nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről
2015-01-01
2015-04-30
8

1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet

a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában, illetve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 127. § gy) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK

1. § (1) Ez a rendelet határozza meg a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105. § (1) bekezdése szerinti rendszerhasználati díjakat, valamint azok alkalmazásának feltételeit.

(2) A rendszerhasználati díjakat a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A megállapított rendszerhasználati díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

1/A. §1 Az e rendeletben nem szabályozott fogalmakat a GET és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok, valamint a 984/2013/EU bizottsági rendelet alapján kell értelmezni.

II. FEJEZET

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) átadási-átvételi pont:

aa) a szállítóvezeték

aaa)2 mérési rendszerrel ellátott azon gázátadó állomásának kiadási pontja, illetve az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) alapján az ilyen gázátadó állomásoknak a rendszerüzemeltető engedélyesek üzletszabályzatában összevont átadóként megjelölt, kapacitás-lekötés és elszámolás szempontjából összevontan kezelt kiadási pontja és a részleges szigetüzem összevont kiadási pontja, amelyen keresztül a rendszerhasználó igénye alapján a szállított földgáz a csatlakozó földgázrendszerbe kerül,

aab) olyan virtuális betáplálási pontja, amelyen a részleges szigetüzembe földgáztermelésből származó betáplált földgáz a szállítórendszerbe elszámolás-technikailag átadásra kerülhet,

aac)3 Osztrák Köztársaság és Magyarország államhatárának Baumgarten felőli betáplálási pontja – Mosonmagyaróvár (AT > HU),

aad)4 Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregovo felőli betáplálási pontja – Beregdaróc 1400 (UA > HU),

aae)5 együttműködő földgázrendszerhez csatlakozó hazai termelő mezők betáplálási vagy összevont betáplálási pontja,

aaf)6 mérési rendszerrel ellátott Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pontja a Szerb Köztársaság felé – Kiskundorozsma (HU > RS),

aag)7 mérési rendszerrel ellátott Csanádpalota határkeresztező kiadási pontja Románia felé – Csanádpalota (HU > RO),

aah) részét képező, mérési rendszerrel nem rendelkező a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 11. pontja szerint meghatározott magyar gázkiegyenlítési pont (a továbbiakban: MGP),

aai)8 Horvát Köztársaság és Magyarország államhatárának Donji Miholjac felőli betáplálási pontja – Drávaszerdahely (CR > HU),

aaj)9 mérési rendszerrel ellátott Drávaszerdahely határkeresztező kiadási pontja a Horvát Köztársaság felé – Drávaszerdahely (HU > CR),

aak)10 Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Vel'ké Zlievce felőli betáplálási pontja – Balassagyarmat (SK > HU),

aal)11 Szlovák Köztársaság és Magyarország államhatárának Balassagyarmat felőli kiadási pontja – Balassagyarmat (HU > SK),

aam)12 Ukrán Köztársaság és Magyarország államhatárának Beregdaróc felőli kiadási pontja – Beregdaróc 800 (HU > UA),

aan) Románia és Magyarország államhatárának Horia felőli betáplálási pontja,

ab) az elosztóvezetékhez

aba) csatlakozó felhasználó földgázellátásához létesített mérési rendszerek kilépő csonkjai, illetve az átalánydíjas felhasználók esetében a felhasználási hely,

abb) teljes vagy részleges szigetüzemben csatlakozó földgáztermelő által a kitermelt földgáz betáplálása érdekében közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,

abc) rendszerhasználó által a tárolóból való betápláláshoz közvetlenül igénybe vett elosztóvezetékhez csatlakozó, azonos telephelyen lévő összes gázmérő kilépő csonkja,

abd) csatlakozó másik elosztóvezeték belépési pontja,

ac) a tároló

aca) belépési pontjai betárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

acb) kilépési pontjai kitárolás esetében, beleértve az összevontan kezelt pontokat is,

b)13

c) betárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóba betárolt földgáz hőmennyisége (MJ) alapján kell fizetni,

d) betárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,

e) betárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan betárolható hőmennyiség (MJ),

f)14 elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót és a 20 m3/h vagy 20 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, az egyetemes szolgáltatónak, illetve a 20–100 m3/h névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, és az ilyen 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező és 2015. január 31-ig a kapacitás-lekötési szándékát be nem jelentő rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,

g) elosztási átalánydíj: az a díj, amelyet a gázmérővel nem rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, és a gázmérővel nem rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a szerződési időszakra vonatkozóan az elosztóvezeték használatáért az 1. melléklet szerinti földgáz hőmennyisége (MJ) alapján kell fizetnie,

gy)15 elosztási átszállítási díj: az a díj, amelyet az átszállított földgázt vételező rendszerhasználóként eljáró felhasználó, valamint az átszállított földgázt vételező felhasználót ellátó földgázkereskedő annak az elosztási átszállítást végző földgázelosztónak fizet, akinek az üzemeltetett elosztóvezetékébe a földgáz betáplálásra kerül és egy más földgázelosztó által üzemeltetett elosztóvezetékbe kerül továbbításra,

h) elosztási forgalmi díj: az a díj, amelyet az elosztóvezetékhez csatlakozó rendszerhasználóként eljáró felhasználónak, valamint az elosztóvezetékhez csatlakozó felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és az egyetemes szolgáltatónak a földgázmennyiség hőmennyiségre átszámított értékéért (MJ) kell fizetnie,

i) elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 3131–17100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek és a 17100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, a felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetni, valamint az ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb kapacitás (MJ/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,

j) gáztechnikai normálállapot: a földgáz olyan állapota, amikor a földgáz abszolút nyomása 101,325 kPa, a termodinamikai hőmérséklete 288,15 K,

k) hálózati veszteség: a földgázszállítás, a földgázelosztás és a földgáztárolás során bekövetkező veszteség,

l) kitárolási díj: az a díj, amelyet a tárolóból kitárolt földgáz hőmennyisége (MJ) alapján kell fizetni,

m) kitárolási időszak: a földgáztárolói engedélyes által a honlapján közzétett időszak,

n) kitárolási kapacitás: szerződésben rögzített, a tárolási kapacitást lekötő számára a gáznapon maximálisan kitárolható hőmennyiség, amelynek órai maximuma nem haladhatja meg a napi érték 1/24-ed részét (MJ),

ny)16 kapcsolt kapacitás: egy átadás-átvételi ponton a csatlakozó rendszerüzemeltetők által nem megszakítható vagy megszakítható alapon közösen felkínált szabványos kapacitástermék, amely magában foglalja az átadás-átvételi pont két oldalán lévő megfelelő belépési és kilépési kapacitást,

o)17 megszakítható kapacitás: a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgáztárolói engedélyes által a rendszerhasználó számára – szabad kapacitás hiányában a szerződött, de igénybe nem vett – adott átadási-átvételi ponton rendelkezésre bocsátott kapacitás, amelynek igénybevétele mértékét a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó vagy a földgáztárolói engedélyes jogosult a gáznapon belül is módosítani,

p) mobilkapacitás: a földalatti földgáztároló azon befogadóképessége, amely szerződésben rögzített és a tárolási kapacitást lekötő rendszerhasználó számára a tárolási szerződés időtartama alatt rendelkezésre áll,

q)18 gáznapi középhőmérséklet: az Országos Meteorológiai Szolgálat (a továbbiakban: OMSz) által az 5. melléklet szerinti mérési pontokon mért és a gáznapot követő nap 12:00 óráig nyilvánosságra hozott hőmérsékletérték,

r) rendszerirányítási díj: a szállítási rendszerirányítási szolgáltatásért fizetendő átalánydíj,

s) szagosítási díj: az a díj, amelyet a földgáz kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználók a földgázszállítónak a földgáz szagosításáért fizetnek,

t) szállítási forgalmi díj: az a díj, amelyet az átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség hőmennyiségre átszámított értéke (MJ) alapján kell fizetni,

u)19 szállítási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött legnagyobb kapacitás alapján (betáplálási ponton Ft/MJ/nap, kiadási ponton Ft/MJ/h) kell fizetni,

v)20 szerződési időszak:

va) éves kapacitás-lekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a gázév,

vb) a gázéven belül havi kapacitás-lekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a teljes naptári hónapokból álló időszak,

vc) a gázéven belül napi kapacitás-lekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a teljes gáznapokból álló időszak,

vd) szabványos kapacitástermék esetében

vda) éves kapacitás-lekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a gázév,

vdb) a gázéven belüli negyedéves kapacitás-lekötés vagy igénybevétel esetében a teljes naptári negyedévből álló időszak,

vdc) gázéven belüli havi kapacitás-lekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a teljes naptári hónapból álló időszak,

vdd) a gázéven belüli napi kapacitás-lekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a teljes gáznapból álló időszak,

vde) napon belüli kapacitás-lekötés vagy kapacitás-igénybevétel esetében a napi kapacitással arányos, a gáznap végéig hátralévő időszak,

w) tárolási év: adott naptári év április 1-jétől a következő naptári év március 31-éig tartó időszak,

x)21 tárolói kapacitásdíj: az az éves díj, amelyet a rendszerhasználó által szerződésesen lekötött mobilkapacitás (MJ) alapján kell fizetni,

y) fizikai áramlással ellentétes irányú (Backhaul) kapacitás: a földgáz olyan, nem fizikai szállítását lehetővé tevő kapacitás, amely segítségével a fizikai áramlással ellentétes irányú szállítási feladatot a rendszerüzemeltető a fizikai áramlás irányú szállítási feladatból történő nettósítással teljesít,

z)22 téli fogyasztási időszak:

za) az adott naptári év november 1-jétől a következő naptári év március 31-éig terjedő időszak,

zb) azon rendszerhasználó esetében, amelynél az a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti kapacitás-igénybevétel a január 1-jétől március 31-éig terjedő időszakban kisebb, mint a gázév többi részében, a január 1-jétől március 31-éig terjedő időszak,

zc) szabványos kapacitástermék esetén az október 1-jétől március 31-éig terjedő időszak,

zs)23 utólagos kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában, a 10. § (6) bekezdésében, illetve a 24. § (6) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett az adott hónapban –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás után fizet, és melynek mértéke megegyezik az adott árszabás szerinti szállítási, illetve elosztási kapacitásdíjakkal.

(2) Az e rendeletben meg nem határozott fogalmakat a GET és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint kell értelmezni.

III. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

3. § (1)24 A rendszerhasználati díjakat a rendszerhasználónak az ÜKSZ-ben előírt – a szállítási rendszerüzemeltetői, a szállítási rendszerirányítási, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes által biztosított – alapszolgáltatások ellenértékeként kell megfizetni.

(2)25 A szállítási rendszerüzemeltetői, a szállítási rendszerirányítási, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes a részére fizetett rendszerhasználati díjakat elkülönítve, díjtételenként köteles nyilvántartani, elszámolni és a rendszerhasználó (fizető) számláján megjeleníteni.

(3) A rendszerhasználati díjak megállapítása és megfizetése során a gáztechnikai normálállapotra való átszámítás a 42. § szabályai szerint történik.

(4) A rendszerhasználati díjakat – egyéb megállapodás hiányában – a teljesített szolgáltatás alapján átadási-átvételi pontonként havonta egy alkalommal kell megfizetni.

(5) A részletes áralkalmazási feltételeket a 9–41. § tartalmazza.

3/A. §26 (1)27 Szabványos kapacitástermék a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 984/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 984/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti 2015. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan kapcsolt módon történő értékesítésére – a csatlakozó rendszerüzemeltetők előterjesztése alapján – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyása esetén kerülhet sor.

(2) A szabványos kapacitástermékek kapcsolt módon történő értékesítésének szabályait az érintett rendszerüzemeltetők együttműködési megállapodásban rögzítik.

(3) Az éven belüli szabványos kapacitástermékre vonatkozó szabályokat a 3/B. és 3/C. § tartalmazza.

3/B. §28 (1) Nem megszakítható szabványos kapacitástermék esetében az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését, lekötését és a torlódáskezelést egy eljárás keretében, a 984/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott módon kell lefolytatni.

(2) A nem megszakítható szabványos kapacitástermék használatának joga az adott kapacitástermék időtartamára szól. Egy adott szabványos kapacitástermék lekötése és díjának megfizetése, beleértve az aukciós díjat is, nem keletkeztet semmilyen jogot és kötelezettséget egyéb kapacitás-lekötési eljárás során megszerzett kapacitástermék lekötésére és díjának megfizetésére.

(3) A nem megszakítható szabványos kapacitástermékek díját az egy évnél rövidebb időtartamú kapacitástermékek esetében a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj mértékében kell meghatározni az alábbiak szerint:

a)29 a negyedéves nem megszakítható szabványos kapacitás díja naptári negyedévenként október 1. és március 31. között az éves szállítási kapacitásdíj 50%-a,

b)30 a negyedéves nem megszakítható szabványos kapacitás díja naptári negyedévenként április 1. és szeptember 30. között az éves szállítási kapacitásdíj 5%-a,

c)31 a havi nem megszakítható szabványos kapacitás díja naptári hónaponként október 1. és március 31. között az éves szállítási kapacitásdíj 18%-a,

d)32 a havi nem megszakítható szabványos kapacitás díja naptári hónaponként április 1. és szeptember 30. között az éves szállítási kapacitásdíj 2%-a,

e)33 a napi nem megszakítható szabványos kapacitás díja gáznaponként október 1. és március 31. között az éves szállítási kapacitásdíj 1,2%-a,

f)34 a napi nem megszakítható szabványos kapacitás díja gáznaponként április 1. és szeptember 30. között az éves szállítási kapacitásdíj 0,12%-a.

3/C. §35 A megszakítható szabványos kapacitástermék díja a 3/B. § (3) bekezdésében meghatározott, megfelelő időtávú kapacitástermék szállítási kapacitásdíjának 60. § (6) bekezdésben meghatározott módon számított értéke.

4. § (1)36 A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történő földgáz éves tárolói kapacitás-lekötés mértékét évente egyszer, május 1-jétől április 30-ig terjedő időszak vonatkozásában állapítja meg. A kapacitás-lekötés mértékének megállapításakor a Hivatal az adott év április 1. napján lekötött kapacitásokat veszi figyelembe a földgáztárolói engedélyessel egyeztetve.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mérték megállapítása érdekében

a) a kereskedelmi engedélyesek egyetemes szolgáltatásra jogosult és nem jogosult felhasználók szerinti bontásban, és

b) a rendszerhasználóként eljáró felhasználók

kötelesek a Hivatalnak megküldeni minden év április 5-ig a földgáztárolóban lekötött kapacitás-lekötéseikre vonatkozó adatokat.

