nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet
a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
2016-09-16
2016-09-16
0

273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet

a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. § Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

4. gyermek:)

b) aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja és

ba) a 25. életévét még nem töltötte be vagy

bb) a 25. életévét már betöltött,

megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

2. § Az R1. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös háztartásban élő, és a felépített vagy megvásárolt új lakásba vele együtt beköltöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén. Élettársak esetén, ha csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a 11. § vonatkozásában a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.”

3. § (1) Az R1. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe

a) a 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező, vagy

b) a kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással rendelkező, de használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező

olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek.”

(2) Az R1. 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Építőközösség tagjaként a családi otthonteremtési kedvezményt az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.”

4. § Az R1. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § (1) A családi otthonteremtési kedvezménnyel felépített vagy megvásárolt új lakásban csak a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.

(2) Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

(4) Házastársak, fiatal házaspár és élettársak esetén az új lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.”

5. § Az R1. 23. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az új lakás építéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményre támogatási szerződés abban az esetben köthető, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.”

6. § Az R1. 25. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén a lakás lakhatási igények kielégítésére alkalmas állapotát a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását megelőzően ellenőrzi.”

7. § Az R1. 28. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[Nem minősül a 23. § (1) bekezdésében és a 26. § (1) bekezdésében foglalt életvitelszerű bentlakási kötelezettség megszegésének, ha]

h) a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.”

8. § Az R1. 37. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Lakás építése esetén a családi otthonteremtési kedvezmény a kérelem benyújtásakor már megfizetett bekerülési költségre is igényelhető.”

9. § Az R1. 37. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1a) A családi otthonteremtési kedvezmény a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.”

10. § (1) Az R1. 43. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

t) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet

ta) a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdése szerinti, az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított, a készenlétbe helyezett elektronikus építési napló adatait feltüntető visszaigazolással,

tb) az építész tervező által az egyszerű bejelentés mellékleteként az elektronikus építési naplóba feltöltött, legalább a 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti munkarészekből álló kivitelezési dokumentációval, és

tc) az igénylőnek az egyszerű bejelentés megtörténtét követő 15 nap elteltével tett nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenységet megkezdheti és a hitelintézet részére benyújtott tb) alpont szerinti dokumentumok megegyeznek az elektronikus építési naplóba feltöltött dokumentumokkal,”

(2) Az R1. 43. § (1) bekezdése a következő v)–z) ponttal egészül ki:

(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

v) annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodással,

w) annak tényét, hogy az igénylő építőközösség tagja, az építőközösségi szerződéssel,

z) a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.”

11. § Az R1. 48. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítása új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megkötését követően, egy összegben történik. A 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti új lakás vásárlása esetén a támogatási szerződés megköthető, azonban a családi otthonteremtési kedvezmény összegének folyósítására kizárólag a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően, egy összegben kerülhet sor.”

12. § Az R1. 70. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„70. § Az adó-visszatérítési támogatásra az 5–7. §-ban, a 13. § (1) és (2) bekezdésében, a 14. és 15. §-ban, a 17. §-ban, a 18. § (1), (3) és (4) bekezdésében, a 19–21. §-ban, a 23. és 24. §-ban, a 28–30. §-ban, a 36. és 37. §-ban, a 39–44. §-ban, a 45. § (1) bekezdésében, a 46. és 47. §-ban, a 49. és 50. §-ban, az 51. § (1), (2), (5), (6) és (7) bekezdésében, az 52–54. §-ban, valamint az 58–67. §-ban foglaltakat – az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó része esetén a 19. §-ban és a 44. § (9) bekezdésében foglaltak kivételével – is megfelelően alkalmazni kell.”

