nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet
a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól
2015-01-01
2016-07-27
1
Jogszabály

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. gépészeti berendezés: a vasúti közlekedés lebonyolításához szükséges, rakodó-, járműmozgató és egyéb üzemi létesítmény,

2. veszélyes áru a vasúti szállítás tekintetében: a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének (a továbbiakban: RID) hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak, vagy a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozásról szóló Megállapodás – a Veszélyes Áruk Fuvarozásáról szóló Szabályzat (a továbbiakban: SZMGSZ 2. számú melléklet) – hatálya alá tartozó anyagok és tárgyak.

2. § (1) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vktv.) alapján a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság) által kiszabható egyes bírságok mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A keskeny nyomtávú vasúti pályával és azon végzett vasúti közlekedési tevékenységgel összefüggően elkövetett jogsértések esetén a vasúti bírság mértéke az egyébként irányadó összeg 30%-a.

(3) A vasúti pálya és tartozékainak engedély nélküli elbontása esetén a bírság mértéke

a) az 1. mellékletben foglalt táblázat I. 1–8. soraiban meghatározott hálózati elemek esetében az ott meghatározott mérték 30%-a,

b) az 1. mellékletben foglalt táblázat I. 9–15. soraiban meghatározott hálózati elemek esetében az ott meghatározott mérték 50%-a.

(4) A vasúti pálya és tartozékainak engedélytől eltérő létesítése, átalakítása, használata, bontása vagy üzemeltetése esetén a bírság mértéke az 1. mellékletben foglalt táblázat I. 18–20. soraiban meghatározott hálózati elemek esetében az ott meghatározott mérték 50%-a.

(5) A hatóság az 1. melléklet II. 32. pontjában felsorolt jogsértések esetén a Vktv. 81. § (14) bekezdésében foglalt mérlegelési szempontok alapján, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. melléklet A. pontjában foglalt táblázat megfelelő pontjában meghatározott bírságösszegeket alkalmazza.

3. § (1) Az első jogsértés esetén a vasúti bírság összege az 1. melléklet szerinti mérték 50%-a.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított mérték nem alkalmazható, amennyiben a hatóság egy ellenőrzés során több jogsértést állapít meg.

(3) Ha a hatóság ugyanazon ellenőrzés keretében és az annak alapján indult közigazgatási eljárásban az 1. mellékletben meghatározott több – a hatóság hatáskörébe tartozó – jogsértést állapít meg, akkor a bírság kiszabására irányuló eljárást ugyanazon jogsértővel szemben egy eljárásban kell lefolytatni. A bírság mértéke az egyes jogsértések miatt megállapított bírságok összege, amely azonban nem haladhatja meg a megállapított legsúlyosabb szabályszegés miatt kiszabható bírság háromszorosát, de legfeljebb a 20 000 000 forintot, munkavállaló esetén a másfélszeresét, de legfeljebb a 250 000 forintot.

4. § A vasúti bírságot az azt megállapító jogerős határozatban előírt határidőn belül a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni.

5. § Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

6. § (1) E rendeletet a hatálybalépése után indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendeletet az 1. mellékletben foglalt táblázat I. 18–20. soraiban meghatározott hálózati elemek vonatkozásában 2015. július 1-jétől kell alkalmazni.

(3) E rendeletet a 2. mellékletben meghatározott, kizárólag a Magyar Honvédség által használt saját célú vasúti pályákra vonatkozóan 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelethez

Vasúti bírságok

 

Jogsértő tevékenység

Bírság összege
(Ft)

I.

Vasúti pályahálózat vonatkozásában

 

1.

Vasúti pálya és tartozékai engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele, a 2. sor kivételével.

vágány folyóméterenként 30 000

2.

Saját célú vasúti pályahálózathoz tartozó vasúti pálya és tartozékai engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

méterenként 10 000

3.

Villamos felsővezeték engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

oszloponként 1 000 000

4.

