nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet
a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről
2018-01-04
2018-09-07
9
Jogszabály

17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet

a központi névjegyzék, valamint egyéb választási nyilvántartások vezetéséről

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), b) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §1 (1) A központi névjegyzék, a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása (a továbbiakban: NESZA), a szavazókörök és választókerületek nyilvántartása, a jelölő szervezetek, jelöltek és listák nyilvántartása, valamint a képviselők nyilvántartása a nemzeti adatvagyon körébe tartozó, a belügyminiszter által kezelt állami nyilvántartások informatikai infrastruktúrájának működését biztosító számítóközpontja és az azzal biztonságos hálózati kapcsolatban lévő számítógépes munkaállomásokra épülő választási informatikai rendszer (a továbbiakban: informatikai rendszer) része.

(2) Az informatikai rendszer részeként a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) működteti a választási kommunikációs és információs rendszert, valamint a választási pénzügyi-logisztikai rendszert.

(3) A belügyminiszter a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján biztosítja az informatikai rendszer működtetési környezetének infrastrukturális hátterét és annak elérhetőségét a választási iroda részére a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben (a továbbiakban: Ve.) foglalt feladatok végrehajtásához.

2. §2 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv közvetlen adatkapcsolaton keresztül biztosítja az NVI részére a Ve. 2. melléklet a)–e) pontja és i) pont ia) alpontja szerinti adatok, valamint a bejelentett értesítési cím központi névjegyzékbe történő átvezetését a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásból (a továbbiakban: SZL).

3. §3 (1) Az informatikai rendszerbe – a technikai feltételek rendelkezésre állásától – a felhasználó a központi felhasználó kezelést, központi azonosítást, biztonságos, egy ponton történő bejelentkezést biztosító alkalmazáson keresztül, elektronikus azonosító funkcióval rendelkező személyazonosító igazolvánnyal léphet be.

(2) Az NVI gondoskodik az informatikai rendszerbe történt bejelentkezés, betekintés, adatlekérés, adatmódosítás naplózásáról és a napló adatainak öt évig történő megőrzéséről.

4. § (1) A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések és külképviseletek felsorolását az 1. melléklet, a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmének mintáját a 2. melléklet, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételi kérelmének mintáját a 3. melléklet, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár adatmódosítási, törlési kérelmének mintáját a 4. melléklet, az uniós választópolgárnak az Európai Parlament tagjainak választására kiterjedő névjegyzékbe vétele iránti kérelmének mintáját az 5. melléklet tartalmazza.

(2) Az 5. melléklet szerinti kérelmet az NVI angol fordításban is elérhetővé teszi a választópolgárok számára.

5. § E rendelet alkalmazásában választópolgárnak kell tekinteni a tizenhetedik életévét betöltött, a központi névjegyzékbe való felvételre jogosult polgárt is.

II. FEJEZET

A KÖZPONTI NÉVJEGYZÉK

1. A választópolgárok tájékoztatása

6. § (1) Az NVI a választások hivatalos honlapján folyamatosan tájékoztatja a választópolgárokat a központi névjegyzékkel összefüggő kérelmekkel kapcsolatos tudnivalókról, és elérhetővé teszi a kérelemnyomtatványokat.

(2)4 Az NVI

a) az országgyűlési képviselők általános választását – az Országgyűlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – megelőző év októberében, valamint

b) az országos népszavazási kezdeményezés aláírásai ellenőrzésének eredményét megállapító határozat jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül, ha az érvényes aláírások száma a kétszázezret eléri

– a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – tájékoztatja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, illetve az adatmódosítási, törlési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.

(2a)5 A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást, valamint

a) a 3. melléklet szerinti kérelemnyomtatványt a központi névjegyzékben nem, de az SZL-ben szereplő választópolgár részére az SZL-ben nyilvántartott címre,

b) a 4. melléklet szerinti kérelemnyomtatványt a központi névjegyzékben szereplő választópolgár részére a Ve. 92. § (2) bekezdése szerinti postacímre, e-mail címre vagy telefax számra

kell – kettős állampolgárságot tiltó államokban lévő postacímek kivételével – megküldeni.

