nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet
a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről
2019-05-20
infinity
6
Jogszabály

72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet

a dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Ez a rendelet – a 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkében foglaltakra figyelemmel –

a) az (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet (a továbbiakban: Végrehajtási Rendelet) és

b) az (EU) 2018/576 bizottsági végrehajtási határozat (a továbbiakban: Végrehajtási Határozat)

végrehajtásával összefüggő, tagállami szabályozási hatáskörbe tartozó rendelkezéseket állapít meg.

(2) E rendelet alkalmazásában a Végrehajtási Rendeletben és a Végrehajtási Határozatban alkalmazott fogalmakat irányadónak kell tekinteni.

2. A dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére vonatkozó műszaki előírásokról szóló bizottsági végrehajtási rendelet és a dohánytermékeken elhelyezett biztonsági elemekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló bizottsági végrehajtási határozat végrehajtásához kapcsolódó részletes rendelkezések

2. §1 A Végrehajtási Rendeletből eredő tagállami feladatok végrehajtásáért és felügyeletéért az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.

3. § (1) A Végrehajtási Rendelet 3. cikk (1) bekezdése alapján – figyelemmel a Végrehajtási Rendelet 35. cikk (8) bekezdésére – a Kormány azonosítókibocsátóként az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.

(2) A Végrehajtási Rendelet 4. cikk (1) bekezdés második albekezdése alapján – a Végrehajtási Rendelet 4. cikk (1) bekezdés első albekezdésétől eltérően – a Magyarországon forgalomba hozatalra kerülő dohánytermékek vonatkozásában illetékes azonosítókibocsátó az (1) bekezdésben kijelölt azonosítókibocsátó. Az azonosítókibocsátó e tevékenységéhez alvállalkozókat igénybe vehet azzal, hogy az összes általa igénybe vett alvállalkozó azonosító adatairól köteles tájékoztatni a minisztert.

(3) A vámhatóság az azonosítókibocsátó személyét (elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát) és azonosító kódját az internetes honlapján nyilvánosan közzéteszi, és biztosítja ezen nyilvános adatoknak az internetes honlapján való folyamatos elérhetőségét.

(4) Az azonosítókibocsátó a kijelöléssel, illetve az azonosítókibocsátási tevékenység ellátásával kapcsolatban a magyar állam részére ellenszolgáltatás nyújtására nem köteles, valamint az azonosítókibocsátási feladatok teljesítéséért nem jogosult a magyar államtól ellenszolgáltatásra.

(5) Az azonosítókibocsátó által az egyedi azonosító létrehozásáért és kibocsátásáért az adott azonosítót kérelmező számára felszámolt díj a következő mérték esetén felel meg a Végrehajtási Rendelet 3. cikk (9) bekezdése szerinti feltételeknek:

a) csomagolási egység szintű egyedi azonosító esetén darabonként legalább nettó 2 forint, legfeljebb nettó 5 forint,

b) gyűjtőcsomagolás szintű egyedi azonosító esetén darabonként legalább nettó 5 forint, legfeljebb nettó 10 forint.

4. § (1) A Végrehajtási Rendelet 15. cikk (4) bekezdése, 17. cikk (4) bekezdése és 19. cikk (4) bekezdése szerinti azonosító kód inaktiválás alapjául a következő esetek szolgálhatnak:

a) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) alapján a vámhatóság által kiadott engedély hatályát veszti, azt felfüggesztik vagy visszavonják,

b) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján kiadott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyt visszavonják,

c) az egyedi azonosítót kérelmező a 3. § (5) bekezdésében foglaltak alapján meghatározott díj megfizetésével harminc napon túli késedelembe esik, vagy

d) jogszabályban meghatározott egyéb eset.

(2) Az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóság felhívja az azonosítókibocsátót arra, hogy az érintett azonosító kódot inaktiválja. Az azonosítókibocsátó köteles az inaktiválást az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóság felhívásának kézhezvételét, az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az ott meghatározott feltétel bekövetkeztét követő három munkanapon belül végrehajtani.

(3) Ha az (1) bekezdésben hivatkozott inaktiválás alapjául szolgáló ok megszűnik, az érintett azonosító kód jogosultja kérelmezheti az azonosító kód aktiválását az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóságtól, az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az azonosítókibocsátótól. Ha a vámhatóság a kérelem alapján megállapítja, hogy az inaktiválás alapjául szolgáló – az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti – ok megszűnt, felhívja az azonosítókibocsátót az azonosító kód aktiválására. Az azonosítókibocsátó köteles az aktiválást a vámhatóság e felhívásának kézhezvételét, ha az inaktiválás az (1) bekezdés c) pontja alapján történt, és ezen inaktiválási ok megszűnt, az aktiválási kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül végrehajtani.

