nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet
a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről
2013-05-05
2015-03-31
2
Jogszabály

16/2013. (IV. 19.) NFM rendelet

a bányaüzem felelős műszaki vezetőjének kijelöléséről

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Bányaüzemi felelős műszaki vezetői vagy helyettesi (a továbbiakban együtt: bányaüzemi felelős műszaki vezető) tevékenység folytatásához a 4. §-ban meghatározott felsőfokú végzettségi szint és szakképzettség, valamint az 5. §-ban meghatározott szakmai gyakorlat szükséges.

(2) Külszíni bányaüzemben bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységet az a személy is végezhet, aki a 4. § (2) bekezdésében meghatározott középfokú végzettséggel és az 5. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik.

2. § (1) Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység végzésének engedélyezése iránti kérelmet a bányakapitánysághoz kell benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezését

a) sújtólégveszélyes föld alatti,

b) gázkitörés-veszélyes föld alatti,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó föld alatti,

d) külszíni és

e) szénhidrogén

bányaüzemre lehet kérelmezni.

(3) A szénhidrogént kitermelő bányaüzem magában foglalja a szén-dioxid gáz bányászatot és a föld alatti gáztárolást is.

(4) A bányaüzemi felelős műszaki vezető csak olyan, a (2) bekezdésben meghatározott típusú bányaüzemben végezhet tevékenységet, amelyre engedéllyel rendelkezik.

(5) Engedély több típusú bányaüzemre is adható, ha a kérelemben megjelölt típusú bányaüzemre vonatkozóan a kérelmező eleget tesz a tevékenység folytatásához szükséges feltételeknek. A feltételek fennállását a megjelölt bányaüzemekre külön-külön kell vizsgálni.

(6) A bányakapitányság az engedélyest a határozat jogerőre emelkedésének napján nyilvántartásba veszi.

3. § (1) Az engedély iránti kérelem – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben előírtakon túl – tartalmazza annak a 2. § (2) bekezdése szerinti bányaüzemnek a megnevezését, amelyre a kérelmet benyújtó az engedély kiadását kéri.

(2) A kérelemhez csatolni kell:

a) a végzettséget igazoló oklevél vagy bizonyítvány másolatát,

b) a szakmai gyakorlatra vonatkozó igazolást, és

c) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nevének, címének, egyéb általa megadott elérhetőségének és a bányaüzem megnevezésének a bányafelügyelet honlapján való közzétételéhez hozzájárul vagy nem járul hozzá.

(3) A szakmai gyakorlatot közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. Az igazolásnak tartalmaznia kell:

a) a munkakör és a végzett tevékenység megnevezését,

b) a munkakörben eltöltött időtartamot, és

c) a foglalkoztató megnevezését, címét és cégszerű aláírását.

(4) Ha a foglalkoztató jogutód nélkül megszűnt, a gyakorlati idő a munkavégzésre vonatkozó szerződéssel vagy a munkavégzés igazolására alkalmas egyéb dokumentummal – így különösen az adott időszakra vonatkozó munkakönyvvel vagy fizetési jegyzékkel – is igazolható.

(5) Szakmai gyakorlati időként a szakmai képesítés megszerzését követő gyakorlati idő vehető figyelembe. A munkavégzések során megszerzett gyakorlati időt együttesen kell figyelembe venni.

4. § (1) E rendelet alkalmazásában az adott típusú bányaüzemben történő felelős műszaki vezetői tevékenység végzéséhez megfelelő felsőfokú szakképzettség

a) az egyetemi szintű alapképzési szakon szerzett

aa) bánya- és geotechnikai mérnök,

ab) előkészítés-technikai mérnök,

ac) műszaki földtudományi mérnök,

ad) gépészmérnök,

ae) villamosmérnök

végzettség,

b) a mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy posztgraduális képzésben szerzett

ba) okleveles bánya- és geotechnika mérnök,

bb) okleveles előkészítés-technikai mérnök,

bc) okleveles olaj- és gázmérnök,

bd) okleveles hidrogeológus mérnök,

be) okleveles földtudományi mérnök,

bf) okleveles gépészmérnök,

bg) okleveles villamosmérnök, valamint

bh) okleveles bányagépész mérnök

végzettség.

(2) E rendelet alkalmazásában az adott típusú bányaüzemben történő felelős műszaki vezetői tevékenység végzéséhez megfelelő középfokú szakképesítés

a) a bányaipari aknász-technikus,

b) a külszíni bányaipari technikus,

c) a geológus technikus,

d) a mélyművelési bányaipari technikus,

e) a bányagépész technikus,

f) a bányagépész és villamos technikus,

g) a bányavillamossági technikus,

h) a gépész technikus,

i) a villamos ipari technikus,

j) az építőipari technikus, valamint

k) a mélyépítő technikus

végzettség.