(3) A Hivatal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében történő földgáztárolói kapacitás-lekötés mértékét május 1-jéig meghozott határozatában állapítja meg.

(4) A (3) bekezdés szerinti határozatban foglaltaktól a felek csak akkor térhetnek el, ha a határozat meghozatalát követően a kereskedelmi engedélyes földgáztárolói kapacitás-lekötése kereskedőváltás miatt változik meg. Ebben az esetben a felek a kapacitásdíjat a megváltozott mérték szerint számolják el. A Hivatal a megváltozott mértékre tekintettel új határozatot nem hoz.

(5) Ha a kereskedelmi engedélyesek a határozat meghozatalát követően a (4) bekezdésben foglalttól eltérő esetben többletkapacitást kívánnak lekötni, a többletkapacitásért az egyetemes szolgáltatásra nem jogosultak ellátására tekintettel megállapított kapacitásdíjat kötelesek megfizetni.

(6) A (4)–(5) bekezdésben foglaltaktól eltérően átminősített párnagáz külön jogszabály szerinti egyetemes szolgáltatási célra történő megvásárlása és tárolása esetén az egyetemes szolgáltatásra jogosultak ellátására tekintettel megállapított kapacitásdíjat kell megfizetni.

(7) Ha olyan kereskedelmi engedélyes köt le egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának érdekében tárolói kapacitást, amely a Hivatal határozatának kiadásakor nem látott el egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót, vagy nem rendelkezett földgáz kereskedelmi engedéllyel, a földgáz tárolói és a kereskedelmi engedélyesnek közösen kell kérelmet benyújtaniuk az (1) bekezdés szerinti mérték Hivatal által történő megállapítására. A felek kérelmükben kötelesek megjelölni, hogy mely időponttól kérik a tárolói kapacitás-lekötés mértékének megállapítását, amely nem lehet korábbi, mint a kérelem benyújtásának napja. A kérelmezőknek a (2) bekezdés szerinti adatokat kérelmük mellékleteként be kell nyújtaniuk a Hivatalhoz.

(8) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti mérték (tárgyidőszaki mérték) eltér a megelőző időszakra megállapított mértéktől, úgy a megelőző időszak április 1–30. napjaira vonatkozó tárolói kapacitás díjat a tárgyidőszaki mérték szerint korrigálni kell. A korrekció miatti elszámolást a földgáz tárolói engedélyeseknek legkésőbb június 15-ig kell megtenniük.

5. § Ha a rendszerhasználó egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót is ellát, az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához és az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget és kapacitásokat külön köteles nyilvántartani. Amennyiben a rendszerhasználó az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához kapacitást köt le, de az nem szükséges az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához, e kapacitás után az egyes rendszerüzemeltetők részére az elosztási alap- vagy kapacitásdíj, valamint a tárolási kapacitásdíj 150%-át köteles megfizetni.

6. § (1) Ha a földgázkereskedő a felhasználó szerződéseit megbízottként kezeli, az e rendeletben meghatározott pótdíjak kivételével a rendszerüzemeltető részére fizetendő rendszerhasználati díjakat eltérő megállapodás hiányában a földgázkereskedő érvényesíti a felhasználó felé.

(2) A földgázkereskedő az (1) bekezdés szerinti díjak tárgyhóra eső részét a tárgyhó első napján vele szerződéses jogviszonyban álló felhasználótól kérheti.

(3) A földgáz ellátásba a gázév közben bekapcsolódó vagy többletkapacitást igénylő felhasználót ellátó földgázkereskedő – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó esetét – az éves alap- vagy kapacitásdíjat a gázév végéig köteles megfizetni.

(4) A földgázellátásba a gázév közben bekapcsolódó vagy többletkapacitást igénylő 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedő az éves alapdíj időarányos részét köteles megfizetni a vételezés megkezdésének hónapjától a gázév végéig. A megkezdett hónap egész hónapnak számít.

(5) A rendszerüzemeltető köteles a kereskedőváltás miatt szükséges kapacitás-lekötési szerződés-módosítást ellenszolgáltatás-mentesen lehetővé tenni.

(6) A szolgáltatásból történő végleges kikapcsolást a gázév közben kérő felhasználót ellátó földgázkereskedő – kivéve a 20 m3/h-nál kisebb névleges teljesítményű gázmérővel rendelkező felhasználó esetét – az alapdíjat a gázév végéig, a kapacitásdíjat a teljes szerződési időszakra köteles megfizetni.

IV. FEJEZET

A RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSA

7. § (1) A rendszerhasználati díjakat a Hivatal a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján az egyes engedélyesek vonatkozásában állapítja meg.

(2)37 A földgázelosztási díjat a Hivatal az elosztási átszállítási díj kivételével

a) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó ellátása esetében

aa) gázmérővel nem rendelkező felhasználó,

ab) 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó és

ac) 20 m3/h-nál vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó,

b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátása esetében

ba) 20–100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó,

bb)38 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználó és

bc)39 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználó és

szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg.

V. FEJEZET

RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJRENDSZER

8. § (1)40 A szállítási rendszerirányítási szolgáltatás igénybevételéért a szállítási rendszerüzemeltető részére rendszerirányítási díjat köteles fizetni

a) a szállítási rendszerirányítási tevékenységre engedéllyel nem rendelkező szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó és a földgáztárolói engedélyes az engedély hatálybalépésének időpontjától,

b) a földgáztermelő a földgázszállítói kapacitás-lekötési szerződés hatálybalépésének időpontjától, vagy ilyen szerződés hiányában az együttműködő földgázrendszerhez való csatlakozás időpontjától,

c) a kapacitás-lekötési szerződéssel rendelkező rendszerhasználó és a rendszerhasználóként eljáró felhasználó a kapacitás-lekötési szerződés hatálybalépésének időpontjától és

d) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség.

(2) A rendszerirányítási díjat a 2. melléklet I. pont a) alpontja tartalmazza.

VI. FEJEZET

SZÁLLÍTÁSI RENDSZERÜZEMELTETÉSI DÍJRENDSZER

9. § (1) A szállítási rendszerüzemeltetési díj részeként a szállítási rendszerüzemeltető részére

a) szállítási kapacitásdíjat,

b) szállítási forgalmi díjat, valamint

c) szagosítási díjat

kell fizetni.

(2) A szállítási rendszerüzemeltetési díj nyújt fedezetet a szállítóvezeték és szagosító rendszerek indokolt értékcsökkenésére, működési és tőkeköltségére, valamint a szállítóvezeték indokolt hálózati veszteségére. A szállítási rendszerüzemeltetési díj nem nyújt fedezetet a külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és díjairól szóló rendeletben meghatározott egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő költségekre.

(3) A szállítási rendszerüzemeltetési díj és alkalmazási feltételei a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja – kivéve az aah) alpont szerinti átadás-átvételi pontot – és ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokra vonatkoznak.

(4) A szállítóvezeték igénybevétele esetén a szállítási rendszerüzemeltető részére a szállítási kapacitásdíjat és a szállítási forgalmi díjat

a) a földgázkereskedő, beleértve a Magyarország területén átszállító vállalkozást is,

b) az egyetemes szolgáltató,

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó,

d) a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség, valamint

e) a földgáztermelő

köteles megfizetni.

(5) A szagosítási alapdíj Ft/l-ben kerül meghatározásra.

(6) A szagosító anyag egységárát a 2. melléklet I. pont b) alpontja tartalmazza. A földgáz szagosítási díjat a 23. § és a 2. melléklet I. pont b) alpontja alapján kell kiszámítani és megfizetni.

(7) A (4) bekezdés szerint díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott díjakon felül más szállítási rendszerüzemeltetési díjfizetési kötelezettség nem terheli. A 10–23. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételek a (4) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezettekre is megfelelően irányadók.

(8) A szállítási rendszerüzemeltetési díjakat a 2. melléklet II. pontja, áralkalmazási feltételeit a 10–23. § tartalmazza.

(9) A részleges szigetüzem esetében a virtuális betáplálási pontra a szállítási kapacitás díjat nem kell megfizetni.

(10) A részleges szigetüzem esetében az összevont kiadási pontra a szállítóvezetékről igénybe vett kiadási kapacitás után szállítási kapacitás díjat és az allokált mennyiség termeléssel arányosan csökkentett mértéke után a szállítási forgalmi díjat, valamint a teljes allokált mennyiségre vonatkozóan a szagosítási díjat meg kell fizetni a szállítási rendszerüzemeltető részére.

(11)41 A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaj) alpontjában lévő kiadási pontra vonatkozó szállítási kapacitási díj a következő árszabályozási ciklus kezdetéig a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjában meghatározott kiadási pontra vonatkozó eszköz- és költség-felülvizsgálat, valamint árkorrekció figyelembevételével kerül megállapításra.

(12)42

(13) A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: ESZ rendelet) 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értéket a 3. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(14) Az R. 3/A. § (1) bekezdése szerinti visszatérítés mértékét a 3. melléklet 2. pontja, az R. 3/A. § (2) bekezdése szerinti táblázatot a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza.

1. Általános rendelkezések

10. § (1)43 A szállítási forgalmi díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aaf), aag), aaj), aal) és aam) alpontja, valamint a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont aca) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetője által – az ÜKSZ-ben, illetve a határkeresztező vezetékek esetében a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásban, a szállítóvezeték betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott földgáz hőmennyisége után kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttműködési Megállapodás tartalmazza.

(2) A rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét

a) az általuk a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja [kivéve aah) alpont] és a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) alpontja szerinti átadási-átvételi pontonkénti bontásban lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások, valamint

b) az egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj

szorzataként kell megállapítani. A szállítási kapacitásdíj szerződésben meghatározott időközönként, de legalább havonta havi egyenlő részletekben, a hónap első napján fizetendő.

(3)44 A fizikai áramlással ellentétes irányú (backhaul) kapacitás lekötésekor fizetendő díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) és aca) alpontjában meghatározott kiadási pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aae) alpontja szerinti hazai termelés betáplálási pontra meghatározott díj alapján, a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac), aad), aae), aak) és acb) alpontja szerinti betáplálási pontok esetében a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti kiadási pontokra meghatározott díj alapján, míg a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf), aag) és aal) alpontjában meghatározott határkeresztező kiadási pontok esetében az adott aaf), aag) vagy aal) alpont szerinti határkeresztező kiadási pontra meghatározott kapacitásdíj alapján kell számítani. A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf), aag) és aal) alpontja szerinti határkeresztező vezetékhez a fizikai áramlással ellentétes irányú hozzáférés esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjára vonatkozó, kiadási díj alapján számított backhaul kapacitás díját is.

(4) Ha a földgázellátás a szállítási rendszerüzemeltetőnek felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, a szállítási kapacitásdíjat a kieső napokra nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

(5)45 A rendszerhasználó az ÜKSZ szerint – a rendszerüzemeltetők üzletszabályzatában összevont átadóként megjelölt gázátadó állomások esetében – kapacitás-lekötését az összevont kiadási pontra adja meg. Az összevont gázátadó állomások kapacitás-lekötési, nominálási és gázforgalmi elszámolás szempontjából egy gázátadó állomásnak, azaz összevont kiadási pontnak minősülnek, amelyhez kapcsolódóan a nominálástól való eltérés, a kapacitás-túllépés és a hőmennyiség alapú forgalom elszámolási rendjét az ÜKSZ tartalmazza.

(6)46 A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaf), aag) alpontja szerinti határkeresztező vezeték használata esetében a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott kiadási szállítási kapacitás díjat is.

(7)47 A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aan) alpontja szerinti határkeresztező vezeték és a Magyarország államhatárán belül található szállítóvezeték-rendszer együttes használata esetén a rendszerhasználónak meg kell fizetni a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aan) alpontjára vonatkozó, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott betáplálási szállítási kapacitásdíjat is.

11. § (1)48 Ha a szabad kapacitást egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték, vagy egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók 2015. október 1-től kezdődően a szabad kapacitás legalább 95%-át szabványos kapacitástermékek formájában lekötötték, vagy amennyiben műszaki okokból indokolt, akkor a szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást köteles felajánlani. Ez alapján a rendszerhasználó a megszakítható szállítási kapacitást a szállítási rendszerüzemeltetővel kötött szerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

(2) A megszakítható kapacitással rendelkező rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerződésben szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjéről a szállítási rendszerüzemeltető számára.

(3) A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követően a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkező szállítási rendszerüzemeltető felszólítására, a szerződésben meghatározott időn belül megkezdi a megjelölt átadási-átvételi ponton a megszakítható vételezés előírt szintre való beállítását, és azt a szerződésben meghatározott időn belül befejezi. Amennyiben a szerződésben megjelölt határidőn belül az érintett rendszerhasználó az elrendelt kapacitás-beállítást nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, a szállítási rendszerüzemeltető jogosult az érintett rendszerhasználó terhére az előírt kapacitásszintjétől eltérő kapacitása alapján számított éves szállítási kapacitásdíjának 1/365-öd részének 1,5-szeresét minden, a megjelölt határidő után megkezdett órára felszámítani (megszakítási pótdíj).

12. § (1)49 A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az átadási-átvételi pontonként lekötött órai vagy napi kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat, valamint utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek. A fizetendő pótdíj mértéke az adott hónapon belül a –12,0 °C, vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1,5-szerese. A fizetendő utólagos kapacitásdíj mértéke az adott hónapon belül a –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletkapacitással csökkentett – többletkapacitás éves szállítási kapacitásdíja. A betáplálási pontok esetében az 5. mellékletben foglalt OMSz mérési pontok szerinti középhőmérsékletek számtani átlagát, a kiadási pontok esetében a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért gáznapi középhőmérsékletet kell figyelembe venni. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a pótdíj havonta ismételten felszámításra kerül. Az utólagos kapacitásdíjat csak a megelőző hónap(ok)ban, a –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni a szállítási rendszerüzemeltető számára. A kapacitás-túllépési pótdíj és utólagos kapacitásdíj számításának alapja a földgáz hőértékben lekötött, szerződésben rögzített órai vagy napi kapacitás és a túllépéssel érintett órában vagy napon átvett hőmennyiség teljes különbözete. A kapacitás-túllépés elszámolása a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aac), aad), aae), aai), aak) és acb) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért napi, hőértékre átszámított mennyiségnek a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték betáplálási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott napi (hőértékre átszámított) mennyiségek alapján történik. A szállítási rendszerüzemeltető köteles a szállíttató párokat, valamint a szállíttató párokra allokált mennyiségeket is feltüntetni a pótdíj számlán. A kapacitás-túllépés elszámolása a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa), aaf), aag), aaj), aal) és aam) alpontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai (hőértékre átszámított) mennyiségnek a kapcsolódó (elosztó)rendszer üzemeltetője által, a rendszerhasználóra – az ÜKSZ-ben a szállítóvezeték kiadási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott órai (hőértékre átszámított) mennyiségek alapján történik. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.

