nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a kormányablakokról
2017-01-01
2017-03-31
28
Jogszabály

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a kormányablakokról

A Kormány

az 1–2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában és 21/A. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3–14. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. § tekintetében a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv kijelölése tárgyában a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése tárgyában a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25–26. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 30. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 175. § (2) bekezdés b)–c), g) pontjában, 175. § (3) bekezdés a)–b), d)–g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 31. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (3) bekezdésében és 175. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 32. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (1) bekezdés b) pontjában, 175. § (2) bekezdés a)–f) pontjában, valamint a 175. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 33. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 34. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A kormányablak illetékessége és szakmai irányítása

1. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) a járási (fővárosi kerületi) hivatalokban (a továbbiakban: járási hivatal) integrált ügyfélszolgálatot (a továbbiakban: kormányablak) működtet.

(2) A kormányablak a 3–8. § szerinti eljárások során – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – országos illetékességgel jár el.

(3)1 Az 1. melléklet 1., 3., 4. és 5. pontjában meghatározott – az elveszett, a megsemmisült, eltulajdonított vagy megrongálódott személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány pótlása, illetve cseréje kivételével – a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kapcsolatos ügyekben az a kormányablak jár el, amelynek területén az ügyfél lakcíme található.

(4)2 Hivatalból indult eljárásra az a kormányablak az illetékes, amelyet működtető járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi területén több kormányablak is működik, az eljárásra a járási hivatal által a járási hivatal törzshivatala ügyrendjében meghatározott kormányablak az illetékes.

1/A. §3 (1) A járási hivatalok települési ügysegédei (a továbbiakban: ügysegéd) – kormányrendeletben meghatározott feladataik mellett – közreműködnek az e §-ban foglaltak szerint a kormányablak feladatai ellátásában.

(2) Az ügysegéd ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügyfélszolgálattól lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszínen és időpontban biztosít az ügyfelek számára.

(3) Az ügysegéd a 3–5. és 8. mellékletben felsorolt ügykörök, illetve szolgáltatások közül a (2) bekezdés szerinti tájékoztatásban közzétett ügyintézési, illetve kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja. A szolgáltatás kiterjed a kormányhivatalok irányításáért felelős miniszter által utasításban meghatározott ügykörökre.

(4)4 Az ügysegéd a járási hivatal vezetőjének döntése alapján egyes ügykörök intézését előzetes időpontfoglaláshoz kötheti. Az erre vonatkozó információkat az ügyintézéssel kapcsolatos (2) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell.

2. § (1)5 Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ügyek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § f)–i) pontjában meghatározott hatásköröket a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 3–4. §-ában meghatározott szerv gyakorolja.

(2)6 A kormányablakok működésének szakmai irányítását a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – az informatikai vonatkozású kérdéskörökben az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével – látja el.

(3)7 A miniszter szakmai irányítást gyakorol a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenysége felett, amelynek keretében ellátja az ügyfélszolgálati működés fejlesztésére, elemzésére és monitoringjára vonatkozó feladatokat.

(4)8

2. Ügykörszintek és a kormányablak eljárásának szabályai

3. § (1) A kormányablak az 1. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el. Az 1. mellékletben meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott ügy akkor tekinthető azonnal intézhetőnek, amikor az ügyfél az azonnali elintézéshez szükséges valamennyi jogszabályi feltételt a kérelem benyújtásakor biztosítja.

4. § A kormányablak a 2. mellékletben meghatározott ügyekben kizárólagos hatáskörben vagy az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság helyett jár el, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül.

5. § (1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 3. mellékletben meghatározott beadványok, amelyeket a kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz továbbít.

(2) Amennyiben a beadvány hiányos, a kormányablak tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról, és amennyiben a hiányok jellege lehetővé teszi, biztosítja az azonnali javítás vagy pótlás lehetőségét. Az ügyfél kérésére a kormányablak a beadványt a hiányoktól függetlenül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz.

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását – ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság által kiadott hiánypótlási felhívás teljesítését is – a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(5) A kormányablak az (1)–(3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az azokról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges. A kormányablak – amennyiben jogszabály úgy rendelkezik – a benyújtott beadványt papír alapon is továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnak.

(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az eljárás megindítására irányuló kérelmen kívüli egyéb, az ügyfél által benyújtott kérelem tekintetében is, amennyiben az a 3. mellékletben felsorolt ügyek valamelyikében indult hatósági eljáráshoz kapcsolódik.

(7) A kormányablak a 3. melléklet szerinti beadványokkal kapcsolatos eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)–d) pontja nem alkalmazható.

6. § (1) A kormányablak az 1–3. melléklet szerinti ügyekben a 3–5. §-ban meghatározottak mellett az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint szükség esetén segítséget nyújt az ügyfélnek a beadvány kitöltésében.

(2) A kormányablak a 4. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

7. § A kormányablak hatósági szolgáltatásként – ahol ennek technikai feltételei adottak – az 5. mellékletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.

8. §9 (1) A kormányablak hivatalból jár el a 6. mellékletben meghatározott ügytípusok és intézkedések kapcsán.

(2) A kormányablak a 8. mellékletben meghatározott ügyekben az ügyfél kérésére részletes tájékoztatást nyújt az ügyfél által kezdeményezett egyedi eljárás nyilvántartásból megismerhető ügyintézési állapotáról.

9. § (1) A kormányablak a 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2) A kormányablak a 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.

(3)10 Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó közokiratnak minősülő iratokról, vagy a kormányhivatal iratkezelési szabályzatában e rendelkezés szerinti eljárás alkalmazására kijelölt iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a másolat eredeti papír alapú iratát visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

(4) Az 1. és 2. melléklet szerinti ügykörökben a papír alapú iratok tárolásáról, illetve a 3. melléklet szerinti ügykörökben azon papír alapú iratok tárolásáról, amelyekről az eljáró hatósághoz csak a hiteles elektronikus másolat került továbbításra, az a kormányhivatal gondoskodik, amelyhez tartozó kormányablakban keletkezett vagy átvételre került az irat. A tárolás piaci szolgáltatás igénybevételével is biztosítható.

(4a)11 A kormányhivatal iratkezelési szabályzatában a (3) bekezdés szerinti eljárás alkalmazhatóságát csak az irathoz kapcsolódó eljárás tekintetében illetékes szakmai irányító miniszter egyetértésével írhatja elő.

(4b)12 Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(5)13 A kormányablak 3–8. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a kormányablakok technikai feltételeit meghatározó miniszteri rendeletben megfogalmazott követelmények és feltételek szerint az informatikai üzemeltetési és szolgáltatói feladatok ellátását az e-közigazgatásért felelős miniszter biztosítja, és ezen feladatok ellátása érdekében bevonja a fővárosi és megyei kormányhivatalokat, és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t.

9/A. §14 (1) A telefonon történő tájékoztatás elsődlegesen a kormányzati telefonos ügyfélszolgálat útján történik. A kormányablaknál a személyes kiszolgálás elsőbbséget élvez a telefonos tájékoztatással szemben.

(2) A kormányablak a telefonos kapcsolatnál az ügyfelet nem azonosítja, így telefonon keresztül ügyintézést vagy személyes adatok kezelését érintő tájékoztatást nem nyújt.

10. § A 3. és 4. mellékletben foglalt ügykörök tekintetében a kormányablak kezdeményezésére az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság köteles a kormányablakkal együttműködni, és a kormányablak részére az e rendeletben foglalt feladatainak ellátásához szükséges mértékben a felvilágosítást haladéktalanul megadni a feladatellátás jogszabályszerűsége, az ügyféli jogok gyakorlásának előmozdítása érdekében.

11. § (1) A kormányablak a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti állam által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatások, valamint a Ket. 168/A–168/B. § szerinti ügyfél-regisztrációs eljárás szerveként jár el.

(2) A kormányablaknál megtehetők a Ket. 162. §-a szerinti ügyintézési rendelkezések.

11/A. §15 Az illeték eljárás megindítását megelőzően történő megfizetésénél az átutalásban a következő adatokat kell szerepeltetni:

a) a kérelemben szereplő ügyfél neve, több ügyfél esetén egyikük neve, függetlenül attól, ki a befizető személy,

b) időpontfoglaláshoz kapott regisztrációs szám, amennyiben rendelkezésre áll,

c) regisztrációs szám hiányában az ügyfél által választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a beadványon is feltüntetett azonosítószám.

3. A kormányablak-tudástár

12–14. §16

3/A.17 Az eltérő eljárásrend szerint működő kormányablakokra vonatkozó szabályok

14/A. § A fővárosi és megyei kormányhivatal a www.kormanyhivatal.hu honlapon, valamint a helyben szokásos módon folyamatos tájékoztatást ad arról, hogy mely kormányablakok tesznek eleget az ezen rendeletben a kormányablakokra előírt feltételeknek. Amennyiben a kormányablak a feltételeknek nem tesz eleget, eljárására és a kormányablak által ellátott ügykörökre ezen alcím szabályait kell alkalmazni.

14/B. § (1) A kormányablak ügyfélkapu regisztrációs szervként jár el.

(2) A kormányablak lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak nyilvántartásában róla nyilvántartott adatokat megismerje, az ingatlan-nyilvántartásból az ingatlanok adatait nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésével, valamint térképmásolat lekérdezésével külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében megismerje.

14/C. § (1) A kormányablakban előterjeszthetőek a 7. melléklet 1. pontjában meghatározott kérelmek.

(2) A kormányablak az (1) bekezdés szerint előterjeszthető kérelmekkel összefüggő ügyekben tájékoztatja az ügyfelet az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről. A kormányablak segítséget nyújt az ügyfélnek a kérelem kitöltésében.

14/D. § (1) A 7. melléklet 1. pontja szerinti kérelmet, illetve bejelentést a kormányablak legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(2) Amennyiben a kérelem, illetve bejelentés hiányos, a kormányablak továbbítja a hiányos kérelmet, illetve bejelentést az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, és tájékoztatja az ügyfelet a hiányosságokról.

(3) Az ügyfél a hiányosságok pótlását – ideértve a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság általi hiánypótlási felhívás teljesítését is – a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál és a kormányablaknál is teljesítheti. A hiányosságok pótlása során az ügyfél köteles feltüntetni az ügyben eljáró hatóság megnevezését, valamint az ügyszámot. Amennyiben az ügyfél a hiányosságok pótlását a kormányablaknál teljesíti, a kormányablak azt a teljesítést követő munkanapon továbbítja az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak.

(4) Amennyiben a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hívta fel hiánypótlásra az ügyfelet, a hiánypótlásra nyitva álló határidő megtartottnak tekintendő, ha az ügyfél a hiánypótlást határidőben a kormányablaknál teljesíti.

(5) A kormányablak az (1)–(3) bekezdés szerinti továbbítást elektronikus úton, a Ket. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával végzi, kivéve, ha a kérelem, bejelentés benyújtott mellékletének vagy az arról készített hiteles elektronikus másolatnak az elektronikus úton történő továbbítása nem lehetséges.

(6) A kormányablak a 14/C. § és 14/D. § szerinti kérelmekkel kapcsolatos eljárásában a Ket. szerinti közreműködő hatóságként jár el azzal, hogy a Ket. 38/A. § (3) bekezdés b)–d) pontja nem alkalmazható.

14/E. § (1) A kormányablak a 7. melléklet 2. pontjában meghatározott ügyekben tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről.

(2) A kormányhivatal az ügyfelek számára az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt a 7. melléklet 3. pontjában meghatározott ügyekben, ha annak feltételei rendelkezésre állnak.

(3) A kormányablak biztosítja a 7. melléklet 4. pontjában meghatározott eljárási cselekmények elvégzésének lehetőségét.

14/F. § (1) A kormányablak a 14/C–14/E. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében az ügyfél elektronikus nyilatkozatát úgy is fogadhatja, hogy az ügyfél szóban előterjesztett nyilatkozatát elektronikus úton rögzíti, majd azt az ügyfél az elektronikus dokumentumhitelesítés szabályai szerint hitelesíti.

(2) A kormányablak a 14/C–14/E. § szerinti feladatai ellátása érdekében jogosult az ügyfél által benyújtott papír alapú iratokról hiteles elektronikus másolat készítésére, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló külön jogszabály rendelkezései szerint.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján a kormányablak az ügyfél vagy más személy jognyilatkozatát tartalmazó iratról készít hiteles elektronikus másolatot, a kormányhivatal – a közokiratnak minősülő iratokról készült másolatok kivételével – köteles gondoskodni a papír alapú irat egy eredeti példányának megőrzéséről, és annak a megkereső hatóság vagy más szerv részére történő bemutatásáról.

(4) Ha a kormányablak a (3) bekezdés alá nem tartozó papír alapú iratokról készít hiteles elektronikus másolatot, az eredeti papír alapú iratot visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

14/G. § A kormányablak 14/C–14/E. §-ban meghatározott feladatainak ellátása érdekében a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. külön jogszabályban meghatározottak szerint biztosítja az okmányirodák és kormányablakok működéséhez szükséges informatikai rendszerek, beleértve a szükséges végfelhasználói hardver- és szoftverinfrastruktúra biztonságos és menedzselt üzemeltetését és karbantartását.

4. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A (8) bekezdés 2014. február 15-én lép hatályba.

(3) A 16. § (1) bekezdése 2014. március 1-jén lép hatályba.

(4)18

(5) Amennyiben jogszabály – a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet kivételével – kormányablakról rendelkezik, ott ezen rendelet szerinti kormányablakot kell érteni.

(6) E rendelet hatálybalépését követően új kormányablak felállítására csak ezen rendelet szabályai alapján kerülhet sor.

(7) E rendelet 27. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(8)19

5. Módosuló rendelkezések

16. § (1)20

(2)21

17–34. §22

6. Hatályon kívül helyező rendelkezések

35. §23

1. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez24

A kormányablakban azonnal intézhető ügyek

1. Új személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Személyazonosító igazolvány eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, megrongálódásának, illetve megtalálásának bejelentése

3. Lakóhely címének, megváltoztatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

4. Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

5. A törvényes képviselő arra irányuló kérelme, hogy a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány tartalmazza a 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén a kiskorú törvényes képviselőinek nevét és a kiállítás időpontja szerinti telefonszámát

6. Értesítési cím bejelentése

7. Címjogosult és postafiók bérlőjének előzetes nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cím (címhely vagy postafiók) értesítési címként történő nyilvántartását nem kívánja biztosítani

8. Lakcímbejelentésről, értesítési cím bejelentéséről értesítés kérése

9. Szállásadói nyilatkozat bejelentése és nyilvántartásba vétele

10. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás korlátozásáról szóló nyilatkozat megtétele, visszavonása

11. Egyéni vállalkozói igazolvány leadása (szünetelés, adatváltozás, megszűnés miatt)

12.25

13. Forgalmi engedély cseréjére irányuló kérelem

14. Forgalmi engedély pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével

15. Törzskönyv elvesztésének bejelentése (pótlásra irányuló kérelem nélkül)

16. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat megtétele

17. Közúti közlekedési nyilvántartásból történő adatszolgáltatást korlátozó, tiltó nyilatkozat visszavonása

18. Közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

19. Közúti közlekedési nyilvántartás engedély-nyilvántartásából egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

20. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása iránti kérelem

21. Jármű forgalomból történő átmeneti időszakra történő kivonása iránti kérelem

22. Jármű forgalomból történő végleges kivonása iránti kérelem

23. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonásának a lejárati idő előtt megelőzően való megszüntetése iránti kérelem

24. Származásellenőrzés nyilvántartásba vétele iránti kérelem

25. Eladó bejelentése a jármű tulajdonjogának változásáról

26. Üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése

27. Jármű átrendszámozása iránti kérelem (forgalmi engedély cseréjével együtt)

28. Közúti közlekedési okmánykiállítással nem járó záradék bejegyzése, törlése iránti kérelem

29. Parkolási igazolvány kiadására irányuló kérelem

30. Parkolási igazolvány cseréjére irányuló kérelem

31. Parkolási igazolvány pótlására irányuló kérelem

32. Közúti közlekedési parkolási igazolvány nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

33. Nemzetközi vezetői engedély kiállítása iránti kérelem

34. Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzését és eredményét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásból (ha az korábban nem került kézbesítésre)

35. Hatósági bizonyítvány másolat kiállítása az előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból

36. Útlevél tároló elem adattartalmának ellenőrzésére irányuló kérelem

37. Papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem

38. Ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat iránti kérelem

39.26 az állandó személyazonosító igazolvány tároló eleme adattartalmának ellenőrzése

40.27 a személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Szig. R.) szerinti állandó személyazonosító igazolványhoz tartozó PIN kód, az elektronikus aláíráshoz tartozó PIN kód létrehozása és cseréje, a visszavonási jelszó cseréje, valamint a blokkolódott PUK kód feloldása

41.28 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/C. § (3) bekezdése szerinti e-aláírási funkcióhoz és időbélyegzés szolgáltatáshoz tartozó szolgáltatási szerződés megkötésével, új tanúsítvány igényléssel és tanúsítvány visszavonással kapcsolatos, a Szig. R.-ben előírt feladatok

42.29 Papír alapú hiteles földhasználati lap másolat kiadása iránti kérelem

43.30 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejelentés

44.31 Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos bejegyzésekről való tájékoztatás kérése

45.32 A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszáma rögzítése, cseréje és törlése

46.33 Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő rögzítése, módosítása

47.34 Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásában a jogosult járművek kérelem alapján történő törlése

48.35 Az útdíjköteles elemi útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára jogosultak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelem

49.36 Új jármű első forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

50.37 Használt jármű forgalomba helyezése iránti kérelem (törzskönyv, forgalmi engedély és rendszámtábla kiadásával)

51.38 Jármű ideiglenes forgalomban tartásának engedélyezése iránti kérelem (ideiglenes forgalmi engedély, ideiglenes rendszámtábla és szükség esetén indítási napló kiadása – a rendszám jellegétől függően)

