nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet
a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól
2016-10-15
2017-12-31
2
Jogszabály

302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet

a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól

A Kormány

a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (2) bekezdésében meghatározott, közterület-használatra vonatkozó kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemhez csatolni kell

a) a közérdekű célt szolgáló – különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő – filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentumokat,

b) a jogszabályban meghatározott illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását,

c) a forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzot,

d) a forgatandó filmalkotás rövid bemutatását, a forgatandó jelenet rövid leírását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemmel együtt a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (a továbbiakban: MNF) az alábbi kérelmek is előterjeszthetőek:

a) forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,

b) behajtási engedély kiadása iránti kérelem,

c) közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti kérelem,

d) közösségi közlekedés módosítása iránti kérelem,

e) dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadása iránti kérelem,

f) a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás biztosítása iránti kérelem,

g) az Mktv. 35. § (3) és (4) bekezdése szerinti kérelmek.

2. § (1) Az MNF a közterület-használatra irányuló kérelmet egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi a közterület tulajdonosának, a filmforgatáshoz kapcsolódó egyéb kérelmet, hatósági bejelentést pedig a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak, vagy az érintett szervnek. Az MNF a kérelem, bejelentés megküldésével egyidejűleg elektronikus úton jelzi a tulajdonos települési önkormányzatnak, a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságoknak és a kérelmezőnek, hogy mely szervekhez továbbította a kérelmet, illetve a bejelentést. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti tulajdonosi joggyakorló tulajdonosi joggyakorlása alatt álló ingatlan filmforgatási célú használatára irányuló kérelmet az MNF haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon továbbítja az ingatlan tulajdonosi joggyakorlójához vagy vagyonkezelőjéhez további ügyintézés céljából.

(2) A főváros területén tervezett közterület-használatra irányuló kérelmet az MNF egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul továbbítja a Budapesti Közlekedési Központhoz. A nem a főváros területén tervezett és nem a települési önkormányzat tulajdonában lévő közterület-használatra irányuló kérelmet az MNF egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul továbbítja az illetékes közútkezelőhöz.

(3) Az MNF a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül a kérelmet megküldi a kérelemben szereplő forgatási helyszín szerint illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak. Az illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság köteles tájékoztatni az MNF-et, ha a kérelemben szereplő forgatási helyszín esetében bejelentéshez kötött rendezvény megtartására bejelentés érkezett.

(4) A települési önkormányzat adatot szolgáltat az MNF részére a tulajdonában lévő közterületekről, azok pontos kiterjedésének meghatározásával. Az MNF naprakész nyilvántartást vezet a települési önkormányzatok tulajdonában lévő közterületekről. A nyilvántartás vezetését az MNF térképek rendszeresítése útján is gyakorolhatja.

(5) A települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használata kapcsán az MNF a települési önkormányzat képviselő-testületének rendeletében foglalt feltételek felhasználásával elkészíti a hatósági szerződés tervezetét, amelyet a kérelemmel együtt jóváhagyásra továbbít a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul megküld a kérelmező részére.

(6) A hatósági szerződésnek – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározottakon túl – tartalmaznia kell

a) az MNF megnevezését, a Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámát, az ügy számát, valamint ügyintézőjének a nevét,

b) a kérelmező 1. melléklet szerinti adatait,

c) a települési önkormányzat megnevezését, számlaszámát, képviselőjének nevét,

d) a települési önkormányzat hozzájárulását a filmforgatási tevékenység végzéséhez,

e) a közterület-használatért fizetendő díj mértékét, megfizetésének módját, határidejét,

f) a közterület-használat kezdő és befejező időpontját és az igénybe venni kívánt közterület pontos megnevezését, nagyságát,

g) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy valamennyi – e rendelet alapján a szerződésben foglalt – kötelezettség tekintetében aláveti magát a szerződésszegés Ket. szerinti következményeinek.

(7) Az MNF hatósági szerződés megkötésével kapcsolatos eljárásában, valamint az Mktv. 35. § (3)–(4) bekezdése szerinti eljárásban a kérelmező számára kiadott hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje az ügyintézési határidőbe beszámít. Hiánypótlás esetén a felhívást úgy kell kiadni, hogy a hiánypótlás legkésőbb a 3. § szerinti egyeztetésen teljesülhessen.

3. § (1) A fővárosban tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén haladéktalanul megvizsgálja, hogy a kérelemben foglalt feltételekkel forgalomtechnikai szempontból biztosítható-e a közterület-használat és az erre vonatkozó álláspontját megküldi a települési önkormányzatnak, valamint tájékoztatásul a kérelmezőnek és az MNF-nek.

