nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet
az Oktatási Hivatalról
2017-01-01
2017-11-03
15
Jogszabály

121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet

az Oktatási Hivatalról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint

a 3. § a)–c) pontja, a 4–5. §, a 6–15. § és a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés k) pontjában,

a 3. § d–j) pontja, az 5. §, a 16–17. §, a 19–20. §, és a 23. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 5. és 18. pontjában, valamint (2) bekezdésében,

a 3. § k) pontja, a 24. § és a 27. § b) pontja tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdésében,

az 5. § (1) bekezdés tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,

a 25. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,

a 26. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Oktatási Hivatal jogállása

1. §1 Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §2 A Hivatal a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el.

2. § (1) A Hivatalt elnök vezeti.

(2) A Hivatal elnökhelyetteseit az elnök javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) A Hivatal elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az elnök gyakorolja.

2. A Hivatal feladat- és hatásköre

3. § A Kormány a Hivatalt jelöli ki

a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott, a Kormány által a miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv feladatainak ellátására,

b)3 az Nkt. 21. § (2) bekezdésében meghatározott, a tankerületi központ által fenntartott intézmények vonatkozásában hatósági nyilvántartást vezető szervnek,

c) a köznevelés információs rendszerének (a továbbiakban: KIR) adatkezelői feladatai ellátására,

d) a felsőoktatási információs rendszer (a továbbiakban: FIR) működéséért felelős szervnek,

e) a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervnek,

f)4 a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek,

g) a központi felsőoktatási felvételi eljárást lebonyolító szervnek,

h) a felsőoktatási formanyomtatványokat engedélyező szervnek,

i) a felsőoktatási intézmények hatósági ellenőrzését végző szervnek,

j) a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos állami feladatok ellátására,

k) az Európai Képesítési Keretrendszer Nemzeti Kapcsolattartó Pontja feladatainak ellátására, azzal, hogy biztosítja a működéshez szükséges feltételeket, különös tekintettel a Magyar Képesítési Keretrendszer fejlesztéseinek koordinációjára, valamint a tárcaközi szakmai munkacsoport működtetésére,

l) a köznevelési, felsőoktatási és szakképzési rendszer tartalmi és módszertani kutatási és fejlesztési feladatai ellátásában közreműködő szervnek,

m)5 a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényben meghatározott diák-, pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultsággal összefüggő adatok közhiteles nyilvántartását vezető szervnek.

3/A. §6 A Hivatal ellátja az Nkt. 44/A. §-ban meghatározott integrált nyomon követő rendszer (a továbbiakban: INYR) adatkezelői feladatait.

3/B. §7 A Hivatal vezeti az Nkt. 61. § (4a) bekezdésében meghatározott szaktanácsadói névjegyzéket.

4. §8 Az Nkt. és végrehajtási rendeletei hatálya alá tartozó hatósági ellenőrzésekkel és törvényességi ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala által hozott elsőfokú döntések elleni fellebbezést a Hivatal bírálja el.

5. § (1) A Hivatal rendszeresen ellenőrzi a köznevelési szakértői tevékenység folytatását, az államilag elismert nyelvvizsgaközpontokat és vizsgahelyeket, a pedagógus-továbbképzések szervezőit, a Magyarországon működő felsőoktatási intézményeket, és e tevékenységek tekintetében ellátja a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

(2) A Hivatal feldolgozza és nyilvántartja az általa végzett köznevelési, felsőoktatási és nyelvvizsgáztatási ellenőrzések, értékelések eredményeit, és beszámol azokról a miniszternek. A Hivatal a feladatai ellátása során keletkezett, személyazonosításra alkalmatlanná tett adatok elemzése során a tanulói szintű adatok megjelölésére az Nkt. 80. §-ában meghatározott mérési azonosítót használja.

(3)9 A Hivatal üzemelteti a köznevelés és a felsőoktatás területén működő állami digitális tartalomszolgáltatások központi felületeit.