13. § Az R1. 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az otthonteremtési kamattámogatásra az 5–8. §-ban, a 10–23. §-ban, a 24. § (3) bekezdésében, a 25. és 26. §-ban, a 27. § (3) bekezdésében, a 28. és 29. §-ban, a 31–35. §-ban, a 36. § (1) és (2) bekezdésében, a 37. § (1)–(3) és (6)–(10) bekezdésében, a 38–41. §-ban, a 43. és 44. §-ban, a 45. § (2) bekezdésében, valamint a 46–67. §-ban foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.”

14. § (1) Az R1. a következő 83. §-sal egészül ki:

„83. § (1) E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.)

a) 8. §-ával megállapított 37. § (1a) bekezdésében foglaltakat a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által a Módr1. hatálybalépését megelőzően az építkezés magas készültségi fokára hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a 36. § (3) bekezdése szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását,

b) 4. §-ával megállapított 20. § (2) bekezdésében és 10. § (2) bekezdésével megállapított 43. § (1) bekezdés v) pontjában foglaltakat a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által a Módr1. hatálybalépését megelőzően a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a 36. § (3) bekezdése szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozat benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti folyamatban lévő, valamint az ismételten elbírált kérelmek esetén – ha a lakáscél már megvalósult – a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a támogatott személy fizetési számlájára történik.”

(2) Az R1. a következő 84. §-sal egészül ki:

„84. § A Módr1. hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek esetén – ha a lakóépület építésének egyszerű bejelentése 2016. július 1-jén vagy azt követően történt – az egyszerű bejelentés másolata és az annak mellékletét képező egyszerű bejelentési dokumentáció egyenértékűnek tekintendő a Módr1. 10. § (1) bekezdésével megállapított 43. § (1) bekezdés t) pontjában foglalt igazolási móddal.”

15. § Az R1.

a) 3. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában, valamint 43. § (1) bekezdés k) pontjában a „24.” szövegrész helyébe a „12.” szöveg,

b) 23. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (2) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „90” szöveg,

c) 25. § (1) bekezdésében a „támogatási szerződés akkor köthető” szövegrész helyébe az „– a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – támogatási szerződés akkor köthető” szöveg,

d) 28. § f) pontjában az „elköltözik vagy” szövegrész helyébe az „elköltözik,” szöveg,

e) 28. § g) pontjában az „elköltözik.” szövegrész helyébe az „elköltözik, vagy” szöveg,

f) 31. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „időpontjában” szövegrész helyébe az „időpontjában 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy” szöveg,

g) 38. §-ában a „családok megelőlegezett otthonteremtési kedvezménye” szövegrész helyébe a „megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény” szöveg, a „lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel” szövegrész helyébe a „megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatással” szöveg,

h) 43. § (1) bekezdés n) pontjában az „igazolással” szövegrész helyébe az „igazolással, vagy az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolás hiteles magyar nyelvű fordításával” szöveg,

i) 44. § (10) bekezdésében a „visszaigényelhető” szövegrész helyébe a „megfizetett” szöveg,

j) 47. § (2) bekezdésében az „Amennyiben” szövegrész helyébe az „Építőközösség esetén, valamint amennyiben” szöveg,

k) 57. § (11) bekezdésében a „családok megelőlegezett otthonteremtési kedvezménye” szövegrész helyébe a „megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény” szöveg,

l) 63. § (2) bekezdésében az „ezen alcím” szövegrész helyébe az „e §” szöveg,

m) 67. § (2) bekezdésében a „63. §” szövegrész helyébe a „63. és 65. §” szöveg, a „65. §” szövegrész helyébe a „64. §” szöveg,

n) 67. § (3) bekezdésének nyitó szövegrészében a „63–66. §” szövegrész helyébe a „63–65. §” szöveg,

o) 67. § (4) bekezdésében az „adatszolgáltatást követő negyedévi” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatás pótlását követő havi” szöveg,

p) 67. § (7) bekezdésében az „A 63. § szerinti” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,

q) 69. § (2) bekezdésében az „Adó-visszaigénylési támogatási” szövegrész helyébe az „Adó-visszatérítési támogatás iránti” szöveg,

r) 72. § (13) bekezdésében az „igényelt” szövegrész helyébe az „igénybe vett” szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R1.

a) 31. § (1) bekezdés b) pontjának nyitó szövegrészében a „30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy” szövegrész,

b) 72. § (10) bekezdésében a „ , bővítés vagy korszerűsítés” szövegrész.