(2)50 A kiadási pontokra vonatkozó pótdíjak kiszámításánál a gáznapi középhőmérsékletet kell figyelembe venni. Amennyiben adott hőmérséklet-mérési helyen adott napra vonatkozóan nem áll rendelkezésre gáznapi középhőmérséklet adat, a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A felek eltérően is megállapodhatnak a kiadási pontokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. A szállítási rendszerüzemeltető és a 13. § (2) bekezdése szerinti kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, mérési adatokat rögzítő, hitelesített helyi hőmérsékletmérő berendezés adatait kell alkalmazni, ha a szállítási rendszerüzemeltető és ez a felhasználó így állapodik meg, és a felhasználó viseli a hőmérsékletmérő berendezés költségeit.

(3) A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezettek által fizetendő utólagos kapacitásdíj összegét

a)51 a gázév során először, adott hónapban, –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás, és

b) a 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani.

(4)52 Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat a 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti díjfizetésre kötelezetteknek a megelőző hónap, –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

(5) A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,015 Ft/MJ nominálás eltérési pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.

(6) A 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,05 Ft/MJ kiegyensúlyozási pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.

(7)53 A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításánál a kapacitás betáplálási ponton MJ/nap, kiadási ponton MJ/h mértékegységben történő megállapításához az adott hálózati ponthoz a Minőségi Elszámolási Rendszer (a továbbiakban: MER) alapján az adott gáznapon rendelt, a szállítóvezetéken mért napi, illetve azonos órai tény fűtőértéket kell figyelembe venni.

(8)54 Ha a felhasználó a gázév folyamán kereskedőt vált és a korábbi kereskedő által átadott kapacitás kisebb, mint ami a felhasználó korábbi földgáz-kereskedelmi szerződésében szerepelt, a felhasználót kiszolgáló új kereskedő a többlet kapacitásért az éves szállítási kapacitásdíj időarányos részét köteles megfizetni a gázév végéig.

2. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő éves szállítási kapacitás-lekötés esetén

13. § (1)55 A szerződési időszakra vonatkozó kapacitást a szerződési időszakban az átadási-átvételi pontokon igénybe venni tervezett legnagyobb kapacitás alapján kell lekötni és a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat megfizetni. A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjának aaa) alpontjában meghatározott átadás-átvételi pontokon, amennyiben a rendszerhasználó téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitása kisebb, mint a téli időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitása, a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások alapján megfizetett – a 2. melléklet II. pontja szerinti – szállítási kapacitásdíjon felül köteles a rendszerhasználó megfizetni a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitások és a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitások pozitív különbözetére a 2. melléklet II. pontja szerinti éves szállítási kapacitásdíj 5%-át.

(2)56 Azokon a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon, amelyeken a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás kisebb, mint a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás, a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás novemberi és december havi igénybevétele után a 2. melléklet II. pontja szerinti szállítási kapacitásdíjat – a 13. § (1) bekezdése szerinti összegen felül – azokra a napokra is meg kell fizetni, amelyeken földgázt vételeznek. A számításnál figyelembe veendő kapacitás a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás és a téli fogyasztási időszakra lekötött kapacitás különbözete.

(3)57 Ha a (2) bekezdés szerinti átadási-átvételi pontokon november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb, a kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért, 2. § (1) bekezdés q) pontja szerinti középhőmérsékletű gáznapon vagy a téli fogyasztási időszakban is földgázt vételeznek, a szállítási rendszerüzemeltető jogosult a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás után a szállítási kapacitásdíjat egész évre érvényesíteni. Az adott átadási-átvételi ponton a gázévben (szállítási kapacitásdíjban) megfizetett összeg – az esetleges pótdíjak, kötbérek és kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a téli időszakon kívüli időszakra lekötött legnagyobb kapacitásra számított éves szállítási kapacitásdíj lehet.

(4) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(5) A pótdíjra és az utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított pótdíj és utólagos kapacitásdíj számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

(6)58

(7) A rendszerhasználó kérésére a szállítási rendszerüzemeltető köteles a jegyzőkönyvben szereplő fűtőértéket díjmentesen, műbizonylattal alátámasztani.

(8)59 Ha a földgázszállító rendszer betáplálási pontjának kapacitására kiírt aukción a rendszerhasználó által tett ajánlat részben vagy egészben nem került kielégítésre, akkor a rendszerhasználó a kielégítetlen kapacitás mértékéig a földgázszállító rendszer más betáplálási pontjára késedelmi pótdíj fizetése nélkül jogosult pótlólagos kapacitásigényt bejelenteni.

14. § (1)60 Ha a Hivatal a GET 41. §-a, valamint a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 15. §-a vagy 16. §-a alapján földgázkereskedőt (a továbbiakban: végső menedékes kereskedő) jelöl ki, a végső menedékes kereskedő a gázévből hátralévő időszakra a kijelölő határozatban megállapított kapacitások feletti, a kijelöléssel érintett felhasználók ellátására lekötött többletkapacitásért (a továbbiakban: többletkapacitás) az éves szállítási kapacitásdíjat időarányosan köteles megfizetni.

(2) Ha a felhasználók ellátását a kijelölés lejártát követően más rendszerhasználó biztosítja, e rendszerhasználó a felhasználók ellátása érdekében köteles az (1) bekezdés szerinti többletkapacitást lekötni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kijelölő határozatban meghatározott szállítási betáplálási pontra vonatkozó kapacitás lekötését a végső menedékes kereskedő a szállítási rendszerüzemeltetőtől a földgázszállító vezeték másik betáplálási pontján is kérheti, ha a kérelmezett betáplálási ponton szabad kapacitás rendelkezésre áll.

(4)61 A végső menedékes kereskedő a kijelölő határozat közlését követő hónap 20. napjáig a lekötött többletkapacitás értékét az allokált fogyasztási adatok alapján módosíthatja. A szállítási rendszerüzemeltető az eddig az időpontig bekövetkezett kapacitás-túllépésre és nominálás eltérésre pótdíjat nem érvényesíthet akkor, ha a kapacitás-módosításra és a többletkapacitás lekötésére sor kerül.

3. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási kapacitás-lekötés esetén

15. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2)62 A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes szerződési időszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét (pótdíj). Azokon a rendszer-összekötési pontokon, ahol a csatlakozó rendszerüzemeltetők kapcsolt kapacitástermékek mellett nem kapcsolt kapacitástermékeket is felkínálnak, nem tekintendő késedelmes kapacitás-lekötési igénybejelentésnek az az éves, negyedéves vagy havi kapacitásigény bejelentés, amelyet a szabványos kapacitástermék lekötésére vonatkozó eljárás lefolytatását követően, azonos lekötési időszak vonatkozásában nem kapcsolt kapacitástermékre a szabványos kapacitások lekötésére vonatkozó eljárás lefolytatását követő első munkanap végéig jelentenek be.

(3) A 12. § (1) bekezdése szerinti díjakra, valamint a (2) bekezdés szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

(4)63 Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának első hónapjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-át, és minden további megkezdett hónap után az éves szállítási kapacitásdíj további 30%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó. Minden – a téli fogyasztási időszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetében a szállítási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

(5)64 Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt, a lekötés időtartamának első hónapjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 15%-át, és minden további megkezdett hónap után az éves szállítási kapacitásdíj további 5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó. Minden – a nem téli fogyasztási időszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetén a szállítási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

(6)65 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a rendszerhasználó a téli fogyasztási időszakban legalább 3 hónapra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás – annak rendelkezésre állása esetén – a gázév hátralévő részében térítésmentesen vehető igénybe.

(7)66 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a rendszerhasználó a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakban legalább 3 hónapra köt le kapacitást, a lekötött kapacitás – annak rendelkezésre állása esetén – a gázév hátralévő téli fogyasztási időszakon kívüli részében térítésmentesen vehető igénybe.

(8) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli és nyári időszakban is vételeznek földgázt, a (4)–(7) bekezdés szerint számított szállítási kapacitásdíj nem haladhatja meg az éves szállítási kapacitásdíj 110%-át.

(9)67

4. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi szállítási kapacitás-lekötés esetén

16. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2)68 A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes szerződési időszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét (pótdíj).

(3) A 12. § (4) bekezdése szerinti pótdíjra és utólagos kapacitásdíjra, valamint a (2) bekezdés szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

(4)69 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(5)70 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a lekötés időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 0,5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(6)71

(7)72

(8)73

5. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő éves szállítási megszakítható kapacitás-lekötés típusonként

17. § (1) A szállítási rendszerüzemeltető egy adott hálózati pont és lekötési időszak vonatkozásában az e rendeletben rögzített megszakítható kapacitás típusok közül meghatározza az értékesíthető megszakítható kapacitás típusát. Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb megszakítható órai vagy napi kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Ha a szerződés a megszakítást a gázévben legfeljebb összesen 10 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 90%-a.

(3) Ha a szerződés a megszakítást a gázévben legfeljebb összesen 30 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-a.

(4) Ha a szerződés a megszakítást a gázévben összesen 30 gáznapnál hosszabb időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 10%-a.

6. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási megszakítható kapacitás-lekötés típusonként

18. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Ha a szerződés a megszakítást havonta legfeljebb összesen 3 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 15. §-ban meghatározott szállítási kapacitásdíj 90%-a.

(3) Ha a szerződés a megszakítást havonta legfeljebb összesen 10 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 15. §-ban meghatározott szállítási kapacitásdíj 50%-a.

(4) Ha a szerződés a megszakítást havonta legfeljebb összesen 25 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 15. §-ban meghatározott szállítási kapacitásdíj 15%-a.

(5) Ha a szerződés a megszakítást havonta összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 15. §-ban meghatározott szállítási kapacitásdíj 10%-a.

7. A szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi megszakítható szállítási kapacitás-lekötés típusonként

19. § (1) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb megszakítható órai vagy napi kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2)74 A téli fogyasztási időszakban a megszakítható kapacitás-lekötés napi szállítási kapacitásdíjának mértéke legfeljebb a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 110%-ának az 1/80-ad része.

(3)75 A téli fogyasztási időszakon kívüli időszakban a megszakítható kapacitás-lekötés napi szállítási kapacitásdíjának mértéke legfeljebb a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 25%-ának az 1/80-ad része.

(4)76 A nem nominált kapacitásokat napi megszakítható kapacitásként fel kell ajánlani, amelynek a díja a 2. melléklet II. pontjában meghatározott, a (2) vagy (3) bekezdés szerint korrigált szállítási kapacitásdíj 50%-a.

8. Nominálás

20. § (1)77 Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált és a szállítási rendszerüzemeltető ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, a szállítási rendszerüzemeltető szállítói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. A szállítói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton nominált napi szállítási mennyiség és a rendelkezésre bocsátott adott napi kapacitás közötti napi mennyiség adott hónapon belüli legnagyobb különbözetére számított éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 1,5-szerese. A szállítói nominálási eltérési pótdíj havonta újra felszámítható.

(2) A földgázszállító és a hozzá csatlakozó rendszerüzemeltetők közötti átadás-átvételi pontok, illetve az MGP elszámolhatósága érdekében minden, az adott átadás-átvételi ponton érintett rendszerhasználó, akik között a földgáz feletti rendelkezési jog átadásra vagy átvételre kerül, köteles a földgázszállító felé a saját tranzakcióját (átadás, átvétel) nominálni. Ha a földgázszállítóhoz leadott nominálások az ÜKSZ-ben, a nominálások egyezőségének vizsgálatára vonatkozó szabályok szerint nem feleltethetőek meg egyértelműen a csatlakozó rendszerüzemeltető felé vagy az MGP-re leadott nominálásokkal, akkor ezen nominálás érvénytelen. A földgázszállító az ilyen nominálást visszautasíthatja és az ÜKSZ-ben a nominálás egyezőségi vizsgálatra vonatkozó, vagy eltérése esetén a nominálásra vonatkozó szabályok szerint jár el.

9. Kapacitástúligénylés kezelése a szállítórendszeren

21. §78 (1) A szállítási rendszerüzemeltető kapacitásaukciót ír ki, amennyiben a rendszerhasználók adott átadási-átvételi pontra vonatkozó kapacitás igénylése meghaladja a publikált szabad kapacitások mértékét. A kapacitás-túligénylés miatt meghirdetett kapacitásaukción a rendszerhasználó ajánlattevőként kapacitás-lekötési jogot szerezhet. A kapacitás aukció során az aukciós árra szóló ajánlatot az adott kapacitástípusra, az aukció lebonyolításának időpontjában hatályos, az érintett átadás-átvételi pontra vonatkozó éves szállítási kapacitásdíj százalékában kell megtenni. A licitálás alapértéke 0%. Az aukció nyertesei aukciós díjként az elnyert kapacitás-lekötésre vetítve megfizetik az ÜKSZ rendelkezései szerinti összeget az aukciós kiírás szerinti ütemezésben és fizetési határidővel. A megszerzett kapacitás-lekötési jog alapján az átadási-átvételi pontra a kapacitás-lekötésre vonatkozó szállítási kapacitásdíjat a 2. mellékletben rögzítettek szerint kell megfizetni. Az aukciós díj határidőre történő megfizetésének elmulasztása a kapacitás-lekötési jog automatikus, kártérítés nélküli elveszítését eredményezi. A kapacitásaukció részletes eljárásrendjét az ÜKSZ szabályozza.

(2) Ahol a Hivatal hozzájárulása alapján a csatlakozó rendszerüzemeltetők szabványos kapacitásterméket értékesítenek – az (1) bekezdés rendelkezései helyett – a 984/2013/EU bizottsági rendelet 16. cikke szerinti aukciós algoritmusoknak megfelelő, a kapacitás-túligénylés kezelését is magában foglaló kapacitásallokációs eljárásokat kell alkalmazni. A 984/2013/EU bizottsági rendelet szerinti kapacitásaukción a rendszerhasználók által megtett ajánlatok visszavonhatatlan vételi ajánlatnak minősülnek. Az aukción nyertes felek megfizetik az elnyert kapacitás díját, valamint aukciós díjként az elnyert kapacitás-lekötésre vetítve az ÜKSZ rendelkezései szerinti összeget az aukciós kiírás szerinti ütemezésben és fizetési határidővel.

