nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
2/2015. (I. 16.) MvM utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
2015-10-10
2018-03-05
3
Jogszabály

2/2015. (I. 16.) MvM utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 71. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakra figyelemmel – a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az 1. mellékletben foglaltak szerint határozom meg.

2. §1

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2015. (I. 16.) MvM utasításhoz

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogállása

1. § A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 4. § (2) bekezdése és 6. §-a alapján a Kormány kutatás-fejlesztés és innováció közfinanszírozású támogatásával kapcsolatos feladatai ellátásáért elsődlegesen felelős, kormányhivatalként működő központi költségvetési szerv. Az NKFI Hivatal felügyeletét a Miniszterelnökség látja el.

2. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal alapadatai

2. § Az NKFI Hivatal

a) megnevezése: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal,

b) rövidítése: NKFI Hivatal,

c) angol nyelvű megnevezése: National Research, Development and Innovation Office,

d)2 székhelye: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.,

e) telephelyei:

ea) 1093 Budapest, Czuczor u. 10.,

eb)3

f)4 postacíme: 1438 Budapest, Pf. 438,

g) alapítója: Országgyűlés,

h) alapításának dátuma: 2015. január 1.,

i) irányító szerv neve: Magyarország Kormánya,

j) irányító szerv címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.,

k) irányítási jogkör gyakorlója: a miniszterelnök,

l) felügyeleti szerv neve: Miniszterelnökség,

m) felügyeleti szerv címe: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.,

n) felügyeleti jogkör gyakorlója: a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

o) létrehozásáról rendelkező jogszabály: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény,

p)5 alapító okiratának száma: KIHÁT/1031/3/2015.,

q)6 alapító okiratának kelte: 2015. szeptember 4.,

r) fő tevékenysége államháztartási szakágazati besorolása: 841114 Alapkutatáshoz nyújtott kormányzati szolgáltatás,

s) alaptevékenységei kormányzati funkció szerinti besorolása:

011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel

013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

014010 Általános K+F politika

014020 Biotechnológia alapkutatás

014030 Természettudományi, műszaki alapkutatás

014040 Társadalomtudományi, humán alapkutatás

015010 Általános közszolgáltatásokkal kapcsolatos alkalmazott kutatás és fejlesztés

018020 Központi költségvetési befizetések

041130 Szellemi tulajdon és innováció igazgatása

049020 K+F tevékenységhez kapcsolódó innováció

082044 Könyvtári szolgáltatások

t) számlavezetője: Magyar Államkincstár,

u) előirányzat-felhasználási keretszámla száma: 10032000-00334820-00000000,

v) törzskönyvi azonosító szám (PIR): 831004,

w) adószám: 15831000-2-42,

x) KSH statisztikai számjel: 15831000-8411-311-01,

y)7 tulajdonosi jogokat gyakorol az alábbi gazdálkodó szervezetekben:

ya) Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény GmbH (Európai XFEL GmbH),

yb) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.).

2/A. §8 Az NKFI Hivatal részéről a tulajdonosi jogok gyakorlójának képviselője az elnök által utasításban meghatározott személy.

II. A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL TEVÉKENYSÉGE ÉS SZERVEZETE

3. Alaptevékenységek

3. § Az NKFI Hivatal a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvényben meghatározott közfeladatokat végzi alaptevékenységként.

4. Az alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok

4. § Az NKFI Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok:

a) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: KFItv.);

b) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény;

c) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény;

d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;

e) a hatályos központi költségvetési törvény;

f) a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény;

g) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.);

h) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;

i) a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény;

j) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet;

k) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

l) az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;

m) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

n) a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló 181/2007. (VII. 6.) Korm. rendelet;

o) a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet;

p) a Magyar Köztársaság Kormánya, a Dán Királyság Kormánya, az Egyesült Királyság Kormánya, a Francia Köztársaság Kormánya, a Görög Köztársaság Kormánya, a Lengyel Köztársaság Kormánya, a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya, az Olasz Köztársaság Kormánya, az Orosz Föderáció Kormánya, a Szlovák Köztársaság Kormánya, a Spanyol Királyság Kormánya, a Svájci Konföderáció Kormánya és a Svéd Királyság Kormánya között az Európai Röntgen-szabadelektronlézer Létesítmény (European X-Ray Free-Electron Laser, XFEL) építéséről és üzemeltetéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről szóló 35/2010. (II. 26.) Korm. rendelet;

q) a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottságról szóló 140/2012. (VII. 2.) Korm. rendelet;

r) a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

5. Vállalkozási tevékenység

5. § Az NKFI Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.

6. Hivatali szervezet

6. § (1) Az NKFI Hivatal önálló szervezeti egységei a főosztályok.

(2) A főosztályt a főosztályvezető vezeti, akinek tevékenységét közvetlenül az SZMSZ-ben meghatározottak szerint az elnök vagy elnökhelyettes irányítja. A főosztályon a főosztályvezető általános helyettesítésére az osztályt vezető főosztályvezető-helyettesek mellett (ha a főosztályon belül osztály szervezeti egység nem működik, helyett) egy, osztályt nem vezető főosztályvezető-helyettes is kinevezhető.

7. § (1) A 6. § szerinti főosztályokon belül osztályok hozhatók létre.

(2) Az osztályt főosztályvezető, illetve olyan főosztályvezető-helyettes vagy osztályvezető vezeti, akinek tevékenységét a főosztályvezető irányítja.

8. § Az NKFI Hivatal szakmai feladatainak ellátásában a KFItv.-ben meghatározott testületek működnek közre.

9. § A hivatali célok megvalósításának érdekében az NKFI Hivatal elnöke munkacsoportot hozhat létre, amely az NKFI Hivatal működéséhez kapcsolódó, több szervezeti egység és indokolt esetben külső személy vagy testület közreműködését igénylő, jól elkülöníthető feladatcsoport (projekt) ellátására létrejött munkaszervezet.

10. § Az NKFI Hivatal szervezeti ábráját az 1. függelék tartalmazza.

11. § Az NKFI Hivatal feladatainak ellátása érdekében az elnök saját hatáskörben rendelkezik a szervezeti egységek összlétszámon belüli megoszlásának szervezeten belüli átcsoportosításáról.

12. § A vezetőket megillető munkáltatói jogok gyakorlásának részletes rendjét – ideértve az átruházott munkáltatói jogokat is –, az alaptevékenységébe tartozó legfontosabb munkakörök jegyzékét és azok betöltésével kapcsolatos szakmai követelményeket, valamint a képzettségi pótlékok megállapításának részletes rendjét az NKFI Hivatal Közszolgálati Szabályzata (a továbbiakban: KSZ) tartalmazza.

III. A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL VEZETŐI ÉS BEOSZTOTT MUNKATÁRSAI

A) Vezetők

7. Az elnök

13. § (1) Az NKFI Hivatal egyszemélyi felelős vezetője az elnök, akit a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kinevezés időtartama 5 év, az NKFI Hivatal elnökévé ugyanaz a személy legfeljebb két alkalommal nevezhető ki.

(2) Az NKFI Hivatal elnöke

a) felelős az NKFI Alap hosszú távú és éves programstratégiájának elkészítéséért és jóváhagyásra felterjesztéséért;

b) felelős az NKFI Hivatal számára jogszabályban előírt és az NKFI Hivatal további munkaprogramjaiban megfogalmazott, továbbá az NKFI Alap hosszú távú és éves programtervében meghatározott célok és feladatok magas színvonalú megvalósításáért;

c) ellátja a kutatás-fejlesztési és innovációs ügyek más országok és nemzetközi szervezetek előtti kormányzati képviseletét;

d) gondoskodik a Kormány kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának (a továbbiakban: KFI stratégia) megalkotásával és megvalósításával összefüggő koordinációs feladatok ellátásáról, a kutatás-fejlesztési és innováció szabályozásával és az NKFI Hivatal tevékenységével kapcsolatban előterjesztést, javaslatot tesz a Kormány részére;

e) meghatározza az NKFI Hivatal általános célkitűzéseit, kiemelt céljait és munkaprogramjait, előkészíti és jóváhagyásra felterjeszti az NKFI Alap hosszú távú és éves programstratégiáját;

f) az NKFI Hivatal és fejezeti kezelésű előirányzatai, valamint az NKFI Alap felett gyakorolja a fejezetet irányító szerv vezetőjét megillető jogokat;

g) gondoskodik az NKFI Hivatal és az NKFI Alap fejezetek költségvetési javaslatának és beszámolójának elkészítéséről;

h) felelős a feladatai ellátásához az NKFI Hivatal kezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű működtetéséért;

i) felelős az NKFI Hivatal és az NKFI Alap gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért;

j) felkéri a KFItv.-ben meghatározott Szakterületi Kollégiumok és Innovációs Testület elnökeit és tagjait;

k) irányítja az NKFI Hivatal hivatali szervezetét;

l) jóváhagyja az NKFI Hivatal éves munkatervét;

m) felelős az NKFI Hivatal SZMSZ-ének előkészítéséért és a felügyeletet ellátó miniszterhez történő előterjesztéséért, jóváhagyja a főosztályok és a kutatás-fejlesztési, valamint innovációs szakmai feladatokban közreműködő testületek ügyrendjét;

n) gondoskodik a belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről;

o) az NKFI Hivatal kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett teljes körűen gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, amelyeket jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe, és amelyek gyakorlását az NKFI Hivatal más vezetőjére nem ruházott át;

p) feladat- és hatáskörében a jogszabály szerinti általános minősítő jogkörrel rendelkezik;

q) irányítja és felügyeli az informatikai biztonsági vezető munkáját;

r) előterjesztést tesz állami kitüntetésekre, szakmai díjakat adományoz, a kiemelkedő munkát végző munkatársakat elnöki dicséretben és egyéb elismerésben részesítheti, valamint gyakorolja az illetményeltérítés jogát;

s) dönt és intézkedik azokban az ügyekben, amelyeket jogszabály kifejezetten a költségvetési szerv vezetőjének vagy a fejezetet irányító szerv vezetőjének személyes hatáskörébe utal, vagy amelyeket jogszabály alapján az NKFI Hivatal elnöke egyébként a saját hatáskörébe vonhat.

(3) Az NKFI Hivatal elnöke teljes körűen képviseli az NKFI Hivatalt, és felelősként eljár az NKFI Alap ügyeiben a belföldi és külföldi szervek és személyek, a Kormány és tagjai, valamint az Országgyűlés és bizottságai előtt. Az elnök a vonatkozó jogszabályok keretei között teljes körű utasításadási, képviseleti, kiadmányozási, kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörrel rendelkezik az NKFI Hivatalt és az NKFI Alapot érintő ügyekben, továbbá a jogalkotásról szóló törvényben foglaltak szerint szervezetszabályozási jogkört gyakorol.

(4) Az elnök közvetlenül irányítási jogkört gyakorol

a) az elnökhelyettesek,

b) az Elnöki Titkárság,

c) a Jogi és Igazgatási Főosztály,

d) a Költségvetési Főosztály,

e) a Belső Ellenőrzési Főosztály és

f) a Stratégia- és Programtervezési Főosztály

felett.

(5) Az elnök a (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladat ellátásával esetenként vagy állandó jelleggel elnökhelyettest vagy főosztályvezetőt is megbízhat, kivéve ha jogszabály a döntést a költségvetési szerv vezetőjének személyes hatáskörébe utalja.

(6) Az elnök meghatározott ügy intézésére bármelyik, a megfelelő képzettséggel és végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt (a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő) vagy munkavállalót kijelölheti, és számára a jogszabályok keretei között az ügy intézésének módjára is utasítást adhat.

(7) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén általános jogkörrel az innovációs és általános elnökhelyettes helyettesíti.

8. Az elnökhelyettesek

14. § (1) Az elnökhelyettesek az elnök munkáját segítik, tevékenységüket az elnök irányításával végzik.

(2) Az elnökhelyetteseket az NKFI Hivatal elnökének javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kinevezés időtartama 5 év, az NKFI Hivatal elnökévé ugyanaz a személy legfeljebb két alkalommal nevezhető ki. Az elnökhelyettesek felett a további munkáltatói jogokat az NKFI Hivatal elnöke gyakorolja.

(3) Az NKFI Hivatal elnökhelyettesei általános feladat- és hatáskörükben

a) ellátják az NKFI Hivatal képviseletét az SZMSZ-ben foglaltak szerint;

b) döntési jogkört gyakorolnak a felelősségi körükbe tartozó feladatok végrehajtása során;

c) irányítják a felügyeletük alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét, beszámoltatják az irányításuk alatt álló szervezeti egységek vezetőit a vezetésük alá tartozó szervezeti egységek munkájáról;

d) az irányításuk alá tartozó szervezeti egység vonatkozásában az NKFI Hivatal elnökénél kezdeményezhetik főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi, osztályvezetői munkakörre vonatkozó kinevezést vagy annak megszüntetését, az irányításuk alá tartozó szervezeti egység munkatársai ellen fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását;

e) a 13. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti elnöki kijelölés esetét kivéve irányítási területükön bármely ügy intézkedési és döntési jogát magukhoz vonhatják, meghatározott ügy intézésére bármelyik kormánytisztviselőt kijelölhetik, és a jogszabályok keretei között az ügy intézésének módjára is utasítást adhatnak;

f) figyelemmel kísérik, ellenőrzik és értékelik a felelősségi körükbe tartozó vagy egyedileg oda utalt feladatokat, és gondoskodnak az értékelés eredményének visszacsatolásáról;

g) az NKFI Hivatal feladatkörébe tartozó bármely kérdésben elnöki döntés meghozatalát, intézkedés megtételét kezdeményezhetik;

h) véleményezik az irányításuk alatt álló szervezeti egységek ügyrendjét;

i) eljárnak azokban az ügyekben, amelyek ellátásával az elnök őket esetenként vagy állandó jelleggel megbízza.

(4)9 Távollét vagy akadályoztatás esetén

a) az innovációs és általános elnökhelyettest a kutatás-fejlesztési elnökhelyettes,

b) a kutatás-fejlesztési elnökhelyettest az innovációs és általános elnökhelyettes,

c) a kapcsolati elnökhelyettest az innovációs és általános elnökhelyettes

helyettesíti.

(5) Az NKFI Hivatal elnöke az elnökhelyettes távolléte vagy akadályoztatása esetén a (4) bekezdés szerinti helyettesítés jogát magához vonhatja; erről a (4) bekezdés a)–c) alpontja szerinti, helyettesítésre kijelölt elnökhelyettest egyidejűleg értesíteni köteles.

15. § (1) Az innovációs és általános elnökhelyettes operatív irányítója az NKFI Hivatal jogszabályban meghatározott, innovációs tevékenységgel kapcsolatos szakmai feladatai végrehajtásának, e körben különösen:

a) közreműködik az NKFI Hivatalnak a KFI stratégia megalkotásával és megvalósításával kapcsolatos feladataiban az innováció területén;

b) irányítja az NKFI Alapból folyósított innovációs támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, így különösen koordinálja a pályázati kiírások előkészítését és közzétételét, a szakértői csoportok és az Innovációs Testület felkérését, a pályázatok értékelését, a támogatási szerződések megkötését, támogatói okiratok kiadását, valamint a nyertes pályázatok nyomon követését és ellenőrzését;

c) az NKFI Hivatal elnöke részére javaslatot tesz az NKFI Alapból támogatandó innovációs pályázat indítására, pályázat közzétételére vagy pályázaton kívüli egyedi igény elbírálására;

d) az innovációs támogatások körében közreműködik a KFItv.-ben meghatározott európai uniós források felhasználásával kapcsolatos, az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó szakmai feladatokban;

e) felelős az NKFI Hivatal által kezelt innovációs pályázatokkal összefüggésben az irányítása alatt álló szervezeti egység által nyilvántartott adatok hitelességéért, teljességéért és naprakészségéért;

f) irányítja a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály, valamint az Innovációpolitikai Főosztály tevékenységét.

