BÁCSBOKOD

2960

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

BÁCSBORSÓD

1264

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

BÁCSSZENTGYÖRGY

174

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

BÁCSSZŐLŐS

403

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

BALLÓSZÖG

3175

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

BALOTASZÁLLÁS

1566

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

BÁTMONOSTOR

1656

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

BOROTA

1451

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

BUGAC

2800

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

BUGACPUSZTAHÁZA

331

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

CSÁSZÁRTÖLTÉS

2519

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

CSÁTALJA

1647

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

CSÁVOLY

1974

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

CSENGŐD

2216

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

CSIKÉRIA

947

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

CSÓLYOSPÁLOS

1764

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

DÁVOD

2085

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

DUNATETÉTLEN

572

 

 

 

 

 

X

X

 

Bács-Kiskun

ÉRSEKCSANÁD

2900

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

ÉRSEKHALMA

641

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

FELSŐSZENTIVÁN

2040

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

FÜLÖPHÁZA

919

 

 

 

 

 

X

X

 

Bács-Kiskun

FÜLÖPJAKAB

1146

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

FÜLÖPSZÁLLÁS

2367

X

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

GARA

2650

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

GÁTÉR

1027

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

HAJÓS

3358

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

HAJÓS-Pincefalu

2

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

HARKAKÖTÖNY

935

 

 

 

 

X

 

 

X

Bács-Kiskun

HARTA

3562

 

 

 

 

 

X

 

 

Bács-Kiskun

HERCEGSZÁNTÓ

2127

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

IMREHEGY

767

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

IZSÁK

6099

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

JÁNOSHALMA

9510

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

JÁSZSZENTLÁSZLÓ

2606

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

KASKANTYÚ

981

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KATYMÁR

2333

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

KECEL

8978

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KECSKEMÉT

109847

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

KELEBIA

2865

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

KÉLESHALOM

494

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

KEREKEGYHÁZA

6222

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

KISKŐRÖS

14514

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

KISKUNHALAS

29318

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

KISKUNMAJSA-
Bodoglár

225

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KISSZÁLLÁS

2367

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

KISSZÁLLÁS-Újfalu

255

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KÖMPÖC

765

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

KUNADACS

1674

 

 

 

 

 

X

X

 

Bács-Kiskun

KUNBAJA

1696

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

KUNBARACS

687

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

KUNFEHÉRTÓ

2134

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

KUNPESZÉR

656

 

 

 

 

 

X

X

 

Bács-Kiskun

KUNSZÁLLÁS

1678

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

LAKITELEK

4453

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

MADARAS

3122

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

MÁTÉTELKE

573

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

MÉLYKÚT

5364

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

MÉLYKÚT-Öregmajor

148

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

MÓRICGÁT

513

 

 

 

 

X

 

X

 

Bács-Kiskun

NAGYBARACSKA

2398

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

NEMESNÁDUDVAR

1950

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

NYÁRLŐRINC

2404

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

ORDAS

477

 

 

 

 

 

X

 

 

Bács-Kiskun

ORGOVÁNY

3347

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

PÁHI

1228

 

 

 

 

X

 

X

X

Bács-Kiskun

PÁLMONOSTORA

1754

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

PETŐFISZÁLLÁS

1556

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

PIRTÓ

972

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

RÉM

1430

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

SOLTSZENTIMRE

1394

 

 

 

 

X

X

X

 

Bács-Kiskun

SOLTVADKERT

7666

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

SÜKÖSD

3961

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

SZABADSZÁLLÁS

6447

 

 

 

 

 

X

 

 

Bács-Kiskun

SZANK

2556

 

 

 

 

 

X

 

 

Bács-Kiskun

SZEREMLE

1537

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

TABDI

1174

 

 

 

 

X

 

 

 

Bács-Kiskun

TATAHÁZA

1376

 

 

 

 

X

X

 

X

Bács-Kiskun

TÁZLÁR

1853

 

 

 

 

X

X

X

X

Bács-Kiskun

TISZAALPÁR

5139

 

 

 

 

 