52.39 Gépjármű átírása iránti kérelem (a járművek tulajdonjog-változásának nyilvántartásba vétele, törzskönyv és forgalmi engedély kiadásával)

53.40 Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (világoszöld alapszínű rendszámtáblák esetében)

54.41 Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem

2. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablak saját hatáskörében intézhető ügyek

1. Egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

2. Egyéni vállalkozói igazolvány cseréje iránti kérelem

3. Egyéni vállalkozói igazolvány pótlása iránti kérelem

4.42

5. Egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

6.43

7. Egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

8.44

9. Egyéni vállalkozói tevékenység özvegy vagy örökös által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

10. Egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselő által történő folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

11. Állandó személyazonosító igazolvány kiadása iránti kérelem

12. Állandó személyazonosító igazolvány cseréje, pótlása iránti kérelem

13. Letelepedett, menekült és oltalmazott jogállású személy nyilvántartásba vétele, valamint okmányok kiállítása az idegenrendészeti és menekültügyi hatóságnál indult kérelem alapján

14. Lakcím érvénytelenségének megállapítása iránti kérelem

15. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával történő elhagyás bejelentése

16. Külföldről hazatérő magyar állampolgár bejelentése a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges személyi- és lakcímadatokra vonatkozóan

17. Személyiadat- és lakcímnyilvántartásból történő adatszolgáltatás iránti kérelem

18. Magyar igazolvány kiállítása iránti kérelem

19. Magyar hozzátartozói igazolvány kiállítása iránti kérelem

20. Vezetői engedély kiállítása iránti kérelem (első vezetői engedély)

21. Vezetői engedély cseréje iránti kérelem

22. Vezetői engedély pótlása iránti kérelem

23. EGT-államban kiállított vezetői engedély cseréje iránti kérelem

24. Törzskönyv cseréjére irányuló kérelem

25. Törzskönyv pótlására irányuló kérelem, elvesztés, eltulajdonítás, megsemmisülés bejelentésével együtt

26–27.45

28. Rendszámtábla elvesztésének, ellopásának bejelentése és rendszámtábla pótlására irányuló kérelem

29. Rendszámtábla megrongálódása esetén, annak utángyártása iránti kérelem

30–31.46

32. Regisztrációs matrica pótlására irányuló kérelem

33. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

34. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

35. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

36. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

37. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

38. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem sürgősségi eljárásban

39. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

40. Szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

41. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem

42. Hajós szolgálati útlevél kiadása, cseréje iránti kérelem soron kívüli eljárásban

43.47 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

44.48 Adatszolgáltatás az egyéni vállalkozók nyilvántartásából

45.49 Külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartásba vétele

3. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablakban továbbítás céljából előterjeszthető beadványok

1. Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem

2. Temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem

3. Rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem

4. Rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése

5. Rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről

6.50 Építési engedély iránti kérelem

7.51 Bontási engedély iránti kérelem

8.52 Fennmaradási engedély iránti kérelem

9. Összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

10. Építésügyi hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

11. Országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

12–13.53

14. Építésügyi hatósági eljárásokban jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem

15. Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem

16. Használatbavételi engedély iránti kérelem

17.54 Engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem

18.55 Összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem

19. Veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem

20. Építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem

21.56 Műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelem

22. Az építőipari vállalkozói kivitelezői tevékenység bejelentése

23. Előzetes építésügyi szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem

24. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz

25. A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz

26. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz

27. Útlevél nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

28. Kiskorú útlevél kiállításához a törvényes képviselő hozzájárulásának visszavonása iránti kérelem

29. Útlevél eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének, találásának bejelentése

30. Anyasági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

31.57 Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

32. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

33. Európai Egészségbiztosítási Kártya, illetve Kártyahelyettesítő nyomtatvány iránti kérelem

34. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem, ha a kérelmező hozzátartozói nyugdíjban részesül

35. Kivételes nyugellátás-emelés iránti kérelem öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére

36.58

37.59

38. Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem

39. Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

40. Nyugdíjbiztosítási igazgatóságnál nyilvántartott adatokba történő betekintés iránti kérelem

41.60

42.61

43. Otthonteremtési támogatás iránti kérelem

44. Lakáscélú állami támogatásokat igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem

45. Lakáscélú állami támogatás visszafizetési kötelezettségének felfüggesztése iránti kérelem

46. Igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakástakarék-pénztári szerződésnek

47.62 Lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme

48. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránti kérelem

49. Megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentés

50.63

51. Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem

52. Fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

53.64 Fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentése

54. Utazási költségtérítés iránti kérelem egészségbiztosítási ellátás igénybevétele kapcsán

55. Aktív korúak ellátása iránti kérelem

56.65

57. Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri segély iránti kérelem

58.66 Táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj megállapítása iránti méltányossági kérelem

59. Nevelési ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

60. Iskoláztatási támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem (családi pótlék)

61. Gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése

62. Vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése

63.67 A családi pótlék (nevelési ellátás, iskoláztatási támogatás) folyósításának lemondásáról tett nyilatkozat és annak visszavonása

64. Gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem

65. Családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás megadása és eseti gondnok kirendelése iránti kérelem

66. Gyermektartásdíj megelőlegezése iránti kérelem

67. Kérelem a tizenhatodik életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezésére

68. Olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogos érdeke fűződik

69. Szomszédos államokban élő magyar diákok diákkedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

70. Szomszédos államokban élő magyar pedagógusok és oktatók pedagógus- és oktatói kedvezményekre való jogosultságának megállapítása, meghosszabbítása iránti kérelem

71. Állampolgársági honosítási kérelem

72. Állampolgársági visszahonosítási kérelem

73. Állampolgárság megszerzése iránti nyilatkozat

74. Állampolgárságról való lemondó nyilatkozat

75. Állampolgárság visszaállítására irányuló kérelem

76. Állampolgársági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

77. Állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére biztosított helyszín megváltoztatása iránti kérelem

78. Hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem

79. Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem

80. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat

81. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket

82. Családi gazdaság nyilvántartásba vétele, nyilvántartásból való törlése iránti kérelem, nyilvántartásba vételének alapjául szolgáló szerződésben rögzített adatokban történt változás bejelentése és igazolása

83.68 Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés

84.69 Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés

85. Természetes fürdőhely kijelölése iránti kérelem

86. Bejelentés parlagfű-fertőzött ingatlanról

87. Közterületen lévő fásszárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem

88. Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

89. Vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

90. Vásár üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

91. Piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

92. Piac üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

93. Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

94. Helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése

95. Helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem

96.70 Szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

97.71 Szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

98. Szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése

99.72 Panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

100.73 Panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

101. Panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése

102.74 Kemping szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés

103.75 Kemping szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

104. Kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése

105.76 Üdülőház szálláshely üzemeltetésére irányuló bejelentés

106.77 Üdülőház szálláshely üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

107. Üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése

108.78 Közösségi szálláshely szálláshely- üzemeltetésére irányuló bejelentés

109.79 Közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

110. Közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése

111.80 Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés

112.81 Egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

113. Egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése

114. Állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem

115. Állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem

116. Állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem

117.82 Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés

118.83 Utazásszervezői, utazásközvetítői tevékenységre való jogosultság visszavonására és a nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

119. Illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása

120. Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységben bekövetkezett változás bejelentése

121. Veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése

122. Egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése

123. Üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

124.84 Üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés

125. Adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem

126.85 Reklámokra vonatkozó fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések

127. Polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélye iránti kérelem

128. Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelme

129. Egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelem

130. Gyorsforgalmi út céljára történő ingatlan rendelkezésre tartása miatti kártalanításra vonatkozó kérelem

131. Járművezetők előéleti pontrendszerével kapcsolatos tájékoztatás iránti kérelem

132. Előzetes eredetiségvizsgálati nyilvántartásból egyedi adatszolgáltatás iránti kérelem

133. Származásellenőrzés nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

134. Közúti közlekedési okmánytárból adatszolgáltatás iránti kérelem

135. Jármű egyedi azonosító jellel (alvázszámmal) történő utólagos ellátásának engedélyezésére irányuló kérelem

136.86

137. Időskorúak járadéka megállapítása iránti kérelem

138. Alanyi ápolási díj megállapítása iránti kérelem

139. Alanyi és normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem

140. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazoló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

141. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelem

142.87

143.88 Látogatási célú beutazás és tartózkodás esetén a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés d)–g) pontjában foglalt feltételek fennállásának igazolását célzó meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem

144.89 Harmadik országbeli állampolgár magyarországi szálláshelyének bejelentése

145.90 Az Európai Gazdasági Térség állampolgár és a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag úti okmánya, személyazonosító igazolványa, illetve tartózkodási jogát igazoló okmánya eltulajdonításának, megsemmisülésének, elvesztésének bejelentése

146.91 A harmadik országbeli állampolgár úti okmánya, valamint tartózkodásra jogosító engedélye elvesztésének, eltulajdonításának vagy megsemmisülésének bejelentése

147.92 Kozmetikai termék gyártási tevékenységének bejelentése

148.93 Előzetes hozzájárulás és előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem bölcsőde, mini bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésével, a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosításával kapcsolatban

149.94 Sírnyitás engedélyezésére irányuló kérelem

150.95 Fertőzésben elhunyt személy sírhelyére rátemetés engedélyezésére irányuló kérelem

151.96 Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által engedélyezett légi úton történő szúnyog- és szúnyoglárva irtás esetén a kezelés tényleges időpontjának és helyének bejelentése

152.97 Gyógyszerészi gondozási tevékenység bejelentése

153.98 Földi járműről végzett szúnyogirtás bejelentése

154.99 Letelepedés keretében végzett tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenység folytatásának bejelentése

155.100 Tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

156.101 Utazásszervezői és/vagy utazásközvetítői tevékenység kapcsán vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő adatok megváltozásának bejelentése

157.102 Csecsemőgondozási díj iránti kérelem

158.103 Gyermekgondozási díj iránti kérelem

159.104 Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

160.105 Külszolgálatos kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő részére kiállítható Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem

161.106 Biztosítási kötelezettség elbírálása iránti kérelem (E101, E102, E103)

162.107 Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány/jogosultság igazolás fennálló és zárult időszakra (E 104, E 106, E 109, E 121) kiállítása iránti kérelem (E 107. E 001/S009, S016, S017, S018, S019, S044, S045, S071)

163.108 Igazolás iránti kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról elnevezésű nyomtatvány (E 106, E 109, E 120, E 121/ S072, S073, S1) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban fennálló jogosultság esetén

164.109 Igazolás az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszüntetéséről elnevezésű nyomtatvány (E 108/S016, S017, S018) nyilvántartásba vétele egy másik tagállamban megszűnt jogosultság esetén

165.110 Egészségügyi ellátásra való jogosultságról szóló igazolások és egyéb igazolások kiadása iránti kérelem uniós rendeletek alapján, zárult jogosultsági időszakra/helyben lakási időszakra vonatkozóan (E104/S040, S041)

166.111 Információkérésre irányuló kérelem biztosítási időkről (E104)

167.112 Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban fennálló lakóhely esetén (E106, E109)

168.113 Egészségügyi szolgáltatások biztosítása iránti kérelem egy másik tagállamban lakóhellyel rendelkező nyugdíjas részére (E121)

169.114 Egészségügyi többletszolgáltatások biztosítása iránti kérelem üzemi baleset, illetve foglalkozási megbetegedés esetén (E123)

170.115 Nagykorú családtag jogosultságának bejegyzése iránti kérelem rendezetlen magyarországi jogviszony esetén (E106, E109)

171.116 Táppénz iránti kérelem

172.117 Gyermekápolási táppénz iránti kérelem

173.118 Baleseti táppénz iránti kérelem

174.119 Jogalap nélkül felvett pénzbeli ellátás, baleseti táppénz és utazási költségtérítés, valamint mulasztási és eljárási bírság megfizetésével kapcsolatos méltányossági kérelem

175.120 Közgyógyellátási igazolvány elvesztésének, megrongálódásának bejelentése és cseréje iránti kérelem

176.121 Társadalombiztosítási Azonosító Jellel rendelkező magyar állampolgár külföldi biztosításának bejelentése

177.122 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére

178.123 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem kiskorú részére

179.124 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem átmeneti vagy tartós nevelésbe vett kiskorú részére

180.125 Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése

181.126 Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadása iránti kérelem

182.127 Költségmentesség iránti kérelem a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány másodlat kiadásával összefüggésben

183.128

184.129

185.130 Családtámogatási ellátások kapcsán az ellátásra való jogosultságot, illetve annak összegét érintő adatokra vonatkozó bejelentés

186.131 Sajátos nevelési igény tényének megállapításával kapcsolatos bejelentés

187.132

188.133 Fogyatékossági támogatás továbbfolyósítása iránti kérelem

189.134

190.135

191.136 Kereset kiegészítés megállapítása iránti kérelem

192.137 Földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó nagycsaládos háztartások számára kedvezmény megállapítása iránti kérelem

193.138 Nagycsaládos kedvezményre vonatkozóan a felhasználási hely és jogosultságot érintő egyéb adat megváltozása esetén az erről szóló adatváltozás bejelentése

194.139 Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz (a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható bejelentés kivételével)

195.140 Ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

196.141 Felhasználó földgáz-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

197.142 Felhasználó vízközmű-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

198.143 Felhasználó villamosenergia-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

199.144 Felhasználó távhő-szolgáltatóval szemben benyújtott kérelme

200.145 Általános kereskedelmi jogszabályok megtartásához, illetve panaszkezeléshez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

201.146 Ártájékoztatással összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

202.147 Fiatalkorúak alkohol-, dohány-, illetve szexuális termékkel történő kiszolgálása miatti kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

203.148 Üzleten kívül kötött szerződések alapján nyújtott szolgáltatások, illetve termékértékesítési tevékenység vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

204.149 Elektronikus kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

205.150 Hírközlési szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kérelem

206.151 Szavatosság és jótállás vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

207.152 Idegenforgalmi szolgáltatásokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

208.153 Szállás időben megosztott használati jogára vonatkozó szerződésekkel és azok alapján nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

209.154 Élelmiszerek jelölésével kapcsolatos megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokkal összefüggő kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

210.155 Termékbiztonság vonatkozásában benyújtott kérelem, közérdekű bejelentés, panasz

211.156

212.157

213.158

214.159

215.160 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

216.161 Nők kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapítása iránti kérelem

217.162 Nyugdíj összegének folyósítás nélküli megállapítása (rögzített nyugdíj) iránti kérelem

218.163 Saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

219.164 Árvaellátás megállapítása iránti kérelem

220.165 Szülői nyugdíj megállapítása iránti kérelem

221.166 Özvegyi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

222.167 Baleseti hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

223.168 Baleseti hozzátartozói nyugellátás (árvaellátás) megállapítása iránti kérelem

224.169 Baleseti hozzátartozói nyugellátás (szülői nyugdíj) megállapítása iránti kérelem

225.170 Rokkantsági járadék megállapítása iránti kérelem

226.171 Baleseti járadék megállapítása iránti kérelem

227.172 Állapotrosszabbodásra hivatkozással baleseti fokozatnak megfelelő járadék megállapítása iránti kérelem

228.173 Baleseti járadék feléledésének a megállapítása iránti kérelem

229.174 Korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem

230.175 Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem

231.176 Öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követően az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítása iránti kérelem

232.177 Gyermektartásdíj továbbfolyósítása iránti kérelem

233.178 Gyám, családba fogadó gyám kirendelésére irányuló kérelem

234.179 Kérelem a szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatban

235.180 Családba fogadásra, illetve családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem

236.181 Az ügyfél vagy az adatkérő személyes, a kormányhivatal által egészségbiztosítási feladatkörben kezelt adatok megismerésére vonatkozó kérelme

237.182 Azonnali pénzügyi segély iránti kérelem áldozatsegítő szolgáltatás keretében

238.183 Áldozati státusz igazolása

239.184 Méltányossági kérelem álláskeresési ellátások visszakövetelése esetén

240.185 Költségek megtérítése iránti kérelem a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 32. §-a alapján

241.186 Álláskeresési járadék folyósítása időtartamának hátralevő idejére eső összegének egy összegben történő kifizetése iránti kérelem

242.187 Munkaviszony fennállásának okirati bizonyítása iránti kérelem

243.188 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem társas vállalkozó esetén

244.189 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló esetén

245.190 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási, illetve vállalkozási jogviszony) esetén

246.191 Belföldinek nem minősülő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt

247.192 Húsvizsgálat iránti kérelem

248.193 Foglalkoztatást elősegítő, ajánlott képzésben történő részvétel képzési költségének támogatása iránti, illetve keresetpótló juttatás vagy kereset-kiegészítés megállapítása iránti kérelem

249.194 Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint nem kell csatolni

250.195 Kérelem a gyám, a gondnok vagyon- és bérlakás-kezeléséhez kapcsolódó jognyilatkozata érvényességéhez szükséges jóváhagyása iránt

251.196 Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy személyes tulajdonát képező készpénzvagyont érintő jognyilatkozat jóváhagyására

252.197 Hadirokkant magasabb járadékosztályba való besorolása iránti kérelme

253.198 Álláskeresési járadék megszüntetése iránti kérelem (bejelentés)

254.199 Személyi jövedelemadó kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

255.200 Álláskeresőként nyilvántartott időtartamra, az utolsó munkáltató megnevezésére vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

256.201 Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

257.202 Közfoglalkoztatási mintaprogramok támogatása iránti kérelem

258.203 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

259.204 Közúti járművek forgalomba helyezés előtti vizsgálatának elvégzésére irányuló kérelem

260.205 Digitális tachográf kártya kiadása iránti kérelem

261.206 Lassú járművek és pótkocsijaik forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálata elvégzésére irányuló kérelem

