nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet
a hites bányamérőről
2013-01-05
2016-03-24
3
Jogszabály

12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a hites bányamérőről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Hites bányamérő az a személy lehet,

a) aki az e rendeletben meghatározott szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá sikeres szakmai minősítő vizsgával rendelkezik,

b) aki nem áll a bányamérői tevékenység folytatásától történő eltiltás hatálya alatt, és

c) akit a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) a „Hites bányamérők nyilvántartás”-ába (a továbbiakban: nyilvántartás) felvett.

(2)1 A hites bányamérőnek esküt kell tennie. Az eskü szövege a következő:

„Én ................... esküszöm, hogy hites bányamérői tevékenységemet a Magyarország Alaptörvénye, a hatályos jogszabályok előírásai és a szakmai és etikai normák szerint lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint végzem, az e tevékenység során tudomásomra jutott államtitkot, szolgálati titkot, illetve üzleti titkot megőrzöm (az eskütevő meggyőződése szerint). Isten engem úgy segéljen!”

(3) Eskütétel hiányában a hites bányamérő nem vehető nyilvántartásba.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) szakirányú felsőfokú szakképzettséggel az rendelkezik, aki

aa) alapképzési szakon szerzett földtudományi, földmérő és földrendező mérnöki, bánya- és geotechnikai mérnöki, erdőmérnöki vagy építőmérnöki,

ab) mesterképzési szakon szerzett okleveles bánya- és geotechnikai mérnöki, okleveles földmérő- és térinformatikai mérnöki,

ac) egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett bánya- és geotechnikai, erdőmérnöki vagy építőmérnöki

szakképzettséggel rendelkezik,

b)2 szakmai gyakorlattal az rendelkezik, aki a szakképzettség megszerzését követően bányaüzemnél vagy bányamérési tevékenységet végző egyéb gazdálkodó szervezetnél legalább négy év bányamérési gyakorlatot szerzett.

(2) Aki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szakirányú felsőfokú iskolai végzettsége mellett ingatlanrendező földmérői minősítéssel is rendelkezik, az (1) bekezdés b) pontjától eltérően csak két év bányamérési gyakorlatot kell igazolnia.

(3) Mélyműveléses bányában hites bányamérői tevékenységet az végezhet, aki az (1) bekezdés b) pont szerinti szakmai gyakorlatot mélyműveléses bányában szerezte.

(4) Szakmai gyakorlati időként a szakmai képesítések megszerzését követően, az adott bányászati szakterületen eltöltött idő vehető figyelembe. A különböző munkavégzések során megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.

(5) A szakmai gyakorlati időt közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti igazolásnak tartalmaznia kell:

a) az igazolást kérő személy

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) lakcímét,

ac) által betöltött munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,

b) a munkakörben töltött idő naptári időtartamát,

c) a munkáltató vagy foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerű aláírását.

(7) Amennyiben a gyakorlati idő megszerzése nem munkaviszonyban történt, akkor az (5) bekezdés szerinti igazolásként a 2. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tevékenységek végzésére vonatkozó megállapodást kell benyújtani.

(8) Ha a munkáltató vagy foglalkoztató jogutód nélkül szűnt meg, a szakmai gyakorlati idő igazolására a munkáltatóval vagy foglalkoztatóval kötött olyan megállapodás is alkalmas, amely hitelt érdemlően tanúsítja az adott bányászati szakterületen szerzett gyakorlati időt, és amely tartalmazza a (6) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott természetes személyazonosító adatokat.

3. § (1)3 Engedély iránti kérelmet szénhidrogén, külszíni, vagy külszíni és mélyműveléses bányászati tevékenység szakterületre (a továbbiakban: szakterület) az MBFH-hoz kell benyújtani. A szénhidrogén szakterületbe tartozik – a földgáz szállítás kivételével – a szénhidrogén csővezetékes szállítás.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező természetes személyazonosító adatait, és

b) a szakterület megnevezését.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a felsőfokú iskolai végzettséget igazoló oklevél másolatát,

b) szakmai önéletrajzot,

c) a szakmai gyakorlati időt igazoló okiratot, és

d) a hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.

4. § (1) A kérelmezőnek szakmai minősítő vizsga keretében kell számot adni az 1. mellékletben szereplő jogszabályok ismeretéből. Az 1. melléklet szerinti követelményeket az MBFH a honlapján is közzéteszi.

(2)4 A szakmai minősítő vizsgáztatást – az MBFH elnöke által kijelölt – elnökből és két tagból álló vizsgabizottság végzi.

(3)5 A minősítő vizsga elméleti írásbeli (vizsgateszt) és szóbeli, valamint gyakorlati részből áll.

(4) Az írásbeli vizsga sikeres, ha a vizsgateszten elérhető pontok számának legalább 60%-át a vizsgázó teljesíti.

(5)6 A szóbeli és gyakorlati vizsgán csak az vehet részt, aki az írásbeli vizsgán megfelelt. A szóbeli és a gyakorlati vizsga sikeres, ha azt a vizsgabizottságból legalább két fő sikeresnek minősíti.

