nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről
2017-04-17
2017-04-28
12
Jogszabály

247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,

az 1. és a 3–5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (1) bekezdés 21. és 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §1 (1) E rendelet szabályozza a hatálya alá tartozó szervezeteknek az 1. mellékletben meghatározott kormányzati kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékek és szolgáltatások (a továbbiakban: kormányzati kommunikációs szolgáltatás) beszerzésével, szponzorációjával, illetve ezek megtervezésével, az adatszolgáltatással és tájékoztatással kapcsolatos feladatokat, a beszerzések végrehajtásával összefüggésben fizetendő közbeszerzési díj mértékét, továbbá meghatározza a központosított eljárás részletes szabályait.

(2)2 E rendelet alkalmazásában

1. akkreditált informatikai rendszer: az e rendelet hatálya alá tartozó beszerzések eredményeként megkötött szerződések végrehajtására, ellenőrzésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazás;

2. beszerzés: az 1. melléklet 1–8. és 10. pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló, fizetési kötelezettség vállalására, illetve áru pénzforgalom nélküli cseréjére vagy szolgáltatás pénzforgalom nélküli, kölcsönös nyújtására vonatkozó, szabályszerűen megtett jognyilatkozat, ideértve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó közbeszerzéseket is;

3. érintett szervezet: az 5. § (1) bekezdése szerinti jogi személy;

4. kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat: a részben vagy egészben központi költségvetési támogatásból megvalósítandó, legalább – a Kbt. 16. § (1) bekezdése szerint számított – 100 millió forint teljes költségigényű beruházás során megvalósított olyan kormányzati kommunikációs feladat, amelynek értéke eléri az uniós közbeszerzési értékhatárt;

5. kormányzati kommunikációs feladat: az érintett szervezet által feladatkörében a feladatai hatékonyabb ellátása érdekében vagy társadalmi szerepvállalás keretében bármely forrásból végrehajtott, az 1. mellékletben meghatározott feladat;

6. közbeszerzési díj: a központi beszerző szerv részére a 4. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatokért fizetendő ellenérték;

7. Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portál: a központi beszerző szerv által működtetett, az érintett szervezetek jelen rendeletben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére alkalmas adatbázis és az azt megjelenítő webes alkalmazások, amelyek elérési útvonala és címe: https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu;

8. szállító: a központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatott eljárás eredményeképpen keretmegállapodást vagy egyedi közbeszerzési szerződést kötő ajánlattevő;

9. szponzoráció: az 1. melléklet 9. pontja szerinti feladat megvalósítására irányuló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat.

2. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállása, szervezete és feladata

2. §3 A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az általános politikai koordinációért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

3. § (1) A Hivatalt elnök vezeti.

(2)4 Az elnök tevékenységének segítésére az elnök határozatlan időtartamra elnökhelyettest nevezhet ki.

(3) A Kormány a kormányzati kommunikációs feladatok ellátásával kapcsolatos központosított közbeszerzések tekintetében ajánlatkérésre feljogosított szervezetként a Hivatalt jelöli ki.

4. § (1)5 A Hivatal

a) ellátja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak szakmai felügyeletét,

b) koordinálja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatainak megvalósítását,

c) összehangolja az érintett szervezetek kormányzati kommunikációs feladatait biztosító szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékek beszerzésére vonatkozó igényeket,

d) megvizsgálja az érintett szervezetek éves összesített beszerzési tervét, és elbírálja az érintett szervezetek negyedéves beszerzési tervét,

e)6 központi beszerző szervként az érintett szervezetek nevében és javára lebonyolítja a kormányzati kommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos beszerzéseket,

f)7 ellenőrzi a beszerzések alapján megkötött szerződések teljesítését, és észrevételt, kiegészítést, módosítási javaslatot tesz a beszerzések alapján megkötött szerződések módosíthatóságáról, illetve a teljesítés igazolásának megtagadhatóságáról,

g) ellenőrzi az érintett szervezetek éves szponzorációs költségkerettervét és elbírálja az érintett szervezetek beszerzésre és szponzorációra vonatkozó igényeit,

h)8 észrevételt, kiegészítést, módosítási javaslatot tesz a beszerzések alapján megkötött szerződések módosíthatóságáról, illetve a teljesítés igazolásának megtagadhatóságáról szóló döntéshez.

