nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet
a földminősítés részletes szabályairól
2017-08-18
2017-10-02
10
Jogszabály

105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet

a földminősítés részletes szabályairól1

A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. §-a (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. § (1) Földminősítés: az az eljárás, amelynek során az adott művelési ágú föld minőségi osztálya és kataszteri tiszta jövedelme megállapításra kerül.

(2) Becslőjárás: a földminősítési rendszer olyan területi egysége, amelyben a termelési feltételek megközelítően hasonlóak. Az egyes becslőjárásokhoz művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

(3) Osztályozási vidék: ha a becslőjáráson belül a gazdálkodási vagy talajviszonyok a becslőjárás egész területére nem általánosíthatók, a becslőjárás további területegységekre, osztályozási vidékekre oszlik. Az egyes osztályozási vidékekhez művelési áganként és minőségi osztályonként különböző kataszteri tiszta jövedelmi értékek tartoznak.

(4) Kataszteri tiszta jövedelem: az az aranykoronában kifejezett viszonyszám, amely az azonos művelési ágú területek termőképessége közötti különbséget fejezi ki.

(5) Minőségi osztály: a becslőjáráson és az osztályozási vidéken (a továbbiakban együtt: becslőjárás) belül művelési áganként a különböző minőségű területek megkülönböztetésére egytől legfeljebb nyolcig terjedő értékszám. Az alacsonyabb számértékű minőségi osztályok a jobb, a magasabb számértékűek pedig a rosszabb talajminőséget mutatják.

(6) Járási mintatér: az a terület, amely a becslőjáráson belül – a gyümölcsös, a fásított terület és a halastó művelési ág kivételével – művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak (feltalaj vastagsága, fizikai félesége, szerkezete, színe, fekvése, vízgazdálkodása stb.) a termelés feltételeinek és természeti adottságainak szemléltetésére szolgál, s alapját képezi a községi mintaterek kijelölésének.

(7) Községi mintatér: a településen belül – a halastó és a fásított terület művelési ág kivételével – művelési áganként és minőségi osztályonként az ott előforduló különböző minőségű földek jellemző tulajdonságainak szemléltetésére szolgál. A községi mintaterek a településen belül előforduló különböző művelési ágú földek részletes osztályba sorozásának alapját képezik.

(8) Járási és községi mintatérjegyzék: a becslőjárásban előforduló különböző minőségű földek jellemző talajtulajdonságait, a termelés feltételeit és természeti adottságait művelési áganként és minőségi osztályonként a járási mintatérjegyzék, a településen belül előforduló különböző művelési ágú és minőségű földek jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak leírását a községi mintatérjegyzék tartalmazza.

2. § A becslőjárások és osztályozási vidékek felsorolását, a rendelet 1. számú melléklete, a települések becslőjárások, illetve a osztályozási vidékek szerinti besorolását pedig a 2. számú melléklete tartalmazza.

Osztályba sorozás

3. § (1) Az osztályba sorozás helyszíni földminősítési eljárás. A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas, illetve alkalmassá tett föld minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét, aranykoronaértékét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás célja a külön jogszabályban meghatározott művelési ágakban hasznosított különböző minőségű termőföldek egytől nyolcig terjedő minőségi osztályának megállapítása.

(2) Az osztályba sorozás alkalmával a minőségi osztályt a vizsgált földterület jellemző talajtulajdonságainak, a termelés feltételeinek és természeti adottságainak a községi mintatérjegyzékben feltüntetett adatokkal történő összehasonlításával kell meghatározni. Az összehasonlításnak ki kell terjednie a talaj termőképességét befolyásoló következő adatokra:

a) a talaj felső rétegének (feltalaj) vastagságára, színére, fizikai féleségére (szövetére), szerkezetére, a szervesanyag jelenlétére, a vízgazdálkodási tulajdonságokra, a terület domborzati adottságaira;

b) az altalaj jellemző talajtulajdonságaira és hidrológiai viszonyaira;

c) a különböző művelési ágakban hasznosított területek növénykultúrájára kedvező vagy kedvezőtlen hatással bíró talaj, domborzati, éghajlati, vízgazdálkodási és agrotechnikai adottságokra.

(3) A talajt a minőségi osztályra jellemző mélységig, legfeljebb száz centiméterig kell megvizsgálni.

(4) Az egy művelési ágba tartozó földterületen belül előforduló eltérő minőségi földek (a továbbiakban: talajfoltok) természetbeni elhelyezkedését, kiterjedésének határvonalát a (2) bekezdésben foglaltak szerint egyszerű méréssel vagy becsléssel kell megállapítani.

4. § (1) Osztályba sorozást kell végrehajtani:

a) a település külterületére új állami földmérési alaptérkép készítése,

b) a különböző becslőjárásba tartozó települések közigazgatási határának egymás közötti megváltoztatása,

c) a földrészlet, alrészlet (a továbbiakban együtt: földrészlet) határvonalának vagy művelési ágának megváltoztatása,

d) a más célra hasznosított föld mező- vagy erdőgazdasági művelésbe vonása, újrahasznosítása,

e) a becslőjárás, illetve a település területén új művelési ág megállapítása,

f) a járási, illetve községi mintatérjegyzékben nem szereplő minőségi osztály megállapítása,

g) a település belterületén egy hektárt meg nem haladó területű beépítetlen ingatlanok összevonása útján egy hektárt meghaladó kiterjedésű ingatlan keletkezése,

h) a termőföld minőségének megváltozása (talajjavulás, talajromlás),

i) az ingatlan-nyilvántartás átalakítása

esetén.

(2) Nem kell helyszíni földminősítési eljárást végrehajtani a földrészlet határvonalának megváltoztatása esetén, ha a település külterületének osztályba sorozása már korábban megtörtént, és a földminősítési térkép a minőségi osztályok határvonalát tartalmazza.

Földminősítési térkép

5. § (1) Az osztályba sorozás eredményét az eljárás során földminősítési térképen (a továbbiakban: munkatérkép) kell feltüntetni. Munkatérkép céljára a külön jogszabályban meghatározott ingatlan-nyilvántartási térkép egy másolati példánya szolgál.

(2) A munkatérképen – a földrészletek határvonalára tekintet nélkül – az 5000 m2-t elérő vagy azt meghaladó talajfoltok határvonalát a rendelet 6. §-ának (1)–(2) bekezdésben foglaltak kivételével fel kell tüntetni.