X

X

X

Bács-Kiskun

TOMPA

4751

 

 

 

 

X

X

 

 

Bács-Kiskun

VASKÚT

3653

 

 

 

 

 

X

 

X

Bács-Kiskun

ZSANA

836

 

 

 

 

X

X

X

X

Baranya

ADORJÁS

194

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

ALMAMELLÉK

491

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

BÁNFA

212

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

BARANYAHÍDVÉG

219

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

BARANYAJENŐ

515

 

 

 

X

 

X

 

 

Baranya

BESENCE

131

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

BOGDÁSA

317

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

BOLDOGASSZONYFA-Antalszállás

97

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

BOLDOGASSZONYFA-Terecseny

92

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

BORJÁD

429

 

 

 

X

 

 

 

 

Baranya

BÜRÜS

101

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

CSÁNYOSZRÓ

727

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

DENCSHÁZA

617

 

 

 

 

X

X

X

 

Baranya

DRÁVACSEHI

227

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

DRÁVAFOK

547

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

DRÁVAIVÁNYI

207

 

 

 

X

X

 

 

 

Baranya

DRÁVAKERESZTÚR

148

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

DRÁVAPALKONYA

295

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

DRÁVASZABOLCS

720

 

 

 

X

 

 

 

 

Baranya

DRÁVASZTÁRA

436

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

FELSŐSZENTMÁRTON

995

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

GYÖNGYFA

132

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

HETVEHELY

474

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

HIDAS

2183

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

HIRICS

246

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

HOMORÚD

619

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

IBAFA

227

 

 

 

 

X

X

 

 

Baranya

ILLOCSKA

242

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

KÁKICS

211

 

 

 

X

X

X

 

X

Baranya

KATÁDFA

177

 

 

 

X

X

 

 

 

Baranya

KEMSE

64

 

 

 

X

X

 

 

 

Baranya

KIRÁLYEGYHÁZA

1012

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

KISHAJMÁS

204

X

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

KISLIPPÓ

297

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

KISSZENTMÁRTON-
Mailáthpuszta

124

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

KISVASZAR

344

 

 

 

X

 

 

 

 

Baranya

LÚZSOK

256

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

MAGYARBÓLY

1033

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

MAGYARLUKAFA

98

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

MAGYARMECSKE

341

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

MARKÓC

62

 

 

 

 

X

X

 

 

Baranya

MARÓCSA

106

 

 

 

 

 

X

X

X

Baranya

MATTY

348

 

 

 

 

X

 

X

X

Baranya

MINDSZENTGODISA

969

 

 

 

X

 

 

 

X

Baranya

MOHÁCS-
Szabadságpuszta

43

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

MOLVÁNY

216

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

NAGYBUDMÉR

246

 

 

 

X

 

 

 

 

Baranya

NAGYNYÁRÁD

796

 

 

 

X

 

 

 

X

Baranya

NEMESKE

283

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

ÓBÁNYA

131

 

X

 

 

 

 

 

 

Baranya

OROSZLÓ

331

 

 

 

 

 

X

 

X

Baranya

PALÉ

114

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

PÁPRÁD

174

 

 

 

 

X

 

X

X

Baranya

PISKÓ

258

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

PÓCSA

192

 

 

 

X

 

X

 

X

Baranya

RÓZSAFA

393

 

 

 

 

X

 

 

 

Baranya

SÁSD

3388

 

 

 

X

 

X

 

 

Baranya

SELLYE

2941

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

SOMOGYHÁRSÁGY

445

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

SOMOGYHÁRSÁGY-
Kishárságy

206

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

SUMONY

442

 

 

 

 

X

 

 

X

Baranya

SZENTDÉNES

330

 

 

 

 

X

X

X

X

Baranya

SZENTEGÁT

417

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

SZENTLŐRINC

7053

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

UDVAR

166

 

 

 

 

 

X

X

 

Baranya

VAJSZLÓ

1868

 

 

 

 

X

X

 

 

Baranya

VÁZSNOK

132

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

VEJTI

182

 

 

 

 

X

X

 

X

Baranya

VELÉNY

165

 

 

