nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet
a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
2018-01-01
2019-03-05
2
Jogszabály

344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelet

a komáromi ipari park bővítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,

a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában

a 4. § b) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Komárom város külterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti 025/2, 029/2, 031/5, 031/6, 031/10, 031/7, 031/8, 031/9, 031/13, 031/14, 031/15, 031/16, 032, 033/1, 033/2, 033/3, 033/4, valamint belterületén az ingatlan-nyilvántartás szerinti 7135/12, 7135/13, 7135/14 helyrajzi számokon nyilvántartott földrészleteken, illetve az ezen földrészletekből a telekalakítási eljárás véglegessé válását követően kialakított földrészleteken megvalósuló ipari park bővítésével, valamint munkahelyteremtő beruházás megvalósításával kapcsolatos beruházással függnek össze.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az (1) bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. § A Kormány az 1. § (1) bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §2

4. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben

a) a központi építészeti-műszaki tervtanács véleményét be kell szerezni,

b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 344/2017. (XI. 15.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

3. régészeti hatósági eljárások,

4. környezetvédelmi hatósági eljárások,

5. természetvédelmi hatósági eljárások,

6. földvédelmi hatósági eljárások,

7. erdővédelmi hatósági eljárások,

8. útügyi hatósági eljárások,

9. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,

10. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

11. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

12. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

15. területrendezési hatósági eljárások,

16. földmérési hatósági eljárások,

17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

18. hírközlési hatósági eljárások,

19. bányahatósági engedélyezési eljárások,

20. tűzvédelmi hatósági eljárások,

21. közegészségügyi hatósági eljárások,

22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházás megvalósításához és használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!