(3) Az eltérő minőségű területeket a természetbeni elhelyezkedésüknek és alakjuknak megfelelően – a munkatérkép méretarányának figyelembevételével – szabadkézzel húzott szaggatott vonallal kell egymástól elhatárolni. Az elhatároló vonal mindkét oldalán a talajfoltok minőségi osztályát fel kell tüntetni.

(4) A munkatérképen a természetbeni helyüknek megfelelően a járási és községi mintatereket és az általuk képviselt minőségi osztályt jelölni kell.

6. § (1) Több minőségi osztályba tartozó, külön jogszabály szerint erdő művelési ágú földrészletek esetében a minőségi osztályok elhatároló vonalait nem kell a munkatérképen feltüntetni. Az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét, ha területe nem változott, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett adatokkal egyezően kell megállapítani. Ha az erdő területe megváltozott, az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányával egyezően kell megváltoztatni.

(2) A külön jogszabály szerint telepítés folytán erdő művelési ágban nyilvántartandó földterület minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét a mintatérjegyzékben foglalt adatok alapján kell megállapítani. Ha a földterület több minőségi osztályba tartozik, az egyes minőségi osztályok területét a földterület összterületéhez viszonyítva kell megállapítani.

(3) A fásított terület művelési ágba felvételre kerülő, valamint a nádas művelési ágban nyilvántartott földterületek esetében a minőségi osztály és a kataszteri tiszta jövedelem megállapítása során a (1)–(2) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

7. § (1) Az osztályba sorozás eredményét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni. A különböző minőségi osztályokba tartozó földrészletek minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során az egyes minőségi osztályokba tartozó területek közül azokat, amelyeknek a területe a földrészleten belül a 400 m2-t nem éri el, a mellette lévő nagyobb területű minőségi osztály területénél kell figyelembe venni.

(2) Ha az ingatlan-nyilvántartási térkép számítógépen kezelhető formában áll rendelkezésre, a talajfoltok határvonalát, valamint a földminősítési mintatereket – a rendelet 6. §-ának (1)–(2) bekezdésben foglaltak kivételével – a munkatérkép alapján kell az adatbázisban nyilvántartani.

A földminősítési adatokban bekövetkezett változások vezetése

8. § (1) A járási, illetve községi mintatér (a továbbiakban együtt: mintatér) megszüntetésével, új mintatér kijelölésével, a földterület művelési ágával, a föld minőségével, a földrészlet, valamint a minőségi osztály határvonalával kapcsolatos változást a munkatérképen érvényesíteni kell.

(2)2 Az ingatlan földminősítési adataiban bekövetkezett változásról a külön jogszabály rendelkezései szerint a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró járási hivatal, a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala XI. és XIV. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) külön jogszabályok rendelkezései szerint bejelentés alapján, ellenőrzése során vagy hivatalból szerez tudomást.

9. § (1) Ha a művelési ág, a földrészlet területe vagy határvonala, a föld minősége, valamint a minőségi osztály határvonalának változása miatt a mintatér megszűnik, akkor helyette helyszíni eljárással (osztályba sorozással) új mintateret kell kijelölni, és a változást a mintatér jegyzéken át kell vezetni.

(2)3

10. § A földterület nyilvántartott művelési ágának más művelési ágra változtatása, illetve az eddig más célra szolgáló földterület mező- és erdőgazdasági művelésre alkalmassá tétele esetében a természetbeni állapottal egyező új művelési ág minőségi osztályát és kataszteri tiszta jövedelmét osztályba sorozással kell megállapítani.

11. § (1) A földminőség változást abban az esetben kell az ingatlan-nyilvántartásban érvényesíteni, ha a korábbi állapothoz képest a jellemző talajtulajdonságokban beállott tartós változás alapján a földterület új besorolása legalább két minőségi osztállyal, vagy egy minőségi osztállyal és hektáronként legalább nyolc aranykoronával tér el.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás a település külterületének egészére kiterjedő osztályba sorozás alkalmával figyelmen kívül hagyható.

12. § (1) A különböző minőségi osztályokba tartozó földrészlet határvonalának megváltozásával együttjáró területváltozás esetében, ha a település munkatérképe a minőségi osztályok határvonalait nem tartalmazza, a természetbeni állapottal egyező földminősítési adatokat osztályba sorozással kell megállapítani.

(2) Abban az esetben, ha a különböző minőségi osztályokba tartozó földrészlet területének változását nem a határvonal megváltozása idézte elő, hanem a hagyományos adathordozón megjelenő földmérési és térképi adatok számítógéppel kezelhető formában történő feldolgozása, akkor a terület növekedése esetében az egyes minőségi osztályok területét és kataszteri tiszta jövedelmét a területváltozás arányának figyelembevételével kell megváltoztatni.

(3) Ha a területváltozás csökkenéssel jár, a minőségi osztályok területének és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása során a (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

13. § (1) A települések közötti közigazgatási határváltozás esetében, ha a növekvő és a csökkenő település azonos becslőjárásba tartozik, a földek minőségi osztályát – ha azok a természetbeni állapottal egyezőek – nem lehet megváltoztatni.

(2)4

14. § (1)5 A különböző becslőjárásba tartozó települések összevonása esetében a település földminősítési szempontból történő besorolása céljából a földminősítési hatósági hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) – a természeti és gazdasági adottságokra, a kataszteri tiszta jövedelemben bekövetkező változás mértékére és az összevonással járó feladatokra figyelemmel – javaslatot készít a földügyért felelős miniszter részére.

(2)6 A besorolás megváltoztatásáról a külön jogszabály rendelkezése szerint a földügyért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben határoz.

15. § A becslőjárásban érvényben lévő kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megváltoztatása vagy új kataszteri tiszta jövedelmi fokozat megállapítása esetében a 13. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

A földminősítési feladatokat ellátó szakigazgatási szervezetek

16. § (1)7 Az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal földminősítési hatósági jogkörében ellátja:

a) a földek művelési ágának megállapítását;

b) a változással érintett földterületek minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítását (osztályba sorozását);

c) a település új felmérését követő osztályba sorozását;

d) a községi mintaterek adataiban bekövetkezett változások vezetését, és a mintatér jegyzék őrzését;

e) a földminősítési tárgyú beadványok intézését;

f) az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő földminősítési adatoknak az ingatlan-nyilvántartásban történő érvényesítését;

g) a földminősítési állami alapadatok szolgáltatását, a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj ellenében.