Térvilágítási berendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

megvilágított terület-négyzetméterenként 1 000

5.

Hidak, aluljárók engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

nyílás méterenként 1 000 000

6.

Alagutak engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

nyílás méterenként 2 000 000

7.

Oldal-, homlok- és magas rakodók engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

3 000 000

8.

Oldal-, homlok- és magas rakodók – gépészeti berendezéssel együtt – engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

6 000 000

9.

Állomási és biztosítóberendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

biztosított váltónként 5 000 000

10.

Vonatbefolyásolás nélküli vonali biztosítóberendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

5 000 000

11.

Vonatbefolyásolásos vonali biztosítóberendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

10 000 000

12.

Saját célú vasúti pályahálózat esetén biztosítóberendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

biztosított váltónként, berendezésenként 3 000 000

13.

Rakodásvédelmi berendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele, mérsékelten veszélyes anyagok esetében.

1 000 000

14.

Rakodásvédelmi berendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele, fokozottan veszélyes anyagok esetében.

3 000 000

15.

Rakodásvédelmi berendezés engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele, rendkívül veszélyes anyagok esetében.

6 000 000

16.

Vasúti pálya és tartozékai közlekedés-biztonságot veszélyeztető állapotban történő üzemeltetése.

2 000 000

17.

Vasúti pálya és tartozékai karbantartási előírásainak be nem tartása.

2 000 000

18.

Függőpályák engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

2 000 000

19.

Sífelvonók engedély nélkül végzett létesítése, átalakítása, használatbavétele.

1 000 000

20.

Sífelvonó jogellenes üzemeltetése.

500 000

II.

Vasúti járművek és gépészeti berendezések vonatkozásában

 

1.

Engedély nélkül létesített vagy üzemeltetett gépészeti berendezés.

2 000 000

2.

Engedély nélkül elbontott gépészeti berendezés.

500 000

3.

A létesítési, illetve a használatbavételi engedélyben előírt feltételeknek nem megfelelően üzemeltetett gépészeti berendezés.

500 000

4.

Üzemszüneteltetési engedély nélkül használaton kívül helyezett gépészeti berendezés

1 500 000

5.

Gépészeti berendezés engedély nélkül végzett átalakítása.

1 500 000

6.

Vasúti járművek típusengedély nélküli üzemeltetése vagy sorozatgyártásának megkezdése (kivételt képeznek a típusvizsgálatokhoz tartozó próbafutások).

6 000 000

7.

Műszaki engedély nélkül üzemben tartott vasúti jármű (vontató és vontatott jármű):

a) 10 t sajáttömeg alatt:

b) 10–30 t közötti sajáttömeg esetén:

c) 30 t feletti sajáttömeg esetén:

1 000 000

2 500 000

5 000 000

8.

Műszaki engedély nélkül gyártott vasútüzemi célt szolgáló kazán és nyomástartó edény.

1 500 000

9.

Vasúti jármű engedély nélkül végzett átalakítása.

1 500 000

10.

Vasúti jármű közlekedés-biztonságot veszélyeztető állapotban történő üzemeltetése (ide nem értve a II. 19. sorában meghatározott esetet).

1 500 000

11.

Lejárt vizsgálati határidejű vasúti jármű üzemeltetése.

1 500 000

12.

Kazán vagy nyomástartó edény biztonságot veszélyeztető állapotban történő üzemeltetése.

1 500 000

13.

Vasúti jármű karbantartási előírásainak be nem tartása.

1 500 000

14.

Hatósági jelzés engedély nélküli használata.

1 000 000

15.

Hatósági jelzés engedély nélküli megváltoztatása.

2 500 000

16.

Hatósági jelzés és biztonsági feliratok hiánya, vagy eltakarása.

1 000 000

17.

Jogszabályban, típusengedélyben vagy biztonsági szabályzatban előírt kötelező felszerelések nélkül üzemeltetett vasúti jármű.

500 000

18.

