nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről
2015-07-14
2015-11-02
8
Jogszabály

103/2013. (XI. 8.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. arculati elemek: a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein feltüntetett, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet VI. melléklet 3. pont 3.1. alpontja szerinti „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa” szlogen, az Európai Unió zászlaja, valamint a Darányi Ignác Terv logó és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logója;

2. bővítés: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 17. pontja szerint meghatározott fogalom;

3. egyéb szolgáltatás: a 7. pontban foglaltakon kívül a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (1) bekezdésében meghatározott szociális alapszolgáltatások, továbbá bűnmegelőzési célú, valamint egyéb közösségi célú szolgáltatások;

4. ellátási körzet: az Szt. 60. § (3) bekezdése szerint meghatározott terület;

5. építmény: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 8. pontja szerint meghatározott fogalom;

6. épület: az Étv. 2. § 10. pontja szerint meghatározott fogalom;

7. falu- és tanyagondnoki szolgáltatás: a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-ában és az Szt. 60. §-ában meghatározott szolgáltatások összessége;

8. felújítás: az OTÉK 1. számú melléklet 36. pontja szerint meghatározott fogalom;

9. Irányító Hatóság: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK tanácsi rendelet) 74. cikke alapján felállított, a vidékfejlesztési program irányításért felelős szerv;

10. kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése: az 1. és a 2. melléklet szerinti földrajzi területen, egy adott településen vagy együttműködő települések, illetve tanyás térségek területén közlekedési szolgáltatás fejlesztése gépjármű beszerzés megvalósításával;

11. korszerűsítés: az OTÉK 1. számú melléklet 63. pontja szerint meghatározott fogalom;

12. közművelődési program: a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. számú melléklete r) pontjában meghatározott, az ügyfél által megvalósuló közművelődési tevékenység;

13. MNVH tájékoztatás: hazai és európai uniós vidékfejlesztéssel, valamint a 2014–2020. közötti időszak vidékfejlesztési tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos információk közvetítése;

14. nonprofit szervezet: az egyesületként, az alapítványként, a közalapítványként, a nonprofit gazdasági társaságként és a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezetként nyilvántartásba vett és működő szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot és a munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet;

15. többfunkciós szolgáltató központ: a 7. § (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatások együttesének megvalósítására létrehozott építmény, épület;

16. ügyfél: az 1. és 2. melléklet szerinti települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, amely beruházást valósít meg az 1. melléklet szerinti településen vagy a 2. melléklet szerinti település külterületén.

(2) E rendeletben nem szabályozott fogalmakat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) foglaltaknak megfelelően kell értelmezni.

(3) E rendelet vonatkozásában nem alkalmazandóak a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában, 7. § (2) bekezdésében, 8. § (2) és (3) bekezdésében, 12. § (4) bekezdésében, 15. § (1) bekezdés b) pontjában, 16/B. § (2) bekezdésében, 17. § (2)–(4) bekezdésében, 23. § (1) bekezdés b) pontjában, 24. §-ában, 25. § (2) bekezdésében, 27. § (1) bekezdés b) és h)–i) pontjában, 28. § (3) bekezdésében, 30/A. §-ában, a 33. § (4) bekezdésében, valamint a 35. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések.

(4) A Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően az üzemeltetési kötelezettség az utolsó kifizetési határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig áll fenn.

(5)1

(6) A 2. § (4) bekezdésben foglaltak vonatkozásában nem alkalmazandó a Vhr. 29. § (3) és (4) bekezdése, a 29. § (8) és (9) bekezdése, valamint a 29. § (11) bekezdése.

2. Támogatás igénybevételének feltételei

2. § (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe:

a) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 1. célterület)

aa) új gépjármű beszerzésére új szolgáltatás létrehozása, vagy már működő szolgáltatás kapcsán;

ab) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó műszaki paraméterekkel rendelkező kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;

ac) arculati elemek elhelyezésére;

b) kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére egyéb szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan (a továbbiakban: 2. célterület)

ba) új gépjármű beszerzésére már működő szolgáltatás kapcsán;

bb) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő – a 3. mellékletben meghatározott – gépjármű típusokra vonatkozó kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére;

bc) arculati elemek elhelyezésére;

c) többfunkciós szolgáltató központ támogatása kapcsán (a továbbiakban: 3. célterület)

ca) a megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére;

cb) a megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó, a 4. melléklet II. pontjában meghatározott kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére;

cc) a megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó, az 5. mellékletben meghatározott eszközök beszerzésére;

d) hatósági engedéllyel működő állatmenhelyek támogatása kapcsán (a továbbiakban: 4. célterület)

da) a megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére, bővítésére;

db) a megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó, a 4. melléklet II. pontjában meghatározott kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére;

dc) a megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a 6. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eszközök beszerzésére.

(2) Az (1) bekezdés a) pont ab)–ac) alpontjában meghatározottak beszerzése kizárólag az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.

(3) Az (1) bekezdés b) pont bb)–bc) alpontjában meghatározottak beszerzése kizárólag az (1) bekezdés b) pont ba) pontjában meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető.

(4) A beszerzendő gépjárműnek a Gépkatalógus részét képező „Gépjármű katalógus a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” című katalógusban (a továbbiakban: gépjármű katalógus) meghatározott típusú gépjárműnek kell lennie.

(5) Ha a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat olyan gépjárműre vonatkozik, amely a gépjármű katalógusban nem szerepel, azonban a 3. melléklet szerinti előírásoknak megfelel, azt úgy kell tekinteni, mintha a gépjármű katalógusban szerepelt volna.

(6) A beszerzendő gépjárműnek rendelkeznie kell a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő, kötelezően beépítendő, a 3. mellékletben meghatározott kiegészítő eszközökkel és műszaki paraméterekkel.

3. § (1) Támogatás kizárólag az 1. mellékletben szereplő településen vagy a 2. mellékletben szereplő település külterületén megvalósuló fejlesztéshez vehető igénybe.

(2)2 A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet 2015. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani, és kifizetési kérelem is e határidőig nyújtható be.

(3) Költségvetési szervek esetében az EK tanácsi rendelet 71. cikk (3) bekezdés a) pontja alapján a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás.

(4) Nem vehető igénybe támogatás a 3. célterületre azon a településen, amely megvalósítási helyként szerepel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján helyt adó vagy részben helyt adó támogatási határozattal rendelkező ügyfél támogatási kérelmében, kivéve, ha e rendelet hatálybalépését megelőzően az ügyfél támogatásról lemondó nyilatkozatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(5) Az 1. és 2. célterületre nem vehet igénybe támogatást az az ügyfél, akinek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA) beszerzett gépjárművek vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn.

(6) Amennyiben az ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor az (5) bekezdéstől eltérően azon ellátási körzet fejlesztésére nem vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében, ahol az EMVA-ból beszerzett gépjárművek vonatkozásában még üzemeltetési kötelezettsége áll fenn.

(7) A 3. célterület esetén a 7. § (7) bekezdésében foglalt, könyvtári szolgáltatás abban az esetben végezhető, amennyiben az ügyfél

a) a megyei könyvtár és az illetékességéhez tartozó települési önkormányzat között kötött kistelepülési megállapodás (a továbbiakban: kistelepülési megállapodás) alapján – a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet szerint – a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer tagja, azaz kistelepülési megállapodással rendelkezik, vagy szándéknyilatkozatban vállalja, hogy erre vonatkozó kistelepülési megállapodást köt a területileg illetékes megyei könyvtárral, és a kistelepülési megállapodást legkésőbb az első kifizetési kérelemmel együtt benyújtja,

b) a 2. melléklet szerinti település külterületén fiókkönyvtári ellátást üzemeltet, amely esetben szükséges a városi könyvtár által, a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) rögzíti a működési feltételeket, és az SZMSZ benyújtása a támogatási kérelemhez, vagy

c) nyilvános könyvtári ellátást biztosít, és az alapító okiratot vagy SZMSZ-t a támogatási kérelemmel egyidejűleg benyújtja.

(8) A 3. célterület esetében támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napját megelőzően érvényes regisztrációval rendelkezik a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatban.

(9) Nonprofit szervezet abban az esetben igényelhet támogatást, amennyiben a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott egységes szerkezetű létesítő okirata tartalmazza a fejleszteni kívánt tevékenységet.

(10) Polgárőr szervezet abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja, hogy az Országos Polgárőr Szövetség tagja.

(11) E rendelet alapján a 3. és 4. célterületre az ügyfél támogatási kérelmet kizárólag akkor nyújthat be, ha

a) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet;

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X.18.) FVM rendelet;

c) a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet 2. § e) és f) pontjában meghatározott jogcímek;

d) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X. 1.) VM rendelet; vagy

e) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2012. (X. 1.) VM rendelet

keretében benyújtott támogatási határozatához kapcsolt utolsó kifizetési kérelmével elszámolt, az ahhoz kapcsolódó határozata jogerőre emelkedett, a beruházást lezárta.

(12) Nem nyújthat be támogatási kérelmet az az ügyfél, akinek a (11) bekezdés szerinti jogcímekhez kapcsolódóan benyújtott támogatási kérelme vagy kifizetési kérelme alapján hozott döntések vonatkozásában bírósági eljárása van folyamatban.

(13) E rendelet keretében a LEADER Helyi Akciócsoport címmel rendelkező egyesület nem jogosult támogatás igénybevételére.

(14) Amennyiben az 1. mellékletben szereplő település a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában városi ranggal rendelkezik, a megvalósítandó fejlesztés nem támogatható.

4. § (1) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a 3. és 4. célterület vonatkozásában a helyben biztosítandó közfeladatok keretében gázhálózat, elektromos hálózat, ivóvízhálózat, szennyvízhálózat, csapadékelvezető-rendszer, tűzi-víz vezetékek, tűzi-víz tárolók, utak, járdák, vasutak, átereszek, vízi létesítmények, hulladékkezelő, egyedi szennyvízelhelyezés, hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére, létrehozására.

(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támogatást a 3. és 4. célterület vonatkozásában a megvalósulási helyszín azon részének felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, valamint eszköz és technológia fejlesztésére, létrehozására, amely az alábbi feladatok és közigazgatási funkciók ellátására szolgál:

a) az egészséges ivóvízzel való ellátásra,

b) az óvodai ellátásra és az általános iskolai oktatásra és nevelésre,

c) az egészségügyi alapellátásra és a szociális ellátásra,

d) a közvilágításra,

e) a helyi közutak és tartozékaik fenntartására,

f) a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken gépjárművel történő várakozás, parkolás biztosítására, valamint

g) a nemzetiségek jogainak érvényesülését szolgáló, valamint az (1) bekezdésben meghatározott, kötelezően biztosítandó feladatok ellátására.

3. Támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységekhez kapcsolódóan a támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100 százaléka.

(2) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a nettó 1 000 000 forintot.

(3) Egy támogatási kérelem keretében az 1. és 2. célterület vonatkozásában a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege

a) személygépkocsi esetében legfeljebb 3 500 000 forint;

b) terepjáró személygépkocsi esetében legfeljebb 5 000 000 forint;

c) mikrobusz esetében legfeljebb 10 000 000 forint.

(4) A 3. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként

a) legfeljebb 25 000 000 forint, ha az ügyfél kizárólag a 7. § (2) bekezdésében;

b) legfeljebb 30 000 000 forint, ha a 7. § (2) és (7) bekezdésében

előírtakat teljesíti.

(5) A 4. célterület esetében a támogatás alapját képező elszámolható nettó kiadások összege ügyfelenként legfeljebb 25 000 000 forint.

6. § (1) Elszámolható kiadásnak minősül:

a) az 1. és 2. célterület esetében

aa) a támogatott célt szolgáló gépjármű beszerzési értéke;

ab) a beszerzett gépjármű átalakításának, akadály-mentesítésének költsége;

ac) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő kiegészítő eszközök költsége;

ad) beszerzett gépjármű forgalomba helyezési költsége;

ae) a gépjármű forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó;

af) arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek;

b) a 3. célterület esetében

ba) a 2. § (1) bekezdés c) pont ca)–cb) alpontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó, a 4. melléklet szerinti elszámolható kiadások;

bb) a 2. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában foglalt tevékenységekhez kapcsolódó, az 5. melléklete szerinti elszámolható kiadások;

bc) a Vhr. 31. § (1) bekezdése szerinti egyéb elszámolható kiadások;

c) a 4. célterületen belül az elszámolható kiadások a 4. mellékletben foglaltakon túl

ca) a kennel, box kialakításához, korszerűsítéséhez,

cb) a kerítés építéséhez, felújításához,

cc) az itató, etető beszerzéséhez,

cd) a ketrec, kutyaház kialakításához,

ce) a magasnyomású mosó beszerzéséhez,

cf) chipleolvasó készülék beszerzéséhez,

cg) állatvizsgáló asztal beszerzéséhez szükséges költségek, valamint

ch) a Vhr. 31. § (1) bekezdése szerinti egyéb elszámolható kiadások.

(2) A gépjármű beszerzéséhez kapcsolódóan felmerülő illeték nem támogatható.

(3) Az 1. és 2. célterület esetében a beruházás elszámolható kiadásai együttesen nem haladhatják meg a gépjármű katalógusban szereplő, az adott gépjármű típusra vonatkozó nettó referenciaárat az arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódó költségek nélkül.