 

 

 

X

 

 

Baranya

ZÁDOR

375

 

 

 

 

 

X

X

 

Baranya

ZALÁTA

295

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

ALMÁSKAMARÁS

872

 

 

 

 

 

X

 

 

Békés

BATTONYA

6360

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

BÉKÉS

20846

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

BÉKÉSCSABA

65206

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

BÉKÉSSÁMSON

2530

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

BÉLMEGYER

1099

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

BUCSA

2440

X

 

 

 

X

 

 

 

Békés

CSABACSŰD

1926

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

CSABASZABADI

371

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

CSÁRDASZÁLLÁS

498

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

CSORVÁS

5546

 

 

 

 

X

X

X

X

Békés

DÉVAVÁNYA

8459

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

DOBOZ

4494

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

DOMBEGYHÁZ

2302

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

DOMBIRATOS

649

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

ECSEGFALVA

1297

X

 

 

 

X

 

 

X

Békés

ELEK

5300

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

FÜZESGYARMAT

6235

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

GÁDOROS

3937

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

GERENDÁS

1432

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

GESZT

799

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

GYOMAENDRŐD

14928

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

GYULA

32239

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

HUNYA

722

 

 

 

 

X

X

X

X

Békés

KAMUT

1107

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KARDOS

713

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

KARDOSKÚT

941

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

KERTÉSZSZIGET

432

X

 

 

 

X

X

 

X

Békés

KÉTEGYHÁZA

4304

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KÉTSOPRONY

1536

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KISDOMBEGYHÁZ

507

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

KONDOROS

5569

X

 

 

 

X

X

 

 

Békés

KÖRÖSLADÁNY

4898

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KÖRÖSTARCSA

2718

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KÖRÖSÚJFALU

659

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

KÖTEGYÁN

1492

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

LŐKÖSHÁZA

1969

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

MAGYARBÁNHEGYES

2559

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

MAGYARDOMB-
EGYHÁZ

289

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

MEDGYESEGYHÁZA

3494

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

MEDGYESEGYHÁZA-Bánkút

411

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

MÉHKERÉK

2212

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

MEZŐBERÉNY

11390

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

MEZŐGYÁN

1067

 

 

 

 

X

X

X

X

Békés

MEZŐGYÁN-
Nagygyanté

128

 

 

 

 

 

X

 

 

Békés

MEZŐHEGYES

5736

 

 

 

 

X

 

X

X

Békés

MURONY

1347

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

NAGYBÁNHEGYES

1286

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

NAGYKAMARÁS

1567

 

 

 

 

 

X

 

 

Békés

NAGYSZÉNÁS

5454

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

OKÁNY

2778

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

OROSHÁZA

30688

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

ÖRMÉNYKÚT

473

 

 

 

 

X

X

 

 

Békés

PUSZTAFÖLDVÁR

1801

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

PUSZTAOTTLAKA

405

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

SARKAD

10822

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

SARKADKERESZTÚR

1687

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

SZABADKÍGYÓS

2879

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

SZARVAS

18077

 

 

 

 

X

 

 

X

Békés

SZEGHALOM

9688

 

 

 

 

X

 

 

 

Békés

TARHOS

1021

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

TELEKGERENDÁS

1657

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

TÓTKOMLÓS

6336

X

 

 

 

X

X

X

 

Békés

ÚJKÍGYÓS

5628

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

ÚJSZALONTA

118

 

 

 

 

X

X

 

X

Békés

VÉSZTŐ

7328

 

 

 

 

 

X

 

X

Békés

ZSADÁNY

1728

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

ABAÚJLAK

120

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

ALSÓGAGY

109

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

BEKECS

2491

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

BOLDOGKŐÚJFALU

553

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

BOLDOGKŐVÁRALJA

1176

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

BORSODIVÁNKA

767

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

BÜTTÖS

212

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

CSENYÉTE

454

 

 

 

 

X

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

CSERÉPVÁRALJA

485

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

CSOBÁD

694

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

DAMAK

243

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

FÁJ

337

 

 

 

 