Lejárt vizsgálati határidejű kötelező felszereléssel üzemeltetett vasúti jármű.

200 000

19.

Üzemképtelen éberségi, illetőleg vonatbefolyásoló berendezéssel üzemeltetett vasúti jármű.

2 000 000

20.

Vonatbefolyásolásra kiépített vonalszakaszon vonatbefolyásoló berendezés nélkül közlekedtetett vasúti vontatójármű.

2 000 000

21.

Menetíró, menetregisztráló berendezés sebességmérő regisztráló szalag, sebességmérő regisztráló korong nélküli üzemeltetése, elektronikus berendezés esetén az adatok szándékos törlése.

Munkavállaló: 150 000

Munkáltató: 2 000 000

22.

Vasúti járművek állagában bekövetkezett változások bejelentésének elmulasztása.

vasúti járművenként 150 000

23.

Vasúti jármű vezetőállásán illetéktelen személy ott-tartózkodása.

Munkavállaló: 50 000
Munkáltató: 100 000

24.

Képesítés nélkül történő járművezetés.

Munkáltató: 2 000 000

25.

Az adott vasúti járműkategóriára nem érvényes járművezetői engedéllyel történő járművezetés.

Munkáltató: 1 000 000

26.

Jogszabály által előírt, az adott útvonalra kiterjedő hatályú vagy az adott jármű vezetésére jogosító kiegészítő tanúsítvány (okmány) nélkül végzett járművezetés.

Munkáltató: 500 000

27.

Lejárt orvosi vizsgálati határidejű vezetői engedéllyel történő járművezetés.

Munkáltató: 250 000

28.

A hatóság által jóváhagyott hálózati forgalmi vagy biztonsági szabályzat – e melléklet más rendelkezésének hatálya alá nem tartozó – előírásának megszegése.

Munkavállaló: 50 000
Munkáltató: 250 000

29.

Menetigazolvány, menetlevél nem előírás szerinti kitöltése, vezetése.

Munkavállaló: 50 000
Munkáltató: 100 000

30.

A járműre, vonatra engedélyezett sebesség-túllépés:

a) 10–50%-kal:

b) 51–100% közötti értékkel:

c) 100% fölötti értékkel:

Munkavállaló:
50 000
100 000
200 000

31.

A vasúti közlekedésről szóló törvényben megállapított munkaidő, vezetési idő túllépése

a) napi munkaidő, vezetési idő esetében

b) heti munkaidő keret, időszakonkénti vezetési idő keret esetében

c) munkaviszonyon kívüli, egyéb jogviszonyban töltött vezetési idő közlésének elmulasztása.Munkavállaló: 50 000
Munkáltató: 300 000
Munkavállaló: 50 000

32.

A RID előírásainak vagy az SZMGSZ 2. számú mellékletének megszegése

a) tartálykocsik megengedett töltési fokának be nem tartása; (R. 3. mell. A. táblázat 9. pontja)

b) veszélyes áru szállítása anélkül, hogy erre bármilyen jelzés vagy információ utalna; (R. 3. mell. A. táblázat 3. pontja)

c) veszélyességi nagybárcák hiánya; (R. 3. mell. A. táblázat 30. pontja)

d) küldeménydarabokat olyan konténerben szállítanak, amely szerkezetileg nem megfelelő állapotú; (R. 3. mell. A. táblázat 25. pontja)

e) a tartályokat, tartányokat, tankkonténereket nem zárták le megfelelően vagy a központi/lefejtő szelep nincs elzárt állapotban; (R. 3. mell. A. táblázat 7. pontja)

f) az okmányokon valamely kötelező, biztonságot befolyásoló információ hiányzik; (R. 3. mell. A. táblázat 10. pontja)

g) veszélyes anyagok szivárgása; (R. 3. mell. A. táblázat 2. pontja)

h) a RID szerint kizárt veszélyes áru továbbítása; (R. 3. mell. A. táblázat
1. pontja)

i) jóváhagyás nélküli csomagolóeszköz használata; (R. 3. mell. A. táblázat 17. pontja)

j) a küldeménydarabok együvé rakására vonatkozó szabályok be nem tartása. (R. 3. mell. A. táblázat 8. pontja)

k) veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóval kapcsolatos előírások be nem tartása. (R. 3. mell. A. táblázat 40., 41. vagy 42. pontja).

a 2. § (5) bekezdése szerint

33.

