nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
25/2010. (III. 19.) FVM rendelet
a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról
2013-04-30
2017-08-17
2
Jogszabály

25/2010. (III. 19.) FVM rendelet

a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 15. pontjában foglalt borászati termékek előállítását, tárolását, kezelését, illetve kiszerelését árutermelési céllal végző borászati üzemekre terjed ki.

2. § (1) A borászati üzem működési engedélyét (a továbbiakban: engedély) a borászati hatóságtól kell kérelmezni.

(2) A borászati üzem létesítése esetén az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a borászati üzem üzemeltetőjének nevét, címét, cég esetén a cégbíróságon a cégjegyzékbe bejegyzett nevet, székhelyet;

b) a borászati üzem címét és helyrajzi számát;

c) a borászati üzem helye szerint illetékes hegyközség nevét és címét;

d) a szakmai tevékenységért felelős személy nevét;

e) a telephelyen végzett tevékenységi körök felsorolását.

(3) A kérelemhez csatolni kell:

a) a borászati üzem feletti rendelkezés igazolását;

b) a helyszínrajzot;

c) kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használ, annak igazolását, hogy a felhasznált víz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak.

(4) A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító, illetve kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem esetében a kérelemhez csatolni kell a (3) bekezdésben foglaltakon kívül:

a) a technológiai folyamatábrát;

b) a technológiai elrendezési rajzot;

c) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet;

d) a műszaki-technológiai leírást;

e) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket;

f) a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását;

g) a tisztítási takarítási utasítást;

h) a hulladék kezelési utasítást;

i) a személyi higiéniai utasítást;

j) új üzem esetén használatbavételi engedélyt;

k) tevékenység bővítése esetén a korábbi engedélyt.

(5) Engedély adható olyan üzem részére is, amely a palackozás végeztével új állomáshelyre költöztethető (a továbbiakban: mozgó borpalackozó), amennyiben

a) a mozgó borpalackozó rendelkezik olyan gépjárművel, amely alkalmas palackozó gépsor szállítására, és

b) a palackozó gépsor rendelkezik

ba) palackmosóval, -öblítővel, -csepegtetővel,

bb) palacktöltővel és

bc) dugaszolóval.

(6) A mozgó borpalackozóra vonatkozó engedélyre vonatkozó kérelemhez a (3) bekezdés a), valamint a (4) bekezdés a)–i) és k) pontjában meghatározottakat kell mellékelni.

3. § (1) Az engedélyt a borászati hatóság határozatlan időre adja ki. A borászati üzem működésének megszüntetését legkésőbb a megszűnést követő 8 napon belül be kell jelenteni a borászati hatóság és a hegyközség részére.

(2) Az engedély módosítása iránti kérelmet kell benyújtani a 2. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt adatok változása esetén.

(3) A borászati hatóság az engedély megadásáról szóló döntés meghozatalakor a kérelem mellékleteiben foglaltak alapján vizsgálja, hogy a borászati üzem képes-e a higiéniai rendelkezések betartására.

4. § (1) Nem adható engedély olyan borászati üzemnek, ahol nem szőlőalapú alkoholos termékek előállítását, tárolását, kezelését vagy kiszerelését végzik.

(2) Az engedély az adott borászati üzemre szól. Egy borászati üzem csak egy engedéllyel rendelkezhet.

(3) Azon borászati üzem részére, melyet a borászati hatóság jogerősen ideiglenesen bezárt, illetve amelynek engedélyét jogerősen felfüggesztette, nem adható engedély a bezárás, illetve a felfüggesztés időtartama alatt. A bezárással kapcsolatos döntés jogerőre emelkedéséig a borászati üzemre vonatkozó új kérelemmel kapcsolatos eljárást fel kell függeszteni.

(4) Egy fizikai létesítmény borászati üzemként való működése csak azt követően engedélyezhető, illetve a működése csak akkor folytatható, ha a korábban ott folytatott, a Btv. hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggésben megállapított, a Btv. szerinti bírsággal kapcsolatos valamennyi kötelezettség megfizetésre került.

(5) A működési engedély iránti kérelmet el kell utasítani, ha az nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.

5. § (1) A borászati üzemben a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során a Btv. 52. §-ában foglaltaknak megfelelően a következő pince- és borhigiéniai szabályokat kell betartani:

a) a csatornahálózattal nem rendelkező pincékben a szennyvíz, talaj- és csapadékvízgyűjtő ciszternákat rendszeresen ki kell üríteni és fertőtleníteni;

b) a borospincékben kielégítő természetes vagy mesterséges szellőztetésről kell gondoskodni;

c) a bortömlőket és állandó csővezetékeket kívül-belül rendszeresen mosni és fertőtleníteni kell, valamint a tárolásukra olyan tartószerkezetek szükségesek, hogy belőlük a mosóvíz maradéktalanul eltávozhasson, és a tömlők ne szennyeződjenek;

d) gondoskodni kell

da) a borászati tevékenység végzéséhez szükséges világításról,

db) a dolgozói létszámhoz igazodó számú illemhely meglétéről,

dc) a borászati tevékenység során keletkező hulladékok kezelésről,

dd) a borászati tevékenységhez szükséges vízről,

df) az előállítás során használt anyagok, valamint a késztermékek megfelelő tárolásáról.

(2) A kiszerelést végzőnek rendelkeznie kell:

a) az edények, kannák, fertőtlenítéséhez és öblítéséhez, töltéséhez és hiteles lezárásához szükséges eszközökkel;

b) a töltési mennyiség ellenőrzéséhez szükséges, a mérésügyi hatóság által hitelesített, vagy a nemzeti etalonra visszavezethető kalibrált eszközökkel.

(3) A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító borászati üzem és a mozgó borpalackozók tevékenységére alkalmazni kell az élelmiszer-higiéniáról szóló 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásait.

(4) A borászati üzemnek az e rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelését a borászati hatóság élelmiszermérnöki, élelmiszertechnológus mérnöki, kertészmérnöki, szőlész-borász mérnöki, szőlészeti és borászati mérnöki, borász-italtechnológus szakmérnöki vagy tartósítóipari mérnöki felsőfokú képesítéssel rendelkező felügyelői ellenőrzik.

6. §1

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szőlészeti és borászati üzemek működésének engedélyezési rendjéről és tevékenységének higiéniai szabályairól szóló 101/2004. (VI. 3.) FVM rendelet hatályát veszti azzal, hogy előírásait a folyamatban lévő ügyekben alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!