262.207 Közúti járművek műszaki adatainak, adatváltozásának igazolására, vagy környezetvédelmi plakett pótlására irányuló kérelem

263.208 Járművek forgalomba helyezéséhez szükséges honosítási eljárás lefolytatása iránti kérelem

264.209 Előzetes eredetiségvizsgálat elvégzésére vonatkozó kérelem

265.210 Közúti járművek egyedi forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

266.211 Közúti járművek forgalomba helyezés előtti műszaki vizsgálata iránti kérelem

267.212 Gépjármű, mezőgazdasági vontató, valamint pótkocsi időszakos vizsgálata iránti kérelem

268.213 I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények forgalmazására, vásárlására és felhasználására jogosító igazolványok kiadása iránti kérelem

269.214 Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése

270.215 Hadigondozási igényjogosultság megállapítására vonatkozó kérelem

271.216 Családi név korrekciója iránti kérelem

272.217 Gyermek- és ifjúsági csoport nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshelyen szervezett üdülésének, táborozásának bejelentése

273.218 Nyilvános fürdővizekről szóló tájékoztatás iránti kérelem

274.219 Közfürdők üzemeltetési szabályzatának jóváhagyására irányuló kérelem

275.220 Fürdővízminőség ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatok gyakoriságának és helyének az előírásoktól eltérő megállapítása iránti kérelem

276.221 Töltő-ürítő medencék gyógyvize fertőtlenítéséhez való hozzájárulás megadására irányuló kérelem

277.222 Közfoglalkoztatás esetén megfelelő elhelyezés, tisztálkodási és étkezési lehetőség engedélyezésére irányuló kérelem

278.223 Zárt légterű dohányzóhely kijelölésének engedélyezése iránti kérelem

279.224 Különleges táplálkozási célú élelmiszer meghatározott táplálkozási céloknak való meg nem feleléséről szóló bejelentés

280.225 Élelmiszer táplálkozási célú meg nem feleléséről szóló bejelentés

281.226 Étrend-kiegészítő készítmények meg nem feleléséről szóló bejelentés

282.227 Természetes fürdővíz használatának engedélyezése

283.228 Vándortábor jellegű tábor bejelentése

284.229 Peren kívüli jogi segítségnyújtás iránti kérelem

285.230 Pártfogó ügyvédi díj vagy egy részének visszatérítésére kötelezés esetén visszatérítési kötelezettség alóli mentesítés iránti kérelem

286.231 Határon átnyúló tartási ügyekben jogi segítségnyújtás iránti kérelem

287.232 Autóbuszos személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos panasz

288.233 Részben vagy egészben fedő vagy magában foglaló földtani szerkezetre vonatkozó megállapodásnak vagy az attól való elállásnak, felbontásnak, megszüntetésnek, felmondásnak vagy módosításnak a jóváhagyása iránti kérelem

289.234 Állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyonról, valamint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxidot tároló földtani szerkezetekről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem

290.235 Vezetékjog megszűnésének bejelentése

291.236 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatónak a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazására irányuló bejelentés

292.237 Munkavállalónak a munkáltató munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedésére vagy mulasztására, a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálása elmulasztására vonatkozó bejelentése

293.238 Munkavállalónak a munkabalesettel kapcsolatos bejelentése

294.239 Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése

295.240 Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység megszüntetésének bejelentése

296.241 Kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról

297.242 Üzlet megszűnésének bejelentése

298.243 Vásár fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

299.244 Vásár megszűnésének bejelentése

300.245 Piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

301.246 Piac megszűnésének bejelentése

302.247 Bevásárlóközpont megszüntetésének bejelentése

303.248 Helyi termelői piac megszűnésének bejelentése

304.249 Kérelem az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentés ellenőrzése érdekében

304.250

305.251 Az ügyfél vagy az adatkérő személyes adatokra vonatkozó kérelme, bejelentése jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén

306.252 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról otthonteremtési kamattámogatáshoz

307.253 Aktív korúak ellátásának igénylése céljából hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

308.254 Adózás előtti eredményt csökkentő kedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

309.255 Harmadik országbeli állampolgárnak egyszerűsített foglalkoztatásához szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

310.256 Területi Nemzeti Foglalkoztatási Alappal (NFA) szembeni tartozásra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

311.257 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem szociális hozzájárulási adókedvezményhez

312.258 Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy foglalkoztatása megszűnésének bejelentése

313.259 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása iránti kérelem

314.260

315.261 Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás iránti kérelem

316.262 Országos Közfoglalkoztatási Program támogatása iránti kérelem

317.263

318.264 Vállalkozás részére foglalkoztatás támogatásának megállapítása iránti kérelem

319.265 Kérelem a gyermek, a gondnokság alá helyezett személy tulajdonát (birtokát) érintő ingatlannal kapcsolatos jognyilatkozat jóváhagyására

320.266 A Közművelődési Tanács megalakítását célzó határozat benyújtása

321.267 Kábítószer előállítására alkalmas növény termesztésének bejelentése

322.268 Pótmagánvádló részére személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

323.269 A sértett, a magánvádló, a magánfél és az egyéb érdekeltek részére pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelem

324.270 Hajó nemzetközi jeleinek kiadása iránti kérelem

325.271 Hajózási gyakorlati idő mérséklésének engedélyezése, továbbá jogszabályban meghatározott gyakorlat, gyakorlati idő igazolása és elfogadása iránti kérelem

326.272 Hajóokmányok pótlása iránti kérelem

327.273 Egyedi és kis sorozatú gyártás útján létrehozott járművekre előzetes összeépítési engedély iránti kérelem

328.274 Járművezetői vizsgabiztosi szakmai képzésre való jelentkezés iránti kérelem

329.275 Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásába való felvétel iránti kérelem

330.276 Járművezetői vizsgabiztosok nyilvántartásából történő törlés iránti kérelem

331.277 Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiadása iránti kérelem

332.278 Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének kiterjesztése iránti kérelem

333.279 Légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem

334.280 A legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új lakóépület építésére vonatkozó egyszerű bejelentés

335.281 Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

336.282 Nem magyar állampolgár házasságkötéséhez szükséges igazolás alóli felmentés iránti kérelem

337.283 Mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

338.284 Spermatároló központ üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

339.285 Apaállat szaporítóanyag előállítására történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

340.286 Embrióátültető állomás üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

341.287 Baromfi- és halkeltető állomás, valamint méhanyanevelő telep üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem

342.288 Sertés-jelölőkalapács használatának engedélyezésére irányuló kérelem

343.289 Export tenyésztojás-jelölés kódszámának kiadása iránti kérelem

344.290 Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem

345.291 Vágás utáni minősítést végző minősítő szervezetek és minősítők engedélyezésére irányuló kérelem

346.292 Vágott test minősítő műszerek engedélyezésére irányuló kérelem

347.293 Tenyészet és tartási hely létrehozása iránti kérelem

348.294 Baromfi Információs Rendszer, Szarvasmarha Információs Rendszer, Országos Lótenyésztési Információs Rendszer bizonylat kiállítása iránti kérelem

349.295 Tenyésztő szervezeti elismerés kiadására irányuló kérelem

350.296 Tenyészértékbecslés, ivadékvizsgálati tervek engedélyezésére irányuló kérelem

351.297 Törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, származási igazolások hitelesítésére irányuló kérelem

352.298 Inszeminátorok, embrióátültetők névjegyzékbe vételére irányuló kérelem

353.299 Borászati üzemek, palackozók engedélyezése iránti kérelem

354.300 Borászati termékek külkereskedelmi forgalomba hozatala esetén, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező termék kiszállításához szükséges minőségi tanúsítvány iránti kérelem

355.301 Új vérkészítményt előállító hely engedélyének kiadása, módosítása iránti kérelem

356.302 Állatgyógyászati készítmény eseti forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

357.303 Állatgyógyászati készítmény vagy hatóanyag behozatali engedélye iránti kérelem

358.304 Törzskönyvi igazolás kiadása iránti kérelem

359.305 Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tételére vonatkozó hatósági bizonylat kibocsátására vonatkozó kérelem

360.306 Immunológiai állatgyógyászati készítmény termelési tétele forgalmazásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

361.307 Állatgyógyászati gyógyszergyártási engedély kiadása, módosítása iránti kérelem

362.308 Alaki hibás készítmény forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

363.309 Időszakos Gyógyszerbiztonsági Jelentés benyújtása

364.310 Élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelése, felhasználása, további feldolgozása iránti kérelem

365.311 Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása

366.312 Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

367.313 Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, létesítmények nyilvántartásba vétele iránti kérelem

368.314 Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem

369.315 Élelmiszer- és takarmány hatósági felügyeletével kapcsolatos panaszbejelentés

370.316 Engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (állati eredetű élelmiszer) engedélyezése iránti kérelem

371.317 Nem engedélyköteles élelmiszer-előállító tevékenység (növényi eredetű élelmiszer) bejelentése

372.318 Élelmiszeriparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény bejelentése

373.319 Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése iránti kérelem

374.320 Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének engedélyezése iránti kérelem

375.321 Gombaszakellenőri tevékenység bejelentése

376.322 Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem

377.323 Kistermelői élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése

378.324 Külön engedély iránti kérelem egyes élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához

379.325 Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott tevékenységként végzett állati eredetű élelmiszer előállítás bejelentése

380.326 Élelmiszer-vállalkozó által üzemeltetett első magyarországi tárolási hely bejelentése

381.327 Gombajegyzékben nem szereplő gomba forgalmazási engedély iránti kérelem

382.328 Élelmiszer-vállalkozás felmentési kérelme egyes vízminőségi jellemzők részletes vízvizsgálata alól

383.329

384.330 Állatvédelmi bejelentés

385.331 Magyarország területére kiszerelés, valamint tovább feldolgozás céljából behozott borászati termék bor származási bizonyítvány kiadásához szükséges igazolás kiállítása iránti kérelem

386.332 Osztatlan közös tulajdon megszüntetése iránti soron kívüli kérelem

387.333 Telekalakítási engedély iránti kérelem

388.334 Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülésének vagy elvesztésének bejelentése

389.335 Halászati engedély, állami halászjegy, állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését követő pótlására irányuló kérelem

390.336 Halászati őrzés módjának bejelentése

391.337 Horgászvizsga alóli felmentés iránti kérelem

392.338 Állami horgászvizsga bizonyítvány pótlása iránti kérelem

393.339 Cirkuszi menazséria létesítésének, fenntartásának engedélyezése iránti kérelem

394.340 Bejelentés menazséria működésének soron kívüli ellenőrzése érdekében

395.341 Ideiglenes menazséria úti napló kiadása iránti kérelem

396.342 Ideiglenes menazséria úti napló leadása

397.343 Betanított állat külső kifutó nélküli tartásának engedélyezése iránti kérelem

398.344 Elveszett vagy megsemmisült szakmai bizonyítványról másodlat kiállítása iránti kérelem

399.345 Szakmai bizonyítvány hibás bejegyzésének javítására irányuló kérelem

400.346 Névváltozás esetén a szakmai bizonyítvány cseréjére irányuló kérelem

401.347 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 6–8. §-a megsértésének bejelentése

402.348 Méhészkedés (méhtartás) bejelentése

403.349 Méhek kiszállításának bejelentése

404.350 Méhek beszállításának bejelentése

405.351 Hazatelepülésről szóló bejelentés a méhek vándoroltatásának befejezése után

406.352 Méhraj észlelésének, illetve befogásának bejelentése

407.353 Méhek – zárlat alatt nem álló területre történő – bevitelének bejelentése

408.354 Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül a szeszes ital kimérésnek az intézmény napi működési idejének lejárta után történő engedélyezésére irányuló kérelem

409.355 Házasság hivatali helyiségen kívüli megkötésének engedélyezése iránti kérelem

410.356 Bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

411.357 Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem

412.358 Testvérnek testvére vér szerinti leszármazójával kötött házasságához szükséges felmentés iránti kérelem

413.359 Házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali munkaidőn kívüli létesítésének engedélyezése iránti kérelem

414.360 Szerencsejáték szervező tevékenység folytatásának engedélyezéséhez szükséges jegyzői igazolás kiadása iránti kérelem

415.361 Hites bányamérői tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelem

416.362 Nyomástartó berendezést vizsgáló szakértői, felügyeleti tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló kérelem

417.363 Harmadik országbeli állampolgárok engedélymentes foglalkoztatásának bejelentése

418.364 Harmadik országbeli állampolgárok foglalkoztatása megszűnésének bejelentése

419.365 Elhunyt külföldre szállításának engedélyezésére irányuló kérelem

420.366 Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem

421.367 Zöldségek és gyümölcsök export minőségellenőrzése iránti kérelem

422.368 Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrációja iránti kérelem

423–426.369

427.370 Szennyvíziszap-komposzt mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

428.371 Hígtrágya termőföldön történő felhasználására irányuló szándék bejelentése

429.372 Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

430.373 Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

431.374 Talajvédelmi követelmények, valamint a termőföld használat követelményei teljesítésének igazolása iránti kérelem

432.375 Építési engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

433.376 Építésügyi fennmaradási engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

434.377 Összevont építésügyi hatósági engedélyezésben előzetes talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem

435.378 Átmeneti bányászjáradék megállapítása iránti kérelem

436.379 táncművészeti életjáradék iránti kérelem

437.380 Bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítása iránti kérelem

438.381 Bányászok egészségkárosodási járadékra való jogosultság megszüntetése iránti kérelem

439.382 Nyugellátások módosítása iránti kérelem egyéni vállalkozói, társas vállalkozói, őstermelői tartozás megtérülése esetén

440.383 Nyugellátás visszafizetésével kapcsolatban tartozás, eljárási és mulasztási bírság kirovása esetén méltányosság gyakorlásával történő mérséklése, elengedése, illetőleg fizetési halasztás vagy részletfizetés iránti kérelem

441.384 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról

442.385 Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

443.386 Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított nyugellátás ismételt folyósítása iránti kérelem

444.387 Öregségi nyugdíj folyósításának szüneteltetésére irányuló kérelem

445.388 Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött országból saját jogú nyugellátásban részesülő által, a saját jogú nyugdíjasként történő foglalkoztatás esetén járó nyugdíjnövelés megállapítása iránti kérelem

446.389 Természeti területen a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

447.390 Természeti területen a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetésének engedélyezése iránti kérelem

448.391 Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelés iránti kérelem vegetációs időszak alatt

449.392 Védett természeti területen kutatás végzése iránti kérelem

450.393 Védett természeti területen gyűjtés végzése iránti kérelem

451.394 Védett természeti területen kísérlet végzése iránti kérelem

452.395 Védett természeti területen gyep feltörése iránti kérelem

453.396 Védett természeti területen gyep felújítása iránti kérelem

454.397 Védett természeti területen gyep felülvetése iránti kérelem

455.398 Védett természeti területen gyep öntözése iránti kérelem

456.399 Védett természeti területen gyep legeltetése iránti kérelem

457.400 Védett természeti területen gyep kaszálása iránti kérelem

458.401 Védett természeti területen terület helyreállítása iránti kérelem

459.402 Védett természeti területen terület jellegének megváltoztatása iránti kérelem

460.403 Védett természeti területen terület használatának megváltoztatása iránti kérelem

461.404 Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem

462.405 Védett természeti területen termőföldnek nem minősülő földterület termőföld művelési ágának megváltoztatása iránti kérelem

463.406 Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

464.407 Védett természeti területen az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

465.408 Védett természeti területen nád és más vízinövényzet égetése iránti kérelem

466.409 Védett természeti területen nád és más vízinövényzet irtása iránti kérelem

467.410 Védett természeti területen nád és más vízinövényzet aratása iránti kérelem

468.411 Védett természeti területen gyep- és parlagterület, tarló és szalma égetése iránti kérelem

469.412 Védett természeti területen, erdőterületen tűz gyújtása iránti kérelem

470.413 Védett természeti területen növényvédő szerek, bioregulátorok és egyéb irtószerek, valamint a talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok felhasználása iránti kérelem

471.414 Védett természeti területen horgászat iránti kérelem

472.415 Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

473.416 Védett természeti területen járművel történő közlekedés iránti kérelem

474.417 Védett természeti területen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény létesítése iránti kérelem

475.418 Fokozottan védett természeti területre történő belépés iránti kérelem

476.419 Védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének gyűjtése iránti kérelem

477.420 Védett növényfaj egyedének birtokban tartása iránti kérelem

478.421 Védett növényfaj egyedének adásvétele iránti kérelem

479.422 Védett növényfaj egyedének cseréje iránti kérelem

480.423 Védett növényfaj egyedének kertekbe, botanikus kertekbe történő telepítése iránti kérelem

481.424 Védett növényfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

482.425 Védett növényfaj egyedének az országba behozatala iránti kérelem

483.426 Védett növényfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem

484.427 Védett növényfaj egyedének preparálása iránti kérelem

485.428 Védett növényfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

486.429 Védett növényfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

487.430 Védett növényfaj egyedének termesztésbe vonása iránti kérelem

488.431 Védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet iránti kérelem

489.432 Védett növényfaj egyedének biotechnológiai célra történő felhasználása iránti kérelem

490.433 Védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

491.434 Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatása iránti kérelem

492.435 Védett fasorban lévő, valamint egyes védett fák és cserjék kivágása iránti kérelem

493.436 Védett növénytársulások fenntartása érdekében tiltott tevékenység folytatása iránti kérelem

494.437 Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének elpusztítása iránti kérelem

495.438 Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének eltávolítása iránti kérelem

496.439 Fokozottan védett növényfaj egyedének, virágának, termésének vagy szaporításra alkalmas szervének megszerzése iránti kérelem