(2) A Hivatal e rendeletben foglalt egyedi döntése, jóváhagyása és ellenőrzése nem minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti hatósági döntésnek és ellenőrzésnek.

4/A. §9 (1) A Hivatal rendelkezhet úgy, hogy az érintett szervezetek részére kizárólag a saját elektronikus felületén biztosítja a kapcsolattartást.

(2)10 Az érintett szervezetek és szállítók a 15. § (6) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben meghatározott paramétereknek megfelelő, akkreditált informatikai rendszert kötelesek igénybe venni a közbeszerzések lefolytatása eredményeként megvalósuló beszerzések végrehajtására, ellenőrzésére. E rendelkezés alól az érintett szervezetek által saját hatáskörben lefolytatott eljárásoknál a Hivatal elnöke felmentést adhat.

3. A kormányzati kommunikációs feladatok koordinálását biztosító eljárás

5. §11 (1) A kormányzati kommunikációs feladatok ellátását biztosító kommunikációs szolgáltatások beszerzése során e rendelet előírásai szerint köteles eljárni

a) a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,

b) az a) pontban szabályozott költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi költségvetési szerv vagy intézmény,

c) a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. §-a szerinti többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon állami tulajdonú gazdasági társaság, amelyben az állam a Ptk. 8:2. §-a szerinti többségi befolyást gyakorol,

d) a Kormány által alapított, illetve a Kormány vagy a Kormány tagja alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány,

e) az a)–d) pontokba nem tartozó szervezet, ha kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladatot valósít meg, a kiemelt fontosságú kormányzati kommunikációs feladat megvalósítása vonatkozásában,

f) az a)–e) pontokba nem tartozó olyan szervezet, amely a csatlakozást önként vállalja.

(2) A központosított közbeszerzési rendszerbe való önkéntes csatlakozásra a Hivatal engedélyével akkor van lehetőség, ha az nem veszélyezteti az (1) bekezdés a)–e) pontjai alapján központosított közbeszerzésre kötelezett szervezetek folyamatos ellátását. Ennek érdekében a Hivatal az (1) bekezdés f) pontja szerinti szervezet központosított közbeszerzési rendszerbe való belépését megtagadhatja vagy feltételhez kötheti.

6. § (1) Az érintett szervezet kormányzati kommunikációs feladatainak ellátását biztosító szolgáltatásokra és az azokhoz kapcsolódó kommunikációs termékekre vonatkozó beszerzésekre a Kbt.-t és az e rendeletben foglalt eljárási szabályokat kell alkalmazni.

(2)12

7. §13 (1) Az érintett szervezet köteles az érintett szervezetté válásától számított 30 napon belül a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján regisztrálni. A Hivatal a regisztrációt 15 napon belül elbírálja.

(2) Az érintett szervezet köteles az adatváltozás bekövetkezésétől számított 30 napon belül

a) a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján rögzített adat változása esetén a módosult adatot a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján rögzíteni,

b) a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján nem rögzített, a Hivatal által igényelt adatot érintő változás esetén a Hivatalt írásban tájékoztatni.

8. §14 (1) Az érintett szervezet köteles a Hivatal által meghatározott útmutató alapján az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó

a) éves összesített beszerzési tervet és szponzorációs költségkerettervet a tárgyévet megelőző év december 15. napjáig,

b) negyedéves beszerzési tervet a tárgyi negyedévet megelőző hónap 15. napjáig,

c) beszerzésre vonatkozó igényét a megvalósítás megkezdését megelőzően legalább 10 nappal,

d) rendkívüli sürgősséget igénylő beszerzésre vonatkozó igényét haladéktalanul,

e) szponzorációra irányuló igényét a megvalósítás megkezdését megelőzően legalább 10 nappal

a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül megküldeni.

(2) Amennyiben a Hivatal a rendkívüli sürgősségű eljárást az eset összes körülményei alapján nem tartja indokoltnak, a beszerzési igényt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya a beszerzési igény (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti ismételt előterjesztésének.

(3)15 Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek rendszeres vagy ismételt megsértése esetén a központi beszerző szerv jelzése alapján a Hivatal irányítását ellátó miniszter az igénybejelentésért, valamint az adatszolgáltatásért felelős személy(ek) fegyelmi és kártérítési felelősségre vonását kezdeményezheti a fegyelmi jogkör gyakorlójánál.