(4) A Vhr. 31. § (1)–(4) bekezdését kizárólag a 3. és 4. célterület esetében kell alkalmazni.

4. Kötelezettségek

7. § (1) Az 1. és 2. célterület esetében az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy

a) e rendelet alapján beszerzendő gépjárműre – legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig – CASCO biztosítást köt, és azt az üzemeltetési kötelezettségének időszaka alatt fenntartja;

b) e rendelet alapján beszerzett gépjárművel a (6) bekezdésben vállalt szolgáltatást ingyenesen látja el.

(2) Az ügyfél a 3. célterületen belül az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt az alábbi szolgáltatásokat köteles nyújtani térítésmentesen:

a) a lakosság és a vállalkozások információhoz való hozzájutásának elősegítése és MNVH tájékoztatás nyújtása;

b) közösségi programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése;

c) közművelődési programok szervezése, lebonyolítása és a folyamatok nyomon követése.

(3) Amennyiben a (2) bekezdés b) és c) pontjában szereplő szolgáltatáshoz kapcsolódó programok a program jellegéből adódóan e rendelet alapján támogatással érintett ingatlanon nem valósíthatók meg, akkor eltérő helyszínen, de kizárólag az ügyfél által történő szervezésben megvalósíthatók.

(4)3 A 3. célterület vonatkozásában az ügyfél vagy az ügyfél által megbízott személy köteles egy alkalommal részt venni a Herman Ottó Intézet által, az ügyfelek számára szervezett közösségi animátor képzésen, és az azt igazoló tanúsítványt az utolsó kifizetési kérelemhez benyújtani.

(5) Az ügyfél köteles dokumentálni a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatások megvalósulását a (10) és (11) bekezdésben előírtak szerint.

(6) Az 1. célterület vonatkozásában a beszerzés által megvalósuló fejlesztésnek a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 5/A. §-ának megfelelő szakmai programon kell alapulnia. A 2. célterület esetében az ügyfelek által benyújtott szakmai programnak az SZCSM rendelet 5/A. § (1) bekezdésében felsoroltakat kell tartalmazni.

(7) A 3. célterület vonatkozásában az ügyfél vállalhatja, hogy a (2) bekezdésben előírtakon felül a Kultv. 64. § (2) bekezdése szerint nyilvános könyvtárat tart fenn vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti a lakosság számára a könyvtári szolgáltató hely működtetését, vagy fiókkönyvtári ellátás működtetését a 2. melléklet szerinti települések külterületén.

(8) Abban az esetben, ha az ügyfél a 3. célterület vonatkozásában kizárólag a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségeket látja el, köteles az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt

a) a közösségi kezdeményezésekhez illeszkedve legalább heti 25 órában a nyitva tartást megvalósítani, valamint

b) a nyitvatartási időt meghirdetni és kifüggeszteni.

(9) Ha az ügyfél a (2) bekezdésben foglaltakon túl a (7) bekezdésben leírtakat is ellátja

a) nyilvános könyvtár esetén az alapító okiratban vagy az SZMSZ-ben;

b) könyvtári szolgáltató hely esetében a 3. § (7) bekezdésében előírt kistelepülési megállapodásban; vagy

c) fiókkönyvtár esetén a városi könyvtár SZMSZ-ében

rögzíti a nyitvatartási feltételeket.

(10) A (8) és (9) bekezdésben meghatározott nyitvatartási idő alatt a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az ügyfél köteles naptári negyedévenként és szolgáltatásonként legalább egy alkalommal ellátni, és annak teljesítését dokumentálni elektronikus úton a (11) bekezdésben előírtak szerint.

(11) A (10) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében az ügyfél köteles egy legalább 5000 karakterből álló szöveges összefoglalót készíteni, amely tartalmazza a megvalósult programok ismertetését, valamint a programokon résztvevők létszámát, továbbá köteles a nyitva tartásról külön nyilvántartást vezetni, és azt a megvalósulás helyszínén elektronikus adathordozón (WORD formátumban) tárolni, az üzemeltetési időszak végéig.

(12) Az ügyfél köteles a 3. célterület esetében az üzemeltetési időszak alatt ingyenesen szélessávú internet hozzáférést biztosítani.

5. Kérelmek benyújtásának feltételei

8. § (1) Az ügyfél e rendelet hatályba lépésének időpontjától kezdve az 1. és 2. célterületre irányuló műveletet saját felelősségére megkezdheti.

(2) A 3. és 4. célterület esetében az ügyfél támogatási kérelméhez vagy kifizetési kérelméhez valamely kiadási tétel kapcsán kizárólag olyan árajánlat fogadható el, amelyet e rendelet hatálybalépését követően állítottak ki és tartalmazza

a) az ajánlatkérő nevét, címét, az ajánlattevő nevét, címét és adószámát,

b) a kiadási tétel műszaki adatait,

c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,

d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,

e) a kiadási tétel pénznemét – amennyiben forinttól eltérő –,

f) az ajánlattevő aláírását, valamint

g) az árajánlat kiállításának dátumát.

(3) Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén a (2) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell alkalmazni, azonban ha az árajánlattevő az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakon túl a webáruház honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevő elektronikus levél címét is.

(4) A 3. és 4. célterületek vonatkozásában, ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy Építési Normagyűjtemény alapján, akkor az ügyfél köteles legalább két egymással összehasonlítható árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról. Az 1. és 2. célterület vonatkozásában az arculati elemek elhelyezéséhez kapcsolódóan szükséges két egymással összehasonlítható árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.

(5) A támogatási határozattal jóváhagyott árajánlatos tétel (eszköz, berendezés, szolgáltatás) helyett más árajánlatos tétel beszerzésére akkor van lehetőség, ha az árajánlatos tételek funkciójukat tekintve egymással helyettesíthetőek, és az új árajánlatos tétel ugyanazt a célt szolgálja a műveleten belül, mint a lecserélni kívánt tétel. A támogatás az árajánlatos tétel módosításának jóváhagyását követően sem haladhatja meg a lecserélni kívánt árajánlatos tétel vonatkozásában a támogatási határozatban jóváhagyott összeget.

(6)4 Az árajánlatos tételek módosulása esetén a kifizetési kérelemhez csatolni kell legalább két darab, egymástól független árajánlatadótól származó, a (2) bekezdésnek megfelelő, a támogatási határozat jogerőre emelkedését követően kiállított, a teljesítéskor érvényes árajánlatot, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja.

(7) Amennyiben az árajánlat a (2)–(6) bekezdésben meghatározott formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, az elszámolni kívánt árajánlatos tételek vonatkozásában az ügyfél támogatásra nem jogosult.

(8) A 3. és 4. célterület kapcsán, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan (telek, épület, építmény) nem a támogatási kérelmet benyújtó kizárólagos tulajdonában van, akkor a támogatás igénybevételének feltétele az 1. és 2. melléklet szerinti településen beruházást megvalósító ügyfél és az ingatlan tulajdonosa között beruházás megvalósításáról szóló, a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodás megkötése. E megállapodás igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtója jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlanon, annak tulajdonosa üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni, valamint az egységes arculatot meghatározó elemeken változtatásokat nem végez.

(9)5 Az 1. és 2. célterület esetében a gépjárműtípus módosítására az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal egyenértékű gépjárműtípus beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépjárműtípust, amely a gépjármű katalógusban – a támogatási határozatban szereplő gépjárműtípussal – azonos „Gépjármű adatok” besorolásban található.

6. A támogatási kérelem benyújtása

9. § (1) Egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtási időszakban egy célterületre kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be, kivéve, ha a támogatási kérelme tárgyában hozott jogerős elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a korábban benyújtott támogatási kérelmét legkésőbb az újabb támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg visszavonja.

(2) Egy támogatási kérelemben kizárólag egy célterület szerepelhet.

(3) Egy ügyfél egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást.

(4) Amennyiben egy ügyfél több ellátási körzet működtetéséről gondoskodik, akkor – a (3) bekezdéstől eltérően – ellátási körzetenként egy gépjármű beszerzésére vehet igénybe támogatást az 1. célterület keretében.

(5) A 2. célterület keretében a támogatási kérelmek benyújtási sorrendje szerint településenként legfeljebb három gépjárműbeszerzés, valamint egy településen egy szolgáltatás ellátásához kapcsolódóan a támogatási kérelmek benyújtási sorrendje szerint kizárólag egy gépjárműbeszerzés támogatható.

(6) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz 2013. november 25-én 08:00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00 óráig. A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton, szkennelés útján előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.

(7) A (6) bekezdésben meghatározott forráskimerülés esetén az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) vezetője célterületenként külön közleményt tesz közzé, amelyben a támogatási kérelem benyújtási időszakot felfüggeszti. Amennyiben a kérelmek elbírálása során, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendelkezésre álló forrást a támogatási igények nem merítik ki, az IH vezetője a forráskimerülésről szóló közleményét visszavonja, azzal, hogy a benyújtás ebben az esetben is forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. december 13-án 18:00-áig tart. Ez esetben a benyújtás sorrendjének számítása nem kezdődik elölről.

(8) Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületre történő első belépést követő ötödik nap végéig szerkesztheti és nyújthatja be támogatási kérelmét. Ha az ügyfél ezen időkorlátot túllépi, a megkezdett támogatási kérelem tovább nem szerkeszthető és nem nyújtható be. Az öt nap leteltét követően új támogatási kérelem szerkeszthető és nyújtható be a belépést követő ötödik nap végéig. Amennyiben a támogatási kérelem benyújtási időszak lezárásra kerül, akkor a kérelem legkésőbb az IH által kiadott közleményben meghatározott időpontig szerkeszthető és nyújtható be. A támogatási kérelem benyújtását követően hiánypótlásnak és a támogatási kérelem módosításának nincs helye. Amennyiben az ügyfél bármely, jogszabály alapján támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumot a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nem vagy hiányosan nyújt be, a támogatási kérelme érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

(9) A támogatási kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerben (a továbbiakban: KR) az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére kapott KR dokumentum igazolja. Az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett támogatási kérelem adatairól.

(10) A támogatási kérelem tartalmazza:

a) az ügyfélazonosító-adatokat,

b) az ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatokat,

c) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

d) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,

e) a fejlesztés előtti állapotra vonatkozó adatokat,

f) a tervezett fejlesztésre vonatkozó adatokat, valamint

g) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről.

(11) A 3. és 4. célterület esetében az ügyfél egy megvalósulási helyszínen egy támogatási kérelem alapján részesülhet támogatásban, és csak egy támogatási kérelem alapján valósulhat meg támogatott beruházás, illetve szolgáltatásnyújtás. Egy településen célterületenként kizárólag egy támogatási kérelem támogatható a benyújtás sorrendjében.

(12) Támogatási kérelmet az 1. és 2. célterület vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos gépjármű katalógusban szereplő gépjárművekre lehet benyújtani.

10. § Az 1. és 2. célterület kapcsán a támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén a 2013. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát; valamint feladatátadás esetén a 2013. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni;

b) nonprofit szervezet ügyfél esetén az egységes szerkezetű létesítő okiratot, és a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által kiadott támogató nyilatkozatot a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére vonatkozóan;

c) egyházi jogi személy ügyfél esetében a bevett egyház, egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonatot, vagy az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a belső egyház egészének, illetve legfőbb szervének, vagy az adott jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;

d) polgárőr szervezet esetében az Országos Polgárőr Szövetség által kiállított tanúsítványt a tagságra vonatkozóan;

e) a 7. § (6) bekezdés szerinti szakmai programot;

f) az 1. célterület keretében a már működő falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a kérelmet jóváhagyó hatóság által kiadott jogerős működési engedélyt, vagy a Szociális és Gyámhivatal igazolását az új ellátási körzet vagy az új falugondnoki szolgálat kialakítására vonatkozó kérelem benyújtásáról;

g) az arculati elemek elhelyezésére vonatkozó árajánlatos tételek esetén legalább két hasonló tartalommal rendelkező árajánlatot, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.

11. § (1) A 3. és 4. célterület esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás ügyfél esetén a 2013. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének a szolgáltatásfejlesztés szükségességéről szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvét vagy a határozatát; valamint feladatátadás esetén a 2013. évben benyújtható támogatási kérelmekre vonatkozóan az érintett önkormányzat vagy önkormányzatok képviselő-testületének arról szóló határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a határozatot, hogy a szolgáltatást más szervezettel kötött feladat ellátási szerződés keretében kívánja működtetni;

b) nonprofit szervezet ügyfél esetén az egységes szerkezetű létesítő okiratot, és a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati társulás által kiadott támogató nyilatkozatot a szolgáltatás fejlesztésének szükségességére vonatkozóan;

c) egyházi jogi személy ügyfél esetében az egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adatait igazoló kivonatot, vagy az egyházi jogi személyiséget igazoló egyházi igazolást, amelyet a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének vagy az adott egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabályai szerint erre feljogosított tisztségviselő állít ki;

d) a 3. célterület esetében az újonnan kialakítandó könyvtári szolgáltató hely kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatot, vagy könyvtári ellátás esetén a települési könyvtár (külterületi fiókkönyvtár) SZMSZ-ét, vagy nyilvános könyvtári ellátás esetén az alapító okiratot vagy az SZMSZ-t;

e) a 4. célterület esetében jogerős működési engedélyt.

