nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2015. (IX. 24.) NKFIH utasítás
a reprezentációs kiadásokról és a catering-szolgáltatások megrendelésének eljárásrendjéről
2015-09-25
2018-01-01
1
Jogszabály

13/2015. (IX. 24.) NKFIH utasítás

a reprezentációs kiadásokról és a catering-szolgáltatások megrendelésének eljárásrendjéről1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés e) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. Általános rendelkezések

1. Ezen utasítás alkalmazásában:

a) reprezentációs keret: a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal gazdálkodási szabályzata című 2/2015. számú elnöki utasításban (a továbbiakban: Gazdálkodási Szabályzat) a hivatal vezetői számára meghatározott reprezentációs keret;

b) catering-szolgáltatás: a hideg- és melegkonyhai élelmiszer, valamint ital biztosítása, továbbá ezek felszolgálásával összefüggő tevékenység.

2. Catering-szolgáltatások

2. Catering-szolgáltatás igénybevételét a szolgáltatással érintett rendezvényért felelős elnökhelyettes vagy főosztály vezetője (a továbbiakban együtt: igénylő szervezeti egység) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) elnökénél írásban kezdeményezheti. Az elnökhöz intézett felterjesztésnek (feljegyzésnek) tartalmaznia kell a tervezett rendezvény megnevezését, időpontját, helyszínét, a résztvevők várható létszámát és az előzetes költségkalkulációt. A felterjesztést az elnök hagyja jóvá. A jóváhagyott felterjesztés egy példányát a Költségvetési Főosztály Gazdasági Osztálya (a továbbiakban: Gazdasági Osztály) részére át kell adni nyilvántartásba vétel céljából.

3. A 2. pont szerinti felterjesztés elnöki jóváhagyását követően az igénylő szervezeti egység a jóváhagyott költségkalkulációnak megfelelően az alábbiak szerint köteles eljárni:

a) 100 000 Ft alatti – általános forgalmi adóval együttesen számítva (a továbbiakban: bruttó) – megrendelés – figyelemmel a Gazdálkodási Szabályzat 32. pontjára – mentes az írásbeli kötelezettségvállalás (megrendelő vagy szerződés aláírása) alól, ez esetben a 2. pont szerinti felterjesztést kell a Költségvetési Főosztály vezetőjének – távollétében vagy akadályoztatása esetén a Gazdálkodási Szabályzat szerint erre kijelölt kormánytisztviselőjének – előzetesen ellenjegyzésével ellátnia (pénzügyi ellenjegyzés);

b) bruttó 100 000 Ft-ot meghaladó megrendelés esetén – a 4. pontban foglalt eset kivételével – az igénylő szervezeti egység minimum három árajánlatot köteles bekérni azzal, hogy az ajánlatok értékelésének szempontja különösen az ajánlott ár vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat lehet, az árajánlatok értékelését az igénylő szervezeti egység vezetője (távollétében vagy akadályoztatása esetén az NKFI Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a főosztály ügyrendje szerinti helyettese) a kitöltött és pénzügyi ellenjegyzéssel ellátott, 1. melléklet szerinti megrendelő lappal együttesen aláírásra (kötelezettségvállalás céljából) megküldi az elnök részére; vagy

c) a nettó 5 000 000 Ft-ot meghaladó megrendelések esetén a catering-szolgáltatást nyújtóval szerződést kell kötni, amelynek szabályaira az NKFI Hivatal szerződéskötési és szerződés-nyilvántartási rendjéről szóló elnöki utasításában (a továbbiakban: Szerződéskötési Szabályzat) foglaltakat kell alkalmazni.

4. Nem szükséges három árajánlat bekérése a Szerződéskötési Szabályzatban meghatározott esetekben.

5. Az aláírt megrendelőnek vagy szerződésnek a catering-szolgáltatóhoz való eljuttatása és a megrendeléssel kapcsolatos ügyintézés az igénylő szervezeti egység feladata.