X

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

FELSŐGAGY

171

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

FELSŐVADÁSZ

549

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

FONY

389

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

GAGYAPÁTI

27

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

GAGYBÁTOR

243

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

GAGYVENDÉGI

198

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

GOLOP

617

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

HEGYMEG

110

 

 

 

X

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

HEJCE

281

 

 

 

 

X

 

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

HEJŐKERESZTÚR

1035

 

 

 

 

 

X

X

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HEJŐSZALONTA

828

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HERNÁDBŰD

144

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

HERNÁDCÉCE

220

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

IGRICI

1306

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

INÁNCS

1312

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

JÁRDÁNHÁZA

1942

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

KÁZSMÁRK

1008

 

 

 

 

 

X

X

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

KERESZTÉTE

32

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KISSIKÁTOR

340

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KOMLÓSKA

287

 

 

 

 

X

 

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KORLÁT

305

 

 

 

 

X

 

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KRASZNOKVAJDA

541

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

KUPA

175

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

LAK

600

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

LÉH

472

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

LITKA

60

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

MOGYORÓSKA

78

 

 

 

 

 

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

MONAJ

286

 

 

 

 

 

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

NAGYKINIZS

348

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

NYÉSTA

58

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

OLASZLISZKA

1756

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

PRÜGY

2593

X

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

RÁSONYSÁPBERENCS

598

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

SELYEB

522

 

 

 

 

 

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZAKÁLD

581

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZÁSZFA

170

 

 

 

 

X

 

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZENTISTVÁNBAKSA

281

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZERENCS

9675

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

SZIKSZÓ

5868

 

 

 

 

 

X

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

TAKTAKENÉZ

1264

X

 

 

 

 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

TISZABÁBOLNA

424

 

 

 

 

 

X

 

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

TISZAVALK

340

 

 

 

 

X

X

X

X

Borsod-Abaúj-Zemplén

TOLCSVA

1854

 

 

 

 

X

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén

VÁMOSÚJFALU

902

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

ALGYŐ

5269

 

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

AMBRÓZFALVA

528

X

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

APÁTFALVA

3162

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

ÁRPÁDHALOM

556

X

 

 

 

X

X

 

X

Csongrád

ÁSOTTHALOM

4134

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

BAKS

2240

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

BALÁSTYA

3529

 

 

 

 

 

X

X

 

Csongrád

BORDÁNY

3145

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

CSANÁDALBERTI

479

X

 

 

 

 

X

X

 

Csongrád

CSANÁDPALOTA

3202

X

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

CSANYTELEK

2938

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

CSENGELE

1982

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

CSONGRÁD

17983

 

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

CSONGRÁD-Bokros

426

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

DEREKEGYHÁZ

1565

 

 

 

 

X

X

 

X

Csongrád

DEREKEGYHÁZ-
Tompahát

200

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

DESZK

3478

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

DÓC

775

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

DOMASZÉK

4717

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

EPERJES

588

X

 

 

 

X

 

X

 

Csongrád

FÁBIÁNSEBESTYÉN

2197

X

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

FELGYŐ

1412

 

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

FERENCSZÁLLÁS

629

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

FORRÁSKÚT

2344

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

FÖLDEÁK

3283

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

DMEZŐVÁSÁR-
HELY

46308

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY-Batida

235

 

 

 

 

X

 

X

 

Csongrád

HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY-Erzsébet

178

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY-Kútvölgy

170

 

 

 

 

X

 

X

 

Csongrád

HÓDMEZŐVÁSÁR-
HELY-Szikáncs

594

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

KIRÁLYHEGYES

643

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

KISTELEK

7374

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

KISZOMBOR

4116

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

KLÁRAFALVA

530

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

KÖVEGY

444

X

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

KÜBEKHÁZA

1592

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

MAGYARCSANÁD

1572

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

MAKÓ

24864

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

MAKÓ-Rákos

122

X

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

MAROSLELE

2162

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

MÁRTÉLY

1318

 

 

 

 

X

 

 

 

Csongrád

MINDSZENT

7117

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

MÓRAHALOM

5881

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

NAGYÉR

581

 