(2)8

17. §9

18. § (1)10 A járási hivatal és a kormányhivatal helyszíni földminősítési eljárása során a földminősítést végző személy – lakások és lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – bármely ingatlanba beléphet, illetve osztályba sorozási tevékenységet végezhet, amelyet az ingatlan tulajdonosa a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 30. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tűrni köteles.

(2) Az osztályba sorozás során a mintaterek kijelölése, a minőségi osztály megállapítása érdekében a talajfeltárási munkákat úgy kell végezni, hogy az ne járjon az ingatlan szükségesnél nagyobb mértékű igénybevételével.

(3)11 Az osztályba sorozás lefolytatására való jogosultságát a földminősítést végző járási hivatali, vagy kormányhivatali dolgozó a 18. §-ban meghatározott földminősítő igazolvánnyal igazolja.

19. § (1) Ha az eljárás kár okozásával jár és az értesített személyek nem jelennek meg, a földminősítést végző személynek jegyzőkönyvet, feljegyzést kell készíteni a helyszíni eljárásról. A jegyzőkönyv vagy feljegyzés tartalmazza a keletkezett károk megnevezését.

(2)12 A károkozással járó földminősítési eljárással érintett ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatal a kár bekövetkeztéről, mértékéről és a kártalanításról határozatot hoz, amelyet a károsultnak megküld.

20. § (1)13 A járási hivatal, illetve a kormányhivatal a földminősítési eljárás időpontjáról nyolc nappal megelőzően írásban értesíti a tulajdonost. Ha a földminősítési eljárással érintett ingatlannak két tulajdonosa van, mindkettőt értesíteni kell.

(2) Ha az ingatlannak kettőnél több tulajdonosa van, a tulajdonosok a földminősítési eljárás időpontjáról a helyben szokásos módon is értesíthetők.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a földminősítési eljárásra a település területének új felmérését követően kerül sor.

(4) Az értesített tulajdonos távolmaradása a földminősítési eljárás lefolytatását nem akadályozza.

Vegyes és záró rendelkezések

21. §14 (1) A földminősítést végző személy a helyszíni eljárás folytatására való jogosultságát az e rendelet 3. számú melléklete szerinti arcképes földminősítő igazolvánnyal (a továbbiakban: földminősítő igazolvány) igazolja.

(2)15 Földminősítő igazolványt a kormányhivatal, valamint a járási hivatal alkalmazásában álló azon kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:

a) egyetemi vagy főiskolai szintű

aa) agrármérnök,

ab) agrokémikus,

ac) erdőmérnök,

ad) kertészmérnök,

ae) tájépítész mérnök,

af) tájgazdálkodási mérnök,

ag)16 növénytermesztési mérnök,

ah)17 növényvédelmi mérnök,

ai)18 öntözéses meliorációs mérnök,

b) felsőoktatási alapképzési szakon szerzett

ba) meliorációs mérnök,

bb) tájrendező és kertépítő mérnök,

bc) erdőmérnök,

bd) gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök,

be) informatikus és szakigazgatási agrármérnök,

bf) mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök,

bg) környezetgazdálkodási agrármérnök,

bh) természetvédelmi mérnök, mezőgazdasági mérnök,

bi) mezőgazdasági szakoktató,

bj) növénytermesztő mérnök,

bk)19 geográfus

c) felsőoktatási mesterképzési szakon szerzett

ca) okleveles környezetmérnök,

cb) okleveles agrármérnök,

cc) okleveles kertészmérnök,

cd) okleveles mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnök,

ce) okleveles növényorvos,

cf) okleveles növénytermesztő mérnök,

cg) okleveles vidékfejlesztési agrármérnök,

ch) okleveles természetvédelmi mérnök szakképzettség,

ci)20 geográfus.

(3)21 A földminősítő igazolványt a földügyért felelős miniszter adja ki. Elkészítéséről és nyilvántartásáról a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv gondoskodik.

(4)22 A földminősítő igazolvány kiadása iránti igényt az e rendelet 4. melléklete szerinti igénylőlap kitöltésével kell előterjeszteni. A kormányhivatal közvetlenül, a járási hivatal a kormányhivatal útján továbbítja a kitöltött igénylőlapot és az (5) bekezdés szerinti mellékleteket a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervhez.

(5) Az igényléshez csatolni kell:

a) 1 db igazolványképet,

b) a (2) bekezdésben előírt végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolatát.

(6) A földminősítő igazolvány a kiállítástól számított 10 évig hatályos.

(7)23 Ha a kormányhivatal, illetve a járási hivatal állományába tartozó és földminősítést végző személy állami szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy feladatkörének változása miatt földminősítési feladatokat már nem lát el, földminősítő igazolványát köteles leadni munkáltatójának. A leadott földminősítő igazolványt a nyilvántartásból való törlés érdekében a munkáltató – a (4) bekezdésben meghatározott módon – küldi meg a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek.

(8) A földminősítő igazolvány pótlására a (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni.

21/A. §24 Ahol e rendelet járási hivatalt említ, azon a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben megjelölt földügyi igazgatási hatáskörben eljáró járási hivatalt kell érteni.

22. § (1) Ez a rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba.

(2)25

23. §26 Az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 57/2013. (VI. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: Mr.) hatályba lépését27 megelőzően kiadott földminősítő igazolványok az Mr. hatályba lépését követő 180. napon hatályukat vesztik.

1. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez

A földminősítési rendszer becslőjárásai és osztályozási vidékei

Kód szám

Becslőjárás

Osztályozási vidék

 

 

 