3. Reprezentációs kiadások

6. A bruttó 100 000 forint alatti reprezentációs kiadás előzetes kötelezettségvállalás nélkül is elszámolható, ehhez a reprezentációs keretet kezelő szervezeti egységnek a Gazdasági Osztálynak címezve kell utólagosan, kísérő feljegyzéshez mellékelve a szabályszerűen kiállított számlát és teljesítésigazolást benyújtania. A reprezentációs keret összege az NKFI Hivatal házipénztárából előlegként felvehető a pénzkezelési szabályzatról szóló elnöki utasítás vonatkozó szabályainak megfelelően. Az előlegként felvehető összeg a 100 000 Ft-ot nem haladhatja meg.

7. Az egyéni reprezentációs keret felhasználása minden esetben az intézményi támogatáskeret terhére kerül elszámolásra.

8. A bruttó 100 000 forint feletti egyösszegű felhasználásra a Gazdálkodási Szabályzatban és a Szerződéskötési Szabályzatban foglaltak irányadók, így különösen előzetes írásbeli kötelezettségvállalás és – a Szerződéskötési Szabályzatban meghatározott kivétellel – három árajánlat beszerzése szükséges.

9. A felhasznált reprezentációs összegekről nyilvántartást vezet a keret felett rendelkező szervezeti egység, valamint a Gazdasági Osztály ezzel a feladattal megbízott pénzügyi referense.

10. Az NKFI Hivatal elnökének reprezentációs keretét az Elnöki Titkárság kezeli. Az NKFI Hivatal vezetői és szervezeti egységei részére megállapított éves reprezentációs keretösszeg felhasználásának ütemezése szabadon történik, azt egyenlő havi részletekre felosztani nem kell.

4. Közös szabályok

11. A megrendelő és a szerződés pénzügyi ellenjegyzésére a Költségvetési Főosztály vezetője, távollétében vagy akadályoztatása esetén a Gazdálkodási Szabályzat szerint erre kijelölt kormánytisztviselője jogosult.

12. A fizetés módjának meghatározásakor törekedni kell a számla átutalással történő kiegyenlítésére. Bruttó 100 000 Ft feletti kifizetés kizárólag átutalás útján történhet.

13. A számla kiegyenlítését megelőzően a teljesítés tényét az igénylő szervezeti egység vezetője igazolja a 2. melléklet szerinti teljesítésigazolási dokumentummal. A bruttó 100 000 Ft alatti, nem írásos megrendelések teljesítésigazolása a Gazdálkodási Szabályzat 42. és 44. pontja alapján történhet:

a) az eredeti számlán „a teljesítést igazolom” megjelöléssel vagy

b) feljegyzés formájában, amely tartalmazza a teljesítés igazolására vonatkozó nyilatkozatot.

14. Az aláírt teljesítésigazolást a teljes, iktatott ügyirattal és az NKFI Hivatal nevére szabályszerűen kiállított, a szolgáltató által aláírt számlával együtt kell az igénylő szervezeti egységnek eljuttatni a Gazdasági Osztályra a kifizetés teljesítése érdekében.

5. Záró rendelkezések

15. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

16. Jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben kell alkalmazni.

1. melléklet a 13/2015. (IX. 24.) NKFIH utasításhoz

MEGRENDELŐ

I. Megrendelő adatai

Megrendelő neve:    Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Székhelye:    1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Államháztartási egyedi azonosító:     350662

Előirányzat-felhasználási keretszámla száma:    10032000-00334820-00000000

Adószám:    15831000-2-42

Számlázási cím:        

Kötelezettségvállalásra jogosult személy (képviselő)

neve, beosztása:         

Kapcsolattartó személy neve:        

E-mail cím:        

Telefon/fax:        

II. A megrendelést teljesítő (címzett)

Jogi/természetes személy/E.V. neve:        

Székhelye/lakóhelye:        

Levelezési címe:        

