nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet
a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról
2014-01-01
2014-11-30
12
Jogszabály

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet

a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közfoglalkoztatásnak a munkanélküliség csökkentésére alkalmas egységes rendszerének létrehozása, az elmaradott térségek felzárkóztatását célzó közfeladatok ellátásának ösztönzése, valamint az erre a célra szolgáló pénzügyi keret hatékonyabb felfelhasználása érdekében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 A Nemzeti Foglalkoztatási Alap közfoglalkoztatási támogatások előirányzata (a továbbiakban: előirányzat) e rendelet szabályai szerint használható fel.

2. §2 (1) Az előirányzat terhére támogatás nyújtható a közfoglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatók részére közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez, továbbá vállalkozás részére a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott foglalkoztatásra.

(2) Az előirányzat terhére nyújtható támogatások:

a) rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása;

b) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása;

c) országos közfoglalkoztatási program támogatása;

d) közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás;

e) vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás.

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása3

3. §4 (1)5 Támogatás nyújtható

a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy

b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy

legfeljebb 4 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 4 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(2)6 Támogatás a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér – ideértve a közfoglalkoztatottat az állásidőre megillető bért és a munkavezetőt megillető bért is –, a teljesítménybér (a továbbiakban együtt: közfoglalkoztatási bér) és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó legfeljebb 95 százalékának mértékéig nyújtható. Amennyiben a közfoglalkoztató a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege.

(3) Támogatás állapítható meg továbbá a (4) bekezdésben foglalt közvetlen költségekhez, melynek mértéke legfeljebb a ténylegesen foglalkoztatottak után a közfoglalkoztatási bérhez és járulékaihoz nyújtott támogatási összeg 5 százaléka.

(4)7 A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségként a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja, a munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége, a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség, a munkásszállítás költsége, a megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségével (a továbbiakban: kirendeltség) történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége számolható el.

(5) Több közfoglalkoztatott foglalkoztatása után megállapított közvetlen költség összevontan is felhasználható.

(6) A támogatás az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherkedvezménnyel egyidejűleg nem vehető igénybe.

(7)8 A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 4 hónap lehet.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása9

4. §10 (1)11 Támogatás nyújtható

a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy,

b) a kirendeltség által kiközvetített álláskereső vagy

c) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy

legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő foglalkoztatására.

(2)12 Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől.

(3)13 A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 70–100 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege. Ezen túlmenően a támogatás nyújtható a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költséghez, amelynek mértéke nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás 20 százalékát.

(4) A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása esetén a 3. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.

(5)14 A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet.

Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás15

4/A. §16 (1) Támogatás nyújtható a közhasznú kölcsönző részére, ha

a) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy

b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy

legalább 60 nap és legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől.

(3) A támogatás a foglalkoztatott közfoglalkoztatási bére és az ahhoz kapcsolódó – a szociális hozzájárulási adóból kedvezmény igénybevételével csökkentett – szociális hozzájárulási adó mértékének 50-80 százalékáig terjedhet. A támogatási időszak a közfoglalkoztatási jogviszony időtartama, de legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet.

Vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatás17

5. § (1)18 A gazdasági társaságokról szóló törvény, valamint az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadó részére támogatás nyújtható, ha

a) a kirendeltség által kiközvetített, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy vagy

b) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy

teljes munkaidőben, munkaviszony keretében történő foglalkoztatását vállalja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás további feltétele, hogy a munkaadó

a) a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban meglévő munkavállalója munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg,

b) kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor, továbbá

c) vállalja a munkavállaló továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási időtartama 50 százalékának megfelelő időtartamra.

(3)19 A támogatás mértéke a kötelező legkisebb munkabér, illetve garantált bérminimum és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó munkáltató által megfizetett összegének 70%-áig terjedhet.

(4) A támogatás legfeljebb 8 hónapra nyújtható.

(5)20 A vállalkozás részére foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (bérpótló juttatásban) részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatása kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 800/2008/EK rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. fejezetében, valamint a II. fejezet 40. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi rendelet I. fejezet 2. cikk 18. pontjában, illetve 2. cikk 19. pontjában, valamint a 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatás a munkaadó tekintetében az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.

(6)21 A vállalkozás részére a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személy foglalkoztatásához nyújtható támogatása kizárólag a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 800/2008/EK rendelet (a továbbiakban: általános csoportmentességi rendelet) I. fejezetében, valamint a II. fejezet 41. cikkében foglaltakkal összhangban nyújtható. Amennyiben az általános csoportmentességi rendelet I. fejezet 2. cikk 20. pontjában, valamint a 8. cikkében foglaltak nem teljesülnek, a támogatás a munkaadó tekintetében az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásként nyújtható.

Országos közfoglalkoztatási program támogatása

6. §22 (1)23 Támogatható az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél elérésére irányuló program keretében történő, az álláskeresők, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti rehabilitációs ellátásban részesülő személyek legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6–8 órás munkaidőben történő közfoglalkoztatása.

