nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet
a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról
2018-04-21
2018-06-30
3
Jogszabály

299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet

a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 29. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet alkalmazási köre

1. § (1) E rendeletet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a magyarországi telephelyen megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatása iránt 2017. január 1-jét követően előterjesztett kérelmekre kell alkalmazni.

(2) Nemzetközi szerződés alapján a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására kiírt pályázatokon külföldi telephelyen termelt villamos energia is támogatható az Európai Bizottság SA.44076 számú, a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatásának jóváhagyásáról szóló határozatában meghatározott mértékig.

(3) A (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés esetén a pályázaton támogatott, külföldi telephelyen termelt villamos energiát a megújuló forrásokból előállított energia bruttó végső fogyasztásának kiszámítása során Magyarország területén kell figyelembe venni, valamint a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia támogatására kiírt pályázatok külföldi telephelyen termelt villamos energia számára történő megnyitása kölcsönösség alapján történik.

(4) A külföldi pályázókra vonatkozó szabályokat a (2) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés tartalmazza. A kormány által vállalt nemzetközi kötelezettség a külföldi pályázók vonatkozásában a hazai pályázókra meghatározott szabályoknál és feltételeknél enyhébb szabályokat és feltételeket nem tartalmazhat.

(5) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki a háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energiára.

(6) E rendelet alkalmazási köre nem terjed ki az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. § (6)–(7) bekezdése szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásokra.

2. Értelmező rendelkezések

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. barna prémium: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET) 11. § (2) bekezdés b) pontja szerinti, biomassza vagy biogáz felhasználásával történő villamosenergia-termelés fenntartásának ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás;

2. bázisár: az 1. melléklet szerinti, 2016. évre vonatkozó ár;

3. befogadó: a prémium típusú támogatási rendszer kezelője és a kötelező átvétel alá eső villamos energia elsődleges vásárlója, aki a VET 10. § (4) bekezdése alapján egyúttal a kötelező átvételi mérlegkör felelőse;

4. éves termelési időszak: naptári év (naptári év közben történő üzembe helyezés esetén a kereskedelmi üzem kezdete és az adott naptári év december 31-e közötti időszak);

5. hazai szervezett villamosenergia-piac: azon hazai szervezett villamosenergia-piac, amelyen a befogadó részesedéssel rendelkezik;

6. induló támogatott ár: a pályázati eljárás során a támogatás odaítélésekor érvényes támogatott ár, amely a 2. melléklet alapján a későbbiekben indexálásra kerül;

7. KÁT mérlegkör: a VET 10. § (4) bekezdése alapján a befogadó által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott és működtetett mérlegkör, amelynek mérlegkör felelőse a befogadó;

8. KÁT termelő: a kötelező átvétel alá eső, megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia termelője;

9. kereskedelmi üzem: az erőműegység működésének az az időszaka, amikor a próbaüzem sikeres lezárása után értékesítésre termel villamos energiát;

10. önfogyasztás: az erőműegység telephelyének teljes villamosenergia-fogyasztása, beleértve az erőműegység villamosenergia- és hőenergia-termelésének, a termelőeszközök üzemének és üzemeltetésének fenntartására a saját termelésből vagy a hálózatból felhasznált villamos energiát, valamint az erőműegységet tulajdonló gazdasági társaságnak és az erőműegység üzemeltetőjének a telephelyen történő minden egyéb célú villamosenergia-fogyasztását is;

11. premizált termelő: prémium típusú támogatásban részesülő villamosenergia-termelő;

12. szabályozási pótdíj: a napi menetrend hiánya vagy az érvényes menetrendtől való eltérés esetén a KÁT termelő által a befogadó számára fizetendő díj;

13. támogatott ár: a villamos energia ellenértéke, az az érték, amelyre a referencia piaci ár kiegészítésre kerül a prémium típusú támogatási rendszer keretében;

14. tárgyév: a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítés árai érvényességének éves időszaka minden év január 1-jétől december 31-éig;

15. telephely: a villamosenergia-termelési tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, vagy alapszabályában, továbbá termelői engedélyében foglalt tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye;

16. vegyes tüzelés: biomassza, biogáz, továbbá megújuló energiaforrástól eltérő energiaforrás ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban, folyamatos működés mellett történő felhasználása;

17. zöld prémium: a VET 11. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, megújuló energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést lehetővé tevő új beruházások ösztönzésére nyújtott prémium típusú támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben meg nem határozott fogalmakat a VET, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény, valamint a felhatalmazásuk alapján kiadott jogszabályok rendelkezései szerint kell értelmezni.

3. A villamos energia kötelező átvételének és prémium típusú támogatásának közös általános szabályai

3. § (1) Az e rendelet szerinti kötelező átvételre jogosult kérheti, hogy a kötelező átvétel keretében történő támogatás helyett az e rendelet szerinti prémium típusú támogatásban részesüljön.

(2) Ha a KÁT termelő a prémium típusú támogatást választja, a későbbiekben nem kérheti a kötelező átvételre való jogosultság megállapítását, a kötelező átvételi rendszerbe történő visszalépésre nincs lehetőség.

(3) A kötelező átvétel helyett zöld prémium típusú támogatást választó termelő esetében az alkalmazandó támogatott ár a termelőre vonatkozó aktuális kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés melletti átlagával egyezik meg, és a támogatás időtartama változatlan marad.