001

Alsólendvai

második

002

Alsólendvai

harmadik

003

Aradi

egyetlen

004

Bajai

első

005

Bajai

második

006

Balassagyarmati

első

007

Balassagyarmati

második

008

Balassagyarmati

harmadik

009

Battonyai

egyetlen

010

Békési

egyetlen

011

Békéscsabai

egyetlen

012

Beregszászi

első

013

Berettyóújfalui

első

014

Berettyóújfalui

második

015

Budapesti

egyetlen

016

Ceglédi

első

017

Ceglédi

második

018

Csepregi

első

019

Csepregi

második

020

Csurgói

első

021

Csurgói

második

022

Dárdai

első

023

Debreceni

első

024

Debreceni

második

025

Devecseri

első

026

Devecseri

második

027

Dunaföldvári

első

028

Dunaföldvári

második

029

Edelényi

egyetlen

030

Egri

első

031

Egri

második

032

Egri

harmadik

033

Esztergomi

első

034

Fehérgyarmati

első

035

Fehérgyarmati

második

036

Félegyházai

első

037

Félegyházai

második

038

Füleki

első

039

Füleki

második

040

Füleki

harmadik

041

Gödöllői

első

042

Gödöllői

második

043

Gyöngyösi

első

044

Gyöngyösi

második

045

Győri

első

046

Győri

harmadik

047

Győri

negyedik

048

Győrszentmártoni

egyetlen

049

Hajdúböszörményi

első

050

Hajdúböszörményi

második

051

Hevesi

első

052

Hevesi

második

053

Hódmezővásárhelyi

első

054

Hódmezővásárhelyi

második

055

Igali

első

056

Igali

második

057

Igali

harmadik

058

Igali

negyedik

059

Jászberényi

első

060

Jászberényi

második

061

Kalocsai

egyetlen

062

Kaposvári

első

063

Kaposvári

második

064

Kapuvári

első

065

Kapuvári

második

066

Kapuvári

harmadik

067

Karádi

első

068

Karádi

második

069

Karcagi

első

070

Karcagi

második

071

Karcagi

harmadik

072

Kassai

első

073

Kassai

második

074

Kassai

harmadik

075

Kecskeméti

egyetlen

076

Keszthelyi

első

077

Keszthelyi

második

078

Keszthelyi

harmadik

079

Királyhelmeci

egyetlen

080

Kisbéri

egyetlen

081

Kiskőrösi

első

082

Kisvárdai

első

083

Kisvárdai

második

084

Körmendi

első

085

Körmendi

második

086

Kőszegi

első

087

Kunszentmiklósi

első

088

Kunszentmiklósi

második

089

Kunszentmiklósi

harmadik

090

Letenyei

első

091

Letenyei

második

092

Makói

egyetlen

093

Marcali

első

094

Marcali

második

095

Magyaróvári

egyetlen

096

Mágocsi

első

097

Mágocsi

második

098

Mátészalkai

első

099

Mátészalkai

második

100

Mezőkövesdi

első

101

Mezőkövesdi

második

102

Mezőkövesdi

harmadik

103

Mezőkövesdi

negyedik

104

Mezőtúri

első

105

Mezőtúri

második

106

Miskolci

egyetlen

107

Mohácsi

első

108

Mohácsi

második

109

Monori

első

110

Monori

második

111

Móri

egyetlen

112

Nagycenki

második

113

Nagycenki

harmadik

114

Nagykanizsai

egyetlen

115

Nagykállói

egyetlen

116

Nagykárolyi

harmadik

117

Nagyszalontai

első

118

Nagyszentmiklósi

egyetlen

119

Nagyváradi

első

120

Nezsideri

egyetlen

121

Nyíregyházai

első

122

Nyíregyházai

második

123

Pápai

első

124

Pápai

második

125

Pápai

harmadik

126

Pécsi

első

127

Pécsi

második

128

Pétervásárai

első

129

Pétervásárai

második

130

Rimaszombati

harmadik

131

Rozsnyói

első

132

Rozsnyói

második

133

Sajószentpéteri

első

134

Sajószentpéteri

második

135

Sárvári

első

136

Sárvári

második

137

Sárbogárdi

egyetlen

138

Sátoraljaújhelyi

harmadik

139

Szepsi-i

első

140

Siklósi

első

141

Siklósi

második

142

Siklósi

harmadik

143

Soproni

első

144

Soroksári

második

146

Sümegi

első

147

Sümegi

második

148

Sümegi

harmadik

149

Szabadkai

egyetlen

150

Szarvasi

egyetlen

151

Szegedi

első

152

Szegedi

második

153

Szekszárdi

első

154

Szekszárdi

második

155

Szekszárdi

harmadik

156

Szentendrei

első

157

Szentendrei

második

158

Szentgotthárdi

első

159

Szentgotthárdi

második

160

Szentgotthárdi

negyedik

161

Szentlőrinci

első

162

Szentlőrinci

második

163

Székelyhidi

első

164

Székesfehérvári

egyetlen

165

Szigetvári

első

166

Szigetvári

második

167

Szikszói

első

168

Szikszói

második

169

Sziráki

első

170

Sziráki

második

171

Sziráki

harmadik

172

Szolnoki

első

173

Szolnoki

második

174

Szombathelyi

első

175

Szombathelyi

második

176

Szombathelyi

harmadik

177

Tamási

egyetlen

178

Tapolcai

első

179

Tapolcai

második

180

Tapolcai

harmadik

181

Tapolcai

negyedik

182

Tatai

egyetlen

183

Tiszafüredi

egyetlen

184

Tokaji

első

185

Tokaji

második

186

Tokaji

harmadik

187

Tornai

első

188

Tornai

második

189

Tornai

