nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet
egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről
2013-07-12
2013-09-30
5
Jogszabály

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet

egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről

A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 40/A. §-ában kapott felhatalmazások alapján, valamint az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kihelyezett ügyintézési pont

1. § A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 169/A. § (3) bekezdése alapján a 169/A. § (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, az ügyfél számára nyújtott hatósági szolgáltatás nyújtására a Magyar Posta Zrt.-t, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.

2. Az elektronikus ügyintézési felügyelet

2. § A Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

3. Az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szerv

3. § A Kormány az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervként a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát jelöli ki.

4. Az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatói

4. § A Kormány a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások szolgáltatóiként az alábbi szervezeteket jelöli ki:

a) az ügyfél elektronikus ügyintézési cselekményekről történő időszaki értesítése vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,

b)1 az összerendelési nyilvántartás szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, amely e feladatának ellátásához az IdomSoft Zrt. közreműködését igénybe veheti,

c) a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

d)2 az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint a külön jogszabályban meghatározott szervet,

e)3 az elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

f)4 a biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltatás vonatkozásában

ga) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a Terrorelhárítási Központ, valamint a Rendőrség tanúvédelemmel foglalkozó munkatársai tekintetében az irányító minisztert, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében az érintett nemzetbiztonsági szolgálat, a Terrorelhárítási Központ, illetve a Rendőrség közreműködésével,

gb)5 egyéb esetekben a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, a tanúsítvány-igénylő regisztrációjával kapcsolatos feladatok tekintetében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Magyar Posta Zrt., valamint a közigazgatási szervek személyügyi szervezeti egységeinek közreműködésével,

h)6 az elektronikus tájékoztatási szolgáltatás vonatkozásában

ha) az egyablakos központi tájékoztatási felület, valamint a kormányzati szintű hivatali tájékoztatás tekintetében a közigazgatási és igazságügyi minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,

hb) az általános országinformációk, valamint az ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében intézhető elektronikus ügyekre vonatkozó tájékoztatás tekintetében a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős minisztert, aki e feladatának ellátásához a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködését igénybe veheti,

i)7 az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

j) az iratérvényességi nyilvántartás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát,

k)8 a kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

l)9 a központi azonosítási ügynök szolgáltatás vonatkozásában a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t,

m)10 az ügyfelek részére nyújtott azonosítási szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t, valamint

n) a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása, valamint az elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás vonatkozásában a Magyar Posta Zrt.-t,

o)11 az interaktív virtuális ügyfélszolgálat szolgáltatás vonatkozásában a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát.

5. § (1) Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer működtetője a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter, aki e feladatát a Magyar Államkincstár, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével látja el.

(2)12 Az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer üzemeltetője a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Az üzemeltetési feladatok ellátásához az üzemeltető más költségvetési szervek és vállalkozók közreműködését igénybe veheti.

6. § (1)13 A kijelölt szolgáltatók olyan szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás ellátásába is bevonhatják – erre vonatkozó megállapodás, és a szükséges pénzügyi forrás biztosítása esetén – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t és a Magyar Posta Zrt.-t, amely szolgáltatásoknál a 4. §-ban ez nincs kifejezetten előírva.

(2)14 A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. és a Magyar Posta Zrt. az e rendelet szerinti tevékenységeinek ellátására közszolgáltatási szerződést köt a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel.

5. Ügyfélkapu regisztrációs szerv

7. §15 A külön jogszabályban meghatározott ügyfélkapu létesítésére feljogosított regisztrációs szervként a Kormány a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát, a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási (fővárosi kerületi) hivatalait, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, a Magyar Posta Zrt.-t, valamint Magyarország diplomáciai és konzuli képviseleteit jelöli ki. Az ügyfélkapu regisztrációs adatbázis adatkezelője a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, amely az adatkezelői feladatok ellátása érdekében adatfeldolgozói szerződést köthet.

6. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)16

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!