(4) Ha a kötelező átvételre jogosult erőműegység a közcélú hálózaton piaci alapon is kíván értékesíteni villamos energiát, akkor át kell lépnie az e rendelet szerinti prémium típusú támogatási rendszerbe. Ebben az esetben a (3) bekezdésben meghatározott támogatott árat és időtartamot kell alkalmazni.

4. § (1) Vegyes tüzelés esetén a kötelező átvétel vagy prémium típusú támogatás szempontjából figyelembe veendő villamosenergia-mennyiségeket arányosan, az adott hónapban bevitt tüzelőanyag-mennyiség (felhasznált tüzelőhő) energiaforrások szerinti összetétele alapján megbontva, kapcsolt hőtermelés esetén a hőtermelésre is azonos energiaforrás-struktúrát figyelembe véve kell kiszámítani. Az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti számítást havonta a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek kell elvégeznie és a kereskedelmi szabályzatban meghatározott részletszabályok alapján igazolnia a befogadó felé.

(3) Helytelen számítás esetén a befogadó a tudomásra jutástól számított 5 munkanapon belül felhívja a KÁT termelőt vagy a premizált termelőt a számítás helyesbítésére. A befogadó a helyesbítésre biztosított határidő eredménytelen elteltét követő 5 munkanapon belül bejelentést tesz a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal).

(4) Ha a (2) bekezdés szerinti igazolás nem történik meg vagy a számítás nyilvánvalóan helytelen, és helyesbítés nem történt, akkor az összes támogatott villamos energia mennyiség tekintetében a 19. §-t kell alkalmazni.

(5) Az e rendelet szerint elszámolható kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatás alapjául szolgáló villamosenergia-mennyiség az erőműegységnek a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározott módon kialakított elszámolási mérőhelyein elszámolási mérési időegységenként mért, előjelhelyesen összegzett villamosenergia-mennyiség alapján, az elszámolási ponti azonosító jelhez tartozó képlet szerint kerül meghatározásra. Az elszámolási mérési időegységenként elszámolható villamosenergia-mennyiség nem haladhatja meg a termelt villamos energiának az önfogyasztással csökkentett mértékét.

(6) Ha az erőműegységben termelt villamos energiát csak részben értékesítik a kötelező átvételi rendszerben vagy csak részben jogosult prémium típusú támogatásra, akkor az önfogyasztást az értékesített, illetve prémium típusú támogatásban részesülő mennyiségek arányában, ha a telephelyen több erőműegység üzemel, akkor az önfogyasztást az erőműegységek tényleges technológiai célú felhasználását is figyelembe véve kell megosztani.

(7) Ha az elszámolási mérés nem a közcélú csatlakozási ponton történik, a villamos energia mért mennyiségét a mérési és a csatlakozási pont közötti szakasz hatásos veszteségével korrigálni kell. E korrekciót az elszámolási ponti képletnek is tartalmaznia kell.

(8) A KÁT termelő és a premizált termelő a tény mérési adatainak villamosenergia-ellátási, illetve -elosztói szabályzat szerinti korrekciója esetén köteles a módosított adatoknak megfelelően a befogadóval elszámolni.

(9) A Hivatal minden évben elvégzi a 2. mellékletben meghatározott számítást, és a honlapján a tárgyév január hónapjának 10. munkanapjáig közzéteszi a tárgyévre vonatkozóan alkalmazandó fogyasztói árindexet, az 1. melléklet szerinti árak aktuálisan alkalmazandó értékeit és az aktuálisan alkalmazandó kötelező átvételi árak időben egyenletes termelés feltételezésével számított átlagát.

(10) Ha az (5) bekezdés szerinti mérés nem hitelesített mérőberendezéssel történik, akkor a kötelező átvételben értékesített villamos energia mennyiség tekintetében a 19. §-t kell alkalmazni.

5. § (1) A hálózatra csatlakozás során a biztonsági, a műszaki és a gazdasági szempontok összhangja érdekében az átviteli rendszerirányító, az elosztó hálózati engedélyes, a befogadó és a KÁT termelő vagy premizált termelő a csatlakozási és az elszámolási pont kijelölésében köteles együttműködni és az elszámolási ponthoz tartozó képletet meghatározni.

(2) Az erőműegység névleges teljesítőképességének nagyságát több egymással bármilyen módon műszakilag összekapcsolt – kivéve a villamos energia hálózatra adására szolgáló vezetékeket és egyéb villamos berendezéseket – főberendezés esetén azok együttes teljesítőképessége alapján kell megállapítani.

(3) A kötelező átvétel és a prémium típusú támogatás megállapítása szempontjából az erőműegység névleges teljesítőképességének megállapításakor összevontan kell kezelni

a) a közös csatlakozási ponttal – magánvezetékre kapcsolódó termelők esetében kapcsolódási ponttal – rendelkező létesítményeket, továbbá

b) azokat az azonos vagy szomszédos telephelyeket, amelyek ugyanazon vállalkozás vagy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó vagy partnervállalkozásai használatában vannak.

(4) Az új kérelmező kérelmének elbírálásakor az erőműegység összevont teljesítőképességét a (2) és (3) bekezdés szerint kell figyelembe venni.

6. § (1) Nem nyújtható kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatási rendszer keretében új támogatás olyan beruházáshoz kapcsolódóan, amelynek építési naplóját már ezen támogatások odaítélését megelőzően megnyitották, vagy más módon dokumentált, hogy a kivitelezés a támogatás odaítélését megelőzően megkezdődött.

