nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/2014. (XI. 6.) IM rendelet
a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
2016-07-06
2018-08-31
3
Jogszabály

7/2014. (XI. 6.) IM rendelet

a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről1

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a), e) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazás, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása (a továbbiakban együtt: választás) lebonyolítása fedezetének biztosításához a költségvetés tervezése keretében éves szintű pénzügyi feladat- és költségtervet készít.

(2) A helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetője, a területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) vezetője, továbbá a választás lebonyolításában részt vevő egyéb szerv (a továbbiakban: egyéb szerv) vezetője választási feladatai tekintetében

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,

b) felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért,

c)2 gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, és

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközök elkülönített számviteli kezeléséről.

2. § (1) A választási feladatok előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1–5. mellékletben meghatározott tételek és normatívák, a nem normatív kiadások tekintetében az NVI elnökének az egyéb szerv vezetőjével kötött megállapodása alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.

(1a)3 Az (1) bekezdés szerinti megállapodásokat az érintettek kötelesek az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, de legkésőbb a szavazás napját megelőző harmincadik napig megkötni.

(2) A pénzügyi fedezet számításánál a választópolgárok számára vonatkozó adatokat

a) a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választása esetén a központi névjegyzék szavazás napját megelőző kilencedik napi,

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása esetén a központi névjegyzék szavazás napját megelőző kilencedik napi,

c) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, illetve a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazás esetén a megismételtetett szavazáshoz összeállított szavazóköri névjegyzék

állapota szerint kell figyelembe venni.

(3) Az 1–5. mellékletben meghatározott tételeket, normatívákat a választásban érintett megye, település, választókerület, nemzetiség adatai alapján kell figyelembe venni.

3. §4

4. § (1)5 Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a TVI-t megillető részét az illetékes fővárosi, megyei önkormányzat hivatalának fizetési számlájára utalja át.

(2)6 Az NVI a választás pénzügyi fedezetének a HVI-t megillető részét a települési önkormányzat polgármesteri hivatala (közös önkormányzati hivatal esetén a közös önkormányzati hivatal) fizetési számlájára utalja át, ettől eltérő fizetési számlára történő utalásra az NVI elnöke írásbeli engedélyével van lehetőség.

(3)7 A választás kiadásainak fedezetére rendelkezésre álló, normatívák szerinti összeget az NVI a 6. § (3) bekezdése szerinti, elfogadott feladattípusú pénzügyi elszámolások alapján, utólag utalja át.

(4)8 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 303. §-a és 310. §-a alapján képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása vagy feloszlatása miatt tartott időközi választás esetén az érintett önkormányzatnak saját forrásból kell a 3–5. melléklet szerinti normatívát – beleértve a felettes választási szerv számára meghatározott normatívát – és egyéb költségeket biztosítani. Jogszabályban meghatározott központi biztosítású nyomtatványok és választástechnikai eszközök, valamint azok kézbesítésének, szállításának 5. melléklet szerinti nettó összegének az általános forgalmi adó mértékkel növelt költségét az NVI részére, számla alapján, előzetesen kell megtéríteni.

(5) A választási irodák vezetői és tagjai személyi juttatásainak kifizetéséről az NVI elnöke az elszámolások elfogadásakor dönt, és intézkedik a díjak fedezetéről, kifizethetőségéről.

5. § (1) A feladat végrehajtásához biztosított normatív pénzeszközöket (személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások) az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak figyelembevételével kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az e rendelet szerinti normatívákat – a feladatellátással arányos mértékben – biztosítani kell.

(2) Többlettámogatást különösen

a) a szavazatszámláló bizottságba (a továbbiakban: SZSZB) bevont póttagok,

b) nem állami, vagy nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete,

c) a Ve. 15. §-a szerinti kiadások,

d) az NVI elnöke által elrendelt, valamint a választási iroda által a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján ellátott többletfeladatok,

e) a választási szervek részére az NVI elnöke által normatívaként megállapított rendkívüli költségek

miatt lehet igényelni.