(2) A 3. és 4. célterület esetében a támogatási kérelemhez építési beruházások esetén mellékelni kell a következő dokumentumokat:

a) építési engedélyköteles beruházás esetén az ügyfél nevére szóló jogerős és végrehajthatóan hatályos építési engedélyt, a hozzá jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációval együtt, vagy ennek hiányában a hatóság közokirati formában kiállított igazolását az építésügyi eljárás megindításáról és az engedélyezésre benyújtott építészeti-műszaki dokumentációt;

b) nem építési engedélyköteles beruházás esetén

ba) az ügyfél nevére szóló, az illetékes építésügyi hatóság szolgáltatása keretében kiadott nyilatkozatát arról, hogy a tervezett építési tevékenység nem építési engedélyhez kötött, és

bb) az ügyfél és a tervezésre jogosult tervező ellenjegyzésével ellátott, a tervezett építmény jellegétől függő építési tervdokumentációt;

c) a tervezett beruházás településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet;

d) a 8. § (6) bekezdése szerinti, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt megállapodásban, ha a tervezett fejlesztéssel érintett ingatlan nincs az ügyfél tulajdonában;

e) árajánlatos tételek esetén legalább két, hasonló műszaki tartalommal rendelkező árajánlatot, amennyiben a referenciaár a 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján nem állapítható meg, valamint az ezek közül elfogadni kívánt árajánlat választásának indoklását.

12. § (1) A támogatási kérelem, valamint a kifizetési kérelem meghatalmazott általi benyújtásának, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásnak feltétele a meghatalmazott MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben való nyilvántartásba vétele és az eljárására vonatkozó meghatalmazás MVH-hoz történő benyújtása.

(2) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(3) Ha az ügyfél a támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtására, illetve az elektronikus kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, a meghatalmazásnak a 9. § (6) bekezdése, valamint a 14. § szerinti eljárási cselekmények elektronikus úton történő ügyintézésére ki kell terjednie.

(4) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani az MVH-hoz. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően tíz nappal kell benyújtani bármely megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi.

(5) Ha a (2) bekezdés szerinti elektronikus és papíralapon tett első bejelentést követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be, azt a meghatalmazott – a KR útján történt azonosítás után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően köteles bejelenteni.

(6) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el, az ezzel ellentétes kikötés semmis.

(7) A meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (2) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél támogatási kérelmének, valamint kifizetési kérelmének benyújtására, illetve a benyújtást követő elektronikus kapcsolattartásra.

(8) A meghatalmazott útján történő támogatási kérelem, valamint kifizetési kérelem benyújtását követően előterjesztett dokumentum benyújtásának tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott dokumentumok adatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri, és azzal egyetért. A kinyomtatott dokumentum vagy összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni, és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(9) A meghatalmazás visszavonását az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél önállóan vagy meghatalmazott közreműködésével köteles bejelenteni az MVH-hoz. A visszavonás bejelentéséről szóló nyomtatványt az ügyfélnek papír alapon, aláírásával hitelesítve postai úton kell megküldenie az MVH megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségére, vagy a meghatalmazottnak elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, és ezt követően az ügyfélnek – aláírásával hitelesítve – postai úton kell megküldenie a benyújtást követő öt napon belül az MVH megyei kirendeltségére. A papír alapú bejelentés hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen.

(10) Amennyiben a meghatalmazás visszavonását a meghatalmazott önállóan jelenti be, a bejelentéshez csatolnia kell annak hitelt érdemlő igazolását, hogy a meghatalmazás felmondásáról papír alapon értesítette a meghatalmazást adó ügyfelet. A papír alapú bejelentés és igazolás hiányában a meghatalmazás visszavonása érvénytelen. A meghatalmazás visszavonásának meghatalmazott általi bejelentésére egyebekben a (9) bekezdésben foglaltak az irányadók.

7. A támogatási kérelem elbírálása

13. § (1) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el, és a támogatási döntést a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint meghatározott – a 2. § szerinti célterületenként külön – benyújtási sorrend alapján hozza meg.

(2) El kell utasítani a támogatási kérelmet, ha:

a) a jóváhagyható támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a nettó 1 000 000 forintot, vagy

b) a részben helyt adó támogatási határozattal jóváhagyható összes elszámolható kiadás összege nem éri el a támogatási kérelemben megadott, tervezett összes elszámolni kívánt kiadás 30 százalékát.

8. A kifizetési kérelem benyújtása

14. § (1) Kifizetési kérelmet a helyt adó vagy részben helyt adó, jogerős támogatási határozat alapján a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésében meghatározott időszakokban lehet benyújtani az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. A kérelemhez benyújtandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a kérelemhez.

(2) Egy ügyfél ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján az első kifizetési kérelem benyújtását követően három havonta nyújthat be kifizetési kérelmeket a kifizetési kérelmek benyújtására nyitva álló időszakon belül.

(3)6

(3a)7

(4)8

(5)9 Az utolsó kifizetési kérelmet valamennyi célterület esetén legkésőbb 2015. augusztus 31-ig kell benyújtani.

(6) A 3. célterület vonatkozásában, amennyiben a támogatási kérelemhez az ügyfél szándéknyilatkozatot csatolt, könyvtári szolgáltató hely működtetése esetén a 3. § (7) bekezdés szerinti kistelepülési megállapodást legkésőbb az első kifizetési kérelemhez szükséges csatolni.

(7) A 3. célterület esetében legkésőbb az utolsó kifizetési kérelemhez szükséges csatolni a közösségi animátor képzés teljesítéséről szóló tanúsítványt.

(8) Az 1. és 2. célterület esetében legkésőbb az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) új falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás esetén a kérelmet jóváhagyó hatóság által kiadott jogerős működési engedélyt vagy a hatósági nyilvántartás bejegyzéséről szóló határozatot;

b) ha a falu- és tanyagondnoki szolgáltatást nonprofit szervezet vagy az egyház látja el, akkor a feladatellátási szerződést;

c) a gépjárműre vonatkozó adásvételi szerződést;

d) a gépjárműre vonatkozó 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott CASCO biztosítási kötvényt.

(9) A 3. és 4. célterület vonatkozásában, amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemhez nem csatolta, úgy legkésőbb az első kifizetési kérelemhez mellékelni kell a 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, az ügyfél nevére szóló jogerős és végrehajthatóan hatályos építési engedélyt, a hozzá jóváhagyott engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki dokumentációval együtt.

(10) A 3. és 4. célterület keretében, engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ügyfél nevére szóló jogerős használatbavételi engedélyt vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló építésügyi hatósági bizonyítványt.

(11)10 Amennyiben az ügyfél a (10) bekezdésben meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy az engedély még nem emelkedett jogerőre, az MVH a kifizetési eljárást a jogerős engedély egy példányának vagy hiteles másolatának benyújtásáig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti. 2015. szeptember 30. napját követően a (10) bekezdésben meghatározott okirat hiánya esetén a kifizetési kérelem elutasításra kerül.

9. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

15. § (1) Az ügyfél az MVH részére teljesítendő, e rendeletben meghatározott intézkedésben való részvétele megalapozottságának vizsgálatához, megállapításához szükséges bejelentési, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül köteles teljesíteni.

(2) Az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó döntéseit postai úton vagy – amennyiben annak feltételei fennállnak – elektronikus úton közli az ügyféllel.

(3) Az MVH az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(4) Az elektronikus úton benyújtott dokumentumok MVH általi fogadásának tényét a KR-ben az ügyfél értesítési tárhelyére történt feltöltés jelenti, benyújtásának időpontját pedig az értesítési tárhelyre automatikusan kapott KR dokumentum igazolja.

(5) Az MVH az adott eljárási cselekményekről az ügyfél értesítési tárhelyére értesítést küld, továbbá az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó dokumentumot, valamint az eljárás során hozott döntést (a továbbiakban: dokumentum) az ügyfél értesítési tárhelyére elhelyezi, melyről a KR az ügyfél által megadott elektronikus levélcímre értesítést küld.

(6) Az ügyfél a dokumentumot az arra mutató internetes hivatkozás megnyitásával veheti át. Az internetes hivatkozás megnyitásával a KR dokumentum olvashatóvá válik, az olvasottság automatikusan megküldésre kerül az MVH részére, amely igazolja, hogy a dokumentumot átvették.

(7) Ha az ügyfél az MVH által megküldött dokumentumot annak az ügyfél értesítési tárhelyén történő elhelyezését követő ötödik napon sem veszi át, az MVH az ügyfél részére papír alapon kézbesíti a dokumentum másolatát.

10. Jogkövetkezmények

16. § (1)11 Ha az ügyfél nem tesz eleget a 7. § (2)–(5), valamint (7)–(12) bekezdés szerinti kötelezettségeinek, továbbá pótolható mulasztás esetén felszólításra sem teljesíti azt, akkor az ügyfél kötelezettségszegés esetén kötelezettségenként valamennyi kifizetési kérelem alapján jóváhagyott támogatási összeg 5%-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 500 000 forint visszafizetésére köteles intézkedésben való jogosulatlan részvétel jogcímén.

(2)12 Amennyiben az ügyfél a műveletet a 3. § (2) bekezdésében foglalt megvalósítási határidőig nem valósítja meg, vagy a 14. § (5) bekezdésében foglalt feltételt nem teljesíti, abban az esetben az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága az intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy az ügyfél az üzemeltetési kötelezettségének, vagy a 7. § (1) és (6) bekezdésnek nem tesz eleget, akkor az igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint kell visszafizetni.

(4)13 A 14. § (5) bekezdésében foglalt feltétel megsértése esetén az MVH – amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja – külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága intézkedésben való jogosulatlan részvétel miatt megszűnik, továbbá az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedésének naptári évére és az azt követő naptári évre a 2007–2013-as időszakban az EMVA adott intézkedésére nem nyújthat be támogatási kérelmet, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált támogatási kérelme elutasításra kerül.

(5) Az 1. és 2. célterület keretében megvalósuló beruházás esetén amennyiben az ügyfél a 8. § (1) bekezdésében foglaltakat megszegi, és a támogatási kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, hogy a művelet e rendelet hatályba lépését megelőzően megkezdődött, akkor az a támogatási kérelem érintett tételeinek elutasítását vonja maga után. Amennyiben ez a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során kerül megállapításra, úgy az érintett tétel elutasításra kerül, a korábbi kifizetési határozatban elszámolt, érintett tételek vonatkozásában az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályait kell alkalmazni.

11. Előleg

17. § E rendelet alapján támogatott beruházásokhoz az ügyfél előleget igényelhet, amelyre vonatkozóan az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási előlegfizetésről szóló 118/2012. (XI. 22.) VM rendeletet kell alkalmazni.

12. Záró rendelkezés

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

19. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 52. cikk b) pont i. alpontjának, valamint 56. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

20. §14 Az agrár-szaktanácsadással kapcsolatos és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV. 3.) VM rendelettel [a továbbiakban: 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet] megállapított 8. § (9) bekezdését, valamint 14. § (4) bekezdését a 32/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor15 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

21. §16 Az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 53/2014. (IV. 29.) VM rendelettel [a továbbiakban: 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet] megállapított 8. § (6) bekezdését és 14. § (3a) bekezdését az 53/2014. (IV. 29.) VM rendelet hatálybalépésekor17 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

22. §18 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet] megállapított 3. § (2) bekezdést és 14. § (5) bekezdést az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet hatálybalépésekor19 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

23. §20 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet] megállapított 14. § (5) bekezdést és 16. § (1) bekezdést a 8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet hatálybalépésekor21 folyamatban levő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

24. §22 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 14. § (11) bekezdést, 16. § (1) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor23 folyamatban lévő eljárásokban, valamint jogorvoslati eljárásokban is alkalmazni kell.

25. §24 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet]

a) megállapított 3. § (2) bekezdést, 14. § (5) bekezdést, 16. § (2) és (4) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor25 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,

b) hatályon kívül helyezett 1. § (5) bekezdést, 14. § (3)–(4) bekezdést a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor26 folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.

1. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez

5000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy 100 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (Budapest agglomerációjához tartozó települések, a városi ranggal rendelkező települések, valamint a kistérségi központok kivételével)

Abaliget

Abasár

Abaújalpár

Abaújkér

Abaújlak

Abaújszolnok

Abaújvár

Abda

Abod

Ábrahámhegy

Acsa

Acsád

Acsalag

Ácsteszér

Adács

Ádánd

Adásztevel

Adorjánháza

Adorjás

Ág

Ágasegyháza

Ágfalva

Aggtelek

Agyagosszergény

Ajak

Aka

Akasztó

Alacska

Alap

Alattyán

Alcsútdoboz

Aldebrő

Algyő

Alibánfa

Almamellék

Almásfüzitő

Almásháza

Almáskamarás

Almáskeresztúr

Álmosd

Alsóberecki

Alsóbogát

Alsódobsza

Alsógagy

Alsómocsolád

Alsónána

Alsónemesapáti

Alsónyék

Alsóörs

Alsópáhok

Alsópetény

Alsórajk

Alsóregmec

Alsószenterzsébet

Alsószentiván

Alsószentmárton

Alsószölnök

Alsószuha

Alsótelekes

Alsótold

Alsóújlak

Alsóvadász

Ambrózfalva

Anarcs

Andocs

Andornaktálya

Andrásfa

Annavölgy

Apácatorna

Apagy

Apaj

Aparhant

Apátfalva

Apátistvánfalva

Apátvarasd

Apc

Áporka

Apostag

Aranyosapáti

Aranyosgadány

Arka

Arló

Arnót

Ároktő

Árpádhalom

Árpás

Ártánd

Ásotthalom

Ásványráró

Aszaló

Ászár

Aszófő

Áta

Átány

Atkár

Attala

Babarc

Babarcszőlős

Babócsa

Bábonymegyer

Babosdöbréte

Babót

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bácsszőlős

Badacsonytördemic

Bag

Bagamér

Baglad

Bagod

Bágyogszovát

Baj

Bajánsenye

Bajna

Bajót

Bak

Bakháza

Bakóca

Bakonszeg

Bakonya

Bakonybánk

Bakonybél

Bakonycsernye

Bakonygyirót

Bakonyjákó

Bakonykoppány

Bakonykúti

Bakonynána

Bakonyoszlop

Bakonypéterd

Bakonypölöske

Bakonyság

Bakonysárkány

Bakonyszentiván

Bakonyszentkirály

Bakonyszentlászló

Bakonyszombathely

Bakonyszücs

Bakonytamási

Baks

Baksa

Baktakék

Baktüttös

Balajt

Balástya

Balaton

Balatonakali

Balatonberény

Balatoncsicsó

Balatonederics

Balatonendréd

Balatonfenyves

Balatonfőkajár

Balatongyörök

Balatonhenye

Balatonkeresztúr

Balatonmagyaród

Balatonmáriafürdő

Balatonőszöd

Balatonrendes

Balatonszabadi

Balatonszárszó

Balatonszemes

Balatonszentgyörgy

Balatonszepezd

Balatonszőlős

Balatonudvari

Balatonújlak

Balatonvilágos

Balinka

Ballószög

Balogunyom

Balotaszállás

Balsa

Bálványos

Bana

Bánd

Bánfa

Bánhorváti

Bánk

Bánokszentgyörgy

Bánréve

Bár

Barabás

Baracs

Baracska

Báránd

Baranyahídvég

Baranyajenő

Baranyaszentgyörgy

Barbacs

Bárdudvarnok

Barlahida

Bárna

Barnag

Bársonyos

Basal

Baskó

Báta

Bátaapáti

Baté

Bátmonostor

Bátor

Bátorliget

Bátya

Batyk

Bázakerettye

Bazsi

Béb

Becsehely

Becske

Becskeháza

Becsvölgye

Bedegkér

Bedő

Bejcgyertyános

Békás

Bekecs

Békéssámson

Békésszentandrás

Bekölce

Bélavár

Belecska

Beleg

Belezna

Bélmegyer

Beloiannisz

Belsősárd

Belvárdgyula

Benk

Bénye

Bér

Bérbaltavár

Bercel

Beregdaróc

Beregsurány

Berekböszörmény

Berekfürdő

Beremend

Berente

Beret

Berkenye

Berkesd

Berkesz

Bernecebaráti

Berzék

Berzence

Besence

Besenyőd

Besenyőtelek

Besenyszög

Besnyő

Beszterec

Bezedek

Bezenye

Bezeréd

Bezi

Bicsérd

Bihardancsháza

Biharnagybajom

Bihartorda

Biharugra

Bikács

Bikal

Biri

Birján

Bisse

Boba

Bocfölde

Boconád

Bócsa

Bocska

Bocskaikert

Boda

Bodmér

Bodolyabér

Bodonhely

Bodony

Bodorfa

Bodrog

Bodroghalom

Bodrogkeresztúr

Bodrogkisfalud

Bodrogolaszi

Bódvalenke

Bódvarákó

Bódvaszilas

Bogács

Bogád

Bogádmindszent

Bogdása

Bogyiszló

Bogyoszló

Bojt

Bókaháza

Bokod

Bokor

Boldog

Boldogasszonyfa

Boldogkőújfalu

Boldogkőváralja

Boldva

Bolhás

Bolhó

Boncodfölde

Bonyhádvarasd

Bonnya

Bordány

Borgáta

Borjád

Borota

Borsfa

Borsodbóta

Borsodgeszt

Borsodivánka

Borsodszentgyörgy

Borsodszirák

Borsosberény

Borszörcsök

Borzavár

Bosta

Botpalád

Botykapeterd

Bozzai

Bozsok

Bózsva

Bőcs

Böde

Bödeháza

Bögöt

Bögöte

Böhönye

Bököny

Bölcske

Bőny

Börcs

Börzönce

Bősárkány

Bőszénfa

Bucsa

Bucsu

Búcsúszentlászló

Bucsuta

Bugac

Bugacpusztaháza

Bugyi

Buj

Buják

Buzsák

Bükkábrány

Bükkaranyos

Bükkmogyorósd

Bükkösd

Bükkszék

Bükkszenterzsébet

Bükkszentkereszt

Bükkszentmárton

Bükkzsérc

Bürüs

Büssü

Büttös

Cák

Cakóháza

Cece

Cégénydányád

Ceglédbercel

Cered

Chernelházadamonya

Cibakháza

Cikó

Cirák

Cún

Csabacsűd

Csabaszabadi

Csabdi

Csabrendek

Csáfordjánosfa

Csaholc

Csajág

Csákány

Csákánydoroszló

Csákberény

Csákvár

Csanádalberti

Csanádapáca

Csánig

Csány

Csányoszró

Csanytelek

Csapi

Csapod

Csárdaszállás

Csarnóta

Csaroda

Császár

Császártöltés

Császló

Csátalja

Csatár

Csataszög

Csatka

Csávoly

Csebény

Csécse

Csegöld

Csehbánya

Csehi

Csehimindszent

Csém

Csemő

Csempeszkopács

Csengele

Csengersima

Csengerújfalu

Csengőd

Csénye

Csenyéte

Csép

Csépa

Csér

Cserdi

Cserénfa

Cserépfalu

Cserépváralja

Cserháthaláp

Cserhátsurány

Cserhátszentiván

Cserkeszőlő

Cserkút

Csernely

Cserszegtomaj

Csertalakos

Csertő

Csesznek

Csesztreg

Csesztve

Csetény

Csévharaszt

Csibrák

Csikéria

Csikóstőttős

Csikvánd

Csincse

Csipkerek

Csitár

Csobád

Csobaj

Csókakő

Csokonyavisonta

Csokvaomány

Csolnok

Csólyospálos

Csoma

Csombárd

Csonkahegyhát

Csonkamindszent

Csopak

Csór

Csót

Csöde

Csögle

Csökmő

Csököly

Csömend

Csömödér

Csönge

Csörnyeföld

Csörötnek

Csősz

Csővár

Csurgónagymarton

Dabronc

Dabrony

Dad

Dág

Dáka

Dalmand

Damak

Dámóc

Dánszentmiklós

Dány

Daraboshegy

Darány

Darnó

Darnózseli

Daruszentmiklós

Darvas

Dávod

Debercsény

Debréte

Decs

Dédestapolcsány

Dég

Dejtár

Demjén

Dencsháza

Dénesfa

Derekegyház

Deszk

Detek

Detk

Dinnyeberki

Diósberény

Diósjenő

Dióskál

Diósviszló

Doba

Doboz

Dobri

Dobronhegy

Dóc

Domaháza

Domaszék

Dombegyház

Dombiratos

Domony

Domoszló

Dormánd

Dorogháza

Dozmat

Döbörhegy

Döbröce

Döbrököz

Döbrönte

Döge

Dömös

Dömsöd

Dör

Dörgicse

Döröske

Dötk

Dövény

Drágszél

Drávacsehi

Drávacsepely

Drávafok

Drávagárdony

Drávaiványi

Drávakeresztúr

Drávapalkonya

Drávapiski

Drávaszabolcs

Drávaszerdahely

Drávasztára

Drávatamási

Drégelypalánk

Dubicsány

Dudar

Duka

Dunaalmás

Dunaegyháza

Dunafalva

Dunakiliti

Dunapataj

Dunaremete

Dunaszeg

Dunaszekcső

Dunaszentbenedek

Dunaszentgyörgy

Dunaszentmiklós

Dunaszentpál

Dunasziget

Dunatetétlen

Dusnok

Dúzs

Ebergőc

Ebes

Écs

Ecséd

Ecseg

Ecsegfalva

Ecseny

Edde

Edve

Egerág

Egeralja

Egeraracsa

Egerbakta

Egerbocs

Egercsehi

Egerfarmos

Egerlövő

Egerszalók

Egerszólát

Égerszög

Egervár

Egervölgy

Egyed

Egyek

Egyházasdengeleg

Egyházasfalu

Egyházasgerge

Egyházasharaszti

Egyházashetye

Egyházashollós

Egyházaskesző

Egyházaskozár

Egyházasrádóc

Ellend

Előszállás

Encsencs

Endrefalva

Endrőc

Enese

Eperjes

Eperjeske

Eplény

Epöl

Erdőbénye

Erdőhorváti

Erdőkövesd

Erdőkürt

Erdősmárok

Erdősmecske

Erdőtarcsa

Erdőtelek

Erk

Érpatak

Érsekcsanád

Érsekhalma

Érsekvadkert

Értény

Erzsébet

Esztár

Eszteregnye

Esztergályhorváti

Ete

Etes

Etyek

Fábiánháza

Fábiánsebestyén

Fácánkert

Fadd

Fáj

Fajsz

Fancsal

Farád

Farkasgyepű

Farkaslyuk

Farmos

Fazekasboda

Fedémes

Fegyvernek

Fehértó

Fehérvárcsurgó

Feked

Feketeerdő

Felcsút

Feldebrő

Felgyő

Felpéc

Felsőberecki

Felsőcsatár

Felsődobsza

Felsőegerszeg

Felsőgagy

Felsőjánosfa

Felsőkelecsény

Felsőlajos

Felsőmarác

Felsőmocsolád

Felsőnána

Felsőnyárád

Felsőnyék

Felsőörs

Felsőpáhok

Felsőpetény

Felsőrajk

Felsőregmec

Felsőszenterzsébet

Felsőszentiván

Felsőszentmárton

Felsőszölnök

Felsőtárkány

Felsőtelekes

Felsőtold

Felsővadász

Fényeslitke

Fenyőfő

Ferencszállás

Fertőboz

Fertőendréd

Fertőhomok

Fertőrákos

Fertőszéplak

Fiad

Filkeháza

Fityeház

Foktő

Folyás

Fonó

Fony

Forráskút

Forró

Földeák

Földes

Főnyed

Fulókércs

Furta

Füle

Fülesd

Fülöp

Fülöpháza

Fülöpjakab

Fülöpszállás

Fülpösdaróc

Fürged

Füzér

Füzérkajata

Füzérkomlós

Füzérradvány

Fűzvölgy

Gáborján

Gáborjánháza

Gacsály

Gadács

Gadány

Gadna

Gádoros

Gagyapáti

Gagybátor

Gagyvendégi

Galambok

Galgaguta

Galgagyörk

Galgahévíz

Galgamácsa

Gálosfa

Galvács

Gamás

Ganna

Gánt

Gara

Garáb

Garabonc

Garadna

Garbolc

Garé

Gasztony

Gátér

Gávavencsellő

Géberjén

Gecse

Géderlak

Gégény

Gelej

Gelénes

Gellénháza

Gelse

Gelsesziget

Gemzse

Gencsapáti

Gérce

Gerde

Gerendás

Gerényes

Geresdlak

Gerjen

Gersekarát

Geszt

Gesztely

Geszteréd

Gétye

Gibárt

Gic

Gige

Gilvánfa

Girincs

Gógánfa

Golop

Gomba

Gombosszeg

Gór

Gordisa

Gosztola

Gödre

Gölle

Gömörszőlős

Göncruszka

Gönyű

Görbeháza

Görcsöny

Görcsönydoboka

Görgeteg

Gősfa

Grábóc

Gulács

Gutorfölde

Gyalóka

Gyanógeregye

Gyarmat

Gyékényes

Gyenesdiás

Gyepükaján

Gyermely

Gyód

Gyóró

Gyömöre

Gyöngyfa

Gyöngyösfalu

Gyöngyöshalász

Gyöngyösmellék

Gyöngyösoroszi

Gyöngyöspata

Gyöngyössolymos

Gyöngyöstarján

Győrasszonyfa

Györe

Györgytarló

Györköny

Győrladamér

Győröcske

Győrság

Győrsövényház

Győrszemere

Győrtelek

Győrújfalu

Győrvár

Győrzámoly

Gyugy

Gyulaháza

Gyulaj

Gyulakeszi

Gyúró

Gyügye

Gyüre

Gyűrűs

Hács

Hagyárosbörönd

Hahót

Hajdúbagos

Hajdúszovát

Hajmás

Hajmáskér

Halastó

Halászi

Halimba

Halmaj

Halmajugra

Halogy

Hangács

Hangony

Hantos

Harasztifalu

Harc

Harka

Harkakötöny

Háromfa

Háromhuta

Harsány

Hárskút

Harta

Hásságy

Hédervár

Hedrehely

Hegyesd

Hegyeshalom

Hegyfalu

Hegyháthodász

Hegyhátmaróc

Hegyhátsál

Hegyhátszentjakab

Hegyhátszentmárton

Hegyhátszentpéter

Hegykő

Hegymagas

Hegymeg

Hegyszentmárton

Héhalom

Hejce

Hejőbába

Hejőkeresztúr

Hejőkürt

Hejőpapi

Hejőszalonta

Helesfa

Helvécia

Hencida

Hencse

Hercegkút

Hercegszántó

Heréd

Héreg

Herencsény

Heresznye

Hermánszeg

Hernád

Hernádbűd

Hernádcéce

Hernádkak

Hernádkércs

Hernádnémeti

Hernádpetri

Hernádszentandrás

Hernádszurdok

Hernádvécse

Hernyék

Hét

Hetefejércse

Hetes

Hetvehely

Hetyefő