(2) Az innovációs és általános elnökhelyettes általános elnökhelyettesi feladatkörében:

a) általános hatáskörrel helyettesíti az NKFI Hivatal elnökét annak távolléte vagy akadályoztatása esetén;

b) a KSZ-ben meghatározottak szerint átruházott hatáskörben munkáltatói jogokat gyakorol;

c) szakmai felelőse az NKFI Alap hosszú távú és éves programstratégiájának, valamint innovációs politikájának előkészítésének, koordinálja az NKFI Hivatal szervezeti egységeinek ezzel összefüggő feladatait;

d) felügyeli és koordinálja a KFItv. 10. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott, az érintett irányító hatósággal kötött megállapodásban foglaltak végrehajtását.

16. § A kutatás-fejlesztési elnökhelyettes operatív irányítója az NKFI Hivatal jogszabályban meghatározott kutatás-fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos feladatai végrehajtásának, e körben különösen:

a) közreműködik az NKFI Hivatalnak a KFI stratégia megalkotásával és megvalósításával kapcsolatos koordinációs feladataiban a kutatás és fejlesztés területén;

b) szakterületén részt vesz az NKFI Alap hosszú távú és éves programstratégiájának előkészítésében;

c) irányítja az NKFI Alapból folyósított kutatás-fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, így különösen koordinálja a pályázati kiírások előkészítését és közzétételét, a szakértői csoportok és Szakterületi Kollégiumok felkérését, a pályázatok értékelését, a támogatási szerződések megkötését, támogatói okiratok kiadását, valamint a nyertes pályázatok nyomon követését és ellenőrzését;

d) az NKFI Hivatal elnöke részére javaslatot tesz az NKFI Alapból támogatandó kutatás-fejlesztési pályázat indítására, pályázat közzétételére vagy pályázaton kívüli egyedi igény elbírálására;

e) a kutatás-fejlesztési támogatások körében szakterületén közreműködik a KFItv.-ben meghatározott európai uniós források felhasználásával kapcsolatos, az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó szakmai feladatokban;

f) felelős az NKFI Hivatal által kezelt kutatás-fejlesztési pályázatokkal összefüggésben az irányítása alatt álló szervezeti egység által nyilvántartott adatok hitelességéért, teljességéért és naprakészségéért;

g) kutatás-fejlesztési területi szakmai felelőse az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszere (EPR) folyamatos fejlesztésének, karbantartásának;

h) irányítja a Kutatás-fejlesztési Főosztály tevékenységét.

17. §10 (1) A kapcsolati elnökhelyettes elsődleges felelőse az NKFI Hivatal ügyfélkapcsolatainak és – az NKFI Hivatal tulajdonosi joggyakorlásában álló gazdasági társaságok pályázataival összefüggő kifogások kivételével – az NKFI Alap terhére nyújtott pályázatokkal kapcsolatos kifogások kezelésének, e körben különösen:

a) részt vesz a kutatási, fejlesztési és innovációs célú állami, valamint az európai uniós források képzésére és felhasználására irányuló javaslatok kidolgozásában;

b) közreműködik a kutatás-fejlesztés és innováció területén folyó hazai, nemzetközi, illetve európai együttműködések koordinációs feladataiban;

c) koordinálja az NKFI Hivatalnak a mikro-, kis- és középvállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs célú szakmai együttműködései kialakításával összefüggő feladatait;

d) koordinálja az NKFI Hivatalnak a szakmai szervezetekkel, szövetségekkel, társadalmi szervezetekkel való együttműködéseket és partnerségi kapcsolatokat;

e) közreműködik az NKFI Hivatal nemzetközi szervezetekben való részvételével összefüggő feladatokban;

f) felelős a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával történő kapcsolattartásért, az NKFI Hivatalt érintő, szellemi alkotásokkal kapcsolatos ügyek intézéséért;

g) koordinálja a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok adatai (innovatív vállalkozások, KFI projektek révén létrejött kutatási infrastruktúrák, termékek, szolgáltatások egyedi és statisztikai adatai) nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat az ilyen adatokkal rendelkező főosztályokkal egyeztetett rendben, szakterületén irányítja az ilyen adatokkal összefüggő elemzések készítését;

h) irányítja az NKFI Hivatal pályázati tevékenységével összefüggően előterjesztett kifogások kivizsgálását és kezelését;

i) koordinálja az NKFI Hivatal általános ügyfélkapcsolati tevékenységét;

j) közvetlenül irányítja a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya, az Innovációs Szolgáltatások Főosztálya, valamint az Elemzési és Információs Főosztály tevékenységét, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel,

k) az elnök eseti felkérésére közreműködik a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. működtetésével kapcsolatos hivatali koordinációs feladatokban.

(2) A 2. függelék 4.2 b) pont ba) és bb) alpontjában meghatározott feladatok irányítását az NKFI Hivatal tulajdonosi joggyakorlásában álló gazdasági társaságok pályázatai esetén az NKFI Hivatal azon elnökhelyettese (innovációs és általános elnökhelyettes, kutatás-fejlesztési elnökhelyettes) – az elnökhelyettesek érintettsége esetén az NKFI Hivatal elnöke által kijelölt, elnökhelyettesi irányítás alá nem tartozó azon főosztályvezető – látja el, aki a társaságnak az NKFI Alap terhére folyósítandó pályázati eljárásában a támogatási döntés előkészítésében, meghozatalában nem vett részt.

9. A gazdasági vezető

18. § (1) Az NKFI Hivatal gazdasági vezetője a Költségvetési Főosztály vezetője, aki felelős mindazon feladatok megfelelő ellátásáért, amelyeket a vonatkozó jogszabályok az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági szervezete részére előírnak. A gazdasági vezető felelős az NKFI Hivatal költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzatok, valamint az NKFI Alap elkülönített állami pénzalap mint központi költségvetési fejezetek gazdálkodásának tervezéséért és a költségvetés végrehajtásáért.

(2) A Költségvetési Főosztály vezetőjét az NKFI Hivatal felügyeletét ellátó miniszter nevezi ki és menti fel, a gazdasági vezető felett a további munkáltatói jogokat az NKFI Hivatal elnöke gyakorolja.

10. A főosztályvezető

19. § (1) A főosztályvezetőt – a Költségvetési Főosztály vezetőjének kivételével – az NKFI Hivatal elnöke nevezi ki és menti fel.

(2) A főosztályvezető felelős a vezetése alatt álló szervezeti egység működéséért, a hatáskörébe utalt feladatok teljesítéséért és a végrehajtás ellenőrzéséért. A főosztályvezető feladatai különösen:

a) irányítja a főosztály szervezeti egységei vezetőinek és a főosztály beosztott munkatársainak tevékenységét, gondoskodik a feladatok végrehajtásának ellenőrzéséről, a közvetlen irányítása alá tartozó munkatársak beszámoltatásáról, valamint munkájuk értékeléséről;

b) dönt a főosztály feladatkörébe tartozó, valamint az elnök vagy a főosztályt irányító elnökhelyettes által egyedileg a hatáskörébe utalt ügyekben;

c) képviseli a főosztályt az NKFI Hivatal vezetői és szervezeti egységei, valamint külső személyek és szervek előtt, elnöki felhatalmazás alapján ellátja az NKFI Hivatal képviseletét is más szerv és személyek előtt;

d) a főosztályon belül biztosítja az ügyintézés egységes gyakorlatát;

e) a KSZ szerint munkáltatói jogokat gyakorol a főosztály munkatársai tekintetében, és támogatja, ellenőrzi az irányítása alá tartozó vezetők humánpolitikai munkáját;

f) előkészíti a főosztály szakterületét érintő jogszabályok és egyéb előterjesztések, szabályzatok, utasítások tervezeteit, hatáskörében közreműködik a külső szervek által küldött javaslatok, tervezetek és előterjesztések véleményezésében;

g) javaslatot tesz kitüntetésre, szakmai díjra, címadományozásra, előresorolásra, illetve elnöki jutalmazásra;

h) az irányítása alá tartozó szervezeti egység vonatkozásában kezdeményezheti főosztályvezető-helyettesi, osztályvezetői munkakörre vonatkozó kinevezést vagy annak megszüntetését, valamint az irányítása alá tartozó szervezeti egység munkatársai ellen fegyelmi vagy kártérítési eljárás megindítását;

i) kiadmányozza a főosztály hatáskörébe tartozó iratokat;

j) gondoskodik a főosztály feladat- és hatáskörébe tartozó adatok, információk, belső utasítások figyelemmel kíséréséről és aktualizálásáról;

k) elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a főosztály ügyrendjét;

l) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket az NKFI Hivatal elnöke a főosztályvezető feladataként határoz meg.

(3) A főosztályvezető helyettesítését a főosztály ügyrendjében meghatározott főosztályvezető-helyettes, osztályvezető vagy – ezek hiányában – a főosztályvezető által a főosztályi ügyrendben meghatározottak szerint kijelölt kormánytisztviselő látja el.

11. A főosztályvezető-helyettes

20. § (1) A főosztályvezető-helyettest az NKFI Hivatal elnöke nevezi ki és menti fel.

(2) A főosztályvezető-helyettes a főosztályvezető által meghatározott munkamegosztás szerint részt vesz

a) a főosztály feladatai elvégzésének irányításában és a főosztály tevékenységének ellenőrzésében;

b) közvetlenül irányítja a főosztályvezető által meghatározott főosztályi tevékenységet, illetve – amennyiben osztály vezetésével is megbízták – a főosztály ügyrendjében kijelölt szervezeti egységet, felelős ezen szervezeti egység működéséért;

c) amennyiben osztály vezetésével is megbízták, ellátja mindazon feladatokat, amelyeket belső utasítás az osztályvezető feladataként határoz meg.

(3) A főosztályvezető-helyettes számára az NKFI Hivatal elnöke munkaköri leírásban önálló feladat- és felelősségi kört határozhat meg, amely tekintetében az erre kijelölt vezetőnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

12. Az osztályvezető

21. § (1) Az osztályvezetőt az NKFI Hivatal elnöke nevezi ki és menti fel, ennek során az osztályvezető felett irányítási jogkört gyakorló főosztályvezető véleményét kikéri.

(2) Az osztályvezető felelős az irányítása alatt álló osztálynak a jogszabályok és belső utasítások szerinti működéséért, valamint a felette irányítási jogkört gyakorló vezető rendelkezései alapján irányítja az osztály munkatársainak tevékenységét.

(3) Az osztályvezető

a) irányítja és szervezi az osztály munkatársainak munkáját, gondoskodik beszámoltatásukról és munkájuk értékeléséről;

b) dönt az osztály feladatkörébe tartozó, valamint a felettese (elnök, elnökhelyettes, főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes) által egyedileg a hatáskörébe utalt ügyekben;

c) az osztályon belül biztosítja az ügyintézés egységes gyakorlatát;

d) ellátja az osztály képviseletét a szervezeti egységén és az NKFI Hivatal szervezetén belül;

e) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket belső utasítás az osztályvezető feladataként határoz meg.

(4) Az osztályvezetőt távolléte vagy akadályoztatása esetén a főosztályvezető által a főosztály állományából kijelölt személy helyettesíti.

B) Beosztott munkatársak

13. Szakmai tanácsadó, szakmai főtanácsadó, közigazgatási tanácsadó, közigazgatási főtanácsadó

22. § (1) Az NKFI Hivatal elnöke a Kttv.-ben foglaltak alapján adományozhat szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói, közigazgatási tanácsadói, közigazgatási főtanácsadói címeket.

(2) A szakmai tanácsadói és főtanácsadói cím együttesen nem haladhatja meg az NKFI Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselői létszámának 20%-át. A közigazgatási tanácsadói és a közigazgatási főtanácsadói cím együttesen nem haladhatja meg az NKFI Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű kormánytisztviselői létszámának 20%-át.

14. Ügyintéző

23. § Az ügyintéző készíti elő az NKFI Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, szakértelemmel foglalkozik a rábízott feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel. Az ügyintéző felelős saját tevékenységéért és munkaterületén a közigazgatási szerv célkitűzéseinek érvényesítéséért. A munkaköri leírásában részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi.

15. Ügykezelő

24. § Az NKFI Hivatalnál közhatalmi, irányítási, ellenőrzési tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot ellátó munkatárs, akire a Kttv. rendelkezései irányadók. Munkáját a munkaköri leírás és közvetlen felettese utasításainak megfelelően végzi.

16. Munkaviszonyban állók

25. § Az NKFI Hivatalnál üzemeltetési, karbantartási, szolgáltatási, továbbá egyes, a közhatalmi jogosítványok gyakorlását nem igénylő feladatainak ellátására (így különösen európai uniós projektek megvalósítása, informatikai üzemeltetés, adminisztrációs feladatok, ügyfélszolgálati feladatok) a munka törvénykönyve szerinti munkaviszony létesíthető.

IV. A NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS HIVATAL MŰKÖDÉSE, A MUNKAVÉGZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

17. Képviselet

26. § Az NKFI Hivatal képviseletét az állami szervek, gazdálkodó szervezetek, civil szervezetek, valamint egyéb szervek és szervezetek, bíróságok és hatóságok előtt az NKFI Hivatal elnöke látja el. Az elnök e képviseleti jogát esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve átruházhatja, a képviseletre felhatalmazott személy az NKFI Hivatal elnökének nevében és rendelkezése szerint jár el.

27. § Az NKFI Hivatal álláspontjának, véleményének államigazgatási képviseletére miniszteri és államtitkári szinten az elnök, helyettes államtitkári szinten – az elnökkel történő egyeztetési kötelezettséggel – az elnökhelyettes, főosztályvezetői szinten az NKFI Hivatal elnöke vagy elnökhelyettese által, kötött felhatalmazással kijelölt személy jogosult. A kötött felhatalmazás alapján eljáró személy csak a kijelölésre jogosult által meghatározott személyi és tárgyi körben, meghatározott tartalommal tehet nyilatkozatot, kiadmányozhat, vagy láthatja el más módon az NKFI Hivatal képviseletét.

28. § Az NKFI Hivatalt és az NKFI Alapot érintő ügyekben a sajtó számára nyilatkozatot, közleményt vagy információt az elnök adhat, erre az NKFI Hivatal más vezetője vagy beosztott munkatársa kizárólag az elnök előzetes engedélyével jogosult. Az NKFI Hivatal külső honlapján tartalmat közzétenni a Kommunikációs Osztály jogosult, kivéve a szakmai főosztályok kezelésében lévő oldalak és adatbázisok frissítése. Az NKFI Hivatal intranet kijelölt felületére a főosztályok a szervezeti egységeiket érintő ügyekben szakmai tartalmakat feltölthetnek, az intranet általános részeit a Kommunikációs Osztály kezeli.

18. Kiadmányozás

29. § (1) Az NKFI Hivatal elnöke kiadmányozza – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az állami vezetők közül a miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, valamint a központi államigazgatási szervek és az egyéb szervek vezetői részére készült dokumentumokat, továbbá mindazon dokumentumokat, amelyek kiadmányozását magának tartotta fenn.

(2) Kizárólag az NKFI Hivatal elnöke kiadmányozhatja a közjogi méltóságoknak (miniszterelnök, köztársasági elnök, Országgyűlés elnöke, Alkotmánybíróság elnöke, Kúria elnöke), a legfőbb ügyésznek, az Állami Számvevőszék elnökének, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének, a Magyar Államkincstár elnökének, az Országos Bírói Hivatal elnökének és a Magyar Tudományos Akadémia elnökének címzett iratokat.

(3) Az NKFI Hivatal elnökhelyettesei a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben az állami vezetők közül a helyettes államtitkár részére készült dokumentumokat kiadmányozhatják. Az elnökhelyettesek egyebekben – az NKFI Hivatal elnökének eltérő rendelkezése hiányában – kiadmányozzák a feladat- és hatáskörükbe tartozó, elnöki döntést vagy kiadmányozást nem igénylő iratokat.

(4) Az NKFI Hivatal főosztályvezetői a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben kiadmányozzák az azonos beosztású, jogállású, besorolású vezetőknek címzett, illetve az olyan, feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben keletkezett ügyiratokat, amelyek kiadmányozási joga nincs az NKFI Hivatal elnöke vagy elnökhelyettesei részére fenntartva, vagy amelyben a kiadmányozásra eredetileg jogosult vezető (elnök, elnökhelyettes) felhatalmazta.

