nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
51/2020. (X. 16.) BVOP utasítás
egyes BVOP utasítások a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház jogutódlással történő megszűnésével összefüggő módosításáról
2020-11-01
2020-11-01
0
Jogszabály

51/2020. (X. 16.) BVOP utasítás

egyes BVOP utasítások a Büntetés-végrehajtás Központi Kórház jogutódlással történő megszűnésével összefüggő módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. A büntetés-végrehajtási szervezet ügyeleti tevékenységéről és a jelentések rendjéről szóló 4/2018. (XII. 7.) BVOP utasítás (a továbbiakban: Utasítás1) 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. A szolgálati feladatok maradéktalan végrehajtása érdekében állandó ügyeleti szolgálatot kell működtetni a BVOP-n, valamennyi bv. intézetnél, valamint az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben és a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központban.”

2. Az Utasítás1 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. A bv. intézet és a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ vezetője az ügyeleti tevékenység szakmai irányítását hivatali időben a biztonsági szakterület vezetője, hivatali időn kívül a szolgálatban lévő biztonsági tiszt, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben a biztonsági főfelügyelő útján látja el.”

3. Az Utasítás1 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. A bv. intézet és a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ ügyeleti szolgálatát közvetlenül a szolgálatban lévő biztonsági tiszt, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben a biztonsági főfelügyelő irányítja.”

4. A büntetés-végrehajtási szervezet jelentési és adatszolgáltatási rendjéről szóló 16/2019. (XI. 14.) BVOP utasítás 1. melléklet 1. A bv. intézetek által a BVOP számára felterjesztendő jelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek címe 28. sorában a „Bv. Központi Kórház” szövegrész helyébe a „Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ” szöveg lép.

5. A polgári egészségügyi intézményben elhelyezett fogvatartott őrzésének vagy ellenőrzésének illetékességi rendjéről szóló 13/2020. (V. 8.) BVOP utasítás (a továbbiakban: Utasítás2) 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, a Budapesti Fegyház és Börtön (a továbbiakban: BFB), a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet vagy a Váci Fegyház és Börtön nyilvántartásában szereplő fogvatartott Budapest területén történő külkórházi kihelyezése esetén az őrzést vagy az ellenőrzést az érintett bv. szerv látja el.”

6. Az Utasítás2 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. A fogvatartott átadás-átvételét az 1. melléklet szerinti dokumentum kitöltése mellett a betegfelvételtől számított 4 órán belül végre kell hajtani.”

7. A fogvatartottak élelmezési ellátásának élelmezési szakmai és táplálkozás-egészségügyi követelményeiről szóló 15/2020. (V. 29.) BVOP utasítás 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az utasítás hatálya kiterjed valamennyi büntetés-végrehajtási intézetre (a továbbiakban: bv. intézet) a Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ, az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet és a Szegedi Fegyház és Börtön Krónikus Utókezelő Részlege kivételével.”

8. A büntetés-végrehajtási szervezet katasztrófavédelmi feladatairól szóló 19/2020. (V. 29.) BVOP utasítás 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. A Büntetés-végrehajtás Egészségügyi Központ és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet – az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 43/2014. (VIII. 19.) EMMI rendelet alapján – önálló egészségügyi válsághelyzeti tervet készít, így emellett különálló veszélyelhárítási feladatterv készítésére nem kötelezett.”

9. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága minősített adatainak Biztonsági Szabályzatáról szóló 33/2020. (VII. 14.) BVOP utasítás 4. melléklet 9. sora helyébe a következő sor lép:

(Sorszám

Bv. szerv megnevezése

Iktatási kód)

9.

Bv. Egészségügyi Központ

BVEK

10. A Telekom hálózatos, nem nyilvános mobil távközlési szolgáltatás fogvatartottak részére történő működtetésével kapcsolatos feladatokról szóló 35/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás 13. melléklet 32. sorában a „Bv. Központi Kórház” szövegrész helyébe a „Bv. Egészségügyi Központ” szöveg lép.

11. A büntetés-végrehajtási szervezet Csapatszolgálati Szabályzatáról, valamint a rendkívüli események felszámolási terveinek elkészítéséről szóló 36/2020. (VII. 16.) BVOP utasítás 98. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„98. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet a Budapesti Fegyház és Börtön parancsnokának egyetértésével adja ki a felszámolási terveket.”

12. A bv. szervek biztonságirendszer-leírás tartalmának meghatározásáról szóló 38/2020. (VII. 24.) BVOP utasítás 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet és a Központi Anyagraktár vezetője a biztonságirendszer-leírás elkészítése és jóváhagyása után annak egy példányát köteles átadni a székhelye szerint illetékes bv. intézet vezetőjének. A Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási, Továbbképzési és Rehabilitációs Központja biztonságirendszer-leírást nem köteles készíteni.”

13. Hatályát veszti az Utasítás2 5. és 6. pontja.

14. Ez az utasítás 2020. november 1-jén lép hatályba.

Dr. Tóth Tamás bv. vezérőrnagy s. k.,
országos parancsnok

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!