harmadik

190

Törökkanizsai

egyetlen

191

Ungvári

második

192

Vasvári

első

193

Vasvári

második

194

Vasvári

harmadik

195

Váli

első

196

Váli

második

197

Vámosmikolai

harmadik

198

Vámosmikolai

negyedik

199

Vámosmikolai

ötödik

200

Veszprémi

első

201

Veszprémi

második

202

Veszprémi

harmadik

203

Veszprémi

negyedik

204

Veszprémi

ötödik

205

Zalaegerszegi

első

206

Zalaegerszegi

második

207

Zalaegerszegi

harmadik

208

Zalaegerszegi

negyedik

209

Zalaegerszegi

ötödik

210

Zirci

első

211

Zirci

második

2. számú melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez28

A települések becslőjárások, illetve osztályozási vidékek szerinti besorolása

Baranya megye

Abaliget 097

Adorjás 141

Almamellék 165

Almáskeresztúr 165

Alsómocsolád 097

Alsószentmárton 141

Apátvarasd 108

Aranyosgadány 126

Ág 097

Áta 126

Babarc 107

Babarcszőlős 161

Bakóca 097

Bakonya 161

Baksa 161

Baranyahidvég 141

Baranyajenő 097

Baranyaszentgyörgy 097

Basal 165

Bánfa 161

Bár 108

Belvárdgyula 126

Beremend 141

Berkesd 108

Besence 141

Bezedek 107

Bicsérd 161

Bikal 097

Birján 126

Bisse 142

Boda 161

Bodolyabér 097

Bogád 126

Bogádmintszent 161

Bogdása 161

Boldogasszonyfa 165

Bóly 107

Borjád 107

Bosta 126

Botykapeterd 161

Bükkösd 162

Bürüs 166

Cun 141

Csarnota 142

Csányoszró 141

Csebény 162

Cserdi 161

Cserkút 127

Csertő 165

Csonkamindszent 161

Dencsháza 161

Dinnyeberki 162

Diósviszló 140

Drávacsehi 141

Drávacsepely 141

Drávafok 166

Drávaiványi 161

Drávakeresztúr 166

Drávapalkonya 141

Drávapiski 141

Drávaszabolcs 141

Drávaszerdahely 141

Drávasztára 166

Dunaszekcső 108

Egerág 126

Egyházasharaszti 141

Egyházaskozár 097

Ellend 108

Endrőc 166

Erdősmárok 108

Erdősmecske 108

Erzsébet 108

Fazekasboda 108

Feked 108

Felsőegerszeg 097

Felsőszentmárton 166

Garé 126

Gerde 161

Geresdlak 108

Gerényes 097

Gilvánfa 161

Gordisa 141

Gödre 097

Görcsöny 126

Görcsönydoboka 108

Gyód 126

Gyöngyfa 161

Gyöngyösmellék 166

Harkány 140

Hásságy 126

Hegyhátmaróc 097

Hegyszentmárton 161

Helesfa 162

Hetvehely 097

Hidas 155

Himesháza 108

Hirics 141

Hobol 165

Homorúd 107

Horváthertelend 162

Hosszúhetény 127

Husztót 097

Ibafa 162

Illocska 107

Ipacsfa 140

Ivánbattyán 142

Ivándárda 107

Kacsóta 161

Katádfa 161

Kákics 161

Kárász 097

Kásád 141

Kátoly 108

Kemse 141

Keszü 126

Kékesd 108

Kémes 141

Kétújfalu 166

Királyegyháza 161

Kisasszonyfa 161

Kisbeszterce 097

Kisbudmér 126

Kisdér 161

Kisdobsza 165

Kishajmás 097

Kisharsány 141

Kisherend 126

Kisjakabfalva 142

Kiskassa 126

Kislippó 107

Kisnyárád 108

Kisszentmárton 141

Kistamási 166

Kistapolca 140

Kistótfalu 142

Kisvaszar 097

Komló 097

Kórós 141

Kovácshida 141

Kovácsszénája 097

Kozármisleny 126

Köblény 097

Kökény 126

Kölked 107

Kővágószőlős 127

Kővágótöttös 127

Lapáncsa 107

Lánycsók 107

Liget 097

Lippó 107

Liptód 108

Lothárd 126

Lovászhetény 108

Lúzsok 141

Magyarbóly 107

Magyaregregy 097

Magyarhertelend 097

Magyarlukafa 165

Magyarmecske 161

Magyarsarlós 126

Magyarszék 097

Magyartelek 161

Majs 107

Maráza 108

Markóc 166

Marócsa 161

Martonfa 126

Matty 141

Mágocs 096

Mánfa 097

Márfa 140

Máriakéménd 108

Márok 107

Máza 097

Mecseknádasd 108

Mecsekpölöske 097

Mekényes 097

Merenye 165

Meződ 097

Mindszentgodisa 097

Mohács 107

Molvány 166

Monyoród 108

Mozsgó 165

Nagybudmér 126

Nagycsány 141

Nagydobsza 165

Nagyhajmás 097

Nagyharsány 140

Nagykozár 126

Nagynyárád 107

Nagypall 108

Nagypeterd 161

Nagytótfalu 140

Nagyváty 161

Nemeske 166

Nyugotszenterzsébet 162

Óbánya 108

Ócsárd 126

Ófalu 108

Okorág 161

Okorvölgy 097

Olasz 126

Old 141

Orfű 097

Oroszló 097

Ózdfalu 161

Palé 097

Palkonya 142

Palotabozsok 108

Patapoklosi 165

Páprád 141

Pellérd 126

Pereked 108

Peterd 126

Pettend 166

Pécs 126

Pécsbagota 161

Pécsdevecser 126

Pécsudvard 126

Pécsvárad 108

Piskó 141

Pócsa 107

Pogány 126

Rádfalva 141

Regenye 126

Romonya 126

Rózsafa 161

Sámod 141

Sárok 022

Sásd 097

Sátorhely 107

Sellye 161

Siklós 140

Siklósbodony 161

Siklósnagyfalu 140

Somberek 108

Somogyapáti 165

Somogyhatvan 165

Somogyhárságy 165

Somogyviszló 165

Sósvertike 161

Sumony 161

Szabadszentkirály 161

Szajk 107

Szalatnak 097

Szalánta 126

Szaporca 141

Szava 142

Szágy 097

Szárász 097

Szászvár 097

Szebény 108

Szederkény 107

Szellő 108

Szemely 126

Szentdénes 161

Szentegát 161

Szentkatalin 097

Szentlászló 165

Szentlőrinc 161

Székelyszabar 108