2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása

17. § A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatást – ide értve a megelőlegező kölcsönt is – vett igénybe, e rendelet szerinti megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményre akkor köthető támogatási szerződés, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.”

18. § Az R2. 5. § (1) bekezdés 3. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

3. gyermek:)

b)

aki az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, és

ba)

a 25. életévét még nem töltötte be vagy

bb)

a 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg;”

19. § Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § (1) A családi otthonteremtési kedvezménnyel megvásárolt lakásban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdont.

(2) Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn, az (1) bekezdés szerinti feltételt teljesítettnek kell tekinteni.

(3) Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén a lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

(4) Házastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.

(5) A családi otthonteremtési kedvezmény használt lakás vásárlásához abban az esetben igényelhető, ha a lakás – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján – a lakhatási igények kielégítésére alkalmas. E követelményt a hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során helyszíni szemle keretében, szemrevételezéssel vizsgálja. Ha a helyszíni szemle során a hitelintézet megállapítja, hogy a lakás a lakhatási igények kielégítésére nem alkalmas, az igénylő a hitelintézet részére statikai szakvéleménnyel igazolhatja a lakás lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságát. A lakhatási igények kielégítésére való alkalmasságot igazoló statikai szakvélemény megléte esetén a lakhatási igények kielégítésére való alkalmatlanságra hivatkozással a hitelintézet nem utasíthatja el a kérelmet.”

20. § Az R2. 10. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A családi otthonteremtési kedvezmény az e rendeletben meghatározott feltételek szerint az igénylővel közös háztartásban élő, és a vele együtt költöző, legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a gyermek szüleinek halála esetén.”

21. § (1) Az R2. 14. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben)

c) nyilatkozik arról, hogy az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal;”

(2) Az R2. 14. § (3) bekezdés m) pont mb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A családi otthonteremtési kedvezmény akkor igényelhető, ha az igénylő a támogatási szerződésben

a 10. § (3) bekezdés c) pont szerinti esetben, valamint magzat után igényelt családi otthonteremtési kedvezmény esetén]

mb) vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolványát, vagy a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatja;”

22. § Az R2. 15. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

[Nem minősül a 14. § (3) bekezdés j) pontjában foglalt kötelezettség megszegésének, ha]

h) a támogatott személy és a gyermek a támogatott személy foglalkoztatásra irányuló jogviszonya következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása alatt.”

23. § (1) Az R2. 19. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Ha az (5) bekezdés szerinti esetben a támogatott személy hitelintézetnél a bővítendő lakással összefüggésben felmerülő lakáscélú kölcsönszerződéssel rendelkezik, a különbözet a kölcsöntartozás csökkentésére használható fel.”

(2) Az R2. 19. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a 14. § (3) bekezdés e) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.”

24. § (1) Az R2. 30. § (1) bekezdés 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

„16. a 14. § (1) bekezdés e) pontjában és a 14. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltakat az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával,”

(2) Az R2. 30. § (1) bekezdés 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép és az (1) bekezdés a következő 20. és 21. ponttal egészül ki:

(A családi otthonteremtési kedvezményre való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:)

„19. kormányhivatal igazolásával, hogy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján a fiatal házaspár megelőlegezett formában nyújtott lakáscélú állami támogatással – ideértve a megelőlegező kölcsönszerződést is – nem rendelkezik,

20. annak tényét, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan a támogatott személy kizárólagos használati joga áll fenn, közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt, a támogatott személy részére a lakás teljes területének használatára jogosító használati megosztási megállapodással,

21. a gyámság fennállását a gyámhatóság kirendelő határozatával.”