Hevesaranyos

Hevesvezekény

Hévízgyörk

Hidas

Hidasnémeti

Hidegkút

Hidegség

Hidvégardó

Himesháza

Himod

Hirics

Hobol

Hodász

Hollád

Hollóháza

Hollókő

Homokbödöge

Homokkomárom

Homokmégy

Homokszentgyörgy

Homorúd

Homrogd

Hont

Horpács

Hort

Hortobágy

Horváthertelend

Horvátlövő

Horvátzsidány

Hosszúhetény

Hosszúpályi

Hosszúpereszteg

Hosszúvíz

Hosszúvölgy

Hosztót

Hottó

Hőgyész

Hövej

Hugyag

Hunya

Hunyadfalva

Husztót

Ibafa

Iborfia

Igar

Igrici

Iharos

Iharosberény

Ikervár

Iklad

Iklanberény

Iklódbördőce

Ikrény

Iliny

Ilk

Illocska

Imola

Imrehegy

Ináncs

Inárcs

Inke

Ipacsfa

Ipolydamásd

Ipolyszög

Ipolytarnóc

Ipolytölgyes

Ipolyvece

Iregszemcse

Irota

Ispánk

Istenmezeje

Istvándi

Iszkaszentgyörgy

Iszkáz

Isztimér

Ivád

Iván

Ivánbattyán

Ivánc

Iváncsa

Ivándárda

Izmény

Izsófalva

Jágónak

Ják

Jakabszállás

Jákfa

Jákfalva

Jákó

Jánd

Jánkmajtis

Jánosháza

Jánoshida

Járdánháza

Jármi

Jásd

Jászágó

Jászalsószentgyörgy

Jászboldogháza

Jászdózsa

Jászfelsőszentgyörgy

Jászivány

Jászjákóhalma

Jászkarajenő

Jászladány

Jászszentandrás

Jászszentlászló

Jásztelek

Jéke

Jenő

Jobaháza

Jobbágyi

Jósvafő

Juta

Kacorlak

Kács

Kacsóta

Kajárpéc

Kajászó

Kajdacs

Kakasd

Kákics

Kakucs

Kál

Kalaznó

Káld

Kálló

Kallósd

Kállósemjén

Kálmáncsa

Kálmánháza

Kálócfa

Káloz

Kám

Kamond

Kamut

Kánó

Kántorjánosi

Kány

Kánya

Kányavár

Kapolcs

Kápolna

Kápolnásnyék

Kapoly

Kaposfő

Kaposgyarmat

Kaposhomok

Kaposkeresztúr

Kaposmérő

Kapospula

Kaposújlak

Kaposszekcső

Kaposszerdahely

Káptalanfa

Káptalantóti

Kára

Karácsond

Karád

Karakó

Karakószörcsök

Karancsalja

Karancsberény

Karancskeszi

Karancslapujtő

Karancsság

Kárász

Karcsa

Kardos

Kardoskút

Karmacs

Károlyháza

Karos

Kásád

Kaskantyú

Kastélyosdombó

Kaszaper

Kaszó

Katádfa

Katafa

Kátoly

Katymár

Káva

Kávás

Kazár

Kázsmárk

Kazsok

Kecskéd

Kehidakustány

Kék

Kékcse

Kéked

Kékesd

Kékkút

Kelebia

Keléd

Kelemér

Kéleshalom

Kelevíz

Kemence

Kemendollár

Kemeneshőgyész

Kemeneskápolna

Kemenesmagasi

Kemenesmihályfa

Kemenespálfa

Kemenessömjén

Kemenesszentmárton

Kemenesszentpéter

Keménfa

Kémes

Kemestaródfa

Kemse

Kenéz

Kenézlő

Kengyel

Kenyeri

Kercaszomor

Kercseliget

Kerecsend

Kerecseny

Kerekharaszt

Kereki

Kerékteleki

Keresztéte

Kerkabarabás

Kerkafalva

Kerkakutas

Kerkáskápolna

Kerkaszentkirály

Kerkateskánd

Kérsemjén

Kerta

Kertészsziget

Keszeg

Kesznyéten

Keszőhidegkút

Kesztölc

Keszü

Kétbodony

Kétegyháza

Kéthely

Kétpó

Kétsoprony

Kétújfalu

Kétvölgy

Kéty

Kevermes

Kilimán

Kimle

Kincsesbánya

Királd

Királyegyháza

Királyhegyes

Királyszentistván

Kisapáti

Kisapostag

Kisar

Kisasszond

Kisasszonyfa

Kisbabot

Kisbágyon

Kisbajcs

Kisbajom

Kisbárapáti

Kisbárkány

Kisberény

Kisberzseny

Kisbeszterce

Kisbodak

Kisbucsa

Kisbudmér

Kiscsécs

Kiscsehi

Kiscsősz

Kisdér

Kisdobsza

Kisdombegyház

Kisdorog

Kisecset

Kisfalud

Kisfüzes

Kisgörbő

Kisgyalán

Kisgyőr

Kishajmás

Kisharsány

Kishartyán

Kisherend

Kishódos

Kishuta

Kisigmánd

Kisjakabfalva

Kiskassa

Kiskinizs

Kiskorpád

Kiskunlacháza

Kiskutas

Kisláng

Kisléta

Kislippó

Kislőd

Kismányok

Kismarja

Kismaros

Kisnamény

Kisnána

Kisnémedi

Kisnyárád

Kispalád

Kispáli

Kispirit

Kisrákos

Kisrécse

Kisrozvágy

Kissikátor

Kissomlyó

Kistamási

Kistapolca

Kistokaj

Kistolmács

Kistormás

Kistótfalu

Kisunyom

Kisvarsány

Kisvásárhely

Kisvaszar

Kisvejke

Kiszombor

Kiszsidány

Kisszállás

Kisszékely

Kisszekeres

Kisszentmárton

Kissziget

Kisszőlős

Klárafalva

Kocs

Kocsér

Kocsola

Kocsord

Kóka

Kokad

Kolontár

Komjáti

Komlódtótfalu

Komlósd

Komlóska

Komoró

Kompolt

Kondó

Kondorfa

Kondoros

Kóny

Konyár

Kópháza

Koppányszántó

Korlát

Koroncó

Kórós

Kosd

Kóspallag

Kótaj

Kovácshida

Kovácsszénája

Kovácsvágás

Kozárd

Kozmadombja

Köblény

Köcsk

Kökény

Kőkút

Kölcse

Kölesd

Kölked

Kömlő

Kömlőd

Kömörő

Kömpöc

Környe

Köröm

Kőröshegy

Körösnagyharsány

Köröstarcsa

Kőröstetétlen

Körösújfalu

Körösszakál

Körösszegapáti

Kőszárhegy

Kőszegdoroszló

Kőszegpaty

Kőszegszerdahely

Kötcse

Kötegyán

Kőtelek

Kővágóörs

Kővágószőlős

Kővágótöttös

Kövegy

Köveskál

Krasznokvajda

Kulcs

Kunadacs

Kunágota

Kunbaja

Kunbaracs

Kuncsorba

Kunfehértó

Kunmadaras

Kunpeszér

Kunszállás

Kunsziget

Kup

Kupa

Kurd

Kurityán

Kustánszeg

Kutas

Kutasó

Kübekháza

Külsősárd

Külsővat

Küngös

Lábod

Lácacséke

Lad

Ladánybene

Ládbesenyő

Lajoskomárom

Lak

Lakhegy

Lakitelek

Lakócsa

Lánycsók

Lápafő

Lapáncsa

Laskod

Lasztonya

Látrány

Lázi

Leányvár

Lébény

Legénd

Legyesbénye

Léh

Lénárddaróc

Lendvadedes

Lendvajakabfa

Lengyel

Lepsény

Lesencefalu

Lesenceistvánd

Lesencetomaj

Letkés

Levél

Levelek

Libickozma

Lickóvadamos

Liget

Ligetfalva

Lipót

Lippó

Liptód

Lispeszentadorján

Liszó

Litér

Litka

Litke

Lócs

Lókút

Lónya

Lórév

Lothárd

Lovas

Lovasberény

Lovászhetény

Lovászi

Lovászpatona

Lőkösháza

Lövő

Lövőpetri

Lucfalva

Ludányhalászi

Ludas

Lukácsháza

Lulla

Lúzsok

Mád

Madaras

Madocsa

Maglóca

Magosliget

Magy

Magyaralmás

Magyaratád

Magyarbánhegyes

Magyarbóly

Magyarcsanád

Magyardombegyház

Magyaregregy

Magyaregres

Magyarföld

Magyargéc

Magyargencs

Magyarhertelend

Magyarhomorog

Magyarkeresztúr

Magyarkeszi

Magyarlak

Magyarlukafa

Magyarmecske

Magyarnádalja

Magyarnándor

Magyarpolány

Magyarsarlós

Magyarszecsőd

Magyarszék

Magyarszentmiklós

Magyarszerdahely

Magyarszombatfa

Magyartelek

Majs

Makád

Makkoshotyka

Maklár

Malomsok

Mályi

Mályinka

Mánd

Mánfa

Mány

Maráza

Marcalgergelyi

Marcaltő

Márfa

Máriahalom

Máriakálnok

Máriakéménd

Márianosztra

Markaz

Márkháza

Márkó

Markóc

Markotabödöge

Maróc

Marócsa

Márok

Márokföld

Márokpapi

Maroslele

Mártély

Martonfa

Martonyi

Mátételke

Mátraballa

Mátraderecske

Mátramindszent

Mátranovák

Mátraszele

Mátraszentimre

Mátraszőlős

Mátraterenye

Mátraverebély

Mátyásdomb

Matty

Mátyus

Máza

Mecseknádasd

Mecsekpölöske

Mecsér

Medgyesbodzás

Medina

Megyaszó

Megyehíd

Megyer

Meggyeskovácsi

Méhkerék

Méhtelek

Mekényes

Mencshely

Mende

Méra

Merenye

Mérges

Mérk

Mernye

Mersevát

Mesterháza

Mesteri

Mesterszállás

Meszes

Meszlen

Mesztegnyő

Mezőcsokonya

Meződ

Mezőfalva

Mezőgyán

Mezőhék

Mezőkomárom

Mezőladány

Mezőlak

Mezőnagymihály

Mezőnyárád

Mezőörs

Mezőpeterd

Mezősas

Mezőszemere

Mezőszentgyörgy

Mezőszilas

Mezőtárkány

Mezőzombor

Miháld

Mihályfa

Mihálygerge

Mihályháza

Mihályi

Mike

Mikebuda

Mikekarácsonyfa

Mikepércs

Miklósi

Mikófalva

Mikóháza

Mikosszéplak

Milejszeg

Milota

Mindszentgodisa

Mindszentkálla

Misefa

Miske

Miszla

Mocsa

Mogyorósbánya

Mogyoróska

Moha

Mohora

Molnári

Molnaszecsőd

Molvány

Monaj

Monok

Monorierdő

Mónosbél

Monostorapáti

Monostorpályi

Monoszló

Monyoród

Mórágy

Móricgát

Mórichida

Mosdós

Mosonszentmiklós

Mosonszolnok

Mosonudvar

Mozsgó

Mőcsény

Mucsfa

Mucsi

Múcsony

Muhi

Murakeresztúr

Murarátka

Muraszemenye

Murga

Murony

Nábrád

Nadap

Nádasd

Nádasdladány

Nágocs

Nagyacsád

Nagyalásony

Nagyar

Nagybajcs

Nagybakónak

Nagybánhegyes

Nagybaracska

Nagybarca

Nagybárkány

Nagyberény

Nagyberki

Nagybörzsöny

Nagybudmér

Nagycenk

Nagycsány

Nagycsécs

Nagycsepely

Nagycserkesz

Nagydém

Nagydobos

Nagydobsza

Nagydorog

Nagyér

Nagyesztergár

Nagyfüged

Nagygeresd

Nagygörbő

Nagygyimót

Nagyhajmás

Nagyharsány

Nagyhegyes

Nagyhódos

Nagyhuta

Nagyigmánd

Nagyiván

Nagykamarás

Nagykapornak

Nagykarácsony

Nagykereki

Nagykeresztúr

Nagykinizs

Nagykónyi

Nagykorpád

Nagykozár

Nagykökényes

Nagykölked

Nagykörű

Nagykutas

Nagylak

Nagylengyel

Nagylóc

Nagylók

Nagylózs

Nagymágocs

Nagymizdó

Nagynyárád

Nagyoroszi

Nagypáli

Nagypall

Nagypeterd

Nagypirit

Nagyrábé

Nagyrada

Nagyrákos

Nagyrécse

Nagyréde

Nagyrév

Nagyrozvágy

Nagysáp

Nagysimonyi

Nagyszakácsi

Nagyszékely

Nagyszekeres

Nagyszénás

Nagyszentjános

Nagyszokoly

Nagytálya

Nagytevel

Nagytilaj

Nagytótfalu

Nagytőke

Nagyút

Nagyvarsány

Nagyváty

Nagyvázsony

Nagyvejke

Nagyveleg

Nagyvenyim

Nagyvisnyó

Nak

Napkor

Nárai

Narda

Naszály

Négyes

Nekézseny

Nemesapáti

Nemesbikk

Nemesborzova

Nemesbőd

Nemesbük

Nemescsó

Nemesdéd

Nemesgörzsöny

Nemesgulács

Nemeshany

Nemeshetés

Nemeske

Nemeskér

Nemeskeresztúr

Nemeskisfalud

Nemeskocs

Nemeskolta

Nemesládony

Nemesmedves

Nemesnádudvar

Nemesnép

Nemespátró

Nemesrádó

Nemesrempehollós

Nemessándorháza

Nemesvámos

Nemesvid

Nemesvita

Nemesszalók

Nemesszentandrás

Németbánya

Németfalu

Németkér

Nemti

Neszmély

Nézsa

Nick

Nikla

Nógrád

Nógrádkövesd

Nógrádmarcal

Nógrádmegyer

Nógrádsáp

Nógrádsipek

Nógrádszakál

Nóráp

Noszlop

Noszvaj

Nova

Novaj

Novajidrány

Nőtincs

Nyalka

Nyárád

Nyáregyháza

Nyárlőrinc

Nyársapát

Nyésta

Nyim

Nyírábrány

Nyíracsád

Nyirád

Nyírbéltek

Nyírbogát

Nyírbogdány

Nyírcsaholy

Nyírcsászári

Nyírderzs

Nyírgelse

Nyírgyulaj

Nyíri

Nyíribrony

Nyírjákó

Nyírkarász

Nyírkáta

Nyírkércs

Nyírlövő

Nyírmártonfalva

Nyírmeggyes

Nyírmihálydi

Nyírparasznya

Nyírpazony

Nyírpilis

Nyírtass

Nyírtét

Nyírtura

Nyírvasvári

Nyomár

Nyőgér

Nyugotszenterzsébet

Nyúl

Óbánya

Óbarok

Óbudavár

Ócsárd

Ófalu

Ófehértó

Óföldeák

Óhíd

Okány

Okorág

Okorvölgy

Olasz

Olaszfa

Olaszfalu

Olaszliszka

Olcsva

Olcsvaapáti

Old

Ólmod

Oltárc

Onga

Ónod

Ópályi

Ópusztaszer

Orbányosfa

Orci

Ordacsehi

Ordas

Orfalu

Orfű

Orgovány

Ormándlak

Ormosbánya

Oroszi

Oroszló

Orosztony

Ortaháza

Osli

Ostffyasszonyfa

Ostoros

Oszkó

Oszlár

Osztopán

Ózdfalu

Ozmánbük

Ozora

Öcs

Őcsény

Öcsöd

Ököritófülpös

Ölbő

Ömböly

Őr

Öregcsertő

Öreglak

Őrhalom

Őrimagyarósd

Örményes

Örménykút

Őrtilos

Örvényes

Ősagárd

Ősi

Öskü

Öttevény

Öttömös

Ötvöskónyi

Pácin

Pácsony

Padár

Páhi

Páka

Pakod

Pákozd

Palé

Pálfa

Pálfiszeg

Páli

Palkonya

Pálmajor