(2b)6 A (2) és a (2a) bekezdés rendelkezéseit csak abban az esetben kell alkalmazni, ha azok alkalmazására a (2) bekezdésben megjelölt hónap első napját megelőző egy éven belül nem került sor.

(2c)7 Az NVI az országgyűlési képviselők általános választásán, valamint az országos népszavazáson a szavazás napját megelőző harmincadik napig tájékoztatja a szavazási levélcsomag személyes átvételét kérő választópolgárokat a levélcsomag átvételének pontos helyéről és idejéről.

(2d)8 A (2) és a (2c) bekezdés szerinti tájékoztatást a kettős állampolgárságot tiltó országokban lévő postacímekre a külképviseleten keresztül juttatja el az NVI.

(3) Az NVI – a külképviseleti választási iroda (a továbbiakban: KÜVI) közreműködésével – a külképviseleteken elhelyezett hirdetmények, szórólapok útján folyamatosan tájékoztatja a választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával, valamint a választással kapcsolatos egyéb tudnivalókról, és elérhetővé teszi a kérelemnyomtatványokat.

(4) A névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztatót, továbbá a kérelemnyomtatvány egy példányát

a) a KÜVI az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor, továbbá az útlevél vagy az állampolgársági bizonyítvány átadásakor,

b) a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI), ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a polgármester előtt tesz állampolgársági esküt vagy fogadalmat, annak letételekor,

c) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az állampolgársági bizonyítvány magyarországi címre történő megküldésével együtt

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár részére átadja, illetve megküldi.

(5) Az NVI – a KÜVI közreműködésével – a helyi médiaszolgáltatás útján is tájékoztathatja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.

(6) Az NVI az Európai Parlament tagjai választásának évében január 31-ig a központi névjegyzékben szereplő valamennyi magyarországi lakcímmel rendelkező uniós állampolgárnak megküldi a Ve. 334. §-ában foglalt kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat, valamint a kérelemnyomtatvány egy példányát.

2. A kérelem fogadása

7. § (1) A kérelem elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási iroda a kérelmet iktatja.

(2) Az NVI-hez elektronikus úton benyújtott kérelmet az informatikai rendszer iktatja.

8. § Ha a személyesen benyújtott kérelmet a HVI nem bírálja el a kérelmező jelenlétében haladéktalanul, a kérelem átvételéről a HVI átvételi igazolást ad a kérelmezőnek.

9. § (1) Ha a kérelmező a központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási irodához nyújtja be, a választási iroda

a) a levélben beérkezett kérelmet haladéktalanul továbbítja a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási irodához,

b) a kérelmet személyesen benyújtó kérelmezőt tájékoztatja arról, hogy melyik választási irodához nyújthatja be a kérelmet.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelem beérkezésének napja az a nap, amikor a kérelem az elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási irodához beérkezik.

3. A kérelem elbírálása

10. § (1) A választási iroda a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, de Magyarországon élő, a központi névjegyzékbe vételét kérő kérelmező központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmét az SZL és a NESZA adatai alapján bírálja el.

(2) Az NVI a központi névjegyzékbe vételét kérő, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező kérelmét

a) az SZL,

b) a NESZA,

c) ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező az útlevele, az állampolgársági bizonyítványa vagy a honosítási okirata számát adja meg a kérelemben, az útiokmány-nyilvántartás, az állampolgársági bizonyítványok ügyviteli nyilvántartása vagy a honosítási okiratok ügyviteli nyilvántartása,

adatai alapján bírálja el.

11. § (1) A HVI a magyarországi lakcímmel rendelkező kérelmező, valamint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, de Magyarországon élő kérelmező központi névjegyzékkel kapcsolatos – a 10. § (1) bekezdése alá nem tartozó – kérelmét a központi névjegyzék adatai alapján bírálja el.