497.440 Védett állatfaj hasznosítása iránti kérelem

498.441 Védett állatfaj egyedeinek gyűjtése iránti kérelem

499.442 Védett állatfaj egyedeinek befogása iránti kérelem

500.443 Védett állatfaj egyedeinek birtokban tartása iránti kérelem

501.444 Védett állatfaj egyedeinek elejtése iránti kérelem

502.445 Védett állatfaj egyedeinek idomítása iránti kérelem

503.446 Védett állatfaj egyedeinek szaporítása iránti kérelem

504.447 Védett állatfaj egyedének kikészítése iránti kérelem

505.448 Védett állatfaj egyedének preparálása iránti kérelem

506.449 Védett állatfaj preparátumának birtokban tartása iránti kérelem

507.450 Védett állatfaj egyedének élőállat gyűjteményben történő tartása iránti kérelem

508.451 Védett állatfaj hazai állatfaj-állományának külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítése iránti kérelem

509.452 Védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere iránti kérelem

510.453 Védett állatfaj egyedének cseréje, adásvétele iránti kérelem

511.454 Védett állatfaj egyedének külföldre vitele iránti kérelem

512.455 Védett állatfaj egyedének külföldről történő behozatala iránti kérelem

513.456 Védett állatfaj egyedének az országon való átszállítása iránti kérelem

514.457 Védett állatfaj egyedének visszatelepítése iránti kérelem

515.458 Védett állatfaj egyedének betelepítése iránti kérelem

516.459 Védett állatfaj kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazása iránti kérelem

517.460 Védett állatfaj egyede fészkének áttelepítése iránti kérelem

518.461 Védett állatfaj egyedének háziasítása iránti kérelem

519.462 Védelemben részesülő állatfajok egyedének tartása iránti kérelem

520.463 Védelemben részesülő állatfajok egyedének hasznosítása iránti kérelem

521.464 Védelemben részesülő állatfajok egyedének bemutatása iránti kérelem

522.465 Védelemben részesülő állatfajok egyede tartójának, hasznosítójának személyében bekövetkező változás átvezetése iránti kérelem

523.466 Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek fenntartása iránti kérelem

524.467 Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek kialakítása iránti kérelem

525.468 Állatgyűjtemények, állatkertek, illetve egyéb vadon élő védett állatok tartására, idomítására szolgáló létesítmények, telephelyek üzemeltetése iránti kérelem

526.469 Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem

527.470 Barlang, barlangszakasz hasznosítási módjának megváltoztatása iránti kérelem

528.471 Barlang, barlangszakasz kiépítése iránti kérelem

529.472 Barlangi képződmények kimentése iránti kérelem

530.473 Barlangi képződmények értékesítése iránti kérelem

531.474 Barlangi képződmények hasznosítása iránti kérelem

532.475 Barlangi képződmények külföldre juttatása iránti kérelem

533.476 Barlangban, barlangszakaszban végzendő kutatás iránti kérelem

534.477 Barlangban, barlangszakaszban végzendő kísérlet iránti kérelem

535.478 Barlangban, barlangszakaszban végzendő gyűjtés iránti kérelem

536.479 Barlangi búvármerülés iránti kérelem

537.480 Barlangban bejárat vagy barlangszakasz lezárása iránti kérelem

538.481 Barlangban műtárgy elhelyezése iránti kérelem

539.482 Barlangban műtárgy felújítása iránti kérelem

540.483 Barlangban műtárgy helyreállítása iránti kérelem

541.484 Barlangban filmforgatás iránti kérelem

542.485 Barlangban védőövezetet megállapító miniszteri rendeletben meghatározott tevékenységek iránti kérelem

543.486 Védett ásványok, ősmaradványok gyűjtése iránti kérelem

544.487 Védett ásványok, ősmaradványok forgalomba hozatala iránti kérelem

545.488 Védett ásványok, ősmaradványok külföldre vitele iránti kérelem

546.489 Riasztási módszerek alkalmazása iránti kérelem

547.490 Túlszaporodott állomány egyedeinek befogása iránti kérelem

548.491 Túlszaporodott állomány egyedeinek gyérítése iránti kérelem

549.492 Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat tartása iránti kérelem

550.493 Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat szaporítása iránti kérelem

551.494 Természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó veszélyes állat országba való behozatala iránti kérelem

552.495 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv elfogadása iránti kérelem

553.496 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási terv módosítása iránti kérelem

554.497 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

555.498 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozás elrendelése iránti kérelem a beavatkozási terv alapján

556.499 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási munkák megkezdésének bejelentése

557.500 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem

558.501 A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

559.502 Gyep feltörése iránti kérelem

560.503 Gyep felülvetése iránti kérelem

561.504 Gyep faültetvénnyé alakítása iránti kérelem

562.505 Terület helyreállítására irányuló kérelem

563.506 Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa telepítése iránti kérelem

564.507 Fa, facsoport, fás legelőn lévő fa kivágása iránti kérelem

565.508 Talajfelszínen, száznál több fő részvételével zajló közösségi és tömegsportesemény rendezése, valamint a technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

566.509 Éti csiga gyűjtése iránti kérelem

567.510 Éti csiga hasznosítása iránti kérelem

568.511 Tokfaj élő példányai tartásának, tenyésztésének bejelentése

569.512 Nádas aratásának engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen

570.513 Gépi nádaratás, közlekedés engedélyezése iránti kérelem

571.514 Nádas égetésének engedélyezése iránti kérelem nem védett természeti területen vagy nem természeti területen

572.515 Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének bemutatása iránti kérelem

573.516 Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének hasznosítása iránti kérelem

574.517 Védett, fokozottan védett, közösségi jelentőségű, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő állatfaj egyedének, hibridjének tartása iránti kérelem

575.518 Natura 2000 gyepterületeken a nád irtása iránti kérelem

576.519 Natura 2000 gyepterületeken az október 31. és április 23. között történő legeltetés iránti kérelem

577.520 Fokozottan védett növényfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

578.521 Fokozottan védett növényfaj egyede országba történő behozatalának engedélyezése iránti kérelem

579.522 Fokozottan védett növényfaj egyede országon való átszállításának engedélyezése iránti kérelem

580.523 Fokozottan védett növényfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

581.524 Fokozottan védett növényfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

582.525 Fokozottan védett növényfaj egyede termesztésbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

583.526 Fokozottan védett növényfaj egyedével vagy egyedén végzett nemesítési kísérlet engedélyezése iránti kérelem

584.527 Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

585.528 Fokozottan védett növényfaj természetes állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem

586.529 Vadászható állatfajnak nem nyilvánított, nem őshonos vadon élő állatfaj betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

587.530 Vadon élő állatfaj visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

588.531 Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

589.532 Élő szervezet visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

590.533 Védett növényfajokból álló gén- és szaporítóanyag-bank létrehozásának engedélyezése iránti kérelem

591.534 Védett növényfaj gén- és szaporítóanyag-bankban történő elhelyezésének engedélyezése iránti kérelem

592.535 Fokozottan védett állatfaj állománya szabályozásának engedélyezése iránti kérelem

593.536 Fokozottan védett állatfaj egyedei gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

594.537 Fokozottan védett állatfaj egyedei befogásának engedélyezése iránti kérelem

595.538 Fokozottan védett állatfaj egyedei elejtésének engedélyezése iránti kérelem

596.539 Fokozottan védett állatfaj egyedei birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

597.540 Fokozottan védett állatfaj egyedei idomításának engedélyezése iránti kérelem

598.541 Fokozottan védett állatfaj egyedei szaporításának engedélyezése iránti kérelem

599.542 Fokozottan védett állatfaj egyedei kikészítésének engedélyezése iránti kérelem

600.543 Fokozottan védett állatfaj egyedei preparálásának engedélyezése iránti kérelem

601.544 Fokozottan védett állatfaj egyedei preparátumai birtokban tartásának engedélyezése iránti kérelem

602.545 Fokozottan védett állatfaj egyede élőállat-gyűjteményben történő tartásának engedélyezése iránti kérelem

603.546 Fokozottan védett állatfaj állománya külföldi állományból származó egyeddel történő kiegészítésének engedélyezése iránti kérelem

604.547 Fokozottan védett állatfaj állományai közötti mesterséges géncsere engedélyezése iránti kérelem

605.548 Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem

606.549 Fokozottan védett állatfaj egyede adásvételének engedélyezése iránti kérelem

607.550 Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre vitelének engedélyezése iránti kérelem

608.551 Fokozottan védett állatfaj egyede behozatalának engedélyezése iránti kérelem

609.552 Fokozottan védett állatfaj egyede külföldre átszállításának engedélyezése iránti kérelem

610.553 Fokozottan védett állatfaj egyede betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

611.554 Fokozottan védett állatfaj egyede visszatelepítésének engedélyezése iránti kérelem

612.555 Fokozottan védett állatfaj kártétele megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

613.556 Fokozottan védett állatfaj egyede háziasításának engedélyezése iránti kérelem

614.557 Az ország egész területére kiterjedő tevékenységre irányuló természetvédelmi hatósági engedély kiadása iránti kérelem

615.558 Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

616.559 A szabálysértést elkövetettek és a helyszíni bírságoltak nyilvántartásában, valamint a szabálysértési eljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában kezelt adatokra vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

617.560 Bejelentéshez kötött ipari tevékenység bejelentése

618.561 Telepengedély kiadására irányuló kérelem

619.562 Ipari tevékenység végzőjének bejelentése a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változásról

620.563 Ipari tevékenység végzőjének bejelentése az ipari tevékenység megszüntetéséről

621.564 Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére irányuló kérelem

622.565 A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló szervezetek kijelölésére és nyilvántartásba vételére irányuló kérelem

623.566 Turista használatú palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésére irányuló kérelem

624.567 Lovas szolgáltató tevékenység folytatásának bejelentése

625.568 Lovas szolgáltató tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

626.569 Az Európai Közösség és a Kazah Köztársaság között az egyes acéltermékek kereskedelméről szóló 1340/2008/EK rendelet alapján vas- és acélipari termék behozatalának engedélyezése iránti kérelem

627.570 Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról szóló 1818/2006/EK bizottsági rendelet alapján kálium-klorid behozatalának engedélyezése iránti kérelem

628.571 Az egyes harmadik országokban végzett feldolgozás vagy kezelés után a Közösségbe újrabehozott egyes textil- és ruházati termékekre alkalmazandó, a passzív feldolgozással kapcsolatos rendelkezések megállapításáról szóló 3036/94/EK rendelet alapján textil- és ruházati termékekkel kapcsolatos passzív bérmunka engedélyezése iránti kérelem

629.572 Árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltatók belső szabályzatának jóváhagyása iránti kérelme

630.573 Villamossági termékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

631.574 Gépek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

632.575 Gázkészülékek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

633.576 Mérőeszközök, nem automatikus mérlegek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

634.577 Nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

635.578 Szállítható nyomástartó berendezések piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

636.579 Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

637.580 Kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

638.581 Egyes gazdasági célfelhasználásra szánt termékkörök energiahatékonysági követelményei megfelelőségének piacfelügyeleti hatósági ellenőrzésére irányuló kérelem

639.582 Sűrűségmérők hitelesítése iránti kérelem

640.583 E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítése iránti kérelem

641.584 Dózismérők és szennyezettségmérők hitelesítése iránti kérelem

642.585 Zajszintmérők hitelesítése iránti kérelem

643.586 Légzési alkoholmérők hitelesítése iránti kérelem

644.587 Sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek hitelesítése iránti kérelem

645.588 Játékkaszinóban üzemeltetett pénznyerő automaták hitelesítése iránti kérelem

646.589 Közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítése iránti kérelem

647.590 Víztől eltérő folyadékok mérőrendszereinek hitelesítése iránti kérelem

648.591 Nagyfeszültségű és nagyáramú mérőváltók hitelesítése iránti kérelem

649.592 Mérőeszköz-minősítő laboratórium feljogosítás iránti kérelem

650.593 Kötelező hitelesítésű mérőeszköz típusvizsgálata iránti kérelem

651.594 Nemesfém tárgyak forgalmazásával, készítésével, javításával vagy árverésével foglalkozó vállalkozások tevékenysége megkezdésének bejelentésére, az adatváltozás bejelentésére, az engedély visszavonására irányuló kérelem, valamint a tevékenység megszüntetésének bejelentése

652.595 Alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal történő nemesfém-forgalmazásra irányuló kereskedelmi tevékenység folytatásának bejelentése

653.596 Nemesfémgyártók- és forgalmazók részére más névjellel össze nem téveszthető névjel alkalmazásának engedélyezésére irányuló kérelem

654.597 Üzemanyagmérő hitelesítése iránti kérelem

655.598 Nem automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

656.599 Súlyok hitelesítése iránti kérelem

657.600 Automatikus működésű mérlegek hitelesítése iránti kérelem

658.601 Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem

659.602 Vízmérő hitelesítése iránti kérelem

660.603 Gázmérő hitelesítése iránti kérelem

661.604 Villamos fogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

662.605 Hőfogyasztásmérő hitelesítése iránti kérelem

663.606 Tartály hitelesítése iránti kérelem

664.607 Tartályszintmérő készülék hitelesítése iránti kérelem

665.608 Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem

666.609 Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérő hitelesítése iránti kérelem

667.610 Kipufogógáz-elemző hitelesítése iránti kérelem

668.611 Anyagi mérték (hossz, térfogat, térbeli kiterjedés) hitelesítése iránti kérelem

669.612 Kiterjedést mérő hitelesítése iránti kérelem

670.613 Áramváltó hitelesítése iránti kérelem

671.614 Feszültségváltó hitelesítése iránti kérelem

672.615 Gumiabroncs tömlőnyomásmérő hitelesítése iránti kérelem

673.616 Sűrűségmérő eszköz hitelesítése iránti kérelem

674.617 Gázmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

675.618 Vízmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

676.619 Villamos fogyasztásmérő reklamációs vizsgálat (rendkívüli hitelesítés) iránti kérelem

677.620 Szerencsejáték eszköz hitelesítése iránti kérelem

678.621 Gázpalack töltet megváltoztatásának engedélyezése iránti kérelem

679.622 Gázpalack átalakítás iránti kérelem

680.623 Gázpalack időszakos biztonságtechnikai ellenőrzése iránti kérelem

681.624 Gázpalack javítás utáni ellenőrzése iránti kérelem

682.625 Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

683.626 Veszélyes folyadék- és olvadéktároló létesítmény üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem

684.627 Tárolótartály időszakos szerkezetvizsgálat ciklusidejének meghosszabbítása iránti kérelem

685.628 Üzemanyag-töltőállomásokon a benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

686.629 Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák jóváhagyása iránti kérelem

687.630 Gázkészülékek és gázfelhasználó technológiák próbaüzemének elrendelése iránti kérelem

688.631 Gázüzemű közúti járművek és munkagépek üzemanyag-ellátó berendezésébe épített, az üzembentartó által tölthető autógáztartály időszakos ellenőrzésére irányuló kérelem

689.632 Földgáz telephelyi vezeték műszaki-biztonsági megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

690.633 Gáz-csatlakozóvezeték, felhasználói berendezés létesítésének, átalakításának, készítésének, megszüntetésének kivitelezésére alkalmatlannak minősített kiviteli terv alkalmasságának megállapítására irányuló kérelem

691.634 Csomagolóeszközök szelektív vizsgálatának engedélyezése iránti kérelem

692.635 ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) ideiglenes szállítási engedély iránti kérelem

693.636 ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) csomagolóeszközök gyártási típus jóváhagyása iránti kérelem

694.637 ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény gyártási jóváhagyása iránti kérelem

695.638 ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) tartányos felépítmény időszakos vizsgálata iránti kérelem

696.639 ADR (veszélyes anyagok szállítása) veszélyes anyag szállító (nem nyomástartó) IBC időszakos vizsgálata iránti kérelem

697.640 ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) szerinti új mobil tartány, tartányjármű, leszerelhető tartány, tankkonténer, tartányos cserefelépítmény, ömlesztettáru-konténer típusra gyártási típus alkalmasság tanúsítása iránti kérelem

698.641 ADR, illetve RID (veszélyes anyagok közúti, illetve vasúti szállítása) során a csomagolóeszközök, nagycsomagolások gyártására, felújítására és vizsgálatára vonatkozó minőségbiztosítási program megfelelőségének elfogadása iránti kérelem

699.642 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés létesítésének, áttelepítésének engedélyezése iránti kérelem

700.643 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés üzembe vételének engedélyezése iránti kérelem

701.644 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés megszüntetésének bejelentése

702.645 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés javításának bejelentése, rendkívüli ellenőrzés kezdeményezése

703.646 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos üzemeltetési ellenőrzésének megrendelése

704.647 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szerkezeti ellenőrzésének megrendelése

705.648 Nyomástartó berendezés, töltő berendezés időszakos szilárdsági ellenőrzésének megrendelése

706.649 Gázüzemű munkagép gáz-üzemanyag előállító berendezésének beszerelési, megbontásával járó javítási, karbantartási tevékenység bejelentése

707.650 Gáz-üzemanyag ellátó berendezés javítására vonatkozó feltételek megfelelőségéről szóló szakvélemény kiadása iránti kérelem

708.651 Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építéséhez használati jog alapítása iránti kérelem

709.652 Közcélú villamos hálózat építésére irányuló vezetékjog engedélyezése iránti kérelem

710.653 Közcélú villamos hálózathoz tartozó átalakító- és kapcsolóberendezés építésére irányuló építési engedély iránti kérelem

711.654 Erőművekre, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezésekre vonatkozó elvi építési engedély iránti kérelem

712.655 Erőművekre, termelői vezetékekre, magánvezetékekre, közvetlen vezetékekre vonatkozó építési engedély iránti kérelem

713.656 Közcélú hálózat, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

714.657 Erőművek, belső kezelőterű átalakító- és kapcsolóberendezések használatbavételi engedélyezésére irányuló kérelem

715.658 Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító- vagy kapcsolóberendezéseinek fennmaradási engedélye iránti kérelem