9. §16 (1) Az érintett szervezet köteles a negyedéves beszerzési tervét a tárgyi negyedévet megelőző hónap 15. napjáig a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül jóváhagyásra megküldeni. Az adott negyedéves beszerzési tervben kizárólag olyan beszerzés szerepelhet, amelyet az éves összesített beszerzési terv is tartalmaz.

(2) A Hivatal a negyedéves beszerzési terv beérkezését követő 15 napon belül dönt az adott kormányzati kommunikációs feladat megvalósíthatóságáról, és annak a kormányzati kommunikációs irányokkal való összhangjáról. A határidőbe nem számít bele a (4) bekezdés e) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.

(3) A Hivatal az érintett szervezet által tervezett kormányzati kommunikációs feladat szakmai tartalmának megismerése érdekében további adatokat kérhet, vagy egyeztetést kezdeményezhet az érintett szervezettel. További adatkérés vagy egyeztetés kezdeményezése esetén a (2) bekezdés szerinti határidő kezdő napja az adatok beérkezését vagy az egyeztetés megtartását követő nap.

(4) A Hivatal a negyedéves beszerzési terv vizsgálatát követően az abban szereplő tervezett beszerzések vonatkozásában a következő döntéseket hozhatja:

a) a beszerzés megvalósításához hozzájárul,

b) a beszerzés megvalósításához hozzájárul és az érintett szervezet számára felmentést ad a beszerzésre vonatkozó igény jóváhagyásra történő megküldésének kötelezettsége alól,

c) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a beszerzés megvalósításához hozzájárul,

d) a beszerzés megvalósításához nem járul hozzá, vagy

e) határidő tűzésével további információkat kér.

(5) Az érintett szervezet kizárólag a Hivatal (4) bekezdés a)–c) pontjai szerinti hozzájárulása esetén nyújthat be beszerzésre vonatkozó igényt.

(6) Ha az elbírált negyedéves beszerzési tervben szereplő valamely beszerzés adataiban változás áll be, azt a Hivatal részére haladéktalanul meg kell küldeni jóváhagyásra a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül. Az érintett szervezet a beszerzést a Hivatal megváltozott adatokra vonatkozó – a (2) és (3) bekezdés szerinti határidőben történő – (4) bekezdés a)–c) pontjai szerinti hozzájárulását követően valósíthatja meg.

4. A központosított közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok

10. § (1) Az érintett szervezet részére szükséges kommunikációs termékek és szolgáltatások beszerzése érdekében a Hivatal közbeszerzési eljárást folytat le, amelyre a Kbt.-t és e rendeletet kell alkalmazni.

(2) A Hivatal a közbeszerzési stratégiáját maga alakítja ki, keretmegállapodást vagy közbeszerzési szerződést köthet.

(3) Ha a Hivatal

a)17 (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza, az érintett szervezet a közbeszerzését a keretmegállapodásban meghatározott feltételeknek megfelelően a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel, vagy ha a keretmegállapodásban ennek a lehetőségét az ajánlatkérő kikötötte, akkor a Kbt. 105. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli konzultációval vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerinti verseny újranyitásával valósítja meg,

b)18 (egy vagy több ajánlattevővel) olyan keretmegállapodást kötött, amely nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, a keretmegállapodásban rendelkezni kell arról, hogy annak alapján a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitását a Hivatal bonyolítja le.

(4)19 A Hivatal egy vagy több ajánlattevővel megkötött olyan keretmegállapodás esetén, amely nem tartalmazza az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, konzultáció vagy a verseny újranyitásának eredményeként közbeszerzési szerződés helyett egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodást is köthet, amely az annak alapján adott közbeszerzés megvalósítására irányuló szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza. Az így megkötött keretmegállapotás alapján az érintett szervezet a beszerzését közvetlen megrendeléssel valósítja meg.