Szigetvár 165

Szilágy 108

Szilvás 126

Szőke 126

Szőkéd 126

Szörény 166

Szulimán 165

Szűr 108

Tarrós 097

Teklafalu 166

Tengeri 161

Tékes 097

Tésenfa 141

Téseny 161

Tófű 097

Tormás 097

Tótszentgyörgy 165

Töttös 107

Turony 142

Udvar 107

Újpetre 126

Vajszló 141

Varga 097

Várad 166

Vásárosbéc 165

Vásárosdombó 096

Vázsnok 097

Vejti 141

Velény 161

Versend 107

Vékény 097

Véménd 108

Villány 107

Villánykövesd 142

Vokány 142

Zaláta 141

Zádor 166

Zengővárkony 108

Zók 161

Bács-Kiskun megye

Akasztó 081

Apostag 088

Ágasegyháza 075

Baja 005

Ballószög 075

Balotaszállás 037

Bácsalmás 149

Bácsbokod 004

Bácsborsod 004

Bácsszentgyörgy 004

Bácsszőlős 149

Bátmonostor 004

Bátya 061

Bócsa 081

Borota 005

Bugac 081

Bugacpusztaháza 081

Császártöltés 081

Csátalja 004

Csávoly 004

Csengőd 081

Csikéria 149

Csólyospálos 036

Dávod 004

Drágszél 061

Dunaegyháza 088

Dunafalva 108

Dunapataj 061

Dunaszentbenedek 061

Dunatetétlen 088

Dunavecse 088

Dusnok 061

Érsekcsanád 061

Érsekhalma 061

Fajsz 061

Felsőlajos 075

Felsőszentiván 004

Foktő 061

Fülöpháza 089

Fülöpjakab 036

Fülöpszállás 089

Gara 004

Gátér 036

Géderlak 061

Hajós 061

Harkakötöny 081

Harta 088

Helvécia 075

Hercegszántó 004

Homokmégy 061

Imrehegy 081

Izsák 081

Jakabszállás 081

Jánoshalma 005

Jászszentlászló 036

Kalocsa 061

Kaskantyú 081

Katymár 004

Kecel 081

Kecskemét 075

Kelebia 149

Kerekegyháza 075

Kéleshalom 005

Kiskőrös 081

Kiskunfélegyháza 036

Kiskunhalas 037

Kiskunmajsa 036

Kisszállás 005

Kömpöc 036

Kunadacs 145

Kunbaja 149

Kunbaracs 145

Kunfehértó 037

Kunpeszér 145

Kunszállás 036

Kunszentmiklós 089

Ladánybene 075

Lajosmizse 075

Lakitelek 075

Madaras 004

Mátételke 004

Mélykút 004

Miske 061

Móricgát 036

Nagybaracska 004

Nemesnádudvar 061

Nyárlőrinc 075

Ordas 061

Orgovány 081

Öregcsertő 061

Páhi 081

Pálmonostora 036

Petőfiszállás 036

Pirtó 037

Rém 005

Solt 088

Soltszentimre 081

Soltvadkert 081

Sükösd 061

Szabadszállás 089

Szakmár 061

Szalkszentmárton 088

Szank 036

Szentkirály 075

Szeremle 004

Tabdi 081

Tass 088

Tataháza 004

Tázlár 081

Tiszaalpár 075

Tiszakécske 075

Tiszaug 104

Tompa 149

Újsolt 088

Újtelek 061

Uszód 061

Vaskút 005

Városföld 075

Zsana 037

Békés megye

Almáskamarás 003

Battonya 009

Békés 010

Békéscsaba 011

Békéssámson 011

Békésszentandrás 150

Bélmegyer 010

Biharugra 119

Bucsa 010

Csabacsűd 150

Csabaszabadi 011

Csanádapáca 009

Csárdaszállás 010

Csorvás 011

Dévaványa 071

Doboz 011

Dombegyház 009

Dombiratos 009

Ecsegfalva 071

Elek 003

Füzesgyarmat 010

Gádoros 011

Gerendás 011

Geszt 117

Gyomaendrőd 150

Gyula 011

Hunya 150

Kamut 010

Kardos 150

Kardoskút 053

Kaszaper 009

Kertészsziget 010

Kevermes 009

Kétegyháza 011

Kétsoprony 011

Kisdombegyház 009

Kondoros 150

Kőrösladány 010

Kőrösnagyharsány 119

Kőröstarcsa 010

Kőrösújfalu 010

Kötegyán 117

Kunágota 009

Lőkösháza 003

Magyarbánhegyes 009

Magyardombegyház 009

Medgyesbodzás 003

Medgyesegyháza 003

Mezőberény 010

Mezőgyán 117

Mezőhegyes 009

Mezőkovácsháza 009

Méhkerék 117

Murony 010

Nagybánhegyes 009

Nagykamarás 003

Nagyszénás 011

Okány 117

Orosháza 011

Örménykút 150

Pusztaföldvár 011

Pusztaottlaka 003

Sarkad 117

Sarkadkeresztúr 117

Szabadkígyós 011

Szarvas 150

Szeghalom 010

Tarhos 010

Telekgerendás 011

Tótkomlós 011

Újkígyós 011

Újszalonta 117

Végegyháza 009

Vésztő 010

Zsadány 117

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújalpár 167

Abaújkér 167

Abaújlak 167

Abaújszántó 167

Abaújszolnok 167

Abaújvár 073

Abod 029

Aggtelek 132

Alacska 133

Alsóberecki 079

Alsódobsza 186

Alsógagy 139

Alsóregmec 074

Alsószuha 132

Alsótelekes 029

Alsóvadász 167

Alsózsolca 106

Arka 167

Arló 134

Arnót 029

Aszaló 167

Ároktő 106

Baktakék 167

Balajt 029

Baskó 168

Bánhorváti 134

Bánréve 131

Becskeháza 188

Bekecs 186

Berente 133

Beret 167

Berzék 186

Bodroghalom 079

Bodrogkeresztúr 185

Bodrogkisfalud 185

Bodrogolaszi 184

Bódvalenke 188

Bódvarákó 188

Bódvaszilas 187

Bogács 102

Boldogkőújfalu 167

Boldogkőváralja 167

Boldva 029

Borsodbóta 134

Borsodgeszt 102

Borsodivánka 101

Borsodnádasd 134

Borsodszentgyörgy 134

Borsodszirák 029

Bózsva 074

Bőcs 106

Bükkaranyos 102

Bükkábrány 100

Bükkmogyorósd 134

Bükkszentkereszt 106

Bükkzsérc 102

Büttös 139

Cigánd 079

Csenyéte 139

Cserépfalu 102

Cserépváralja 102

Csernely 134

Csincse 100

Csobaj 122

Csobád 167

Csokvaomány 134

Damak 029

Dámoc 079

Debréte 029

Detek 167