5. § (1) A Végrehajtási Rendelet 25. cikk (1) bekezdés k) pontja szerinti nemzeti rendszergazdaként a vámhatóság jár el.

(2) A vámhatóság jogosult a Végrehajtási Rendelet 26. cikk (6) bekezdése és 27. cikk (2) bekezdése szerinti, az adattárakban történő lekérdezések végrehajtására.

(3) A Végrehajtási Rendelet 27. cikk (4) bekezdése szerinti automatikus figyelmeztetések és időszakos jelentések címzettje a vámhatóság. A vámhatóság az automatikus figyelmeztetések és időszakos jelentések fogadására szolgáló elektronikus elérhetőségéről tájékoztatja a másodlagos adattár szolgáltatóját.

6. § A Végrehajtási Rendelet 32. cikk (5) bekezdése alapján a 10 kg-nál kisebb tömegű, az Európai Unión kívülre szánt dohánytermékek esetén a Végrehajtási Rendelet 32. cikk (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti adatrögzítési kötelezettség teljesíthető a logisztikai vagy postai szolgáltató saját árukövetési és nyomonkövetési rendszeréhez való hozzáférés biztosítása révén is.

7. § (1) Az azonosítókibocsátó, az adattár-szolgáltató és a manipulálás elleni eszközök szolgáltatója, valamint e személyek alvállalkozói kötelesek a miniszter felé a jogviszonyuk létrejöttét követő 30 napon belül, valamint évente, minden év január 31. napjáig írásban nyilatkozni a Végrehajtási Rendelet 35. cikkében meghatározott, függetlenségre vonatkozó feltételek fennállásáról, a Végrehajtási Rendelet 35. cikk (4) bekezdésében foglalt tartalommal. A Végrehajtási Rendelet 35. cikk (8) bekezdése szerinti függetlenségi vélelem fennállása esetén a nyilatkozatnak kizárólag e vélelem fennállására kell hivatkoznia.

(2) Ha a miniszter tudomására jut, hogy a Végrehajtási Rendelet 35. cikk (2) bekezdésében meghatározott kritériumokhoz kapcsolódó körülményekben olyan változás következett be, amely hatással lehet az érintett szervezet függetlenségére, és amely több mint két egymást követő naptári évig fennáll, a miniszter ezen tényről haladéktalanul értesíti az Európai Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

(3) A Végrehajtási Rendelet 35. cikk (6) bekezdése alapján a függetlenség helyreállításához szükséges intézkedések vonatkozásában a magyar állam nevében a miniszter jár el. A Végrehajtási Rendelet 35. cikk (6) bekezdése szerinti esetben a függetlenség biztosítása érdekében a miniszter köteles írásban felhívni az érintett (1) bekezdés szerinti szervezetet a függetlenség helyreállítására. Ha az adattár-szolgáltató vagy a manipulálás elleni eszköz szolgáltatója vagy e személyek alvállalkozója a függetlenséget a megadott határidőben nem állítja helyre, a miniszter haladéktalanul értesíti erről a vámhatóságot, amely intézkedik az e szervezetekkel szerződött gazdasági szereplők azonosító kódjának inaktiválásáról a 4. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

8. § (1) A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 6/H. §-a szerinti biztonsági elemet (a továbbiakban: biztonsági elem) a Jöt. 74. §-a szerinti dohánygyártmány zárjegy (a továbbiakban: zárjegy) tartalmazza.

(2) A zárjegynek meg kell felelnie a Végrehajtási Határozatban foglalt, a biztonsági elemre vonatkozó követelményeknek.

(3) A Végrehajtási Határozatban foglalt tagállami feladatok végrehajtásáért a vámhatóság felel.

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. §, az 5. § (1) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 10–12. § és a 14. § az e rendelet kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

(3) A 4. §, az 5. § (2) és (3) bekezdése, a 6. §, a 7. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 8. § 2019. május 20-án lép hatályba.

10. § (1) A miniszter az azonosítókibocsátó kijelöléséről és a hozzá rendelt azonosító kódról e rendelet hatálybalépését követő egy hónapon belül értesíti a Bizottságot.

(2) A vámhatóság az azonosítókibocsátó személyét (elnevezését, székhelyét, cégjegyzékszámát) és azonosító kódját az internetes honlapján első alkalommal e rendelet hatálybalépését követő egy hónapon belül teszi közzé nyilvánosan.

11. § (1) Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet

a) a dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2017. december 15-i (EU) 2018/574 bizottsági végrehajtási rendelet és

b) a dohánytermékeken elhelyezett biztonsági elemekre vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2017. december 15-i (EU) 2018/576 bizottsági végrehajtási határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §2

13. §3

14. §4

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!