(2) A filmforgatáshoz kapcsolódóan az MNF kezdeményezésére a kérelmező, az eljárásban érintett hatóságok, szakhatóságok és szervek, a közterület tulajdonosa, a közútkezelő vagy a főváros területén tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ a kezdeményezéstől számított egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul kötelesek egymással egyeztetést folytatni a tényállás, valamint a filmforgatáshoz kapcsolódó követelmények, feltételek tisztázása érdekében. Az egyeztetés lefolytatását az MNF végzi és dokumentálja.

(3) Amennyiben a megállapodás eredményeként a hatósági szerződés tervezetének módosítása is szükséges, a tervezeten a módosítást a közterület tulajdonosa vezeti át.

(4) A közterület tulajdonosa az általa – a hatósági szerződésnek a kérelmező és az MNF általi aláírásának a feltételével, a hatósági szerződésen található külön záradékban – jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot

a) egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul,

b) egyeztetés esetén az egyeztetést követő egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul megküldi az MNF-nek és egyidejűleg értesíti a kérelmezőt, jóváhagyás esetén pedig a hatósági szerződés jóváhagyott tervezetét tájékoztatásul megküldi a kérelmező részére azzal, hogy a hatósági szerződést aláírhatja az MNF-nél.

(5) Amennyiben a települési önkormányzat a jóváhagyást megtagadja, az MNF a megtagadó nyilatkozat megküldését követő munkanapon a kérelem elutasításáról határoz, és a döntést közli a kérelmezővel, valamint az ügyben érintett hatóságokkal.

(6) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó, a filmforgatási célú közterület-használathoz kapcsolódó egyéb tulajdonosi hozzájárulások kiadása iránti eljárásban legkésőbb a (4) és (5) bekezdés szerinti határidők szerint dönt és döntéséről értesíti az MNF-et, valamint a kérelmezőt.

(7) Az MNF a települési önkormányzat jóváhagyási záradékával ellátott hatósági szerződést a – szerződés települési önkormányzat általi – visszaküldésétől számított egy munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig haladéktalanul aláírja, a forgatási helyszínről az illetékes rendőrkapitányságot, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságot tájékoztatja.

4. § Amennyiben a kérelemben és a hatósági szerződés tervezetében foglaltak módosítását a kérelmező kezdeményezi az MNF-nél, az MNF haladéktalanul megküldi a módosítási kérelmet a filmforgatással érintett hatóságoknak, szakhatóságoknak, a közterület tulajdonosának, az illetékes rendőrkapitányságnak, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, a közútkezelőnek és a főváros területén tervezett közterület-használat esetén pedig a Budapesti Közlekedési Központnak.

5. § (1) Ha a közterület tulajdonosa

a) egyeztetés hiányában a kérelemnek a települési önkormányzathoz érkezését követő két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén pedig egy munkanapon belül,

b) egyeztetés esetén az egyeztetést követő egy munkanapon belül

nem nyilatkozik a hatósági szerződés jóváhagyásáról, azt a hatósági szerződés tervezetében foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

(2) Ha a főváros területén tervezett közterület-használat esetén a Budapesti Közlekedési Központ a kérelem hozzá történő benyújtásától számított két munkanapon belül, sürgős eljárás esetén egy munkanapon belül, illetve egyeztetés esetén legkésőbb az egyeztetésen nem nyilatkozik a jóváhagyását illetően, azt a kérelemben foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

(3) A 3. § (6) bekezdésében meghatározott esetben, ha a települési önkormányzat az ott meghatározott határidők szerint nem hoz döntést, a hozzájárulást a hatósági szerződés tervezetében foglalt feltételeknek megfelelően megadottnak kell tekinteni.

(4) Ha az MNF a települési önkormányzat által jóváhagyott hatósági szerződésnek a részére történő megküldésétől számított egy munkanapon belül a hatósági szerződést nem írja alá, a kérelmezőt megilleti a közterület-használatának a joga a jóváhagyási záradékkal ellátott hatósági szerződésnek a települési önkormányzat által részére megküldött tervezete szerinti tartalommal. Ebben az esetben az MNF a kérelem benyújtásától számított hatodik munkanapon, sürgős eljárás esetén pedig harmadik munkanapon köteles a Ket. 71. § (4) bekezdésének alkalmazásával eljárni, továbbá ezzel egyidejűleg értesíti a közterület tulajdonosát is.