Pálmonostora

Pálosvörösmart

Palotabozsok

Palotás

Paloznak

Pamlény

Pamuk

Pánd

Pankasz

Pányok

Panyola

Pap

Pápadereske

Pápakovácsi

Pápasalamon

Pápateszér

Papkeszi

Pápoc

Papos

Páprád

Parád

Parádsasvár

Parasznya

Pári

Paszab

Pásztori

Pat

Patak

Patalom

Patapoklosi

Patca

Pátka

Patosfa

Pátroha

Patvarc

Pátyod

Pázmánd

Pázmándfalu

Pecöl

Pécsbagota

Pécsdevecser

Pécsely

Pécsudvard

Pellérd

Pély

Penc

Penészlek

Pénzesgyőr

Penyige

Pér

Pere

Perecse

Pereked

Perenye

Peresznye

Pereszteg

Perkáta

Perkupa

Perőcsény

Peterd

Péterhida

Péteri

Pétfürdő

Pethőhenye

Petneháza

Petőfibánya

Petőfiszállás

Petőháza

Petőmihályfa

Petrikeresztúr

Petrivente

Pettend

Piliny

Piliscsév

Pilismarót

Pincehely

Pinkamindszent

Pinnye

Piricse

Pirtó

Piskó

Pitvaros

Pócsa

Pocsaj

Pócspetri

Pogány

Pogányszentpéter

Pókaszepetk

Polány

Porcsalma

Pornóapáti

Poroszló

Porpác

Porrog

Porrogszentkirály

Porrogszentpál

Pórszombat

Porva

Pósfa

Potony

Potyond

Pölöske

Pölöskefő

Pörböly

Pördefölde

Pötréte

Prügy

Pula

Pusztaapáti

Pusztaberki

Pusztacsalád

Pusztacsó

Pusztadobos

Pusztaederics

Pusztafalu

Pusztaföldvár

Pusztahencse

Pusztakovácsi

Pusztamagyaród

Pusztamérges

Pusztamiske

Pusztamonostor

Pusztaottlaka

Pusztaradvány

Pusztaszemes

Pusztaszentlászló

Pusztaszer

Pusztavacs

Pusztavám

Püski

Püspökhatvan

Püspökmolnári

Püspökszilágy

Rábacsanak

Rábacsécsény

Rábagyarmat

Rábahídvég

Rábakecöl

Rábapatona

Rábapaty

Rábapordány

Rábasebes

Rábaszentandrás

Rábaszentmihály

Rábaszentmiklós

Rábatamási

Rábatöttös

Rábcakapi

Ráckeresztúr

Rád

Rádfalva

Rádóckölked

Radostyán

Ragály

Rajka

Rakaca

Rakacaszend

Rákóczibánya

Rákócziújfalu

Ráksi

Ramocsa

Ramocsaháza

Rápolt

Raposka

Rásonysápberencs

Rátka

Rátót

Ravazd

Recsk

Réde

Rédics

Regéc

Regenye

Regöly

Rém

Répáshuta

Répceszemere

Répceszentgyörgy

Répcevis

Resznek

Rétalap

Rétközberencs

Révfülöp

Révleányvár

Rezi

Ricse

Rigács

Rigyác

Rimóc

Rinyabesenyő

Rinyakovácsi

Rinyaszentkirály

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Rohod

Románd

Romhány

Romonya

Rózsafa

Rozsály

Rózsaszentmárton

Röjtökmuzsaj

Rönök

Röszke

Rudolftelep

Rum

Ruzsa

Ságújfalu

Ságvár

Sajóecseg

Sajógalgóc

Sajóhídvég

Sajóivánka

Sajókápolna

Sajókaza

Sajókeresztúr

Sajólád

Sajólászlófalva

Sajómercse

Sajónémeti

Sajóörös

Sajópálfala

Sajópetri

Sajópüspöki

Sajósenye

Sajószöged

Sajóvámos

Sajóvelezd

Sajtoskál

Salföld

Salköveskút

Salomvár

Sály

Sámod

Sámsonháza

Sand

Sántos

Sáp

Sáránd

Sárazsadány

Sáregres

Sárfimizdó

Sárhida

Sárisáp

Sarkadkeresztúr

Sárkeresztes

Sárkeresztúr

Sárkeszi

Sármellék

Sárok

Sárosd

Sárpilis

Sárrétudvari

Sarród

Sárszentágota

Sárszentlőrinc

Sárszentmihály

Sarud

Sáska

Sáta

Sátorhely

Sávoly

Segesd

Selyeb

Semjén

Semjénháza

Sénye

Sényő

Seregélyes

Serényfalva

Sérsekszőlős

Sikátor

Siklósbodony

Siklósnagyfalu

Sima

Simaság

Simonfa

Sióagárd

Siójut

Sirok

Sitke

Sobor

Sokorópátka

Soltszentimre

Sóly

Som

Somberek

Somlójenő

Somlószőlős

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Somodor

Somogyacsa

Somogyapáti

Somogyaracs

Somogyaszaló

Somogybabod

Somogybükkösd

Somogycsicsó

Somogydöröcske

Somogyegres

Somogyfajsz

Somogygeszti

Somogyhárságy

Somogyhatvan

Somogyjád

Somogymeggyes

Somogysámson

Somogysárd

Somogysimonyi

Somogyszentpál

Somogyszil

Somogyszob

Somogytúr

Somogyudvarhely

Somogyvámos

Somogyvár

Somogyviszló

Somogyzsitfa

Somoskőújfalu

Sonkád

Soponya

Sopronhorpács

Sopronkövesd

Sopronnémeti

Sorkifalud

Sorkikápolna

Sormás

Sorokpolány

Sóshartyán

Sóstófalva

Sósvertike

Sótony

Söjtör

Söpte

Söréd

Sukoró

Sumony

Súr

Surd

Sükösd

Sümegcsehi

Sümegprága

Süttő

Szabadbattyán

Szabadegyháza

Szabadhídvég

Szabadi

Szabadkígyós

Szabadszentkirály

Szabás

Szabolcs

Szabolcsbáka

Szabolcsveresmart

Szágy

Szajk

Szajla

Szajol

Szakácsi

Szakadát

Szakáld

Szakály

Szakcs

Szakmár

Szaknyér

Szakoly

Szakony

Szakonyfalu

Szákszend

Szalafő

Szalánta

Szalapa

Szalaszend

Szalatnak

Szálka

Szalkszentmárton

Szalmatercs

Szalonna

Szamosangyalos

Szamosbecs

Szamoskér

Szamossályi

Szamostatárfalva

Szamosújlak

Szamosszeg

Szanda

Szank

Szántód

Szany

Szápár

Szaporca

Szár

Szárász

Szárazd

Szárföld

Szárliget

Szarvasgede

Szarvaskend

Szarvaskő

Szászberek

Szászfa

Szászvár

Szatmárcseke

Szátok

Szatta

Szatymaz

Szava

Szebény

Szécsénke

Szécsényfelfalu

Szécsisziget

Szederkény

Szedres

Szegerdő

Szegi

Szegilong

Szegvár

Székely

Székelyszabar

Székkutas

Szeleste

Szelevény

Szellő

Szemely

Szemenye

Szemere

Szendehely

Szendrőlád

Szenna

Szenta

Szentantalfa

Szentbalázs

Szentbékkálla

Szentborbás

Szentdénes

Szentdomonkos

Szente

Szentegát

Szentgál

Szentgáloskér

Szentgyörgyvár

Szentgyörgyvölgy

Szentimrefalva

Szentistván

Szentistvánbaksa

Szentjakabfa

Szentkatalin

Szentkirály

Szentkirályszabadja

Szentkozmadombja

Szentlászló

Szentliszló

Szentlőrinckáta

Szentmargitfalva

Szentmártonkáta

Szentpéterfa

Szentpéterfölde

Szentpéterszeg

Szentpéterúr

Szenyér

Szepetnek

Szerecseny

Szeremle

Szerep

Szergény

Szigetbecse

Szigetcsép

Szigetszentmárton

Szigetújfalu

Szigliget

Szihalom

Szijártóháza

Szil

Szilágy

Szilaspogony

Szilsárkány

Szilvágy

Szilvás

Szilvásvárad

Szilvásszentmárton

Szin

Szinpetri

Szirák

Szirmabesenyő

Szokolya

Szólád

Szomód

Szomolya

Szomor

Szorgalmatos

Szorosad

Szőc

Szőce

Szögliget

Szőke

Szőkéd

Szőkedencs

Szőlősardó

Szőlősgyörök

Szörény

Szúcs

Szuha

Szuhafő

Szuhakálló

Szuhogy

Szulimán

Szulok

Szurdokpüspöki

Szűcsi

Szügy

Szűr

Tabajd

Tabdi

Táborfalva

Tác

Tagyon

Takácsi

Tákos

Taktabáj

Taktaharkány

Taktakenéz

Taktaszada

Taliándörögd

Tállya

Tanakajd

Táp

Tápióbicske

Tápiógyörgye

Tápióság

Tápiószentmárton

Tápiószőlős

Táplánszentkereszt

Tapsony

Tápszentmiklós

Tar

Tarany

Tarcal

Tard

Tardona

Tardos

Tarhos

Tarján

Tarjánpuszta

Tárkány

Tarnabod

Tarnalelesz

Tarnaméra

Tarnaörs

Tarnaszentmária

Tarnaszentmiklós

Tarnazsadány

Tárnokréti

Tarpa

Tarrós

Táska

Tass

Taszár

Tataháza

Tatárszentgyörgy

Tázlár

Tekenye

Tékes

Teklafalu

Telekes

Telekgerendás

Teleki

Telkibánya

Tengelic

Tengeri

Tengőd

Tenk

Tényő

Tépe

Terem

Terény

Tereske

Teresztenye

Terpes

Tés

Tésa

Tésenfa

Téseny

Teskánd

Tetétlen

Tevel

Tibolddaróc

Tiborszállás

Tihany

Tikos

Tilaj

Timár

Tiszaadony

Tiszaalpár

Tiszabábolna

Tiszabecs

Tiszabercel

Tiszabezdéd

Tiszabő

Tiszabura

Tiszacsécse

Tiszacsermely

Tiszadada

Tiszaderzs

Tiszadob

Tiszadorogma

Tiszaeszlár

Tiszagyenda

Tiszagyulaháza

Tiszaigar

Tiszainoka

Tiszajenő

Tiszakanyár

Tiszakarád

Tiszakerecseny

Tiszakeszi

Tiszakóród

Tiszakürt

Tiszaladány

Tiszamogyorós

Tiszanagyfalu

Tiszanána

Tiszaörs

Tiszapalkonya

Tiszapüspöki

Tiszarád

Tiszaroff

Tiszasas

Tiszasüly

Tiszaszalka

Tiszaszentimre

Tiszaszentmárton

Tiszasziget

Tiszaszőlős

Tiszatardos

Tiszatarján

Tiszatelek

Tiszatenyő

Tiszaug

Tiszavalk

Tiszavárkony

Tiszavid

Tisztaberek

Tivadar

Tóalmás

Tófalu

Tófej

Tófű

Tokod

Tokodaltáró

Tokorcs

Tolcsva

Told

Tolmács

Tolnanémedi

Tomajmonostora

Tomor

Tompaládony

Tordas

Tormafölde

Tormás

Tormásliget

Tornabarakony

Tornakápolna

Tornanádaska

Tornaszentandrás

Tornaszentjakab

Tornyiszentmiklós

Tornyosnémeti

Tornyospálca

Torony

Torvaj

Tószeg

Tótszentgyörgy

Tótszentmárton

Tótszerdahely

Tótújfalu

Tótvázsony

Töltéstava

Tömörd

Tömörkény

Törökkoppány

Törtel

Töttös

Trizs

Tunyogmatolcs

Túristvándi

Túrony

Túrricse

Tuzsér

Türje

Tüskevár

Tyukod

Udvar

Udvari

Ugod

Újbarok

Újcsanálos

Újdombrád

Újhartyán

Újiráz

Újireg

Újkenéz

Újkér

Újlengyel

Újléta

Újlőrincfalva

Újpetre

Újrónafő

Újsolt

Újszalonta

Újszentiván

Újszentmargita

Újszilvás

Újtelek

Újtikos

Újudvar

Újvárfalva

Ukk

Und

Úny

Uppony

Ura

Uraiújfalu

Úrhida

Úri

Úrkút

Uszka

Uszód

Uzsa

Üllés

Vácduka

Vácegres

Váchartyán

Váckisújfalu

Vácszentlászló

Vadna

Vadosfa

Vág

Vágáshuta

Vajdácska

Vajszló

Vajta

Vál

Valkó

Valkonya

Vállaj

Vállus

Vámosatya

Vámoscsalád

Vámosgyörk

Vámosmikola

Vámosoroszi

Vámosújfalu

Vámosszabadi

Váncsod

Vanyarc

Vanyola

Várad

Váralja

Varászló

Váraszó

Várbalog

Varbó

Varbóc

Várda

Várdomb

Várfölde

Varga

Várgesztes

Várkesző

Várong

Városföld

Városlőd

Varsád

Varsány

Várvölgy

Vasad

Vasalja

Vásárosbéc

Vásárosdombó

Vásárosfalu

Vásárosmiske

Vasasszonyfa

Vasboldogasszony

Vasegerszeg

Vashosszúfalu

Vaskeresztes

Vaskút

Vasmegyer

Vaspör

Vassurány

Vaszar

Vászoly

Vasszécseny

Vasszentmihály

Vasszilvágy

Vát

Vatta

Vázsnok

Vécs

Végegyháza

Vejti

Vékény

Vekerd

Velem

Velemér

Velény

Véménd

Vének

Vereb

Verőce

Verpelét

Verseg

Versend

Vértesacsa

Vértesboglár

Vérteskethely

Vértessomló

Vértestolna

Vértesszőlős

Vése

Veszkény

Veszprémfajsz

Veszprémgalsa

Veszprémvarsány

Vezseny

Vid

Vigántpetend

Villánykövesd

Vilmány

Vilonya

Vilyvitány

Vinár

Vindornyafok

Vindornyalak

Vindornyaszőlős

Visnye

Visonta

Viss

Visz

Viszák

Viszló

Visznek

Vitnyéd

Vízvár

Vizslás

Vizsoly

Vokány

Vonyarcvashegy

Vöckönd

Völcsej

Vönöck

Vöröstó

Vörs

Zabar

Zádor

Zádorfalva

Zagyvarékas

Zagyvaszántó

Zajk

Zajta

Zákány

Zákányfalu

Zákányszék

Zala

Zalaapáti

Zalabaksa

Zalabér

Zalaboldogfa

Zalacsány

Zalacséb

Zalaerdőd

Zalagyömörő

Zalahaláp

Zalaháshágy

Zalaigrice

Zalaistvánd

Zalakomár

Zalaköveskút

Zalameggyes

Zalamerenye

Zalasárszeg

Zalaszabar

Zalaszántó

Zalaszegvár

Zalaszentbalázs

Zalaszentgyörgy

Zalaszentiván

Zalaszentjakab

Zalaszentlászló

Zalaszentlőrinc

Zalaszentmárton

Zalaszentmihály

Zalaszombatfa

Zaláta

Zalatárnok

Zalaújlak

Zalavár

Zalavég

Zalkod

Zámoly

Zánka

Zaránk

Závod

Zebecke

Zebegény

Zemplénagárd

Zengővárkony

Zichyújfalu

Zics

Ziliz