Rakodási szabályok előírásainak be nem tartása a rakomány rögzítési szabályok megsértésével.

500 000

34.

Rakodási szabályok előírásainak be nem tartása a rakszelvény túllépésével, illetve a harmadik fél veszélyeztetésével (kivéve rendkívüli küldemény feladására vonatkozó engedélyben foglaltak).

1 000 000

35.

Útvonalkönyvvel kapcsolatos előírások be nem tartása.

Munkavállaló: 500 000
Munkáltató:
Vállalkozó vasúti
társaság: 500 000
Pályavasúti társaság: 2 000 000

III.

Vasútbiztonsági tanúsítvány és engedély vonatkozásában

 

1.

Vasútbiztonsági (kiegészítő) tanúsítvány nélkül végzett vasúti árutovábbítási, személyszállítási, vontatási, szolgáltatási tevékenység végzése tevékenységenként

a) 100 db járműig

b) 100 db jármű felett5 000 000

10 000 000

2.

Vasútbiztonsági engedély nélkül végzett vasúti pályahálózat működtetési tevékenység

a) 200 km alatti hosszúságú vasúti pályahálózat esetén

b) 200 km feletti hosszúságú vasúti pályahálózat esetén


5 000 000

10 000 000

3.

A vasútbiztonsági (kiegészítő) tanúsítvány vagy a vasútbiztonsági engedély alapjául szolgáló feltételektől eltérően végzett tevékenység esetén. Ide tartoznak:

a) biztonságirányítási rendszer

b) járműállomány

c) igénybe vett vasúti pályahálózat

d) vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök.

2 000 000

4.

Kiegészítő tanúsítványnál harmadik fél felé történő biztosítás hiánya.

3 000 000

5.

A vasútbiztonsági (kiegészítő) tanúsítványban vagy a vasútbiztonsági engedélyben előírt feltételektől eltérően végzett tevékenység esetén az előírások be nem tartása.

1 000 000

6.

A jóváhagyott hálózati forgalmi vagy biztonsági szabályzattól eltérő tartalmú szabályzat alkalmazása

1 000 000

7.

A biztonságirányítási rendszerre és a biztonsági jelentésre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása.

100 000

IV.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók képzése és vizsgáztatása vonatkozásában.

 

1.

A képzési engedély kiadása iránti kérelemben, illetve az ahhoz csatolt dokumentumokban szereplő adatokban bekövetkező változások bejelentésének elmulasztása.

100 000

2.

Vasútszakmai oktatókkal kapcsolatos előírások be nem tartása.

300 000

3.

Az alapképzés, időszakos oktatás tárgyi feltételeire vonatkozó előírások be nem tartása.

300 000

4.

A képzési programok éves felülvizsgálatának elmulasztása.

200 000

5.

Az alapképzés megkezdésére vonatkozó előírások be nem tartása.

200 000

6.

Az alapképzésben résztvevő hallgatókkal szemben támasztott követelményekre vonatkozó előírások be nem tartása.

200 000

7.

Az alapvizsga, az időszakos vizsga előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó előírások be nem tartása.

200 000

8.

A hallgató alapvizsgára, a munkavállaló időszakos vizsgára bocsátásának feltételeire vonatkozó előírások be nem tartása.

400 000

9.

Az alapvizsga, időszakos vizsga érvényességétől eltérő foglalkoztatás.

500 000

10.

Jogosulatlan alapképzés és időszakos oktatás végzése.

1 000 000

11.

