nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
1058/2014. (II. 11.) Korm. határozat
a „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokról
2014-02-11
infinity
1

1058/2014. (II. 11.) Korm. határozat

a „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokról

A Kormány

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a 2. pontban meghatározott munkacsoport keretei között, az ott felsoroltak bevonásával dolgozza ki a „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” (a továbbiakban: program) szakmai koncepcióját a 3. pontban meghatározott alapelveknek és a 4. pontban meghatározott szempontoknak megfelelően,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: a program szakmai koncepciójának kidolgozására: 2014. március 31.

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a belügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető államtitkár, a nemzeti fejlesztési miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, a vidékfejlesztési miniszter és az elmaradott térségeket földrajzilag lefedő megyék megyei önkormányzatai bevonásával hozzon létre szakértői munkacsoportot az e pontban felsorolt személyek által delegált képviselőkből, a program szakmai koncepciójának kidolgozása céljából,

Felelős: emberi erőforrások minisztere

belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. egyetért azzal, hogy a program szakmai koncepciója a következő alapelveknek megfelelően kerüljön kidolgozásra:

a) a program egyszerre feleljen meg

aa) területi céljának, azaz annak, hogy 2020-ig az érintett elmaradott térségek további leszakadása lassuljon, egyes térségekben a leszakadás megálljon, továbbá a térségen belüli nagy fejlettségbeli különbségek csökkenjenek, és

ab) társadalmi-gazdasági céljának, azaz annak, hogy az érintett térségek foglalkoztatási szintje nőjön és a foglalkoztathatóság alapfeltételei javuljanak úgy, hogy közben a minderre vonatkozó mutatók egyetlen térségen belüli településen se romoljanak a kiindulási helyzethez képest,

b) a tervezésnél és végrehajtásnál integrált megközelítés kerüljön alkalmazásra, amelynek keretében a halmozódó hátrányok felszámolásához össze kell hangolni a gazdaságra, a foglalkoztatásra, a szegénység csökkentésére, a közoktatásra, az egészségügyre, a lakhatási feltételekre, a szociális szolgáltatásokra és a közlekedési viszonyokra irányuló tevékenységeket, valamint törekedni kell a szinergiák kiaknázására,

c) biztosítani szükséges a fenntarthatóságot, azaz a program járuljon hozzá azon helyi és térségi kapacitások megteremtéséhez, amelyek hosszú távon – a fejlesztési támogatásoktól függetlenül is – alapjai lehetnek az adott térség kitörésének és fejlődésének,

d) el kell érni a rászoruló célcsoportokat és településeket, amely alatt a fizikai elérést is érteni kell, továbbá ennek keretében a legrosszabb képzettségi, foglalkoztatottsági, jövedelmi helyzetben lévők – így különösen a magyarországi romák – felzárkóztatását elő kell segíteni,

e) elkülönített forrásokat szükséges biztosítani a program számára az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, a Vidékfejlesztési Program, valamint a további releváns operatív programokban,

f) a forrásokat a program által kezelendő kihívásokkal egyenesen arányos módon, a helyi megvalósítási kapacitásokkal számolva, a térségek között – azok fejlettsége közötti különbségeknek megfelelően – differenciáltan szükséges biztosítani,

g) olyan működési modellt kell kialakítani, amely egyidejűleg biztosítja az egységes szakmapolitikai követelmények és a térségi szintű igények, elvárások érvényesülését, ennek keretében biztosítani szükséges a megfelelő színvonalú központi kormányzati koordinációt és a térségi szintű tervezés és megvalósítás helyi és térségi szereplőknél tartását,

h) a helyi tervezési folyamatba be kell vonni a kirekesztett közösségek – köztük a romák – helyi képviselőit, a kirekesztett közösségek felzárkózásának szempontjait ismerő társadalmi szervezeteket és szakembereket is, továbbá támogatni kell e szereplők tervezéshez szükséges felkészítését is,

i) az uniós támogatások általános felhasználási, eljárási – így különösen a döntéssel, a monitoringgal, a kifizetéssel, az ellenőrzéssel és az informatikai háttérrel összefüggő – szabályai alkalmazandóak a programra azzal, hogy ki kell dolgozni a program eredményességét javító specifikumokat is különösen az irányítás, a projektkiválasztás és az egyszerűsített költségelszámolás szélesebb körű alkalmazása területén,

j) úgy kell kialakítani a program szakmai és projektszintű nyomon követését, hogy az képes legyen időszerűen és hatékonyan beavatkozni az előzetesen elvárt eredményektől való eltérés esetén,

4. egyetért azzal, hogy a program szakmai koncepciója

a) igazodjon a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia II. célkitűzéseihez,

b) olyan formában kerüljön kidolgozásra, hogy a 2014–2020 közötti programozási időszakban európai uniós támogatásból kerülhessen megvalósításra, és

c) terjedjen ki

ca) a program szakmai tartalmára,

cb) a programban résztvevő térségek körére,

cc) a program intézményi hátterére és eljárási szabályaira, finanszírozásának módjára és ezzel összefüggésben az egyes operatív programok hozzájárulására, továbbá

cd) a program monitoring rendszerére,

5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a vidékfejlesztési minisztert, az emberi erőforrások miniszterét és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy tegyenek javaslatot az általuk felügyelt operatív program programhoz történő pénzügyi hozzájárulására, és gondoskodjanak a kidolgozásra kerülő program egyes elemeinek a felelősségi körükbe tartozó operatív programokba történő illesztéséről.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

emberi erőforrások minisztere

nemzeti fejlesztési miniszter

vidékfejlesztési miniszter

Miniszterelnökséget vezető államtitkár

Határidő: 2014. március 31.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!