(5) A verseny újranyitása esetén minden esetben meg kell jelölni a második legkedvezőbb ajánlattevőt is. Ha az az ajánlattevő, akitől a több ajánlattevővel kötött keretmegállapodás alapján az adott kommunikációs termék vagy szolgáltatás megrendelhető, a megrendelést határidőben nem tudja teljesíteni, az érintett szervezet az ellátás biztonsága érdekében jogosult a soron következő legkedvezőbb ajánlattevőtől megrendelni az adott kommunikációs terméket vagy szolgáltatást. Ez nem érinti a nyertes ajánlattevő felelősségét a teljesítés elmaradásáért.

(6)20 A szállító köteles a Hivatal kérésére a megrendelésekre és a szállításokra vonatkozó dokumentumok megküldésével a keretmegállapodások alapján teljesített megrendelésekről, a szállított kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek mennyiségéről és értékéről a Hivatalt értesíteni.

(7)21 Ha a Hivatal a (3) és (4) bekezdés alapján keretmegállapodást köt, a Kbt. 37. § (4) bekezdése szerinti, a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményt a Hivatal teszi közzé.

11. § (1)22 A Hivatal központosított közbeszerzési rendszer keretében lefolytatja az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs termékek és szolgáltatások beszerzését.

(2)23

(3)24 A Hivatal jogosult adatszolgáltatást kérni az érintett szervezetektől a megvalósított kommunikációs tevékenységükről, a teljesített megrendeléseikről és a megvalósult kommunikációs tárgyú beszerzésekre vonatkozó felhasználás mennyiségére és értékére vonatkozó egyéb, a központosított közbeszerzési rendszer működtetéséhez szükséges adatokról.

(4)25

(5)26 A Hivatal megtervezi és lefolytatja az érintett szervezetek által rendelkezésére bocsátott adatokkal összhangban a központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó beszerzéseket.

(6) A Hivatal jogosult ellenőrizni az e rendeletben foglaltak betartását.

(7)27 A Hivatal által a központosított közbeszerzés lefolytatása során ellátott feladatokért az 5. § (1) bekezdésében meghatározott érintett szervezet a Hivatal részére közbeszerzési díjat köteles fizetni. A központosított közbeszerzési díj mértéke a központosított közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított értékének 2%-a, de legfeljebb nettó kétmillió forint.

5.28 Beszerzésre és szponzorációra vonatkozó igények

12. § (1)29 Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül jóváhagyásra megküldeni a beszerzési igényét a beszerzési eljárás megkezdését megelőzően legalább 10 nappal. A Hivatalhoz kizárólag olyan beszerzésre vonatkozóan nyújtható be igény, amely az éves összesített beszerzési tervben és a megvalósítás megkezdésének tervezett időpontja szerinti negyedéves beszerzési tervben is szerepel, továbbá amelynek megvalósításához a Hivatal a 9. § (4) bekezdés a)–c) pontjai szerint hozzájárult.

(2) A Hivatal a beszerzésre vonatkozó igény beérkezését követő 10 napon belül dönt az adott kormányzati kommunikációs feladat megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (3) bekezdés e) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.

(3) Az (1) bekezdés szerint bejelentett beszerzésre vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a beszerzés megvalósításához a (4) bekezdés szerinti valamely feltétel fennállására tekintettel hozzájárul,

b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a beszerzés megvalósításához a (4) bekezdés szerinti valamely feltétel fennállására tekintettel hozzájárul,

c) a beszerzés megvalósításához a 10. § szerinti közbeszerzési eljárás Hivatal általi lefolytatásával hozzájárul,

d) a beszerzés megvalósításához nem járul hozzá, vagy

e) határidő tűzésével további információkat kér.

(4) Az érintett szervezet a Hivatal (3) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti előzetes hozzájárulásával saját hatáskörben akkor valósíthatja meg beszerzését, ha

a) a beszerzés megvalósítása előre nem látható okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos keretmegállapodás alapján a beszerzés határidőre nem lenne megvalósítható,

b) a beszerzés vonatkozásában nincs hatályos keretmegállapodás, vagy

c) a beszerzés összes körülménye alapján a Hivatal elnöke indokoltnak látja.

(5) Amennyiben a Hivatal a beszerzésre vonatkozóan a 9. § (4) bekezdés b) pontja szerinti döntést hozta, abban az esetben a beszerzésre vonatkozóan benyújtott igény a (3) bekezdés a) pontja szerint kerül elbírálásra.