A munkavállalók időszakos oktatását végző regisztrált szervezet megbízásának bejelentésének elmulasztása.

100 000

12.

Az oktatási ütemtervre vonatkozó előírások be nem tartása.

200 000

13.

A képzések és vizsgák okmányaira vonatkozó előírások be nem tartása.

200 000

V.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók egészségügyi alkalmassága vonatkozásában

 

1.

A munkavállaló további foglalkoztatása az adott munkakörben akkor, ha az egészségi alkalmassági vizsgálatot véleményező orvos vagy bizottság döntése alapján a munkavállaló az adott munkakörre alkalmatlanná vált, kivéve a II. 24. sorában meghatározott esetet.

500 000

2.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben 6 hónapon túl ismételten foglalkoztatott, vagy a tevékenységét bármely okból 6 hónapot meghaladó időtartamban nem folytató munkavállaló a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló kormányrendeletben előírt orvosi vizsgálat nélküli foglalkoztatása.

500 000

3.

Jogszabályban előírt, az egészségügyi alkalmassági és szakmai alkalmassági vizsgálatok rendjét, és az ezekkel kapcsolatos feladatokat meghatározó szabályzat hiánya, illetve az egészségügyi alkalmasságot vizsgáló orvos véleményének figyelmen kívül hagyása.

1 000 000

4.

A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben 30 napon túl ismételten foglalkoztatott munkavállaló egészségügyi alkalmasság hiányában (soron kívüli orvosi vizsgálat nélküli) foglalkoztatása.

500 000

5.

A munkavállalónak a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló kormányrendeletben előírt egészségügyi alkalmasság hiányában történő foglalkoztatása megjelölt munkakörben.

500 000

6.

A munkavállalók egészségügyi alkalmasságára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása.

100 000

2. melléklet a 277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelethez

Kizárólag a Magyar Honvédség által használt saját célú vasúti pályák
(a továbbiakban: scvp.)

Sorszám

MH scvp. megnevezése

Kiszolgáló állomás,
Szolgáltatási hely

Scvp. kezdőszelvénye

Scvp. hossza (m)

1.

Erdőtelek MH scvp.

Füzesabony

102. számú vonal 644+00 szelvény

3211

2.

Győr MH scvp.

Győr Rendező

1. számú vonal 1382+25 szelvényből kiágazó AUDI HUNGÁRIA Kft. scvp. XV. vágányából kiágazó vágány 7+58,56 szelvény

2325

3.

Hajdúhadház MH scvp.

Debrecen

100. számú vonal 2408+64,2 szelvényből kiágazó UD Stahl Kft. scvp. 3+30,19 szelvény

440

4.

Hetényegyháza MH scvp.

Kiskunfélegyháza

142. számú vonal 80+99,3 sz. szelvény

1534

5.

Jobbágyi MH scvp.

Hatvan

81. számú vonal 874+18,34 szelvény

1190

6.

Kalocsa MH scvp.

Kiskunhalas

153. számú vonal 302+09,60 szelvényéből kiágazó összekötő vágány 26+54,21 szelvény

142

7.

Kecskemét MH scvp.

Kiskunfélegyháza

146. számú vonal 35+17,61 sz. szelvényéből kiágazó összekötő

vágány 10+53,924 szelvény

2841

8.

Nyírtelek MH scvp.

Nyíregyháza

100c számú vonal 399+93. szelvény

3299

9.

Pápa MH scvp.

Celldömölk

13. számú vonal 914+63,83 szelvény

2400

10.

Rákos MH scvp.

Ferencváros

80a számú vonal Rákos állomás „új kihúzó vágány” 3+58,9 szelvényből kiágazó NABI Kft. scvp. 26+63,1 szelvény

683

11.

Táborfalva MH scvp.

Kiskunfélegyháza

142. számú vonal 587+04. szelvény

11510

12.

Tápiószecső MH scvp.

Szolnok

120a számú vonal 373+55,80 szelvény

1685

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!