nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet
a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról
2012-01-01
2013-01-01
8

180/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet

a tűzvédelmi bírságnak, valamint a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásának a központi költségvetésbe történő befizetése és elszámolása rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról1

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló, az 1998. évi XXX. törvénnyel módosított 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 47. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a tűzvédelmi bírság, valamint a Ttv. 44. §-a alapján fizetendő hozzájárulás (a továbbiakban: tűzvédelmi hozzájárulás) befizetési és elszámolási rendjéről, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módjáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet alkalmazásában

1.2

2. befizetés: banki átutalási megbízással történő fizetési mód.

2. § (1)3 A Ttv. 43. §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számla javára kell befizetni.

(2)4 A befizetés során az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát és a bírságfizetésre kötelezett nevét.

(3)5 A Ttv. 44. § (1) bekezdése alapján a biztosítókat terhelő tűzvédelmi hozzájárulást a BM OKF (a továbbiakban: rendelkező) 10023002-00283494-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámla (a továbbiakban: alszámla) javára kell befizetni.

A tűzvédelmi hozzájárulás
és a tűzvédelmi bírság befizetése

3. § (1)6 A biztosító minden negyedévet követő hónap 30. napjáig köteles az alszámlára befizetni a Ttv. 44. §-ának (1) bekezdésében meghatározott biztosítási ágazatokból befolyó biztosítási díjak – ide nem értve a biztosító egyesületek által beszedett tagdíj – 1,5%-ának megfelelő tűzvédelmi hozzájárulás összegét.

(2)7 A tűzvédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettség alá tartozó, illetve nem tartozó, több kockázatot is tartalmazó, összetett biztosítási termékek biztosítási díjbevételének (díjelőírásának) megosztása a termékek díjkalkulációja alapján történik.

(3)8 A tűzvédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezett ágazatok befolyt díjának megállapítása közelítő eljárással is történhet úgy, hogy a biztosító meghatározza a nem-élet üzletág összes ágazatában befolyt díjnak a nem-élet üzletág összes díjelőírására vetett arányát, és ezzel az arányszámmal állapítja meg a tűzvédelmi hozzájárulás fizetésére kötelezett ágazatok díjelőírásából befolyt díjat.

(4)9 A biztosító az éves mérlegbeszámolójának elfogadását követő hónap 30. napjáig köteles az (1) bekezdésben meghatározott tűzvédelmi hozzájárulás tárgyévi összegéről elszámolni, és a különbözetet az alszámlára befizetni.

(5)10 Ha a befizetett tűzvédelmi hozzájárulás összege meghaladja a tárgyévi befizetési kötelezettség összegét, a biztosító az elszámolással egyidejűleg kezdeményezi a különbözetnek a következő esedékes negyedévi összegbe történő beszámítását.

(6)11 Ha a befizetett tűzvédelmi hozzájárulás összege nem éri el a tárgyévi befizetési kötelezettség összegét és a biztosító befizetési kötelezettségének a (2) bekezdésben meghatározott határidőben nem tesz eleget, az alszámlával rendelkező a tudomásra jutástól számított 15 napon belül végrehajtási eljárást kezdeményez.

4. §12

A bevételek felhasználása

5. § (1)13 A tűzvédelmi hozzájárulásból származó bevétel (a továbbiakban: bevétel) felhasználása a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetője által jóváhagyott szakmai program alapján történik.

(2)14 A bevétel a Ttv. 44. § (1) bekezdésében meghatározott célokra használható fel.

A bevételek elszámolásának rendje

6–7. §15

8. §16 A biztosítótól befolyó hozzájárulás kezelésére és felhasználására vonatkozó ellenőrzésre az állami pénzeszközök felhasználására vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni.

8/A. §17 A BM OKF minden év július 15-éig biztosítónkénti bontásban tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét (a továbbiakban: Felügyelet) a megelőző évi kötelezettségekre befolyó tűzvédelmi hozzájárulás összegéről és egyben kéri a Felügyelettől azok megfelelőségének visszaigazolását.

9. § Ez a rendelet 1999. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!