(3) Feladatelmaradás esetén, vagy ha a feladatot a Ve. 66. § (4a) bekezdése alapján másik választási iroda látja el, az erre a feladatra biztosított, a normatívák szerint számolt összeggel, illetve – ha a feladatelmaradás ismertté válása előtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt – annak maradványával a választási szervnek el kell számolni.

(4) Többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó különbözeteket.

(5) A HVI és a TVI többletkiadásainak, valamint a (3) bekezdés szerinti indokolt kifizetéseinek, illetve kötelezettségvállalásainak az elszámolásban való érvényesítését a választási iroda vezetője kezdeményezi az NVI elnökénél. A kérelem elfogadásáról az NVI elnöke a kezdeményezés átvételétől számított öt munkanapon belül dönt. Ha a kérelem elbírálására a feladat határidején belül nem kerül sor, a határidő leteltét követő napon az egyetértést megadottnak kell tekinteni.

6. § (1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket választásonként elkülönítetten kell kezelni.

(2) A költségvetési szerv a pénzeszközök felhasználásáról kiadásnemenként – ezen belül a többletköltségekről és a feladatelmaradásról bruttó módon feladatonként (jogcímenként) – számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) a hatályos jogszabályok szerint a választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező nyilvántartásban meg kell jeleníteni mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített kiadásokat.

(3) A választási iroda a támogatásokról a részletező nyilvántartással összhangban az NVI elnöke részére elszámol (feladattípusú elszámolás), melynek alapja a tényleges kifizetések összege. Az elszámolás időpontjáig nem teljesült kiadásokról a kötelezettségvállalások alapján, szükség esetén időarányos költségmegosztással, költségbecsléssel kell elszámolni.

(4) A feladattípusú elszámolás elkészítéséhez az elszámolást segítő informatikai alkalmazást az NVI elnöke utasítása szerint kell igénybe venni.

(5) Az egyéb szerv a nem normatív támogatásokról tételes elszámolást készít. Az elszámolást az alapbizonylatok másolatával kell alátámasztani.

7. § (1) A HVI vezetője a szavazás napját követő tizenöt napon belül feladattípusú elszámolást készít a TVI vezetője részére.

(2) A TVI vezetője az NVI elnöke részére a szavazás napját követő harminc napon belül

a) elszámolást készít a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetről,

b) összesítő elszámolást készít a HVI vezetők és a saját elszámolása alapján.

(3) Az egyéb szerv vezetője elszámolást készít az NVI elnöke részére a szavazás napját követő harminc napon belül.

(4) Az NVI az (1)–(3) bekezdésben foglalt elszámolások alapján, éves költségvetési beszámolója részeként, összesítő elszámolást készít.

8. § (1) A HVI vezetője és a TVI vezetője a választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenőrzésére a választási iroda tagjainak ad megbízást.

(2) A HVI tekintetében az elszámolások megalapozottságát a TVI ellenőrzi a szavazás napját követő huszonöt napon belül.

(3)9 A TVI és az egyéb szerv tekintetében az elszámolások megalapozottságát az NVI ellenőrzi a szavazás napját követő negyvenöt napon belül.

(4) A többletköltség igények indokoltságát tételesen meg kell vizsgálni.

(5)10 A TVI és az NVI az ellenőrzés során a támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a felhasználás választási eljárásról szóló törvénynek és a végrehajtására kiadott rendeleteknek való megfelelőségét vizsgálja, az ellenőrzés során a költségvetési támogatások ellenőrzésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

9. § (1) A HVI elszámolásának elfogadására a TVI vezetője tesz javaslatot az NVI elnökének.

(2) Az elszámolások elfogadásáról az NVI elnöke dönt.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

11. §11 (1) E rendeletnek az egyes választási tárgyú miniszteri rendeleteknek a választások költségei elszámolásával és ellenőrzésével összefüggő módosításáról szóló 2/2016. (II. 18.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Módr1. hatálybalépését12 követően kitűzött választásra kell alkalmazni.