(1a)24 Az (1) bekezdés szerinti 11 hónap számításánál figyelembe kell venni az azonos naptári évben közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött valamennyi időtartamot, függetlenül a közfoglalkoztató személyétől.

(2) Támogatás a közfoglalkoztató részére abban az esetben nyújtható, ha

a) a közfoglalkoztató a munkavégzéshez kapcsolódóan foglalkoztatást elősegítő képzés lehetőségét biztosítja,

b)25

c) a képzés, a szociális földprogram, továbbá a megváltozott munkaképességű személyek közfoglalkoztatása kivételével a közfoglalkoztatási jogviszony létesítéséhez más központi költségvetési előirányzatból támogatásban – ide nem értve a közfoglalkoztató alapfeladatainak ellátásához nyújtott támogatást – nem részesül.

(3)26 A támogatás mértéke a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó mértékének 100 százalékáig (e bekezdés alkalmazásában: bérjellegű támogatás), valamint a ténylegesen foglalkoztatottak után a 3. § (4) bekezdésében meghatározott közvetlen költségek tekintetében a bérjellegű támogatás 20 százalékáig, továbbá legalább száz fő foglalkoztatása esetén a szervezési költségek tekintetében a bérjellegű támogatás 3 százalékáig terjedhet. Amennyiben a közfoglalkoztató a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján a szociális hozzájárulási adóból kedvezményt vett igénybe, a támogatás alapja a közfoglalkoztatási bérnek és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adónak a Pftv. 8/A. § (1) bekezdése alapján kapott szociális hozzájárulási adó kedvezménnyel csökkentett összege.

(4)27 A támogatási időszak az egyes közfoglalkoztatási programok tekintetében legfeljebb egy naptári évre esően 11 hónap lehet.

(5) Az országos közfoglalkoztatási program támogatására a 3. § (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell.

Eljárási szabályok

7. §28 (1) Az e rendeletben meghatározott támogatások kérelemre nyújthatók.

(2) A kérelmet a tervezett közfoglalkoztatás helye, az 5. § esetében a foglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz, több munkaügyi központ illetékességi területén megvalósuló közfoglalkoztatás, illetve foglalkoztatás esetén a közfoglalkoztató, az 5. § esetében a vállalkozás székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani.

(3) A

a) 3–5. §-ban meghatározott támogatásról a kirendeltség,

b)29 6. §-ban meghatározott támogatásról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter az Országgyűlés vagy a Kormány által meghatározott cél eléréséért felelős miniszter, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, valamint a társadalmi felzárkóztatásért felelős miniszter véleményének figyelembevételével

mérlegelési jogkörben dönt.

(3a)30 A (3) bekezdés b) pontja szerint érintett miniszterek a véleményükről a megkeresés megérkezését követő nyolc napon belül tájékoztatják a közfoglalkoztatásért felelős minisztert. Tájékoztatás hiányában a közfoglalkoztatásért felelős miniszter a 6. §-ban meghatározott támogatásról önállóan dönt.

(4) A mérlegelésnél figyelembe kell venni

a) a munkaerő-kereslet és kínálat helyi jellemzőit,

b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,

c) a munkaügyi központ és a munkaadó közötti együttműködés tapasztalatait,

d) a munkaadó által felajánlott (vállalt) foglalkoztatás (továbbfoglalkoztatás) időtartamát,

e) az álláskeresők munkához jutási esélyeit,

f) a foglalkoztatni kívánt személy álláskeresőként eltöltött idejét,

g) a foglalkoztatni kívánt személy közfoglalkoztatásról szóló törvény szerinti prioritási szintjét.

(4a)31 A közfoglalkoztatási program céljára, a tevékenység egyedi jellemzőire, az állam által jogszabály alapján kötelezően ellátandó feladat hatékony ellátására, valamint a közfoglalkoztatás tervezett helyszínének munkaerő-piaci jellemzőire tekintettel a 3. § (7), a 4. § (5) és a 6. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérő támogatási időszakra is nyújtható támogatás.

(4b)32 A (4a) bekezdés alkalmazása esetén a 3. § (1), a 4. § (1) és a 6. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatási jogviszony legfeljebb a támogatási időszakkal megegyező határozott időre létesíthető, valamint a 4. § (2) és a 6. § (1a) bekezdését nem kell alkalmazni.

(4c)33 A (4a) bekezdésében foglaltak alkalmazásáról a közfoglalkoztatásért felelős miniszter dönthet. Ennek feltétele, hogy a közfoglalkoztatási program folytatása

a) költséghatékonyabb módon biztosítható, mint az azonos tevékenységre irányuló új közfoglalkoztatási program indítása és

b) nem veszélyezteti a közfoglalkoztatásba vonható személyek esélyét a közfoglalkoztatásba való bekerülésre.

