nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről
2017-01-01
2017-12-31
6
Jogszabály

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendeletet alkalmazni kell a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott építmények körében, az építőipari kivitelezési tevékenység

a) megkezdésére irányuló bejelentési eljárásra,

b) végzésének ellenőrzésére,

c) résztvevőinek ellenőrzésére, és

d) végzésével kapcsolatban megindult építésfelügyeleti hatósági eljárások lefolytatására.

A katonai építésfelügyeleti hatóság kijelölése

2. § (1)1 A Kormány az e rendelet hatálya alá tartozó építmények tekintetében az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos építésfelügyeleti hatósági jogkör gyakorlójaként, országos illetékességgel első fokon a honvédelemért felelős minisztert (a továbbiakban: katonai építésfelügyeleti hatóság) jelöli ki.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a hatósági jogkörének gyakorlása során csak a jogszabályoknak van alárendelve, a közigazgatási hatósági eljárás során, valamint a közigazgatási hatósági ügyben hozandó döntésében nem utasítható.

Építésfelügyeleti ellenőrzés

3. § Az építésfelügyeleti ellenőrzés célja a kivitelezési tevékenység során felhasznált építési célú termékek, építési módszerek, eljárások használatának, valamint az építésügyi hatósági engedélyben, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Étv.), az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben, a helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben, továbbá a NATO szabványokban, illetve egyéb jogszabályokban megfogalmazott követelmények teljesülésének ellenőrzése.

4. § (1)2 A katonai építésfelügyeleti hatóság évente február 15-ig ellenőrzési tervet ad ki, amelyben

a) meghatározza

aa) az építésfelügyeleti célvizsgálatok szempontrendszerét,

ab) azokat a honvédelmi és katonai célú beruházásokat és építőipari kivitelezési tevékenységeket, amelyeknél – a 6. § szerinti közreműködők bevonásával – összevont építésfelügyeleti ellenőrzést kell tartani, valamint

b) utóvizsgálati ellenőrzést ír elő azoknál a még folyamatban lévő építőipari kivitelezési tevékenységeknél, amelyeknél a katonai építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti ellenőrzés során szabálytalanságot állapított meg.

(2)3 A katonai építésfelügyeleti hatóság az építésfelügyeleti ellenőrzéseinek megállapításairól tárgyév január 31-ig összefoglaló éves jelentést készít.

5. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység helyszíni ellenőrzését a katonai építésfelügyeleti hatóság két építésfelügyelője egyidejűleg végzi.

(2) Az építésfelügyelő az ellenőrzési jogosultságát a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor az 1. melléklet szerinti építésfelügyelői igazolvány felmutatásával köteles igazolni.

(3)4 Az építésfelügyelői igazolványt a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve állítja ki. Az építésfelügyelői igazolványok kezelésére, illetve kiadására a hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló miniszteri rendelet igazolványok kezelésével, illetve kiadásával kapcsolatos szabályait kell megfelelően alkalmazni.

6. § (1) A katonai építésfelügyeleti hatóság szükség esetén más – ellenőrzésre jogosult – hatósággal vagy szervezettel közös ellenőrzést kezdeményez.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság hatósági eljárása során építésügyi műszaki szakértőt, illetve minőségellenőrző szervet rendelhet ki szakértőként.

7. § A katonai építésfelügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy

a) az építtető – a jogszabályban meghatározott esetekben és módon – bejelentette-e az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését, illetve az építőipari kivitelezési tevékenység végzését a katonai építésfelügyeleti hatóság nem tiltotta-e meg,

b) az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői a kivitelezési tevékenység során közreműködnek-e, és a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő képesítéssel, jogosultsággal rendelkeznek-e,

c) az építés helyszínén az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint rendelkezésre áll-e, azt a jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal vezetik-e,