25. § Az R2. a következő 57. §-sal egészül ki:

„57. § (1) E rendeletnek a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 273/2016. (IX. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 7. § (2) bekezdésében és 30. § (1) bekezdés 20. pontjában foglaltakat a 2016. január 1-jén vagy azt követően benyújtott kérelmekre a lakáscél megvalósulását követően is alkalmazni kell azzal, hogy a hitelintézet által a Módr1. hatálybalépését megelőzően a több lakásból álló, osztatlan közös tulajdonra hivatkozással elutasított kérelem esetén az igénylő a 25. § szerinti díjak felszámítása nélkül, a hitelintézethez intézett nyilatkozata benyújtásával kérheti kérelmének ismételt elbírálását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti folyamatban lévő, valamint az ismételten elbírált kérelmek esetén – ha a lakáscél már megvalósult – a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása a támogatott személy fizetési számlájára történik.”

26. § Az R2.

a) 2. § (3) bekezdésében az „egy otthonteremtési kedvezmény” szövegrész helyébe az „egy családi otthonteremtési kedvezmény” szöveg,

b) 5. § (1) bekezdés 3. pont a) alpontjában, 10. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 30. § (1) bekezdés 10. pontjában a „24.” szövegrész helyébe a „12.” szöveg,

c) 14. § (3) bekezdés f) pontjában a „visszaigényelhető” szövegrész helyébe a „megfizetett” szöveg,

d) 14. § (3) bekezdés k) pontjában a „30” szövegrész helyébe a „90” szöveg,

e) 15. § f) pontjában az „elköltözik vagy” szövegrész helyébe az „ elköltözik,” szöveg,

f) 15. § g) pontjában az „elköltözik.” szövegrész helyébe az „elköltözik, vagy” szöveg,

g) 16. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „lakás vásárlása vagy bővítése érdekében felvett” szövegrész helyébe a „családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás vásárlása vagy bővítése esetén a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás építése, bővítése vagy vásárlása érdekében felvett” szöveg,

h) 18. § c) pontjában a „lakás vásárlására vagy építésére” szövegrész helyébe a „vagy a bővítendő lakásra” szöveg, a „vételárból törlesztett” szövegrész helyébe a „vételárból történő elő- vagy végtörlesztés” szöveg,

i) 20. § (3) bekezdésében az „a bővítés megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadásának” szövegrész helyébe az „a bővítési munkálatok befejezéséről szóló teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat hitelintézet részére történő bemutatásának” szöveg,

j) 34. § (4) bekezdésében a „saját erejét” szövegrész helyébe a „saját erejét a lakás vásárlására vagy” szöveg,

k) 39. § (13) bekezdésében a „(6) bekezdés a), b) és d) pontja” szövegrész helyébe a „(6) bekezdés a) és b) pontja” szöveg,

l) 43. § (9) bekezdésének nyitó szövegrészében a „44. § (4) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „44. § (4) bekezdése” szöveg,

m) 44. § (4) bekezdés c) pontjában a „16. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „16. § (1) bekezdése szerinti időszak alatti” szöveg,

n) 47. § (2) bekezdésében az „ezen alcím” szövegrész helyébe az „e §” szöveg,

o) 51. § (2) bekezdésében a „49. §” szövegrész helyébe a „47. és 49. §” szöveg,

p) 51. § (4) bekezdésében az „adatszolgáltatást követő negyedévi” szövegrész helyébe az „adatszolgáltatás pótlását követő havi” szöveg,

q) 51. § (7) bekezdésében az „A 47. § szerinti” szövegrész helyébe az „Az” szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti az R2.

a) 14. § (1) bekezdés c) pontjának nyitó szövegrészében az „– ide nem értve a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató személyt –” szövegrész,

b) 36. § (3) bekezdése,

c) 39. § (6) bekezdés d) pontjában a „ , három vállalt gyermek esetében a vállalt első vagy második gyermek” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

28. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 9. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!