(2) Az NVI a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező központi névjegyzékkel kapcsolatos – a 10. § (2) bekezdése alá nem tartozó – kérelmét

a) a központi névjegyzék,

b) az SZL,

c) a NESZA,

d) ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező kérelmező az útlevele, az állampolgársági bizonyítványa vagy a honosítási okirata számát adja meg a kérelemben, az útiokmány-nyilvántartás, az állampolgársági bizonyítványok ügyviteli nyilvántartása vagy a honosítási okiratok ügyviteli nyilvántartása,

adatai alapján bírálja el.

12. §9 A központi névjegyzékbe vétellel kapcsolatos, valamint a központi névjegyzékkel kapcsolatos egyéb kérelem elbírálása céljából

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő szerv a választási iroda részére az SZL-hez,

b) a külföldre utazás szabályozásáért felelős miniszter által vezetett minisztérium az NVI részére az útiokmány-nyilvántartáshoz,

c) az állampolgársági ügyekben eljáró szerv az NVI részére az állampolgársági bizonyítványok ügyviteli nyilvántartásához és a honosítási okiratok ügyviteli nyilvántartásához

az informatikai rendszer útján folyamatos hozzáférést biztosít.

13. § (1) A kérelem elbírálása érdekében az informatikai rendszer a kérelmező adatait automatikusan összeveti a 10. § és a 11. § szerinti nyilvántartások megfelelő adataival.

(2) A kérelem elbírálására illetékes választási iroda az (1) bekezdés szerinti vizsgálat eredményéről, illetve a kérelem elektronikus úton történt benyújtásáról az informatikai rendszerből értesül.

4. A választási iroda döntése

14. §10 A választási iroda az informatikai rendszerben állítja elő a központi névjegyzékkel kapcsolatos döntést, amely aláírás és bélyegzőlenyomat nélkül érvényes. A döntést a kérelmező lakcímére is meg kell küldeni.

15. § Ha a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az útlevele, az állampolgársági bizonyítványa vagy a honosítási okirata számát adja meg a kérelemben, és a 10. § vagy a 11. § szerinti ellenőrzés eredménye alapján megállapítható, hogy a választópolgár szerepel az SZL-ben is, a választópolgár személyes adatait az SZL-ből történő adatátvétellel kell a központi névjegyzékben rögzíteni.

5. Az iratok megőrzése

16. § (1) A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár kérelmét és az annak alapján hozott döntést meg kell őrizni

a) ellentétes tartalmú kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig, vagy

b) a polgár központi névjegyzékből való törléséig.

(2) A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár kérelmét és az annak alapján hozott döntést meg kell őrizni

a) a központi névjegyzékből való törlésére irányuló kérelmének helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig,

b) automatikus törlésétől számított 1 évig, vagy

c) ellentétes tartalmú kérelmének – ide nem értve a névjegyzékbe vétel, illetve törlés iránti kérelmet – helyt adó döntés meghozatalától számított 1 évig.

6. Automatikus felvétel, frissítés, törlés

17. § (1) Az SZL-ben bekövetkező változásokat az informatikai rendszer haladéktalanul átvezeti a központi névjegyzéken és a NESZA-n.

(2) A NESZA-ban bekövetkező változásokat az informatikai rendszer haladéktalanul átvezeti a központi névjegyzéken.

III. FEJEZET

A VÁLASZTÓJOGGAL NEM RENDELKEZŐ POLGÁROK NYILVÁNTARTÁSA

7. Igazolás kiadása

18. § A Ve. 100. § (2) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza a polgár nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, valamint azt, hogy a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása alapján vele szemben fennáll-e a választójogból való kizáró ok.