d) az építőipari kivitelezési tevékenység az építési engedélyezési és kivitelezési dokumentáció alapján, a kivitelezésre vonatkozó jogszabályokban, illetve a szakmai és biztonsági előírásokban foglaltak megtartásával történik-e, ennek keretében különösen az építmény szerkezetére, a kivitelezés módszerére és technológiájára, valamint az építési és bontási hulladék elhelyezésére vonatkozó követelményeket betartották-e,

e) az építményekre, építési termékek (anyagok, szerkezetek, berendezések) módszerek és eljárások műszaki követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályokat, NATO-szabványokat, előírásokat és engedélyekben foglalt követelményeket az építési munka végzése során megtartották-e,

f) a felhasznált építési termékek rendelkeznek-e érvényes megfelelőség igazolással, a megfelelőség igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki, és teljesíti-e a külön jogszabály előírásait,

g) az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint az építési szerződésre és a tervezési szerződésre vonatkozó előírások teljesültek-e.

8. § (1)5 A katonai építésfelügyeleti hatóság helyszíni ellenőrzéséről készített jegyzőkönyvének a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell

a) az eljáró építésfelügyelő hivatali elérhetőségét,

b) az építtető nevét, címét, székhelyét,

c) az ellenőrzésben közreműködők nevét,

d) az engedélyes tervek tervezőjének nevét, címét, a tervezői engedély számát,

e) a kiviteli tervek tervezőjének nevét, címét, a tervezői engedély számát,

f) a kiviteli tervek tervellenőrének nevét, címét, tervellenőri jogosultságát,

g) a kivitelező nevét, címét, székhelyét, cégjegyzéki számát és a vállalkozási engedély számát,

h) a felelős műszaki vezető nevét, címét, névjegyzék számát,

i) az építési műszaki ellenőr nevét, címét, névjegyzék számát,

j) az ellenőrzött építmény rendeltetését, jellegét,

k) az építési engedély számát, keltét,

l) a kivitelezés bejelentési kötelezettségének teljesítését,

m) az építési tevékenység építési engedélynek való megfelelőségére, és az építési napló vezetésének jogszabálynak való megfelelőségére vonatkozó megállapítást,

n) az építési munka készültségi fokát,

o) a fényképfelvételek darabszámát,

p) az ellenőrzés megállapításai alapján kezdeményezett intézkedést,

q) az építtető (illetve megbízottja) nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megértette, tudomásul vette, aláírásával a jegyzőkönyv egy példányának átvételét elismeri és az ellenőrzésből rá háruló intézkedéseket megteszi, továbbá esetleges észrevételeit,

r) a felelős műszaki vezető nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a jegyzőkönyvben foglaltakat megértette, tudomásul vette, aláírásával a jegyzőkönyv egy példányának átvételét elismeri és az ellenőrzésből rá háruló intézkedéseket megteszi, továbbá esetleges észrevételeit.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a jegyzőkönyv egy példányát az építési naplóhoz csatolja, a másik példány a hatósági ügyirat része. A jegyzőkönyv egy-egy másolati példányát az építésügyi hatóság, illetve az építtető részére küldi meg.

(3)6 Az elektronikus építési naplóba a minősített adatot tartalmazó tervdokumentációt és műszaki leírást nem kell feltölteni, azokat papír alapon kell a helyszíni ellenőrzés során a katonai építésfelügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátani.

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére irányuló bejelentés

9. § (1)7 Az építtető az építési engedélyhez kötött, vagy az építési szerződés szerinti öt millió forintot meghaladó építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését a kivitelezés megkezdése előtt tizenöt nappal a katonai építésfelügyeleti hatóságnál köteles bejelenteni. A kivitelezési tevékenység megkezdésére, illetve az adatok változására vonatkozó bejelentést a 2. melléklet szerinti adattartalommal kell előterjeszteni.

(2)8 A katonai építésfelügyeleti hatóság a 2. melléklet szerint összeállított nyomtatványt ad ki.