(2) A Módr1.-gyel megállapított 4. mellékletet és az 5. melléklet Módr1.-gyel megállapított rendelkezéseit a Módr1. hatálybalépését13 követő időpontra kitűzött választásra kell alkalmazni.

1. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a megismételt szavazáson

Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

 

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

 

 

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.

Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

10103

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.

Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.

1

12 000

102

Kiadások a szavazás napján.

 

 

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.

Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken.

Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai.

1

30 000

10203

Közös hivatalok kapcsolt települései utáni pótelőirányzat, kapcsolódó településenként.

A hivatal és a kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Amennyiben a székhely településen nincs megismételt szavazás, a kapcsolódó települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.

1

6 000

10204

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

201

Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja.

 

 

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB)] 3 választott tagjának díja szavazókörökben.

A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

3

20 000

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

2

20 000

20105

Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

1

20 000

20106

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos igény szerint.

 

 

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

 

 

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok.

1

20 000

203

A HVI tagjának személyi normatívája.

A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe a település(ek) választásban érintett választópolgárszámához, közös hivatal esetén az érintett települések választásban érintett választópolgár számához viszonyítva:

 

 

20301

8000 választópolgárig

4

20 000

20302

8001–40 000 választópolgárig

8

20 000

20303

40 001–80 000 választópolgárig

10

20 000

20304

80 001 választópolgártól

15

20 000

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája

 

 

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

20 000

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 8000 választópolgárig.

3

25 000

20503

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 8000 választópolgár felett.

3

35 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

 

 

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége.

1

8 000

20603

Választási ellátás költsége HVB-nként.

A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél hatályos jogszabályok szerint

 

 

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, választási iroda és választási bizottságok tagjainak díja után, településnél.

 

 

30102

Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher településnél.

 

 

 

MEGYEI KIADÁSOK

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

231

HVI vezető díja a választásban érintett választópolgárszám alapján [közös önkormányzati hivatal esetén a választással érintett település(ek) érintett választópolgárszáma alapján], választási naponként.

A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

 

 

23101

8000 választópolgárig

1

30 000

23102

8001–40 000 választópolgárig

1

50 000

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

65 000

23104

80 001 választópolgártól

1

80 000

234

TVI tagok díja választási naponként

 

 

23403

TVI pénzügyi felelősének és további 1 tagjának díja

2

15 000

236

Területi választási bizottság (a továbbiakban: TVB) 3 választott tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat, tényleges igénybevétel esetén.

 

 

23601

TVB 3 választott tagjának díja

3

15 000

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban, jogorvoslat, tényleges igénybevétel esetén.

1

15 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

 

 

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség HVI vezető díja után, megyénél.

 

 

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

 

 

33103

Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

 

 

2. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a megismételt szavazáson

Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

 

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

 

 

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.

Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

2 000

10103

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.

Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások településenként.

1

10 000

102

Kiadások a szavazás napján

 

 

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek

 

 

1020101

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.

1

4 000

1020102

A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol nincs nemzetiségi szavazókör.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken.

A HVI szavazásnapi működéssel összefüggő kiadásai.

1

10 000

10204

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja.

 

 

20101

Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) 5 választott tagjának díja szavazókörökben.

A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

5

20 000

20104

HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol nincs nemzetiségi szavazókör. HVB 3 választott tagjának díja.

A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos többletfeladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

3

20 000

20105

A választási bizottságba a szavazás napján, szükség szerint bevont póttag tiszteletdíja, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján, ahol nincs nemzetiségi szavazókör.

1

20 000

20106

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos igény szerint.

 

 

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

 

 

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok.

1

20 000

203

A HVI tagjainak személyi normatívája.

A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe:

 

 

20301

HVI 3 tagjának díja

3

15 000

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája

 

 

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

20 000

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen

3

20 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

 

 

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB (egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB) tagjainak napközbeni étkezési költsége.

1

8 000

20602

Szavazásnapi ellátás költsége érintett HVB-nként területi és országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol nincs nemzetiségi szavazókör.

1

8 000

20603

Választási ellátás költsége HVB-nként.