Dédestapolcsány 134

Domaháza 134

Dövény 029

Dubicsány 029

Edelény 029

Egerlövő 101

Emőd 100

Encs 167

Erdőbénye 184

Erdőhorváti 168

Égerszög 189

Fancsal 167

Farkaslyuk 134

Fáj 139

Felsőberecki 079

Felsődobsza 167

Felsőgagy 139

Felsőkelecsény 029

Felsőnyárád 029

Felsőregmec 074

Felsőtelekes 029

Felsővadász 167

Felsőzsolca 106

Filkeháza 074

Fony 167

Forró 167

Fulókércs 139

Füzér 074

Füzérkajata 074

Füzérkomlós 074

Füzérradvány 074

Gadna 167

Gagyapáti 139

Gagybátor 139

Gagyvendégi 139

Galvács 029

Garadna 167

Gelej 101

Gesztely 186

Girincs 186

Golop 185

Gömörszőlős 132

Gönc 167

Göncruszka 167

Györgytarló 184

Halmaj 167

Hangács 029

Hangony 130

Harsány 102

Háromhuta 168

Hegymeg 029

Hejce 167

Hejőbába 106

Hejőkeresztúr 106

Hejőkürt 106

Hejőpapi 106

Hejőszalonta 106

Hercegkút 184

Hernádbűd 167

Hernádcéce 167

Hernádkak 186

Hernádkércs 167

Hernádnémeti 186

Hernádpetri 139

Hernádszentandrás 167

Hernádszurdok 139

Hernádvécse 139

Hét 131

Hidasnémeti 072

Hidvégardó 187

Hollóháza 074

Homrogd 167

Igrici 106

Imola 132

Ináncs 167

Irota 029

Izsófalva 029

Jákfalva 029

Járdánháza 134

Jósvafő 189

Karcsa 079

Karos 079

Kazincbarcika 133

Kács 102

Kánó 132

Kány 139

Kázsmárk 167

Kelemér 132

Kenézlő 121

Keresztéte 139

Kesznyéten 189

Kéked 073

Királd 134

Kiscsécs 186

Kisgyőr 102

Kishuta 074

Kiskinizs 167

Kisrozvágy 079

Kissikátor 134

Kistokaj 106

Komjáti 187

Komlóska 168

Kondó 133

Korlát 167

Kovácsvágás 074

Köröm 186

Krasznokvajda 139

Kupa 167

Kurityán 029

Lak 029

Lácacséke 079

Ládbesenyő 029

Legyesbénye 186

Léh 167

Lénárddaróc 134

Litka 139

Makkoshotyka 138

Martonyi 029

Mád 185

Mályi 106

Mályinka 134

Megyaszó 186

Meszes 029

Mezőcsát 106

Mezőkeresztes 100

Mezőkövesd 100

Mezőnagymihály 101

Mezőnyárád 100

Mezőzombor 185

Méra 167

Mikóháza 074

Miskolc 106

Mogyoróska 168

Monaj 167

Monok 186

Múcsony 029

Muhi 106

Nagybarca 134

Nagycsécs 106

Nagyhuta 074

Nagykinizs 167

Nagyrozvágy 079

Nekézseny 134

Nemesbikk 106

Négyes 101

Novajidrány 167

Nyékládháza 106

Nyésta 167

Nyíri 074

Nyomár 029

Olaszliszka 184

Onga 167

Onód 106

Ormosbánya 029

Oszlár 106

Ózd 134

Pamlény 139

Parasznya 133

Pácin 079

Pálháza 074

Pányok 073

Pere 167

Perecse 139

Perkupa 189

Prügy 122

Pusztafalu 074

Pusztaradvány 139

Putnok 131

Radostyán 133

Ragály 132

Rakaca 029

Rakacaszend 029

Rásonysápberencs 167

Rátka 185

Regéc 168

Répáshuta 106

Révleányvár 079

Ricse 079

Rudabánya 029

Rudolftelep 029

Sajóbábony 106

Sajóecseg 106

Sajógalgóc 029

Sajóhidvég 186

Sajóivánka 133

Sajókaza 029

Sajókápolna 133

Sajókeresztúr 106

Sajólád 106

Sajólászlófalva 133

Sajómercse 134

Sajónémeti 133

Sajóörös 106

Sajópálfala 029

Sajópetri 106

Sajópüspöki 131

Sajósenye 029

Sajószentpéter 133

Sajószöged 106

Sajóvámos 029

Sajóvelezd 133

Sály 102

Sárazsadány 184

Sárospatak 184

Sáta 134

Sátoraljaújhely 138

Selyeb 167

Semjén 079

Serényfalva 131

Sima 168

Sóstófalva 186

Szakácsi 029

Szakáld 106

Szalaszend 139

Szalonna 029

Szászfa 139

Szegi 185

Szegilong 185

Szemere 139

Szendrő 029

Szendrőlád 029

Szentistván 101

Szentistvánbaksa 167

Szerencs 185

Szikszó 167

Szin 189

Szinpetri 189

Szirmabesenyő 106

Szomolya 102

Szögliget 187

Szőlősardó 189

Szuhafő 132

Szuhakálló 029

Szuhogy 029

Taktabáj 122

Taktaharkány 186

Taktakenéz 122

Taktaszada 186

Tarcal 185

Tard 102

Tardona 134

Tállya 185

Telkibánya 168

Teresztenye 189

Tibolddaróc 102

Tiszabábolna 103

Tiszacsermely 079

Tiszadorogma 103

Tiszakarád 079

Tiszakeszi 106

Tiszaladány 122

Tiszaluc 186

Tiszapalkonya 106

Tiszatardos 122

Tiszatarján 106

Tiszaújváros 106

Tiszavalk 103

Tokaj 185

Tolcsva 184

Tomor 167

Tornabarakony 188

Tornakápolna 189

Tornanádaska 187

Tornaszentandrás 188

Tornaszentjakab 029

Tornyosnémeti 072

Trizs 132

Ujcsanálos 186

Uppony 134

Vadna 133

Vajdácska 079

Varbó 133

Varbóc 189

Vatta 100

Vágáshuta 074

Vámosújfalu 184

Vilmány 167

Vilyvitány 074

Viss 121

Viszló 029

Vizsoly 167

Zalkod 121

Zádorfalva 132

Zemplénagárd 079

Ziliz 029

Zubogy 132

Zsujta 167

Csongrád megye

Algyő 152

Ambrózfalva 009

Apátfalva 092

Árpádhalom 053

Ásotthalom 151

Baks 152

Balástya 151

Bordány 151

Csanádalberti 009

Csanádpalota 092

Csanytelek 152

Csengele 151

Csongrád 152

Derekegyház 053

Deszk 190

Dóc 152

Domaszék 151

Eperjes 053

Fábiánsebestyén 054

Felgyő 152

Ferencszállás 190

Forráskút 151

Földeák 092

Hódmezővásárhely 053