(3)9 A katonai építésfelügyeleti hatóság az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését a bejelentést követő naptól számított tizenöt napon belül – de legkésőbb a bejelentésben megjelölt kezdési napig – határozattal megtiltja, ha

a) a bejelentés tartalma és mellékletei nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak, vagy

b) a kivitelezés megkezdésére, végzésére vonatkozó előírások nem teljesülnek.

Építésfelügyeleti intézkedések

10. § (1) Ha a katonai építésfelügyeleti hatóság a helyszíni ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy

a) a 7. §-ban megjelölt követelményeket megsértették, az Étv.-ben foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza,

b)10 az építőipari kivitelezési tevékenységet az állékonyságot, az életet és egészséget, a közbiztonságot közvetlenül veszélyeztetve végzik, az építőipari kivitelezési tevékenység során szabálytalanul végzett építési szerelési munka vagy építési szerelési munkák összességének folytatását a helyszínen felvett jegyzőkönyvbe foglalt végzéssel azonnal megtiltja és a szabálytalan állapot megszüntetését az ellenőrzéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozattal rendeli el.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a helyszínen ellenőrzi az (1) bekezdés szerint elrendelt döntései végrehajtásának teljesítését.

(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések esetében az építőipari kivitelezési tevékenység a jogszerű állapot helyreállítása esetén a (2) bekezdés szerinti ellenőrzést követően a katonai építésfelügyeleti hatóság engedélyével folytatható.

11. § (1) Az építésfelügyeleti ellenőrzés lefolytatása során feltárt, a katonai építésfelügyeleti hatóság hatáskörébe nem tartozó szabálytalanságokat is jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyv másolatát és az egyéb bizonyítékokat meg kell küldeni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság a 7. § szerinti ellenőrzést az építmény használatbavételi engedélyének jogerőssé válásáig indíthat.

(3) A katonai építésfelügyeleti hatósági eljárással kapcsolatban újrafelvételi kérelem nem nyújtható be.

12. § (1) Az építésfelügyeleti hatósági eljárásban a tervező, a tervellenőr, a felelős műszaki vezető, az építési műszaki ellenőr, a beruházáslebonyolító és a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező ügyfélnek minősül, ha a katonai építésfelügyeleti hatóság döntését ezen személyek feladat- és felelősségi körébe tartozó tevékenység alapozta meg.

(2) Az engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végző személy kötelezésekor és bírságolásakor a katonai építésfelügyeleti hatóság a jogerős és végrehajtható döntése egyidejű megküldésével az engedélyező, illetve a bejelentés alapján vezetett névjegyzéket vezető szervnél a külön jogszabály szerinti eljárást kezdeményezi.

(3) Ha a kivitelezési dokumentáció tervezőjének, vagy a tervellenőrnek a nyilatkozata hiányzik, illetve nem felel meg az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltaknak, vagy tartalma valótlan, illetve ha a tervező által készített kivitelezési dokumentáció szakszerűtlen vagy tartalma valótlan, akkor a katonai építésfelügyeleti hatóság eljárást kezdeményez a tervezői, tervellenőri jogosultságról névjegyzéket vezető szervnél.

Nemzetbiztonsági és titokvédelmi követelmények

13. § (1) A 6. § (1) és (2) bekezdése alapján az építésfelügyeleti eljárásban közreműködő személynek rendelkeznie kell a külön jogszabályokban meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzéssel, illetve a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által kiadott Személyi Biztonsági Tanúsítvánnyal.

(2) A 6. § (1) és (2) bekezdés szerinti közreműködés során a minősített dokumentáció védelméhez szükséges fizikai biztonsági feltételek hiányában a dokumentumokba történő betekintésre és tervegyeztetésre a katonai építésfelügyeleti hatóság hivatalos helyiségében kerülhet sor.

Az építésfelügyeleti hatósági nyilvántartások

14. § (1) A katonai építésfelügyeleti hatósági nyilvántartások vezetésének szabályaira a honvédelmi és katonai célú építmények építésügyi hatósági nyilvántartásaira vonatkozó szabályok az irányadók.