A HVB tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

 

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél hatályos jogszabályok szerint

 

 

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, választási iroda és választási bizottságok tagjainak díja után, településnél.

 

 

30102

Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher településnél.

 

 

 

MEGYEI KIADÁSOK

 

 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

231

HVI- vezető díja, választási naponként.

A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

 

 

23101

HVI vezető díja.

1

20 000

234

TVI tagok díja megyénként és választási naponként.

 

 

23403

TVI pénzügyi felelősének és további 1 tagjának díja.

1

15 000

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, választási naponként.

 

 

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

15 000

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

15 000

3.

MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

 

 

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség HVI vezető díja után, megyénél.

 

 

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

 

 

33103

Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

 

 

3. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek időközi választásán

Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

 

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

 

 

10101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként.

Hirdetmény plakát közzététele, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.

1

3 000

10102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

 

 

1010201

Értesítőkkel kapcsolatos feladatok; a központi értesítők kiküldését követően, választópolgáronként és alkalmanként.

Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei.

1

130

10103

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése.

Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként.

1

12 000

10105

Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos költségek utólagos igényléssel.

 

 

1010501

Határozathozatallal, döntésekkel kapcsolatos postaköltségek belföldre.

1

300

10106

Ajánlással, ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások települések részére.

 

 

1010601

Ajánlással összefüggő kiadások települések részére, kiadott ajánlóívek száma alapján, ajánlóívenként. Ajánlóívek előállítása, nyomtatása jelöltenként, papír és számítástechnikai segédanyagok biztosítása. Minimum 500 Ft.

1

15

1010602

Ajánlásellenőrzéssel összefüggő kiadások települések részére. Ellenőrzött ajánlások száma alapján. Minimum 500 Ft.

1

1

102

Kiadások a szavazás napján

 

 

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként.

Szavazókörökkel történő kapcsolattartás költségei.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken.

Az iroda szavazásnapi működésével összefüggő kiadásai.

1

30 000

10203

Közös hivatalok kapcsolt települései utáni pótelőirányzat, kapcsolódó településenként.

A hivatal és a kapcsolt települések szavazásnapi működésével összefüggő kiadások. Amennyiben a székhely településen nincs időközi választás, a kapcsolódó települések száma eggyel csökken a támogatás megállapításánál.

1

6 000

10204

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

201

Az SZSZB-k tagjainak tiszteletdíja

 

 

20101

Az SZSZB [egy szavazókörrel rendelkező településen a HVB]
3 választott tagjának díja szavazókörökben.

A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

3

20 000

20102

Egy szavazókörrel rendelkező település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának díja.

A szavazás napján 5 órától 24 óráig a szavazás lebonyolításával és a szavazatszámlálással kapcsolatos feladatok ellátása, hétvégi munkavégzés.

2

20 000

20105

Az SZSZB szükség szerint bevont póttagjának tiszteletdíja, szavazókörönként legfeljebb 2 fő, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

1

20 000

20106

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos igény szerint.

 

 

202

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja

 

 

20201

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető díja.

A szavazás napján 5 órától 24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív feladatok.

1

20 000

203

A HVI tagjának személyi normatívája.

A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe a település(ek) választásban érintett választópolgárszámához, közös hivatal esetén az érintett települések választásban érintett választópolgárszámához viszonyítva:

 

 

20301

8000 választópolgárig

4

35 000

20302

8001–40 000 választópolgárig

8

35 000

20303

40 001–80 000 választópolgárig

10

35 000

20304

80 001 választópolgártól

15

35 000

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája.

 

 

20501

HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

20 000

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 8000 választópolgárig.

3

25 000

20503

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen, 8000 választópolgár felett.

3

35 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

 

 

20601

Szavazásnapi ellátás költsége szavazókörönként. Az SZSZB választott és megbízott tagjainak napközbeni étkezési költsége.

1

8 000

20603

Választási ellátás költsége HVB-nként.

A HVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint

 

 

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség, választási iroda és választási bizottságok tagjainak díja után, településnél.

 

 

30102

Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher településnél.