Cégjegyzék- vagy más nyt. száma/E.V. nyt. száma:        

Államháztartási azonosító száma (ha van):        

Adószám/adóazonosító jel:        

Fizetési számlaszám:        

Képviseletre jogosult személy (ha van):         

Kapcsolattartó személy:        

Telefon/fax:        

E-mail cím:        

III. Megrendelt termékek, szolgáltatások adatai

A megrendelt termék/szolgáltatás megnevezése:

    
    

Példányszám/termékszám/mennyiség:

    

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438)

E-mail: ……@nkfih.gov.hu | Telefon: +36-1 …………

A megrendelt termék/szolgáltatás szakmai, műszaki minőségi paraméterei:

    
    

A megrendelésért fizetendő ellenérték összege (lehet egységár is): …………………+……………….% áfa, azaz ……………… plusz … százalék általános forgalmi adó, devizaneme: ……

Teljesítési határidő: ……………………………

Fizetés módja: a megrendelt termék/szolgáltatás átadását/nyújtását követően, a Megrendelőhöz igazoltan eljuttatott számla alapján, a Megrendelő által a számla beérkezését követő 5 munkanapon belül kiállított teljesítés igazolás – amelyre ……………… (beosztás) jogosult – dátumától számított …… (megj.: 3-nál rövidebb csak elnöki engedéllyel vállalható) naptári napon belül, átutalás/készpénz formájában.

A teljesítés helye: a Megrendelő székhelye/telephelye:     /(vagy más cím)     

A minőségi megvizsgálás helye: …………………………………………

Amennyiben a megrendelést a kötelezett (a címzett) határidőn belül nem teljesíti, késedelmi kötbér fizetésére köteles, amelynek összege a megrendelés teljes összegének 5%-a/nap. Amennyiben a megrendelést a szolgáltató egyáltalán nem vagy hibásan teljesíti, a Megrendelő a megrendelés teljes összege 20%-ának megfelelő mértékű kötbérre jogosult.

Budapest, …………………………

…………………………………
Megrendelő aláírása

Pénzügyileg ellenjegyzem:    ………………………………

    Kelt (hely, dátum)

VISSZAIGAZOLÁS

A megrendelőt megkaptam, a benne foglaltak teljesítését vállalom.

Jogi személy/E.V./természetes személy részéről:    ……….………………………………………

    (az aláíró neve; nyomtatott betű és aláírás)

Átláthatósági nyilatkozat aláírva mellékelten csatolva.

Visszaigazolás keltének helye, ideje:     

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. (Postacím: 1438 Budapest, Pf. 438)

E-mail: ……@nkfih.gov.hu | Telefon: +36-1 …………

2. melléklet a 13/2015. (IX. 24.) NKFIH utasításhoz

Iktatószám:

TELJESÍTÉS IGAZOLÁS

számlák kifizetéséhez

…… ÉV

a ……………………………………………… számú kötelezettségvállaláshoz

Igazolom, hogy a ……………………… iktatószámú szerződésben/megrendelésben meghatározott feladatot a partner elvégezte.

Partner megnevezése:

 

Címe:

 

Képviselő neve:

 

Fizetendő összeg:

+ áfa

Teljesítés igazoló neve, szervezeti egysége, beosztása:

 

Feladat/részfeladat teljesítésének határideje:

 

Feladat/részfeladat teljesítésének időpontja:

 

Teljesítés elfogadott mértéke:

%

Számla száma:

 

A kiadás teljesítésének jogosságát, összegszerűségét a szerződés/megrendelés/megállapodás teljesítését az okmányok alapján ellenőriztem, szakmailag igazolom.

Megjegyzés/indokolás:

Budapest, 2015. év ……………… hó …… nap

………………………………………
teljesítés igazoló aláírása

    

Kifizetendő:

Intézményi költségvetés terhére    o

Alapkezelői díj terhére    o

………………………………………
pénzügyi referens

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!