6. § A Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltató tevékenysége keretében

a) ellátja az országos pedagógiai tárgyú mérés-értékelés szervezésével kapcsolatos feladatokat,

b) szervezi az érettségi vizsgaelnöki továbbképzéseket,

c) gondoskodik az oktatási ágazati jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásával összefüggő kiadványok készítéséről és megjelentetéséről,

d) statisztikai adatot szolgáltat az államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatosan,

e)10 kidolgozza az Nkt. 64. §-ában meghatározott pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt szempontrendszert és eljárásrendet. A pedagógus minősítő vizsga és pedagógus minősítési eljárás során használt eszközöket a miniszter hagyja jóvá,

f)11 az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében biztosítja az Nkt. 19. § (2) bekezdésében meghatározott pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, valamint

g)12 megszervezi az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat.

6/A. §13 A Hivatal az Nkt. 19. § (4) bekezdése alapján közreműködik a pedagógiai-szakmai szolgáltatások országosan egységes szakmai irányításában.

3. A Hivatal közneveléssel kapcsolatos feladatai

7. § (1) A Hivatal ellátja az Nkt. 80. §-ában meghatározott országos mérési feladatokat.

(2) A Hivatal az Nkt. 77. § (3) bekezdése alapján elvégzi a miniszter által elrendelt szakmai ellenőrzést, pedagógiai-szakmai méréseket, átvilágításokat, elemzéseket, továbbá a miniszter egyedi intézkedése alapján végzi az intézmény törvényességi, szakmai ellenőrzését.

(3) A Hivatal előkészíti és lebonyolítja a köznevelési tárgyú nemzetközi méréseket és vizsgálatokat.

(4) A Hivatal ellátja a középfokú beiskolázással kapcsolatos, külön jogszabályokban meghatározott feladatokat.

(5)14 A Hivatal ellátja az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, az Országos Művészeti Tanulmányi Verseny és a Sajátos nevelési igényű tanulók országos szervezésű tanulmányi versenye előkészítésével, szervezésével összefüggő központi koordinációs, valamint a versenyszabályzatban, a versenykiírásban meghatározott feladatokat, az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) közreműködésével.

8. § (1) A Hivatal ellátja az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában a Hivatal számára meghatározott feladatokat. Ennek keretében az Nkt. 38. § (7) bekezdésében meghatározott eljárás keretében a vizsgaszabályzatban meghatározott esetben másodfokú döntést hoz az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen benyújtott fellebbezés tárgyában.

(2) A Hivatal és jogelődje mellett működött érettségi vizsgabizottságok érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott iratainak kezelésében vizsgabizottságot működtető intézményként az a kormányhivatal jár el, amely kormányhivatal területén a Hivatal, illetve jogelődje regionális igazgatóságának székhelye működött.

(3) A Hivatal kezdeményezi az Nkt. 78. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglalt miniszteri intézkedések megtételét.

9. § A Hivatal köznevelést érintő ellenőrzési feladatai az alábbiak:

a)15 az Nkt. 87. § (2) bekezdése szerinti országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez,

b)16

c) az Nkt. 90. § (2) bekezdése alapján a külföldi nevelési-oktatási intézmények és a nemzetközi iskolák tekintetében gyakorolja az Nkt. 34. § (2) bekezdése szerinti törvényességi ellenőrzési jogkört,

d) ellátja a mindenkori tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági ellenőrzések során a szakmai irányítással kapcsolatos feladatokat,

e)17 szervezi a pedagógusok minősítő vizsgáját és minősítési eljárását az Nkt. 64. § (6) bekezdése szerint.

10. § A Hivatal – az Nkt. 57. § (5)–(6) bekezdése és a 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján – gondoskodik a bizonyítványnyomtatványok, valamint az azok kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványok engedélyezésének előkészítéséről és a bizonyítványok előállításáról.

11. § (1) A Hivatal ellátja az országos szakértői és érettségi vizsgaelnöki névjegyzékkel kapcsolatos, az Nkt. 82. §-ában meghatározott feladatokat.

(2) A Hivatal elsőfokú döntést hoz a köznevelési szakértői engedély kiadásáról, a köznevelési szakértői tevékenységtől és a vizsgáztatási tevékenységtől való eltiltásról.

12. §18 A Hivatal ellátja a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló törvényben az oktatási hivatal számára meghatározott feladatokat.