 

 

 

MEGYEI KIADÁSOK

 

 

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

231

HVI vezető díja a választással érintett választókerület(ek) választópolgárszáma alapján [közös önkormányzati hivatal esetén a választással érintett település(ek) érintett választópolgárszáma alapján].

A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása.

 

 

23101

8000 választópolgárig

1

60 000

23102

8001–40 000 választópolgárig

1

80 000

23103

40 001–80 000 választópolgárig

1

95 000

23104

80 001 választópolgártól

1

115 000

234

TVI tagok díja választási naponként.

 

 

23403

TVI pénzügyi felelősének és további 1 tagjának díja.

2

15 000

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, választási naponként.

 

 

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

15 000

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

15 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

 

 

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség HVI vezető díja után, megyénél.

 

 

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

 

 

33103

Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

 

 

4. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez14

Tételek és normatívák a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

HELYI TELEPÜLÉSI KIADÁSOK

 

 

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

101

Kiadások a szavazás napját megelőzően

 

 

1010101

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei szavazókörönként. Hirdetmény plakát közzététele a települési nemzetiségi önkormányzati választás kitűzésekor, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása nemzetiségi szavazókörönként számolva.

1

500

1010102

Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költségei. Hirdetmény plakát közzététele a területi és országos nemzetiségi választás kitűzésekor, lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, szavazás napja) nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása érintett településenként számolva.

1

500

10102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok

 

 

1010201

Értesítőkkel kapcsolatos feladatok; a központi értesítők kiküldését követően, választópolgáronként és alkalmanként. Értesítők megszemélyesítése, hajtogatása, borítékolása és kézbesítése költségei.

1

130

10103

Választói névjegyzékkel kapcsolatos HVI feladatok elvégzése. Névjegyzék, mozgóurnát kérők jegyzéke elkészítésének dologi kiadásai, választópolgáronként számolva, de legalább 500 Ft.

1

1,50

10104

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások településenként.

1

10 000

102

Kiadások a szavazás napján

 

 

10201

A szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek.

 

 

1020101

A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán a szavazóhelyiség kialakításával, működtetésével kapcsolatos költségek, szavazókörönként. Szavazókörökkel való kapcsolattartás költségei.

1

4 000

1020102

A HVB előtt történő szavazással kapcsolatos költségek területi és országos nemzetiségi választáson, azokon a településeken, ahol egyidejűleg települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választására nem kerül sor azonos napon.

1

4 000

10202

A HVI-k kiadásai az önálló településeken és a közös önkormányzati hivatali székhelyeken. Az iroda szavazásnapi működéssel összefüggő kiadásai.

1

10 000

10204

Nem állami, nem önkormányzati tulajdonú szavazóhelyiségek bérlete utólagos igényléssel.

1

10 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

201

Az SZSZB tagjainak tiszteletdíja

 

 

20101

Az SZSZB 3 választott tagjának díja szavazókörönként települési nemzetiségi önkormányzati választáson.

3

20 000

20104

A HVB 3 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson (kivéve akkor, ha egyidejűleg települési nemzetiségi önkormányzati választást is tartanak azonos napon).

3

20 000

20105

A választási bizottságba a szavazás napján szükség szerint bevont legfeljebb 2 fő póttag tiszteletdíja, utólagos igényléssel, tényleges igénybevétel alapján.

1

20 000

20106

A választási bizottságok tagjainak távolléti díja [Ve. 15. §], utólagos igény szerint.

 

 

20107

HVB előtt történő szavazás esetén a HVB tagjainak távolléti díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati választáson.

 

 

202

A jegyzőkönyvvezető díja

 

 

20201

A jegyzőkönyvvezető díja a szavazás napján a szavazó-helyiségben elvégzendő adminisztratív feladatokra.

1

20 000

203

A HVI tagjainak személyi normatívája. A normatíva a HVI alábbi számú tagjai tekintetében vehető figyelembe:

 

 

20301

HVI 3 tagjának díja.

3

15 000

205

HVB választott tagjainak személyi normatívája települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán

 

 

20501

A HVB tagjainak személyi normatívája egy szavazókörös településen.