(2) Az erőműegység értékesítése esetén az új tulajdonos kérelmére a Hivatal – ha a jogszabályi feltételek fennállnak – az erőműegységre korábban meghatározott feltételeknek megfelelő kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot állapít meg az új tulajdonos részére, csökkentve a támogatás időtartamából és a támogatás alá eső villamosenergia-mennyiségből az erőműegység által már felhasznált résszel.

(3) A biomasszából vagy biogázból nyert villamos energia termelője a kötelező átvétel keretében történő értékesítésre vagy a zöld prémium típusú támogatásra akkor jogosult, ha az erőműegység alkalmas nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelésre.

7. § (1) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek igazolnia kell, hogy a felhasznált fatermék a fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény rendelkezéseinek megfelelő legális fakitermelésből származik, és nem tartozik a VET 10. § (2) bekezdésének hatálya alá.

(2) Ha a villamosenergia-termelés biomassza felhasználásával történik, a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek nyilatkoznia kell, hogy a tüzelőanyagként felhasznált biomassza emberi élelmezés céljára nem alkalmas.

4. Az áralkalmazás általános feltételei

8. § (1) A fizetéseket a befogadó és a KÁT termelő vagy a premizált termelő viszonylatában a 4. § (5) bekezdése szerinti villamos energia vagy a 15. § (5) bekezdése szerinti prémium típusú támogatás vonatkozásában a villamosenergia-ellátási szabályzatokkal összhangban végzett mérések alapján, az adott elszámolási pontra meghatározott villamosenergia-mennyiségen alapuló számla vagy számviteli bizonylat, továbbá a 9. § (1) bekezdésén alapuló módosító számla vagy számviteli bizonylat és a 12. § (1)–(4) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj esetében számviteli bizonylat alapján kell teljesíteni.

(2) A jogosult köteles a számláját, illetve egyéb számviteli bizonylatát a kötelezett részére úgy benyújtani, hogy azt a kötelezett a számlában, számviteli bizonylatban feltüntetett esedékesség időpontját legalább hat munkanappal megelőzően kézhez vehesse.

(3) A fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos számlára, illetve egyéb számviteli bizonylatra vonatkozó kifogást a számla, illetve egyéb számviteli bizonylat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül kell a jogosulttal közölni. A helytelen mérési adatokkal összefüggő kifogásokat a kereskedelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelő elszámolási mennyiségi adatok reklamációját követően, de legkésőbb a kereskedelmi szabályzatban rögzített elszámolási adatokra vonatkozó reklamációs határidőig lehet a befogadó részére benyújtani. A számlára, illetve egyéb számviteli bizonylatra vonatkozó kifogás esetében a nem vitatott részek esedékessége nem változik.

(4) A fizetési kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a késedelmesen teljesítő fél a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig terjedő időszakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak szerinti késedelmi kamatot, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt köteles fizetni a másik fél részére.

(5) Ha a jogosult és a kötelezett ugyanazon társaság részét képezi, akkor az elszámolásokat – számla helyett – a társaság számviteli szabályozása szerint kötött belső megállapodás, illetve az ennek megfelelő, mérésen alapuló belső bizonylatok alapján kell lebonyolítani.

(6) A KÁT termelő a mérlegkör-tagsági szerződésben meghatározottak szerint pénzügyi biztosítékot nyújt. A pénzügyi biztosítékot a befogadó jogosult a KÁT termelő lejárt fizetési kötelezettsége kielégítése céljából lehívni.

5. A villamos energia befogadója és a KÁT termelő, valamint a premizált termelő között érvényesülő árak és prémiumok alkalmazási feltételei

9. § (1) A KÁT termelő havonta egy számlát (a továbbiakban: havi számla), a premizált termelő havonta egy számviteli bizonylatot (a továbbiakban: havi számviteli bizonylat) állít ki a befogadó részére. A KÁT termelő vagy a premizált termelő a 19. § (1) bekezdése szerinti esetben módosító számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot állít ki a befogadó részére a Hivatal határozatának kézhezvételét követő 15 napon belül.

(2) A havi számla vagy havi számviteli bizonylat a 4. § (5) és (8) bekezdésében meghatározott, a tárgyhó utolsó napján 24:00 óráig gyűjtött elszámolási villamosenergia-mennyiségek díjának vagy támogatásának összegét tartalmazza.

(3) A havi számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot a KÁT termelő vagy a premizált termelő a tárgyhónapot követő hónap nyolcadik munkanapjától nyújthatja be a befogadó részére.

(4) A KÁT termelő és a premizált termelő a havi számlát vagy egyéb számviteli bizonylatot telephelyenként, telephelyen belül erőműegységenként, az erőműegységen belül termelési eljárásonként megbontva köteles kiállítani. Az eltérő kötelező átvételi árra vagy támogatott árra jogosult erőműrészek ebből a szempontból külön erőműegységként kezelendőek.

(5) Hóközi árváltozás esetén a KÁT termelőnek és a premizált termelőnek az ár- vagy prémiumváltozással érintett időszakoknak megfelelően megbontva kell a számlát vagy más számviteli bizonylatot kiállítania.

(6) A befogadó havonta a tárgyhónapot követő hónap hatodik munkanapjától számviteli bizonylatot állít ki a szabályozási pótdíjról a KÁT termelő részére, és a 14. § (2) bekezdésében hivatkozott negatív érték esetén egy számviteli bizonylatot állít ki a premizált termelő részére túltámogatási díj jogcímen.