30. § Gazdálkodási jellegű vagy ilyen kihatású ügyekben a kiadmányozási, kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési jog a Gazdálkodási Szabályzatban foglaltak szerint gyakorolható.

31. § A kiadmányok tartalmáért, jogszabályszerűségéért a kiadmányozó felelős az ügyet előkészítő ügyintéző jogszabályban meghatározott felelősségének fenntartása mellett. Az ügyiraton – a szakmai illetékesség, illetve a felelősség megállapíthatóságának érdekében – az azt előkészítő ügyintéző nevét fel kell tüntetni. Ha a kiadmánnyal kapcsolatban az NKFI Hivatal egységes álláspontjának kialakítása nem történt meg, az eltérő vélemények tárgyilagos feltárásáért a kiadmány készítője felelős.

19. Bélyegzők használata és nyilvántartása

32. § (1) Az NKFI Hivatal a hivatalos iratokon – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – elnöki, elnökhelyettesi, valamint az 1. sorszámtól kezdődően folyamatosan sorszámozott körbélyegzőket alkalmaz.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt bélyegzőktől eltérő alakú és feliratú bélyegzők alkalmazhatók a személyzeti, társadalombiztosítási ügyekben, a statisztikai adatszolgáltatásokon és a minősített adatok kezelése során, továbbá ha azt jogszabály más ügyekben előírja.

20. Az NKFI Hivatal belső irányításának eszközei

33. § (1) Az NKFI Hivatal belső irányításának eszközei a szervezet egészét vagy meghatározott szervezeti egységét érintő normatív tartalmú, kötelező rendelkezések, végrehajtási szabályok és tájékoztatások:

a) az elnöki utasítás az elnök által kiadott, általános érvényű feladatokat és kötelezettségeket meghatározó – az NKFI Hivatal szervezetére vagy működésére vonatkozó munkáltatói, illetve a működés szempontjából egyéb releváns – intézkedéseket tartalmaz;

b) egyéb belső szabályzat az NKFI Hivatal elnöke által kiadott, a hivatal belső működési rendjét, az egyes szervezeti egységek és személyek feladatkörét meghatározó – jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján kötelezően elkészítendő – a hivatal egészére vonatkozó irányítási eszköz;

c) az elnöki körlevél az elnök által kiadott, az elnöki utasítással azonos tárgyi, illetve szervi hatályú normatív rendelkezés, amely csak a hatályos szabályzatokkal összhangban álló rendelkezéseket tartalmazhat, annak kiegészítését, pontosítását, egységes értelmezését szolgálja, végrehajtási iránymutatást ad;

d) a tájékoztató az elnök által kiadott, az NKFI Hivatal működését, tevékenységét érintő, adott ügyre, intézkedésre vagy helyzetre vonatkozó információt tartalmazó közlés. Tájékoztatót adott, a feladat- és hatáskörét érintő ügyben az NKFI Hivatal elnökhelyettese és főosztályvezetője is kiadhat;

e) az ügyrend az önálló szervezeti egységek feladatait és belső működésének részletes szabályait tartalmazza. Az ügyrendeket az önálló szervezeti egység vezetője készíti elő, és az NKFI Hivatal elnöke hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályozó eszközöket a jogszabály, belső szabályzat, ennek hiányában az elnök által kijelölt szervezeti egység készíti elő. A tervezetet – az (1) bekezdés d) alpontja szerinti tájékoztató kivételével – a Jogi és Igazgatási Főosztállyal véleményeztetni kell. Az aláírt szabályozó eszközök egy eredeti példányának megőrzéséről és nyilvántartásáról – az (1) bekezdés d) alpont szerinti tájékoztató kivételével, amelyért az előkészítő szervezeti egység felelős – a Jogi és Igazgatási Főosztály gondoskodik, az intraneten való közzététel az Elnöki Titkárság feladata. Amennyiben az (1) bekezdés szerinti szabályozó eszköz tartalmát az érintettekkel más módon, közvetlenül is közölni kell, arra az előkészítő, elsődlegesen felelős szervezeti egység köteles.

34. § Az NKFI Alap működését az NKFI Hivatal elnöke a 33. §-ban meghatározottak szerint szabályozza.

21. Az ügyintézés általános szabályai

35. § (1) Az ügyek intézésekor a hatályos jogszabályokban és belső utasításokban foglalt rendelkezések alapján kell eljárni. Az NKFI Hivatal szervezeti egységei feladataik ellátása során kötelesek szorosan és szervezetten együttműködni, közvetlenül kapcsolatot tartani és egymást a szükséges tájékoztatás megadásával, adatok szolgáltatásával, valamint minden egyéb módon kölcsönösen segíteni.

(2) Az ügy elintézéséért elsődlegesen az a szervezeti egység felelős, amelynek a feladat tényleges elvégzése vagy koordinálása jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz vagy az SZMSZ alapján a hatáskörébe tartozik. Amennyiben az ügy más szervezeti egység feladat- és hatáskörét is érinti, vagy az ügyben speciális szakértelem is szükséges, a további szervezeti egység bevonásáról az elsődlegesen felelős szervezeti egység köteles gondoskodni. Az egyes szervezeti egységek közötti hatásköri ütközés esetén, vagy ha a hatáskör gyakorlásának jogosultja nem állapítható meg, az NKFI Hivatal elnöke jelöli ki az ügy felelősét és az ügy intézésében részt vevő további szervezeti egységeket.

36. § Az NKFI Hivatal elnökhelyettesei és főosztályvezetői jogosultak a szakterületüket érintő előterjesztések készítésében és véleményezésében, ügyek intézésében részt venni, előterjesztés készítését, állásfoglalás kiadását vagy döntés meghozatalát kezdeményezni.

37. § (1) Az NKFI Hivatal elnökének kivételével a vezető az irányítása alá nem tartozó szervezeti egység munkatársa részére utasítást nem adhat, az elnökhelyettesek azonban a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben az elnök vagy más elnökhelyettes irányítása alá tartozó főosztály vezetőjét az adott ügyben való szakmai közreműködésre felkérhetik. Amennyiben a feladat nem tartozik a felkért főosztályvezető hatáskörébe, vagy a főosztályvezető az adott ügyben hozott elnökhelyettesi döntéssel nem ért egyet, köteles e tényről az elnökhelyettest, az elnökhelyettes intézkedésének elmaradása esetén az elnököt tájékoztatni.

(2) Az ügyintézőknek és ügykezelőknek konkrét utasítást közvetlen vezetője, kivételes esetben a közvetlen vezető felettese is adhat, aki erről az érintett közvetlen vezetőt haladéktalanul tájékoztatni köteles.

38. § (1) A 35. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint az utasítások kiadását és az utasítások végrehajtását, a szervezeten belüli megkereséseket a szolgálati út megtartásával kell teljesíteni. Halaszthatatlanul sürgős ügyekben az intézkedésben távolléte miatt akadályozott felettes vezető egyetértését telefonon vagy elektronikus úton kell beszerezni. Ennek megtörténtét, vagy amennyiben erre sincs lehetőség, ezt a körülményt az ügyiraton fel kell tüntetni, és az ügyiratot haladéktalanul a következő felettes vezetőhöz kell eljuttatni.

(2) Az NKFI elnöke, elnökhelyettesei és főosztályvezetői az ügyiraton történő szignálással jelölik ki a munkafeladat felelősét azzal, hogy szükség esetén az érdekelt szervezeti egységeket vonja be.

(3) Az ügyeket a vonatkozó jogszabályok, ügyrendek és a szervezeti egység vezetőjének útmutatásai szerint, az előírt határidőre kell elintézni. Előírt ügyintézési határidő hiányában az ügyeket a vezető által a feladatok kiadása során megállapított egyedi ügyintézési határidőn belül kell elintézni. A 30 napos ügyintézési határidőt kell általában irányadónak tekinteni azokban az esetekben, ha a vezető eltérő ügyintézési határidőt nem írt elő. A vezető jogosult „sürgősként” megjelölni az ügyet, ebben az esetben haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül intézkedni kell.

(4) Amennyiben az intézkedés olyan vezetői utasítás alapján készült, amellyel az ügyintéző vagy az ügyirat láttamozója nem ért egyet, az ellenvéleményt az indokok megjelölésével az ügyiraton fel lehet tüntetni.

(5) Az egyes feladatok elvégzéséért, a munka szakmai tartalmáért és a határidők betartásáért, a munkavégzés ellenőrzéséért az adott szervezeti egység vezetője a felelős. A feladatok ellátása a szervezeti egységek ügyrendjeiben, továbbá a munkaköri leírásokban foglaltaknak megfelelően történik.

(6) A szervezeti egységekben a munkát úgy kell megszervezni, hogy minden ügy elintézéséért és annak elmulasztásáért felelős személy megállapítható legyen. Ha a vezetői döntéshez szükséges valamennyi körülmény magából az ügyiratból nem állapítható meg, az ügyintézés előzményeiről írásbeli összefoglalót, feljegyzést kell készíteni, és azt az ügyirathoz kell csatolni.

(7) Az NKFI Hivatal munkatársai kötelesek az ügyintézés során a tudomásukra jutott, jogszabály alapján védett adatot (így különösen minősített adatok, személyes adatok, üzleti titok) és az egyébként bizalmas információkat megőrizni. Minősített adatot (korábbi államtitkot vagy szolgálati titkot) tartalmazó ügyiratot a titkos ügykezelésre vonatkozó szabályok megtartásával kell intézni, az NKFI Hivatal székhelyéről vagy telephelyéről elvinni vagy küldeni az erre vonatkozó külön szabályok szerint lehet.

22. Munkaterv készítése és végrehajtása

39. § (1) Az NKFI Hivatal félévenként munkatervet készít, a munkatervet az Elnöki Titkárság a főosztályok közreműködésével készíti el.

(2) A munkatervben szereplő feladatokat a felelősök az előírt határidőn belül kötelesek végrehajtani. A munkaterv végrehajtásáról, illetve a végrehajtás esetleges akadályáról a felelős köteles az elnököt az előírt határidő lejárta előtt, az akadály elhárításához megfelelő időben tájékoztatni.

(3) A munkaterv megvalósításának állásáról a főosztályvezetők az adott félév végén az NKFI Hivatal elnökének írásban beszámolnak.

23. Értekezletek

40. § (1) Az NKFI Hivatal elnöke az NKFI Hivatal kormánytisztviselői és a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állók tájékoztatása céljából összmunkatársi értekezletet tarthat, az értekezlet résztvevői az NKFI Hivatal vezetői, kormánytisztviselői, a foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint az elnök által meghívott külső szakértők és más személyek.

(2) Az NKFI Hivatal elnöke az NKFI Hivatalt érintő stratégiai jelentőségű ügyek megvitatására stratégiai értekezletet hív össze, az értekezlet résztvevői az elnök és az elnökhelyettesek, valamint az elnök által meghívott személyek.

(3) A vezetői értekezlet az elnök állandó, az NKFI Hivatal működésének koordinációját, a feladatok meghatározását és végrehajtásának ellenőrzését szolgáló, döntés-előkészítő testülete. A vezetői értekezlet résztvevői az elnök, az elnökhelyettesek, a főosztályvezetők és az elnök által meghívott személyek.

(4) Az elnökhelyettesek az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek vezetőinek és szükség szerint munkatársainak részvételével, valamint a főosztályvezetők az irányításuk alá tartozó osztályvezetők és szükség szerint a főosztály munkatársainak bevonásával munkaértekezletet tartanak.

41. § A 40. § (1)–(3) bekezdése szerint az értekezletek napirendjét és előterjesztéseit, továbbá az értekezletek emlékeztetőit az Elnöki Titkárság készíti elő. A 40. § (4) bekezdése szerinti értekezlettel összefüggő adminisztratív feladatokat az értekezlet összehívására jogosult vezető által kijelölt személy látja el.

42. § Az elnök a kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatokkal összefüggő stratégiai célok és elvek kialakításához, valamint a KFItv.-ben meghatározott feladatok ellátásához működteti az Elnöki Tanácsadó Testületet, a Tudományterületi Szakmai Kollégiumok Testületét, a szakterületi kollégiumokat és az Innovációs Testületet.

24. A munkáltatói jogok gyakorlása

43. § (1) Az NKFI Hivatal munkatársai tekintetében

a) az NKFI Hivatal elnökére és elnökhelyetteseire a kormányzati szolgálati jogviszony a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény és a Kttv.;

b) a kormánytisztviselőkre és a kormányzati ügykezelőkre a Kttv.;

c) a munkavállalókra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

szabályai irányadók.

(2) A munkatársak felett – a 14. § (2) bekezdésében és a 18. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével – a munkáltatói jogokat az NKFI Hivatal elnöke gyakorolja. A munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő hatáskörét az elnök jogszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott kivétellel, írásban az NKFI Hivatal elnökhelyetteseire és főosztályvezetőire átruházhatja.

(3) Amennyiben az elnök a munkáltatói jogköröket nem ruházza át, úgy távollétében vagy akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, a helyettesítés általános szabályai szerint az általános és innovációs elnökhelyettes gyakorolja az elnököt megillető munkáltató jogokat.

(4) Valamennyi munkatárs esetén az NKFI Hivatal elnöke általánosan át nem ruházható, saját hatáskörben gyakorolja az alábbi jogköröket:

a) a közszolgálati jogviszony és munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése,

b) vezetői megbízás, annak módosítása és visszavonása,

c) a vezető megbízással rendelkező munkatársak munkaköri feladatainak meghatározása és a munkaköri leírás kiadása,

d) az alapilletmény legfeljebb 50%-kal történő megemelése vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben történő megállapítása,

e) a kormánytisztviselő beleegyezésével történő tartalékállományba helyezés,

f) a kormánytisztviselő kirendelése más közigazgatási szervhez,

g) a közigazgatási és szakmai tanácsadói, főtanácsadói cím adományozása,

h) a jogszabályban meghatározott vagyonnyilatkozattal kapcsolatos, a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe utalt feladatok,

i) az osztályvezetők kivételével a vezető megbízású munkatársak jogszabály szerinti teljesítményértékelésével összefüggő feladatok, a legalacsonyabb fokozatú minősítés esetén a közigazgatási szakmai tanácsadói, főtanácsadói cím visszavonása,

j) a fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása, vizsgálóbiztos kijelölése, a fegyelmi tanács tagjainak kijelölése, fegyelmi tanácsban az eljárás lefolytatása,

k) a munkáltatói lakásépítési-vásárlási támogatás/kölcsön engedélyezése,

l) a jutalom fizetésének engedélyezése,

m) a Kttv. alapján a helyettesítés engedélyezése és a helyettesítési díj mértékének megállapítása,

n) a kormánytisztviselő magasabb besorolási fokozatba sorolása,

o) a fizetés nélküli szabadság engedélyezése,

p) a tanulmányi szerződés megkötése,

q) a lakásbérleti hozzájárulás, üdülési hozzájárulás, szociális támogatás engedélyezése,

r) a kirendelésre irányuló intézkedések,

s) a képzettségi pótlék, illetve az arra jogosító munkakörök megállapítása a KSZ alapján,

t) az idegennyelvtudás-pótlékra jogosító nyelvek és munkakörök megállapítása a KSZ alapján, az ott meghatározott idegen nyelvek tekintetében,

u) az osztályvezetők kivételével a vezető megbízással rendelkező munkatársak szabadságának kiadása, illetve igénybevételének engedélyezése, egyéb munkaidő-kedvezményekkel kapcsolatos intézkedések,

v) az általánostól eltérő munkarend megállapítása.

44. § A munkáltatói jogok átruházásának és gyakorlásának részletes rendjét, valamint a képzettségi és munkaköri pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket az NKFI Hivatal elnöke a KSZ-ben állapítja meg.

25. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök

45. § (1) Az NKFI Hivatalnál vagyonnyilatkozat tételére az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a törvényben meghatározott időszakonként, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a kormánytisztviselő, aki – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult

a) közigazgatási hatósági ügyben,

b) közbeszerzési eljárás során,

c) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, az állami vagyonnal való gazdálkodás, az elkülönített állami pénzalap vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében,

d) egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során,

e) állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során.

