nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
11/2017. (X. 31.) NKFIH utasítás
a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás módosításáról
2017-11-01
2017-11-02
1
Jogszabály

11/2017. (X. 31.) NKFIH utasítás

a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás módosításáról1

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015. (I. 16.) MvM utasítás 33. § (1) bekezdés a) pontja, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 6. §-a és 8. § (1) bekezdése, az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés f) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás (a továbbiakban: Gépjármű-használati Szabályzat) 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (2)–(6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az NKFI Hivatallal szerződéses jogviszonyban (így különösen megbízási szerződéses jogviszonyban) álló természetes személynek a szerződés szerinti feladatai ellátása céljából szükséges saját gépjármű használata esetén azzal, hogy esetükben a 4. melléklet nem alkalmazandó.”

2. § (1) A Gépjármű-használati Szabályzat 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gépjármű-használati Szabályzat 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2017. (X. 31.) NKFIH utasításhoz

„4. melléklet a 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasításhoz

KÉRELEM
saját/házastársi tulajdonú gépjármű hivatali célú használatának engedélyezéséhez

Kérem, hogy a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás alapján a saját/házastársi tulajdonú gépjármű hivatali célú használatát részemre engedélyezni szíveskedjen, tekintettel arra, hogy hivatali feladat ellátása miatt szükséges utazás időpontjában az NKFI Hivatal Költségvetési Főosztályának tájékoztatása szerint hivatali gépjármű nem áll rendelkezésre, valamint arra, hogy az elvégzendő hivatali feladat határidőre történő ellátása más módon nem biztosítható.

Kérelmező neve:    ……………………………………

Szervezeti egysége (főosztály):    ……………………………………

Telefonszám: vonalas: ……………………………; mobil:    ……………………………………

Szervezeti egység vezetőjének neve:    ……………………………………

Hivatali utazás(ok) célja:    ……………………………………

A gépjármű igénybevételi időszakának kezdete és vége:    ……………………………………

Úti cél (cím)*:    ……………………………………

Indulás helye (pontos cím)*:    ……………………………………

Indulás időpontja (év, hó, nap, óra, perc)*:    ……………………………………

Visszaérkezés várható időpontja (év, hó, nap, óra)*:    ……………………………………

Budapest, 20……………………………………

        ……………………………………
        kérelmező

A fenti utazás a szervezeti egység számára indokolt.

Budapest, 20……………………………………

        ……………………………………
        szervezeti egység vezetője

A fenti időpontra a kérelmező részére a saját/házastársi tulajdonú gépjármű hivatali célú használatát engedélyezem.

Budapest, 20……………………………………

        ……………………………………
        elnök

___________________

* Eseti igénylésnél töltendő ki.

2. melléklet a 11/2017. (X. 31.) NKFIH utasításhoz

„5. melléklet a 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasításhoz

NYILATKOZAT

Alulírott …………………………………………………… (lakcím: ………………………………………………………, szem. ig. szám: …………………………) a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatalos célra igénybe vett, alábbiak szerinti gépjármű

tulajdonos:    ……………………………………

rendszám:    ……………………………………

gyártmány:    ……………………………………

típus:    ……………………………………

hengerűrtartalom (cm3):    ……………………………………

üzemanyag típusa:    ……………………………………

forgalmi engedély száma:    ……………………………………

forgalmi engedély érvényességi ideje:    ……………………………………

a saját tulajdonom/házastársam tulajdona*.

Ezen nyilatkozat aláírásával a vonatkozó jogszabályok szerinti, így különösen büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a gépjármű megfelel a forgalomban tartási követelményeknek, a nyilatkozat szerinti gépjármű vonatkozásában rendelkezem érvényes jogosítvánnyal, továbbá a gépjármű rendelkezik érvényes kötelező felelősségbiztosítással és casco biztosítással. Casco biztosítás hiányában elfogadom, hogy a hivatalos célra történő gépjárműhasználat során a saját tulajdonú vagy házastársam tulajdonában álló gépjárműben (a továbbiakban együttesen: saját tulajdonú gépjármű) keletkező bármely kárért a NKFI Hivatalt semmilyen felelősség vagy kötelezettség nem terheli.

Kijelentem továbbá, hogy a jelen nyilatkozat szerinti saját tulajdonú gépjárművet:

–    érvényes forgalmi engedély és érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nélkül (külföldre utazás esetén külföldre vonatkozóan is) NKFI Hivatali célra nem használom;

–    saját felelősségemre és kockázatomra használom a hivatalos célra történő gépjárműhasználat során is, és az esetlegesen felmerülő bármely kárért (ideértve a baleseti károkat is) felelősséget vállalok;

–    a hivatalos célra történő gépjárműhasználat során valamennyi kockázatot viselem, és az NKFI Hivatal felé kártérítési igénnyel nem lépek fel.

Tudomásul veszem, hogy a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről szóló 2/2017. (II. 8.) NKFIH utasítás szerinti körben, jelen nyilatkozat alapján használt gépjárművel szállított utasok biztonságáért, az utazás során történt közlekedési eseményekért, esetleges balesetért, illetve az utazás során keletkezett károkért a vonatkozó jogszabályok szerinti felelősséggel tartozom.

Kelt (hely, idő): ……………………………

        ……………………………………
        gépjármű vezetője

_______________________

* A megfelelő rész aláhúzandó, vagy a nem megfelelő rész törlendő.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!