(2) A katonai építésfelügyeleti hatóság nyilvántartást vezet

a) a 2. melléklet szerinti adattartalommal az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos adatokról,

b) a 3. melléklet szerinti adattartalommal az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzésekről,

c) a 4. melléklet szerinti adattartalommal a kiszabott építésfelügyeleti bírságokról és azok behajtásáról.

Működési feltételek

15. § (1)11 A katonai építésfelügyeleti hatósághoz tartozó – kormánytisztviselői, hivatásos és szerződéses katonai – létszámot úgy kell meghatározni, hogy a hatósági tevékenység folyamatos végzése biztosított legyen.

(2) A katonai építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó építésfelügyelő foglalkoztatási feltétele a külön jogszabályokban előírt nemzetbiztonsági ellenőrzés és a Nemzeti Biztonsági Tanúsítvány meglétén túl

a)12 kormánytisztviselő esetén az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló kormányrendeletben foglalt alkalmazási feltételek teljesítése,

b) hivatásos és szerződéses állományú katona esetén

ba) a Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló miniszteri rendeletben foglaltak, valamint

bb) három év szakmai gyakorlat teljesítése.

(3) A katonai építésfelügyeleti hatóság hivatásos és szerződéses állományú tagjának a szakmai gyakorlati idejeként az

a) építési műszaki ellenőri,

b) felelős műszaki vezetői,

c) építőipari kivitelezési,

d) építésügyi hatósági,

e) építésfelügyeleti,

f) beruházói-műszaki (projekt menedzseri),

g) felsőoktatási intézményben építészeti-műszaki szaktárgy-oktatói,

h) építészeti-műszaki tervezési,

i) építésügyi műszaki szakértői,

j) katonai elhelyezési vagy ingatlankezelési

tevékenység folytatásának időtartamát kell figyelembe venni.

16. § A katonai építésfelügyeleti hatósági tevékenység minimális technikai feltételeit az 5. melléklet határozza meg.

Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit – az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésének bejelentési kötelezettsége kivételével – a rendelet hatálybalépése idején már folyamatban lévő építőipari kivitelezési tevékenységek esetében is alkalmazni kell.

1. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez13

Az építésfelügyelői igazolvány mintája

Előlap:

CÍMER
HELYE


MAGYAR HONVÉDSÉG
ÉPÍTÉSFELÜGYELŐI IGAZOLVÁNY


A o o o o o o o számú
szolgálati/kormánytisztviselői igazolvánnyal együtt érvényes

FÉNYKÉP
HELYE


Név

Rendfokozat

MH építésfelügyelő

 

Aláírás helye

 

 

 

 

 

Sorszám helye

 

 

 

 

Hátlap:

 

 

 

Kiállítás dátuma:

 

 

 

 

 

Érvényesség ideje:

 

 

Az igazolvány felmutatója jogosult az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó építőipari kivitelezési munkákkal kapcsolatban
– a vonatkozó építésfelügyeleti jogszabályokban meghatározott feltételekkel, külön engedély és előzetes bejelentés nélkül – építésfelügyeleti helyszíni ellenőrzést végrehajtani.

Kiállító szervezet:

Az igazolvány a Magyar Honvédség tulajdona, megtalálója köteles azt a kiállító – címére ................ – visszajuttatni.

2. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésére, illetve az adatok változására vonatkozó bejelentés adattartalma

1. A bejelentés jogcíme (bejelentés, illetve adatváltozás),

2. az építmény rendeltetése és azonosítója,

3. az építési helyszín adatai (címe, helyrajzi száma, a használó katonai szervezet megnevezése, kapcsolattartó neve és elérhetősége),

4. az építtető adatai (megnevezése, címe, a kapcsolattartó neve és elérhetősége),

5. az építésügyi hatósági engedély száma, kelte, jogerőssé válása,

6. a kivitelezési tevékenység kezdete, illetve tervezett befejezése,

7. a beruházáslebonyolító adatai (megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma, a kapcsolattartó neve és elérhetősége),