10. Kereskedőváltás

22. § (1) A kereskedőváltás miatt az átadási-átvételi pontonként legnagyobb órai és napi kapacitás igények bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás igényváltozás után a teljes szerződési időszakra felszámolt szállítási kapacitásdíjon felül – köteles a szállítási rendszerüzemeltető részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a bejelentett kapacitás igény változás éves szállítási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

(3) A (2) bekezdés szerinti pótdíjra vonatkozó számlát a szállítási rendszerüzemeltető a szállítási kapacitásdíj számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

11. A szagosítási díj

23. § A szagosítási díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont aaa) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a kapcsolódó rendszer üzemeltetője által az ÜKSZ-ben a szállítóvezetékek be- és kitáplálási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint leosztott földgáz mennyisége, a szagosítási alapdíj és a kapacitáslekötési szerződésben rögzített feltételek szerint, a szállítási rendszerüzemeltető üzletszabályzatában és a MER-ben rögzített, az adott átadási-átvételi pontra és időszakra vonatkozó szagosítási norma szorzata alapján kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban.

VII. FEJEZET

ELOSZTÁSI DÍJRENDSZER

24. § (1)79 A földgázelosztási díj részeként

a) elosztási átalánydíjat,

b) elosztási alapdíjat,

c) elosztási kapacitásdíjat,

d) elosztási forgalmi díjat, valamint

e) elosztási átszállítási díjat

kell fizetni a földgázelosztó részére.

(2)80 A földgázelosztási díj nyújt fedezetet az elosztóvezeték indokolt értékcsökkenésére, működési és tőkeköltségére.

(3) A földgázelosztási díj és alkalmazási feltételei belföldi földgázforgalom esetén a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.

(4) Egy átadási-átvételi pont után – függetlenül az ellátórendszer szerkezetétől – a rendszerhasználó csak egyszer kötelezhető a földgázelosztási díj megfizetésére.

(5) Ha egy átadási-átvételi pont több elosztóvezetéken keresztül látható el, az átadási-átvételi pont után kapott földgázelosztási díj megosztása vonatkozásában az elosztóvezeték-tulajdonosok megállapodása az irányadó.

(6)81 Az elosztóvezeték igénybevétele esetén a földgázelosztó részére a földgázelosztási díjat

a) a földgázkereskedő,

b) az egyetemes szolgáltató,

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó, valamint

d) a földgáztermelő

köteles megfizetni.

(7) A (6) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott díjon felül – és a 25–37. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül – más földgázelosztási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.

(8) Az elosztási díjrendszer díjtételeit – felhasználói kategóriánként – a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontja és az 1. melléklet, áralkalmazási feltételeit a 25–37. §, az újonnan beépíthető gázmérők meghatározását a 4. melléklet tartalmazza.

(9)82 Ha a földgázelosztó 2011. december 1-jéig nem kezdte meg elosztóvezeték üzemeltetését, és olyan vezetéket fog üzemeltetni, amelyet korábban másik földgázelosztó üzemeltetett, akkor a rá vonatkozó elosztási díj a következő árszabályozási ciklus kezdetéig a korábbi földgázelosztóra vonatkozó eszköz- és költség-felülvizsgálat, valamint árkorrekció figyelembevételével kerül meghatározásra.

12. Általános rendelkezések

25. § (1)83 Az elosztási forgalmi díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és allokált földgáz mennyisége alapján számított hőmennyiségre kell megfizetni.

(2) A tárgyhó első napján esedékes elosztási kapacitásdíjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. A 2. § (1) bekezdés i) pontja esetében a földgázkereskedő szerződési időszakon belüli legnagyobb kapacitás-lekötése nem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál, valamint a rendszerhasználóként eljáró felhasználó kapacitás-lekötése sem lehet kisebb 3131 MJ/h-nál.

(3) A tárgyhó első napján esedékes elosztási alapdíjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont aba)–abc) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra kell megfizetni. Ha a legnagyobb kapacitású gázfogyasztást mérő gázmérők névleges összkapacitása 20 m3/h vagy annál nagyobb, az elosztási alapdíjat azon gázmérők névleges összkapacitásával szorozva kell kiszámítani, amelyeken a szerződéses időszakban földgázt vételeznek. Ha e gázmérők névleges összkapacitása 20 m3/h-nál kisebb, az elosztási alapdíjat a felhasználók után a felhasználók száma szerint, rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a felhasználási helyre kell megfizetni.

(4)84 Ha a földgázellátás a földgázelosztónak felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, az elosztási kapacitásdíjat a kieső órák arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

(5)85 Ha a földgázellátás a földgázelosztónak felróható okból egybefüggő 24 órás időtartamnál hosszabb üzemzavar miatt szünetel, az elosztási alapdíjat a kieső napok (24 órás időszakok) arányában nem kell megfizetni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az előre bejelentett és megadott időtartamú tervszerű karbantartás miatti kiesésre.

26. § (1)86 A földgázelosztó olyan megszakítható kapacitás-lekötési szerződést köthet, amelynek alapján a rendszerhasználó a megszakítható elosztási kapacitást a földgázelosztóval kötött szerződésben meghatározott feltételekkel és mértékben veheti igénybe.

(2)87 A megszakítható kapacitással rendelkező rendszerhasználó köteles a kapacitás-lekötési szerződésben szabályozott folyamatos és azonnali információt biztosítani az aktuális és várható gázátvételi szintjéről a földgázelosztó számára.

(3)88 A megszakítási helyzet fennállásáról kapott értesítést követően a rendszerhasználó a megszakítási joggal rendelkező földgázelosztó felszólítására, a kapacitás-lekötési szerződésben meghatározott időn belül a megjelölt átadási-átvételi ponton megkezdi a megszakítható vételezés előírt szintre való beállítását, és azt a kapacitás-lekötési szerződésben meghatározott időn belül befejezi. Amennyiben a szerződésben megjelölt határidőn belül a rendszerhasználó a kért kapacitás beállítást nem hajtja végre – azaz megszakítási hibát követ el –, a földgázelosztó jogosult a rendszerhasználó terhére az előírt kapacitásszinttől eltérő kapacitás alapján számított éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részét minden, a megjelölt határidő után megkezdett órára felszámítani.

27. § Azokban a lakóépületekben, ahol a szolgáltatott földgáz mérése átadási-átvételi pontonként nem megoldott, a fogyasztott földgázért átadási-átvételi pontonként

a) a 2. melléklet III.1. és IV.1. pont szerinti elosztási átalánydíjnak, és

b) az 1. mellékletben meghatározott hőmennyiségben kifejezett fogyasztásnak

a szorzataként meghatározott elosztási átalány összegét kell fizetni.

28. § Az elosztási átszállítási díjat a 2. § (1) bekezdés a) pont ab) alpont abd) alpontja szerinti átadás átvételi ponton mért földgázmennyiség alapján számított hőmennyiségre kell megfizetni.

28/A. §89 Az elosztási átszállítási díj mértékét a 2. melléklet III. pont 1. alpont c2) alpontja határozza meg.

28/B. §90 Az átszállított földgázt vételező rendszerhasználóként eljáró felhasználó, vagy az átszállított földgázt vételező felhasználót ellátó földgázkereskedő és az azon földgázelosztó közötti szerződés, amelynek elosztóvezetékéből a földgáz egy másik földgázelosztó által üzemeltetett elosztóvezetékbe továbbításra kerül, tartalmazza az átszállított földgázt vételező rendszerhasználóként eljáró felhasználó, vagy az átszállított földgázt vételező felhasználót ellátó földgázkereskedő által a vele szerződő földgázelosztó irányában teljesítendő, az átszállított földgáz mennyiségére is kiterjedő havi adatszolgáltatás rendjét.

29. § (1)91 A rendszerhasználó az átadási-átvételi pontonként lekötött órai kapacitás 1%-nál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – köteles az adott hónapon belül

a) a hónap –12,0 °C vagy annál melegebb középhőmérsékletű gáznapjain bekövetkezett kapacitás túllépés esetén a jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíjának 1,5-szeresét (pótdíj), valamint

b) a hónap –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapjain bekövetkezett kapacitás túllépés esetén jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – az adott hónapban a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás éves elosztási kapacitásdíját (utólagos kapacitásdíj)

megfizetni a földgázelosztónak.

A pótdíj ismételt kapacitás-túllépés esetén havonta ismét felszámításra kerül.

Az utólagos kapacitásdíjat csak a megelőző hónap(ok)ban, –12,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

A pótdíj és az utólagos kapacitásdíj számításának alapja a hőértékben lekötött órai kapacitás és az adott hónapban a legmagasabb túllépéssel érintett órában átvett – hőértékre átszámított – hőmennyiség teljes különbözete. A földgázelosztó kapacitás túllépés esetén a pótdíj vagy utólagos kapacitásdíj kiszámlázását köteles az adott hónapot követő hónap 30. napjáig megtenni.

(2)92 A pótdíjak kiszámításánál a gáznapra vonatkozó napi középhőmérséklet értéket kell alkalmazni. Ha az adott hőmérséklet-mérési helyen adott gáznapra vonatkozóan nem áll rendelkezésre középhőmérséklet adat, a felek az OMSz-t kérik fel helyettesítő érték megállapítására. A felek eltérően is megállapodhatnak a gázátadó állomásokhoz rendelt hőmérséklet-mérési pontok tekintetében. A földgázelosztó és a 25. § (2) bekezdése szerinti kapacitás igényű felhasználó által közösen elhelyezett, mérési adatokat rögzítő, hitelesített helyi hőmérsékletmérő berendezés adatait kell alkalmazni, ha a földgázelosztó és ez a felhasználó így állapodik meg, és a felhasználó viseli a hőmérsékletmérő berendezés költségeit.

(3) A rendszerhasználók által fizetendő utólagos kapacitásdíj összegét

a)93 a gázév során először, adott hónapban, –12 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb – a pótdíj fizetés alapjául szolgáló többletteljesítménnyel csökkentett – többletkapacitás, és

b) 2. melléklet IV.1. pontjában meghatározott elosztási kapacitásdíj

szorzataként kell megállapítani.

(4)94 Az adott hónapban, az utólagos kapacitásdíjat a rendszerhasználóknak a megelőző hónap, –12 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapján jogosulatlanul igénybe vett legnagyobb többletkapacitás feletti kapacitásra kell megfizetni.

(5)95 A kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításánál a kapacitás MJ/h mértékegységben történő megállapításához az adott hálózati ponthoz a MER alapján az adott gáznapon rendelt, a szállítóvezetéken mért azonos órai vagy napi tény fűtőértéket kell figyelembe venni.

(6)96 Az (1) bekezdésben megfogalmazottak bekövetkezését követően módosított kapacitás-lekötés nem érinti a pótdíj alkalmazását.

13. Az éves elosztási kapacitás-igénybevétel szabályai az átadási-átvételi pontokon

30. § (1)97 Ha az átadási-átvételi ponton a szerződési időszakban és a téli fogyasztási időszakban is vételeznek földgázt, az elosztási kapacitásdíjat és az elosztási alapdíjat a téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján köteles a felhasználó után a rendszerhasználó megfizetni. Igénybe vett kapacitás alatt a felhasználó legnagyobb kapacitású felhasználását mérő gázmérő névleges (össz)kapacitása értendő, ha az átadási-átvételi pontonként 20 és 100 m3/h érték között van és a 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó nem igényelt lekötött kapacitást, és lekötött kapacitás értendő akkor, ha a felhasználó legnagyobb kapacitású felhasználását mérő gázmérő átadási-átvételi pontonként 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb (össz)kapacitású. Az elosztási kapacitásdíjat, az elosztási alapdíjat, valamint az elosztási forgalmi díjat a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles a rendszerhasználó megfizetni.

(2)98 Ha a 20 m3/h-nál nagyobb kapacitásigényű átadási-átvételi ponton a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra esik, akkor a rendszerhasználó köteles a téli fogyasztási időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás alapján megfizetett elosztási alapdíjon, illetve elosztási kapacitásdíjon felül megfizetni a téli időszakon kívüli időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás és a téli időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás különbözetére az éves elosztási alapdíj vagy az elosztási kapacitásdíj 5%-át a földgázelosztó által kiszámlázott havi ütemezésben. Ebben az esetben a 100 m3/h-nál nagyobb kapacitásigényű átadási-átvételi ponton a rendszerhasználó köteles külön kapacitás-lekötést a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakra is megadni. A 20 és 100 m3/h közötti kapacitásigényű átadási-átvételi pont esetében ez az elszámolás akkor alkalmazható, ha van legalább egy olyan üzembe helyezett gázmérő, amelyen keresztül a téli fogyasztási időszakban nem történik gázvételezés vagy az érintett átadás-átvételi ponton felszerelt fogyasztásmérő berendezés rendelkezik távadóval és a jeltovábbításhoz szükséges telemechanikai rendszerrel, melynek felszerelési és kiépítési költségeit – egyéb megállapodás hiányában – a felhasználó viseli.

(3)99 Ha a (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi ponton november és december hónapokban is sor kerül a téli időszakon kívüli időszakra vonatkozó kapacitás igénybevételére, akkor (a téli időszakon kívüli időszakra lekötött legnagyobb kapacitás és a téli időszakra lekötött legnagyobb kapacitás különbözetére) a rendszerhasználó az elosztási kapacitásdíjat vagy az elosztási alapdíjat – az (1)–(2) bekezdés szerinti összegen felül – azokra a novemberi és decemberi napokra is köteles megfizetni, amelyeken az átadási-átvételi ponton földgázt vételeznek. Ha az átadási-átvételi ponton november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapon vagy a téli fogyasztási időszakban is történik gázvételezés, a földgázelosztó jogosult a téli időszakon kívüli időszakra lekötött legnagyobb kapacitás után az elosztási kapacitásdíjat vagy az elosztási alapdíjat – az (1) bekezdés szerint – egész évre érvényesíteni. A rendszerhasználó által a gázévben az átadási-átvételi pontra (elosztási kapacitásdíjban vagy elosztási alapdíjban) megfizetett összeg – az esetleges pótdíjak, a kötbérek és a kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a téli időszakon kívüli időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitásra számított éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj lehet.