(2) A 45. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek az NKFI Hivatal vezetői megbízással rendelkező kormánytisztviselői és azon munkatársai, akik jogszabály alapján „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzésre köteles fontos és bizalmas köztisztviselői munkakört töltenek be.

(3) Az NKFI Hivatalnál vagyonnyilatkozat tételére kötelesek továbbá azon közszolgálatban nem álló személyek, akik – önállóan vagy testület tagjaként – javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosultak

a) közbeszerzési eljárásban,

b) költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás, az elkülönített állami pénzalap és a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében, illetve az Országgyűlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány számára nyújtott támogatási pénzeszköz juttatásánál,

c) egyedi állami támogatásról való döntésre irányuló eljárás lefolytatása során.

(4) A vagyonnyilatkozat-tétel részletes szabályait és kezelésének rendjét a KSZ rögzíti.

26. Képzettségi pótlék megállapítása

46. § (1) A Kttv. és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyéb illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján a feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképzettség, szakképesítés elismeréseként az NKFI Hivatalnál foglalkoztatottak számára a Kttv. szerinti képzettségi pótlék állapítható meg.

(2) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a köztisztviselőnek is, aki a besorolásánál figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképzettséggel, szakképesítéssel rendelkezik, feltéve ha az munkakörének ellátásához szükséges.

(3) A képzettségi pótlék megállapításának alapja, hogy a jogosult rendelkezzék az adott munkakörre irányadónak tekintett, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló, illetve az egyéb vonatkozó külön jogszabályban meghatározotthoz képest további vagy magasabb szintű szakképzettséggel vagy szakképesítéssel.

(4) Nem állapítható meg képzettségi pótlék abban az esetben, ha a szakképzettség, szakképesítés az adott munkakörre a közszolgálati jogviszony létesítésének, a jogviszony fenntartásának vagy a vezetői megbízás keletkezésének és folytonosságának feltétele.

(5) Nem jogosult továbbá képzettségi pótlékra az a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselő sem, aki a munkakörébe történt besorolásánál figyelembe vett végzettségével megegyező szakirányú, további szakképesítést szerez.

27. A gazdálkodás rendje

47. § (1) Az NKFI Hivatal költségvetése a központi költségvetésről szóló törvényben önálló költségvetési fejezetet képez, gazdálkodására a vonatkozó jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és belső szabályzatok irányadók.

(2) Az NKFI Hivatal felelős az NKFI Alapért, az NKFI Hivatal költségvetését az NKFI Alap költségvetésétől elkülönítetten kell megállapítani és kezelni.

(3) Az NKFI Hivatal nevében fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget az elnök vagy az SZMSZ-ben, továbbá az NKFI Hivatal és az NKFI Alap gazdálkodására vonatkozó szabályzatban meghatározott személy vállalhat.

(4) A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére a gazdasági vezető, továbbá az NKFI Hivatal és az NKFI Alap gazdálkodására vonatkozó szabályzatában meghatározott személy jogosult.

48. § Az ellenjegyzések, a teljesítésigazolás, az érvényesítés és az utalványozás rendjét az NKFI Hivatal és az NKFI Alap gazdálkodására vonatkozó, valamint a szerződéskötésről szóló szabályzat tartalmazza.

1. függelék a 2/2015. (I. 16.) MvM utasításhoz11

2. függelék a 2/2015. (I. 16.) MvM utasításhoz

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szervezeti egységeinek feladatai

1. Az elnök közvetlen irányítása alatt működő szervezeti egységek

1.1 Elnöki Titkárság

Az Elnöki Titkárság az NKFI Hivatal elnökének munkáját segítő döntés-előkészítő, koordinációs, igazgatási, adminisztratív és kommunikációs feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) döntés-előkészítő feladatkörében:

aa) közvetlenül az elnök hatáskörébe tartozó ügyekhez, tárgyalásokhoz szakmai felkészítő és háttéranyagokat készít;

ab) összegyűjti és rendszerezi az elnöki döntésekhez szükséges háttérinformációkat, előterjesztéseket és munkaanyagokat;

ac) irányítja a KFItv. szerinti, az NKFI Hivatal tevékenységéről és az NKFI Alap előirányzatainak felhasználásáról készülő éves országgyűlési beszámoló elkészítését és elnöki jóváhagyásra véglegezi azt;

ad) kezdeményezi és koordinálja az elnöki döntések előkészítését segítő vagy a döntések hatásait vizsgáló felméréseket, adatgyűjtéseket, elemzéseket;

ae) megfogalmazza az egyes döntések előkészítése érdekében a lehetséges döntési alternatívákat, és modellezi azok következményeit;

b) koordinációs feladatkörében:

ba) részt vesz az elnök közvetlen hatáskörébe tartozó szakmai anyagok előkészítésében, egyeztetésében, összefogja azok elkészítését;

bb) koordinálja a felügyeleti szervtől, más közigazgatási szervektől és a szakmai vagy társadalmi szervezetektől érkező előterjesztések, megkeresések, jogszabálytervezetek véleményezését és az NKFI Hivatal egységes álláspontjának kialakítását;

bc) ellátja a felügyeleti szervnek vagy más közigazgatási szervnek döntéshozatalra vagy véleményezésre átadott ügyek nyomon követésével kapcsolatos feladatokat;

bd) irányítja az NKFI Hivatal éves munkatervének elkészítését;

be) kialakítja és az elnöknek jóváhagyásra felterjeszti az NKFI Hivatal arculati szabályait;

bf) nyilvántartja a jogszabályban, munkatervben meghatározott és az elnök által kiadott feladatokat, figyelemmel kíséri azok határidőben történő végrehajtását;

bg) gondoskodik a közérdekű adatok megismerésére és egyéb adatszolgáltatásra irányuló kérelmek teljesítéséről;

bh) gondoskodik a külső ellenőrzések (az Európai Számvevőszék, az Európai Bizottság, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Magyar Államkincstár, a felügyeleti szerv, illetve a felsorolt szervezetek megbízottjai által végzett) ellenőrzések koordinációjáról, és éves bontásban nyilvántartást vezet a külső ellenőrzések alapján készült intézkedési tervek végrehajtásáról;

bi) koordinálja az elnök közvetlen hatáskörében tartott vagy egyébként kiemelt jelentőségű hivatali rendezvények, konferenciák előkészítését, megszervezését és lebonyolítását;

c) funkcionális (adminisztratív) feladatkörében:

ca) gondoskodik az elnökhöz beérkező iratok feldolgozásáról, továbbításáról és a szervezeti egységek által az elnök számára kiadmányozásra, jóváhagyásra vagy tájékoztatásul továbbított iratok kezeléséről, továbbításáról, ezzel összefüggésben ellátja a teljes titkársági ügyviteli tevékenységet;

cb) szervezi, előkészíti és lebonyolítja az elnök hivatalos programjait;

cc) előkészíti és megszervezi az összmunkatársi, a stratégiai és a vezetői értekezletet, azokról emlékeztetőt készít és feladatjegyzéket vezet;

cd) szervezi és koordinálja a központi koordinációt igénylő külső és belső megbeszéléseket;

d) kommunikációs feladatkörében:

da) kidolgozza az NKFI Hivatal kommunikációs stratégiáját, és gondoskodik az abban foglaltak megvalósításáról, koordinálja az NKFI Hivatal intézményi kommunikációját;

db) előkészíti az NKFI Hivatal kommunikációs szabályzatát, gondoskodik annak aktualizálásáról;

dc) közreműködik az elnök és az elnökhelyetteseinek hazai és külföldi nyilvános szerepléseinek előkészítésében és megszervezésében;

dd) felkészítő anyagokat készít az NKFI Hivatal elnökének és elnökhelyetteseinek nyilatkozataihoz és közleményeihez;

de) az érintett szakmai főosztályok bevonásával gondoskodik sajtóközlemények kiadásáról;

df) szervezi és koordinálja az NKFI Hivatal médiakapcsolatait, megszervezi a sajtóeseményeket, valamint az elnök és az elnökhelyettesek sajtószerepléseit;

dg) sajtófigyelést biztosít;

dh) működteti az NKFI Hivatal belső kommunikációs rendszerét;

di) közreműködik az NKFI Hivatal egységes arculatának kialakításában, koordinálja az arculathordozó termékekkel összefüggő kreatív tervezési feladatokat, kezdeményezi azok megrendelését és gyártását;

dj) koordinálja az NKFI Hivatal honlapjának és intranet oldalának tartalmát, javaslatot tesz az egyes tartalmak módosítására, gondoskodik az intranet karbantartásáról;

dk) koordinálja az NKFI Hivatal kezdeményezésében készülő kiadványok gondozását, az ezek arculatának kialakításával kapcsolatos feladatokat.

1.2 Jogi és Igazgatási Főosztály

A Jogi és Igazgatási Főosztály az NKFI Hivatal működésével összefüggő általános jogi, igazgatási és humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) a jogi és igazgatási feladatkörében:

aa) koordinálja az NKFI Hivatal által előkészítendő vagy véleményezési jogkörébe tartozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését, az NKFI Hivatal álláspontjának kialakítását, e körben együttműködik az érintett szakmai főosztályokkal;

ab) közreműködik a vezetői döntések jogszerűségének biztosításában és a jogi tárgyú beadványok előkészítésében;

ac) az elnök, az elnökhelyettesek és a szervezeti egységek vezetőinek megkeresése esetén jogi megítélést igénylő ügyekben jogi véleményt alakít ki;

ad) szerződésmintákat és egyéb mintaokiratokat dolgoz ki, és gondoskodik azoknak a belső információs hálózati oldalon való közzétételéről (amennyiben azok kidolgozása jelen szabályzat szerint nem tartozik más szervezeti egység feladatkörébe);

ae) az af) pontban foglaltakra is figyelemmel, valamint a már ellenjegyzett minta alapján készült szerződések kivételével jogi szempontból véleményezi és ellenjegyzi az NKFI Hivatal által kötendő és a szerződéskötést kezdeményező szervezeti egység által előkészített szerződéstervezeteket, ezen feladata során véleménye gazdasági-célszerűségi megfontolásokra nem terjed ki;

af) az érintett osztályok felelősségének fenntartásával támogató segítséget nyújt és együttműködik az Eljárásrendi és Koordinációs Osztállyal, valamint a Kifogáskezelési és Ügyfélkapcsolati Osztállyal az általános jogi szakértelmet vagy a belső jogi kontrollt igénylő kérdésekben, az NKFI Hivatal szabályzataival való összhang szempontjából véleményezi az NKFI Hivatal pályázati kiírásainak és támogatási szerződéseinek mintáját;

ag) amennyiben az NKFI Hivatal elnöke külső jogi szakértő (ügyvéd, ügyvédi iroda) megbízásáról nem rendelkezik, ellátja az NKFI Hivatal jogi képviseletét bíróságok és hatóságok előtt, illetve gondoskodik a jogi képviseletre vonatkozó megbízás és meghatalmazás elkészítéséről;

ah) jogi szempontból véleményezi az NKFI Hivatalhoz közigazgatási vagy szakmai egyeztetésre érkezett jogszabálytervezeteket, javaslatot tesz a szükségesnek tartott jogszabály-módosításokra, és előkészíti azokat;

ai) a Humánpolitikai Osztály által készített szakmai tartalom alapján elvégzi a KSZ és a közszolgálati adatvédelmi szabályzat kodifikációs feladatait, valamint jogi és kodifikációs szempontból véleményezi a más szervezeti egységek által előkészített utasítások tervezetét;

aj) ellátja a harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási megállapodásról szóló kormányrendeletben meghatározott hatósági eljárás részét képező feladatokat;

ak) közreműködik az NKFI Hivatal munkatársai fegyelmi ügyeinek, valamint az NKFI Hivatal és annak munkatársai közötti kártérítési ügyeinek intézésében;

al) a perköltségigény behajtására irányuló eljárásokban megteszi a szükséges peres és peren kívüli intézkedéseket;

am) elkészíti az iratkezelésre, az adatvédelemre és a közérdekű adatokra vonatkozó szabályzatokat, és gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról, a hatályos jogszabályoknak történő megfeleléséről;

an) koordinálja az NKFI Hivatal iratkezelési folyamatait, ellátja a központi irattárosi feladatokat;

ao) az osztály erre kijelölt munkatársa ellátja a minősített adatok nyilvántartásával és kezelésével kapcsolatos titkos ügykezelői feladatokat;

b) humánpolitikai feladatkörében:

ba) ellátja az NKFI Hivatal alkalmazottainak kormányzati szolgálati jogviszonyával, munkaviszonyával, a munkáltatói jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos személyügyi ügyintézést, és ezekkel összefüggésben kapcsolatot tart külső szervekkel;

bb) előkészíti a humánigazgatási, munkaügyi, juttatási és oktatási tárgyú döntéseket, intézkedéseket, valamint közreműködik az ösztönzési rendszerek és egyes természetbeni juttatások és szociális ellátások hivatali szabályainak kialakításában;

bc) közreműködik az NKFI Hivatal humánerőforrás-gazdálkodásának tervezésében, és elvégzi az ehhez szükséges egyeztetéseket, valamint ellátja a humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő hivatali feladatokat;

bd) kezeli a személyi iratokat, naprakészen vezeti a jogszabályokban meghatározott személyügyi nyilvántartásokat, ennek során együttműködik a gazdasági szervezettel és a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőkkel;

be) nyilvántartja az eltérő munkaidőben foglalkoztatott dolgozókat;

bf) ellátja a létszámgazdálkodással összefüggő feladatokat, ennek keretében közreműködik a toborzás és a kiválasztási folyamat lebonyolításában, együttműködik a munkáltatói jogkört gyakorlókkal új kormányzat szolgálati jogviszony vagy munkaviszony létesítésére vonatkozó döntésekben, foglalkoztatási jogviszony megszüntetésére vonatkozó döntésekben;

bg) ellátja a karriertervezéssel és a vezetői utánpótlással kapcsolatos feladatokat;

bh) a gazdasági szervezet eljárásában közreműködik a kormányzati szolgálati jogviszonyból vagy munkaviszonyból vagy ezekkel összefüggésben megkötött szerződésből eredő, a kormánytisztviselőt, kormányzati ügykezelőt, munkavállalót terhelő tartozások behajtásában;

bi) közreműködik a kormánytisztviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéből adódó és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos munkáltatói feladatokban, tájékoztatja az elnököt a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésének szükségességéről;

bj) felméri, nyilvántartja és követi a képzési és fejlesztési szükségleteket, összeállítja az NKFI Hivatal dolgozóinak éves képzési és továbbképzési tervét, valamint ellátja a közigazgatási alap- és szakvizsgák nyilvántartásával és a regisztrációval kapcsolatos feladatokat;

bk) az NKFI Hivatal elnöke engedélye alapján előkészíti a tanulmányi szerződéseket, és nyilvántartja az ezekből származó kötelezettségeket;

bl) a jogszabályi előírásokra tekintettel kidolgozza és folyamatosan fejleszti a hivatali teljesítményértékelés eszközrendszerét, nyilvántartja a teljesítményértékelési dokumentumokat, ellátja a kormánytisztviselők minősítésével összefüggő előkészítő és egyéb feladatokat;

bm) gondoskodik a szociális, jóléti és a foglalkozás-egészségügyi feladatok teljesítéséhez kapcsolódó ügyintézésről;

bn) közreműködik a KSZ kialakításában, így különösen a jóléti és szociális elvek kialakításában, valamint a javadalmazásokkal és az egyéb juttatásokkal kapcsolatos rendszer kidolgozásában, javaslatokat dolgoz ki ezek működésének fejlesztésére;

bo) teljesíti a létszámadatokra vonatkozó adatszolgáltatást;

bp) elkészíti az NKFI Hivatal esélyegyenlőségi tervét;

bq) a humánpolitikai szakmai területet érintő kérdésekben együttműködik az illetmény, a bér és az egyéb juttatások számfejtésével kapcsolatos hivatali teendőket ellátó gazdasági szervezeti egységgel.