Zimány

Zók

Zomba

Zubogy

Zsadány

Zsáka

Zsámbok

Zsana

Zsarolyán

Zsebeháza

Zsédeny

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

Zsennye

Zsira

Zsombó

Zsujta

Zsurk

2. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez

Kizárólag külterületen, tanyás térségben (ahol a település lakosságának több mint 2 százaléka él) megvalósuló fejlesztésekre jogosult települések

Abony

Adony

Albertirsa

Bábolna

Bácsalmás

Badacsonytomaj

Baja

Balatonlelle

Balkány

Bátaszék

Békés

Békéscsaba

Bicske

Bonyhád

Cegléd

Csongrád

Dabas

Debrecen

Demecser

Devecser

Dunaföldvár

Edelény

Enying

Ercsi

Füzesabony

Gárdony

Gyomaendrőd

Gyula

Hajdúböszörmény

Hajdúdorog

Hajdúnánás

Hajdúsámson

Harkány

Herend

Heves

Hódmezővásárhely

Izsák

Jánoshalma

Jánossomorja

Jászberény

Jászfényszaru

Kaba

Kaposvár

Karcag

Kecel

Kecskemét

Kenderes

Kerekegyháza

Keszthely

Kisbér

Kiskőrös

Kiskunfélegyháza

Kiskunhalas

Kiskunmajsa

Kistelek

Komádi

Komló

Kozármisleny

Kunszentmárton

Kunszentmiklós

Lajosmizse

Lengyeltóti

Martonvásár

Mátészalka

Mezőberény

Mezőhegyes

Mezőkovácsháza

Mezőtúr

Miskolc

Mohács

Monor

Mór

Mórahalom

Nagyhalász

Nagykálló

Nagykáta

Nagykőrös

Nagymaros

Nyékládháza

Nyíradony

Nyíregyháza

Nyírlugos

Nyírtelek

Orosháza

Oroszlány

Örkény

Pápa

Pécsvárad

Pilis

Polgárdi

Pusztaszabolcs

Ráckeve

Sándorfalva

Sárbogárd

Sárospatak

Sásd

Sátoraljaújhely

Siklós

Solt

Soltvadkert

Sülysáp

Sümeg

Szabadszállás

Szarvas

Szeghalom

Szekszárd

Szentes

Szentlőrinc

Szigetvár

Tamási

Tapolca

Tata

Tét

Tiszacsege

Tiszakécske

Tompa

Túrkeve

Újfehértó

Vámospércs

Vasvár

Zalaegerszeg

Zalakaros

Zalalövő

3. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez

A biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő eszközök, berendezések és műszaki paraméterek

Általános elvárások:

–    Kizárólag a gépjárműkatalógusban feltüntetett gépkocsik szerezhetők be.

–    A beszerzett gépjárművek garancia idő alatti és azon túli javítását és karbantartását az adott gyártmány és típus javítására a gyártó vagy megbízottja által auditált márka szakszervizben kell elvégeztetni (az ajánlati ár tartalmazza a garanciális javítások költségét, nem tartalmazza azonban a garancia idő alatt felmerülő kötelező karbantartások, valamint a kopó alkatrészek cseréjének anyag és munkadíját).

–    A garancia idő alatti és azon túli javítások és karbantartások során eredeti gyári alkatrészeket kell felhasználni.

–    A javítások és karbantartások során a gyártómű által előírt normaidőket és technológiai folyamatokat kell alkalmazni.

–    Az üzemanyag fogyasztási, valamint széndioxid kibocsátási értékek esetében a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott típusbizonyítványban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

1. Személyszállító személygépkocsik:

Főbb műszaki jellemzők, követelmények:

·    Hosszúság: nagyobb, mint 3800 mm

·    Tengelytáv: nagyobb, mint 2400 mm

·    Magasság: kisebb vagy egyenlő, mint 1570 mm

·    Szállítható személyek száma: 5

·    Karosszéria-kivitel: 5 ajtós

·    Csomagtér: nagyobb, mint 200 liter

·    Váltó: manuális

·    Teljesítmény: nagyobb, mint 60 kW

·    Euro 5 vagy annál korszerűbb motor

·    Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 6 l/100 km

·    Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 145 g/km

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:

·    Ködlámpa első

·    Ködlámpa hátsó

·    Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)

·    Blokkolásgátló

·    Menetstabilizáló rendszer

·    Elektronikus fékerőelosztó

·    Vezető és utas oldali első légzsák

·    Oldallégzsák elöl

·    Függöny(fej)légzsák elöl és hátul

·    Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez

·    Állítható fejtámlák valamennyi üléshez

·    Audio berendezés

·    Központi zár

·    Pollenszűrő

·    Belső levegőkeringtetés

·    Légkondicionáló berendezés

·    Elektromos ablakemelők elöl

·    Szervokormány

·    Állítható magasságú fényszóró

·    Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök

·    Állítható magasságú vezetőülés

·    Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop

·    Osztottan dönthető hátsó üléstámla

·    Zárható üzemanyagtöltő nyílás

·    Indításgátló

2. Összkerék meghajtású személygépjárművek:

2.1. Terepjáró személygépjárművek I. összkerék meghajtással:

2.2. Terepjáró személygépjárművek II. összkerék meghajtással:

2.3. Egyterű személygépjárművek összkerék meghajtással

2.1. Terepjáró személygépjárművek I. összkerék meghajtással:

Főbb műszaki jellemzők, követelmények:

·    Magasság nagyobb, mint 1570 mm

·    Első terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 19 fok

·    Hátsó terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 24 fok

·    Szabad hasmagasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 180 mm

·    Megengedett össztömeg kisebb vagy egyenlő, mint 2500 kg

·    Szállítható személyek száma: 5

·    Váltó: manuális

·    Hajtás: összkerék (4WD)

·    Teljesítmény: nagyobb, mint 80 kW

·    Euro 5 vagy annál korszerűbb motor

·    Üzemanyag fogyasztás vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km

·    Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb, mint 230 g/km

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:

·    Ködlámpa első

·    Ködlámpa hátsó

·    Fényszórómosó berendezés

·    Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)

·    Blokkolásgátló

·    Menetstabilizáló rendszer

·    Vezető és utas oldali első légzsák

·    Oldallégzsák elöl

·    Függöny(fej)légzsák elöl és hátul

·    Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két üléshez magasság állítással

·    Állítható fejtámlák valamennyi üléshez

·    Audio berendezés

·    Központi zár

·    Pollenszűrő

·    Belső levegőkeringtetés

·    Légkondicionáló berendezés

·    Elektromos ablakemelő elöl

·    Szervokormány

·    Állítható magasságú fényszóró

·    Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök

·    Állítható magasságú vezetőülés

·    Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop

·    Osztottan dönthető hátsó üléstámla

·    Zárható üzemanyagtöltő nyílás

2.2. Terepjáró személygépjárművek II. összkerék meghajtással:

Főbb műszaki jellemzők, követelmények:

·    Magasság nagyobb, mint 1570 mm

·    Első terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 29 fok

·    Hátsó terepszög: nagyobb vagy egyenlő, mint 36 fok

·    Szabad hasmagasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 200 mm

·    Gázlómélység: nagyobb vagy egyenlő, mint 400 mm

·    Megengedett össztömeg kisebb vagy egyenlő, mint 2500 kg

·    Szállítható személyek száma: nagyobb vagy egyenlő, mint 4

·    Váltó: manuális

·    Hajtás: összkerék (4WD)

·    Teljesítmény: nagyobb, mint 75 kW

·    Euro 5 vagy annál korszerűbb motor

·    Üzemanyag fogyasztás vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km

·    Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb, mint 230 g/km

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:

·    Ködlámpa hátsó

·    Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)

·    Blokkolásgátló

·    Menetstabilizáló rendszer

·    Vezető és utas oldali első légzsák

·    Oldallégzsák elöl

·    Függöny(fej)légzsák legalább az első üléssorhoz

·    Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két üléshez magasság állítással

·    Fejtámlák valamennyi üléshez

·    Audio berendezés

·    Központi zár

·    Pollenszűrő

·    Belső levegőkeringtetés

·    Légkondicionáló berendezés

·    Elektromos ablakemelő elöl

·    Szervokormány

·    Állítható magasságú fényszóró

·    Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök

·    Állítható magasságú vezetőülés

·    Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop

·    Osztottan dönthető hátsó üléstámla

·    Zárható üzemanyagtöltő nyílás

2.3. Egyterű személygépjárművek összkerék meghajtással:

Főbb műszaki jellemzők, követelmények:

·    Magasság nagyobb, mint 1570 mm

·    Csomagtér térfogat: nagyobb vagy egyenlő, mint 400 liter

·    Szabad hasmagasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 165 mm

·    Megengedett össztömeg kisebb vagy egyenlő, mint 2500 kg

·    Szállítható személyek száma: 5

·    Váltó: manuális

·    Hajtás: összkerék (4WD)

·    Teljesítmény: nagyobb, mint 80 kW

·    Euro 5 vagy annál korszerűbb motor

·    Üzemanyag fogyasztás vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km

·    Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb, mint 230 g/km

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:

·    Ködlámpa első

·    Ködlámpa hátsó

·    Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)

·    Blokkolásgátló

·    Menetstabilizáló rendszer

·    Vezető és utas oldali első légzsák

·    Oldallégzsák elöl

·    Függöny(fej)légzsák elől és hátul

·    Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés

·    Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két üléshez magasság állítással

·    Állítható fejtámlák valamennyi üléshez

·    Audio berendezés

·    Központi zár

·    Pollenszűrő

·    Belső levegőkeringtetés

·    Légkondicionáló berendezés

·    Elektromos ablakemelő elöl

·    Szervokormány

·    Állítható magasságú fényszóró

·    Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök

·    Állítható magasságú vezető és utasülés

·    Állítható magasságú vagy mélységű kormányoszlop

·    Osztottan dönthető hátsó üléstámla

·    Zárható üzemanyagtöltő nyílás

3. Mikrobuszok:

Főbb műszaki jellemzők, követelmények:

·    B kategóriás jogosítvánnyal vezethető

·    Hosszúság: nagyobb, mint 4600 mm

·    Magasság: nagyobb vagy egyenlő, mint 1800 mm

·    Tengelytáv: nagyobb, mint 2900 mm

·    Szállítható személyek száma: 8–9 fő.