(3a)100 A (2) bekezdés szerinti elszámolás alá vont átadási-átvételi pontokra vonatkozó díjfizetési feltételeket tartalmazó szerződésben rendelkezni kell a korlátozás, illetve a megszakíthatóság lehetőségéről azokra az esetekre, amikor a téli időszakon kívüli időszakra vonatkozó kapacitás igénybevételére november és december hónapokban 0,0 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű gáznapokon kerül sor, és az igénybevétel az ellátásbiztonságot veszélyeztetné vagy az adott átadási-átvételi ponton szűkületet okozna.

(3b)101 A (3a) bekezdés szerint megkötött vagy módosított szerződést a Hivatalnak a megkötést vagy módosítást követő 15 napon belül meg kell küldeni.

(4) Az átadási-átvételi pontonként igénybe vett legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(5)102 Az igénybe vett kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a földgázelosztó a soron következő szerződési időszakot megelőző szerződési időszakra igénybe vett kapacitásokat jogosult érvényes igénybe vett kapacitásnak tekinteni mindaddig, amíg a rendszerhasználó a kapacitás bejelentésének nem tesz eleget. Ilyen késedelem esetén a rendszerhasználó – az igénybe vett kapacitás után a teljes szerződési időszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles a földgázelosztó részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a késedelem időtartama alatt figyelembe vett kapacitás éves elosztási kapacitásdíjának, vagy alapdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

(6)103 A pótdíjra vonatkozó számlát a földgázelosztó az elosztási kapacitásdíj vagy alapdíj számlájával együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját az elosztási kapacitásdíj, vagy alapdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

14. A havi elosztási kapacitás-igénybevétel szabályai az átadási-átvételi pontokon

31. § (1)104 Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2)105 A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes szerződési időszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles a földgázelosztó részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a késedelem időtartamára a bejelentett kapacitás éves elosztási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

(3)106 A pótdíjra vonatkozó számlát a földgázelosztó az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

(4)107 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának első hónapjára a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj 50%-át, valamint minden további megkezdett hónap után az éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj további 30%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni. Minden – a téli fogyasztási időszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetében az elosztási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

(5)108 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt a lekötés időtartamának első hónapjára, a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj 15%-át, valamint minden további megkezdett hónap után az éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj további 5%-át köteles a rendszerhasználó megfizetni. Minden – a nem téli fogyasztási időszakban lekötött kapacitás feletti – új lekötés esetében az elosztási kapacitásdíjat a fenti módon kell kiszámítani.

(6)109 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a rendszerhasználó a téli fogyasztási időszakban legalább 3 hónapra köt le földgázelosztói kapacitást, a lekötött kapacitás – rendelkezésre állása esetén – a gázév hátralévő részében térítésmentesen vehető igénybe.

(7)110 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a rendszerhasználó a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakban legalább 3 hónapra köt le földgázelosztói kapacitást, a lekötött kapacitás – rendelkezésre állása esetén – a gázév hátralévő téli fogyasztási időszakon kívüli részében térítésmentesen vehető igénybe.

15. A napi elosztási kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon

32. § (1)111 Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2)112 A lekötött kapacitás bejelentésének késedelme (elmulasztása) esetén a rendszerhasználó – a bejelentett kapacitás után a teljes szerződési időszakra felszámolt elosztási kapacitásdíjon felül – köteles a földgázelosztó részére megfizetni az adott átadási-átvételi pont(ok)ra a késedelem időtartamára a bejelentett kapacitás éves elosztási kapacitásdíjának 1/365 részét a késedelem minden napjára (pótdíj).

(3)113 A pótdíjra vonatkozó számlát a földgázelosztó az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a pótdíj számláját az elosztási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.

(4)114 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának minden napjára a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj 2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(5)115 Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt a lekötés időtartamának minden napjára, a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj vagy elosztási alapdíj 0,5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(6)116

(7)117

16. Az éves elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon, kapacitáslekötés-típusonként

33. § (1) A földgázelosztó egy adott hálózati pont és lekötési időszak vonatkozásában az e rendeletben rögzített megszakítható kapacitás típusok közül meghatározza az értékesíthető megszakítható kapacitás típusát. Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Ha a szerződés a megszakítást a téli fogyasztási időszakban és legfeljebb összesen 10 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 90%-a.

(3) Ha a szerződés a megszakítást a téli fogyasztási időszakban és legfeljebb összesen 30 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 50%-a.

(4) Ha a szerződés a megszakítást a téli fogyasztási időszakban és összesen 30 gáznapnál hosszabb időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 10%-a.

17. A havi elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon, kapacitáslekötés-típusonként

34. § (1)118 Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2) Ha a szerződés a megszakítást legfeljebb összesen 3 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 31. §-ban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 90%-a.

(3) Ha a szerződés a megszakítást legfeljebb összesen 10 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 31. §-ban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 50%-a.

(4) Ha a szerződés a megszakítást legfeljebb összesen 25 gáznap időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 31. §-ban meghatározott elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 15%-a.

(5) Ha a szerződés a megszakítást összesen 25 gáznapnál hosszabb időtartamra teszi lehetővé, akkor a megszakítható kapacitás díja a 31. §-ban meghatározott elosztási alapdíj vagy kapacitásdíj 10%-a.

18. A napi megszakítható elosztási kapacitás-lekötés szabályai az átadási-átvételi pontokon, kapacitáslekötés-típusonként

35. § (1)119 Az átadási-átvételi pontonként lekötött megszakítható órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(2)120 Ha a téli fogyasztási időszakban a megszakítható kapacitás-lekötéssel – a megszakítható kapacitás-lekötéssel megegyező mértékű – földgázvételezésre kerül sor, a napi elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj mértéke a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 110%-ának az 1/80-ad része.

(3)121 Ha a téli fogyasztási időszakon kívüli időszakban a megszakítható kapacitás-lekötéssel – a megszakítható kapacitás-lekötéssel megegyező mértékű – földgázvételezésre kerül sor, a napi elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj mértéke a 2. melléklet III.1. és IV.1. pontjában meghatározott éves elosztási alapdíj vagy elosztási kapacitásdíj 25%-ának az 1/80-ad része.

19. Nominálás

36. § (1)122 Ha a rendszerhasználó az ÜKSZ-ben foglaltak szerint nominált és a földgázelosztó ezt – saját hibájából – nem tudja teljesíteni, a földgázelosztó földgázelosztói nominálási eltérési pótdíjat köteles fizetni az érintett rendszerhasználónak. A földgázelosztói nominálási eltérési pótdíj az átadási-átvételi ponton nominált napi elosztási mennyiség és a rendelkezésre bocsátott adott napi kapacitás közötti napi mennyiség adott hónapon belüli legnagyobb különbözetére számított éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 1,5-szerese. A földgázelosztói nominálási eltérési pótdíj havonta újra felszámítható.

(2) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó kereskedő köteles a napi nominálás megtételekor az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges mennyiséget külön feltüntetni.

20. Egyéb szabályok

37. § (1) A közvilágítási célú fogyasztás elszámolása esetén a közterületeket megvilágító berendezések karbantartási és fenntartási költségeinek – beleértve a világítótestek pótlásának és cseréjének a költségeit is – megfizetése tekintetében az érintett szerződő felek külön megállapodása az irányadó.

(2)123 Az elosztóvezetékre csatlakozó felhasználók esetében a földgázelosztó által rendszeres időközönként leolvasott – ennek hiányában jogszabály vagy az üzletszabályzatok szerint meghatározott – földgáz mennyisége jelenti az elosztási forgalmi díj fizetésének az alapját.

(3)124 Áramlástanilag azonos elosztóvezetéken lévő átadóállomásokra a rendszerhasználó az átadási-átvételi pontok kapacitás-lekötéseinek összevonásában megállapodhat a földgázelosztóval.

VIII. FEJEZET

TÁROLÁSI DÍJRENDSZER

38. § (1) A földgáztárolási díj részeként

a) kitárolási díjat,

b) betárolási díjat,

c) tárolói kapacitásdíjat

kell fizetni a földgáztárolói engedélyes részére.

(2) A földgáztárolási díj nyújt fedezetet a tároló indokolt értékcsökkenésére, működési és tőkeköltségére, valamint az indokolt földgáztárolói veszteségére.

(3) A földgáztárolási díj és alkalmazási feltételei a 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti átadási-átvételi pontra vonatkoznak.

(4) A tároló igénybevétele esetén a földgáztárolási díjakat a földgáztárolói engedélyes részére

a) a földgázkereskedő,

b) az egyetemes szolgáltató, és

c) a rendszerhasználóként eljáró felhasználó

köteles megfizetni.

(5) A (4) bekezdés szerinti díjfizetésre kötelezetteket az (1) bekezdésben meghatározott földgáztárolási díjon felül – a 39–41. §-ban meghatározott áralkalmazási feltételeken kívül – más földgáztárolási díj-fizetési kötelezettség nem terheli.

(6) A tárolási díjrendszer díjtételeit a 2. melléklet III.2. és IV.2. pontja, áralkalmazási feltételeit a 39–41. § tartalmazza.

(7) A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény szerinti biztonsági földgáztárolást végző földgáztároló engedélyes, a biztonsági földgázkészletből a földgáz biztonsági készlet mértékéről, értékesítéséről és visszapótlásáról szóló miniszteri rendelet alapján értékesített földgázmennyiség ki- és betárolása esetén legfeljebb az ezen rendeletben meghatározott ki- és betárolási díjat érvényesítheti.

39. § (1) A 2. melléklet III.2. és IV.2. pontjában meghatározott tárolási díjak az ÜKSZ-ben meghatározott földgáztárolói rendszerszintű alapszolgáltatásokra nyújtanak fedezetet az alábbi korlátok figyelembevételével, melyek részletes leírását a földgáztárolói engedélyes a szerződő partnerek részére a szerződéskötési folyamatot megelőzően biztosítja:

a) a rendszerhasználó a tároló kitárolásának és betárolásának az indítására vonatkozó – a földgáztárolói engedélyes üzletszabályzatában rögzített – szabályoknak megfelelően veheti igénybe a tárolási szolgáltatást; az indításkor elérhető kapacitást a földgáztárolói engedélyes honlapján folyamatosan közzéteszi;

b) a lekötött földgáztárolói csúcskapacitás a tároló töltöttségének függvényében áll a rendszerhasználók rendelkezésére; a mindenkori igénybe vehető csúcskapacitás a földgáztárolói engedélyes informatikai rendszerében ellenőrizhető.

(2)125 Ha a rendszerhasználó a tárolási szerződésben rögzítettnél több betárolási, több kitárolási, vagy több mobilkapacitást, vagy ezek közül egyidejűleg többet igényel, akkor a rendszerhasználóval szerződés módosítás történik. A tárolói évből már eltelt időszak és a tényleges lekötés-módosítás időpontját figyelembe véve kell a szolgáltatást igénybe vevőnek megfizetnie az új betárolási, kitárolási és mobilkapacitások alapján számolt éves tárolói kapacitásdíj és a már megfizetett éves tárolói kapacitásdíj közötti különbözetet egy összegben a tárolói szerződés módosításával egyidejűleg. Amennyiben az év közben lekötött kapacitásoknak megfelelően módosított éves tárolói kapacitásdíj kevesebb, mint a korábban igényelt kapacitások alapján számított éves tárolói kapacitásdíj, a földgáztárolói engedélyest díj visszafizetési kötelezettség nem terheli.

(3) A (2) bekezdés szerinti többletkapacitás-igényeket a földgáztárolói engedélyes visszautasíthatja.

(4)126 A tároló hibájából bekövetkezett napi betárolási kapacitás csökkenéséért a rendszerhasználót nem terheli felelősség. A földgáztárolói engedélyes a napi betárolási kapacitási ütem

a) 5–20%-os csökkenése esetén a betárolási díj 50%-át,

b) 20%-nál nagyobb csökkenése esetén a betárolási díj 100%-át

fizeti meg pótdíjként a csökkent betárolási kapacitású időszakra, a szerződött betárolandó és a ténylegesen betárolt gázmennyiségek különbözetére vetítve. Ha a rendszerhasználó bizonyítottan a betárolási kapacitás csökkenése miatt nem tudja feltölteni a lekötött mobil mobilkapacitást, a földgáztárolói engedélyes a nem használt mobilkapacitás és a szerződéses tárolói kapacitásdíj egyharmada szorzatának megfelelő összeget is megfizeti a rendszerhasználónak.

40. § Ha a tárolóban a kitárolási időszak végén tárolt gáz marad, és a következő gázévre a rendszerhasználó nem köt le legalább a bennmaradt gáz tárolásához megfelelő mobilgáz kapacitást, akkor a földgáztárolói engedélyes jogosult – átlátható elszámolási módon – a tárolóban maradt gáz értékesítésére. Az értékesítésből származó bevétel és az értékesítés költségeinek különbségeként fennmaradó bevételt a földgáztárolói engedélyes a rendszerhasználó számára megfizeti.

41. § (1) A tárolói kapacitásdíj a tárolási év folyamán havi egyenlő részletekben fizetendő.

(2) A betárolási díj és a kitárolási díj havonta a havi betárolt és a kitárolt mennyiség után, a tárgyhót követő hónapban fizetendő.

(3) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező kereskedő és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó földgázkereskedő köteles a földgáztárolói engedélyes részére történő napi nominálás megtételekor az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiséget külön feltüntetni.

(4)127 Az egyetemes szolgáltató és az a földgázkereskedő, amely egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót lát el, a kitárolási időszak egyes hónapjait követő hónap 25. napjáig tájékoztatja a Hivatalt az általa értékesített, valamint az általa a tárolóból vételezett földgáz mennyiségéről. A földgázkereskedő a tájékoztatást egyetemes szolgáltatásra jogosult és egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében szükséges mennyiség szerinti bontásban adja meg.

(5)128 Az a földgázkereskedő, amely

a) egyetemes szolgáltatót, illetve

b) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót is ellátó földgázkereskedőt

lát el és ennek érdekében tárolói kapacitást köt le, minden kitárolással érintett hónapot követő hónap 25. napjáig tájékoztatja a Hivatalt az általa az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedő részére kitárolt földgáz mennyiségéről.

(6)129 Az (5) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség a földgáztárolói engedélyest is terheli, azzal, hogy a földgáztárolói engedélyes a Hivatalt az (5) bekezdés szerint tárolói kapacitást lekötő földgázkereskedő részére kitárolt földgáz mennyiségéről is tájékoztatni köteles.

(7)130 A földgázkereskedő az (5) bekezdés szerinti kötelezettségét engedélyesenként, egyetemes szolgáltatónak és nem egyetemes szolgáltatónak kitárolt mennyiség szerinti bontásban teljesíti.