716.659 Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsolóberendezés megszüntetési (bontási) engedélye iránti kérelem

717.660 Villamos biztonsági övezet terjedelmére, valamint az előírt tilalmakra és korlátozásokra vonatkozó előírásoktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem

718.661 Építési engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében

719.662 Használatbavételi engedély iránti kérelem Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében

720.663 Bontási engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében

721.664 Fennmaradási engedély iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos ipari építményfajták esetében

722.665 Növény, növényi termék, növényvédőszer-maradék és egyéb toxikus anyagtartalom ellenőrzése iránti kérelem

723.666 Növényvédő szerek minőségének és csomagolásának hatósági ellenőrzése iránti kérelem

724.667 Forgalomba hozatali és felhasználási kérelem az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (7) bekezdése alapján

725.668 Kivételes nyugellátás megállapítása iránti kérelem

726.669 Egyszeri segély engedélyezése iránti kérelem társadalombiztosítási nyugellátásban részesülő személy részére

727.670 Nyugellátásra jogosító szolgálati idő és nyugdíjalapot képező jövedelem megszerzése céljából megállapodás iránti kérelem

728.671 Szolgálati idő szerzése érdekében az igénylővel megállapodás iránti kérelem

729.672 Távhővezetékkel kapcsolatos előmunkálati jog engedélyezése iránti kérelem

730.673 Távhővezetékkel kapcsolatos vezetékjogi engedély kiadása iránti kérelem

731.674 Távhővezetékkel kapcsolatos bontási engedély kiadása kérelem

732.675 Távhővezetékkel kapcsolatos biztonsági övezet meghatározása iránti kérelem

733.676 Jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

734.677 Használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

735.678 Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló kormányrendelet 22. § (2) bekezdésében meghatározott egyes sajátos építményfajták esetében

736.679 Kisfeszültségű hálózati elem esetén üzembe helyezési eljárás lefolytatásáról szóló bejelentés tudomásulvételére irányuló kérelem

737.680 Villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték, közvetlen vezeték és azok tartószerkezeten elhelyezett, külső és belső kezelőterű átalakító vagy kapcsoló-berendezés megszüntetés (bontás) tudomásulvétele iránti kérelem

738.681 Pénzügyi fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések, Pénzügyi Békéltető Testület eljárására irányuló kérelmek

739.682 Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfél esetén

740.683 Közös mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetén

741.684 A nagycsaládos és a mozgásában korlátozott személyek úthasználati jogosultságához (e-matrica) kapcsolódó részleges díjmentességi nyilvántartásba vétel iránti kérelme

742.685 Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítása

743.686 Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar-szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

744.687 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

745.688 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

746.689 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján

747.690 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

748.691 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

749.692 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

750.693 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján

751.694 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

752.695 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján

753.696 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

754.697 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–québeci szociális biztonsági egyezmény alapján

755.698 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

756.699 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

757.700 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–koreai szociális biztonsági egyezmény alapján

758.701 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

759.702 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

760.703 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

761.704 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény alapján

762.705 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

763.706 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

764.707 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

765.708 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján

766.709 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

767.710 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

768.711 Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

769.712 Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben

770.713 A magyar–ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem

771.714 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján

772.715 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

773.716 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–mongol szociális biztonsági egyezmény alapján

774.717 Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

775.718 Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–indiai szociális biztonsági egyezmény alapján

776.719 Helyi közút céljára történő lejegyzésre vonatkozó kérelem

4. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablak kizárólag tájékoztatást nyújt az alábbi esetekben

1–2.720

3. Házassági szándék bejelentése és házasságkötés

4. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése és az erre vonatkozó szándék bejelentése

5.721

6. Tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről való tájékoztatás

7. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az együtt benyújtható hatósági engedély iránti kérelmekről való tájékoztatás

8. Építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről szóló tájékoztatás

9. Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének, igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről való tájékoztatás

10. Nem EGT-állam által kiállított vezetői engedély honosítása iránti kérelem

11.722 Különleges rendszámtábla kiadása iránti kérelem (forgalmi engedély, törzskönyv, indítási napló kiadása a rendszám típusától függően – OT, DT, CK, R, H, M, RR kezdő betűjelű rendszámtáblák)

12.723

13.724

14. Születés bejelentése és anyakönyvezése

15. Haláleset bejelentése és anyakönyvezése

16. Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

17. Egyénileg kiválasztott és egyedileg legyártott rendszámtábla kiválasztásának, legyártásának engedélyezésére irányuló kérelem

18. Magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban

19. Második magánútlevél kiadása, cseréje iránti kérelem azonnali eljárásban

20. Az elveszett, eltulajdonított, megsemmisült magánútlevél, második magánútlevél, szolgálati útlevél, hajós szolgálati útlevél pótlása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

21. A második magánútlevél kiállítása iránt elektronikus úton benyújtott kérelemre induló eljárás

22.725 Birtokvédelmi eljárás lefolytatása iránti kérelem

23.726 A találó igénybejelentése a személyes tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolog tulajdonjogára vonatkozóan

24.727 Öröklésben érdekelt kérelme a hagyaték leltározása iránt

25.728 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak bírósági letétbe helyezésének elrendelése iránt

26.729 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak hatósági vagy közjegyzői letétbe vételének elrendelése iránt

27.730 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak birtokba adásának (birtokban hagyásának) elrendelése iránt

28.731 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak zárlatának elrendelése iránt

29.732 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett, pénzforgalmi szolgáltatónál elhelyezett vagy kezelt vagyon zárolásának elrendelése iránt

30.733 Öröklésben érdekelt indokolt kérelme a leltárba felvett vagyon, a vagyon meghatározott része vagy egyes vagyontárgyak értékesítésének elrendelése iránt

31.734 Bármelyik örökösként érdekelt kérelme ügygondnok kirendelése iránt

32.735 Valamennyi öröklésben érdekelt közös kérelme meghatározott személy ügygondnokul történő kirendelése iránt

33.736 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

34.737 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

35.738 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

36.739 A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, polgári védelmi kötelezettség alóli mentességet biztosító körülmény fennállásának környezettanulmány alapján történő igazolása iránti kérelem

37.740 Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változás bejelentése

38.741 Illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmazó termék forgalmazására jogosító engedéllyel rendelkezőkről vezetett nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

39.742 Kiképzésen való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

40.743 Gyakorlaton való részvétel alóli halasztás engedélyezése iránti kérelem

41.744 Kiképzésen való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

42.745 Gyakorlaton való részvétel alóli felmentés iránti kérelem

43.746 Szolgálatadási kötelezettség alóli felmentés iránti kérelem, ok bejelentése

44.747 Polgári védelmi szervezetbe történő önkéntes jelentkezés

45.748 Polgári védelmi szervezetbe történő beosztás megszüntetése iránti kérelem

46.749 Polgári védelmi kötelezettség alóli mentesség közlése

47.750 Polgári védelmi kötelezettség munkakör ellátásával, közmegbízatás gyakorlásával való teljesítésének közlése

48.751 Haszonélvezeti jog törlése iránti kérelem

49.752 Álláskeresési járadék szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

50.753 Álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelem

51.754 Álláskeresés szünetelésének bejelentése nyilvántartásba vétel céljából

52.755 Álláskeresők nyilvántartásból való törlése iránti kérelem (bejelentés)

53.756 Álláskeresők nyilvántartásba vétele iránti kérelem

54.757 Bérgarancia támogatás iránti, bérgarancia támogatás iránti ismételt kérelem

55.758 Munkahely-teremtési támogatás iránti pályázat

56.759 Vállalkozóvá válási támogatás iránti kérelem (6 havi minimálbérre)

57.760 Munkahely-megőrzési támogatás iránti kérelem

58.761 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem álláskeresési támogatásban részesülő esetén

59.762 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyéni vállalkozó esetén

60.763 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egyházi személy esetén

61.764 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem mezőgazdasági őstermelő esetén

62.765 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben részesülők esetén

63.766 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem nyugdíjban, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén

64.767 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermekgondozást segítő ellátás esetén

65.768 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem gyermeknevelési támogatás esetén

66.769 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem aktív korúak ellátásában részesülők esetén

67.770 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem tanuló, illetve hallgató esetén

68.771 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem fogyatékossági támogatásban részesülő személy esetén

69.772 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem kiskorú esetén

70.773 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy esetén

71.774 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem szociálisan rászorult személy esetén

72.775 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett személy esetén

73.776 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem hajléktalan személy esetén

74.777 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy esetén

75.778 Biztosítási jogviszony tisztázása érdekében okirati bizonyítási eljárás lefolytatása iránti kérelem a táncművészeti életjáradékban részesülő személy esetén

76.779 Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem fennálló biztosítási jogviszony igazolásáról lakásépítési támogatáshoz

77.780 Kifizetőhely létesítésére irányuló kérelem

78.781 Kifizetőhely megszüntetésére irányuló kérelem

79.782

80.783 Kórbonctani vizsgálat mellőzésére irányuló kérelem

81.784 Családba fogadáshoz való hozzájárulásra, családba fogadás megszüntetésére irányuló kérelem

82.785 Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy által kötött tartási vagy életjáradéki szerződés jóváhagyására

83.786 Kérelem szülői felügyeleti jog körében felmerült egyéb kérdésekről való döntésre

84.787 Kérelem a tanköteles gyermek foglalkoztatásának engedélyezésére

85.788 Egyösszegű állami kárenyhítés iránti kérelem

86.789 Járadék jellegű állami kárenyhítés iránti kérelem

87.790 Európai Unió más tagállamába irányuló kárenyhítés iránti kérelem

88.791 Jogi segítségnyújtás során nyújtott támogatás visszafizetése kapcsán részletfizetés, halasztás engedélyezése iránti kérelem

89.792 Bányászati létesítmények elhelyezésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

90.793 Bányászati létesítmények üzemeltetésére irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

91.794 Bányászati eszközök elhelyezésére és üzemben tartására irányuló szolgalom alapítására vonatkozó kérelem

92.795 A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a fogyasztásmérő berendezés leolvasása, ellenőrzése, cseréje végett

93.796 A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a földgázelosztási szolgáltatásból történő felfüggesztéshez szükséges intézkedések foganatosítása végett

94.797 A földgázelosztó által a felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem a felhasználói berendezés ellenőrzése végett

95.798 Ingatlan használatára vonatkozó használati jog megállapítása iránti kérelem

96.799 Felhasználási helyre való bejutás érdekében benyújtott kérelem

97.800 Bevásárlóközpont üzemeltetésére vonatkozó bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változás bejelentése

98.801 Helyi termelői piac fenntartójának adatváltozásról szóló bejelentése

99.802 Munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékának bejelentése

100.803 Munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntésének bejelentése

101.804 A munkáltatónak a munkavállaló részére, a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről küldött tájékoztatás másolatának megküldése

102.805 A tervezett csoportos létszámcsökkentés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción született írásbeli megállapodás bejelentése

103.806 Munkaerő-kölcsönzői tevékenység engedélyezése iránti kérelem

104.807 Munkaerő-kölcsönző adatváltozásának bejelentése

105.808 Munkaerő-kölcsönzői tevékenység megszüntetésének bejelentése

106.809 Magán-munkaközvetítői tevékenység végzésére irányuló szándék bejelentése

107.810 Magán-munkaközvetítő adatváltozásának bejelentése

108.811 Magán-munkaközvetítői tevékenység abbahagyásának bejelentése

109.812 Üzletszerű társasház-kezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

110.813 Üzletszerű ingatlankezelői tevékenység folytatására vonatkozó bejelentés

111.814 Büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység

112.815 Megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának nyilvántartásba történő bejegyzésére irányuló kérelem

113.816 Kérelem a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezésére, felhasználására, rendszeres, eseti, illetve végszámadás elfogadására, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetésének, letétben kezelésének, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezésének engedélyezésére

114.817 Utógondozói ellátás elrendelése iránti kérelem (gyermekvédelmi szakellátás)

115.818 Kérelem a gyermeket megillető tartásról lemondó nyilatkozat jóváhagyására

116.819 Kiskorú gyermeket vagy gondnokoltat örökösödési jogviszony alapján megillető jogról vagy kötelezettségről rendelkező törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása iránti kérelem

117.820 Kérelem a gyermek, gondnokság alá helyezett személy vagyoni jogát érintő jognyilatkozat jóváhagyására

118.821 Gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelölésére irányuló kérelem

119.822 Kérelem a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyására, a gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölésére

120.823 Határon átnyúló tartásdíj iránti igény érvényesítésére irányuló kérelem

121.824

122.825 Kérelem a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásának szabályozására, valamint a kapcsolattartás végrehajtására

123.826 Áldozatsegítő támogatás visszatérítése esetén a visszatérítendő összeg megfizetésével szemben benyújtott halasztás és részletfizetés iránti kérelem

124.827 Közúti járművezetők utánképzésének engedélyezése iránti kérelem

125.828 Nagyhajók, önjáró- és nem önjáró úszó munkagépek, önjáró- és nem önjáró kompok, úszóművek, kishajók és vízi sporteszközök üzemképességét igazoló okmány kiadása iránti kérelem

126.829 Hajólajstromba vétel iránti kérelem

127.830 Hajólajstromban nyilvántartott adatokban bekövetkezett adatváltozás átvezetése iránti kérelem

128.831 Hajólajstrommal kapcsolatos tulajdoni lap másolat kiadása iránti kérelem

129.832 Hajólajstromból való törlés iránti kérelem

130.833 Úszólétesítmények önkéntes üzemképességi vizsgálata iránti kérelem

131.834 Közúti közlekedési szakemberek vizsgakötelezettség alóli mentesítése iránti kérelem

132.835 Közúti járművezetők és közúti közlekedési szakemberek képzésének, továbbképzésének engedélyezése iránti kérelem

133.836 Szakoktatói, iskolavezetői szaktanfolyamokkal kapcsolatos egyedi felmentés iránti kérelem

134.837 Személytaxi-szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

135.838 Személytaxi-szolgáltatásra jogosító engedély módosítása iránti kérelem

136.839 Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás engedélyezése iránti kérelem

137.840 Személygépkocsis személyszállítói engedély módosítása iránti kérelem

138.841 Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

139.842 Személytaxi vagy személygépkocsis személyszállító vezetői igazolvány módosítása iránti kérelem

140.843 Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

141.844 Közúti árutovábbítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem

142.845 Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok kiadása iránti kérelem

143.846 Autóbuszos közúti személyszállítási engedély és engedélykivonatok módosítása, meghosszabbítása iránti kérelem

144.847 Közúti áruszállítási igazolvány kiadása iránti kérelem

145.848 Közúti személyszállítási igazolvány kiadása, módosítása iránti kérelem

146.849 Közúti közlekedési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet által benyújtott, EGT tagállamon kívüli állampolgár részére járművezetői igazolvány kiadása iránti kérelem

147.850

148.851

149.852 Közúti járművek összeépítésének engedélyezése iránti kérelem

150.853 Gépjármű, mezőgazdasági vontató és pótkocsi egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem

151.854 Lassú járművek egyedi átalakításának engedélyezése iránti kérelem

152.855 Vizsgáló állomási tevékenység engedélyezése, a vizsgáló állomással a hatósági szerződés megkötése iránti kérelem

153.856 Közúti jármű előzetes eredetiségvizsgálata során közreműködő szervezetek engedélyezése iránti kérelem

154.857 Digitális tachográf kártya cseréje, pótlása iránti kérelem

155.858 A közlekedésért felelős miniszterrel hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve elfogadott szakértőt alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme

156.859 Túlméretes és megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének engedélyezése iránti kérelem

157.860 Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

158.861 Közúti közlekedési szolgáltatást végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

159.862 Nemzetközi közúti, személyszállítást végző, a vezetőülésen kívül legalább 17 állandó ülőhellyel rendelkező autóbusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

160.863 Személyszállítást végző autóbusz és trolibusz, valamint személygépkocsi vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

161.864 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

162.865 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi, vontató, nyerges vontató és járműszerelvény vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

163.866 Veszélyes áru szállítását végző gépjármű vezetéséhez előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

164.867 Gépjárművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelt előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

165.868 Gépjármű-vezetési gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

166.869 Trolibusz vezetéséhez szükséges előzetes pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

167.870 Járművezető munkáltatójának kérésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

168.871 Járművezető kezdeményezésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

169.872 A gépjárművezető előzetes, időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság megkeresésére rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

170.873 Megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetéséhez időszakos pályaalkalmassági vizsgálat iránti kérelem

171.874

172.875

173.876

174.877

175.878 A fővárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában lévő közutak és azok műtárgyai építésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának, megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése iránti kérelem

176.879 Külföldön szerzett vasúti képesítés honosítása iránti kérelem

177.880 Méltányossági kérelem visszakövetelt támogatás, illetve késedelmi pótlékának elengedésére

178.881 Munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás költségeinek megtérítése iránti kérelem

179.882 Bértámogatás iránti kérelem hátrányos helyzetű személy foglalkoztatása esetén

180.883 Bértámogatás iránti kérelem megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén

181.884 Munkatapasztalat-szerzési támogatás iránti kérelem

182.885 Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása iránti kérelem létszámleépítések megelőzése érdekében

183.886 Vállalkozóvá válási támogatás iránti pályázat

184.887 Vállalkozói tevékenység folytatásához és megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása iránti pályázat

185.888 Csoportos létszámcsökkentések hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás iránti kérelem

186.889 Helyközi utazás támogatása iránti kérelem

187.890 Csoportos személyszállítás támogatása iránti kérelem

188.891 Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvételi költségek megtérítése iránti kérelem

189.892 Munkaerő-piaci szolgáltatásban történő részvétel időtartamára keresetpótló támogatás megállapítása iránti kérelem