·    Ülések száma: a gépkocsi rendelhető legyen 8 üléssel és 9 üléssel is (kizárólag 8 üléssel rendelhető gépkocsi nem megfelelő). A 8 és 9 üléssel rendelkező gépjárműveket és azok ajánlati árát egyaránt fel kell tüntetni a gépjármű katalógusban.

·    Hajtás: kétkerék (2WD). A megajánlott típus rendelhető legyen összkerék (4WD) meghajtással is. Mindkét (2WD és 4WD) meghajtással rendelkező gépjárművet és azok ajánlati árát fel kell tüntetni a gépjármű katalógusban.

·    Ajtók száma: 4 vagy 5

·    Váltó: manuális

·    Teljesítmény: nagyobb, mint 60 kW

·    Euro 5 vagy annál korszerűbb motor

·    Üzemanyag fogyasztás: vegyes fogyasztás kisebb vagy egyenlő, mint 9 l/100 km

·    Széndioxid-emisszió: vegyes CO2 kibocsátás kisebb vagy egyenlő, mint 230 g/km

·    Csomagtér mérete: a hátsó ülések alaphelyzetében (hátratolt állapotban) az üléstámla magasságáig mért csomagterének térfogata rövid tengelytáv esetén nagyobb, mint 0,8 m3, hosszú tengelytáv esetén nagyobb, mint 1,3 m3

Felszereltségi elemekre vonatkozó elvárások, alapkövetelmények:

·    Ködlámpa első

·    Ködlámpa hátsó

·    Fűthető hátsó szélvédő (páramentesítő)

·    Blokkolásgátló

·    Menetstabilizáló rendszer

·    Kipörgésgátló

·    Vezető és utas oldali első légzsák

·    Oldallégzsákok legalább az első üléssorhoz

·    Függöny(fej)légzsákok legalább az első üléssorhoz

·    Gumiabroncs légnyomás ellenőrzés

·    Hárompontos automatikus biztonsági öv valamennyi üléshez, első két szélső üléshez magasság állítással

·    Állítható fejtámla valamennyi üléshez

·    Audio berendezés

·    Központi zár

·    Pollenszűrő

·    Belső levegőkeringtetés

·    Légkondicionáló berendezés hővédő üvegezéssel, elől-hátul klíma, levegő befúvóval minden üléssorhoz

·    Elektromos ablakemelő elöl

·    Szervokormány

·    Állítható magasságú fényszóró

·    Fűthető, motoros állítású külső visszapillantó tükrök

·    Állítható magasságú vezetőülés

·    Állítható magasságú és mélységű kormányoszlop

·    Zárható üzemanyagtöltő nyílás

·    Indításgátló

·    Teljes értékű pótkerék

További elvárt felszerelések:

–    legalább 2 darab Isofix gyerekülés rögzítési pont

–    3 darab biztonsági gyerekülés vagy ülésmagasító

–    kerekesszék rögzítési lehetőség (opcionálisan kérjük megadni)

–    oldalsó fellépő (elektromos mozgatású, műszerfalon visszajelzéssel)

–    vonóhorog

–    4 darab téli gumiabroncs, hólánc

–    porral oltó

–    telefon kihangosító Bluetooth, rádió

Egyéb követelmények:

·    A katalógusba csak új személygépkocsik kerülhetnek be. E tekintetben új személygépkocsinak minősül az a gépjármű, amely forgalomba helyezve sem Magyarországon, sem pedig külföldön nem volt, bemutató, illetve próbajárműként nem használták.

·    A személygépkocsik átadása forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva kell történjen.

·    A forintban megadott áraknak tartalmazniuk kell a beszerzéssel összefüggő valamennyi adót, illetéket
(az ÁFA, a vagyonszerzési illeték és a kötelező biztosítás kivételével) és a forgalomba helyezéssel kapcsolatos minden fizetési kötelezettséget.

·    A személygépkocsikhoz biztosítani kell legalább a vonatkozó jogszabályokban előírt garanciális és alkatrészellátási kötelezettséget.

·    A személygépkocsik teljes körű garanciális és garancián túli javítását és karbantartását régiónként legalább egy az adott gyártmány és típus javítására a gyártómű vagy megbízottja által auditált, márka szakszervizben biztosítani kell. A régió Magyarország következő hét tervezési- statisztikai régióját jelenti:

    Régiók    Megyék

    Nyugat-Dunántúl    Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala

    Közép-Dunántúl    Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém

    Dél-Dunántúl    Baranya, Somogy, Tolna

    Közép-Magyarország    Pest, Budapest főváros

    Dél-Alföld    Bács-Kiskun, Békés, Csongrád

    Észak-Alföld    Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg

    Észak-Magyarország    Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád

·    A személygépkocsik esetében 24 órás magyarországi mobil szervizszolgáltatást is biztosítani kell.

·    A személygépkocsinak meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló, többször módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott – a szállítás tervezett időpontjában hatályos – követelményeknek.

·    A személygépkocsi rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott érvényes típusbizonyítvánnyal.

·    A személygépkocsi rendelkezzen magyar nyelvű kezelési utasítással.

·    A gyártómű rendelkezzen a gyártás helyén honos – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – minőségbiztosítási rendszerrel.

·    A megajánlott gépjárművekre 3 évig, vagy 100 000 km-ig (ami előbb teljesül) teljes körű garanciát kell biztosítani.

·    A gépjárművek fődarabjai, a motor, a sebességváltó és a hajtáslánc a gyártómű által beépítettnek kell lennie. A gyártómű által beépítettnek tekintendő az az elem, amelyet a gépjárművet előállító gyártóműnél a gyártósoron építettek be.

4. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez

A többfunkciós szolgáltató központ, a hatósági engedéllyel rendelkező állatmenhelyek kialakítása, fejlesztése, valamint a kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések esetén elszámolható kiadások

I.     A megvalósulási helyszín kialakítása (épület külső és belső felújítása, bővítése, korszerűsítése)

1.    épület és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;

2.    az 1. pontban foglalt fejlesztéssel érintett épülethez kapcsolódó, önállóan nem támogatható kiadások:

a)    külső nyílászáróinak cseréje, beépítése;

b)    épület szigetelése;

c)    épületek akadálymentesítése;

d)    fenntartható, környezetbarát, megújuló energiaforrásokat felhasználó gépek és berendezések kiépítése, korszerűsítése (meleg víz, fűtés és elektromos áram előállítása céljából);

e)    vagyonvédelmi elektronikai és hűtőberendezések, rendszer kiépítése, korszerűsítése;

3.    a megvalósulási helyszín környezetének kialakítása kapcsán önállóan nem, kizárólag az 1. pontban foglaltakkal együtt támogatható kiadások:

a)    használati térelemek beszerzése* (például pad, asztal, hulladékgyűjtő és -tároló);

b)    látvány térelemek beszerzése** (például favédőrácsok, virágtartók, díszkutak, információs táblák, kültéri órák, zászlótartók, kandeláberek);

c)    fásszárú, lágyszárú növények beszerzése és telepítése, parkosítás;

d)    meglévő és új parkok beépített öntözőrendszerének kiépítése;

e)    játszótéri eszközök (homokozó kialakítása, tornaeszközök, hinta) beszerzése.

II.     A megvalósulási helyszín kialakításához kapcsolódó, földrészleten belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések:

a)    tereprendezéshez kapcsolódó építési munkák;

b)    szelektív hulladékgyűjtők és -tárolók kiépítése;

c)    vonalas létesítmény kiépítése, fejlesztése;

d)    a belső út, sétány, parkolóhelyek, tárolóhelyek és kerítés kiépítése, felújítása.

* használati térelem: azon rögzített utcabútor, amelynek rendeltetésszerű használata során fizikai kapcsolat jön létre
a használóval, és amelynek célja nem kizárólag vizuális élmény nyújtása.

** látvány térelem: olyan kültéri térelem, amely hozzájárul a településkép fejlesztéséhez, fejlődéséhez, és vizuális
élményt nyújt.

5. melléklet a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelethez

A megvalósulási helyszín részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó elszámolható eszközök

I.    Konyhai eszközök:

    1.    1 db hűtőszekrény,

    2.    1 db tűzhely,

    3.    konyhabútor,

    4.    1-1 db konyhai eszköz (kávéfőző, teafőző, vízforraló, mikrohullámú sütő, melegszendvics-sütő),

    5.    konyhai edények, tányérok, poharak, evőeszközök.

II.    Elektronikai eszközök:

     1.    1 db rádió

     2.    hangosító eszközök (erősítő, keverőpult, hangfalak),

     3.    műholdas internetkapcsolathoz szükséges eszközök,

     4.    1 db videokamera,

     5.    legfeljebb 6 db számítógép-munkaállomás,

     6.    hálózati kapcsolatot biztosító eszközök: router (útválasztó), vezeték nélküli funkciókkal, a gépek számához méretezett teljesítménnyel, switch (hálózati elosztó) a további gépek csatlakoztatásához,

     7.    1 db IP telefonálásra alkalmas eszköz (router vagy telefonkészülék),

     8.    szünetmentes tápegység, tápegységek*,

     9.    1 db fekete-fehér vagy színes lézernyomtató, lapolvasó (legalább 300 dpi felbontással, legfeljebb 5–10 sec lapolvasási sebességgel, magyar nyelvű szoftverrel, kép állomány, illetve PDF formátumú mentési lehetőséggel, valamint optikai karakterfelismerő modullal), fax, illetve fénymásoló, vagy ezen eszközöket helyettesítő 1 db multifunkcionális készülék,

    10.    1 db CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó,

    11.    1 db televízió,

    12.    1 db diktafon,

    13.    1 db házimozi rendszer,

    14.    1 db hordozható telefonkészülék

    15.    1 db projektor (legalább 1024 x 768 felbontással, min. 2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt),

    16.    1 db digitális fényképező,

    17.    vezeték (hálózatba kötéshez)*,

    18.    szoftverek – kivéve a 7. § (2) bekezdésben meghatározott könyvtári szolgáltatáshoz kapcsolódó integrált szoftver.

III.    Szolgáltatások biztosításához szükséges eszközök:

     1.    1 db beltéri színpad,

     2.    színpadvilágítás,

     3.    színházi függöny,

     4.    paraván, mobil kiállítási installációs eszközök,

     5.    1 db pingpongasztal,

    6.    legfeljebb 4 db pingpongütő, legfeljebb 10 db labda,

    7.    1 db csocsóasztal,

     8.    1 db billiárdasztal, ütők, golyók,

     9.    1 db darts tábla, darts dobók,

    10.    1 db flipchart tábla,

    11.    1 db vetítővászon,

    12.    asztalok (számítógépes, olvasó),

    13.    székek,

    14.    polcrendszerek,

    15.    egyéb bútorok,

    16.    olvasó lámpák,

    17.    zárható iratszekrény,

    18.    irodaszékek,

    19.    pelenkázóasztal,

    20.    információs pult.

IV.    Egyéb berendezési tárgyak, eszközök:

    1.    légkondicionáló, ventillátorok,

    2.    takarítóeszközök (1 db porszívó, 1 db takarítógép),

    3.    szőnyegek, terítők, függönyök,

    4.    függönykarnisok,

    5.    belső és külső hirdetőtáblák,

    6.    kanapék, fotelek,

    7.    polcok, polcos szekrények,

    8.    szekrények,

    9.    térelválasztó bútorok,

    10.    ruhatároló fogasok,

    11.    poroltók,

    12.    állólámpák.

* Maximum a munkaállomások számának megfelelő számú eszköz szerezhető be.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!