1.3 Költségvetési Főosztály

A Költségvetési Főosztály az NKFI Hivatal mint költségvetési szerv, valamint központi költségvetési fejezet gazdálkodásának tervezéséért és a fejezeti költségvetés végrehajtásáért felelős szervezeti egység, amely

a) felelős az NKFI Hivatal és a fejezeti kezelésű előirányzatok gazdálkodásának megszervezéséért és irányításáért, az NKFI Alap kezelésével kapcsolatos feladatokkal összefüggő pénzügyi, számviteli feladatok ellátásáért, az intézményi vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért;

b) ellátja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal mint központi költségvetési fejezet költségvetésének előirányzatai tekintetében a költségvetési tervezéssel, a gazdálkodással, könyvvezetéssel, a pénzforrások felhasználásával kapcsolatos pénzügyi és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat;

c) teljesíti az NKFI Hivatal költségvetésének tervezésével, beszámolásával, könyvvezetésével, a gazdálkodásával, az adatszolgáltatással, a gazdálkodási területet érintő működtetésével, üzemeltetésével, az intézményi vagyonnal való gazdálkodás körében a beruházással, felújítással, a vagyon használatával, hasznosításával és védelmével kapcsolatos feladatokat;

d) ellátja a fejezeti kezelésű előirányzatok tervezésével, beszámolásával, könyvvezetésével, pénzügyi lebonyolításával, valamint az adatszolgáltatással összefüggő feladatokat;

e) közreműködik az NKFI Alap kezelésével kapcsolatos feladatokban, amelynek keretében elvégzi az NKFI Alap költségvetésének tervezésével, beszámolásával, könyvvezetésével összefüggő pénzügyi, számviteli feladatokat és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásokat;

f) felelős a gazdasági vezető felelősségi körébe tartozó következő feladatokért:

fa) az NKFI Hivatal fejezet tervezésével kapcsolatos feladatok, az NKFI Hivatal és az NKFI Alap fejezeti költségvetési javaslatainak előkészítése, az NKFI Hivatal és az NKFI Alap fejezeti gazdálkodásáról szóló beszámolók elkészítése;

fb) a költségvetési törvény elfogadását követően az NKFI Hivatal, a fejezeti kezelésű előirányzatok és az NKFI Alap kincstári, valamint elemi költségvetésének elkészítése, irányítószerv vezetője általi jóváhagyatása és benyújtása az államháztartásért felelős miniszter számára a Magyar Államkincstárhoz;

fc) a szorosan vett intézményi gazdálkodáson túlmutató feladatok (döntés-előkészítés, a finanszírozás rendszerének kialakítása, pénzügyi szabályozási feladatok) végrehajtása;

fd) az NKFI Hivatal fejezeti szintű és a költségvetési szervi gazdálkodással összefüggő szabályozásainak előkészítése;

fe) az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása, fejezeti kezelésű előirányzatok kezelése (döntés-előkészítés, finanszírozás, elszámoltatás, nyilvántartás, zárszámadás);

ff) az év végi maradványok felhasználási tervének előkészítése a szükséges indoklással együtt;

fg) az NKFI Hivatal, a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos feladatok: az intézményi, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok beszámolóinak elkészítése, jóváhagyatása, a fejezeti zárszámadás elkészítése és benyújtásra előkészítése a vonatkozó jogszabály alapján az államháztartásért felelős miniszternek, figyelemmel a KFItv. 9. § (2) bekezdésére is;

fh) az NKFI Alap alapkezelői feladatainak ellátása körében az NKFI Alap beszámolójának ellenőrzése, jóváhagyatása és benyújtása a vonatkozó jogszabály alapján az államháztartásért felelős miniszternek;

fi) a gazdasági szervezet belső kontrollrendszerének kialakítása és működtetése, az NKFI Hivatal belső kontrollrendszerének kialakításában történő közreműködés;

fj) közreműködik az NKFI Hivatal mint fejezet költségvetése tervezésének, illetve a költségvetés végrehajtásának Állami Számvevőszék által történő ellenőrzésében;

fk)12 az NKFI Hivatal vagyonkezelésébe tartozó ingóságok és ingatlanok, valamint tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társasági részesedések (tagsági jogok és kötelezettségek) használatával, hasznosításával kapcsolatos feladatok koordinálása, felügyelete;

fl) a felújítással, beruházással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása és felügyelete;

fm) az NKFI Hivatal Közbeszerzési Szabályzatában meghatározottak szerint az intézmény közbeszerzési feladatainak ellátása;

g) ellátja az NKFI Hivatal központi költségvetési fejezet költségvetés-tervezési, beszámolási, előirányzat-módosítási, finanszírozási, pénzkezelési és jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási feladatait, e körben:

ga) koordinálja a fejezeti szintű költségvetés előkészítését, közreműködik a tervezéssel kapcsolatos fejezeti feladatok ellátásában, az általános és kötelezően érvényesítendő tervezési követelmények, módszerek és előírások meghatározásában, tájékoztatást ad a bevételi és kiadási előirányzati keretekről;

gb) előkészíti a kincstári és az elemi költségvetés fejezeti szintű jóváhagyását az NKFI Hivatal, a fejezeti kezelésű előirányzatok és az NKFI Alap tekintetében;

gc) ellátja a fejezeti finanszírozási és pénzkezelési feladatokat;

gd) intézkedik a fejezeti fizetési számlák nyitása, megszüntetése és vezetése, a számlák feletti aláírási jog gyakorlása iránt;

ge) ellátja az irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat;

gf) közreműködik az év végi maradványok irányítószervi hatásköri felülvizsgálatában, annak az irányító szerv vezetője általi jóváhagyásra és az államháztartásért felelős miniszter részére történő benyújtás előkészítésében;

gg) közreműködik a fejezet irányítószervi hatáskörébe tartozó adatszolgáltatások felülvizsgálatában, különös tekintettel a havi költségvetési jelentésekre, a negyedéves mérlegjelentésekre, az év végi gyorsjelentésre, a finanszírozási tervekre, az előirányzat-elhasználási tervekre, a tartozásállomány alakulására, a várható devizakifizetésekre;

gh) ellenőrzi az NKFI Hivatal intézményi, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok és az NKFI Alap éves pénzügyi beszámolóját, az irányító szerv vezetője részére jóváhagyásra előkészíti azt, közreműködik a fejezeti zárszámadás jóváhagyásra történő megküldésében az államháztartásért felelős miniszter részére;

gi) jóváhagyásra előkészíti a fejezetre vonatkozó gazdálkodási szabályzatot;

gj) közreműködik az NKFI Hivatal fejezet költségvetése tervezésének, illetve a költségvetés végrehajtásának Állami Számvevőszék által történő ellenőrzésében;

h) ellátja az NKFI Hivatal, a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetésének tervezésével, beszámolásával, a gazdálkodással kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, az illetmény- és bérszámfejtési feladatokat, a nem rendszeres juttatások számfejtését, valamint a jogszabályban előírt adatszolgáltatási feladatokat, e körben:

ha) előkészíti az NKFI Hivatal, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetését a tervezési körirat és az irányítószerv útmutatása alapján;

hb) gondoskodik az NKFI Alap alapkezelői feladataihoz kapcsolódó alapkezelői díj felhasználásának elkülönített pénzügyi, számviteli nyilvántartásáról, az alapkezelői díj bevételeivel és kiadásaival összefüggő főkönyvi könyvelési feladatok és adatszolgáltatások ellátásáról;

hc) gondoskodik a havi kincstári költségvetési jelentések, a negyedéves mérlegjelentések, az éves gyorsjelentés és az éves költségvetési beszámoló elkészítéséről az NKFI Hivatal, a fejezeti kezelésű előirányzatok vonatkozásában;

hd) elkészíti az éves előirányzat-felhasználási tervet a működési és a felhalmozási költségvetésre;

he) gondoskodik az NKFI Hivatal és a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan a tartozásállományról szóló adatszolgáltatás elkészítéséről és az irányító szerv részére történő megküldéséről;

hf) ellátja a fizetési számla- és készpénzforgalom lebonyolításával összefüggő feladatokat, ennek keretében működteti a GIRO rendszert és a házipénztárt, felügyeli és elszámolja a kincstári kártyák használatát;

hg) vezeti a főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, gondoskodik a kötelezettségvállalások teljes körű naprakész vezetéséről és ehhez kapcsolódóan a dokumentumok szabályosságának ellenőrzéséről és a kötelezettségvállalások előirányzati fedezetének vizsgálatáról;

hh) ellátja az előirányzat-módosítások hatáskörönkénti, kiemelt előirányzatonkénti és egységes rovatazonosítónkénti naprakész nyilvántartásának feladatait;

hi) felügyeli az NKFI Hivatal előirányzatainak, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatoknak az alakulását, elkészíti a szükséges előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat;

hj) elvégzi a különböző hazai és nemzetközi pályázatokban, projektekben való részvétellel kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatokat, gondoskodik azok elkülönített nyilvántartásának vezetéséről;

hk) szakmai felelőse az NKFI Hivatal gazdálkodásával összefüggő feladatoknak;

hl) gondoskodik a bevételi és kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó Egységes Rovat Azonosító (ERA) rendezéséről;

hm) ellátja a nem rendszeres személyi juttatások számfejtését (illetményelőleg, természetbeni juttatások, megbízási díjak, napidíjak, utazási költségtérítések), valamint gondoskodik a számfejtés havi zárási és hitelesítési feladatainak az ellátásáról;

hn) ellátja a közszolgálati tisztviselők és a munka törvénykönyve hatálya alá tartozók, valamint a különleges foglalkoztatási jogviszonyban lévők illetményének (munkabérének) az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó számfejtésével összefüggő valamennyi feladatot, és teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségeket a Magyar Államkincstár és más, jogszabályban meghatározott szervezetek felé;

ho) adatokat szolgáltat az éves és évközi beszámolókhoz az illetményszámfejtéssel kapcsolatban;

hp) kötelezettségvállalási nyilvántartást vezet;

hq) teljesíti az NKFI Hivatal adóelszámolási, -bevallási és -befizetési kötelezettségeit az általános forgalmi adóhoz és a személyi jövedelemadózáshoz kapcsolódóan, továbbá ellátja a foglalkoztatottak éves személyi jövedelemadó-bevallásával kapcsolatos feladatokat;

hr) elvégzi az NKFI Hivatal társasági részesedésének kezelésével, nyilvántartásával és adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatokat;

hs) teljesíti az évközi és éves statisztikai jelentéseket, valamint a külső és belső ellenőrzést végző szervek részére adatszolgáltatást készít;

ht) elkészíti és aktualizálja a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat;

hu) gondoskodik az NKFI Hivatal vagyonkezelésében lévő eszközök naprakész nyilvántartásának vezetéséről;

hv) előkészíti az éves leltározási ütemtervet, adatot szolgáltat a selejtezés előkészítéséhez;

i) ellátja az NKFI Alap költségvetésének tervezésével, beszámolásával, gazdálkodásával összefüggő pénzügyi, számviteli feladatokat, valamint a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket, e körben:

ia) elvégzi az NKFI Alap költségvetésének tervezésével összefüggő feladatokat, előkészíti a kincstári költségvetést;

ib) az elfogadott kincstári költségvetés alapján elkészíti az NKFI Alap elemi költségvetését és továbbítja az a gazdasági vezető részére, aki gondoskodik annak az irányító szerv vezetője részére történő benyújtásáról;

ic) gondoskodik az NKFI Alap gazdálkodásával összefüggő főkönyvi könyvelési és pénzügyi feladatok elvégzéséről;

id) ellátja a havi kincstári költségvetési jelentésekkel, a negyedéves mérlegjelentésekkel, az év végi gyorsjelentéssel és az éves beszámoló elkészítésével összefüggő feladatokat;

ie) teljesíti az NKFI Alapra vonatkozó egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeket a tartozásállomány alakulásáról, a devizában várható kifizetésekről, a Központi Statisztikai Hivatal részére történő adatszolgáltatásokat;

if) havi bontásban elkészíti a működési költségvetésre előirányzat-felhasználási tervet, továbbá a felhalmozási előirányzatok felhasználására vonatkozó teljesítésarányos előirányzat-finanszírozási tervet, melyet a tárgynegyedévet megelőző 20-áig megküld az irányító szerv vezetője részére jóváhagyásra;

ig) gondoskodik az előirányzat-módosítások hatáskörönkénti, kiemelt előirányzatonkénti és egységes rovatazonosítónkénti naprakész nyilvántartásáról;

ih) gondoskodik a bevételi és kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó Egységes Rovat Azonosító rendezéséről;

ii) vezeti a főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat;

ij) támogatói döntések alapján vezeti az előzetes kötelezettségvállalás-nyilvántartást az NKFI Alap éves költségvetési törvényben meghatározott cím szerinti, valamint tárgyévi és tárgyévet követő évek szerinti bontásban;

ik) gondoskodik a jogszabályban meghatározott vagy a Magyar Államkincstár által előírt értékhatár fölötti kötelezettségvállalások Magyar Államkincstár felé történő bejelentéséről, valamint ezzel összefüggésben a pénzügyi kifizetések időpontjának bejelentéséről is;

il) teljesíti az NKFI Alap bevételeinek az éves költségvetési törvényben meghatározott cím szerinti analitikus nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;

im) gondoskodik a támogatások és támogatási előlegek kifizetéséről a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály által kiállított és teljesítésigazolással ellátott utalványrendelettel alátámasztott támogatói döntések alapján;

in) nyilvántartja az előlegeket a kötelezettségvállalás-nyilvántartáshoz igazodóan;

io) gondoskodik az elszámolatlan előleg fennállásának ellenőrzéséről a támogatás kedvezményezett részére történő kiutalását megelőzően, melynek tényét az utalványrendeleten írásban rögzíteni kell;

ip) elkészíti a visszafizetendő támogatásokkal kapcsolatos beszedési megbízást a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály adatszolgáltatása alapján;

iq) analitikus nyilvántartást vezet a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály adatszolgáltatása alapján a behajtásra átadott követelésekről, valamint a követelésekből befolyó bevételekről, amelyekről tájékoztatást nyújt a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály részére, a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály megkeresésére pénzügyi szempontból véleményezi a követelések behajtására irányuló eljárások során keletkezett dokumentumokat;

ir) felelős az éves költségvetési törvényben meghatározott, a központi költségvetésbe befizetendő kötelezettség határidőben történő teljesítéséért;

is) gondoskodik az alapkezelői díj átutalásáról az NKFI Hivatal részére;

it) elkészíti az analitikus nyilvántartások alapján az éves költségvetési beszámolót alátámasztó év végi leltárakhoz az egyenlegközlő leveleket és megküldi az érintett kedvezményezettek részére;

iu) elkészíti az NKFI Alap gazdálkodására, pénzügyi-számviteli rendjére vonatkozó szabályzatot, és gondoskodik annak aktualizálásáról;

iv) közreműködik az NKFI Alap tervezésével, beszámolásával és gazdálkodásával összefüggő belső és külső ellenőrző szervek részére történő adatszolgáltatásban;

j) ellátja az NKFI Hivatal értékhatár alatti és értékhatárhoz kötött beszerzéseit, valamint az ingatlan- és gépjármű-üzemeltetéssel és készletbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat, e körben:

ja) előkészíti az NKFI Hivatal éves közbeszerzési tervét, gondoskodik az év közben bekövetkezett változások éves közbeszerzési terven történő átvezetéséről;

jb) a közbeszerzés tárgyáért felelős szervezeti egységek javaslataira figyelemmel és közreműködésével ellátja az NKFI Hivatal közbeszerzési eljárásokkal összefüggő feladatait és a lebonyolítást az NKFI Hivatal elnökének döntése alapján;

jc) összeállítja az éves irodaszer- és nyomtatványbeszerzési tervet, és az NKFI Hivatal elnökének jóváhagyását követően negyedéves bontásban gondoskodik a beszerzésről;

jd) éves karbantartási tervet készít az ingatlanokra és a gépjárművekre vonatkozóan, elnöki jóváhagyást követően gondoskodik azok megvalósításáról;

je) gondoskodik a folyamatos anyag- és eszközellátásról;

jf) kezeli a központosított közbeszerzési rendszerben a megrendeléseket az informatikai, valamint az utazásszervezési megrendelések kivételével;

jg) biztosítja az épületüzemeltetési feladatok ellátását;

jh) gondoskodik a gépjármű-üzemeltetési feladatok ellátásáról;

ji) elkészíti az NKFI Hivatal vagyonkezelésében lévő eszközök – az informatikai eszközök kivételével – üzemeltetésével, hasznosításával és védelmével kapcsolatos szabályzatokat;

jj) gondoskodik a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról;

jk) közreműködik és adatszolgáltatást készít a belső és külső ellenőrző szervek számára.