(6)30 A beszerzés kizárólag a Hivatal (3) bekezdés a)–c) pontjai szerinti hozzájárulása esetén, a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon belül kezdhető meg. A Hivatal döntése ellenére vagy a hozzájárulás megadásától számított hat hónapon túl megkezdett beszerzés alapján megkötött szerződés semmis.

(7) Az érintett szervezetnek a megvalósítani kívánt beszerzés becsült értékét a Kbt. becsült értékre vonatkozó rendelkezéseire figyelemmel kell megállapítania.

12/A. § (1) Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül jóváhagyásra megküldeni a szponzorációra vonatkozó igényét – a szerződés tervezetével együtt – a megvalósítás megkezdését megelőzően legalább 10 nappal.

(2) A Hivatal a szponzorációra vonatkozó igény beérkezését követő 10 napon belül dönt annak megvalósíthatóságáról. A határidőbe nem számít bele a (3) bekezdés d) pontja szerinti hiánypótlás időtartama.

(3) Az (1) bekezdés szerint bejelentett szponzorációra vonatkozó igény tekintetében a Hivatal az alábbi döntéseket hozhatja:

a) a szponzoráció megvalósításához hozzájárul,

b) meghatározza azokat a feltételeket, illetve megjelöli azokat a szükséges módosításokat, amelyek teljesítése esetén a szponzoráció megvalósításához hozzájárul,

c) a szponzoráció megvalósításához nem járul hozzá, vagy

d) határidő tűzésével további információkat kér.

(4) A szponzoráció kizárólag a Hivatal (3) bekezdés a) és b) pontjai szerinti hozzájárulása esetén valósítható meg.

(5) Az érintett szervezet köteles a megkötött szponzorációs szerződést annak valamennyi fél általi aláírását követő 5 napon belül a Hivatal számára megküldeni.

13. § (1) Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján keresztül megküldeni

a) a megvalósított beszerzés eredményeképpen kötött szerződést, valamint

b) a szerződés teljesítésének elismeréséről szóló teljesítésigazolás adatait

azok aláírását követő 8 napon belül.

(2) Az érintett szervezet köteles a Hivatal részére megküldeni

a) a szerződés lényeges elemeire – különösen a szolgáltatás tartalmára és összegszerűségére – vonatkozó módosításának tervezetét, a módosítás indokolását és az azt alátámasztó dokumentumokat,

b) a szerződés teljesítése elismerésének megtagadásáról szóló nyilatkozat tervezetét indokolással és az azt alátámasztó dokumentumokat

azok elkészítését követő 8 napon belül.

(3) A Hivatal a kézhezvételtől számított 15 napon belül tehet észrevételt, kiegészítést, valamint módosítási javaslatot a (2) bekezdésben foglalt dokumentumokkal kapcsolatban.

(4)31

6. Záró és átmeneti rendelkezések

14. § Ez a rendelet 2014. október 10-én lép hatályba.

15. §32 (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően az érintett szervezet által az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött, valamint az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött keretmegállapodások, keretszerződések, valamint egyedi szerződések hatályát e rendelet nem érinti.

(2) Az e rendelet hatálybalépését követően, de a Hivatal által az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások vagy egyedi közbeszerzési szerződések hatálybalépését megelőzően az érintett szervezet egyedi közbeszerzési eljárást is lebonyolíthat.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltak esetén, az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére kötött keretmegállapodások, keretszerződések vagy egyedi szerződések

a) keretében történő megrendelések tekintetében a Hivatal a kormányzati kommunikációs irányokkal való összhangot előzetesen ellenőrzi,

b) teljesítése tekintetében az érintett szervezet a 13. § szerint köteles eljárni.

(4) Ha a Hivatal az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó termékek beszerzésére már keretmegállapodást kötött, az érintett szervezet a kommunikációs szolgáltatások és termékek beszerzését a keret kimerüléséig a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja vagy 105. § (2) bekezdés a) pontja szerint közvetlen megrendeléssel a Hivatal által az e rendelet 11. §-a szerint kötött keretmegállapodás útján valósítja meg.

(5) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárások esetében kell alkalmazni.