(6) A sikertelen vizsga ismételhető.

(7)7 A hites bányamérői tevékenységvégzéshez szükséges szakmai minősítő vizsga alapján kiadott engedély 5 évig hatályos. Az engedély hatálya ismételten letett sikeres szakmai minősítő vizsga esetén további 5 évre meghosszabbítható. A szakmai vizsga megújítása hiányában az engedély hatályát veszti, és a hites bányamérőt az MBFH törli a nyilvántartásból.

5. § (1) Ha a kérelmező az előírt feltételeknek megfelel, az MBFH a 2. melléklet szerinti engedélyt részére kiadja és hites bányamérőként nyilvántartásba veszi.

(2) A nyilvántartásból törölni kell a hites bányamérőt, ha

a) a hites bányamérői tevékenység folytatásától a bíróság jogerősen eltiltotta,

b) az engedély kiadása és a nyilvántartásba vétel valótlan adatokon alapult,

c) cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezték,

d) meghalt,

e) azt kérelmezi,

f)8 a hites bányamérő az engedély 5 éves hatályát nem hosszabbította meg az ismételten letett sikeres szakmai minősítő vizsgával.

(3) A hites bányamérőt az MBFH írásban figyelmezteti, ha a bányatérképekre és feladata ellátására vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott követelményeket megsértette.

(4) Az MBFH törli a nyilvántartásból azt a hites bányamérőt,

a) aki a (3) bekezdésben foglalt előírásokat úgy sértette meg, hogy ezzel a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló külön jogszabályban meghatározott súlyos üzemzavart, súlyos balesetet vagy harmadik személynek kárt okozott, vagy

b) aki a (3) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazását követő két éven belül a (3) bekezdésben meghatározott követelményeket ismételten megszegte.

(5) Az ismételt nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a (4) bekezdés a) pontja alapján történő törlést követő három év, a (4) bekezdés b) pontja szerinti törlést követő egy év elteltével lehet benyújtani. A kérelemhez a 3. § (3) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott dokumentumokat kell mellékelni. A kérelmezőnek az ismételt nyilvántartásba vételhez szakmai minősítő vizsgát kell tennie.

6. § (1) A hites bányamérő eredeti aláírásával és engedélyének sorszámával ellátott bányatérkép tartalmát a bányászati szakigazgatásban mindaddig valósnak kell tekinteni, míg annak ellenkezőjét méréssel vagy helyszíni ellenőrzéssel nem bizonyítják.

(2) A hites bányamérő az általa felügyelt bányák vagy bányavállalkozói jogosultság nélküli, korábbi bányaműveletek bányatérképét vagy részletét, a bányatérképekből levezetett vagy önállóan készített térképet (vázlatot, rajzot), valamint bányamérésből származó adatot is hitelesíthet.

7. § (1) A hites bányamérők nyilvántartásának tartalmaznia kell:

a) az engedély iránti kérelem iktatási számát,

b) a hites bányamérő részére kiadott engedély sorszámát,

c) a szakterület megnevezését,

d) a nyilvántartásból törlés időpontját és iktatószámát.

(2) A hites bányamérők jegyzékét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben és az MBFH honlapján évenként közzé kell tenni.

(3)9 A hites bányamérő köteles a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokat az MBFH-nak 30 napon belül, írásban bejelenteni.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével a hites bányamérőről szóló 70/1995. (XII. 26.) IKM rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott hites bányamérő minősítések hatályát.

(4)10 A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról szóló 82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet hatálybalépésének napját11 megelőzően kiadott engedélyek – a 4. § (7) bekezdése szerinti szakmai minősítő vizsga sikeres letétele hiányában – 2017. december 31. napján hatályukat vesztik.

1. melléklet a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelethez12

1. A hites bányamérő szakmai minősítő vizsga elméleti követelményei

1.1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény.

1.2. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény.

1.3. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet.

1.4. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 16/1997. (III. 5.) FM rendelet.

1.5. A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet.

1.6. A védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet.

1.7. Az állami alapadatok felhasználásával végzett sajátos célú földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 46/2010. (IV. 27.) FVM rendelet.

1.8. A globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről szóló 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet.

2. A hites bányamérő szakmai minősítő vizsga gyakorlati követelményei

2.1. Műszer és méréstechnikai ismeretek.

2.2. Az elméleti követelmények konkrét példákon való alkalmazása.

2.3. Saját készítésű, a minősítési kérelem szerinti bányatérképek vizsgán való bemutatása.

2. melléklet a 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelethez

A hites bányamérő engedély adattartalma:

a) az engedélyt kiadó szerv megnevezése, székhelye,

b) az engedély iktatószáma,

c) az engedély kiadására jogosító jogszabályra történő hivatkozás,

d) a hites bányamérő természetes személyazonosító adatai,

e) a szakterület megnevezése,

f) konkrét rendelkezés a nyilvántartásba vételre,

g) dátum, aláírás, pecsét,

h)13 a nyilvántartásba vétel időpontja, az engedély hatályának kezdő és záró napja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!