190.893 Jelentkezés az Ifjúsági Garancia Rendszerbe és a keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (GINOP 5.2.1-14/ VEKOP 8.2.1-15) munkaerő-piaci programra

191.894 Jelentkezés az „Út a munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1-15 / VEKOP 8.1.1-15) munkaerő-piaci programra

192.895 Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti kérelem

193.896 Erdő fátlan állapotban tartása iránti kérelem

194.897 Erdészeti létesítmény létesítésének, felújításának, bővítésének, helyreállításának, korszerűsítésének, fennmaradásának használatbavételének, rendeltetése megváltoztatásának, lebontásának, elmozdításának engedélyezése iránti kérelem

195.898 Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vétele, törlése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

196.899 Erdő rendeltetésének megváltoztatása iránti kérelem

197.900 Erdő üzemmódjának megváltoztatása iránti kérelem

198.901 Erdőterv határozat kiadása iránti kérelem

199.902 Erdőterv határozat módosítása iránti kérelem

200.903 Erdőtelepítési tervdokumentáció jóváhagyására irányuló kérelem

201.904 Fásítás telepítésének engedélyezése iránti kérelem

202.905 Erdőtelepítés befejezésének bejelentése

203.906 Országos Erdőállomány Adattárból való törlés iránti kérelem

204.907 Erdősítési határidők módosítására irányuló kérelem

205.908 Tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése iránti kérelem

206.909 Természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és szeptember 1. közötti végrehajtásának engedélyezése iránti kérelem

207.910 Erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése iránti kérelem

208.911 Vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben cserjék kivágásának engedélyezése iránti kérelem

209.912 Erdő igénybevételének engedélyezése iránti kérelem

210.913 Erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezése iránti kérelem

211.914 Erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása iránti kérelem

212.915 Járműközlekedésre használható út kijelölésére irányuló kérelem

213.916 Lovas és kerékpáros technikai sportverseny engedélyezése iránti kérelem

214.917 Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

215.918 Termőföld belterületbe vonásának engedélyezése iránti kérelem

216.919 Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

217.920 Egyesített telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

218.921 Ingatlan-nyilvántartási vagy egyéb célú földmérési és térképészeti adatok igénylése iránti kérelem

219.922 Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása iránti kérelem

220.923 Alappontsűrítés vizsgálata iránti kérelem

221.924 Globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett geodéziai munkák vizsgálata és átvétele iránti kérelem

222.925 Földmérési munkák bejelentése

223.926 Halászati és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alóli felmentés, vagy a jogszabálynál szigorúbb méret-, illetve mennyiségi korlátozás engedélyezésére irányuló kérelem

224.927 Fajlagos tilalmi idő megrövidítésére, meghosszabbítására vagy az alóli felmentés engedélyezésére irányuló kérelem

225.928 Halgazdálkodási kíméleti terület kijelölésére, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem

226.929 Hal élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelésére irányuló kérelem

227.930 Ponty faj esetében a fajlagos tilalmi idő alóli felmentés 5 éves időtartamra történő engedélyezésére irányuló kérelem

228.931 Természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nem fogható halfajok fogási tilalma alóli időszakos felmentése engedélyezésére irányuló kérelem

229.932 Általános halászati, illetve horgászati tilalom elrendelésére irányuló kérelem

230.933 Társadalmi halőrök megbízására irányuló kérelem

231.934 Halgazdálkodási vízterületté nyilvánítás iránti kérelem

232.935 Az államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti vagy vagyonkezelési szerződés útján történő átengedésére vonatkozó szerződés benyújtása a halgazdálkodási hatóság részére

233.936 Állami horgászjegy értékesítésére, érvényesítésére, hosszabbítására vonatkozó megbízási szerződés megkötése iránti kérelem

234.937

235.938 Halgazdálkodási terv jóváhagyása, módosítása, illetve érvényessége 90 nappal történő meghosszabbítása iránti kérelem

236.939 Halászati engedély kiadása iránti kérelem

237.940 Állami halászjegy kiadása iránti kérelem

238.941 Fogási tanúsítvány nyomtatványtömb kiadása iránti kérelem

239.942 A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 46. § (2) és (3) bekezdése szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében felmentés kiadása iránti kérelem

240.943 Halmentési tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló kérelem

241.944 Horgászverseny megrendezése, továbbá a horgászat, a halászati hagyományok, illetve a halételek megismertetése és népszerűsítése érdekében tartandó rendezvény céljából a jogszabályok szerinti felmentések megadása iránti kérelem

242.945 Jogosulatlanul igénybe vett szociális ellátás megtérítésével kapcsolatos méltányosság iránti kérelem

243.946

244.947

245.948 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásba vétel iránti kérelme

246.949 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató adatváltozásról szóló bejelentése

247.950 Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltató nyilvántartásból való törlés iránti kérelme

248.951 Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának előzetes bejelentése

249.952 Nyílt területen ásványi nyersanyagkutatás és arra kutatási jog adományozása iránti kérelem

250.953 Bányatelek-megállapítást követően az ásványvagyon feltárásának és kitermelésének engedélyezése iránti kérelem

251.954 Bányatelek-megállapítást követően a műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

252.955 Meddőhányó hasznosítása iránti kérelem

253.956 Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kutatásának engedélyezése iránti kérelem

254.957 Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezet kiképzésének engedélyezése iránti kérelem

255.958 Földgáz tárolására alkalmas földtani szerkezetek tárolásra történő hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

256.959 Zárt területen a geotermikus energia kutatásának engedélyezése iránti kérelem

257.960 Zárt területen a geotermikus energia kinyerésének és hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

258.961 Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények megépítésének engedélyezése iránti kérelem

259.962 Zárt területen a geotermikus energia hasznosításához szükséges földalatti és felszíni létesítmények használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

260.963 Bányászati hulladék kezelésének engedélyezése iránti kérelem

261.964 Bányászati hulladékkezelő létesítmény üzemeltetésének engedélyezése iránti kérelem

262.965 Bányászati hulladékkezelő létesítmény bezárásának engedélyezése iránti kérelem

263.966 Kőolaj- és földgázbányászatra megállapított bányatelek földalatti gáztárolásra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

264.967 Hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog átruházásához való hozzájárulás iránti kérelem

265.968 Föld alatti gáztárolóban lévő, állami tulajdonban álló szénhidrogén bányavállalkozói tulajdonba adásának engedélyezése iránti kérelem

266.969 Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia, illetve nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag kutatására irányuló kutatási tevékenység megkezdése érdekében kutatási műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

267.970 Kutatási jog más ásványi nyersanyagra történő kiterjesztésének engedélyezése iránti kérelem

268.971 Bányafelügyelet jóváhagyásához kötött visszavonható bankgarancia visszavonásának engedélyezése iránti kérelem

269.972 Geotermikus védőidom kijelölése iránti kérelem

270.973 Szénhidrogén szállítóvezeték használatba vételének engedélyezése iránti kérelem

271.974 Bányatelek megállapítása iránti kérelem

272.975 Bányatelek módosítása iránti kérelem

273.976 Kitermelés, illetve üzemszerű földalatti szénhidrogén tárolás megkezdésére megállapított határidő legfeljebb 5 évvel történő meghosszabbítása iránti kérelem

274.977 Építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezése a bányatelekkel fedett ingatlanokra (a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint)

275.978 Bányatelek nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

276.979 Bányabezárásra, szénhidrogén mező felhagyására kidolgozott műszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelem

277.980 Bányavállalkozóknak a területek egyesítésében és a kitermelési feltételekben történő megállapodásának jóváhagyása iránti kérelem

278.981 Kitermelés szüneteltetése műszaki üzemi tervének jóváhagyása és a szüneteltetés engedélyezése iránti kérelem

279.982 Védőpillér kijelölése iránti kérelem

280.983 Védőpillér lefejtésének vagy meggyengítésének engedélyezése iránti kérelem

281.984 Bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentése

282.985 Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem

283.986 A föld alatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítására készített műszaki terv engedélyezése iránti kérelem

284.987 Bányatelek még igénybe nem vett részére vonatkozó igénybevételi ütemterv elfogadása iránti kérelem

285.988 Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem

286.989 Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem

287.990 Bányászati kutatási terület (vagy annak egy része) visszaadásának elfogadása iránti kérelem

288.991 Érvényes műszaki üzemi terv módosításának jóváhagyása iránti kérelem

289.992 Más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

290.993 Bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól eltérés engedélyezése iránti kérelem

291.994 A földtani kutatás során nyert mintaanyagok selejtezésének engedélyezése iránti kérelem

292.995 Jelölt terméknek a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

293.996 Jelölt terméknek a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

294.997 Bányászati hulladék-gazdálkodási terv jóváhagyása iránti kérelem

295.998 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

296.999 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

297.1000 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

298.1001 A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) pontja szerinti létesítmények, továbbá a földalatti gáztároló létesítményei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

299.1002 Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei létesítésének engedélyezése iránti kérelem

300.1003 Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

301.1004 Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

302.1005 Cseppfolyós propán-, bután gázok és ezek elegyei töltő és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékei elbontásának engedélyezése iránti kérelem

303.1006 Nyílt területen a geotermikus energia nem vízjogi engedély alapján végzett kinyerésének engedélyezése iránti kérelem

304.1007 Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan az előmunkálati jog engedélyezésére irányuló kérelem

305.1008 Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a vezetékjog engedélyezésére irányuló kérelem

306.1009 Gázelosztó vezeték létesítésére és használatára vonatkozóan a használati jog engedélyezésére irányuló kérelem

307.1010 Ingatlantulajdonos vezetékjog megszüntetése iránti kérelme

308.1011 Szénhidrogén-szállítóvezetékhez kapcsolódó távközlő hálózat technológiai berendezésekhez tartozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem

309.1012 Engedélyköteles létesítmény több bányavállalkozó által történő, közös használatához való hozzájárulás iránti kérelem

310.1013 Bányafelügyelet által engedélyezett létesítmény felhagyásának, lebontásának bejelentése

311.1014 Bányászati tevékenységek elvégzésére a bányavállalkozóval szerződést kötött vállalkozó, alvállalkozó igénybevételének bejelentése

312.1015 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény használatbavételének engedélyezése iránti kérelem

313.1016 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény átalakításának engedélyezése iránti kérelem

314.1017 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény javításának engedélyezése iránti kérelem

315.1018 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény elbontásának engedélyezése iránti kérelem

316.1019 Nyomástartó berendezés, nyomástartó rendszer, létesítmény létesítésének engedélyezése iránti kérelem

317.1020 A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem

318.1021 Földgázszállítási, földgáztárolási, földgázelosztási, valamint a propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezetéken történő elosztási és szolgáltatási működési engedély benyújtásának feltételét képező minősítés megadása iránti kérelem

319.1022 Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények építés-szerelésének engedélyezése iránti kérelem

320.1023 Pébégáz töltőtelepek és a töltőtelepen lévő, a gázpalackokra előírt időszakos ellenőrzésére, a nyomáspróbázás és a szükséges javítások elvégzésére szolgáló létesítmények üzembe helyezésének engedélyezése iránti kérelem

321.1024 Pébégáz forgalmazási tevékenység megkezdésének engedélyezése iránti kérelem

322.1025 A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem

323.1026 A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem

324.1027 A Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

325.1028 A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű eltérés engedélyezése iránti kérelem

326.1029 A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű felmentés engedélyezése iránti kérelem

327.1030 A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi eltérés engedélyezése iránti kérelem

328.1031 A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól egyedi felmentés engedélyezése iránti kérelem

329.1032 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele építési tevékenység végzéséről

330.1033 A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele az építési tevékenység befejezéséről

331.1034 Vízkutatási és vízfeltárási célból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási, kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti műszaki-biztonsági előírásoknak való megfelelésről bányafelügyeleti igazolás kiadása iránti kérelem

332.1035 Polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazásának engedélyezése iránti kérelem

333.1036 Robbanóanyagok gyártásának (helyszíni keverésének) engedélyezése iránti kérelem

334.1037 Polgári felhasználású robbanóanyagok megszerzésének engedélyezése iránti kérelem

335.1038 Polgári felhasználású robbanóanyagok tárolásának engedélyezése iránti kérelem

336.1039 Polgári felhasználású robbanóanyagok felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

337.1040 Tűzijáték testek besorolásának jóváhagyása iránti kérelem

338.1041 Robbantásvezetői, robbantómesteri képző, továbbképző tanfolyam indításának előzetes jóváhagyása iránti kérelem

339.1042 Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatkérés (betekintésre)

340.1043 Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárból és a mélyfúrási magminta gyűjteményből adatszolgáltatás díj ellenében

341.1044 Földtani kutatás engedélyezése iránti kérelem

342.1045 Földtani kutatási engedély módosítására irányuló kérelem

343.1046 Földtani kutatási engedély átruházására irányuló kérelem

344.1047 Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély iránti kérelem

345.1048 Szén-dioxid besajtolási tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése

346.1049 Tárolóhelyhez vagy szállítóhálózathoz való hozzáférés megtagadása jogszerűségének vizsgálatára irányuló kérelem

347.1050 Az üzemeltető és a szállítóhálózat üzemeltetője, valamint a szén-dioxid kibocsátójának együttműködési megállapodásáról vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatás megküldése

348.1051 A bányászatról szóló törvény szerinti jelentős változás bejelentése

349.1052 Szivárgás vagy jelentős rendellenesség bejelentése

350.1053 Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolási engedély módosítás iránti kérelem

351.1054 Szén-dioxid geológiai tárolására alkalmas tárolóhely tekintetében tárolóhely bezárása iránti kérelem

352.1055 Az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolására szolgáló tárolóhely esetében pénzügyi biztosíték összegének csökkentéséhez vagy felhasználásához szükséges jóváhagyás iránti kérelem

353.1056 Nyugdíj előtti álláskeresési segély megállapítása iránti kérelem

354.1057 Nyugdíj előtti álláskeresési segély szüneteltetése iránti kérelem (bejelentés)

355.1058 Nyugdíj előtti álláskeresési segély megszüntetése iránti kérelem

356.1059 Munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok részére

357.1060 Szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

358.1061 Munkavállalási engedély meghosszabbítása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

359.1062 Munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

360.1063 Szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében

361.1064 15 napon túl történő koporsós temetés engedélyezésére irányuló kérelem

362.1065 Duna főágában, hajózás korlátozását igénylő rendezvény engedélyezése iránti kérelem

363.1066 Autóbusz nemzetközi járati engedélyének kiadása iránti kérelem

364.1067 Magyar honosságú járművek jogszabályokban, egyezményekben megjelölt árutovábbítási igényeinek kielégítéséhez külföldi járati (árufuvarozási) engedélyek kibocsátása iránti kérelem

365.1068 A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyek iránti kérelem

366.1069 Magyar honosságú autóbuszok külföldi különjárati engedélyeinek kibocsátása iránti kérelem

367.1070 Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti kérelem

368.1071 A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök azonosító jelzésének hitelesítése iránti kérelem

369.1072 A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök alkalmassági bizonyítványának kiállítása iránti kérelem

370.1073 A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása iránti kérelem

371.1074 A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása iránti kérelem

372.1075 Muzeális jellegű járművek karbantartásához az előírt követelményeket nem teljesítő festék és fényező termékek forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

373.1076 Adategyeztetési eljárás iránti kérelem indítása

374.1077 Természetvédelmi kártalanítás jogalapjának és mértékének megállapítása iránti kérelem

375.1078 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő behozatalhoz szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

376.1079 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

377.1080 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet szerinti közösség területére történő újra kivitelhez szükséges engedély kiállítása iránti kérelem

378.1081 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megszerzésének bejelentése

379.1082 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) tartásának bejelentése

380.1083 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területére történő behozatalának bejelentése

381.1084 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) az ország területéről történő kivitelének bejelentése

382.1085 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elidegenítésének bejelentése

383.1086 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elhullásának bejelentése

384.1087 A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) megsemmisülésének bejelentése

385.1088 A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti eredetigazolás kiállítása iránti kérelem

386.1089 Egységes környezethasználati engedély iránti kérelem új és meglévő létesítményre

387.1090 Környezetvédelmi engedély kiadása iránti kérelem

388.1091 Környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelem

389.1092 Meglévő tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata során az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

390.1093 Új tevékenység esetén az egységes környezethasználati engedély megadása iránti kérelem

391.1094 Egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelem

392.1095 Környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a tevékenység folyatatásának engedélyezése (működési engedély megadása) iránti kérelem

393.1096 Környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyása iráni kérelem

394.1097 Bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnésének, illetve megváltozásának megállapítása iránti kérelem

395.1098 Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

396.1099 Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

397.1100 Veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

398.1101 Veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem

399.1102 Veszélyes hulladéknak más veszélyes hulladékkal, nem veszélyes hulladékkal vagy bármilyen más anyaggal való kezelés céljából történő keverésének engedélyezése iránti kérelem

400.1103 Veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

401.1104 Nem veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

402.1105 Nem veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

403.1106 Nem veszélyes hulladék előkezelésének engedélyezése iránti kérelem

404.1107 Nem veszélyes hulladék hasznosításának engedélyezése iránti kérelem

405.1108 Nem veszélyes hulladék ártalmatlanításának engedélyezése iránti kérelem

406.1109 Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem

407.1110 Növényvédőszerrel szennyezett csomagolóeszköz hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely engedélyezése iránti kérelem

408.1111 Levegőtisztaság-védelmi engedély iránti kérelem

409.1112 Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély módosítása iránti kérelem

410.1113 Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés adattartalmának változása esetén működési engedély visszavonása iránti kérelem

