nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet
a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
2017-01-01
2017-03-31
9
Jogszabály

297/2012. (X. 25.) Korm. rendelet

a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Déli Áramlat földgázszállító-vezeték Hercegszántó-Tornyiszentmiklós közötti szakasza kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §1 A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Baranya Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

(2)2

4. § Ez a rendelet 2012. október 31-én lép hatályba.

5. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

6. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez9

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

1.

Beruházás és azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság

2.

A Déli Áramlat földgázszállító-vezeték Hercegszántó-Tornyiszent-
miklós közötti szakasza kiépítéséhez, és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások

előzetes vizsgálati eljárás, környezeti hatásvizsgálati eljárás, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

illetékes járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

3.

vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomáspróbához,
vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

4.

régészeti feltárási engedély

illetékes járási hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

5.

külső villamos energia-ellátás kiépítésére vonatkozó engedély

illetékes járási hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

6.

erdő igénybevétele és fakitermelés bejelentése

illetékes járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

7.

termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

8.

bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás

illetékes megyei kormányhivatal

nincs

9.

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre

illetékes megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

10.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének és használatbavételének engedélyezése

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

11.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes járási hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

12.

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes járási hivatal

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

13.

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

területrendezési eljárások

illetékes megyei kormányhivatal

nincs

15.

útügyi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

2. melléklet a 297/2012. (X. 25.) Korm. rendelethez10

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági
közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Egészségügy

illetékes járási hivatal

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

3.

Helyi jelentőségű védett természetvédelmi terület

települési önkormányzat jegyzője

illetékes megyei kormányhivatal

4.

Bányászat

illetékes megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

5.

Területrendezési előírásokkal való összhang

illetékes megyei kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

6.

Erdővédelem

illetékes járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

7.

Termőföld minőségi védelme

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

8.

Termőföld mennyiségi védelme

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

9.

Régészet és műemlékvédelem

illetékes járási hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

Gyógyhelyek

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

egészségügyért felelős miniszter

11.

Víziközlekedés

Budapest Főváros Kormányhivatala

közlekedésért felelős miniszter

12.

Közúti közlekedés:

a) gyorsforgalmi utak esetében, és 30 méter szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetén

Budapest Főváros Kormányhivatala

közlekedésért felelős miniszter

13.

Közúti közlekedés:

b) az egyéb országos közutak, helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak esetében

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

14.

Légiközlekedés:

a) polgári célú

közlekedésért felelős miniszter

nincs

15.

Légiközlekedés:

b) állami célú

honvédelemért felelős miniszter

nincs

16.

Vasúti közlekedés

közlekedésért felelős miniszter

nincs

17.

Tűzvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

18.

Határrendészet

illetékes megyei rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

19.

Honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

20.

Környezetvédelem, természetvédelem és tájvédelem.

Környezet- és természetvédelem, ha a tevékenység megkezdéséhez egységes környezethasználati engedély vagy környezetvédelmi engedély nem szükséges

illetékes járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

21.

Talajvédelem

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

22.

Vízügy és vízvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

23.

Építésügy

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!