(7) Ha a számla, illetve egyéb számviteli bizonylat vonatkozásában a KÁT termelő vagy a premizált termelő az esedékesség napjáig az ellenértéket nem fizeti meg, akkor a befogadó a nem vitatott ellenértéket és a 8. § (4) bekezdése szerinti – a számviteli bizonylat esedékességének napjától a beszámítás napjáig terjedő időszakra meghatározott – késedelmi kamatot és behajtási költségátalányt az (1) bekezdés szerinti soron következő számla vagy számviteli bizonylat értékébe beszámítja.

II. FEJEZET

A VILLAMOS ENERGIA KÖTELEZŐ ÁTVÉTELE

6. Általános szabályok

10. § A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia a kötelező átvételi rendszerben akkor értékesíthető, ha

a) az erőműegység névleges teljesítőképessége 0,5 MW-nál kisebb (kivéve szélerőmű), vagy

b) az erőműegység jogszabály alapján demonstrációs projektnek minősül és a megvalósításhoz beruházási támogatásban is részesül,

valamint a kötelező átvételre való jogosultságát a Hivatal jogerős határozatban megállapította, a termelés új beruházáshoz kapcsolódik és nem áll fenn a 20. § (1) bekezdése szerinti kizáró ok.

11. § (1) A kötelező átvételi rendszerben a KÁT termelő jogosult a Hivatal 18. § (1) bekezdése szerinti határozatában foglaltaknak megfelelő mennyiségű villamos energiát a befogadónak átadni, a befogadó köteles azt befogadni, valamint a KÁT termelővel a villamos energia ellenértékét a (3)–(6) bekezdésekben és a 8. §-ban foglaltaknak megfelelően a KÁT mérlegkörben elszámolni.

(2) A KÁT termelők a KÁT mérlegkörön belül menetrendadással kapcsolatos jogaik közös gyakorlása és kötelezettségeik közös teljesítése céljából összevont menetrendadásra jogosultak az alábbi feltételek szerint:

a) A KÁT termelők megállapodásuk alapján összevont menetrendadási csoport alakítására jogosultak. A KÁT termelők megállapodásukban kötelesek a megállapodásban részes KÁT termelők közül az összevont menetrendet adó KÁT termelőt kijelölni.

b) Az összevont menetrendadási csoport tagjai kötelesek a befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni a befogadóval.

c) Ha a KÁT termelők rendszerszintű szolgáltatási szerződéssel is rendelkeznek, csak akkor jogosultak összevont menetrendadásra, ha a rendszerszintű szolgáltatási és az összevont menetrendadási csoport tagjai megegyeznek.

d) Ha egy KÁT termelő az erőműegységeit összevontan kívánja kezelni, akkor köteles a befogadó üzletszabályzata szerinti összevont menetrendadásra vonatkozó megállapodást megkötni.

(3) A kötelező átvétel keretében alkalmazandó árak az 1. mellékletben közzétett kötelező átvételi bázisárakon alapulnak.

(4) Az 1. melléklet szerinti árak az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák.

(5) A kötelező átvételi árak alkalmazásánál figyelembe veendő zónaidőket a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Kötelező átvétel esetén az adott KÁT termelő kötelező átvételi ára a 2. melléklet szerint indexálódik.

(7) Az e rendelet szerinti kötelező átvételi árak a közcélú csatlakozási ponton a befogadó által átvett, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

(8) Ha a kötelező átvételi rendszerben értékesíthető villamos energia a VET 5. §-ának megfelelően az átviteli rendszerirányító által a rendszerszintű szolgáltatások biztosításához igényelt villamosenergia-termelés során az átviteli rendszerirányító részére kerül értékesítésre, akkor a felek közötti szerződés megkötése során a VET 5. § (3) bekezdése szerinti költségek számításának keretében a villamos energia áraként az e rendeletben meghatározott kötelező átvételi árakat kell figyelembe venni.

(9) Az átviteli rendszerirányító által a (8) bekezdésben hivatkozott rendelkezések szerint igényelt, villamosenergia-termeléssel összefüggő költségeket a kötelező átvételű villamos energia átvételi rendszerén kívül, az átviteli rendszerirányítónak a villamosenergia-rendszer szabályozásával összefüggő költségei között kell elszámolni.

(10) A (8) bekezdésben hivatkozott villamosenergia-termelésre vonatkozó adatokat az erőműegység köteles ellenőrizhető módon kimutatni és nyilvántartani, továbbá ellenőrzés céljából a Hivatal rendelkezésére bocsátani.

(11) A havi elszámolási villamosenergia-mennyiség az elszámolási mérési időegységenkénti mennyiségek e rendeletben meghatározott napszakok (zónaidők) időtartama szerinti összegzésével kerül meghatározásra. Ha az erőműegység villamosenergia-termelése ugyanazon technológiai (primerenergia-átalakítási) folyamatban különböző energiaforrásokból történik, az adott hónapra kiszámított energiaforrás-arányokat minden elszámolási-mérési időegységre azonosan kell alkalmazni.

7. Menetrendadás és menetrendtartás

12. § (1) A KÁT termelő köteles a befogadó részére a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint a hónap minden napjára menetrendet adni. Ha a KÁT termelő a napi menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, a befogadó részére benyújtott számlája szerinti, az adott napra vonatkozó értékesítés minden kWh-ja után 7 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni.

(2) Ha a (3) vagy a (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó KÁT termelő által ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az érvényes menetrendtől +/–5%-nál nagyobb mértékben tér el az adott elszámolási mérési időegységben, akkor a KÁT termelő az 5%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a befogadónak.