411.1114 Helyhez kötött légszennyező pontforrás engedélyezése iránti kérelem

412.1115 Előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelem

413.1116 Több egyforma berendezéssel kapcsolatos mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés iránti kérelem

414.1117 Zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem

415.1118 A hulladékról szóló törvény szerinti közvetítő szervezet tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

416.1119 Gyermek nevelésbe vételének megszüntetésére irányuló kérelem

417.1120 Képzelt apa adatainak megállapítása iránti kérelem

418.1121 Tizennegyedik életévét betöltött gyermek kérelme vér szerinti szülei adatainak megadása érdekében

419.1122 Gyermek nevelésbe vételére irányuló kérelem

420.1123 Külföldinek minősülő – a foglalkoztató kérelmére Társadalombiztosítási Azonosító Jellel már rendelkező – biztosított kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány iránt

421.1124 Tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

422.1125 Vagyonkezelői jog bejegyzés iránti kérelem

423.1126 Vagyonkezelői jog törlése iránti kérelem

424.1127 Földhasználati jog bejegyzése iránti kérelem

425.1128 Földhasználati jog törlése iránti kérelem

426.1129 Haszonélvezeti jog bejegyzése iránti kérelem

427.1130 Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett adataiban történő változás átvezetése iránti kérelem

428.1131 Ingatlan művelési ágában bekövetkezett változás bejelentése

429.1132 Ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése

430.1133 Ingatlan minőségi osztályában bekövetkezett változás bejelentése

431.1134 Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanra vonatkozó tulajdonjog bejegyzése iránti kérelem

432.1135 Ingatlan-nyilvántartási okiratokba történő betekintés iránti kérelem

433.1136 Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog, valamint eladási jog bejegyzése iránti kérelem

434.1137 Elő- és visszavásárlási jog, vételi jog valamint eladási jog törlése iránti kérelem

435.1138 Tartási- és életjáradéki jog bejegyzése iránti kérelem

436.1139 Tartási- és életjáradéki jog törlése iránti kérelem

437.1140 Jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

438.1141 Jelzálogjog törlése iránti kérelem

439.1142 Társasház alapító okiratának módosítása iránti kérelem

440.1143 Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének feljegyzése iránti kérelem

441.1144 Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom valamint rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalom tényének törlése iránti kérelem

442.1145 Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének feljegyzése iránti kérelem

443.1146 Tulajdonjog-fenntartással történt eladás tényének törlése iránti kérelem

444.1147 Szolgalmi vagy egyéb használati jog alapján termőföld időleges más célú hasznosításának bejelentése

445.1148 Művelés alól kivett terület újrahasznosítási tervének jóváhagyása iránti kérelem

446.1149 Földhasználati bejelentés, ha a földhasználati bejelentési adatlaphoz mellékletet jogszabály szerint csatolni kell

447.1150 Földhasználat megszűnésének bejelentése és földhasználati nyilvántartásból való törlés iránti kérelem

448.1151 Földhasználat adataiban történt változás bejelentése

449.1152 Földhasználati nyilvántartási okirattárból iratmásolat kiadása iránti kérelem

450.1153 Méregjelzésű vagy tűz- és robbanásveszélyes növényvédőszer elvesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédőszernek élelmiszerbe, takarmányba keveredésére, ivóvízbe, állóvízbe vagy vízfolyásba jutására vonatkozó bejelentés

451.1154 Nádas égetésének engedélyezésére irányuló kérelem

452.1155 Egyedi marhalevél kiállítása iránti kérelem

453.1156 Közös marhalevél kiállítása iránti kérelem

454.1157 Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem

455.1158 Állategészségügyi igazolás marhalevélbe történő bejegyzésének megújítása iránti kérelem

456.1159 Irányítási intézkedés marhalevélbe történő bejegyzése iránti kérelem

457.1160 Marhalevélben történő lejegyzés iránti kérelem

458.1161 Marhalevél-másodlat kiállítása iránti kérelem

459.1162 Marhalevél megsemmisítésre, illetve nyilvántartásból való törlésre történő benyújtása

460.1163 Marhalevél pótlása iránti kérelem

461.1164 Marhalevél kiigazítása iránti kérelem

462.1165 Haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedély iránti kérelem

463.1166 Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem

464.1167 Haditechnikai tranzit engedély iránti kérelem

465.1168 Haditechnikai eszközök és szolgáltatások igénybevételére jogosító tanúsítás iránti kérelem

466.1169 Haditechnikai bróker engedély iránti kérelem

467.1170 Haditechnikai külkereskedelmi globális forgalmi engedély iránti kérelem

468.1171 Hadiipari tevékenységi engedélyezés lefolytatására irányuló kérelem

469.1172 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó egyedi export engedély kiadására irányuló kérelem

470.1173 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó globális export engedély kiadására irányuló kérelem

471.1174 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó transzfer engedély kiadására irányuló kérelem

472.1175 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó brókerügyleti engedély kiadására irányuló kérelem

473.1176 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó tranzit engedély kiadására irányuló kérelem

474.1177 Haditechnikai külkereskedelmi egyedi forgalmi engedély iránti kérelem

475.1178 Kettős felhasználású termékekre vonatkozó Nemzetközi Importigazolás kiadására irányuló kérelem

476.1179 Nyilvántartásba vételi kérelem kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezése kapcsán

477.1180 A vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvény 1. Melléklet B) pont 1. listáján felsorolt mérgező vegyület, prekurzor gyártásának engedélyezése iránti kérelem

478.1181 Mezőgazdasági importengedély iránti kérelemhez szükséges biztosíték benyújtása

479.1182 Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem gabonatermékek kapcsán

480.1183 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a kiválótól eltérő minőségű közönséges búzára vonatkozóan

481.1184 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országokból származó, az 1003 00 KN árpára vonatkozóan

482.1185 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem harmadik országból származó kukoricára vonatkozóan

483.1186 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az afrikai, karibi és csendes-óceáni államokból, illetve a tengerentúli országokból és területekről származó egyes gabonahelyettesítő termékek és feldolgozott gabona- és rizstermékek behozatalára vonatkozóan

484.1187 Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem rizstermékek kapcsán

485.1188 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a tengerentúli országokból és területekről (TOT) származó rizs behozatalára vonatkozóan

486.1189 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem rizs és törmelék rizs harmadik országból történő behozatala kapcsán

487.1190 Származási igazolás alapján monitoring engedély kiadására irányuló kérelem basmati rizs behozatala kapcsán

488.1191 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem Bangladesből származó rizs behozatala kapcsán

489.1192 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a legkevésbé fejlett országokból származó rizs behozatala kapcsán

490.1193 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1901 10 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállításához felhasznált, az 1006 40 00 KN kód alá tartozó törmelék rizs behozatala kapcsán

491.1194 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „A” engedélyek (GATT kontingens terhére történő import) engedélyezése kapcsán

492.1195 Monitoring engedély kiadására irányuló kérelem a harmadik országokból származó fokhagyma és más mezőgazdasági termékek importjának „B” engedélyek (GATT kontingensen kívül történő import) engedélyezése kapcsán

493.1196 Harmadik országokból származó tartósított gomba import vámkontingens engedélyezése irányuló kérelem

494.1197 Harmadik országból származó kontingensen kívüli olívaolaj import engedélyezése kapcsán monitoring engedély kiadására irányuló kérelem

495.1198 Tunéziából származó olívaolaj import vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

496.1199 Meghatározott harmadik országokból származó cukor vámkontingens keretében történő import engedélyezésére irányuló kérelem

497.1200 Kedvezményes megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatalának engedélyezésére irányuló kérelem

498.1201 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem az 1701 KN-kód alá tartozó cukor csökkentett vámtétellel történő behozatalára vonatkozóan

499.1202 Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

500.1203 Harmadik országokból származó tojás vámkontingens engedélyezésére irányuló kérelem

501.1204 Etil-alkohol import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

502.1205 Élő és feldolgozott éti csiga kivitelének engedélyezésére irányuló kérelem

503.1206 Szarvasmarha termékek monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

504.1207 Vámkontingens mennyiséget elosztó EU rendelet alapján vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem behozatali jog alapján kezelt meghatározott minőségű termékek előállítása céljából feldolgozásra szánt fagyasztott marhahús kapcsán

505.1208 Behozatali jog alapján kezelt, a szarvasmarhafélék 0202 KN-kód alá tartozó fagyasztott húsára, valamint a 0206 29 91 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozó vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

506.1209 Eredetigazolással, Argentínából és egyéb országokból importálható, fagyasztott, sovány dagadó import vámkontingens engedély kiadására irányuló kérelem

507.1210 „Hilton hús” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

508.1211 Chilei származású marha- és borjúhús kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

509.1212 Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

510.1213 Svájci származású szárított, kicsontozott marhahús import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

511.1214 Svájci származású élő marha import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

512.1215 Tejtermékek import monitoring engedély kiadására irányuló kérelem

513.1216 Tejtermékek import-kontingens engedély (CXL jegyzék, svájci, norvég, török, moldáv, ukrán, új-zélandi és izlandi megállapodások, egyezmények) kiadására irányuló kérelem

514.1217 Új-zélandi vaj import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

515.1218 Inward Monitoring Arrangement (IMA 1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított behozatal engedélyezésére irányuló kérelem

516.1219 Baromfi 0% vámtételű GATT-kontingensek (CXL jegyzék) engedélyezésére irányuló kérelem

517.1220 Baromfihús csökkentett vámtételű GATT-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem

518.1221 Egyes izraeli származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem

519.1222 Egyes USA-származású baromfihús termék import-kontingenseinek engedélyezésére irányuló kérelem

520.1223 Egyes sózott vagy páclében levő baromfihús, csirke- és pulykahús-készítmény csökkentett vámtételű import-kontingensének engedélyezésére irányuló kérelem

521.1224 Egyes csökkentett vámtételű GATT import sertéshús-kontingensek engedélyezésére irányuló kérelem

522.1225 Kábítószer-prekurzorok birtoklására, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

523.1226 Kábítószer-prekurzorok birtoklásával, forgalomba hozatalával kapcsolatos tevékenység bejelentése

524.1227 Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése

525.1228 Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenységre vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem

526.1229 Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem

527.1230 Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem

528.1231 A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése

529.1232 Megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységének engedélyezése iránti kérelem

530.1233 Nemesfém tárgyak és termékek laboratóriumi vizsgálatára és minősítésére irányuló kérelem

531.1234 Magánszemély által benyújtott fémjelzési kérelem

532.1235 Juh- és kecske szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

533.1236 Külföldről beérkezett juh- és kecske egyedek bejelentése

534.1237 Juh- és kecske egyedek jelölésének bejelentése

535.1238 Juh- és kecske kiesés bejelentése

536.1239 Juh-és kecske jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása

537.1240 Sertés jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása

538.1241 Sertés nyomtatvány igénylés

539.1242 Sertés szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

540.1243 Sertés import bejelentése, és bejelentés módosítása

541.1244 Tenyészsertés füljelző- és segédeszköz megrendelése, megrendelés módosítása

542.1245 Tenyészsertés egyed bejelentése

543.1246 Tenyészsertés fialás bejelentése

544.1247 Tenyészsertés kiesés bejelentése

545.1248 Szarvasmarha füljelző megrendelése, megrendelés módosítása

546.1249 Szarvarsmarha egyed bejelentése, bejelentés módosítása

547.1250 Szarvasmarha bekerülés bejelentése, bejelentés módosítása

548.1251 Szarvasmarha kikerülés bejelentése, bejelentés módosítása

549.1252 Szarvasmarha útlevél igénylése

550.1253 Szarvasmarha lezárt tartózkodásának bejelentése

551.1254 Baromfi és keltetőtojás import bejelentése, bejelentés módosítása

552.1255 Baromfi és keltetőtojás szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

553.1256 Baromfi keltetés bejelentése, bejelentés módosítása

554.1257 A Baromfi Termék Tanács részére az Országos Adatbázisban történő adathozzáférésről szóló rendelkezés benyújtása, rendelkezés törlése

555.1258 Baromfi törzsállomány termelésbe állításáról szóló bejelentés

556.1259 Bejelentés növényegészségügyi vizsgálathoz, ellenőrzéshez

557.1260 Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés kapcsán kártalanítás iránti kérelem

558.1261 Növényegészségügyi importvizsgálat iránti kérelem

559.1262 Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység végzése iránti kérelem

560.1263 Határkirendeltségtől eltérő helyen történő növényegészségügyi ellenőrzés iránti kérelem

561–562.1264

563.1265 Talajjavítás engedélyezése iránti kérelem

564.1266 Mezőgazdasági célú tereprendezés engedélyezése iránti kérelem

565.1267 Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények megvalósításának engedélyezése iránti kérelem

566.1268 Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

567.1269 Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére

568.1270 Hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő, vagy tartózkodó személyek részére

569.1271 Baleseti hozzátartozói ellátás iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

570.1272 Baleseti járadék megállapítása és annak feléledése megállapítása iránti kérelem a külföldön élő vagy tartózkodó személyek részére

571.1273 Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjhoz meghatározott szolgálati idő elérése érdekében megállapodás kötése iránti kérelem a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személyek esetében

572.1274 Tudományos, sport, művészeti vagy más, a nemzet számára kiemelkedően hasznos munkásságért elismeréseként saját vagy hozzátartozói jogon járó pótlék megállapítása iránti kérelem

573.1275 Özvegyi, árvasági, szülői nyugdíjsegély megállapítása iránti kérelem

574.1276 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

575.1277 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

576.1278 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett gyermekotthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

577.1279 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

578.1280 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

579.1281 Az otthont nyújtó ellátás keretében működtetett nevelőszülői hálózat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

580.1282 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

581.1283 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

582.1284 Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

583.1285 Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

584.1286 Az utógondozói ellátás keretében működtetett utógondozó otthon (lakásotthon) szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

585.1287 A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

586.1288 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

587.1289 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

588.1290 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett bölcsőde, mini bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

589.1291 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi bölcsőde és a hálózatban működtetett családi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

590.1292 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi bölcsőde és a hálózatban működtetett családi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

591.1293 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló családi bölcsőde és a hálózatban működtetett családi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

592.1294 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett munkahelyi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

593.1295 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett munkahelyi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

594.1296 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett munkahelyi bölcsőde szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

595.1297 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló napközbeni gyermekfelügyelet és a hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

596.1298 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló napközbeni gyermekfelügyelet és a hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

597.1299 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett önálló napközbeni gyermekfelügyelet és a hálózatban működtetett napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

598.1300 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

599.1301 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

600.1302 A gyermekek napközbeni ellátása keretében működtetett alternatív napközbeni ellátás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

601.1303 A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

602.1304 A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

603.1305 A gyermekek átmeneti gondozása szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

604.1306 Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén személyi térítési díj iránti követelés biztosítása céljából jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem

605.1307 Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

606.1308 Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

607.1309 Szociális alapszolgáltatások szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

608.1310 Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

609.1311 Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

610.1312 Szociális bentlakásos intézmények szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

611.1313 Időszakos férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése, nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása, törlése iránti kérelem

612.1314 Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

613.1315 Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

614.1316 Támogatott lakhatás szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

615.1317 Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelem

616.1318 Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatainak módosítása iránti kérelem

617.1319 Az utógondozói ellátás keretében működtetett külső férőhely szolgáltatói nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

618.1320 Egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásával kapcsolatos adatváltozás bejelentése és nyilvántartásba vétele

619.1321 Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének bejelentése és nyilvántartásba vétele

620.1322 Egyéni vállalkozói tevékenység szünetelés utáni folytatásának bejelentése és nyilvántartásba vétele

621.1323 Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

622.1324 Az Országos Erdőállomány Adattárból adatszolgáltatás iránti kérelem

623.1325 Használat jogának bejegyzése iránti kérelem

624.1326 Használat jogának törlése iránti kérelem

625.1327 Telki szolgalmi jog bejegyzése iránti kérelem

626.1328 Telki szolgalmi jog törlése iránti kérelem

627.1329 Közérdekű használati jog bejegyzése iránti kérelem

628.1330 Állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet bejegyzése iránti kérelem

629.1331 Telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem

630.1332 Ingatlan jogi jellege tényének feljegyzése iránti kérelem

631.1333 Ingatlan jogi jellege tényének törlése iránti kérelem

632.1334 Ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése tényének feljegyzése iránti kérelem

633.1335 Önálló zálogjog bejegyzése iránti kérelem

634.1336 Önálló zálogjog törlése iránti kérelem

635.1337 Törölt jelzálogjog ranghelye fenntartása tényének törlése iránti kérelem

636.1338 Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének feljegyzése iránti kérelem

637.1339 Jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása tényének törlése iránti kérelem

638.1340 Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének feljegyzése iránti kérelem

639.1341 Jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével történő rendelkezés jogáról való lemondás tényének törlése iránti kérelem

640.1342 Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének feljegyzése iránti kérelem

641.1343 Bejegyzés ranghelye megváltoztatása tényének törlése iránti kérelem

642.1344 Külterületen lévő ingatlanon fekvő vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterület minősítése iránti kérelem

643.1345 Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem

644.1346 Vadászterület határainak megállapítása iránti kérelem

645.1347 Vadászterület legkisebb kiterjedésétől való eltérés engedélyezése iránti kérelem

646.1348 Vadasparkokban állományszabályozó vadászat elrendelése iránti kérelem

647.1349 Mesterséges apróvadtenyésztési tevékenység engedélyezése iránti kérelem

648.1350 Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése iránti kérelem

649.1351 Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

650.1352 Vadászterület részének vagy egészének kíméleti területté nyilvánítása iránti kérelem

651.1353 Kíméleti területen vadászat engedélyezése iránti kérelem

652.1354 A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása, módosítása iránti kérelem

653.1355 Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti kérelem

654.1356 Altató-, bénítólövedékes fegyver használatának engedélyezése iránti kérelem

655.1357 Tudományos kutatás céljából vadászati módok, vadászati idények alóli felmentés iránti kérelem

656.1358 Vaddisznó és róka fényszóróval történő vadászatának engedélyezése iránti kérelem

657.1359 Az egyes vadfajok állományának meghatározott határidőn belüli csökkentésére vagy a szükséges védőintézkedések megtételére irányuló kérelem