1.4 Stratégia- és Programtervezési Főosztály

A Stratégia- és Programtervezési Főosztály az NKFI Hivatalnak a vonatkozó jogszabályok szerinti, a KFI politika megalkotásával összefüggő feladatainak előkészítését, a KFI támogatási rendszer kidolgozásával és megvalósításának vizsgálatával összefüggő általános, stratégiai szakmai feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) az NKFI Hivatal szervezetén belül koordinálja a KFI politika kidolgozásával és megvalósításával összefüggő feladatokat, különös tekintettel az intelligens szakosodási stratégiára és a KFI stratégiára, valamint részt vesz az ezek érvényesüléséhez szükséges állami intézkedések kezdeményezésében és végrehajtásában, szakmai felelőse a KFI stratégia kidolgozásával és egyeztetésével kapcsolatos, az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó feladatoknak;

b) elvégzi a KFI politika végrehajtásának nyomon követésével és értékelésével összefüggő feladatokat az NKFI Hivatalon belül;

c) az NKFI Hivatal szervezetén belül szakmailag felelős a Kormány KFI-t érintő stratégiai szintű döntéseinek előkészítésével összefüggő feladatokért, és közreműködik azok megvalósításában, részt vesz a KFI tevékenység irányítási, finanszírozási, intézményi, minősítési és szabályozási rendszerének kialakításában, fejlesztésében és értékelésében, javaslatot tehet az NKFI Alapból támogatandó pályázat indítására;

d) ellátja a KFI támogatási rendszer megvalósításának szakmai szempontú vizsgálatát, és javaslatot tesz a hatékonyság növelésének módszereire, részt vesz a KFI tevékenység közvetlen és közvetett támogatási rendszerének kidolgozásában összhangban az elfogadott kutatási, fejlesztési és innovációs politikával;

e) közreműködik a KFI források felhasználását érintő összehangolási feladatok ellátásában;

f) részt vesz a KFI-t érintő közép- és hosszú távú nemzetgazdasági koncepciók, stratégiák kidolgozásában és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott körben azok érvényesítésében;

g) részt vesz az országos és regionális fejlesztési programok kidolgozásában, hozzájárul a nemzetközi, különösen az európai uniós források eléréséhez és innovációs fejlesztési célokra történő felhasználásához;

h) részt vesz az országos KFI támogatási programok – ideértve az NKFI Alapot is – programstratégiájának tervezésében, közreműködik a KFI-t érintő pályázati koncepciók előkészítésében;

i) ellátja a KFI támogatási programok nyomon követésével és értékelésével kapcsolatos feladatokat;

j) közreműködik a 2014–2020-as európai uniós tervezési időszak KFI programjainak kidolgozásában, részt vesz az érintett operatív programok monitoring bizottságában;

k) közreműködik a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) KFI prioritási tengelye és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) KFI intézkedése tekintetében az éves fejlesztési keret készítésében és a támogatási felhívások tervezésében;

l) részt vesz a 2007–2013 közötti programozási időszak uniós társfinanszírozásban megvalósuló Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) monitoring bizottságában, különös tekintettel a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítható források tekintetében;

m) közreműködik a nemzetközileg versenyképes tudásközpontok, intézetek, innovációs központok kialakítását, fejlesztését, együttműködését szolgáló stratégiai munkákban;

n) közreműködik az adópolitikai kutatási-fejlesztési, valamint a keresletoldali ösztönzők kialakításában, valamint részt vesz az ehhez kapcsolódó szabályozási feladatok ellátásában;

o) koordinálja a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) KFI szakterületi kapcsolatokat; ellátja az OECD Tudomány- és Technológiapolitikai Bizottságának (CSTP) és munkacsoportjainak munkájával kapcsolatos szakmai jellegű nemzeti koordinációs feladatokat, és megbízás alapján részt vesz az OECD egyes, a főosztály feladatköréhez kapcsolódó testületeinek munkájában; részt vesz a Magyar OECD Nemzeti Tanács munkájában;

p) közreműködik a Kormány tudomány- és oktatáspolitikájában, iparpolitikájában és fejlesztéspolitikájában a KFI stratégiai érdekek megjelenítésével összefüggő, az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó ügyekben;

q) a K+F eredmények hasznosításának biztosítása érdekében az NKFI Hivatal elnökének kijelölése alapján az illetékes minisztériummal együttműködve részt vesz a Kormány felsőoktatási és tudománypolitikai koncepcióinak, stratégiáinak és programjainak kialakításában;

r) közreműködik a kormányzati KFI programok értékelésére, az eredmények mérésére irányuló stratégia és módszertan kialakításában, továbbá alkalmazza a jóváhagyott stratégiát és módszertant, stratégiailag értékeli a kutatás-fejlesztési és innovációs célú intézkedések lebonyolítását és eredményeit a források összehangolt és koncentrált felhasználása és az eredmények érdekében, valamint szükség esetén javaslatokat dolgoz ki az NKFI Hivatal elnöke számára a döntéshozók számára történő továbbítás céljából;

s) kidolgozza a KFI konstrukciók működési modelljét, és részt vesz azok megvalósításában;

t) ellátja a kiemelt tudásalapú ágazatok fejlesztését szolgáló intézkedési terv kidolgozásával, végrehajtásának koordinálásával, értékelésével és nyomon követésével kapcsolatos feladatokat;

u) közreműködik a kiemelt jelentőségű K+F beruházások és projektek megvalósításának elősegítésében;

v) az NKFI Hivatal elnökének kijelölése alapján, a vonatkozó jogszabályok szerinti hatáskörben a KFI terület érdekeinek érvényesítése érdekében rész vesz a Kormány ipar-, vállalkozás-, KKV-, fejlesztés- és versenyképesség-politikai koncepcióinak és programjainak kialakításában;

w) jogszabályi felhatalmazás és az NKFI elnökének kijelölése alapján ellátja a szakterülethez tartozó kormányzati testületek szakmai titkári, operatív működtetési feladatait;

x) kapcsolatot tart és stratégiai kérdésekben párbeszédet folytat a KFI területén a tárcákkal, a szakmai szervezetekkel és a hazai partnerekkel; módszertani segítséget nyújt a KFI szakterületeken működő szervezetek, intézmények szakmai tevékenységéhez;

y) az érintett kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel együttműködve részt vesz egyes, a kutatás-fejlesztési szakpolitikához kapcsolódó ipari stratégiák kidolgozásában;

z) külön felhatalmazás alapján, a Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályával együttműködve ellátja a hazai KFI politika képviseletét az EU K+F programbizottságaiban (PC), valamint a nemzeti kapcsolattartói (NCP) feladatokat egyes szakterületeken.

1.5 Belső Ellenőrzési Főosztály

A Belső Ellenőrzési Főosztály az NKFI Hivatal elnökének közvetlen alárendeltségében működő, a költségvetési szervi és fejezeti belső ellenőrzésért felelős, funkcionálisan független szervezeti egység, amely

a) elkészíti és szükség szerint aktualizálja a belső ellenőrzési kézikönyvet;

b) összeállítja a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési terveket, azokat jóváhagyásra felterjeszti az NKFI Hivatal elnökének;

c) a jogszabályoknak megfelelően végrehajtja a jóváhagyott éves ellenőrzési tervben rögzített, valamint az elnök által meghatározott soron kívüli ellenőrzési feladatokat, indokolt esetben kezdeményezi az éves ellenőrzési terv módosítását;

d) a belső ellenőrzési tevékenység során szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítmény-ellenőrzéseket, valamint informatikai ellenőrzéseket végez;

e) elemzi, vizsgálja és értékeli a szervezet belső kontrollrendszerének kiépítettségét, a belső kontrollrendszer működésének jogszabályokkal és szabályzatokkal való összhangját, gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

f) elemzi, vizsgálja és értékeli a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét;

g) a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, illetve a szabálytalanságok megelőzése és feltárása érdekében, valamint a szervezet működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszer javítása, továbbfejlesztése érdekében;

h) haladéktalanul tájékoztatja az NKFI Hivatal elnökét, illetve az elnök érintettsége esetén a szervezet felügyeletét ellátó állami vezetőt, és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására, amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel;

i) az ellenőrzések lezárását követően megküldi az ellenőrzési jelentéseket a vizsgált folyamatokról az NKFI Hivatal elnökének és a jogszabályban előírtak alapján az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői számára, illetve akire vonatkozóan az ellenőrzési jelentés megállapítást vagy javaslatot tartalmaz; a javaslatok alapján megtett intézkedésekről nyilvántartást vezet, megvalósításukat nyomon követi, illetve ezekkel kapcsolatban utóellenőrzéseket végez;

j) a jogszabályoknak megfelelően kialakítja és működteti a belső ellenőrzések nyilvántartását, valamint gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolásáról;

k) tájékoztatja az elnököt az éves ellenőrzési terv megvalósításáról és az attól való eltérésekről;

l) az államháztartásért felelős miniszter által közzétett útmutató figyelembevételével elkészíti az éves ellenőrzési jelentést;

m) éves képzési tervet készít, és gondoskodik annak elnöki jóváhagyásáról, illetve megvalósításáról;

n) az NKFI Hivatal elnökének felkérésére – jogszabály szerinti tevékenysége keretében ellátható – tanácsadó tevékenységet végez.

2. Az innovációs és általános elnökhelyettes irányítása alatt működő szervezeti egységek

2.1 Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály

A Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály az NKFI Alap terhére kiírt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok lebonyolításával, az elnyert támogatások felhasználásával összefüggő adminisztratív, továbbá innováció-szakmai és a pályázatokkal kapcsolatos eljárásrendi feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) az innovációs szakterület általános feladatai körében:

aa) közreműködik az európai uniós és nemzetközi KFI fejlesztési források, valamint az NKFI Alap felhasználását érintő szabályozási és összehangolási feladatok ellátásában;

ab) közreműködik az NKFI Hivatal elnökének az innovációs területre vonatkozó döntései végrehajtásában;

ac) szakmai felelőse az NKFI Alap pénzeszközeinek szabályszerű felhasználásához szükséges eljárási, szervezeti és módszertani környezet kialakításának;

ad) közreműködik az NKFI Alap felhasználásával kapcsolatos, a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság hatáskörébe tartozó ügyek vonatkozásában az NKFI Hivatal által készített vagy koordinált előterjesztések elkészítésében;

ae) közreműködik a GINOP KFI prioritási tengelye és a VEKOP KFI intézkedések tekintetében az éves fejlesztési keret készítésében, valamint a támogatási felhívások tervezésében;

af) szakterületén közreműködik az NKFI Alap hosszú távú és éves programstratégiájának, illetve felhasználási tervének előkészítésében, szükség esetén javaslatot tesz azok módosítására;

ag) az innováció területén részt vesz a KFItv. 10. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatok ellátásában;

ah) szakterületén kapcsolatot tart a hazai és külföldi innovációs tevékenységet támogató alapokkal és szervezetekkel;

ai) gondoskodik az NKFI Alap pénzeszközeinek felhasználására vonatkozó döntések nyilvánosságra hozataláról;

aj) közreműködik az NKFI Hivatal honlapjának az innovációs területet érintő részének kialakításában, kezelésében, a nyilvános adatok közzétételében;

ak) nyilvántartja az innovációs pályázatokat kezelő rendszer (a továbbiakban: PKR rendszer) használatának jogosultjait és a visszavonások törlését, napi szinten rendszerfelügyeletet és kapcsolatot tart a rendszert működtető szervezettel;

b) az NKFI Alapból finanszírozott pályázatokkal összefüggő feladatai körében:

ba) kidolgozza az NKFI Alap innovációs pályázati felhívásait, és azokat felterjeszti az innovációs és általános elnökhelyettesnek az NKFI Hivatal elnökének történő továbbítás céljából;

bb) támogatást nyújt a kutatás-fejlesztési pályázatok szakmai tartalmának kidolgozásához;

bc) gondoskodik a pályázati kiírások közzétételéről;

bd) elvégzi az általa fogadott pályázatokkal és az egyedi pályázatokkal kapcsolatos formai ellenőrzést, koordinálja az Innovációs Testület és az innovációs pályázatok területén az NKFI Hivatal által felkért szakértői csoportok, anonim szakértők munkáját, előkészíti az innovációs pályázatokra vonatkozó döntési javaslatokat;

be) elvégzi az innovációs pályázatok teljes körű szakmai és pénzügyi, a kutatás-fejlesztési pályázatok pénzügyi lebonyolítását, valamint az NKFI Alap pályázataival és pályázaton kívüli egyedi kérelmekkel összefüggő jogi, ellenőrzési és követeléskezelési feladatokat;

c) szervezési, eljárásrendi és jogi szakterületén önálló jogi ellenjegyzési jogot is magában foglaló feladatai körében:

ca) a stratégiai szakterületekkel együttműködve részt vesz a hazai és uniós területen a stratégiai tervezésben, a pályázati portfóliók összeállításában és a programértékelésben;

cb) az elektronikus kitöltő felülethez elkészíti a pályázati specifikációt;

cc) az innovációs pályázatokkal összefüggésben koordinálja a beérkezett pályaművek szakmai értékelésének folyamatát a pályázati felhívásban előírtaknak megfelelően, beszerzi ezen pályázatok értékelésében részt vevő testületek és szakértők bírálatait;

cd) az innovációs pályázatok körében előkészíti a támogatási döntések előterjesztéseit, és rögzíti, nyilvántartja a döntéseket;

ce) szakmai felelőse az NKFI Alap terhére folyósított támogatások támogatási szerződéseiben (okirataiban) vállalt kötelezettségek, a rendeltetésszerű és szerződésszerű forrásfelhasználás, valamint a projekt-előrehaladás ellenőrzési rendszerének;

cf) előkészíti a benyújtott pályaművekkel és a támogatott projektekkel kapcsolatos kockázatelemzést és az éves ellenőrzési tervet, végrehajtja az éves ellenőrzési tervben szereplő helyszíni ellenőrzéseket;

cg) adatot szolgáltat az NKFI Alapból folyósított támogatásokkal összefüggésben előterjesztett kifogások kivizsgálásához a Kifogáskezelési és Ügyfélkapcsolati Osztálynak;

ch) elvégzi az NKFI Alapból finanszírozott projektek szerződésszegéssel kapcsolatos gyanúbejelentéseinek kivizsgálását, az innovációs és kutatás-fejlesztési szakmai szervezeti egységekkel együttműködve soron kívüli pénzügyi szakmai vizsgálatokat végez és adatokat szolgáltat a hatóságok részére;

ci) közreműködik az NKFI Alapot érintő belső és külső ellenőrzésekhez, továbbá az európai uniós ellenőrzésekhez kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatokban, az intézkedési terv elkészítésében és nyomon követésében;

cj) ellátja a Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) részére történő bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket;

ck) szakmai felelőse az NKFI Alap működésével és gazdálkodásával összefüggő szabályzatok és eljárásrendek elkészítésének és aktualizálásának;

cl) szakmai felelőse a PKR rendszer működtetésének és fejlesztésének;

cm) amennyiben az NKFI Hivatal elnöke külső jogi szakértő (ügyvéd, ügyvédi iroda) megbízásáról nem rendelkezik, ellátja a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály feladatkörébe tartozó, NKFI Alapból finanszírozott pályázatokhoz és támogatási jogviszonyokhoz kapcsolódó jogi feladatokat, amelynek keretében különösen jogi szempontból véleményezi a pályázati kiírások tervezeteit, támogatási szerződés- és szerződésmódosítás-mintákat alakít ki, elkészíti a támogatási szerződések megszüntetésével kapcsolatos okiratok mintáit;

cn) az NKFI Alapból folyósított támogatásokkal összefüggésben előkészíti a külső szervezeteknek kiadandó jogi jellegű állásfoglalásokat, és az egyes szervezeti egységeknek jogi állásfoglalásokat ad ki;