IV. FEJEZET

A KÉPVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA

19. § A képviselők nyilvántartása a mandátumot szerző jelöltnek a Ve. 4. melléklet ba)–bc) alpontja szerinti adatait tartalmazza, továbbá annak megjelölését, hogy a képviselő, illetve polgármester melyik választáson, melyik választókerületben szerzett mandátumot. Ha a képviselő a mandátum megüresedése miatt listáról szerez mandátumot, a nyilvántartás a választási bizottságnak a mandátum betöltéséről szóló határozatának számát is tartalmazza.

20. § (1) A választási iroda három napon belül átvezeti a nyilvántartásban a mandátum megüresedését.

(2) A választási iroda a határozat jogerőre emelkedését követő három napon belül átvezeti a nyilvántartásban a listás mandátum kiadását.

IV/A. FEJEZET11

A BÍRSÁG MEGFIZETÉSE, A MÉDIATARTALOM-SZOLGÁLTATÓ KÉPVISELETÉBEN ELJÁRÓ SZEMÉLY E MINŐSÉGÉNEK IGAZOLÁSA, VALAMINT A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG VÁLASZTOTT TAGJAINAK KÖLTSÉGTÉRÍTÉSE

20/A. §12 (1) A bírságot az NVI fizetési számlaszámára, átutalással kell megfizetni.

(2) A választási bizottság a bírság kiszabásáról szóló határozatban, a bírságot befizető pedig az átutalás közlemény rovatában feltünteti az egyedi bírságazonosítót.

(3) A Ve. 124. § (2) bekezdése szerinti bírságot kiszabó határozat tervezetének szövegét a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda az informatikai rendszerben állítja elő. A határozat jogerőre emelkedésének napját a választási iroda az informatikai rendszerben rögzíti.

(4) A (3) bekezdéstől eltérő okból kiszabott bírság esetén a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda a bírságot kiszabó határozat tervezetének szövegében feltünteti az egyedi bírságazonosítót, amelyet az informatikai rendszerben állít elő. A választási iroda a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul rögzíti az informatikai rendszerben a bírság megfizetésére kötelezett nevét, lakcímét vagy székhelyét és bírósági nyilvántartási számát, valamint a bírság összegét, a bírságazonosítót, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját.

(5) A bírság kiszabásáról szóló határozatot a bírságot kiszabó választási bizottság mellett működő választási iroda elektronikus úton továbbítja az NVI részére.

20/B. § (1) A médiatartalom-szolgáltató képviseletében eljáró személy e minőségét személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal és

a) a médiatartalom-szolgáltató által a részére kiállított meghatalmazással, vagy

b) újságírói szakmai szervezet által kiállított sajtóigazolvánnyal igazolja.

(2) A külképviseleten a külképviseleti választási iroda a helyi körülményekre tekintettel e minőség igazolására más okiratot is elfogadhat.

20/C. § (1) A Nemzeti Választási Bizottság (a továbbiakban: NVB) Budapesten lakóhellyel nem rendelkező választott tagja az NVB ülésén való megjelenése kapcsán felmerült indokolt és az NVI nevére kiállított számviteli bizonylattal igazolt utazási- és szállásköltsége megtérítésére jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag utazási költségtérítésként

a) a közúti gépjárművel történő utazás esetén

aa) üzemanyagköltségként a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló kormányrendeletben a lökettérfogat szerint meghatározott alapnorma-átalány szerinti összeget és

ab) az üzemanyagköltségen kívüli minden más költség átalányaként a személyi jövedelamadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 11. számú mellékletében meghatározott általános személygépkocsi-normaköltség alapul vételével számított összeget,

b) közforgalmú személyszállítási eszközzel történő utazás esetén a bérlet arányos részét vagy a menetjegy (helyjegy, pótjegy) 100%-át

számolhatja el.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott NVB tag szállás-költségtérítésként legfeljebb vendégéjszakánként húszezer forintot számolhat el.

(4) Az elszámolás dokumentumát az adott bizottsági ülést követő harminc napon belül kell az NVI-hez benyújtani.

