nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról
2014-12-07
2014-12-08
1

10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról1

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 21. § 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A)

e) hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 49. §-ában”

[(az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: ágazati törvény) meghatározott felügyeleti díj fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) – a felügyeleti díj ágazati törvényben előírtak alapján történő megállapítása érdekében – az e rendeletben foglaltak szerint köteles bevallást készíteni és megküldeni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére.]

2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bevallás alapján a Hivatal által megállapított felügyeleti díjról, illetve felügyeleti díj előlegről a Hivatal számlát állít ki, amelyet megküld a kötelezett részére.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A naptári évre vonatkozó felügyeleti díjat, illetve a felügyeleti díj előleget az alábbiak szerint kell megfizetni:)

a) az 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti kötelezettek esetében két részletben, a tárgyév március 1. napjáig és június 30. napjáig,”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetében a felügyeleti díj első részletének alapja a tárgyévet megelőző év engedélyesi tevékenysége várható értékesítési nettó árbevételének 50%-a, második részlete az engedélyesi tevékenységre vonatkozó értékesítés nettó árbevételéből az ágazati törvény előírásai szerint megállapított teljes felügyeleti díj és a felügyeleti díj első részletének különbözete.”

4. § Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A felügyeleti díjfizetési kötelezettségről a Hivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:)

a) a díjfizetésre kötelezett nevét (megnevezését), címét (székhelyét),”

5. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az igazgatási szolgáltatási díjakat – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelem benyújtását megelőzően kell befizetni a Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01714373-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára, az erről szóló hitelt érdemlő igazolást a kérelemhez csatolni kell. Az igazgatási szolgáltatási díjról a Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból történő adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült igazgatási szolgáltatási díjak esetében a díjfizetési kötelezettség teljesíthető az eljárás során a Hivatal pénztárában való személyes befizetéssel, vagy a kérelem benyújtását követő ötödik napig – a (2) bekezdésben meghatározott előirányzat-felhasználási keretszámla javára – átutalással is.”

6. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

8. § Az R. a következő 10. §-sal egészül ki:

„10. § (1) E rendeletnek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 14.) MEKH rendelet módosításáról szóló 10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet) 1. §-ával módosított 1. § (1) bekezdés e) pontjában, 5. § (1) bekezdésével módosított 6. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésével módosított 6. § (4) bekezdésében és a 6. §-ával, valamint 1. mellékletével módosított 1. melléklet A) pont 66. sorában, A) pont 86–89. sorában, B) pont 58. sorában, B) pont 58/A. sorában, B) pont 142. sorában, E) pontjában, valamint F) pont 2. sorában foglaltakat a Mód. rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletnek a Mód. rendelet 2. §-ával módosított 3. § (1) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésével módosított 4. § (1) bekezdés a) pontjában és 3. § (2) bekezdésével módosított 4. § (2) bekezdésében, valamint 4. §-ával módosított 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat a 2015. évben és azt követően esedékes felügyeleti díjakra kell alkalmazni.”

1. melléklet a 10/2014. (XI. 6.) MEKH rendelethez

1.    Az R. 1. melléklet A) pont 66. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

66

a) a pénzügyi biztosíték időbeli hatálya vagy összege esetében

100

2.    Az R. 1. melléklet A) pontja a következő 86–89. sorokkal egészül ki:

86

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása:

 

87

a) földgáz-kereskedelemi engedély esetén

50

88

b) korlátozott földgáz-kereskedelemi engedély esetén

50

89

Elvi engedély kiadása iránti kérelem korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyezési eljárásban

2000

3.    Az R. 1. melléklet B) pont 58. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

58

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása, kivéve villamosenergia-termelők és villamosenergia-kereskedők esetében

az adott engedély kiadása díjának 50%-a

4.    Az R. 1. melléklet B) pontja a következő 58/A. sorral egészül ki:

58/A

Engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása villamosenergia-kereskedők esetében

50

5.    Az R. 1. melléklet B) pontja a következő 142. sorral egészül ki:

142

Rendszeres információszolgáltatási kötelezettség alóli mentesség kérelem benyújtása

10

6.    Az R. 1. melléklet E) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„E) Víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjai:

 

A

B

1

Az igazgatási szolgáltatási díj-köteles hatósági eljárás megnevezése

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke (ezer forint)

2

Hatósági bizonyítvány kiállítása az ellátásért felelős személyének igazolása céljából

 

3

a) a Hivatal nyilvántartásában nem szereplő tény, állapot, egyéb adat alapján [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 83. § (2) bekezdés a)–b) pontja]

150

4

b) a Hivatal nyilvántartásában szereplő adat alapján [Ket. 83. § (2) bekezdés c) pontja]

25

5

Pályázati kiírás Hivatal általi jóváhagyása

150

6

Üzemeltetési szerződés jóváhagyása (szerződésenként)

 

7

a) jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat esetén

50

8

b) jóváhagyás iránti kérelem elbírálása pályázat hiányában

150

9

c) módosítás jóváhagyása iránti kérelem elbírálása

90

10

Működési engedélyezési eljárás

 

11

a) működési engedély iránti kérelem elbírálása

1500

12

b) működési engedély módosítása iránti kérelem elbírálása

325

13

c) működési engedély visszavonása iránti kérelem elbírálása

25

14

Egyes cégjogi eseményekre vonatkozó hozzájárulás (egyesülés, szétválás, alaptőke/törzstőke legalább egynegyed résszel történő leszállítása, szavazatok huszonöt vagy ötven százalékát meghaladó, illetve hetvenöt százalékát elérő befolyás szerzése)

75

15

A víziközmű-üzemeltetés meghatározott részeinek kiszervezése

 

16

a) engedélyezésére irányuló kérelem elbírálása (tevékenységenként)

200

17

b) kiszervezési engedély módosítására irányuló kérelem

50

18

Üzletszabályzat

 

19

a) jóváhagyására irányuló eljárás

200

20

b) módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

50

21

Beszerzési szabályzat

 

22

a) jóváhagyására irányuló eljárás

75

23

b) módosításának jóváhagyására irányuló eljárás

25

24

Hatósági díjtól eltérő díj alkalmazásának előzetes jóváhagyása

150

25

Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

 

26

a) felújítási és pótlási terv jóváhagyása

325

27

b) beruházási terv jóváhagyása

175

28

Víziközművé minősítés

50

29

Nemzeti Víziközmű Nyilvántartásból adatszolgáltatási eljárás

 

 

a) másolat kiadása

5

 

b) másolat kiadása, 2. oldaltól megkezdett oldalanként

0,5

 

c) kivonat kiadása

3

 

d) kivonat kiadása, 2. oldaltól megkezdett oldalanként

0,5

7.    Az R. 1. melléklet F) pont 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

2

A Ht. 47/B. §-a szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapítása

150

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!