8. a kivitelező fővállalkozó és alvállalkozói adatai (megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma, a kapcsolattartó neve és elérhetősége),

9. a felelős műszaki vezetők adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, elérhetőség),

10. az építési műszaki ellenőrök adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, elérhetőség),

11. a kivitelezési dokumentáció készítőinek adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, elérhetőség),

12. a kivitelezési dokumentáció tervellenőreinek adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám, elérhetőség),

13. az építtető, mint adatszolgáltató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az adatbejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelőek,

14. a bejelentés kelte,

15. a bejelentő neve és (cégszerű) aláírása.

3. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések nyilvántartásának adattartalma

1. Az építmény rendeltetése és azonosítója,

2. az építési helyszín adatai (címe, helyrajzi száma, a használó katonai szervezet megnevezése),

3. az építtető adatai (megnevezése, címe),

4. az építésügyi hatósági engedély száma, kelte, jogerőssé válása, ennek hiányában e tény rögzítése,

5. a beruházáslebonyolító adatai (megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma),

6. a kivitelező fővállalkozó és alvállalkozói adatai (megnevezése, címe, a cégbírósági bejegyzés száma),

7. a felelős műszaki vezetők adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám),

8. az építési műszaki ellenőrök adatai szakágak szerint (szakág megnevezése, név, cím, névjegyzéki szám),

9. az építésügyi hatósági engedély tárgya (rövid leírás).

4. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

Az építésfelügyeleti bírság nyilvántartásának adattartalma

1. Az építmény rendeltetése és azonosítója,

2. az építési helyszín adatai (címe, helyrajzi száma, a használó katonai szervezet megnevezése),

3. az építtető adatai (megnevezése, címe),

4. az építésügyi hatósági engedély száma, kelte, jogerőssé válása, ennek hiányában e tény rögzítése,

5. a megbírságolt neve (megnevezése), a kivitelezési tevékenységben vállalt szerepe (építtető, kiviteli terv készítője, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr), címe,

6. a bírságot kiszabó első fokú határozat száma, kelte, jogerős és végrehajthatóvá válás kelte, a bírság összege, befizetés határideje,

7. a másodfokon eljárt hatóság megnevezése, másodfokú határozat száma, kelte, eredménye,

8. a bírósági felülvizsgálat esetén a határozat száma, kelte, eredménye,

9. az egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma, kelte, új befizetési határidő,

10. a befizetés kelte,

11. végrehajtás elrendelése (végzés száma, kelte),

12. behajtás kelte,

13. a végrehajtási eljárás megszüntetés végzés száma, kelte, oka (elévülés, felszámolás, kötelezett jogutód nélküli megszűnése, behajthatatlanság, egyéb).

5. melléklet a 195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethez

A katonai építésfelügyeleti hatóság tevékenységének minimális technikai feltételei

1. A kor színvonalának megfelelő mobil számítógép konfiguráció (hordozható személyi számítógép, hordozható nyomtató, 12V/220V inverter, elektronikus jogtár) – 2 építésfelügyelőnként 1 db,

2. kézi GPS navigációs rendszer – 2 építésfelügyelőnként 1 db,

3. a kor színvonalának megfelelő irodai számítógép konfiguráció (minimum 17” színes LCD monitor, lézernyomtató, elektronikus jogtár) – építésfelügyelőnként 1 db,

4. nagyteljesítményű irodai fénymásoló – 1 db,

5. színes nyomtató – 1 db,

6. digitális fényképezőgép – 2 építésfelügyelőnként 1 db,

7. mérőszalag – építésfelügyelőnként 1 db,

8. szintezőműszer – 1 db,

9. kézi lézertávmérő – 2 építésfelügyelőnként 1 db,

10. gépkocsi – 2 db,

11. a munkavégzéshez szükséges (külön jogszabály szerinti) egyéni védőeszköz – építésfelügyelőnként 1 klt.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!