nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2018-01-01
infinity
11
Jogszabály

446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló
új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és d) pontjában, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek Környe város területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 3808/2 helyrajzi számú földrészleten, illetve az ebből a földrészletből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

(4)2 A Kormány az (1) bekezdés szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően indult eljárásokban is alkalmazni kell, amennyiben az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél azt az ügyben eljáró hatósághoz benyújtott külön nyilatkozatával kéri.

3. §3 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor4 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését5 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §6 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor7 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését8 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez9

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló

új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

 

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként új gyártó üzem és annak építményei létesítése

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi hatósági eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

3.

örökségvédelmi hatósági eljárások, régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

5.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

6.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

7.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

8.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala

9.

ingatlan-
nyilvántartási hatósági eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

10.

telekalakítási hatósági eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

11.

földmérési hatósági eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

12.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

13.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Pest Megyei Kormányhivatal

14.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala

15.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

16.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

17.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

18.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez10

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!