5

20 000

20502

HVB tagjainak személyi normatívája több szavazókörös településen.

3

20 000

206

Választási bizottságok ellátási költsége

 

 

20601

A szavazást lebonyolító SZSZB vagy HVB szavazásnapi ellátási költsége szavazóhelyiségenként.

1

8 000

20603

Választási ellátás költsége települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán. A HVB tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

 

20 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

301

Munkaadókat terhelő fizetési kötelezettség településnél, hatályos jogszabályok szerint

 

 

30101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség választási iroda és választási bizottságok tagjainak díja után, településnél.

 

 

30102

Választási bizottságok ellátása után fizetendő munkáltatói teher településnél.

 

 

MEGYEI KIADÁSOK

 

 

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

133

Szavazással, eredménymegállapítással összefüggő kiadások

 

 

13301

A TVI és a TVB kiadásai területi és országos nemzetiségi választáson.

1

20 000

2. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

 

 

231

HVI vezető díja. A választási iroda működtetése, választás szakmai felügyelete, a választás lebonyolítása

 

 

23101

HVI vezető díja.

1

20 000

234

TVI tagok és vezető díja megyénként és választási naponként.

 

 

23401

TVI vezető díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán.

1

80 000

23402

TVI pénzügyi felelősének díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán.

1

60 000

23403

TVI pénzügyi felelősének díja települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán.

1

15 000

23404

TVI további 4 tagjának díja területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán.

4

30 000

236

TVB 3 választott tagjának személyi juttatásai, települési nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán jogorvoslat esetén, utólagos igényléssel, vagy területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásán,választásonként

 

 

23601

TVB 3 választott tagjának díja.

3

15 000

23602

TVB választási ellátás költsége megyénként. TVB választott és megbízott tagjainak étkezési költsége a választási időszakban.

1

15 000

3. MUNKAADÓT TERHELŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

 

 

331

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség megyénél, hatályos jogszabályok szerint

 

 

33101

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség HVI vezető díja után, megyénél.

 

 

33102

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség TVI és TVB tagjainak díja után, megyénél.

 

 

33103

Választási bizottság ellátása után fizetendő munkáltatói teher megyénél.

 

 

5. melléklet a 7/2014. (XI. 6.) IM rendelethez15

Tételek és normatívák a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 4. § (4) bekezdése szerinti időközi választásán

Jogcím

Normatíva

Kód

Név

Egység

Ft/egység

nettó

KÖZPONTI KIADÁSOK

 

 

1. DOLOGI KIADÁSOK

 

 

151

A választások előkészítésével kapcsolatos nyomtatványok.

 

 

15101

Plakátok előállítása.

2

389,00

1510102

Szavazóköri tájékoztató plakát.

 

 

15102

Választópolgárok értesítésével kapcsolatos feladatok.

 

 

1510201

Értesítők nyomtatása, megszemélyesítése, hajtogatása és borítékolása, választópolgáronként.

1

15,85

1510202

Értesítők kézbesítése, választópolgáronként.

1

55,00

152

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek.

 

 

15201

Szavazóurnák biztosítása.

 

 

1520101

Urnacsomagok előállítása, összeállítása, szállítása; szavazókörönként.

1

3 497,00

15202

Szavazólapok és borítékok

 

1520201

Szavazólapok, választópolgáronként és szavazólap fajtánként

1

19,10

1520202

Borítékok, választópolgáronként

1

3,41

15203

Szavazóköri szállítódoboz biztosítása.

 

 

1520301

Szavazóköri szállítódoboz előállítása, szállítása,
1000 választópolgáronként.

1

2 320,00

1520302

Szavazásnapi nyomtatványok és kellékek előállítása szavazókörönként.

1

4 236,00

15204

Fogyatékkal élők számára készülő szavazási kellékek, választópolgáronként.

 

 

1520401

Braille-írással készült értesítő borítékkal.

1

2 290,00

1520402

Braille szavazósablon és tájékoztató szavazáshoz.

1

2 420,00

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!