nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
5/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
2017-06-23
2018-01-01
3
Jogszabály

5/2017. (III. 3.) NKFIH utasítás

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal költségvetési fejezetbe sorolt fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következő utasítást adom ki:

1. Jelen utasítás alkalmazási köre:

a) a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) fejezetében eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatokra,

b) a költségvetési évet megelőző évek központi költségvetéséről szóló törvényben az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője által vezetett NKFI Hivatal költségvetési fejezetében megállapított vagy az NKFI Hivatal jogelődjei hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési maradványára és

c) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján az a) pont szerinti költségvetési fejezetben a költségvetési év során megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatokra

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: előirányzatok] terjed ki.

2. Ha az előirányzatok bármelyikének felhasználásáról jogszabály rendelkezik, a jelen utasítást csak az abban nem szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

3. Az előirányzatok felhasználásának részletes szabályait az 1. melléklet tartalmazza.

4. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

5.2

1. melléklet az 5/2017. (III. 3.) NKFIH utasításhoz3

XXXV. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2017. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

1.

Áht.
azono-
sító

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-
cso-
port-
név

Jog-
cím-
név

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebo-
nyolító
szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

2.

349117

Fejezeti
kezelésű
előirány-
zatok

Nemzet-
közi
tagdíjak

 

 

1. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN) tagdíjának befizetése a Magyar Köztársaság csatlakozásáról az Európai Atomkutató Szervezethez című 3032/1992.
Korm. határozat
1. és 5. pontja alapján

2. CERN LHC ALICE kísérlet
(A Large Ion Collider Experiment) díjának befizetése az NKFIH szerződéskötéskori jogelőd szervének elnöke által 2002-ben aláírt
CERN-RRB-2002-034 számú szerződés alapján

3. CERN LHC CMS kísérlet (Compact Muon Solenoid) díjának befizetése az NKFIH szerződéskötéskori jogelőd szervének elnöke által 2002-ben aláírt CERN-RRB-2002-033 számú szerződés alapján

1. Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

2. Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

3. Európai Nukleáris Kutatási Szervezet (CERN)

4. Az Európai piacorientált K+F együttműködés (EUREKA)

5. ITER projekt és a Fusion
for energy (F4E)

6. Von Karman Folyadékdinamikai Intézet (VKI The von Karman Institute for Fluid Dynamics)

7. Tevékeny és Önálló Életvitel Program
(AAL, Active and Assisted Living Programme)

8. OECD GSF
(OECD Global Science Forum)

9. Európai kutatási
és kutatás-támogató szervezetek szövetsége
(SE, Science Europe)

 

 

1–20. közvetlen kifizetés egy vagy több részletben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Az Európai piacorientált K+F együttműködés (EUREKA, European market oriented R&D cooperation) tagdíjának befizetése

5. Az ITER projekt és a Fusion for energy (F4E) tagdíjának befizetése a 2006. 11. 21-én aláírt Agreement on the Establishment
of the ITER International Fusion Energy Organization for the Joint Implementation
of the ITER project című szerződés, valamint
2007. 03. 27-től fennálló EURATOM tagság alapján

6. Von Karman Folyadékdinamikai Intézet (VKI, The von Karman Institute for Fluid Dynamics) tagdíjának befizetése az OM KFHÁT helyettes államtitkárának belépési nyilatkozata alapján

7. Tevékeny és Önálló Életvitel Program
(AAL, Active and Assisted Living Programme) tagdíjának befizetése a 2008-tól érvényes nemzetközi konzorciumban megvalósuló fejlesztések
és a 2015. 04. 29-én
aláírt szerződés alapján

10. European Social Survey ERIC (ESS ERIC)

11. The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (Euro-BioImaging – EuBI)

12. Common Language Resources and Technology Infrastructure as a European Research Infrastructure Consortium

(CLARIN ERIC)

13. Európai Neutronkutató Központ (ESS European Spallation Source)

14. The European Network of Innovation Agencies (TAFTIE )

15. Consortium of European Social Science Data Archives (CESSDA)

16. European life-sciences Infrastructure for biological Information (ELIXIR)

17. Európai Szinkroton Sugárzási Központ (ESRF European Synchrotron Radiation Facility)

18. Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE ERIC)

