nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
26/2014. (XI. 20.) FM rendelet
az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról
2020-06-25
2020-08-19
8
Jogszabály

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet

az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. anyakecske: minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már legalább egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;

2. birtokon tartás: a támogatás alapjául szolgáló anyakecskének a 2. § (3) bekezdésében meghatározott ideig a mezőgazdasági termelő tenyészetében történő folyamatos tartása;

3.1 mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet);

4.2 mezőgazdasági termelő: az a közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a mezőgazdasági termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 637/2008/EK és a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti területen folytatja;

5. tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzá tartozó tartási hellyel együtt;

6.3 csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásokról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;

7.4 egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;

8.5 mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;

9.6 mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontja szerinti tevékenység;

10.7 tárgyév: a támogatási időszak azon naptári éve, amelynek vonatkozásában a mezőgazdasági termelő a támogatást kérelmezi.

2. § (1)8 E rendelet feltételei szerint anyakecske tartásához vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű támogatás vehető igénybe, amely a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013 EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdésének r) pontjában meghatározott termékágazathoz kapcsolódó támogatásnak minősül.

(2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely

a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti nyilvántartásba-vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási rendszerben,

b) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

c) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

d) a támogatási kérelmében szereplő anyakecskék tenyészetének állattartójaként szerepel a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: kecske ENAR rendelet) szerinti nyilvántartásban,

e) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, valamint

f) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról,

g)9 nyilatkozik a b)–f) pontban foglaltakról.

(3)10 A mezőgazdasági termelő a támogatási kérelmében megjelölt, a támogatás alapját képező anyakecskéket köteles a támogatási kérelem benyújtására meghatározott időszak utolsó napját követő naptól kezdődő száz naptári napos időtartamban folyamatosan birtokán tartani.

3. § (1)11 A támogatás mértéke 8200 forint/anyakecske. Támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

(2)12 Támogatás mezőgazdasági termelőnként a tárgyévre vonatkozóan egy alkalommal nyújtható, melynek összege mezőgazdasági termelőnként nem haladhatja meg a 8333 eurót, azzal, hogy a támogatás odaítélése során a mezőgazdasági termelő és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretre is figyelemmel kell lenni.

(3) Egy anyakecske után egy támogatási év vonatkozásában csak egy alkalommal folyósítható támogatás.

4. § (1)13 A támogatási kérelemben és az abban foglaltakat alátámasztó dokumentumokban szereplő adatok helytállóságát, valamint a jelölési és nyilvántartási kötelezettség teljesítését a kecske ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenőrzés útján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) ellenőrzi.

(2)14 A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 59. cikkében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak az integrált igazgatási és kontrollrendszer, a vidékfejlesztési intézkedések és a kölcsönös megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendelet 42. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(3)15 Az ellenőrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer, a kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a közvetlen kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet 30-31. cikke, valamint a 34. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

5. § (1)16 A támogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a Kincstár honlapján közzétett nyomtatványon tárgyév november 1. és december 10. közötti időszakban kell benyújtani. A támogatási kérelemnek legalább az alábbi adatokat, valamint nyilatkozatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) a mezőgazdasági termelő azonosítására vonatkozó adatok;

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatok;

c) a támogatási feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozatok;

d) a mezőgazdasági termelő tenyészetére vonatkozó adatok;

e) a kérelmező által tartott állatok létszámának és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételeknek a meglétéről szóló, a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított igazolás;

f)17 a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatok.

(2)18 A Kincstár a helyt adó vagy a részben helyt adó határozatában közli a jogosulttal, hogy a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet szerinti támogatásban részesül. A támogatást igénybe vevő értesítése, valamint a támogatás folyósítása és ellenőrzése során a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.

(3)19 A támogatás egyösszegű kifizetésére tárgyévet követő év június 30-áig kerül sor.

(4) A támogatási keret túllépése esetén az igényelt támogatás összege arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

(4a)20 A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10d. pontjában meghatározott mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékéig arányosan kell csökkenteni az adott tárgyévben támogatásra jogosult igényeket, ha azok együttes összege meghaladja a mezőgazdasági csekély összegű ágazati korlát mértékét.

(5)21 A Kincstár a támogatási összeg mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet szerinti nyilvántartásba vétele alkalmával a kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett, két tizedesjegy pontossággal meghatározott forint/euró árfolyamot veszi figyelembe.

5/A. §22 (1)23 Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére Magyarországon az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 25 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (3a) bekezdés a) pontjában meghatározott ágazati korlátra vonatkozó rendelkezést, valamint a 3. cikk (5)–(6) bekezdésében és a II. mellékletében foglaltakat.

(2) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(3) Az 1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az 1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3. cikk (2) bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.

(5) A támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi az Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.

6. §24

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §25 E rendeletnek az egyes mezőgazdasági csekély összegű támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2019. (IV. 10.) AM rendelettel [a továbbiakban: 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet] megállapított

a) 2. § (1) bekezdését, 5. § (4a) bekezdését, valamint 5/A. § (1) bekezdését a 2019. március 14-től nyújtott támogatásokra kell alkalmazni,

b) 3. § (2) bekezdését a 2018. november 1. és december 10. közötti időszakban igényelt és a 14/2019. (IV. 10.) AM rendelet hatálybalépése26 előtt kifizetett támogatásokra is alkalmazni kell.

9. §27 Az e rendelet keretében nyújtott támogatás a mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozik.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!