IX. FEJEZET

AZ ÜZEMI ÁLLAPOTRÓL GÁZTECHNIKAI NORMÁLÁLLAPOTRA TÖRTÉNŐ ÁTSZÁMÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

42. §131 Az átszámításnál a

a) szűkítő elemes (mérőperemes) mérők esetében az ISO 5167 szabványban vagy azzal egyenértékű más megoldásban foglaltakat,

b) turbinás, forgódugattyús, ultrahangos, valamint örvényleválásos elven működő mérők esetében az EN 12405 szabványban vagy azzal egyenértékű más megoldásban foglaltakat,

c) lemezes (membrános) mérő esetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal HE 2-1/2006. számú hitelesítési előírásában foglaltakat

kell alkalmazni.

X. FEJEZET

HÁLÓZATI VESZTESÉG

43. § (1) A szállítóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a szállítási rendszerüzemeltető kötelezettsége.

(2)132 Az elosztóvezetéken keletkező hálózati veszteség pótlása (beszerzése) a földgázelosztó kötelezettsége.

(3) A tárolókban keletkező földgáztárolói veszteség pótlása (beszerzése) a földgáztárolói engedélyes kötelezettsége.

(4)133 A földgázelosztó, a földgáztárolói, valamint a rendszerüzemeltető köteles együttműködni annak érdekében, hogy az együttműködő földgázrendszeren ne keletkezzen az indokoltnál nagyobb mértékű hálózati veszteség.

XI. FEJEZET

A SZOLGÁLTATÁSI MINŐSÉG ÖSZTÖNZÉSE

44. § (1) A Hivatal a GET 127. § l) pontja alapján kiadott határozatában állapítja meg az engedélyköteles tevékenység folytatásának minimális minőségi követelményeit, a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló, valamint a minőség ösztönzése kapcsán figyelembe veendő legfeljebb négy minőségi mutatószámot, azok kiszámításának módszerét és elvárt szintjét.

(2)134 Ha az adott naptári évben a földgázelosztó – (1) bekezdés szerinti – bármely minőségi mutatószáma esetén a minimális minőségi követelménytől való elmaradás a (3) bekezdésben meghatározott mértékű, a következő naptári év július 1-jétől egy éven keresztül minőségi árengedményt köteles adni a 2. mellékletben meghatározott rendszerhasználati díjakból a rendszerhasználó számára.

(3) A kötelezően alkalmazandó minőségi árengedmény mértéke

a) 0,5%, ha az adott minőségi mutatószám legalább 5%-kal, de 10%-nál kisebb mértékben,

b) 1%, ha az adott minőségi mutatószám aktuális értéke legalább 10%-kal

marad el az adott – (1) bekezdés szerinti – minőségi mutatószám elvárt szintjétől.

(4) Ha több minőségi mutatószám esetében is kimutatható a (3) bekezdésben meghatározott mértékű eltérés, a minőségi árengedmény mértékét az (1) bekezdés szerint minden minőségi mutatószám figyelembevételével, összegzéssel kell megállapítani. A minőségi árengedmény alkalmazása az engedélyes számára külön felszólítás nélkül kötelező.

(5) Ha az egyetemes szolgáltató vagy a földgázkereskedő a (2)–(4) bekezdés szerint meghatározott minőségi árengedményben részesül, köteles annak teljes összegét – a Hivatallal egyeztetett módon – közvetlenül vagy közvetve a felhasználóknak továbbadni.

(6)135 Ha a Hivatal megállapítja, hogy a földgázelosztónál a felhasználók ellátási színvonalának mérésére szolgáló minőségi mutatószámokban bekövetkezett csökkenés nem róható fel a földgázelosztónak, a Hivatal hozzájárulhat korrekció alkalmazásához a (2)–(4) bekezdésben szabályozott minőségi árengedmény adása szempontjából figyelembe veendő mutatók értékeinél. Ennek részletes szabályait a Hivatal az (1) bekezdés szerinti határozatában rögzíti.

XII. FEJEZET

KIEGYENLÍTŐ MECHANIZMUS

21. A kiegyenlítő fizetések általános szabályai

45. § (1)136 A 24. § szerinti földgázelosztási díjakból származó árbevételt a földgázelosztók között indokolt költségeik arányában meg kell osztani, amelynek érdekében a 46. § szerinti havi és a 47. § szerinti éves kiegyenlítő fizetéseket kell végrehajtani e §-ban, valamint a 46–47. §-ban meghatározott szempontok figyelembevételével.

(2) A kiegyenlítő fizetések számítása során figyelembe kell venni:

a) a kiegyenlítő fizetések által érintett árszabályozási időszakra vonatkozó eszköz- és költség-felülvizsgálatok eredményeit,

b) a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló jogszabályban meghatározott, a rendszeres árkorrekciók során használt eljárási rend szerint kiszámított (indexált) indokolt költség alapján megállapított indokolt árbevétel-tömeget,

c) a hőmérséklet-korrigált mennyiségi adatokat és súlyarányokat, valamint azok változását akként, hogy a változásnak megfelelően korrigálásra kerül a költség-felülvizsgálat szerinti indokolt árbevételigény,

d) a felhasználói létszámot, a felhasználóknál felszerelt gázmérők névleges teljesítményére vonatkozó adatokat, a felhasználói kapacitáslekötéseket (MJ/h), valamint ezek változását,

e)137 a földgázelosztók által a földgázelosztásból származó árbevétel alapján fizetendő és a kiegyenlítő fizetések miatt felmerült adók és díjak nettó árbevételre vetített tárgyévi átlagos értékét, valamint a kiegyenlítő fizetések kapcsán véglegesen átadott pénzeszköz után fizetendő különadót mint be- és kifizetés csökkentő tételeket,

f)138 a (hálózati) elszámolási különbözet – földgázelosztók szerint differenciált – elismert mértékét,

g) a megbízott pénzügyi szervezet működésével kapcsolatos szerződésben meghatározott indokolt költségeket,

h)139 a fajlagosan alacsony kihasználtságú elosztási rendszerrel rendelkező földgázelosztók esetében a 7. melléklet (c) pontjában foglaltakat,

i)140 az indokolt árbevétel számításánál figyelembe vett, az adott földgázelosztóhoz tartozó földgázelosztói rendszerekben bekövetkezett változásokat (földgázelosztók közötti rendszerátvétel).

(3)141 A földgázelosztók közötti kiegyenlítő fizetéseknek az elszámolt időszakra (tárgyév) vonatkozó összegeit a földgázelosztók – 24. § szerinti földgázelosztási díjakból származó tárgyévi tény elosztott mennyiséggel és a (2) bekezdés d) pontja szerinti tény naturália adatokkal számított – árbevételének és a (4) bekezdésben meghatározott korrigált indokolt árbevételigényének különbségeként a 7. melléklet szerinti képletek alapján kell kiszámítani.

(4)142 Amennyiben a díjszámításkor használt (2) bekezdés d) pontja szerinti adatok, illetve a hőmérséklet-korrigált mennyiség a díjszámításnál figyelembe vett mértékhez képest nem változnak, az adott földgázelosztó korrigált indokolt árbevételigénye a földgázelosztók összes tényleges árbevételének – a földgázelosztó költség-felülvizsgálat szerinti elismert árbevételigénye arányában – az adott földgázelosztóra jutó hányada, amely a 7. melléklet (b) jelű képlete szerinti számítással kerül meghatározásra.

(5)143 Amennyiben a díjszámításkor használt (2) bekezdés d) pontja szerinti adatok, illetve a hőmérséklet-korrigált mennyiség a díjszámításnál figyelembe vett mértékhez képest változott, akkor a (4) bekezdés szerinti elismert árbevételigény figyelembevétele előtt földgázelosztónként a költség-felülvizsgálat szerinti elismert árbevételigényt alap- és kapacitásdíjból és forgalmi díjból származó árbevételigényre kell osztani a díjszámításhoz használt adatokkal kalkulált alap- és kapacitásdíjból és forgalmi díjból származó árbevétel arányai alapján. Az elismert árbevételigény alap- és kapacitásdíjas részarányát a díjszámításnál figyelembe vett előzetes és a (2) bekezdés d) pontja szerinti tény adatok arányában, a forgalmi díjas részarányát a díjszámításnál figyelembe vett és a – földgáz-rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló jogszabály szerint módosított – hőmérséklet-korrigált mennyiség arányában kell korrigálni.

(6)144 Amennyiben a (3) bekezdés szerint számított különbség pozitív, a földgázelosztó kiegyenlítő befizetésre köteles. Ha a (3) bekezdés szerint számított különbség negatív, a földgázelosztó kiegyenlítő kifizetésre jogosult.

(7)145 A kiegyenlítő kifizetésekből befolyt összegeket a földgázelosztó egyéb bevételként, és tájékoztatási kötelezettsége során az egyéb bevételeken belül a Hivatal számára elkülönítetten is köteles kimutatni.

(8)146 A befizetett összegeket (kiegyenlítő befizetéseket) a földgázelosztó egyéb ráfordításként, és tájékoztatási kötelezettsége során az egyéb ráfordításokon belül a Hivatal számára elkülönítetten is köteles kimutatni.

(9)147 A földgázelosztónként figyelembe vett tény és hőmérséklet korrigált mennyiség hőmennyiségre történő átszámításánál az adott földgázelosztói területet ellátó gázátadó állomáshoz rendelt, a szállítóvezetéken – az elszámolás időszakára vonatkozóan – mért tény fűtőértéket kell figyelembe venni és alkalmazni.

22. A havi kiegyenlítő fizetések szabályai

46. § (1) Az e § szerinti fizetéseket a tárgyév hónapjaira vonatkozóan havonta kell teljesíteni (havi elszámolás).

(2)148 A Hivatal minden év február 20-ig a 45. § (6) bekezdése alapján határozatban állapítja meg, hogy az adott év során mely földgázelosztók és milyen mértékben kötelesek előzetes kiegyenlítő befizetésre vagy részesülnek kiegyenlítő kifizetésben.

(3)149 A havi kiegyenlítő fizetés egységdíja (Ft/MJ-ban) a földgázelosztók – 45. § (2) bekezdés d) pontja szerinti – tárgyévi naturália adataival és a tárgyévet megelőző évi tény elosztott mennyiségi adataival számított tárgyévi várható árbevételének és a rendszeres árkorrekciók során használt eljárási rend szerint kiszámított (indexált) tárgyévi indokolt árbevétel-igényének a különbségéből adódik a 45. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hőmérséklet-korrigált mennyiség felhasználásával. Az így kiszámított földgázelosztónkénti egységdíjak közül a legkisebb értéket kell alkalmazni.

(4)150 A havi kiegyenlítés fizetésére kötelezett földgázelosztó minden hónapra (tárgyhó) vonatkozóan a tárgyhót követő hónap 28. napjáig köteles a tárgyhavi igazolt, köbméterben mért elosztott földgázmennyiség és a Hivatal határozatában – a (3) bekezdés szerint – Ft/MJ-ban meghatározott havi kiegyenlítésfizetési egységdíj szorzatát befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

(5)151 A havi elszámoláshoz kapcsolódó kifizetések a befizetéseket követő 5 munkanapon belül – ha a kifizetéseknek nincs meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – a Hivatal határozatában szereplő, földgázelosztók közötti részarányok szerint kerülnek teljesítésre.

23. Az éves kiegyenlítő fizetések szabályai

47. § (1)152 A földgázelosztók a tárgyévre vonatkozó, rendelkezésre álló tény és várható elosztott mennyiségi adatokat tárgyév december 15-ig a Hivatal rendelkezésére bocsátják. A fogyasztói létszámot, a fogyasztóknál felszerelt gázmérők névleges teljesítményére vonatkozó adatokat és a fogyasztói kapacitás-lekötés MJ/h-ban kifejezett, valamint a tárgyévi gázelosztás tényleges adatait a földgázelosztók a tárgyévet követő év január 31-ig ismételten kötelesek a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

(2)153 A Hivatal a tárgyévet követő év január 15-ig értesítést küld a földgázelosztóknak a tárgyévi várható ki- és befizetések összegéről.

(3) A 45. § (6) bekezdése szerinti be- és kifizetések összegét a Hivatal határozatban állapítja meg a tárgyévet követő év június 30-ig.

(4)154 Amennyiben a 45. § (3) bekezdése szerint számított különbség pozitív, a földgázelosztó köteles a Hivatal a (3) bekezdés szerinti határozatában meghatározott összeget a tárgyévet követő év július 31-ig befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

(5) Amennyiben a 45. § (3) bekezdése szerint számított különbség negatív, a kifizetés a befizetések beérkezését követő 5 munkanapon belül – ha a kifizetéseknek nincs meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – a Hivatal (3) bekezdés alapján meghozott határozata szerinti kifizetések arányában kerül teljesítésre.

(6) A tárgyévre vonatkozó éves elszámolás során a 45. § (2) bekezdés e) pontja szerinti adókat, díjakat, és a 46. § szerinti havi kiegyenlítő fizetéseket figyelembe kell venni.

48. § A 2011. első félévi kiegyenlítő fizetések megállapítása során figyelembe veendő indokolt éves árbevétel tömegnek az első félévre történő lebontása a Hivatal által ellenőrzött 2011. első félévi tény árbevétel és a Hivatal által ellenőrzött 2011. évi teljes éves tény árbevétel arányában történik.

24. A 2009. évre vonatkozó kiegyenlítő fizetések szabályai

49. § (1)155 A 2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozó kiegyenlítő fizetések összegét, valamint a befizetésre kötelezett és a kifizetésre jogosult földgázelosztókat a Hivatal állapítja meg.

(2)156 A 2009. évre vonatkozó összeget az egyes földgázelosztók a 2009. év egyes negyedéveinek földgázelosztási díjaival számolt éves árbevételek elosztott mennyiséggel súlyozott értékének, valamint a 2009. évet érintő gázévek indokolt (indexált) árbevétel igényének szakmailag indokolható korrigált, az elosztási mennyiséggel súlyozott értékének a különbségeként, a 6. melléklet szerinti képletek alapján kell kiszámítani. Szakmailag indokolható korrekció:

a)157 a földgázelosztók elismert költségének kiigazítása a földgázelosztók által összesen realizálható árbevétel és a részükre összesen elismert költség arányában,

b)158 az elszámolási különbözet földgázelosztónkénti megállapítása az összesen elismert elszámolási különbözet alapul vételével.