co) ellátja az NKFI Alapból finanszírozott támogatási jogviszonyokból származó követelések érvényesítésének jogi feladatait, képviseli az NKFI Hivatalt e támogatási jogviszonyokat érintő bírósági peres, peren kívüli és hatósági eljárásokban;

cp) az NKFI Alapból finanszírozott pályázatok és támogatási jogviszonyok tekintetében jogi támogatást biztosít az innovációs és általános elnökhelyettes, valamint a kutatás-fejlesztési elnökhelyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek számára;

d) a hazai támogatások projektkezelésével összefüggő feladatai körében:

da) javaslatokat tesz az egyes innovációs pályázati kiírások szakmai tartalmára, véleményezi a kutatás-fejlesztési pályázatok tervezetét, valamint véglegezi a pályázati kiírásokat;

db) közzéteszi a jóváhagyott pályázati kiírásokat, és fogadja a benyújtott pályázatokat;

dc) az általa fogadott pályázatok területén elvégzi a beérkezett pályaművek formai ellenőrzését, javaslatot tesz a pályázatokért szakmailag felelős szervezeti egységeknek a pályázatok továbbítására az értékelő testületek és személyek felé vagy az esetleges hiánypótlásra;

dd) az innovációs pályázatok és egyedi kérelmek esetén értesíti az igénylőket a támogatói döntésről;

de) ellátja a támogatási szerződések megkötésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív és végrehajtási feladatokat;

df) megvizsgálja a szerződésmódosítási kérelmeket, és javaslatot tesz azok elbírálására az Eljárásrendi és Koordinációs Osztálynak;

e) a hazai támogatások monitoringjával összefüggő feladatai körében:

ea) felkérésre véleményezi az egyes pályázati kiírások szakmai tartalmát és a pályázatok tervezeteit;

eb) az innovációs pályázatok területén ellenőrzi a támogatott projektek szakmai beszámolóit az innovációért és a kutatás-fejlesztésért felelős főosztályok vezetőinek kérésére a pályázatok értékelésében részt vevő testületek és szakértők közreműködésével;

ec) elvégzi a támogatott projektek pénzügyi elszámolásainak pénzügyi megfelelőségi vizsgálatát;

ed) értesíti a pályázókat a beadott szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások hiányairól, valamint megfelelőség esetén azok elfogadásáról, a kutatás-fejlesztési pályázatok esetén a Kutatás-fejlesztési Főosztálytól kapott szakmai beszámoló értékelésének figyelembevételével;

ee) előkészíti az előlegutalványokat és utólagos elszámolás esetén a támogatások kifizetését;

ef) a beadott szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások alapján javaslatot tehet soron kívüli helyszíni ellenőrzés elrendelésére;

f) az uniós támogatások projektkezelésével összefüggő feladatai körében az Innovációpolitikai Főosztállyal együttműködve részt vesz az NKFI Hivatal által a feladatkörében érintett irányító hatósággal megkötött megállapodásban meghatározottak szerinti, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programnak és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programnak a Partnerségi Megállapodás 1. számú célkitűzését szolgáló költségvetési támogatásával kapcsolatos projektkezelési feladatok adminisztratív végrehajtásában, e körben:

fa) a pályázati kiírások szakmai előkészítésében, meghirdetésében, módosításában és felfüggesztésében;

fb) a támogatási igények formai értékelésében;

fc) a támogatási döntések adminisztratív előkészítésében;

fd) a támogatói okirat kibocsátásában, visszavonásában, a támogatási szerződés megkötésében, megszüntetésében és a szerződés megszűnésével összefüggő feladatokban, a támogatói okirat és a támogatási szerződés módosításában;

g) az uniós támogatások monitoringjával összefüggő feladatai körében az Innovációpolitikai Főosztállyal együttműködve részt vesz az NKFI Hivatal által a feladatkörében érintett irányító hatósággal megkötött megállapodásban meghatározottak szerinti, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programnak és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programnak a Partnerségi Megállapodás 1. számú célkitűzését szolgáló költségvetési támogatásával kapcsolatos projektkezelési feladatok adminisztratív végrehajtásában, e körben:

ga) a támogatási cél megvalósulását követő feladatok körében az értékelésben és monitoringban;

gb) a szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások alapján történő kifizetések szakmai, illetve pénzügyi megalapozottságának megítélésében, az esetleges hiánypótlások lebonyolításában és az elfogadásról szóló döntési javaslat kidolgozásában;

gc) az ellenőrzéssel összefüggő feladatok végrehajtásában;

gd) a szabálytalanságok kivizsgálásában;

ge) a követelések nyilvántartásában és kezelésében;

gf) a beadott szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolások alapján javaslatot tehet soron kívüli helyszíni ellenőrzés elrendelésére.

2.2 Innovációpolitikai Főosztály

Az Innovációpolitikai Főosztály az NKFI Hivatalnak az innovációpolitikai elvek és célkitűzések megalkotásával és a KFI támogatási rendszer szakterületi kidolgozásával összefüggő általános, stratégiai feladatokat ellátó szervezeti egység, amely a nagyvállalkozások, kiemelt beruházások és egyéb, stratégiailag jelentős projektek, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások tekintetében:

a) közreműködik a kiemelt jelentőségű K+F beruházások és projektek megvalósításának elősegítésében, különös tekintettel egyes nagyvállalati szereplők K+F beruházásainak ösztönzésére;

b) a KFI terület érdekeinek érvényesítése érdekében az NKFI Hivatal elnökének kijelölése alapján, a vonatkozó jogszabályok által biztosított hatáskörben részt vesz a Kormány ipar-, vállalkozás-, KKV-, fejlesztés- és versenyképesség-politikai koncepcióinak és programjainak kialakításában;

c) az érintett kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel együttműködve részt vesz egyes, a kutatás-fejlesztési szakpolitikához kapcsolódó ipari stratégiák kidolgozásában;

d) közreműködik az NKFI Hivatal elnökének az innováció területére vonatkozó döntései végrehajtásában;

e) közreműködik a 2007–2013 közötti programozási időszak uniós társfinanszírozásban megvalósuló Gazdaságfejlesztési Operatív Program monitoring bizottságában való részvétellel összefüggő feladatokban a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítható források tekintetében;

f) részt vesz a Hivatal által a feladatkörében érintett irányító hatósággal megkötött megállapodásban meghatározottak szerinti, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programnak és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programnak a Partnerségi Megállapodás 1. számú célkitűzését szolgáló költségvetési támogatásával kapcsolatos projektkezelési feladatoknak az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó szakmai irányításában.

3. A kutatás-fejlesztési elnökhelyettes irányítása alatt működő szervezeti egységek

3.1 Kutatás-fejlesztési Főosztály

A Kutatási-fejlesztési Főosztály a kutatás-fejlesztési támogatásokkal összefüggő szakmai és adminisztrációs feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) a kutatás-fejlesztési szakterület általános feladatai körében:

aa) közreműködik az NKFI Hivatal elnökének a kutatás-fejlesztési területre vonatkozó döntései végrehajtásában;

ab) a kutatás-fejlesztés területén részt vesz a KFItv. 10. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatok ellátásában;

ac) szakterületén kapcsolatot tart a hazai és külföldi kutatást támogató alapokkal és szervezetekkel;

ad) kutatás-fejlesztési területi szakmai felelőse az NKFI Hivatal kutatás-fejlesztési pályázatokat kezelő elektronikus pályázatkezelő szakrendszer (EPR) folyamatos fejlesztésének, karbantartásának;

ae) közreműködik az NKFI Hivatal honlapjának kutatás-fejlesztési területet érintő részének kialakításában, kezelésében, a nyilvános adatok közzétételében;

af) közreműködik a kutatási eredmények nyilvánosságának biztosításában;

b) az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, az orvosi és biológiai tudományokat, a matematikai, fizikai, kémiai és mérnöki tudományokat, az agrár-, környezet-, ökológia- és földtudományokat, valamint a bölcsészet- és társadalomtudományokat érintő kutatás-fejlesztési pályázatok előkészítésével, lebonyolításával, a támogatási szerződéssel, a támogatási jogviszonnyal és a támogatás felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos szakmai és adminisztratív feladatok körében:

ba) kidolgozza a kutatás-fejlesztési pályázatok szakmai tartalmát;

bb) szakmai felelőse a kutatás-fejlesztési pályázatok meghirdetésének, a pályázatok és a pályázaton kívüli egyedi kérelmek fogadásának, ellenőrzésének és nyilvántartásba vételének, a feladat során együttműködik és adatot szolgáltat a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztálynak;

bc) közreműködik a pályázati űrlapok, szerződések, rész- és zárójelentések nyomtatványainak előkészítésében és folyamatos aktualizálásában;

bd) ellátja a pályázatok elbírálásával kapcsolatos adminisztratív feladatokat, e körben szervezi és koordinálja a pályázatok elbírálásában és értékelésében közreműködő testületek (szakterületi kollégiumok, szakértői csoportok) és anonim szakértők tevékenységével kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

be) koordinálja a pályázatok értékelésében részt vevő szakértők és testületek részvételét az értékelési és ellenőrzési folyamatokban, közreműködik a pályázatok szakmai tartalmának és költségterv adatainak véleményezésében;

bf) a Támogatáskezelési és Innovációs Főosztály részére szakmai támogatást nyújt a támogatási szerződések (támogatói okiratok) szakmai tartalmának meghatározásához;

bg) a támogatásoknak a kedvezményezett rendelkezésre bocsátása (utalás vagy előirányzat-átcsoportosítás) előtt előkészíti a finanszírozási listákat;

bh) koordinálja a kutatás-fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos éves és zárójelentések szakmai értékelését;

bi) közvetlen kapcsolatot tart a pályázatok és odaítélt támogatások vezető kutatóival;

bj) ellátja a kutatás-fejlesztési pályázatok előkészítésével, a támogatási döntésekkel, a támogatási szerződésekkel és a szerződések teljesítésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

bk) kapcsolatot tart a pályázókkal, a pályázatokban részt vevő vezető kutatókkal, szakértői csoportokkal és szakterületi kollégiumokkal;

bl) adatot szolgáltat a pályázati zárójelentések kutatási eredményeinek összefoglalóiból készülő kiadványhoz;

bm) összefoglalót készít a rész- és zárójelentések értékeléséről;

bn) adatot szolgáltat és felvilágosítást ad a pályázatokkal/projektekkel kapcsolatos reklamációk ügyintézéséhez az Ügyfélkapcsolati és Kifogás-kezelési Osztály részére;

bo) kezeli a folyamatban lévő pályázatok anyagait, a véglegesen lezárult kutatások teljes dokumentációját rendszerezi, és előkészíti levéltári leadásra.

4. A kapcsolati elnökhelyettes irányítása alatt működő szervezeti egységek

4.1 Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya

A Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya az NKFI Hivatal európai uniós és nemzetközi vonatkozású feladataiért felelős szervezeti egység, amely a vonatkozó jogszabályokban az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó körben, szakterületén

a) az európai uniós feladatai körében:

aa) ellátja az EU kutatási és innovációs keretprogramjaival (a továbbiakban: EU keretprogramok) kapcsolatos hazai kormányzati tevékenységeket;

ab) ellátja, illetve koordinálja az EU keretprogramok egyes alprogramjaihoz rendelten működő programbizottsági tagok (a továbbiakban: PC-k) és szakértőik munkáját; monitorozza a PC-k és a szakértőik tevékenységét, összehangolja munkájukat a keretprogram munkaprogramjainak tárgyalása során a koordinált magyar álláspont kialakítása érdekében;

ac) ellátja, illetve – a tevékenység kihelyezése esetén – koordinálja az EU keretprogramok nemzeti kapcsolattartói (a továbbiakban: NCP) feladatait; feltérképezi, megtervezi és monitorozza a nemzeti kapcsolattartói rendszer hazai működését, és továbbfejlesztésére javaslatokat dolgoz ki;

ad) a PC és NCP feladatokat ellátó munkatársakkal együttműködve koordinálja a hazai keretprogram-tevékenységhez kapcsolódó szakértői hálózatokat, ideértve a PC szakértőket, kapcsolatot tart a tevékenységi köre szempontjából releváns nemzetközi és európai szervezetekkel és fórumokkal, az Európai Unió intézményeivel, különösen az Európai Bizottsággal; képviseli az NKFI Hivatalt ezek rendezvényein, és a hazai tevékenységeket a nemzetközi, európai trendekhez igazítva alakítja ki;

ae) a Miniszterelnökséggel együttműködve szakmailag koordinálja a brüsszeli TéT-diplomaták munkáját mind a tagállami működéssel, mind a keretprogramhoz kapcsolódó tevékenységeik vonatkozásában;

af) megtervezi, koordinálja és nyomon követi az NKFI Hivatal részvételét az EU keretprogramokból finanszírozott NCP, ERA-NET és egyéb projektekben, az érintett egyéb főosztályokkal együtt részt vesz a pályázatok előkészítésében és a támogatott projektek menedzselésében;

ag) figyelemmel kíséri a hazai részvételt az EU keretprogramokban, elemzéseket és értékeléseket készít statisztikai és kvalitatív adatok feldolgozásával, és ezek figyelembevételével javaslatokat fogalmaz meg a hazai rásegítő pályázatok tervezésére vonatkozóan;

ah) tervezi, kialakítja, monitorozza a magyar keretprogram-támogató rendszert, különös tekintettel a keretprogramban való sikeres magyar részvételhez szükséges rásegítő pályázatok kidolgozására, az NKFI Alapból, valamint a regionális forrásokból;

ai) közreműködik az EU keretprogram és a regionális források szinergikus felhasználását elősegítő pályázati konstrukciók kialakításában;

aj) szakmailag koordinálja az NKFI Hivatal részvételét az EU keretprogramokból társfinanszírozott közös programokban és Közös Technológiai Kezdeményezésekben (EUMSz 185., illetve 187. cikkelyén alapuló kezdeményezések), ezzel összefüggésben kapcsolatot tart a programok központi menedzsmentjét végző nemzetközi szervezetekkel, ellátja a hazai képviseletet ezen programok nemzetközi testületeiben, és a közös nemzetközi programok szabályrendszerét figyelembe véve kialakítja a kapcsolódó hazai pályázatok stratégiáját;

ak) a hazai stratégiai szempontok alapján tervezi és koordinálja az uniós szintű Közös Programozási Kezdeményezésekben való hazai részvételt;

al) ellátja a COST-programok képviseleti és titkársági teendőit, koordinálja a magyar részvételt a COST-programokban, ellátja a COST nemzeti koordinátori feladatokat, a megfelelő adminisztratív intézkedésekkel hivatalossá teszi a magyar együttműködők részvételét a COST-akciókban; ellátja Magyarország és az együttműködésben részt vevő magyar kutatók és intézmények érdekeinek képviseletét a Vezető Tisztviselők Bizottságának (CSO, Committee of Senior Officials) ülésein;

am) ellátja az EUREKA-program képviseleti és titkársági teendőit, koordinálja a magyar részvételt az EUREKA-programban; eljár a magyar projektrészvétel hivatalossá tételével kapcsolatban; szakmai támogatást nyújt az EUREKA High Level Group tagjának munkájához, valamint képviseli Magyarország és az együttműködésben részt vevő magyar vállalkozók és intézmények érdekeit a Nemzeti Projekt Koordinátorok (NPC, National Project Coordinators) ülésein;

an) kialakítja az EUREKA- és EUROSTARS-programokban való magyar részvételt támogató hazai pályázatok stratégiáját; részt vesz a támogatott projektek szakmai monitoringjában;

ao) ellátja az EU Közös Kutatóközpontjának (JRC) Nemzeti Kapcsolattartói feladatait, és támogatja a JRC Irányító Testület magyar tagjának tevékenységét;

ap) koordinálja az ERAC (Európai Kutatási Térséggel Foglalkozó Bizottság) testületében és munkacsoportjaiban való magyar képviseleti munkát, kialakítja a képviselendő magyar álláspontot, szakmailag támogatja a magyar ERAC-tag tevékenységét;