 

 

 

X

 

 

X

Csongrád

NAGYLAK

551

X

 

 

 

 

 

 

 

Csongrád

NAGYMÁGOCS

3206

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

NAGYMÁGOCS-
Ótompahát

155

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

NAGYTŐKE

475

X

 

 

 

 

X

 

 

Csongrád

ÓFÖLDEÁK

483

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

ÓPUSZTASZER

2310

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

ÖTTÖMÖS

811

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

PITVAROS

1477

X

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

PUSZTAMÉRGES

1259

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

PUSZTASZER

1577

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

RÖSZKE

3308

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

RUZSA

2626

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

SÁNDORFALVA

8062

 

 

 

 

 

X

X

 

Csongrád

SZATYMAZ

4533

 

 

 

 

 

X

X

X

Csongrád

SZEGED

164883

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZEGVÁR

4789

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZÉKKUTAS

2496

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZENTES

29383

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZENTES-Kajánújfalu

157

X

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

SZENTES-Lapistó

126

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

SZENTES-Magyartés

119

X

 

 

 

 

X

X

 

Csongrád

TISZASZIGET

1738

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

ÚJSZENTIVÁN

1649

 

 

 

 

X

X

 

 

Csongrád

ÜLLÉS

3216

 

 

 

 

X

X

X

X

Csongrád

ZÁKÁNYSZÉK

2849

 

 

 

 

X

X

X

 

Csongrád

ZSOMBÓ

3504

 

 

 

 

 

X

X

 

Fejér

ABA

4654

 

X

 

 

 

X

 

 

Fejér

CSŐSZ

1050

 

 

 

 

 

X

 

 

Fejér

HANTOS

973

 

 

 

 

X

 

X

X

Fejér

IGAR

713

 

 

 

 

 

X

 

 

Fejér

KÁLOZ

2525

 

 

 

 

 

X

X

 

Fejér

LOVASBERÉNY

2734

 

 

 

 

X

 

X

X

Fejér

PÁTKA

1659

 

 

 

 

X

 

X

 

Fejér

SÁRBOGÁRD-Sárhatvan

270

X

 

 

 

 

X

X

 

Győr-Moson-Sopron

FERTŐD-
Tőzeggyármajor

149

 

 

 

 

X

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

GYALÓKA

77

 

 

 

 

X

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

JÁNOSSOMORJA

5886

 

 

 

 

 

X

 

 

Győr-Moson-Sopron

RÉPCEVIS

381

 

 

 

 

X

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

SZAKONY

468

 

 

 

 

X

 

 

 

Győr-Moson-Sopron

VÁRBALOG

427

 

 

 

 

 

X

 

 

Győr-Moson-Sopron

ZSIRA

728

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

ÁLMOSD

1682

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BAGAMÉR

2567

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BAKONSZEG

1201

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BÁRÁND

2706

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BEREKBÖSZÖRMÉNY

1840

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BERETTYÓÚJFALU
(II. vízmű)

15647

X

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

BIHARDANCSHÁZA

199

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BIHARNAGYBAJOM

2884

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BIHARTORDA

939

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

BOCSKAIKERT

2896

 

 

 

 

X

 

 

X

Hajdú-Bihar

BOJT

498

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

CSÖKMŐ

1918

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

CSÖKMŐ-Kóróssziget

60

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

DARVAS

628

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

DEBRECEN-Vekeri-tó

545

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

DEBRECEN-
Dombostanya

228

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

DERECSKE

9235

 

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

EBES

4439

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

EGYEK-Telekháza

590

X

 

 

 

X

 

X

X

Hajdú-Bihar

ESZTÁR

1388

 

 

 

 

X

X

 

 

Hajdú-Bihar

FOLYÁS

362

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

FÖLDES

4209

 

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

FURTA

1164

X

 

 

 

 

 

 

X

Hajdú-Bihar

FÜLÖP

1828

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

GÁBORJÁN

897

 

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

GÖRBEHÁZA

2431

 

 

 

 

 