(3) A 2009. január 1-jétől 2009. június 30-áig tartó időszakra vonatkozóan a (2) bekezdés szerinti összeg egyharmadát kell befizetni.

(4)159 Ha a (2) bekezdés szerinti összeg pozitív, a földgázelosztó köteles azt a Hivatal határozatában megállapított határidőig befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti összeg negatív, a kifizetés a befizetések beérkezését követő munkanapon – ha a kifizetéseknek nincs meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – az (1) bekezdés szerint meghatározott összegek arányában kerül a jogosultak részére teljesítésre.

50. § (1) A 2009. év egészére vonatkozó be- és kifizetések tényleges összegét – a 49. § (2) bekezdése szerinti számítási módszer szerint – a Hivatal határozatban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti éves elszámolásnál a tárgyév során – a 49. § (2) bekezdése alapján – teljesített kiegyenlítő fizetéseket figyelembe kell venni.

(3)160 Ha az (1) bekezdés szerinti összeg pozitív, a földgázelosztó köteles a Hivatal (1) bekezdés szerinti határozatában meghatározott összeget a határozatban megállapított határidőig befizetni. Késedelmes befizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamatot is meg kell fizetni.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti összeg negatív, a kifizetés a befizetések beérkezését követő munkanapon – ha a kifizetéseknek nincs meg a teljes fedezete, a rendelkezésre álló befizetett forrásokból – a Hivatal (1) bekezdés alapján kiadott határozata szerinti kifizetések arányában kerül a jogosultak részére teljesítésre.

XIII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) A 4. § (7) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

(3) Ha a jelen rendelettel meghatározott díjak nem adott hónap 1-jén lépnek hatályba, az adott hónapra a felek között elszámolásnak van helye oly módon, hogy a hónap hátralévő részére az újonnan hatályba lépett díjat kell megfizetni.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Magyar Energia Hivatalnak az FHTDO_2013/1-1. számú végzésével kijavított 1173/2012. határozatát, a 1174/2012. számú határozatát, az FHTDO_2013/4-2. számú végzésével kijavított 1175/2012. számú határozatát, valamint a 1176/2012., 1177/2012. és 1179/2012. számú határozatait visszavonom.

52. §161 Ez a rendelet a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. október 14-i 984/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

25.162 Átmeneti rendelkezések

53. § (1) A 2015. július 1. napjától a 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázév kezdetéig terjedő átmeneti időszakra az e szakaszban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) 2015. július 1-től a rendelet 8. mellékletben szereplő díjak alkalmazandóak.

(3) Amennyiben a 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévre a rendszerhasználó éves kapacitást köt le, úgy a 2015. július 1-től kezdődő átmeneti időszakra legalább ugyanakkora mértékű kapacitást köteles lekötni. Éves kapacitás-lekötés esetén a szállítási kapacitásdíj havi mértéke az éves díj 1/12-e, amelyet a rendszerhasználónak a 10. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott időközönként kell megfizetni.

(4) Amennyiben a rendszerhasználó a 2015. július 1-től kezdődő átmeneti időszakra alacsonyabb mértékű éves kapacitást köt le, mint a következő 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévre, úgy ezen egymást követő két időszakra lekötött éves kapacitások különbözetére az éves kapacitásdíj 1,5-szeresét köteles pótdíjként megfizetni. A pótdíjat a rendszerüzemeltető havi egyenlő részletekben jogosult kiszámlázni.

(5) Amennyiben a rendszerhasználó a 2015. július 1-től kezdődő átmeneti időszakra magasabb mértékű éves kapacitást köt le, mint a 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévre, úgy ezen egymást követő két időszakra lekötött éves kapacitások különbözetére a 15. § (5) bekezdésében meghatározott havi kapacitás-lekötésre vonatkozó szabályok az irányadóak.

54. § 2015. július 1-től kezdődően a szállítási és tárolási díjakat kWh-ban, illetve kWh/h-ban kell megfizetni.

55. § (1) 2015. július 1-től kezdődően a 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,0486 Ft/kWh nominálás eltérési pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.

(2) 2015. július 1-től kezdődően a 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 0,1622 Ft/kWh kiegyensúlyozási pótdíjat köteles fizetni a szállítási rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott esetekben és feltételek szerint.

(3) 2015. július 1-től kezdődően a kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az utólagos kapacitásdíj kiszámításánál a kapacitás betáplálási ponton kWh/h, kiadási ponton kWh/h mértékegységben történő megállapításához az adott hálózati ponthoz a Minőségi Elszámolási Rendszer alapján az adott gáznapon rendelt, a szállítóvezetéken mért napi, illetve azonos órai tény fűtőértéket kell figyelembe venni.

56. § (1) A 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévtől a szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves szállítási kapacitás-lekötés esetén az e szakaszban foglalt szabályok szerint alakulnak.

(2) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(3) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(4) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a lekötés időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

57. § (1) A 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévtől a szállítási kapacitásdíj fizetésére az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási kapacitás-lekötés esetén az e szakaszban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának első hónapjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 18%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(4) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt, a lekötés időtartamának első hónapjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

58. § (1) A 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévtől a szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadási-átvételi pontokon történő napi szállítási kapacitás-lekötés esetén az e szakaszban foglalt szabályok szerint alakulnak.

(2) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(3) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1,2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(4) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a lekötés időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 0,12%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

59. § (1) A 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévtől a szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az átadás-átvételi pontokon történő napon belüli szállítási kapacitás-lekötés esetén az e szakaszban foglalt szabályok szerint alakulnak.

(2) Az átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig kell megtenni.

(3) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a lekötés időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1,2%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

(4) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a lekötés időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 0,12%-át köteles megfizetni a rendszerhasználó.

60. § (1) 2015. július 1-től kezdődően a szállítási kapacitásdíj fizetésére az átadási-átvételi pontokon történő szállítási megszakítható kapacitás-lekötés típusonként az e szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Azokon a hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a szállítási rendszerüzemeltető – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja minden kapacitástermék (éves, negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjjal.

(3) Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a szállítási rendszerüzemeltető köteles a megfizetett szállítási rendszerüzemeltetési díj, a)–d) pont szerinti csökkentésére

a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 300%-ával,

b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 200%-ával,

c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 150%-ával,

d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 130%-ával.

(4) A díjcsökkentés maximális mértéke a kapacitástermék 2. melléklet II. pontjában meghatározott szállítási kapacitásdíjának 100%-a.

(5) A szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, a 2. § (1) bekezdés v) pontjában rögzített kapacitás-lekötés időszakában, a szállítási rendszerüzemeltetési díj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles a 11. §-ban rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.

(6) A (2)–(5) bekezdés szabályait kell alkalmazni 2015. január 1-től a rendelet 3/C. § tekintetében.

61. § (1) 2015. július 1-től kezdődően az elosztási megszakítható kapacitás-lekötésre az átadási-átvételi pontokon, kapacitáslekötés-típusonként az e szakaszban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Azokon a hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a földgázelosztó – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja minden kapacitástermék (éves, negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a 2. melléklet IV. 1. pontjában meghatározott elosztási kapacitásdíjjal.

(3) Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a földgázelosztó köteles a megfizetett elosztási díj szerinti csökkentésére

a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet IV. 1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 300%-ával,

b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet IV. 1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 200%-ával,

c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet IV. 1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 150%-ával,

d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, 2. melléklet IV. 1. pontjában meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 130%-ával.

(4) A díjcsökkentés maximális mértéke a kapacitástermék 2. melléklet IV. 1. pontjában meghatározott elosztási kapacitásdíjának 100%-a.

(5) A földgázelosztó az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, a 2. § (1) bekezdés v) pontjában rögzített kapacitás-lekötés időszakában, a szállítási rendszerüzemeltetési díj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles a 26. §-ban rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.

1. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez163

Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása
(MJ/hó)

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

Lakás típusa

2 lángú gáztűzhely

3-4 lángú gáztűzhely

4 lángú gáztűzhely elektromos sütővel

5 vagy annál több lángú gáztűzhely

Garzon gáztűzhely

Gáz hűtőszekrény

2.

1 szobás

210

300

240

315

250

454

3.

1,5 szobás

300

370

310

390

310

454

4.

2 szobás

350

450

390

475

390

454

5.

2,5 szobás

410

520

460

545

450

454

6.

3 szobás

470

600

540

630

520

454

7.

3,5 szobás

530

690

630

725

600

454

8.

4 szobás

610

750

690

790

660

454

Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.

2. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez164

I.

a)    Rendszerirányítási díj: 1 000 000 Ft/év

b)    Szagosítási alapdíj: 4364 Ft/l

II.

Szállítási díjak

2. § (1) bekezdés

Szállítási kapacitásdíj [Ft/(MJ/h)/év]

Szállítási kapacitásdíj [Ft/(MJ/nap)/év]

Szállítási forgalmi díj
(Ft/GJ)

a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja
(kiadási pontok)

258,87

 

33,99

a) pont aa) alpont aaf) alpontja
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont)

511,36

 

a) pont aa) alpont aag) alpontja
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont)

229,50

 

a) pont aa) alpont aac) alpontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont)

 

19,87

a) pont aa) alpont aai) alpontja
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont)

 

19,87

a) pont aa) alpont aad) alpontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont)

 

19,87

a) pont aa) alpont aak) alpontja
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont)

 

19,87

a) pont aa) alpont aan) alpontja
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont)

 

19,87

a) pont aa) alpont aae) alpontja
(hazai termelés betáplálási pont)

 

17,88

a) pont ac) alpont acb) alpontja
(tárolói betáplálási pont)

 

7,93

III.

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

1. Elosztási díjak

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

395,24

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

179,06

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

15 218

60,59

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

384,59

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192

135,59

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

14 633

60,59

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

344,04

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

9192

105,78

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

11 698

20,71

c2) Elosztási átszállítási díj: 26,30 Ft/GJ

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

337,05

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192

116,10

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

11 325

20,36

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

313,3

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192

95,17

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

14 071

20,44

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási
átalánydíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
alapdíj

Elosztási
forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

376,86

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192

143,89

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

14 633

45,36

2. Tárolási díjak

Kitárolási díj: 5,92 Ft/GJ

Betárolási díj: 38,02 Ft/GJ

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM:     tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év)

M:     a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ)

B:     a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)

K:     a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)

IV.

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

1. Elosztási díjak

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

 

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

23 425

 

58,26

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

740

37,58

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

350

33,21

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

21 164

 

58,26

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

766

37,58

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

294

33,21

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

13 405

 

59,17

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

365

39,94

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

344

39,05

c2) Elosztási átszállítási díj: 26,30 Ft/GJ

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

14 479

 

58,17

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

332

40,43

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználók

 

320

36,07

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

14 588

 

58,41

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

410

29,50

100 m3h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

449

33,29

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

20 369

 

58,16

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

546

36,35

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

521

31,99

2. Tárolási díjak

Kitárolási díj: 5,92 Ft/GJ

Betárolási díj: 38,02 Ft/GJ

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM:     tárolói kapacitásdíj (Ft/MJ/év)

M:     a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (MJ)

B:     a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)

K:     a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (MJ/nap)

3. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez165

1. Az ESZ rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értékek

A szállítás díja az R. 4. melléklet 1.1.4.1. pontja szerinti reál hozamtényezővel (8,78%) kiszámítva:

Elosztói terület

Ft/MJ

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,337

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,320

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,322

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,307

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,294

A szállítás díja 0%-os reál hozamtényezővel kiszámítva:

Elosztói terület

Ft/MJ

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,186

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,178

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,179

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,172

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,166

2. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítés mértéke

Elosztói terület

Ft/MJ

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,151

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,142

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén

0,143

FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,135

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén

0,128

3.    Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás

Visszatérítést igénylő rendszerhasználó neve:

Adószáma

I. Rendszerhasználó által közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt kedvezmény

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:

Zárt számla sorszám intervallum

Számlák darabszáma

Kedvezmény

Nyító számlaszám

Záró számlaszám

Alapja (MJ)

Mértéke (Ft/MJ)

Értéke (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:

 

 

 

II. Rendszerhasználó által nem közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt kedvezmény

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai:

Zárt számla sorszám intervallum

Számlák darabszáma

Partner engedélyes neve

Kedvezmény

Nyító számlaszám

Záró számlaszám

Alapja (MJ)

Mértéke (Ft/MJ)

Értéke (Ft)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:

 

 

 

4. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez

Az újonnan beépíthető gázmérők

Méretsor

Névleges kapacitás (mł/h)

a)

G-25

25

G-40

40

G-65

65

G-100

100

b)

G-160

160

5. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez166

Szállítási kiadási pontokhoz rendelt hőmérsékletmérési pontok

A

B

1

OMSZ mérési pont megnevezése

OTR/WEM kiadási pont megnevezése

2

Agárd

Dunaújváros 1, Dunaújváros+Fadd, Dunaújváros 2, Dunaújváros 3, Százhalombatta
1-5-2 (DHE), Fadd 1-1, Fadd 1-2, Dunaújváros 4, Kápolnásnyék + Mezőszentgyörgy, Kápolnásnyék, Mezőszentgyörgy, Nádasdladány 1-2+2, Nádasdladány 1-2, Nádasdladány 2, Nádasdladány 1-1, Szabadegyháza 1+2, Szabadegyháza 1, Szabadegyháza 2, Százhalombatta 1-2+3, Százhalombatta 1-2 (DHE), Százhalombatta 1-3 (DHE), Székesfehérvár, Székesfehérvár 1, Székesfehérvár 2, Szabadbattyán 1-1, Szabadbattyán 1-2

3

Baja

Baja, Baja 1, Baja 2, Báta, Bátaszék, Bátmonostor 1-1, Bátmonostor 1-2, Felsőszentiván, Mohács, Palotabozsok, Szekszárd I+II, Szekszárd I, Szekszárd II, Várdomb

4

Békéscsaba

Békés, Békéscsaba 1+2+Telekgerendás, Békéscsaba 1, Békéscsaba 2, Telekgerendás, Gerendás + Békéscsaba 3, Gerendás, Békéscsaba 3, Gyula, Mezőberény, Murony, Sarkad + Méhkerék, Sarkad, Méhkerék, Újkígyós

