nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
13/2016. (VI. 29.) IM rendelet
az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról
2016-06-30
2017-12-31
1
Jogszabály

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés n) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés e) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Statisztikai adatszolgáltatás

1. § (1) Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) 4. § (1) bekezdésében meghatározott szakértő statisztikai adatszolgáltatás keretében köteles a nyilvántartása alapján az 1. mellékletben meghatározott adatokat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) részére megküldeni.

(2) A statisztikai adatszolgáltatást a Szakértői törvényben meghatározott időszakonként, a tárgyidőszakot követő hónap 20. napjáig elektronikus formában kell a Kamara honlapján közzétett adatlapon megküldeni.

(3) A szakértőnek az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló rendeletben meghatározott területenként (a továbbiakban: terület) egy adatlapot kell kitöltve megküldenie.

2. § (1) Ha az igazságügyi szakértőt a névjegyzékből törlik, az igazságügyi szakértői kamarai tagsága szünetel vagy azt – a Szakértői törvény 111. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével – felfüggesztik, az igazságügyi szakértő köteles záró statisztikai adatszolgáltatást készíteni.

(2) A záró statisztikai adatszolgáltatást az igazságügyi szakértőnek a 1. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően kell továbbítania a Kamara számára.

3. § (1) A Kamara minden év február 15-éig éves összesítésben, elektronikusan megküldi a névjegyzéket vezető hatóságnak a szakértők által a megelőző évben a statisztikai adatszolgáltatás keretében megküldött adatokat.

(2) A névjegyzéket vezető hatóság megkeresésére a Kamara a megkeresés kézhezvételét követő nyolc napon belül összesítve, elektronikusan megküldi a szakértő által a statisztikai adatszolgáltatás keretében megküldött adatokat, területenkénti bontásban.

2. A kamarai költségátalány

4. § (1) A kamarai költségátalány mértéke 1000 forint díjjegyzékenként, amelyet a díjjegyzékben külön tételként kell feltüntetni.

(2) A szakértőnek a részére megfizetett kamarai költségátalányt egy összegben kell készpénzben megfizetnie az ügyfélszolgálati ponton vagy a Kamarának a 10900035-00000008-07710018 fizetési számlájára átutalnia.

3. Adattovábbítási nyilvántartás

5. § (1) A Szakértői törvény 43. § (4) bekezdésében meghatározott adattovábbítási nyilvántartásban az igazságügyi szakértő a következő – személyes adatnak nem minősülő – adatokat köteles feltüntetni:

a) az adatok forrását,

b) az adattovábbítás címzettjét,

c) az adattovábbítás jogalapját,

d) az adattovábbítás időpontját,

e) a továbbított személyes adatok körét, és

f) a törlés időpontját.

(2) Ha a szakértő a Szakértői törvény 42. § (5) bekezdése alapján a tájékoztatást megtagadja, ennek tényét is köteles az adattovábbítási nyilvántartásba feljegyezni.

4. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti statisztikai adatszolgáltatást első alkalommal 2016. október 20-áig kell teljesíteni, a 2016. június 15-től 2016. szeptember 30-ig terjedő időszakra tekintettel.

1. melléklet a 13/2016. (VI. 29.) IM rendelethez

A statisztikai adatszolgáltatási adatlap a következő adatokat tartalmazza:

Tárgyidőszak: 20... év ....... negyedév Adatszolgáltatást teljesítő szerv [Szakértői törvény 4. § (1) bekezdés b)–f) pont] neve: .............................................................................

Igazságügyi szakértő nyilvántartási száma: ............................................................................. Terület (szakterület): .............................................................................

I.

Ügyforgalom

Az eljárással érintett ügyek tárgya

Magánszakértői vélemény

Egyéb

Összesen

Ebből
Díjrendelet szerinti

Büntetőbírósági eljárás

Polgári peres eljárás

Közigazgatási és

Munkaügyi

bírósági eljárás

Hatósági eljárás

Egyéb

1.

Az előző időszakról folyamatban maradt ügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

A negyedévben érkezett új ügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

A negyedévben befejezett ügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Tárgyidőszakban jogerős díjmegállapító végzéssel befejezett ügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Tárgyidőszakban kiutalt, vagy megfizetett szakértői díj (Ft-ban)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

A negyedév végén folyamatban maradt ügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

A kamarai költségátalány megállapított mértéke:

 

 

Ebből megfizetett:

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!