19. International Centre
for Genetic Engineering
and Biotechnology (ICGEB)

20. Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. OECD GSF (OECD Global Science Forum) tagdíjának befizetése az 1998. évi
XV. törvény a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet (OECD) Konvenciójának, az ahhoz kapcsolódó jegyzőkönyveknek
és a csatlakozási nyilatkozatnak a kihirdetéséről alapján

9. Európai kutatási
és kutatás-támogató szervezetek szövetsége
(SE, Science Europe) tagdíjának befizetése az OTKA bizottság 2012-es döntése alapján

10. ESS ERIC (European Social Survey as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíjának befizetése, 2016. 09. 01-én aláírt csatlakozási szerződés alapján

11. Euro-BioImaging–EuBI
(The European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences) tagdíjának befizetése, a 2016. 07. 22-én aláírt csatlakozási megállapodás alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. CLARIN ERIC (Common Language Resources
and Technology Infrastructure
as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíjának befizetése az Európai Bizottság
2012. 02. 29-ei határozata, valamint a 2016. 07. 21. napján kelt csatlakozási nyilatkozat alapján

13. ESS (European Spallation Source) tagdíja a 2014. július 23-án aláírt I-1/ME/3463/2/2014 számú

„Request for the setting-up of the ESS ERIC” alapján

14. TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) tagdíja
a 2003. október 18-án a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatás-
hasznosítási Iroda főigazgatója által aláírt tagsági kérelem alapján

15. CESSDA (Consortium
of European Social Science Data Archives) tagdíja a 2016. szeptember 15-én aláírt NKFIH-2956-4/2016 számú „Request for the setting-up of the CESSDA ERIC” alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ELIXIR (European life-sciences Infrastructure for biological
Information) tagdíja
a 2016. szeptember 28-án benyújtott NKFIH-2952-3/2016 számú „Request to the ELIXIR Board to become a Member” alapján

17. ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) tagdíjának fizetése a 2016. október 5-én aláírt NKFIH-2892-3/2016 számú „Memorandum of Understanding” alapján

18. SHARE ERIC (Survey
of Health, Ageing and Retirement in Europe
as a European Research Infrastructure Consortium) tagdíja a 2016. november 14-én aláírt NKFIH-2961-5/2016 számú „Request
for accession of Hungary
to SHARE-ERIC” alapján

19. ICGEB (International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology)
1986. december 16-án, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke által aláírt nyilatkozat alapján

20. EMBL (Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium) tagdíja a 2017. április 13-án
Svájc kormányánál letétbe helyezett csatlakozási okmány alapján

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

352217

Fejezeti
kezelésű
előirány-
zatok

Fejezeti
stabilitási
tartalék

 

 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 19. § (5) bekezdése alapján a költségvetési törvény 1. melléklet
XXXV. fejezetében megállapított költségvetési keretek betartása, a megállapított tartalék képzése

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 19. § (6) bekezdése alapján hozott kormányhatározat szerint

 

 

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény
19. § (6) bekezdése alapján hozott kormányhatározat szerint

 

 

 

 

 

4.

359651

Fejezeti
kezelésű
előirány-
zatok

MTA
Agrár-
tudo-
mányi
Kutató-
központ
fejlesz-
téséhez
kap-
csolódó
beruhá-
zások
támoga-
tása

 

 

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont kutatási infrastruktúra fejlesztésének folytatásához, kutatási műszerbeszerzés támogatására a Kormány 1963/2015. (XII. 23.)
Korm. határozata alapján

MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, a szerződésben meghatározott feltételek szerint

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.)
84. § (2) bekezdése alapján, a szerződés szerint

5.

363962

Fejezeti
kezelésű
előirány-
zatok

ELI-HU
Kutatási
és Fejlesz-
tési Non-
profit
Köz-
hasznú
Korlátolt
Felelős-
ségű
Társaság
támoga-
tása

 

 

Az ELI lézer kutatóközpont (ELI-ALPS) nagyprojektet megvalósító ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság nemzetközi
és hazai feladatellátásához szükséges forrás biztosítása, mely más támogatási szerződései keretében nem számolható el a Kormány 1777/2016. (XII. 15.) Korm. határozata alapján

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Egyedi döntés alapján a kedvezményezett részére támogatási szerződés útján

Előleg biztosítható

Egyösszegű vagy részletekben történő kifizetéssel, a szerződésben meghatározott feltételek szerint

Az Ávr. 84. § (2) bekezdése alapján, a szerződés szerint

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!