658.1360 Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem

659.1361 Tudományos kísérlet, lakott területről történő eltávolítás céljából és egyéb humán-, illetve állat-egészségügyi célból vadbefogásra kábító és bénító vegyszer, valamint lőszer alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

660.1362 Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem

661.1363 Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának engedélyezése iránti kérelem

662.1364 Vadfaj gyérítésére szelektív méreg alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem

663.1365 Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése iránti kérelem

664.1366 Szakértői vélemény kiadására irányuló kérelem keresőképesség vagy keresőképtelenség elbírálásához

665.1367 Közúti járművezetők egészségi alkalmasságára vonatkozó szakértői vizsgálat lefolytatása iránti kérelem

666.1368 Megváltozott munkaképességű személyek nyilatkozata rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárásban

667.1369 Megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató akkreditációs tanúsítványának kiadása iránti kérelem

668.1370 Őstermelői és közös őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem őstermelői vagy közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetén

669.1371 Hatályos őstermelői és közös őstermelői igazolványhoz új értékesítési betétlap kiállítása iránti kérelem (őstermelői vagy közös őstermelői igazolvány érvényesítése, illetve betelt, megrongálódott, elveszett, megsemmisült betétlap pótlásának igénylése)

670.1372 Őstermelői és közös őstermelői igazolvány esetén az érintett családtagok azonosító adataiban vagy a saját gazdaságra és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás bejelentése

671.1373 Mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésének bejelentése (őstermelői és közös őstermelői igazolvány leadásával egyidejűleg)

672.1374 Megrongálódott őstermelői és közös őstermelői igazolvány pótlása iránti kérelem

673.1375 Őstermelői és közös őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése és új igazolvány kiadása iránti kérelem

674.1376 Földműves nyilvántartásba vétel iránti kérelem

675.1377 Földműves nyilvántartásból való törlés

676.1378 Földműves nyilvántartásban szereplő adatok módosítása

677.1379 Földműves nyilvántartás okirattárából iratmásolat kiadása iránti kérelem

678.1380 A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

679.1381 A földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló kérelem

680.1382 Árverésen való részvételhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

681.1383 Peres, illetve nem peres eljárások során hozott bírósági döntés alapján tulajdonjog bejegyzéshez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

682.1384 A föld tulajdonjogának végintézkedéssel történő megszerzéséhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti megkeresés

683.1385 Tulajdonjog átruházásáról szóló egyezséghez hatósági bizonyítvány kiadása iránti megkeresés

684.1386 Elbirtoklás megállapítása iránti perhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem

685.1387 Kényszerhasznosítóként történő kijelölés iránti kérelem

686.1388 Kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének a nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

687.1389 A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartásának hatósági ellenőrzése

688.1390 Földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása

689.1391 A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés hatósági jóváhagyása

690.1392 Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének feljegyzése

691.1393 Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének törlése

692.1394 A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése

693.1395 A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének törlése

694.1396 Adategyeztetési eljárás iránti kérelem nemzetközi érintettségű ügyben

5. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások

1. Ügyfélkapu-regisztráció

2. Egyedi hatósági ügyek intézéséhez internetes kapcsolati lehetőség és informatikai segítség nyújtása

3. Tájékoztatás nyújtása az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről, informatikai segítség nyújtása, továbbá egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez, az adatváltozások elektronikus bejelentéséhez, az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének, szünetelés utáni folytatásának, valamint megszűnésének elektronikus bejelentéséhez

4. Elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan

5. Internethasználat és hozzáférés biztosítása az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz és elektronikus alkalmazásainak használatához, elektronikus ügyintézés indításához

6. Az egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatásra jogosultakról vezetett nyilvántartásában való szereplés – az egészségbiztosító elektronikus szolgáltatásának igénybevételével való – ellenőrzése

7. A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos elektori gyűlés megtartása és lebonyolítása

8. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába

9. Ügyfélkapu-regisztráció birtokában az ingatlan-nyilvántartásból nem hiteles és elektronikusan hitelesített tulajdoni lap másolat lekérdezésének biztosítása

10. Cégbejegyzési és változásbejegyzési eljárásról tájékoztatás

11.1397 Egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer kártyafelhasználói regisztráció

12.1398 Ügyintézési rendelkezés tétele

13.1399 Megtett ügyintézési rendelkezésről szóló igazolás kiadásának kérése

14.1400 Ügyfélkapu-regisztráció birtokában internethasználat biztosítása a személyiadat- és lakcímnyilvántartás tekintetében adatszolgáltatások alanyára vonatkozó tájékoztatás iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához

15.1401 Internethasználat és elérés biztosítása a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványok nyilvántartásához

16.1402 Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatás, illetve részleges kódú telefonos azonosítás (RKTA) birtokában a hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus úton történő benyújtásának biztosítása

6. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A kormányablakban hivatalból intézhető ügyek

1. Az egyéni vállalkozók hatósági ellenőrzése

2. Vezetési jogosultság szüneteltetése

3. Vezetői engedély visszavonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

4. Külföldi vezetői engedély bevonása és vezetési jogosultság szüneteltetése

5. Jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása a forgalmi engedély és hatósági jelzés bevonásával

6. Jármű forgalomból történő átmeneti kivonása

7. Külföldi hatósági engedély és jelzés bevonása

8.1403 Személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén

9. Lakcím, értesítési cím érvénytelenségének megállapítása

10. Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön élő magyar állampolgárként történő nyilvántartásba vétele, és új hatósági igazolvány kiállítása

11. A mozgásukban korlátozott személyek parkolási igazolványának visszavonása

12. Állampolgársági eskü letételét követően az okmányok átadása, megsemmisítése a jogszabályban meghatározott esetekben

13. Az elhunyt személyek okmányaival kapcsolatos intézkedések megtétele

7. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez1404

Az eltérő eljárásrendben működő kormányablakokra meghatározott ügykörök

1. A kormányablakban is előterjeszthetők a következő kérelmek, és megtehetők a következő bejelentések:

1.1. a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17. § (9) bekezdése szerinti kártalanítás,

1.2. az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozat, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelem,

1.3. kivételes nyugellátás-emelés és egyszeri segély iránti kérelem nyomtatvány kiadása, átvétele és továbbítása,

1.4. a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96. § (7) bekezdése alapján történő „betekintési jog” iránti kérelem nyomtatvány kiadása átvétele, továbbítása,

1.5. a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről szóló igazolások kiadása iránt a felszámoló/végelszámoló által benyújtott kérelmek átvétele, továbbítása,

1.6. a nyugdíjfolyósításhoz és a megváltozott munkaképességű személyek ellátása folyósításához kapcsolódó bejelentési kötelezettségek teljesítése, továbbá nyomtatvány kiadása, átvétele,

1.7. TAJ kártya igénylés befogadása,

1.8. Európai Egészségbiztosítási kártya igénylés befogadása,

1.9. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 22. §-a szerinti utazási költségtérítés igénylése,

1.10. a táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj iránti méltányossági kérelmek előterjesztése,

1.11. méltányosságból - az Egészségbiztosítási Alap terhére - adható egyszeri segély iránti kérelmek átvétele,

1.12. egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezése,

1.13. családi gazdaság nyilvántartásba vétele iránti kérelem benyújtása,

1.14. családi gazdaság nyilvántartásba vételének törlése iránti kérelem benyújtása,

1.15. bejelentés parlagfű fertőzött ingatlanról,

1.16. fogyasztóvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések felvétele,

1.17. természetes fürdővíz fürdési célú engedélyezése,

1.18. természetes fürdőhely kijelölési eljárás,

1.19. gyermektáboroztatás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban résztvevők személyének bejelentése,

1.20. vándortábor útvonalának több népegészségügyi szolgálat területi illetékességét érintő bejelentése,

1.21. veszélyes anyaggal vagy veszélyes készítménnyel folytatott tevékenység bejelentése,

1.22. bejelentés megtétele, továbbítása a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet alapján a veszélyes anyagok és keverékek felhasználásáról, illetve annak változásáról,

1.23. műemlékre kiterjedő, az államot megillető elővásárlási jognyilatkozat iránti kérelmek és mellékleteik átvétele, továbbítása,

1.24. polgári felhasználású ipari robbanóanyagok behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek előterjesztése,

1.25. biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélykérelmének befogadása,

1.26. utazásszervezői- és közvetítői tevékenységgel kapcsolatos kérelmek befogadása,

1.27. egyes tűzijátékokra és más polgári célú pirotechnikai eszközökre behozatali, kiviteli és reexport engedélykérelmek befogadása,

1.28. illékony szerves vegyületet tartalmazó egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek gyártására és forgalomba hozatalára vonatkozó kérelmek befogadása,

1.29. gyermekgondozást segítő ellátás igénylése,

1.30. anyasági támogatás igénylése,

1.31. családi pótlék igénylése,

1.32. gyermeknevelési támogatás igénylése,

1.33. fogyatékossági támogatás iránti kérelem-nyomtatványok kiadása, kérelmek átvétele, továbbítása, lakcím/számlaszám/változás bejelentés, utalásváltozás lakcímről számlaszámra, eljárás megszüntetéshez dokumentumok átvétele,

1.34. építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának (névjegyzéki) bejelentése, és az adatok változásának bejelentése, bejelentő lapok, és mellékleteik átvétele és továbbítása,

1.35. otthonteremtési támogatás iránti kérelem,

1.36. gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése iránti kérelem,

1.37. gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem,

1.38. a családi jogállás megállapítása iránti perindításhoz történő hozzájárulás iránti kérelem,

1.39. a 16. életévet betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezése iránti kérelem,

1.40. lakáscélú állami támogatásokat (közvetlen támogatások, kamattámogatások) igénylők hitelintézeti elutasítása miatt a támogatásra való jogosultság feltételeinek a megállapítása iránti kérelem,

1.41. lakástámogatás visszafizetési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,

1.42. hatósági közvetítői nyilvántartásba vétel iránti kérelem,

1.43. hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem,

1.44. igazolás kiadása iránti kérelem arról, hogy az ügyfél nem kedvezményezettje másik lakás-takarékpénztári szerződésnek,

1.45. lakástakarék-pénztári megtakarítás esetén az állami támogatás visszafizetésére kötelezettek fizetési könnyítés iránti kérelme,

1.46. az egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezéséről szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. rendelet szerinti, törlesztési kötelezettség felfüggesztése iránti kérelem,

1.47. aktív korúak ellátása iránti kérelem,

1.48. rendezvénytartási engedély kiadása iránti kérelem,

1.49. rendezvénytartási engedély jogosultjának adatváltozásról szóló bejelentése,

1.50. rendezvénytartási engedély jogosultjának bejelentése a tevékenység megszüntetéséről,

1.51. adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti kérelem,

1.52. olyan személynek a bejelentése, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik,

1.53. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti panasz benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatóság elleni panaszokat,

1.54. a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 92. §-a szerinti panasz benyújtása,

1.55. a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 26. §-a szerinti panasz benyújtása,

1.56. az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 22. § (4) bekezdés b) pontja szerinti panasz benyújtása,

1.57. a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény szerinti közérdekű bejelentés benyújtása, kivéve az állami adó- és vámhatósághoz intézett közérdekű bejelentéseket,

1.58. annak igazolása iránti kérelem, hogy a kérelmező az elmebeteget gondozásban, ellátásban és felügyeletben tudja részesíteni,

1.59. anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem,

1.60. temetkezési szolgáltatási tevékenység engedélyezése iránti kérelem,

1.61. állatvásár tartásának engedélyezése iránti kérelem,

1.62. állatpiac tartásának engedélyezése iránti kérelem,

1.63. állatkiállítás tartásának engedélyezése iránti kérelem,

1.64. közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése iránti kérelem,

1.65. Állatmenhely létesítésére irányuló bejelentés,

1.66. Állatpanzió létesítésére irányuló bejelentés,

1.67. üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem,

1.68. vásár üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,

1.69. vásár 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,

1.70. piac üzemeltetésének engedélyezésére irányuló kérelem,

1.71. piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,

1.72. bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.73. helyi termelői piac üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése,

1.74. helyi termelői piac 20 óra utáni nyitva tartásának engedélyezésére irányuló kérelem,

1.75. szálloda szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.76. panzió szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.77. kemping szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.78. üdülőház szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.79. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésére irányuló bejelentés,

1.80. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása iránti kérelem,

1.81. szálloda szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése

1.82. panzió szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,

1.83. kemping szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.84. üdülőház szálláshely-üzemeltetési engedély jogosultjának adatváltozás bejelentése,

1.85. közösségi szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,

1.86. egyéb szálláshely szálláshely-üzemeltetésre jogosult adatváltozásról szóló bejelentése,

1.87. szálloda szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.88. panzió szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.89. kemping szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.90. üdülőház szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.91. közösségi szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.92. egyéb szálláshely megszüntetésének bejelentése,

1.93. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanközvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentése,

1.94. természetes személy, gazdálkodó szervezet üzletszerű ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység folytatására irányuló bejelentés,

1.95. építésügyi hatósági engedély iránti kérelem:

1.95.1. építési engedély iránti kérelem,

1.95.2. összevont engedélyezési eljárás lefolytatására irányuló kérelem,

1.95.3. fennmaradási engedély iránti kérelem,

1.95.4. használatbavételi engedély iránti kérelem,

1.95.5. bontási engedély iránti kérelem,

1.95.6. országos építési követelményektől való eltérés engedélyezése iránti kérelem,

1.95.7. engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelem,

1.95.8. összevont telepítési eljárás lefolytatására irányuló kérelem,

1.96. építésügyi hatósági tudomásulvétel iránti kérelem:

1.96.1. jogutódlás tudomásulvétele iránti kérelem,

1.96.2. használatbavétel tudomásulvétele iránti kérelem,

1.96.3. veszélyhelyzet esetén szükségessé váló építési tevékenység tudomásulvétele iránti kérelem,

1.97. építésügyi hatósághoz benyújtható egyéb kérelem:

1.97.1. hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem,

1.97.2. előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti kérelem,

1.97.3. építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelem,

1.98.

1.99.

1.100. elektronikus gyűjtőtárhely és feltöltő tárhely létesítése az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR),

1.101. információ, illetve adatszolgáltatás az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) nyilvános adataiból.

2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről a következő ügyekben:

2.1. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított diákkedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,

2.2. a Magyar igazolványok, Magyar hozzátartozói igazolványok által biztosított pedagógus és oktatói kedvezmények bejegyzésére, visszavonására irányuló eljárás,

2.3. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggő eljárás,

2.4. gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,

2.5. csecsemőgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás,

2.6. a bemutatott külföldi okiratok elfogadhatóságának elbírálása, amennyiben nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni,

2.7. a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak igénylése,

2.8. nem magyar állampolgár házasságkötése és bejegyzett élettársi kapcsolatának létesítése,

2.9. házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

2.10. a házassági névviselési forma módosítása,

2.11. születés anyakönyvezése,

2.12. haláleset anyakönyvezése,

2.13. tájékoztatás a tervezett építési tevékenység engedélyezésére, tudomásulvételére, a választott eljárástípus lefolytatására hatáskörrel rendelkező illetékes építésügyi, építésfelügyeleti hatóság megnevezéséről és elérhetőségéről,

2.14. tájékoztatás arról, hogy az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban mely hatósági engedély iránti kérelmek nyújthatók be együtt,

2.15. tájékoztatás az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokban a kérelmezendő eljárástípus illetékének mértékéről,

2.16. tájékoztatás az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban az egyes szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről,

2.17. információ, felvilágosítás és segítségnyújtás az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) kapcsán az elektronikus ügyintézésre vonatkozóan.

3.

3.1. A kormányablak a Ket. 169. § (1) bekezdés d) pontja szerint az ügyfelek azonosítását követően egyedi ügyük intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújt

a) egyéni vállalkozói tevékenység elektronikus bejelentéséhez,

b) egyéni vállalkozói tevékenység adatváltozásának elektronikus bejelentéséhez,

c) egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és szünetelés utáni újrakezdésének elektronikus bejelentéséhez,

d) egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésének elektronikus bejelentéséhez.

3.2. A kormányablak tájékoztatást nyújt az egyéni vállalkozást alapítani kívánó természetes személyeknek, és az egyéni vállalkozóknak az egyéni vállalkozás működési szabályairól, képesítéshez kötött gazdasági tevékenység esetén a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményekről, bejelentéshez vagy hatósági engedélyhez kötött gazdasági tevékenység esetén – ide nem értve az önkormányzati rendeletet – a szükséges bejelentésekről, hatósági engedélyekről és az engedélyező, továbbá bejelentést fogadó hatóságok elérhetőségéről.

3.3. A kormányablak betekintési lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer cégadatbázisába.

3.4. A kormányablak internethasználatot és -hozzáférést biztosít az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ, valamint Országos Építésügyi Nyilvántartás adataihoz, és elektronikus alkalmazásainak használatához, az elektronikus ügyintézés indításához.

4.

4.1. A kormányablak az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági és a szakhatósági eljárásokkal összefüggésben iratbetekintési és iratmásolati szolgáltatási lehetőséget biztosít az ügyfél azonosítását követően az egyedi ügy irataiba, amelyben az ezt kérelmező ügyféli jogállással rendelkezik, és amely iratra iratbetekintési joga van.

8. melléklet az 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez1405

Azon ügykörök, amelyekre a benyújtott kérelem ügyintézési állapotára vonatkozó tájékoztatás a kormányablakban biztosítható

1. Gyermekgondozást segítő ellátásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem

2. Gyermeknevelési támogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelem.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!