X

X

X

Hajdú-Bihar

GÖRBEHÁZA-Bagota

103

 

 

 

 

 

X

X

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚBAGOS

2049

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

HAJDÚBÖSZÖR-
MÉNY-Pród

378

 

 

 

 

 

X

X

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚDOROG

9294

 

 

 

 

X

X

 

 

Hajdú-Bihar

HAJDÚHADHÁZ

12792

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

HAJDÚHADHÁZ-
Fényestelep

80

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚNÁNÁS

17431

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚSÁMSON

12163

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

HAJDÚSZOVÁT

3138

 

 

 

X

 

 

X

 

Hajdú-Bihar

HORTOBÁGY

1427

X

 

 

 

 

X

X

 

Hajdú-Bihar

HORTOBÁGY-
Szásztelek

194

X

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

HOSSZÚPÁLYI

5675

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

KABA

6322

 

 

 

 

X

X

 

 

Hajdú-Bihar

KOKAD

606

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

KOMÁDI

5466

 

 

 

 

X

 

 

X

Hajdú-Bihar

KOMÁDI-Dobaipuszta

200

 

 

 

 

X

 

X

X

Hajdú-Bihar

KOMÁDI-Gyártelep

8

 

 

 

 

X

 

X

X

Hajdú-Bihar

KONYÁR

2179

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

KÖRÖSSZEGAPÁTI

883

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

LÉTAVÉRTES

7218

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

MAGYARHOMOROG

903

 

 

 

 

X

 

 

X

Hajdú-Bihar

MIKEPÉRCS

3937

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

MONOSTORPÁLYI

2227

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

NÁDUDVAR

9199

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

NAGYKEREKI

1320

 

 

 

 

 

X

 

X

Hajdú-Bihar

NAGYRÁBÉ

2195

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

NYÍRÁBRÁNY

3980

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

NYÍRADONY

6812

 

 

 

 

X

X

 

X

Hajdú-Bihar

NYÍRADONY-
Tamásipuszta

250

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

POCSAJ

2680

 

 

 

 

X

X

 

 

Hajdú-Bihar

PÜSPÖKLADÁNY

15565

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

SÁP

1005

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

SÁRRÉTUDVARI

2923

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

SZEREP

1650

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

TÉGLÁS

6534

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

TETÉTLEN

1415

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

TISZACSEGE-
Nagymajor

86

X

 

 

 

 

 

X

 

Hajdú-Bihar

ÚJIRÁZ

559

X

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

ÚJLÉTA

1065

 

 

 

 

X

 

 

 

Hajdú-Bihar

ÚJSZENTMARGITA

1401

 

 

 

 

 

X

 

 

Hajdú-Bihar

ÚJSZENTMARGITA-
Tuka

72

 

 

 

 

 

X

X

X

Hajdú-Bihar

VÁMOSPÉRCS

5463

 

 

 

 

X

X

X

X

Hajdú-Bihar

VEKERD

141

 

 

 

 

X

 

X

X

Hajdú-Bihar

ZSÁKA

1701

X

 

 

 

 

 

 

 

Heves

ÁTÁNY

1454

 

 

 

 

 

X

 

X

Heves

HALMAJUGRA

1317

 

 

 

 

 

X

 

 

Heves

HEVES

11137

 

 

 

 

 

X

 

 

Heves

KISKÖRE

3015

 

 

 

 

X

X

 

 

Heves

KÖMLŐ

1936

 

 

 

 

 

X

X

X

Heves

PÉLY

1525

 

 

 

 

X

X

 

X

Heves

SZŰCSI

1618

 

 

 

 

X

 

 

X

Heves

VÁRASZÓ

565

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

ABÁDSZALÓK

4471

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

ALATTYÁN

2121

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

BEREKFÜRDŐ

967

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

BESENYSZÖG

3523

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

CIBAKHÁZA

4625

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

CSATASZÖG

338

 

 

 