5

Budapest-Lőrinc

Alag 1+2+Sződ, Alag 1, Alag 2, Sződ, Budaörs+Budatétény 1 + Százhalombatta
1-5-1 (DHE), Budaörs, Budatétény, Százhalombatta 1-5-1 (DHE), Cegléd I+II, Cegléd I, Cegléd II, Ceglédbercel, Csepel 1-2+2, Csepel 1-2, Csepel 2, Dömsöd, Fót, Gödöllő 1+2, Gödöllő 1, Gödöllő 2, Gyál, Budapest, Ikarusz 1, Ikarusz 2, Kőbánya 1, Soroksár 1-1, Csepel 1-1, Budatétény 2, Solymárvölgy 1-1, Rákospalota 1, Hárshegy, Szentendre 1, Százhalombatta 1-4 (DHE), Kőbánya 2, Rákospalota 2, Majosháza, Makád, Monor, Nagykőrös, Pilisvörösvár + Solymárvölgy 1-2, Pilisvörösvár, Solymárvölgy 1-2, Pusztavacs, Soroksár 1-2, Szentendre 2, Szigetszentmiklós, Szigetszentmiklós I, Szigetszentmiklós II, Tököl, Újhartyán, Vác I+III-1-2, Vác I, Vác III-1-2, Vác III-1-1 (DCM), Vecsés 1, Vecsés, Vecsés 2, Vecsés 3-1, Vecsés 3-2, Zsámbok 2, MOL DUFI, Százhalombatta II-1 (DUFI), Százhalombatta II-2 (DUFI), Solymárvölgy 2, Ecser, Üllő

6

Debrecen

Balmazújváros, Berettyóújfalu, , Bödönhát 1-1, Bödönhát 1-2, Debrecen, Debrecen I-1, Debrecen I-2, Debrecen II, Debrecen I-3, Ebes, Egyek, Hajdúböszörmény, Hajdúsámson, Hajdúszoboszló II, Kaba 1-1, Kaba 1-2, Mezősas, Nádudvar, Nagyhegyes, Püspökladány, Sáránd, Téglás, Tiszacsege

7

Eger

Bélapátfalva, Csány, Eger I+II, Eger I, Eger II, Gyöngyös + Nagyfüged, Gyöngyös, Nagyfüged, Hatvan, Kál, Mátraderecske, Mezőkövesd, Mezőnagymihály, Pétervására, Sámsonháza, Tarnalelesz, Visonta, Zagyvaszántó 1, Zagyvaszántó 2,

8

Győr

Bábolna, Bőnyrétalap, Devecser, Devecser 1-1, Devecser 1-2, Gönyű, Győr
1+2+Töltéstava, Győr 1, Győr 2, Töltéstava, Győr 3, Ikrény, Lovászpatona 1-1, Lovászpatona 1-2, Pápa

9

Káld

Celldömölk, Jánosháza, Káld, Meggyeskovácsi

10

Kaposvár

Babócsa, Dél-Balaton körzet, Balatonboglár, Balatonszéplak, Marcali, Háromfa, Kaposvár I+II, Kaposvár I, Kaposvár II, Kőröshegy, Lengyeltóti, Nagyatád, Öreglak 1-1, Öreglak 1-2, Somogyjád, Somogysámson

11

Bogyoszló

Csorna, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Répcelak, Újkér

12

Kecskemét

Bugac, Kecskemét I-1+I-2+II+Kerekegyháza, Kecskemét I-1, Kecskemét I-2, Kecskemét II, Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza I + Városföld Kiskunfélegyháza I, Városföld, Kiskunfélegyháza II, Lajosmizse

13

Kelebia

Jánoshalma, Kunfehértó

14

Kiskunmajsa

Csólyospálos, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Pálmonostora, Pusztaszer, Szank

15

Miskolc

Abaújkér, Center 2-1, Center 2-2, Center 2-3, Járdánháza, Kazincbarcika, Kazincbarcika I, Kazincbarcika II, Kazincbarcika III-2 (MUCSONY), Kazincbarcika
IV (BHE), Borsodchem, Kazincbarcika III-1 (BVK), Kazincbarcika V (BVK), Mezőcsát, Miskolc I+II-6, Miskolc I, Miskolc II-6, Miskolc II-1, Miskolc II-2, Miskolc II-5, Miskolc III (HCM), Nemesbikk, Ózd I-1 +Ózd II, Ózd I-1, Ózd II, Ózd I-2 (OERG), Rudabánya, Sajókeresztúr, Sajószentpéter, Sajóvelezd, Sárospatak, Szerencs, Tiszaújváros I-1-1 (THE), Tiszaújváros II-3+Kistokaj 1+2, Tiszaújváros II-3, Kistokaj 1, Kistokaj 2, Tiszaújváros I-1-3, TVK, Tiszaújváros II-1 (TVK), Tiszaújváros II-4 (TVK-ER), Tiszaújváros II-2 (THE), Tiszaújváros I-2 (INERT), Tiszaújváros I-1-2 (TIFO), Vadna, Tiszaújváros I-4 (INERT)

16

Mosonmagyaróvár

Mosonmagyaróvár, Mosonszentmiklós

17

Nagykanizsa

Becsehely, Csurgó, Gutorfölde, Iharosberény, Lenti 1-1, Lenti 1-2, Magyarszerdahely, Nagykanizsa 1-1, Nagykanizsa 1-2

18

Nyíregyháza

Anarcs, Balkány, Beregdaróc, Győrtelek 1+2, Győrtelek 1, Győrtelek 2, Ibrány, Kisvarsány 1+2, Kisvarsány 1, Kisvarsány 2, Máriapócs + Nyírmeggyes, Máriapócs, Nyírmeggyes, Nagyar, Napkor, Nyírbogdány, Nyíregyháza 1+2+ Nyírtelek 4, Nyíregyháza 1, Nyíregyháza 2, Nyírtelek 4, Nyírtelek 5, Nyírtelek 3, Őr, Petneháza, Tiszalök, Tiszavasvári, Vásárosnamény

19

Orosháza

Kardoskút 1, Kardoskút 2, Nagymágocs, Orosháza I+II-1, Orosháza I, Orosháza II-1, Orosháza II-2, Orosháza II-3, Pusztaföldvár

20

Paks

Aba

21

Pécs

Bonyhád, Bonyhád 1-1, Bonyhád 1-2, Maráza, Pécs I-1+I-2+II, Pécs I-1, Pécs I-2, Pécs II, Pécs III

22

Pitvaros

Battonya, Battonya 1-1, Battonya 1-2, Mezőhegyes, Tótkomlós, Végegyháza

23

Soltvadkert

Kalocsa, Soltvadkert, Tázlár

24

Sopron

Sopron 1+2, Sopron 1, Sopron 2, Sopron 3

25

Szarvas

Ecsegfalva, Szarvas + Endrőd 1-1, Szarvas, Endrőd 1-1

26

Szécsény

Balassagyarmat, Bátonyterenye, Érsekvadkert, Mátraterenye, Pásztó 1, Pásztó
2, Rétság, Romhány, Salgótarján 1+2, Salgótarján 1, Salgótarján 2, Szécsény, Szigetmonostor, Vác II

27

Szeged

Algyő I, Algyő II, Hódmezővásárhely, Kiszombor, Makó, Óföldeák, Szeged 1+2
+ Újszeged, Szeged 1, Szeged 2, Újszeged, Üllés + Kiskundorozsma, Üllés 1, Kiskundorozsma, Üllés 2 (KTD)

28

Szentes

Csongrád I, Csongrád II, Szentes I+II, Szentes I, Szentes II

29

Szentgotthárd

Csákánydoroszló, Körmend, Szentgotthárd

30

Szentkirályszabadja

Ajka 1, Ajka 2, Balatonfűzfő, Berhida, Herend, Keszthely, Papkeszi, Pétfürdő 1, Raposka, Sümegcsehi 1-1, Sümegcsehi 1-2, Tapolca, Veszprém I-1+I-2+II (BM), Veszprém I-1, Veszprém I-2, Veszprém II (BM), Ősi, Pétfürdő 2

31

Szolnok

Abony, Berekfürdő, Berekfürdő 1-1, Berekfürdő 1-2, Fegyvernek, Jászberény, Jászdózsa, Karcag, Kenderes I-1, Kisújszállás, Kunszentmárton, Martfű, Mezőtúr + Endrőd 1-2, Endrőd 1-2, Mezőtúr, Öcsöd, Szajol 1-1, Szolnok, Szolnok I, Szolnok II-1, Szolnok II-2, Törökszentmiklós I, Törökszentmiklós II, Szajol 1-2

32

Szombathely

Kőszeg, Sárvár, Szombathely, Szombathely 1, Szombathely 2, Szombathely 3, Vasszécsény

33

Tápiószele

Zsámbok 3

34

Tass

Kunadacs, Tass

35

Tát

Dorog 1+2, Dorog 1, Dorog 2, Nyergesújfalu

36

Tata

Almásfüzitő, Komárom, Nagysáp, Tata, Tatabánya I, Tatabánya II, Zsámbék

37

Záhony

Mándok

38

Zalaegerszeg

Nagylengyel 1-1, Nagylengyel 1-2, Nagylengyel KTD ZRG, Pókaszepetk 1-1, Pókaszepetk 1-2, Zalaegerszeg 1+2, Zalaegerszeg 1, Zalaegerszeg 2, Nagylengyel KTD NLT, Nagylengyel KTD NLT-3

6. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez167

A földgázelosztók közötti kiegyenlítő fizetéseket a következő képletek szerint kell meghatározni:

KFe = TÁe - KIÁe

ahol:

KFe:

az adott földgázelosztóra vonatkozó kiegyenlítő fizetés összege,

TÁe:

az adott földgázelosztó árbevétele, amelyet a 2009. évi elosztott mennyiséggel és a naturália adatokkal kell kiszámítani,

KIÁe:

az adott földgázelosztónak a 49. § (2) bekezdés a) pontja szerinti indokolt korrigált árbevétel-igénye.

ahol:

IÁe:

a földgázelosztónak a 49. § (2) bekezdés b) pontja szerinti indokolt, a 2009. évi földgázelosztási díjak változását is figyelembe vevő árbevétel-igénye,

i:

a földgázelosztói index.

IÁe = Áe + EKe

ahol:

Áe:

a 2009. évet érintő gázévekre indexált árbevétel igényeknek az iparági átlagos elszámolási különbözet mértékével számított költséggel csökkentett értéke,

EKe:

szakértő által, adott földgázelosztóra meghatározott elszámolási különbözet mértékével számított költség-igény.

7. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez168

A földgázelosztók közötti kiegyenlítő fizetéseket a következő képletek szerint kell meghatározni:

(a) KFe = TÁe - KIÁe

ahol:

KFe: az adott földgázelosztóra vonatkozó kiegyenlítő fizetés összege,

TÁe: az adott földgázelosztó tárgyévi tényleges árbevétele, amit a tényleges elosztott mennyiséggel és a 45. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tény naturália adatokkal kell kiszámítani,

KIÁe: az adott földgázelosztó a 45. § (4) bekezdése szerinti indokolt korrigált árbevétel-igénye.

(b)

ahol:

IÁe: a földgázelosztói engedélyes indokolt árbevétel-igénye, a költség-felülvizsgálat szerint indokolt költségtömege,

i: a földgázelosztói index.

(c) Azoknál az földgázelosztóknál, akiknél a fogyasztói létszám meghaladja a 10 000 felhasználót, meg kell állapítani az 1 km-re jutó átlagos elosztott mennyiséget. Ha valamelyik földgázelosztónál az 1 km-re jutó elosztás mennyisége meghaladja az átlagos elosztás kétszeresét, akkor ezen földgázelosztó kiemelésével újra meg kell határozni az 1 km-re jutó átlagos elosztott mennyiséget. Azon földgázelosztóknál, akiknél az 1 km-re jutó átlagos elosztás nem éri el a vizsgálat alatt lévő földgázelosztók 1 km-re jutó átlag elosztásának 80%-át, azon földgázelosztóknál nem teljesíthető kifizetés a kiegyenlítő mechanizmus befizetéseiből.

8. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez169

A 2015. július 1-től alkalmazandó díjak

I.

a) Rendszerirányítási díj: 1 000 000 Ft/év

b) Szagosítási alapdíj: 4 364 Ft/l

II.

Szállítási díjak

2. § (1) bekezdés

Szállítási kapacitásdíj [Ft/(kWh/h)/év]

Szállítási forgalmi díj
(Ft/MWh)

a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja
(kiadási pontok)

840,99

110,42

a) pont aa) alpont aaf) alpontja
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont)

1 661,26

a) pont aa) alpont aag) alpontja
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont)

745,58

a) pont aa) alpont aac) alpontja
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont)

1 549,24

a) pont aa) alpont aai) alpontja
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont)

1 549,24

a) pont aa) alpont aad) alpontja
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont)

1 549,24

a) pont aa) alpont aak) alpontja
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont)

1 549,24

a) pont aa) alpont aan) alpontja
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont)

1 549,24

a) pont aa) alpont aae) alpontja
(hazai termelés betáplálási pont)

1 394,08

a) pont ac) alpont acb) alpontja
(tárolói betáplálási pont)

618,29

III.

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

1. Elosztási díjak

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

395,24

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

179,06

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

15 218

60,59

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

384,59

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

135,59

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

14 633

60,59

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

344,04

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

105,78

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

11 698

20,71

c2) Elosztási átszállítási díj: 26,30 Ft/GJ

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

337,05

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

116,10

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

11 325

20,36

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/GJ

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

313,3

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

95,17

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

14 071

20,44

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási átalánydíj
Ft/GJ

Elosztási alapdíj
Ft/év

Elosztási alapdíj
Ft/m3/h/év

Elosztási forgalmi díj
Ft/GJ

Gázmérővel nem rendelkező felhasználó

376,86

 

 

 

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

9 192

 

143,89

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

 

 

14 633

45,36

2. Tárolási díjak

Kitárolási díj: 19,23 Ft/MWh

Betárolási díj: 123,52 Ft/MWh

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

IV.

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)

1. Elosztási díjak

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

23 425

 

58,26

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

740

37,58

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

350

33,21

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

21 164

 

58,26

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

766

37,58

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

294

33,21

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

13 405

 

59,17

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

365

39,94

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

344

39,05

c2) Elosztási átszállítási díj: 26,30 Ft/GJ

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft., az OERG Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

14 479

 

58,17

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

332

40,43

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési
igényű felhasználók

 

320

36,07

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

14 588

 

58,41

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

410

29,50

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

449

33,29

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén

Értékesítési kategóriák

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/GJ

20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználó

20 369

 

58,16

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

546

36,35

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználók

 

521

31,99

2. Tárolási díjak

Kitárolási díj: 19,23 Ft/MWh

Betárolási díj: 123,52 Ft/MWh

A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:

ahol:

TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)

M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)

B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!