5. § (1) Bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység folytatására jogosító engedélyt

a) sújtólégveszélyes föld alatti bányaüzemre

aa) a 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy

ab) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

b) gázkitörés-veszélyes föld alatti bányaüzemre

ba) a 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy

bb) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

c) a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja alá nem tartozó föld alatti bányaüzemre

ca) a 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, vagy

cb) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 8 éves szakmai gyakorlattal,

d) külszíni bányaüzemre

da) a 4. § (1) bekezdés b) pont ba)–bb) alpontja és bd)–bh) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 2 éves szakmai gyakorlattal,

db) a 4. § (1) bekezdés a) pont aa)–ae) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal, vagy

dc) a 4. § (2) bekezdés a)–k) pontja szerinti végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal,

e) szénhidrogén bányaüzemre a 4. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti végzettséggel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal

rendelkező személy kaphat.

(2) Sújtólégveszélyes vagy gázkitörés-veszélyes bánya esetében szakmai gyakorlatként csak sújtólégveszélyes vagy gázkitörés-veszélyes bányában szerzett gyakorlati idő vehető figyelembe.

6. § (1) A bányafelügyelet a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységre jogosító engedélyt visszavonja, ha

a) a bányafelügyelet a bányaüzemi felelős műszaki vezetőt egy éven belül ismételten, vagy három éven belül háromszor is bírsággal sújtotta,

b) a bányafelügyelet az engedély kiadását követően olyan körülményről szerez tudomást, amely a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenység engedélyezését kizárja, vagy

c) a nyilvántartásból való törlését az engedélyes kéri.

(2) A bányafelügyelet

a) az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a visszavonó határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válását követő napon, vagy

b) az engedélyes elhalálozása esetén az elhalálozás tényéről való tudomásszerzés napját követő napon

törli az engedélyest a felelős műszaki vezetői nyilvántartásból.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bányaüzemi felelős műszaki vezetői tevékenységre jogosító engedély visszavonásának jogerőssé és végrehajthatóvá válásától számított 3 évig a volt engedélyes részére új engedély nem adható.

7. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzett bányaüzemi felelős műszaki vezetőket a 2. § (2) bekezdése szerinti bányaüzem megnevezése és nyilvántartási szám szerint kell nyilvántartani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartási szám

a) sújtólégveszélyes föld alatti bányaüzem esetében „SFB” rövidítésből, kötőjelből és az engedély iktatószámából,

b) gázkitörés-veszélyes föld alatti bányaüzem esetében „GFB” rövidítésből, kötőjelből és az engedély iktatószámából,

c) a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja alá nem tartozó föld alatti bányaüzem esetében „FB” rövidítésből, kötőjelből és az engedély iktatószámából,

d) külszíni bányaüzem esetében „KB” rövidítésből, kötőjelből és az engedély iktatószámából, vagy

e) szénhidrogén bányaüzem esetében „SzB” rövidítésből, kötőjelből és az engedély iktatószámából

áll.

(3) Az engedélyes köteles a bányakapitányságnak 8 napon belül bejelenteni, ha a nyilvántartott adataiban változás következik be. A bejelentést követően a bányakapitányság a változást átvezeti a nyilvántartáson.

(4) A bányakapitányságok a bányaüzemi felelős műszaki vezetőre vonatkozó nyilvántartások adatait a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) részére megküldik. A felelős műszaki vezető hozzájárulása esetén az MBFH honlapján közzéteszi a felelős műszaki vezető nevét, címét, egyéb általa megadott elérhetőségét és a bányaüzem megnevezését.

8. § (1) A bányavállalkozó bányaüzemi felelős műszaki vezetőként a bányakapitányság által nyilvántartásba vett engedélyest foglalkoztathat. A bányavállalkozó a bányaüzemi felelős műszaki vezető vagy helyettes foglalkoztatását a munkavégzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban bejelenti a bányakapitányságnak.

(2) A bejelentés tartalmazza

a) a bányaüzemi felelős műszaki vezető nevét,

b) a bányaüzemi felelős műszaki vezetői nyilvántartási számát,

c) a bányaüzem megnevezését, és

d) a foglalkoztatási jogviszony létesítésére vonatkozó okirat másolatát.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

10. §1

11. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 9. és 10. cikkének való megfelelést szolgálja.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!