nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről
2014-01-02
2014-09-04
2
Jogszabály

501/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet

a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről

A Kormány a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 5. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. § tekintetében az Alaptörvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

1. A tankönyvellátásban közreműködők kijelölése

1. § A Kormány a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvényben (a továbbiakban: Ntt.) foglalt feladatok ellátására

a) állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szervként az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet (a továbbiakban: Intézet),

b) könyvtárellátóként a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Könyvtárellátó),

c) az Ntt. 1. § (4) bekezdésében meghatározott testületként a Nemzeti Tankönyvtanácsot (a továbbiakban: Tanács)

jelöli ki.

2. A Tanács

2. § (1) A Tanács a nemzeti köznevelés tankönyvfejlesztése és tankönyvellátása minőségének értékelésére létrehozott független, országos testület.

(2) A Tanácsnak tizenhárom tagja van. A Tanácsba

a) hat tagot az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),

b) egy tagot az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter,

c) egy tagot a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter,

d) egy tagot a Magyar Tudományos Akadémia,

e) egy tagot a Magyar Művészeti Akadémia,

f) egy tagot a Magyar Rektori Konferencia,

g) egy tagot a Nemzeti Pedagógus Kar és

h) egy tagot az Országos Nemzetiségi Tanács

delegál.

(3) A Tanács a tagjai közül megválasztja az elnökét és más tisztségviselőit, valamint meghatározza a működésének rendjét. A Tanács elnökét a miniszter ötéves időtartamra bízza meg.

(4) A Tanács titkársági feladatait az Oktatási Hivatal látja el. A Tanács a feladatainak ellátásához szakértőt vehet igénybe. A Tanács működésével kapcsolatos költségeket a miniszter által vezetett minisztérium költségvetésében elkülönítetten kell megtervezni.

3. § (1) A Tanács

a) figyelemmel kíséri a nemzeti köznevelés tartalmi tantervi fejlesztési folyamatait,

b) rendszeresen elemzi az iskolák új és használt tankönyvekkel, pedagógus-kézikönyvekkel történő ellátásának helyzetét,

c) nyomon követi a tankönyvjegyzék alapján az iskolák számára rendelkezésre álló tankönyvkínálatot,

d) az a)–c) pont alapján szerzett tapasztalatok figyelembevételével éves tankönyvfejlesztési tervet készít, valamint

e) jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik a tankönyvvé nyilvánítási eljárásban.

(2) A Tanács felhívására az Intézet és a köznevelés tankönyvellátásában érintett tankönyvkiadó a tárgyévet követő évben kezdődő tanévre vonatkozó – tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv-fejlesztési – javaslatát január 15-ig küldhetik meg a Tanács részére.

(3) A Tanács a (2) bekezdés szerinti javaslatok figyelembevételével elkészíti az éves tankönyvfejlesztési, pedagóguskézikönyv-fejlesztési tervet, amelyet március 1-jéig jóváhagyásra megküld a miniszter részére.

4. § A Tanácsnak nem lehet tagja az,

a) aki az Intézettel, a Könyvtárellátóval vagy az Oktatási Hivatallal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,

b) aki a tankönyvkiadással, -terjesztéssel foglalkozó természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságának vezetője, munkavállalója, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozója,

c) aki a b) pontban meghatározott szervezetben tagsági jogokat megtestesítő vagyoni joggal rendelkezik, vagy részt vesz a szervezet ügyvezetésében, felügyelő bizottságában,vagy

d) akinek a jogaira vagy kötelezettségeire a döntés kihatással lehet, illetve az, akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható.

3. A Könyvtárellátó, a tankönyvellátási szerződés

5. § (1) A Könyvtárellátó az Ntt. 2. § (2) bekezdésében meghatározott feladatai ellátása céljából megállapodást köthet tankönyvforgalmazóval a tankönyveknek az iskolákhoz történő eljuttatására, és

a) a nemzetiségi oktatás,

b) a két tanítási nyelvű oktatás,

c) a sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató

iskolák tankönyvellátásának biztosítására.

