nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet
a külföldiek ingatlanszerzéséről
2013-07-20
2014-10-03
17

7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

a külföldiek ingatlanszerzéséről1

A Kormány a termőföldről szóló – többször módosított – 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 90. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1)2 Termőföldnek nem minősülő ingatlan (a továbbiakban: ingatlan) [Tv. 3. § q) pont] tulajdonjogának külföldi jogi vagy magánszemély általi – öröklésen, valamint a Tv. 88/A. §-ában foglaltakon kívüli – megszerzéséhez szükséges engedélyt a fővárosi és megyei kormányhivatal akkor adhatja meg, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért.

(2) Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, ha az önkormányzati vagy egyéb közérdeket nem sért, és

a)3

b) a külföldi ingatlanának tulajdonjogát a kisajátításról szóló, többször módosított – 1976. évi 24. törvényerejű rendelet alapján szerezték meg, vagy

c) a külföldi a tulajdonában lévő belföldi ingatlant másik belföldi ingatlanra cseréli, vagy

d) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése, vagy

e)4

f) a külföldi munkavégzés céljából igazoltan legalább öt éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik.

(3)5 A fővárosi és megyei kormányhivatal abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, kikéri az ingatlan fekvése szerint illetékes települési, Budapesten a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének, a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főpolgármesternek (a továbbiakban polgármester) a véleményét. A fővárosi és megyei kormányhivatal a megkeresésben tájékoztatja a polgármestert arról, hogy a véleményét milyen határidővel várja annak érdekében, hogy azt a döntésénél mérlegelni tudja. Ez a határidő nem lehet kevesebb, mint a megkeresés közlésétől számított tizenöt nap.

(4) Az engedély megtagadható, ha a külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, illetőleg a magyar jogi személyeknek a belföldiekkel azonos elbírálást. A nemzetközi szerződés vagy a viszonosság fennállásáról a Külügyminisztérium nyilatkozata az irányadó.

(5)6

(6)7

(7)8

1/A. §9 (1) Az 1. § (1)–(4) bekezdésétől eltérően, az ingatlanszerzést engedélyezni kell a külön törvény rendelkezései alapján önálló vállalkozóként Magyarországon letelepedő külföldi természetes személy számára, ha ez közvetlenül szükséges annak a gazdasági tevékenységnek a folytatásához, amelyre letelepedett.

(2) Nem minősül a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges ingatlannak az ingatlanközvetítés (adásvétel, csere, bérbeadás) céljából megszerezni kívánt ingatlan.

(3)10 Az önálló vállalkozóként letelepedett külföldi természetes személy a külön jogszabályok szerinti egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnését – egyéni cég esetén a cégjegyzékből történő törlését –, továbbá a szakmai kamarai tagság megszűnését követő 1 éven belül köteles az ingatlant elidegeníteni, vagy tulajdonjogának – az 1. §-ban foglalt feltételek szerinti – fenntartását a fővárosi és megyei kormányhivatalnak a vezetőjénél kérelmezni.

2. § (1)11 Az engedély megszerzésére irányuló kérelmet az ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

(2)12 A kérelemhez csatolni kell:

a) a külföldi honosságát igazoló közokiratot;

b)13 a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve az ingatlanszerzésre irányuló szerződést vagy a tulajdonszerzés jogcímét igazoló egyéb okiratot.

c)14

(3)15 A megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó hiteles ingatlan-nyilvántartási adatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal szerzi be.

(4)16 Ha törvény vagy kormányrendelet a tulajdon meghatározott jogcímen való megszerzésének feltételeként az e rendeletben előírt engedély megszerzését írja elő, vagy az engedély bírósági eljárásban szükséges, a helyrajzi számmal megjelölt ingatlan vonatkozásában az engedélyezési eljárásban az ügyintézési határidő húsz nap. Az engedély ilyen esetben csak a jogerőre emelkedéstől számított hat hónapig hatályos.

3. § Diplomáciai, konzuli képviselet, valamint nemzetközi szervezet ingatlanszerzésére – a Tv. 88. §-ának (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – e rendelet szabályait kell alkalmazni.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetésétől számított 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő engedélyezési ügyekben is alkalmazni kell.

(2)17 E rendelet alkalmazásában külföldi természetes és jogi személy meghatározására a Tv. 3. §-ának c) és d) pontjában foglaltak az irányadóak.

(3)18

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!