(3) Ha a biomassza erőmű esetében a KÁT termelő által az adott napon ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége az érvényes menetrend alapján az adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtől +/–5%-nál nagyobb mértékben tér el, vagy biogáz erőmű esetében az adott elszámolási mérési időegységben ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/–20%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend szerinti villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 5%-os, illetve a 20%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni havonta a befogadónak.

(4) Ha naperőmű vagy vízerőmű esetében a KÁT termelő által az adott napon ténylegesen értékesített villamos energia mennyisége +/–50%-nál nagyobb mértékben tér el az utolsó érvényes menetrend alapján az adott napra összesített villamosenergia-mennyiségtől, akkor a KÁT termelő az 50%-os korlát feletti eltérés minden kWh-jára 5 Ft szabályozási pótdíjat köteles fizetni az adott hónapra a befogadónak.

(5) A KÁT termelő a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben, a kereskedelmi szabályzatban és a mérlegkör-tagsági szerződésében foglaltak szerint jogosult napon belüli menetrend nyújtására.

(6) A kötelező átvétel mérlegkör felelősével kötött megállapodás alapján történő összevont menetrendadás esetén az összevont menetrend megadására kijelölt KÁT termelő köteles az – összevont menetrend alapján számított – e § szerinti szabályozási pótdíjat megfizetni. A szabályozási pótdíj megfizetéséért a kijelölt KÁT termelő a megállapodásban részes KÁT termelőkkel egyetemlegesen felel. A (2)–(4) bekezdés értelmében eltérő szabályozásipótdíj-feltételek hatálya alá tartozó KÁT termelők összevont menetrendadása esetén a szabályozási pótdíjat a szigorúbb rendelkezések szerint kell megállapítani. Ha valamely KÁT termelő az erőműegysége vonatkozásában a menetrendet nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen adja meg, akkor az összevont menetrend a megállapodásban részes többi erőműegység menetrendjeinek összege lesz, és az (1) bekezdés szerinti szabályozási pótdíj nem kerül kirovásra. Ha a megállapodásban részes KÁT termelők összes erőműegysége vonatkozásában a menetrend nem, vagy nem a villamosenergia-ellátási szabályzatokban meghatározottaknak megfelelően, vagy késedelmesen kerül megadásra, akkor az (1) bekezdés szerinti szabályozási pótdíjat az összevont menetrendre kell kiróni.

(7) A KÁT termelő az adott időszakra mentesül a (2)–(4) bekezdések szerinti szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha a kereskedelmi szabályzatnak megfelelően igazolja, hogy előre nem látható, rajta kívül álló okból következett be a hálózathoz való hozzáférés korlátozása, az üzemzavar vagy a válsághelyzet az elosztó vagy az átviteli hálózaton.

(8) A biogáz erőmű (kivéve a hulladéklerakóból vagy szennyvízkezelő létesítményből származó gázból villamos energiát előállító erőmű) a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől a próbaüzeme alatt, de maximum 2 hónapig mentesül a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól azzal a feltétellel, hogy a menetrendadási kötelezettségének a kötelező átvételi mérlegkör-tagsági szerződés hatálybalépésétől kezdve ezen időszak alatt is folyamatosan eleget tesz, valamint korábban nem volt mentesítve a szabályozási pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.

(9) A befogadó a szabályozási pótdíjból befolyt összeget a VET 13. § (1) bekezdése szerinti pénzeszköz mértékének meghatározása során csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni.

III. FEJEZET

A PRÉMIUM TÍPUSÚ TÁMOGATÁS

8. Általános szabályok

13. § (1) Zöld prémiumra bármely olyan – a vonatkozó jogszabályi feltételeket teljesítő – megújuló energiaforrásból villamos energiát termelő jogosult lehet, ahol a megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelés új beruházáshoz kapcsolódik.

(2) 1 MW alatti erőműegységben történő termelés esetében – szélerőművek kivételével – a támogatott ár az 1. melléklet szerinti támogatott bázisáron alapul. A támogatás időtartamát és a támogatott villamos energia mennyiségét a Hivatal a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia működési támogatásának mértékéről szóló MEKH rendeletben meghatározottak szerint állapítja meg.

(3) A legalább 1 MW teljesítményű erőműegységben történő termelés, valamint a szélerőművek esetében a termelők pályázat útján nyerhetik el a zöld prémium típusú támogatást.

(4) Barna prémiumra a biomasszát vagy biogázt felhasználó, már működő erőműegységek lehetnek jogosultak. A barna prémiumra való jogosultságot a termelő kérelmére a Hivatal határozatban állapítja meg 5 évre. A támogatás mértékét a Hivatal évente felülvizsgálja.

14. § (1) A pályázati eljárásban a termelők induló támogatott árra tett ajánlataik alapján versenyeznek a támogatásért.

(2) A prémium mértékét az aktuálisan alkalmazandó támogatott ár és a 15. § (1)–(3) bekezdése szerinti referencia piaci ár különbségeként kell kiszámítani. Ha ez az érték negatív, akkor a premizált termelő megfizeti a különbözetet a befogadónak.

(3) Barna prémium esetén a támogatás mértéke nem lehet nagyobb, mint ami a piaci villamosenergia-értékesítés melletti gazdaságos továbbműködtetéshez szükséges. A működési költségekbe bele kell érteni a hosszú távú folyamatos működést lehetővé tevő karbantartásokat, javításokat is.