(5a) Az (5) bekezdés alkalmazása során a Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében, amelyekben az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a 2015. november 1. napját követően megkötött keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(5b) A 7. §-nak a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 189/2016. (VII. 13.) Korm. rendelettel megállapított szövege hatálybalépése napján érintettnek minősülő, de a 7. § (1) bekezdés alapján még nem regisztrált szervezetek kötelesek a rendelkezés hatálybalépését követő 30 napon belül a Nemzeti Kommunikációs Hivatal Központosított Közbeszerzési Portálján regisztrálni.

(5c) A Hivatal által megkötött és 2015. november 1-jén hatályban lévő olyan keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében, amelyekben az 1. mellékletben meghatározott kommunikációs szolgáltatások és azokhoz kapcsolódó termékek kerültek beszerzésre, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseit, míg a 2015. november 1. napját követően megkötött keretmegállapodások terhére igénybe vett beszerzések esetében a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(6) A Kormány felhatalmazza a minisztert, hogy az e-közigazgatásért felelős miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg az érintett szervezetek által használandó akkreditált informatikai rendszerrel szembeni kritériumokat.33

1. melléklet a 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelethez34

Kormányzati kommunikációs feladatokhoz tartozó szolgáltatások

 

A

B

1

Kutatási feladatok

Kutatások teljes körű tervezése és lebonyolítása, elemzése, kiértékelése

Közvélemény- és marketingkutatás, hatékonyságmérés,

Kvantitatív és kvalitatív kutatások, online, telefonos és személyes megkérdezések teljes körű menedzselése

2

Stratégiai tervezés és tanácsadás

Kommunikációs stratégia tervezés: éves, valamint ad hoc kommunikációs stratégiai tervek kidolgozása

Folyamatos marketing és kommunikációs tanácsadás

3

Grafikai tervezés

Arculattervezés, csomagolásfejlesztés, kiadványtervezés és szerkesztés

4

Integrált reklámügynökségi szolgáltatások

Kreatív tervek és koncepciók kidolgozása

Reklámkampány tervezés, teljes körű kampánymenedzsment, lebonyolítás

Integrált kormányzati kommunikációs feladatok ellátása: valamennyi jelenleg és jövőben ismert offline és online kommunikációs eszköz kidolgozása

5

PR ügynökségi szolgáltatások

PR kormányzati kommunikációs feladatok teljes körű kialakítása – ide nem értve a beszédírást –

PR stratégia, média- és kommunikációs tréningek, sajtókapcsolatok, sajtómenedzsment, közszereplésekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységek (tervezés, lebonyolítás), szövegírás (cikk, webes tartalmak), sajtótájékoztatók, online PR

Edukációs programok

Kríziskommunikáció

Társadalmi felelősségvállalás

Sajtófigyelés

6

Online kommunikációs és közösségi média szolgáltatások

Online kommunikációs stratégia kidolgozása és lebonyolítása, teljes körű kampánymenedzsment: online tervezés, banner-kampányok, közösségi média management, keresőmotor optimalizálás, honlap tervezése, gyártás, programozás, applikáció-fejlesztés, valamint tartalommenedzsment, márkafejlesztés, tartalom fejlesztése, webanalitika

7

Gyártás

Valamennyi kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó gyártási feladat kiemelten a film- és videóanyag gyártás, a nyomtatási anyagok, nyomdai tevékenység, a fotózás, a promóciós eszközök gyártása és az installációk legyártása területén

8

Médiatervezés és vásárlás

Teljes körű médiatervezés és vásárlás

9.

Szponzoráció

Olyan eseti vagy rendszeres – pénzbeli vagy új eszköz, termék útján nyújtott nem pénzbeli – hozzájárulás valamely rendezvényhez, tevékenységhez, illetve személy számára, amelyet az érintett szervezet kommunikációs célból, piaci helyzetének javítása, vagy társadalmi szerepvállalás érdekében nyújt.

10.

Rendezvényszervezés

Kizárólag az integrált kommunikációs kampányok keretében, az 1–9. pontokban foglalt feladatokkal együttesen megvalósuló, előre meghatározott célból (társadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport stb.) adott helyen és időben tartott összejövetellel kapcsolatos teljes körű előkészítő, szervező, összehangoló munka. Magában foglalja az esemény megvalósításával kapcsolatos infrastruktúra (helyszín, technika, tolmácsolás stb.), valamint a catering biztosítását.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!