13. §19 A Hivatal értesíti a megyeszékhely szerinti járási hivatalt, ha a KIR-ben tárolt adatok vagy okirat alapján megállapítható, hogy a köznevelési intézmény működése egy nevelési évnél vagy egy tanévnél hosszabb ideig szünetel.

14. § A Hivatal - az Nkt. 75. §-ában meghatározottak szerint - előkészíti a feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet jogszabályban meghatározott tartalommal.

15. § A Hivatal gondoskodik a szakszolgálati-esélyegyenlőségi szakértő kijelöléséről és kirendeléséről, ha az Nkt. 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakértői bizottsági tevékenység keretében halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló vizsgálatára kerül sor.

4. A Hivatal felsőoktatással kapcsolatos feladatai

16. § (1)20 A Hivatal az Nftv. 67. §, 68. §, 76–78. § és 96. §-ában foglaltak szerint a felsőoktatási intézmények nyilvántartását vezető szervként ellátja a magyar és külföldi felsőoktatási intézmények és az állami feladatellátásban résztvevő, valamint a szakmai testületek működéséhez kapcsolódó nyilvántartási feladatokat és lefolytatja az eljárásokat.

(2) A Hivatal lebonyolítja a központi felsőoktatási felvételi eljárást.

(3)21 A Hivatal az Nftv. 68. § (3) bekezdése szerint engedélyezi az oklevél-, oklevélmelléklet-formanyomtatvány előállítását, forgalmazását.

(4) A Hivatal az Nftv. 19. §-a szerint a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervként ellátja a FIR üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

(5)22 A Hivatal a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervként ellátja a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

(6) A Hivatal hatósági ellenőrzést folytat, közreműködik a nem állami felsőoktatási intézmények és – az Nftv. 76. § (6) bekezdésében szabályozott kivétellel – a külföldi felsőoktatási intézmények, valamint - a miniszter döntése szerint - az Nftv. 65. § (1) bekezdésében és a 66. § (1) bekezdésében foglalt felsőoktatási oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékenység feletti törvényességi ellenőrzési eljárásban.

(7)23 A Hivatal részt vesz az Nftv. 64. § (2) bekezdés e) pontja és 64. § (3) bekezdés b) pontja szerinti, a miniszter által elrendelt hallgatói kompetenciamérés megvalósításában.

17. § A Hivatal

a) közreműködik a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs tevékenységek ellátásában,

b) figyelemmel kíséri és nyilvántartja a pedagógus-továbbképzéseket a jogszabályok által meghatározottak szerint, ellátja a továbbképzési jegyzékkel kapcsolatos feladatokat,

c) ellátja a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület (PAT) titkársági feladatait,

d) ellátja a pedagógus-továbbképzések szervezőinek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

5. A Hivatal köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek működtetésével kapcsolatos feladatai

18. §24 (1) A köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerek oktatásszakmai fejlesztési koncepcióját a miniszter határozza meg. A köznevelési és felsőoktatási ágazati információs rendszerekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési feladatok megvalósításáért, az ágazati informatikai rendszerek működtetéséért, üzemeltetéséért a Hivatal felel.

(2) A Hivatal

a) a KIR-rel,

b) az INYR-rel,

c) a FIR-rel,

d) az oktatási igazolvány kibocsátását és a nyilvántartás működését szolgáló elektronikus rendszerrel, valamint

e) a magyar állami (rész)ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásával

kapcsolatos feladatai ellátásához szükséges nyilvántartások működését szolgáló elektronikus adatbázisokhoz és alkalmazásokhoz kapcsolódóan, saját kapacitásainak elégtelensége esetén olyan fejlesztéseket és szolgáltatásokat rendelhet meg, valamint olyan fejlesztésekhez járulhat hozzá, amelyek eredményeként létrejövő alkalmazásokhoz, adatbázisokhoz, mint szerzői művekhez fűződő felhasználási jogokat az átdolgozásra, továbbfejlesztésre is kiterjedően korlátlanul megszerzi.