(4) Barna prémium esetén a prémium mértéke – a Hivatal rendelete és erre vonatkozó határozata alapján – az erőműegységben történő fosszilis és biomassza vagy biogáz alapú termelés költségei közötti különbség alapján is megállapítható, ha a fosszilis tüzelőanyagon alapuló termelés támogatás hiányában a biomassza vagy biogáz alapú termelésnél előnyösebb lenne. A barna prémium mértékét a Hivatal évente felülvizsgálja.

(5) A barna prémium esetén a támogatott ár és a (4) bekezdés szerinti prémium mértékét a Hivatal rendeletben határozza meg.

(6) 5 MW-nál nagyobb névleges teljesítőképességű, biomassza vagy vegyes tüzelésű erőműegységek esetében a barna prémiumra való jogosultság feltétele, hogy az e rendelet hatálybalépését követően a biomasszát a termelő honlapján közzétett nyílt pályázat keretében kell beszerezni. A pályázatok benyújtási határidejét követő munkanapon a termelő közjegyző jelenlétében bontja fel a pályázatokat, és a közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók és a pályázatok lényeges adatait (különösen: pályázó neve, megnevezése, ajánlott mennyiség, ajánlott értékesítési ár).

(7) Zöld prémium esetén az adott premizált termelő támogatott ára a 2. melléklet szerint indexálódik.

15. § (1) A referencia piaci árat a következők szerint kell meghatározni:

a) napenergiát felhasználó erőműegységek esetén a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak napenergiát felhasználó – kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő – erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

b) szélenergiát felhasználó erőműegységek esetén a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak szélenergiát felhasználó – kötelező átvételben vagy prémium típusú támogatásban részesülő – erőműegységek tárgyhónap egyes óráira összesített termelésével súlyozott havi átlagára,

c) nem napenergiát vagy szélenergiát felhasználó erőműegységek esetében a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árainak havi számtani átlaga.

(2) A referencia piaci árat Ft/kWh-ban kell meghatározni, és ehhez a Magyar Nemzeti Bank adott hónapra közzétett napi középárfolyamainak számtani átlagát kell alkalmazni.

(3) A referencia piaci árak konkrét értékét a befogadó határozza meg, és a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapján honlapján közzéteszi.

(4) Ha a hazai szervezett villamosenergia-piac másnapi órás árai legalább 6 egymást követő órában negatívak, akkor a közvetlenül egymást követő, negatív árakkal jellemzett órákban történt termelésre nem fizethető ki prémium a premizált termelőknek.

(5) Az e rendelet szerinti prémiumok a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt, közcélú csatlakozási ponton – magánvezetékre kapcsolódó termelő esetében a kapcsolódási ponton – betáplált, a 4. § szerint meghatározott mennyiségű villamos energiára vonatkoznak.

16. § (1) A prémium típusú támogatás igénybevételéhez a premizált termelőnek a befogadó Üzletszabályzata szerinti szerződést kell kötnie a befogadóval.

(2) Prémium típusú támogatás premizált termelő részére történő kifizetésére a befogadó az (1) bekezdés szerinti szerződés alapján jogosult és köteles. A szerződés megkötésére vonatkozó eljárásrendet a kereskedelmi szabályzat tartalmazza.

9. A pályázati eljárás

17. § (1) A prémium típusú támogatáshoz kapcsolódó induló támogatott árat pályázati eljárás keretében kell megállapítani, kivéve, ha az erőműegység

a) névleges teljesítőképessége nem éri el az 1 MW-ot (kivéve szélerőmű), vagy

b) barna prémiumra jogosult.

(2) A pályázati eljárás keretében megállapított prémium típusú támogatás legfeljebb 20 évre nyújtható, ami e rendelet 4. mellékletének megfelelően csökken.

IV. FEJEZET

A TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS

10. A kötelező átvételi jogosultság és prémium típusú támogatás megállapítására vonatkozó eljárás

18. § (1) A Hivatal a kötelező átvételi jogosultság vagy zöld prémium típusú támogatásra való jogosultság megállapítására vonatkozó eljárás keretében hozott határozatában rögzíti a kötelező átvételre vagy a zöld prémiumra jogosultra alkalmazandó

a) kötelező átvételi bázisárakat vagy támogatott bázisárat vagy induló támogatott árat,

b) maximális villamosenergia-mennyiséget, amelyre a támogatás vonatkozik,

c) támogatási időtartamot és

d) határidőt a kereskedelmi üzem megkezdésére.

(2) Ha az erőműegység kereskedelmi üzeme nem kezdődik meg az (1) bekezdés d) pontja szerinti időpontig, akkor a támogatási jogosultság elveszik.

(3) Ha az egyéb támogatás mértéke megváltozik, a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül kérnie kell a Hivataltól a kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatásra való jogosultság meghatározásáról szóló határozat 4. melléklet szerinti módosítását.

(4) Kötelező átvételi jogosultság vagy prémium típusú támogatás nem állapítható meg azon termelő javára, akinek esetében a 20. § szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

(5) A KÁT mérlegkörbe való belépés a próbaüzem kezdetétől lehetséges. A befogadó a Hivatal határozatában megállapított időtartam és a kötelező átvételre kerülő éves villamosenergia-mennyiség szorzataként számított összes kötelező átvételre kerülő villamosenergia-mennyiséget (a továbbiakban: összes átveendő energia) folyamatosan – az éves mennyiség szerinti megszakítás alkalmazása nélkül – veszi át. A kötelező átvételi jogosultság a kötelező átvételre meghatározott időtartam leteltével vagy az összes átveendő energia értékesítésével egyaránt megszűnik.