X

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

CSÉPA

1751

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

CSERKESZŐLŐ

2155

X

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

HUNYADFALVA

195

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁNOSHIDA

2655

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZALSÓSZENT-
GYÖRGY

3783

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZAPÁTI

9415

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZBOLDOGHÁZA

1741

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZDÓZSA

2216

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZFELSŐSZENT-
GYÖRGY

1863

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZIVÁNY

413

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZJÁKÓHALMA

3146

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZKISÉR

5580

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZLADÁNY

6036

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZSZENTANDRÁS

2568

 

 

 

X

 

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

JÁSZTELEK

1721

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

KARCAG

21439

 

 

 

 

X

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

KENDERES

4546

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KENDERES-Bánhalma

577

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KÉTPÓ

751

 

 

 

 

X

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KISÚJSZÁLLÁS

12158

X

 

 

 

X

 

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KŐTELEK

1649

 

 

 

 

X

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNCSORBA

677

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNHEGYES

8178

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNMADARAS

5641

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNSZENTMÁRTON

8792

X

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

KUNSZENTMÁRTON-Kungyalu

322

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

MARTFŰ

6997

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

MESTERSZÁLLÁS

751

X

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

MEZŐHÉK

351

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

MEZŐTÚR

18653

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

NAGYIVÁN

1217

X

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

NAGYKÖRŰ

1720

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

NAGYRÉV

763

X

X

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

ÖCSÖD

3546

X

 

 

 

X

 

X

 

Jász-Nagykun-Szolnok

ÖRMÉNYES

1108

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

SZELEVÉNY

1106

X

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

SZELEVÉNY-
Pálóczipuszta

52

X

 

 

 

X

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZABŐ

2000

 

 

 

X

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZABURA

2434

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZABURA-
Pusztataskony

339

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAFÖLDVÁR

11788

 

 

 

 

X

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAFÜRED

11325

 

 

 

 

X

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAFÜRED-
Kócsújfalu

193

X

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAGYENDA

1038

 

 

 

 

X

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAINOKA

446

X

X

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAJENŐ

1643

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAKÜRT

1116

X

X

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAKÜRT-Bogaras

428

X

X

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAÖRS

1368

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAPÜSPÖKI

2134

 

 

 

X

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAROFF

1761

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZASAS

1100

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZASZENTIMRE

1946

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZASZENTIMRE-
Újszentgyörgy

306

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZASZŐLŐS

1913

 

 

 

 

X

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZATENYŐ

1785

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAVÁRKONY

1346

 

 

 

 

X

 

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TISZAVÁRKONY-Szőlő

300

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TOMAJMONOSTORA

723

 

 

 

 

 

X

 

 

Jász-Nagykun-Szolnok

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

21757

 

 

 

X

 

 

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TÖRÖKSZENTMIKLÓS-Balla

142

 

 

 

 

 

X

X

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TÖRÖKSZENTMIKLÓS-Surjány

348

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TÖRÖKSZENTMIKLÓS-Szakállas

93

 

 

 

 

 

X

 

X

Jász-Nagykun-Szolnok

TÚRKEVE

9545

 

 

 

 

X

 

 

X

Komárom-Esztergom

ALMÁSFÜZITŐ

2266

 

 

 

 

 

X

X

 

Komárom-Esztergom

KOCS

2672

 

 

 

 

 

X

X

X

Komárom-Esztergom

MOCSA

2300

 

 

X

 

 

 

 

X

Nógrád

CERED

1090

 

 

 

 

 

X

X

 

Nógrád

CERED-Tótújfalu

120

 

 

 

 

 

X

 

 

Nógrád

JOBBÁGYI

2353

 

 

 

 

X

 

 

X

Nógrád

KISBÁGYON

467

 

 

 

 

 

X

 

X

Nógrád

MÁTRASZELE

1075

 

 

 

 

 

X

 

X

Nógrád

SALGÓTARJÁN-Paptag

51

 

 

 

 

 

X

 

 

Nógrád

SZARVASGEDE

445

 

 

 

 

 

X

 

X

Nógrád

SZILASPOGONY

373

 

 

 

 

 

X

 

 

Nógrád

ZABAR

565

 

 

 

 

 

X

 

 

Pest

ABONY

15851