(5) A (3) bekezdés szerint meghozott döntés alapján

a) a 3–5. §-ban meghatározott támogatás esetén a kirendeltség,

b) a 6. §-ban meghatározott támogatás esetén a munkaügyi központ

egységes szerződéses feltételrendszer alapján hatósági szerződést köt a támogatottal. A munkaügyi központ és a kirendeltség illetékességére a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

7/A. §34 (1)35 A foglalkoztatási, valamint a társadalmi felzárkózás szempontjából felmerült, az egyes településeken túlmutató társadalmi feszültségek kezelése érdekében, a közfoglalkoztatás lehetőségének széleskörű biztosítására a Kormány egyes településeket indokolt esetben kiemelt településekké, egyes kistérségeket kiemelt kistérségekké nyilváníthat.

(2)36

(3) A Kormány által kiemelt településsé nyilvánított települések tekintetében a közfoglalkoztatás körében támogatható célokat a közfoglalkoztatásért, a társadalmi felzárkózás támogatható céljait a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter határozza meg.

(4) A támogatást kérő közfoglalkoztatási programját a közfoglalkoztatás helye szerint illetékes munkaügyi központ vizsgálja meg abból a szempontból, hogy az megfelel-e a (3) bekezdés szerinti céloknak.

(5)37 A program megfelelősége esetén a munkaügyi központ mérlegelési jogkörében dönt a támogatásról, és köt a támogatásra hatósági szerződést.

(6)38 A program támogatása során a közvetlen költségek 6. § (3) bekezdésében meghatározott mértéke a program megvalósítása során legfeljebb további 10 százalékkal növelhető.

7/B. §39 (1) A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a 3-4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott egyes támogatási formákra közfoglalkoztatási mintaprogramokat indíthat.

(2)40 A közfoglalkoztatási mintaprogramok beruházási és dologi költségei és kiadásai 70–100%-os összegben támogathatóak.

(2a)41 A közfoglalkoztatási mintaprogramok esetében a 7. § (4a)–(4c) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

(3)42 A közfoglalkoztatási mintaprogramok lezárását követően a mintaprogramra épülő további közfoglalkoztatási programok indíthatóak.

(4)43 A közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programok beruházási és dologi költségei 50–100%-os összegben támogathatóak.

(5)44 A támogatás mértékéről a közfoglalkoztatásért felelős miniszter dönt.

(6)45 A (2) és (4) bekezdés akkor alkalmazható, ha a közfoglalkoztató hatósági szerződésben vállalja, hogy a közfoglalkoztatási mintaprogramjából vagy a közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő közfoglalkoztatási programjából származó bevételeiből kizárólag közfoglalkoztatási programjainak vagy a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 4/A. §-a szerint létrehozott szociális szövetkezet működését segíti elő.

7/C. §46 (1) A közfoglalkoztató kérelmére a 3. §-ban, a 4. §-ban és a 6. §-ban meghatározott támogatási formák esetében – ideértve a 7/A. § (1) bekezdése és a 7/B. § (1) bekezdése alapján indított közfoglalkoztatási programokra megállapított támogatásokat is – előleg folyósítható.

(2) Az (1) bekezdés alapján folyósítható előleg mértéke:

a) a közfoglalkoztatási bérhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz nyújtott támogatás esetében a folyósításra kerülő támogatás legfeljebb 2 hónapra jutó összege,

b) a foglalkoztatásból eredő közvetlen költségekhez, valamint mintaprogramok esetében a 7/B. § (2) bekezdésében meghatározott beruházási és dologi költségekhez és kiadásokhoz nyújtott támogatás legfeljebb 70%-a.

7/D. §47 Ha a támogatással érintett közfoglalkoztatási jogviszony időtartama alatt a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatott részére – határozott idejű munkaviszony létesítése miatt – fizetés nélküli szabadságot engedélyezett, a közfoglalkoztató erre az időtartamra a támogatással érintett álláshelyre közfoglalkoztatási jogviszonyt létesíthet. Ha a közfoglalkoztató erre az időtartamra újabb közfoglalkoztatási jogviszonyt nem létesít, a támogatás folyósítását szüneteltetni kell. A közfoglalkoztató részére a közfoglalkoztatási jogviszony szünetelését követően, amennyiben a közfoglalkoztatottat ismételten foglalkoztatni kívánja és a fizetés nélküli szabadság ideje alatti folyamatosan fennálló munkaviszonyról szóló igazolás másolatát a munkaügyi központnak megküldi, a támogatást tovább kell folyósítani. A munkaügyi központ az igazolást – tájékoztatás céljából – megküldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szervének.

7/E. §48 A társadalmi felzárkózásért felelős miniszter a közfoglalkoztatásért, illetve a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter kezdeményezésére a Kftv. 1. § (3) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott közfoglalkoztatónál folyó közfoglalkoztatási program esetében az irányítása alatt működő állami felnőttképzési intézményt kizárólagos képzést folytató szervezetként jelölheti ki.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

9. §49

9/A. §50

10. § E rendelet 5. §-a

a) a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 800/2008/EK rendelet, valamint

b) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

11. § Hatályát veszti

a) a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint

b) a 2010. május–június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetből eredő kár miatt szükséges, helyreállítással kapcsolatos feladatok közcélú munkavégzés keretében történő ellátásáról szóló 238/2010. (IX. 13.) Korm. rendelet.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!