(6) A prémium típusú támogatásra vonatkozó jogosultság a támogatásra meghatározott időtartam leteltével vagy a támogatásra jogosult maximális villamosenergia-mennyiség értékesítésével megszűnik.

(7)1 Kötelező átvételi jogosultság megállapítására irányuló kérelem a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia kötelező átvételi és prémium típusú támogatásáról szóló 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 81/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet hatálybalépését követő 5. napig nyújtható be a Hivatal részére.

11. Ellenőrzés

19. § (1) Ha a Hivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy az adott éves termelési időszakban, vagy az ezen időszak vége óta eltelt időszakban, vagy adott időpontban a KÁT termelő vagy a premizált termelő, vagy az e rendelet szerint támogatásban részesülő villamos energia (vagy annak egy része) nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, határozatában

a) megállapítja, hogy hány kWh támogatása történt e rendelet előírásainak megsértésével,

b) a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel megállapítja a befogadó részére fizetendő visszatérítés pontos összegét, valamint a visszatérítés időbeli ütemezését a teljesítésre (részteljesítésre) nyitva álló határidő megállapításával, és

c) meghatározza azokat a feltételeket, amelyek teljesítése esetén a KÁT termelő vagy a premizált termelő továbbra is támogatható e rendelet keretében.

(2) A KÁT termelő vagy a premizált termelő köteles az (1) bekezdés szerinti határozatban megállapított villamosenergia-mennyiség minden kWh-ja után

a) kötelező átvétel esetén a számára megállapított kötelező átvételi árak és a prémiumhoz kapcsolódóan megállapított referencia piaci árak különbségét, továbbá

b) prémium típusú támogatás esetén a prémium típusú támogatás összegét

visszafizetni a befogadónak.

(3) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárása során a termelő javára figyelembe veszi, ha a KÁT termelő a jogosulatlanul értékesített villamos energia mennyiség után, illetve ha a premizált termelő a jogosulatlanul igénybe vett prémium típusú támogatás után a befogadóval együttműködve a (2) bekezdés szerint önként elszámolt.

(4) A KÁT termelő vagy a premizált termelő köteles a határozatban megállapított visszatérítést a befogadó részére megfizetni, aki a visszatérítés összegét a VET 13. § szerinti pénzeszköz mértékének meghatározásakor csökkentő tényezőként köteles figyelembe venni.

(5) Határidőben történő önkéntes teljesítés hiányában követelését a befogadó a (2) bekezdés szerinti mértékig a KÁT termelőnek vagy a premizált termelőnek fizetendő támogatás összegébe történő beszámítással érvényesítheti.

12. Kizárás a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási rendszerben való részvételből

20. § (1) A kötelező átvételi rendszerben nem értékesíthet, illetve prémium típusú támogatást nem vehet igénybe az a termelő,

a) aki az adózás rendjéről szóló törvény szerint nem minősül köztartozásmentes adózónak,

b) aki a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette,

c) aki ellen az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van hatályban,

d) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-a vagy 21. §-a szerinti rendelkezések megsértését a Gazdasági Versenyhivatal bírság kiszabásával egyidejűleg jogerősen megállapította,

e) akivel szemben a kérelem benyújtását megelőző három naptári éven belül a bíróság – a jogi személlyel szemben kiszabható büntetőjogi intézkedésekről szóló törvénnyel összhangban – bűncselekmény elkövetését jogerősen megállapította,

f) akiről a Hivatal határozatában megállapítja, hogy a jogosultság megállapítására vagy a jogosultság gyakorlásának ellenőrzésére irányuló eljárásban valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, az ennek megállapítását követő harmadik naptári év végéig,

g) aki a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak ismételten nem tesz eleget,

h) akinek 60 napnál régebben lejárt esedékességű,

ha) a székhely vagy a termelő tevékenység végzésének telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

hb) a befogadóval szemben fennálló bármilyen tartozása van,

i) aki felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, vagy

j) aki nem teljesíti a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket.

(2) A Hivatal az (1) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállását a kötelező átvételi vagy prémium típusú támogatási jogosultságot megállapító határozatának meghozatalát követően véletlenszerű kiválasztással vizsgálja. A befogadó a KÁT mérlegkör tagsági szerződések megkötésekor vizsgálja a kötelező átvételi rendszerben történő értékesítéshez szükséges engedélyek meglétét. Ha a befogadó az (1) bekezdésben foglalt körülmények bármelyikét észleli, értesíti a Hivatalt.

(3) Ha a Hivatal az (1) bekezdés a), c), g)–h) vagy j) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, akkor a kötelező átvételi rendszerben való értékesítést vagy a prémium típusú támogatás fizetését a kizáró ok fennállásáig felfüggeszti.

(4) Ha a Hivatal az (1) bekezdés b), d)–f) vagy i) pontja szerinti kizáró ok fennállását állapítja meg, rendelkezik a kötelező átvételi jogosultságból vagy a prémium típusú támogatási rendszerből történő kizárásról.