18/A. §25

6. A Hivatal végzettség elismerésével kapcsolatos feladatai

19. §26 (1) A Hivatal ekvivalencia- és információs központként

a) hatósági jogkörében

aa) jogszabályban meghatározott körben elismeri az általános iskolai és középiskolai bizonyítványok, valamint a felsőfokú oklevelek és tudományos fokozatok által tanúsított végzettségi szintet, továbbá a szakképesítéseket, és az általa működtetett szakbizottságok közreműködésével a felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakképzettségeket,

ab) jogszabályban meghatározottak szerint hivatalos tájékoztatást ad a külföldi oktatási rendszerekről, a külföldi köz- és felsőoktatási intézményekről, a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelek megszerzésének feltételeiről,

ac) hivatalos információt szolgáltat a magyar oktatási rendszerről, tájékoztatja a külföldi hatóságokat, szakmai szervezeteket a magyar bizonyítványok és oklevelek megszerzésének feltételeiről,

ad) külföldi hivatalos eljárásban való felhasználás céljából az ügyfelek kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki a hazai felsőoktatási intézményekben folytatott tanulmányokról és hazai felsőfokú végzettséget tanúsító oklevelekről,

b) hatósági feladatokhoz kapcsolódóan

ba) kapcsolatot tart és közvetlenül együttműködik más államok és nemzetközi szervezetek ekvivalencia-ügyekkel foglalkozó központjaival,

bb) ellátja az ENIC (European Network of Information Centres) és NARIC (National Academic Recognition Information Centres) hálózati tagságból eredő feladatokat,

bc) a magyar felsőoktatás megismertetésével kapcsolatos kiadói (publikációs) tevékenységet lát el,

bd) hazai és nemzetközi konferenciákat, tanfolyamokat és koordinációs értekezleteket szervez,

be) betölti az európai közösségi jog alapján a munkavállalás céljából történő elismerés nemzeti információs központjának szerepét,

bf) vezetője útján ellátja a szakképzettségek elismerésére vonatkozó európai uniós irányelvek nemzeti koordinátori teendőit,

bg) a szakmai képesítések más uniós tagállamban való elismerését érintő kérdésekben illetékes hatóságként részt vesz a belső piaci információs rendszer (IMI-rendszer) működtetésében a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendeletben foglaltak szerint.

(2) A Hivatal a szakmai képesítések elismerése terén működő segítségnyújtó központként közzéteszi a honlapján

a) azon szakmák jegyzékét, amelyek esetében az európai szakmai kártya létrehozható, továbbá közzéteszi az európai szakmai kártya használatával kapcsolatos tájékoztatását az európai szakmai kártya létrehozásának díját és azoknak az eljáró hatóságoknak a nevét, amelyek feladata az európai szakmai kártya létrehozása,

b) az előzetes ellenőrzés alá tartozó szakmák jegyzékét,

c) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 28. § (6) bekezdés c) pont cc) alpontjának hatálya alá tartozó képzések felsorolását.

(3) A Hivatal a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan statisztikai adatokat szolgáltat az Európai Bizottság részére.

7. A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos feladatai

20. § A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációs központként

a) lebonyolítja a nyelvvizsgáztatási akkreditációs eljárásokat, meghozza az elsőfokú döntéseket, legalább kétévente ellenőrzi az akkreditált vizsgaközpontokat és -rendszereket,

b) meghatározza és a vizsgaközpontok rendelkezésére bocsátja a bizonyítvány- és nyelvvizsgaanyakönyv-nyomtatványokat,

c) döntést hoz a nyelvvizsgákkal kapcsolatban benyújtott másodfokú felülvizsgálati kérelmek ügyében,

d) nyilvántartja a kiadott nyelvvizsgák nyelvvizsgaanyakönyveit, azokról hatósági igazolványt ad ki,

e) végzi a külföldön szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok honosítását,

f) a részvizsgák egyesítése során az egyenértékűségről hatósági bizonyítványt ad ki,

g) a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározottak szerint adatot szolgáltat a felnőttképzési hatóság számára.

8. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § e) pontja 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

22. § (1) A 19. § (1) bekezdés bf) pontja a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-ei 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 56. cikk (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

(2) A 19. § (1) bekezdés bg) pontja a Belső Piaci Információs Rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1024/2012/EU rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23–27. §27

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!