6. § (1) A filmforgatási célú közterület-használat jogszerűségét a közterület tulajdonosa ellenőrizheti.

(2) A filmforgatás megkezdése előtt az ahhoz kapcsolódó bármely ellenőrzés kapcsán az érintett hatóságok kötelesek egymással – az MNF iránymutatása alapján – egyeztetni és ellenőrzési tevékenységüket összehangolni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §1

1. melléklet a 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelethez

Kérelem filmforgatási célú közterület-használat engedélyezéséhez

1.    A kérelmező adatai:

Kérelmező neve:

Kérelmező székhelye:

Képviselő neve:

Képviselő lakcíme:

Képviselő telefonszáma:

Képviselő e-mail címe:

Kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:

Kérelmező adószáma:

Kérelmező bankszámlaszáma:

2.    A filmalkotás jellemzői:

Filmalkotás műfaja:

Filmalkotás munkacíme:

3.    Kérelem típusa: Új kérelem Módosító kérelem Visszavonó kérelem

4.    Korábbi kérelem benyújtásának ideje, illetve iktatószáma:

5.    A közterület(ek) igénybevételének terjedelme1:

 

Sor-
szám

Közterület-használat ideje:

Közterület-használat pontos célja részletesen megjelölve:

Közterület, illetve ingatlan elhelyezkedése (kerület megjelölése, amennyiben releváns):

Használni kívánt közterület nagysága:

 

Időtartam:

Cél:

Igényelt terület:

 

év, hó, nap Közterület-használat ideje:

(F) forgatás

Hely-, házszám, egyéb meghatározás:

m2

 

(T) technikai kiszolgálás

 

(-tól,-ig)
(A töredéknapokat kérjük aláhúzással jelölni.)

(P) stáb parkolás

 

(K) kiürítés

 

(B) forgalomtechnikai biztonság

 

 

 

 

___________________

1 Fővárosi kérelem esetén a formanyomtatvány kerületenként töltendő ki.

6.    Zaj- és hanghatások várható mértéke:    magas    alacsony

Gyalogos és járműforgalom korlátozása:    szükséges    nem szükséges

forgalomkorlátozási terv:    kiegészíti    nem egészíti ki

éjszakai forgatás (22:00 órától 06:00 óráig):    igen    nem

rendőri biztosítás szükséges:    igen    nem

helyszínbiztosítás szükséges:    igen    nem

díszlet építése szükséges:    igen    nem

Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. mozgóképszakmai támogatásban részesítette: igen nem

7.    Egyéb előterjeszthető kérelmek:

 

1.

forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás kiadására vonatkozó eljárás

 

 

2.

behajtási engedély kiadására irányuló eljárás

 

 

3.

közútkezelői hozzájárulás kiadása iránti eljárás

 

 

4.

dísz- és közvilágítás kikapcsolására vonatkozó engedély kiadására irányuló eljárás

 

 

5.

a rendőrség által nyújtott forgalomelterelési, helyszínbiztosítási szolgáltatás igénybevétele iránti kérelem

 

 

6.

színházi fegyverek alkalmazásához rendőrhatósági engedély [Mktv. 35. § (3) bek.]

 

 

7.

helyi jelentőségű védett természeti területen a filmforgatáshoz kapcsolódó természetvédelmi eljárás [Mktv. 35. § (4) bek.]

 

8.    A kérelem benyújtásával együtt csatolandó mellékletek:

8.1.    Igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolása: alapeljárás iránti kérelem esetében 10 000 forint, sürgős eljárás iránti kérelem esetében 50 000 forint (a 7. pont szerinti kérelmek kivételével).

    A díjat a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. 10032000-00313278-00000048 számú számlájára kell megfizetni, melynek közlemény rovatában a beazonosítás érdekében kérjük megjelölni a kérelem keltének napját, a kérelmező nevét, a kérelmezett területre vonatkozó utalást és a filmalkotás munkacímét.

8.2.    Közérdekű célt szolgáló filmalkotás forgatása esetén az e célt alátámasztó dokumentum.

8.3.    A filmalkotás rövid bemutatása.

8.4.    A forgatandó jelenet rövid tartalmi leírása.

8.5.    Ha a kérelmet nem a kérelmező törvényes képviseletére jogosult személy nyújtja be, akkor az eljáró személy meghatalmazása.

8.6.    A forgatási helyszín pontos megjelölését tartalmazó helyszínrajzként 1:1000 vagy 1:500 léptékű forgalomtechnikai helyszínrajz.

Kelt:

_____________________
Kérelmező

[cégszerű aláírás vagy a meghatalmazott cégszerű aláírása]

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!