(2) A tankönyvellátás feladatainak végrehajtásában – a Könyvtárellátóval kötött megállapodás alapján – közreműködhet más tankönyvkiadó és tankönyvforgalmazó, vagy egyéb teljesítési segéd. Az iskolai tankönyvellátás tárgyában szerződés csak a 6. § (1) bekezdése szerinti felek között köthető (a továbbiakban: tankönyvellátási szerződés).

6. § (1) A tankönyvellátási szerződés – a 8. §-ban foglalt kivétellel – a Könyvtárellátó és az Ntt.-ben meghatározott iskola – az állami intézményfenntartó központ fenntartásában álló iskola esetén az állami intézményfenntartó központ – között jön létre.

(2) A tankönyvellátási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) az iskola nevét, székhelyét, OM azonosító számát, a Könyvtárellátó azonosító adatait (név, cím, székhely, adószám, pénzforgalmi számlaszám, képviselő neve),

b) az iskolai tankönyvellátás keretében értékesített tankönyvek adatait,

c) azt a tanévet (tanéveket), amelyre a szerződés szól,

d) az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyét, az iskolai közreműködés kereteit,

e) annak a személynek a nevét, aki a Könyvtárellátó, illetve az iskola részéről a tankönyvellátás végrehajtásáért felel (a továbbiakban: iskolai tankönyvfelelős), valamint

f) az előzetes megállapodást az iskola legalacsonyabb évfolyamára belépő tanulók ellátására.

(3) A tankönyvellátási szerződés keretei között a tanulók Ntt. 3. § (12) és (13) bekezdése szerinti személyes adatai kezelhetők.

(4) Az e §-ban foglalt rendelkezések megsértésével kötött tankönyvellátási szerződés semmis.

7. § (1) Ha az iskola vagy fenntartója a tankönyvek megvásárlásához pénzbeli támogatást (a továbbiakban: tankönyvtámogatás) biztosít a tanuló részére, az erről szóló értesítést az iskola útján megküldi a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek és a Könyvtárellátónak. Az iskola vagy fenntartója által nyújtott támogatással megvásárolt tankönyv – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a tanuló tulajdonába kerül.

(2) A tankönyvtámogatás összegét az iskola – az állami intézményfenntartó központ által fenntartott iskola esetén az állami intézményfenntartó központ – a Könyvtárellátónak utalja át.

(3) A tankönyvtámogatás összegéről a tanuló, illetve a szülő nevére szóló számla nem állítható ki.

8. § (1) A vak és gyengénlátó tanulókat nevelő-oktató iskola igazgatója az iskolai tankönyvellátást vagy annak egy részét a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) közreműködésével is megszervezheti. Ha az iskola a Szövetség közreműködését kéri az iskolai tankönyvellátás megszervezéséhez, a tankönyvrendelést a Szövetségnek kell megküldeni.

(2) A Szövetség az általa megküldött tankönyvekért kizárólag az előállítással összefüggő költségei – általános forgalmi adóval megnövelt – összegének a megtérítésére tarthat igényt az iskolával szemben.

(3) A tankönyv kiadója jogosult ellenőrizni, hogy a Szövetség részére megküldött tankönyvet kizárólag a vak és gyengénlátó tanulók iskolai tankönyvellátására – beleértve az iskolai könyvtári ellátást is – használták-e fel.

4. A szakképzésért, a szakképesítésért felelős miniszter tankönyvellátással kapcsolatos feladatai

9. § (1) A szakképesítésért felelős miniszter a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti szakképző iskolában folytatott szakképzési feladatokhoz az ágazatába tartozó szakképesítések tekintetében – költségvetésének terhére – kidolgoztatja a szakképzési tantárgyak tankönyveit.

(2) A szakképesítésért felelős miniszter, vagy megbízásából az általa irányított vagy felügyelt költségvetési szerv a szakképzési tankönyvekkel történő tankönyvellátás biztosítása céljából

a) nyilvános pályázatot írhat ki szakképzési tankönyv megírására, tankönyvkiadás támogatására, illetve

b) megállapodást köthet az Intézettel – az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter esetében a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézettel – a szakképzési tankönyv előállítására.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

11. § E rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében foglaltakat a 2014. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tankönyvfejlesztési javaslatot 2014. július 31-ig kell a Tanács,

b) 3. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tankönyvfejlesztésre vonatkozó tervet 2014. szeptember 15-ig kell a miniszter

részére megküldeni.

12. §1

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!