(5) A jogszerűen elszámolható költségtérítést a kincstár az NVI utalványozása alapján legkésőbb az elszámolás dokumentumának benyújtását követő harmincadik napig az NVB választott tagjának fizetési számlájára utalja át.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § (2) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követően kitűzött választásokon kell alkalmazni.

22. § (1) Az NVI 2014. január 1. és 15. között a Ve. 85. § (1) bekezdésében foglalt kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról

a) szóló tájékoztatást valamennyi magyarországi háztartásba eljuttatja, ahhoz mellékelve a kérelemnyomtatvány egy példányát,

b) médiaszolgáltatásban közzétett közérdekű közlemény útján tájékoztatja a választópolgárokat.

(2) Az NVI

a) az SZL-be 2013. július 15-ig felvett, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára 2013. augusztus 1-ig,

b) az SZL-be 2013. július 15. és július 31. között felvett, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok számára 2013. augusztus 15-ig

küldi ki az SZL-ben nyilvántartott címre – az ukrajnai és szlovákiai címek kivételével – a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról szóló tájékoztatót, mellékelve a kérelemnyomtatványt.

(3) Az NVI 2013. augusztus 1. és az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának napját megelőző 15. nap közötti időszakban a médiaszolgáltatásban közzétett közérdekű közlemény útján tájékoztatja a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról.

23. § A Ve. alapján létrehozandó NESZA nyilvántartást a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján működő, választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok nyilvántartásában szereplő adatokkal 2013. november 1-jéig kell feltölteni.

24. §13 Az NVI a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárokat a központi névjegyzékbe vétel iránti kérelem, illetve az adatmódosítási, törlési kérelem benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról – a 6. § (2a) bekezdésében meghatározott módon – első alkalommal 2015 októberében tájékoztatja.

1. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

A szavazási levélcsomag átvételére kijelölt települések és külképviseletek

1. A Ve. 277. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szavazási levélcsomagot a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a következő településeken veheti át:

a.14

b. Battonya (Békés Megye)

c. Beregsurány (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

d. Biharkeresztes (Hajdú-Bihar megye)

e. Bódvaszilas (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye)

f. Csengersima (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

g.15

h. Fehérgyarmat (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

i.16

j. Kőszeg (Vas Megye)

k. Létavértes (Hajdú-Bihar megye)

l. Letenye (Zala Megye)

m. Letkés (Pest Megye)

n. Makó (Csongrád Megye)

o. Nagylak (Csongrád Megye)

p.17 Nyírábrány (Hajdú-Bihar Megye)

q. Nyírlugos (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

r. Putnok (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye)

s. Rajka (Győr-Moson-Sopron Megye)

t. Rédics (Zala Megye)

u.18

v. Tiszabecs (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

w. Tompa (Bács-Kiskun Megye)

x. Tornyosnémeti (Borsod-Abaúj-Zemplén Megye)

y. Vámosszabadi (Győr-Moson-Sopron Megye)

z. Záhony (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye)

2. A Ve. 277. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szavazási levélcsomagot a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a következő külképviseleteken veheti át:

a. Magyarország Nagykövetsége, Belgrád

b. Magyarország Konzulátusa, Beregszász

c. Magyarország Nagykövetsége, Bukarest

d. Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda

e. Magyarország Főkonzulátusa, Kassa

f. Magyarország Főkonzulátusa, Kolozsvár

g. Magyarország Nagykövetsége, Pozsony

h. Magyarország Főkonzulátusa, Szabadka

i. Magyarország Főkonzulátusa, Ungvár

j.19 Magyarország Főkonzulátusa, Eszék

k.20 Magyarország Nagykövetsége, Kijev

l.21 Magyarország Főkonzulátusa, Lendva

2. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez22

3. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár névjegyzékbe vételi kérelmének mintája

4. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár adatmódosítási, törlési kérelmének mitája

5. melléklet a 17/2013. (VII. 17.) KIM rendelethez

Az uniós választópolgárnak Európai Parlament tagjainak választására kiterjedő névjegyzékbe vétele iránti kérelmének mintája

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!