aq) az NKFI Hivatal elnökének kijelölése alapján részt vesz az Európai Bizottság vállalati és iparpolitikai tanácsadó testületében, az EPG-ben, illetve innovációs albizottságában, továbbá a Bizottság egyéb innovatív ágazatokat érintő tanácsadó testületeiben (Lead Market Initiative);

ar) koordinálja a tagállami működésből eredő feladatokat a kutatás-fejlesztés és innováció területén, így ellátja a Tudomány és Kutatás szakértői csoport vezetését, kialakítja a hazai álláspontot a kutatás-fejlesztés és innovációs területét érintő uniós joganyagokkal kapcsolatban, biztosítja a részvételt az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság ülésein, kezeli az EU-dokumentumrendszert;

as) elkészíti az illetékességi körébe tartozó kutatási tanácsi munkacsoportban képviselendő koordinált magyar álláspontot, együttműködve a munkacsoportban képviseleti feladatokat ellátó brüsszeli TéT-szakdiplomatával; kialakítja a hazai álláspontot a COREPER-ülésekre a Versenyképességi Tanácsra a kutatás-fejlesztési, technológiapolitikai napirenddel kapcsolatos mandátumok és felkészítő anyagok vonatkozásában;

at) feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel és magyar külképviseletekkel, valamint a külföldi partnerintézményekkel;

au) nyomon követi és ösztönzi az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által támogatott tevékenységekben való hazai részvételt, kapcsolatot tart az EIT-vel; részt vesz az EIT hazai működésével kapcsolatos operatív feladatokban;

av) részt vesz a COSME program innovációs szakértői feladataiban;

aw) az NKFI Hivatal más főosztályaival együttműködve részt vesz az OECD egyes, a főosztály feladatköréhez kapcsolódó testületeinek munkájában, különös tekintettel az OECD Ipari Innovációs és Vállalkozási Bizottságára (OECD CIIE) és munkacsoportjaira, valamint az OECD tudomány- és technológiapolitikai bizottságára (OECD CSTP), koordinálja az OECD K+F+I szakterületi kapcsolatokat, az OECD Tudomány- és Technológiapolitikai Bizottságának (CSTP) és munkacsoportjainak az OECD Ipari, Innovációs és Vállalkozási Bizottsága és munkacsoportjai munkájával kapcsolatos szakmai jellegű nemzeti feladatokat, és megbízás alapján ellátja a nemzeti képviseletet, valamint részt vesz a Magyar OECD Nemzeti Tanács munkájában;

ax) koordinálja a hatékony hozzáférést az EU-s és nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz, részt vesz az ehhez szükséges jogi és gazdasági környezet kialakításában; közreműködik az ESFRI (European Strategic Forum For Research Infrastructures) Bizottságban a hazai képviseleti munka koordinálásában;

b) a nemzetközi feladatok körében:

ba) előkészíti a két- és többoldalú kormányközi TéT-egyezményeket, illetve gondoskodik azok megújításáról;

bb) előkészíti a kétoldalú TéT-munkaterveket, gondoskodik azok végrehajtásáról; koordinálja a kétoldalú TéT-kapcsolatokkal összefüggő tevékenységeket és a vonatkozó megállapodások szerinti TéT-pályázati rendszereket;

bc) a nemzetközi kétoldalú TéT kormányközi együttműködési tárgyalásokon és vegyesbizottsági üléseken ellátja a magyar képviseletet;

bd) működteti a partner országokkal kötött gazdasági együttműködési megállapodások keretében létrehozott KFI munkacsoportokat;

be) az Innovációs Szolgáltatások Főosztályával együttműködésben előkészíti és működteti a nagyobb méretű, K+F kétoldalú projekteket a kiemelt partnerekkel;

bf) előkészíti a szakterületét érintő előterjesztések tervezetét, valamint közreműködik a közigazgatási egyeztetés során érkező anyagok véleményezésében;

bg) ellátja a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok „Kétoldalú kutatási együttműködések” programterületének programoperátori feladatait;

bh) nyilvántartja a nemzetközi kutatási együttműködésekhez kapcsolódó bizottsági tagságokat, és tervezi a nemzetközi programokban, együttműködésekben való részvételhez kapcsolódó tagdíjakat az NKFI Hivatal, illetve az NKFI Alap költségvetésébe;

bi) a Külgazdasági és Külügyminisztériummal együttműködve ellátja a TéT-attaséi hálózat szakmai irányítását; a TéT-attaséi hálózaton keresztül figyelemmel kíséri az innováció, valamint a technológiapolitika és -stratégia nemzetközi trendjeit, ezek alapján javaslatot tesz, és elemzéseket készít;

bj) szakmai felelőse a Duna Stratégia nemzetközi együttműködés kutatás-fejlesztési és innovációs vonatkozású tevékenységei koordinálásának, közreműködik az ehhez kapcsolódó nemzeti képviseleti munkában;

bk) koordinálja a V4 együttműködésen belül zajló kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeket;

bl) koordinálja a védelmi és biztonsági K+F kooperációt az együttműködő államokkal és szervezetekkel (USA, Oroszország, NATO, EDA), és ellátja az ehhez kapcsolódó hivatalos magyar képviseleti és titkársági teendőket;

bm) koordinálja az NKFI Hivatal hatáskörébe tartozó, a NATO kutatási és fejlesztési együttműködési feladataiból eredő tevékenységeket, és ellátja az ehhez kapcsolódó hivatalos magyar képviseleti (NATO Tudományos Bizottsága, NATO), valamint titkársági teendőket; ellátja a NATO Kutatási és Technológiai Szervezete magyar nemzeti koordinátori (RTO National Coordinator) feladatkörét; figyelemmel kíséri a NATO polgári és védelmi tudományos és technológiai politikáját, információval látja el az érdekelt intézményeket és egyéni érdeklődőket; elvégzi a NATO Biztonsági Kutatási Programjából adódó operatív feladatokat; ellátja a NATO RTO Von Karman Intézet (VKI) magyar tagságából adódó nemzeti koordinációt;

bn) feladatkörével összefüggésben kapcsolatot tart a Magyarországon működő külképviseletekkel és Magyarország külképviseleteivel, valamint a Magyarországon működő, illetve meghatározó külföldi tudományos intézményekkel;

bo) koordinálja a magyar részvételt a CERN-ben, az ITER-ben, az ESS-ben, valamint egyéb EU-s és nemzetközi nagy kutatási infrastruktúrákban;

bp) koordinálja az NKFI Hivatal utaztatási tervét, nyilvántartja a külföldi utazásokat és az úti jelentéseket, ellátja a nemzetközi utazásszervezéssel kapcsolatos feladatokat, kezeli a központosított közbeszerzési rendszerben az utazásszervezési megrendeléseket.

4.2 Innovációs Szolgáltatások Főosztálya

Az Innovációs Szolgáltatások Főosztálya a mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységének szakmai támogatásával, az NKFI Hivatalhoz érkező megkeresések általános ügyfélkapcsolati tevékenységével, valamint az NKFI Alap terhére nyújtott támogatásokkal összefüggésben előterjesztett kifogások kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) az Innovációs Szolgáltatások Főosztálya az innovációs tevékenység szakmai támogatásával (innovációs szolgáltatásokkal) összefüggő feladatai körében:

aa) szakmai felelőse az NKFI Hivatal mikro-, kis- és középvállalkozások innovációs tevékenységével összefüggő, a vállalkozások innovációs és versenyképességének növelésével kapcsolatos tevékenységének;

ab) a társfőosztályokkal együttműködésben a mikro-, kis- és középvállalkozások részére információt nyújt a hazai és külföldi innovációs célú és ahhoz kapcsolódó támogatási programokról és pályázatokról;

ac) szakmai anyagokat szolgáltat az NKFI Hivatal honlapja szerkesztőjének a hivatal innovációs szolgáltatásairól;

ad) segíti a mikro-, kis- és középvállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs célú szakmai együttműködéseinek kialakítását;

ae) közreműködik az NKFI Hivatalnak a hazai innovációs tevékenységet elősegítő szakmai szövetségekkel és szervezetekkel való együttműködésének kialakításában és a szakmai kapcsolattartásban;

af) javaslatokat dolgoz ki a tudás- és technológiaintenzív mikro-, kis- és középvállalkozásokba történő kockázati és más tőkealapok bevonásának elősegítésére;

ag) közreműködik az innováció társadalmi elfogadottságának és elismertségének erősítésére irányuló tevékenységekben, szakmai rendezvények (konferenciák, workshopok, szakkiállítások) szervezésében, a szakterülettel kapcsolatos kiadványokat készítésében;

ah) kapcsolatot tart a regionális hálózattal rendelkező, innovációs feladatokat ellátó hazai szervezetekkel, segíti nemzetközi együttműködéseiket és kapcsolódásukat az NKFI Hivatal tevékenységéhez;

ai) részt vesz a regionális és strukturális politikát érintő innovációs célú állami, valamint EU-források felhasználására irányuló javaslatok kidolgozásában és megvalósításában;

aj) a társfőosztályokkal együttműködve közreműködik az EU 2020 Stratégia és Horizont 2020 hazai végrehajtásából származó hivatali feladatokban;

ak) külön felhatalmazás alapján ellátja a hazai képviseleti feladatokat az innovációs szolgáltatások területén;

al) javaslatot tesz a szakterület nemzetközi feladatainak ellátására;

am) elősegíti az innovációs célú nemzetközi és hazai vállalati partnerkapcsolatok fejlesztését, ismertető anyagokat készít, amelyeket jóváhagyás után a társfőosztályokkal együttműködve hazai és nemzetközi partnerekhez juttat el;

an) előkészíti a szakterületét érintő előterjesztések tervezetét, valamint az Elnöki Titkárság kérésére közreműködik a közigazgatási egyeztetések során érkező anyagok véleményezésében;

ao) a társfőosztályokkal együttműködésben elkészíti a szakterületét érintő célzott értesítések, hírlevelek és megkeresések szakmai anyagait;

b) a kifogáskezelési és ügyfélkapcsolatokkal összefüggő feladatai körében:

ba) fogadja és megvizsgálja az NKFI Alapból nyújtott támogatások odaítélésével összefüggésben előterjesztett kifogásokat, ezzel összefüggésben az NKFI Hivatal érintett főosztályaitól adatot, információt és dokumentumot kérhet;

bb)13 az NKFI Hivatal elnöke részére döntési javaslatot készít a – 17. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel – ba) alpont szerinti kifogások elbírálása vagy annak a felügyeleti szervhez történő felterjesztése tárgyában;

bc) ellátja az NKFI Hivatal általános ügyfélkapcsolati feladatait, e körben tájékoztatást ad az NKFI Hivatal feladatairól, a közérdekű adatok igénylésének rendjéről, a honlapon elérhető adatokról, a hivatalhoz fordulókat az illetékes szervezeti egységekhez irányítja.

4.3 Elemzési és Információs Főosztály

Az Elemzési és Információs Főosztály az NKFI Hivatal által kezelt pályázatok adatainak összesítésével és teljes nyilvántartásával, továbbá az informatikai szolgáltatásokkal összefüggő feladatokat ellátó szervezeti egység, amely

a) az adatok nyilvántartásával és elemzésével kapcsolatos feladatai körében:

aa) az NKFI Hivatal által kezelt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok adataival rendelkező főosztályokkal egyeztetett rendben nyilvántartja az ilyen jellegű, hazai vonatkozású adatokat (így az innovatív vállalkozások, a KFI projektek révén létrejött kutatási infrastruktúrák, termékek, szolgáltatások egyedi és statisztikai adatait) és szereplőket, közreműködik elemzések készítésében az NKFI Hivatal tevékenységéhez kapcsolódóan és a hazai KFI rendszer egészére vonatkozóan;

ab) menedzseli az NKFI Hivatal informatikai rendszereinek és informatikai eszközeinek fejlesztését, alkalmazástámogatását és üzemeltetését;

ac) gyűjti, rendszerezi, strukturálja és tárolja a KFI adatokat, feldolgozza, nyilvántartja és elemzi azokat;

ad) közreműködik a hazai KFI területet érintő stratégiai döntések és azok eredményeinek a KFI tervezői folyamatokba történő visszacsatolásában;

ae) közreműködik a regionális, hazai és uniós szintű KFI stratégiák (többek között az Intelligens Szakosodási Stratégia és a Kutatás-Fejlesztési és Innovációs Stratégia) monitoring tevékenységében a Stratégia- és Programtervezési Főosztállyal együttműködve;

af) indikátorrendszert készít elő a stratégiai monitoring és értékelés számára;

ag) nyilvántartja és rendszeres időközönként frissíti a hazai kutatási infrastruktúrák adatbázisát, közreműködik a kutatási infrastruktúrákra vonatkozó stratégia elkészítésében;

ah) szakmai felelőse az NKFI Hivatal kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos tevékenysége (így különösen tagságok, csatlakozások) koordinálásának, az NKFI Hivatal elnökének rendelkezése alapján részt vesz kutatási infrastruktúrákkal kapcsolatos nemzetközi és uniós fórumok (kiemelten az ESFRI) munkájában;

ai) döntés-előkészítő elemzésekkel, felmérésekkel, adatszolgáltatással támogatja az NKFI Hivatal tevékenységét, ajánlásokat fogalmaz meg a szakmai területek számára;

aj) az elnök felhatalmazása alapján képviseli az NKFI Hivatalt a hivatalos statisztikai szolgálat felé, részt vesz az OST munkájában;

ak) módszertani kérdésekben együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal, szakértői szinten részt vesz az OECD munkájában;

al) KFI adatokat és információt szolgáltat a társfőosztályok részére, és gyűjt azoktól;

am) tájékoztatást nyújt a társfőosztályok számára a KFI-ben érintett magyarországi székhelyű gazdasági társaságok KFI aktivitásáról;

an) koordinálja az ESFRI kutatási infrastruktúra projektek hazai megvalósításával kapcsolatos feladatokat;

ao) közreműködik a hazai kutatási infrastruktúra, a kutatóhelyek kutatás-fejlesztési kapacitásának felmérésével, fejlesztésével és értékelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásában;

b) az informatikával összefüggő feladatai körében:

ba) az informatikai fejlesztéssel kapcsolatos feladatai körében előkészíti az NKFI Hivatal informatikai stratégiáját és munkaterveit, koordinálja és menedzseli az informatikai fejlesztési projekteket, szakmai támogatást nyújt az ügyviteli és irodai szoftverek kiválasztásához, és közreműködik azok beszerzésében;

bb) az alkalmazástámogatással kapcsolatos feladatai körében gondoskodik a pályázati, ügyviteli és irodai szoftverek felhasználói támogatásáról, a fejlesztési igények, követelmények gyűjtéséről és feldolgozásáról, az NKFI Hivatal informatikai helpdeskjének működtetéséről, a felhasználók igény szerinti oktatásáról és az oktatás megszervezéséről, valamint koordinálja a hazai kutatási infrastruktúrák felmérését, regiszter kialakítását, naprakészen tartását, működtetését;

bc) az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatai körében biztosítja az informatikai alapinfrastruktúra és az informatikai eszközök (ideértve különösen valamennyi felhasználó és szerver oldali informatikai eszközt, valamint az aktív és passzív hálózati elemeket, a mobiltelefonok informatikai felügyeletét) működtetését, üzemeltetését, folyamatos rendelkezésre állását; gondoskodik az informatikai eszközök rendelkezésre állásáról és azok biztosításáról a dolgozók számára, illetve vezeti ezek kapcsolódó nyilvántartásait; gondoskodik az elavult eszközök karbantartásáról és pótlásáról, nyilvántartásokat vezet a hivatali informatika különböző elemeiről, eszközeiről, és üzemelteti, működteti az NKFI Hivatal honlapját és intranet oldalát;

bd) az informatikai biztonsággal kapcsolatos feladatai körében elkészíti az informatikai rendszerek biztonságára, használatára és üzemeltetésére vonatkozó szabályzatokat, gondoskodik azok folyamatos aktualizálásáról, jogszabályoknak történő megfeleléséről; gondoskodik a szükséges informatikai biztonsági intézkedések és folyamatok végrehajtásáról, informatikai biztonsági rendszerek üzemeltetéséről.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!