(5) A termelő az (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró feltétel fennállásának hiányát 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolhatja, vagy azzal, hogy jelzi a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplésének tényét.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A 22–27. § és az 5. melléklet 2018. július 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

22–27. §2

28. §3

1. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisára, valamint a pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium támogatott bázisára

1.    Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra (kivéve: napenergia), akkor a kötelező átvételi bázisárai:

 

A

B

1

 

Ft/kWh

2

Csúcsidőszak

35,50

3

Völgyidőszak

31,77

4

Mélyvölgyidőszak

12,96

2.    Ha a Hivatalnak a kötelező átvétel mennyiségére és időtartamára vonatkozó határozata e rendelet hatálybalépését követően került kiadásra, akkor a napenergiával termelt villamos energia kötelező átvételi bázisárai:

 

A

B

1

 

Ft/kWh

2

Csúcsidőszak

31,77

3

Völgyidőszak

31,77

4

Mélyvölgyidőszak

31,77

3.    A pályázati eljárás alá nem tartozó zöld prémium típusú támogatás támogatott bázisára 31,77 Ft/kWh.

2. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energia aktuális kötelező átvételi és támogatott árainak meghatározása

A kötelező átvétel vagy zöld prémium típusú támogatás alá eső villamos energia tárgyévre vonatkozó, január 1-jétől érvényes kötelező átvételi és támogatott árát a következő tényezők szorzataként kell meghatározni:

a) a tárgyévet megelőző év kötelező átvételi vagy támogatott ára és

b) a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan havonta közzétett, az előző év azonos hónapjaihoz viszonyított fogyasztói árindex 1% pontos hatékonyságjavítási tényezővel csökkentett értékének átlaga.

3. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A kötelező átvétel esetében figyelembe veendő napszakok (zónaidők) időtartama

1.    A napszakok időtartamának meghatározása során alkalmazott erőműegység-csoportosítás:

 

 

A

B

 

1

Erőműegység csoport száma

Érintett elosztási terület

 

2

1.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., ÉMÁSZ Hálózati Kft.

 

3

2.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.

 

4

3.

ELMŰ Hálózati Elosztó Kft., E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

2.    Az 1. melléklet szerinti árak alkalmazása szempontjából az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát munkanapokon a mindenkor érvényes (közép-európai) időszámítás (a továbbiakban: téli időszámítás), valamint a nyári időszámítás alkalmazásáról szóló 39/1996. (III. 13.) Korm. rendelet szerint elrendelt nyári időszámítás tartama alatt a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

 

 

A

B

C

 

1

Az 1. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Csúcsidőszak

06:00–22:00

07:00–23:00

 

3

Völgyidőszak

22:00–01:30 és 05:00–06:00

23:00–02:30 és 06:00–07:00

 

4

Mélyvölgyidőszak

01:30–05:00

02:30–06:00

b)

 

 

A

B

C

 

1

A 2. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Csúcsidőszak

06:30–22:30

07:30–23:30

 

3

Völgyidőszak

22:30–02:00 és 05:30–06:30

23:30–03:00 és 06:30–07:30

 

4

Mélyvölgyidőszak

02:00–05:30

03:00–06:30

c)

 

 

A

B

C

 

1

A 3. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Csúcsidőszak

07:00–23:00

08:00–24:00

 

3

Völgyidőszak

23:00–02:30 és 6:00–7:00

24:00–03:30 és 7:00–8:00

 

4

Mélyvölgyidőszak

02:30–06:00

03:30–07:00

3.    Nem munkanapnak számító napokon az egyes napszakok (zónaidők) időtartamát a következőképpen kell figyelembe venni:

a)

 

 

A

B

C

 

1

Az 1. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Völgyidőszak

06:00–01:30

07:00–02:30

 

3

Mélyvölgyidőszak

01:30–06:00

02:30–07:00

b)

 

 

A

B

C

 

1

A 2. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Völgyidőszak

06:30–02:00

07:30–03:00

 

3

Mélyvölgyidőszak

02:00–06:30

03:00–07:30

c)

 

 

A

B

C

 

1

A 3. erőműegység csoport esetében

Téli időszámítás

Nyári időszámítás

 

2

Völgyidőszak

07:00–02:30

08:00–03:30

 

3

Mélyvölgyidőszak

02:30–07:00

03:30–08:00

4. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez

A kötelező átvételen vagy prémium típusú támogatáson kívüli egyéb támogatások figyelembevételének módja

1.    A támogatás intenzitása kedvezményes kamat vagy kamattámogatás esetén

Ahol:

TT:    Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint kiszámított támogatástartalom;

t:    A társasági adó kulcsa a támogatás odaítélésekor;

EF:    A nem kedvezményes hitelfelvételből származó beruházási összeg (egyéb forrás);

TÖ:    A kedvezményes hitel adott évi törlesztőrészlete;

K:    A támogatás nélkül számított adott évi kamatfizetés;

i:    Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerinti diszkont kamatláb.

2.    A támogatás intenzitása vissza nem térítendő támogatás esetén

Ahol:

TT:    Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet szerint kiszámított támogatástartalom;

BK:    A beruházás aktiválásakor elszámolt, indokolt beruházási költség.

3.    Ha egy beruházás az 1. és 2. pont szerinti támogatásban is részesül, úgy a támogatás intenzitását az ezen pontok szerint kiszámított támogatási intenzitások összegeként kell meghatározni.

4.    Ha a termelő az adott erőműegység vonatkozásában a kötelező átvételen vagy prémium típusú támogatáson kívül egyéb állami támogatást is igénybe vesz, úgy a megállapított támogatási időtartam az 1–3. pont szerint megállapított támogatási intenzitással arányosan csökken.

5. melléklet a 299/2017. (X. 17.) Korm. rendelethez4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!