nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
10/2016. (VI. 28.) IM rendelet
a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról
2018-01-04
2018-09-07
3
Jogszabály

10/2016. (VI. 28.) IM rendelet

a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatokról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 91. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A választás irodák országos népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

1. § A Nemzeti Választási Iroda a választások hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

2. § A Nemzeti Választási Iroda átvételi elismervény ellenében átadja az igénylő részére az aláírásgyűjtő íveket.

3. § A Nemzeti Választási Iroda ellenőrzi, hogy a szervező a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet leadta-e. Ha a szervező nem adta le a rendelkezésére bocsátott összes aláírásgyűjtő ívet, ennek tényét és a hiányzó ívek számát a Nemzeti Választási Iroda jelzi a Nemzeti Választási Bizottságnak.

4. § Az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét az 1. melléklet, az országos népszavazási kezdeményezés személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgárok aláírására szolgáló aláírásgyűjtő ívét a 2. melléklet tartalmazza.

2. A választás irodák helyi népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatos feladatai

5. § A választási iroda a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra a benyújtott kérdést, a benyújtás időpontját, valamint a szervező nevét.

6. § A választási iroda a hitelesítési záradékkal ellátott aláírásgyűjtő ívet személyesen átadja vagy postai úton megküldi a kezdeményezőnek.

7. § (1) A helyi – megyei szintű népszavazás esetén a területi – választási iroda tájékoztatja a Nemzeti Választási Irodát

a) az aláírásgyűjtő ív mintapéldányának benyújtásáról, és az azon szereplő kérdésről,

b) a választási bizottság hitelesítéssel kapcsolatos döntéséről, a hitelesítést megtagadó döntés esetén annak indokáról,

c) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásáról,

d) a választási bizottság hitelesítő döntése elleni felülvizsgálati kérelemről hozott döntésről,

e) az aláírások benyújtását követően az aláírások ellenőrzésének eredményéről,

f) a képviselő-testületnek a helyi népszavazás elrendelésével kapcsolatos döntéséről, valamint

g) a helyi népszavazás kitűzéséről szóló határozatról.

(2) A Nemzeti Választási Iroda az (1) bekezdés g) pontja szerinti tájékoztatás alapján a választások hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza a helyi népszavazás időpontját és a helyi népszavazásra feltett kérdést.

8. § A helyi népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

3. Az aláírásgyűjtő ívek ellenőrzése és megőrzése

9. § A választási iroda az aláírásgyűjtő íveken leadott aláírásokat ellenőrzi. Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy

a) az aláírásgyűjtő íven szerepelnek-e az aláírást gyűjtő polgár adatai,

b) az aláírásgyűjtő íven a választópolgár valamennyi szükséges adata fel van-e tüntetve,

c) az aláírásgyűjtő ívek kiadása és leadása közötti időszak bármely napján szerepelt-e választópolgár a központi névjegyzékben a választópolgár által megadott személyi azonosítóval vagy – a személyi azonosítóval nem rendelkező választópolgár esetében – a magyar állampolgárságot igazoló okirat számával,

d) egyeznek-e a választópolgár központi névjegyzékbeli adatai az aláírásgyűjtő íven feltüntetett adataival,

e) a választópolgár támogatta-e már az adott kezdeményezést érvényes aláírással.

10. § A választási iroda az aláírásgyűjtő ívek benyújtásakor gondoskodik a benyújtott aláírásgyűjtő ívek átvételéről és biztonságos megőrzéséről. Az átvételi jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az aláírások benyújtójának az aláírások számára vagy az aláírásgyűjtő ívek számára vonatkozó nyilatkozatát.

4. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)1

1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez2

MHKT_1.PDF

2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez3

MHKT_2.PDF

3. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!