Királyhegyes 092

Kistelek 151

Kiszombor 118

Klárafalva 190

Kövegy 092

Kübekháza 190

Magyarcsanád 092

Makó 092

Maroslele 092

Mártély 053

Mindszent 054

Mórahalom 151

Nagyér 009

Nagylak 092

Nagymágocs 053

Nagytőke 054

Óföldeák 092

Ópusztaszer 152

Öttömös 151

Pitvaros 009

Pusztamérges 036

Pusztaszer 152

Röszke 151

Ruzsa 151

Sándorfalva 152

Szatymaz 151

Szeged

I. kerület 151

I. kerület, Szőreg 190

II. kerület 151

II. kerület, Tápé 152

III. kerület 151

III. kerület, Gyála 190

III. kerület, Kiskundorozsma 151

Szegvár 054

Székkutas 053

Szentes 054

Tiszasziget 190

Tömörkény 152

Újszentiván 190

Üllés 151

Zákányszék 151

Zsombó 151

Fejér megye

Aba 164

Adony 137

Alap 137

Alcsútdoboz 196

Alsószentiván 137

Bakonycsernye 210

Bakonykúti 111

Balinka 111

Baracs 137

Baracska 195

Beloiannisz 195

Besnyő 195

Bicske 196

Bodajk 111

Bodmér 196

Cece 137

Csabdi 196

Csákberény 111

Csákvár 111

Csókakő 111

Csór 111

Csősz 164

Dég 200

Dunaújváros 137

Előszállás 137

Enying 200

Ercsi 195

Etyek 196

Fehérvárcsurgó 111

Felcsút 196

Füle 164

Gánt 111

Gárdony 164

Gyúró 196

Hantos 137

Igar 137

Iszkaszentgyörgy 111

Isztimér 111

Iváncsa 195

Jenő 164

Kajászó 195

Kálóz 137

Kápolnásnyék 164

Kincsesbánya 111

Kisapostag 137

Kisláng 164

Kőszárhegy 164

Kulcs 137

Lajoskomárom 200

Lepsény 200

Lovasberény 164

Magyaralmás 111

Martonvásár 195

Mány 196

Mátyásdomb 200

Mezőfalva 137

Mezőkomárom 200

Mezőszentgyörgy 200

Mezőszilas 200

Moha 164

Mór 111

Nadap 164

Nagykarácsony 137

Nagylók 137

Nagyveleg 111

Nagyvenyim 137

Nádasdladány 164

Óbarok 196

Pákozd 164

Pátka 164

Pázmánd 164

Perkáta 137

Polgárdi 164

Pusztaszabolcs 137

Pusztavám 111

Rácalmás 137

Ráckeresztúr 195

Sárbogárd 137

Sáregres 137

Sárkeresztes 164

Sárkeresztúr 137

Sárkeszi 164

Sárosd 137

Sárszentágota 137

Sárszentmihály 164

Seregélyes 164

Soponya 164

Söréd 111

Sukoró 164

Szabadbattyán 164

Szabadegyháza 137

Szabadhidvég 067

Szár 196

Székesfehérvár 164

Tabajd 196

Tác 164

Tordas 195

Újbarok 196

Úrhida 164

Vajta 137

Vál 196

Velence 164

Vereb 164

Vértesacsa 196

Vértesboglár 111

Zámoly 164

Zichyújfalu 164

Győr-Moson-Sopron megye

Abda 047

Acsalag 065

Agyagosszergény 113

Ágfalva 143

Árpás 066

Ásványráró 047

Babót 064

Bakonypéterd 210

Barbacs 065

Bágyogszovát 066

Beled 064

Bezenye 120

Bezi 045

Bodonhely 066

Bogyoszló 065

Bőny 048

Börcs 047

Bősárkány 065

Cakóháza 045

Cirák 064

Csapod 064

Csáfordjánosfa 018

Csér 018

Csikvánd 046

Csorna 065

Darnózseli 095

Dénesfa 064

Dőr 066

Dunakiliti 120

Dunaremete 095

Dunaszeg 047

Dunaszentpál 047

Dunasziget 120

Ebergőc 113

Edve 066

Egyed 066

Egyházasfalu 018

Enese 045

Écs 048

Farád 065

Fehértó 045

Feketeerdő 095

Felpéc 048

Fertőboz 112

Fertőd 113

Fertőendréd 113

Fertőhomok 113

Fertőrákos 143

Fertőszentmiklós 113

Fertőszéplak 113

Gönyű 048

Gyalóka 018

Gyarmat 048

Gyóró 064

Gyömöre 048

Győr 048

Győrasszonyfa 048

Győrladamér 047

Győrság 048

Győrsövényház 045

Győrszemere 048

Győrújbarát 048

Győrújfalu 047

Győrzámoly 047

Halászi 095

Harka 112

Hegyeshalom 120

Hegykő 113

Hédervár 047

Hidegség 112

Himód 064

Hövej 064

Ikrény 045

Iván 018

Jánossomorja 095

Jobaháza 045

Kajárpéc 048

Kapuvár 064

Kimle 095

Kisbabot 046

Kisbajcs 047

Kisbodak 095

Kisfalud 065

Kóny 045

Kópháza 112

Koroncó 046

Kunsziget 047

Lázi 210

Levél 120

Lébény 095

Lipót 095

Lövő 112

Maglóca 065

Magyarkeresztúr 065

Markotabödöge 045

Máriakálnok 095

Mecsér 095

Mezőörs 048

Mérges 046

Mihályi 065

Mórichida 046

Mosonmagyaróvár 095

Mosonszentmiklós 095

Mosonszolnok 095

Nagybajcs 047

Nagycenk 112

Nagylózs 113

Nagyszentjános 048

Nemeskér 112

Nyalka 048

Nyúl 048

Osli 064

Öttevény 047

Pannonhalma 048

Páli 066

Pásztori 066

Pázmándfalu 048

Pereszteg 113

Petőháza 113

Pér 048

Pinnye 113

Potyond 065

Pusztacsalád 064

Püski 095

Rajka 120

Ravazd 048

Rábacsanak 066

Rábacsécsény 045

Rábakecöl 066

Rábapatona 045

Rábapordány 066

Rábasebes 066

Rábaszentandrás 066

Rábaszentmihály 046

Rábaszentmiklós 046

Rábatamási 065

Rábcakapi 045

Répceszemere 018

Répcevis 018

Rétalap 048

Röjtökmuzsaj 113

Sarród 113

Sobor 066

Sokorópátka 048

Sopron 143

Sopronhorpács 018

Sopronkövesd 112

Sopronnémeti 065

Szakony 018

Szany 066

Szárföld 064

Szerecseny 048

Szil 066

Szilsárkány 065

Tarjánpuszta 048

Táp 048

Tápszentmiklós 048

Tárnokréti 045

Tényő 048

Tét 046

Töltéstava 048

Újkér 018

Újrónafő 095

Und 018

Vadosfa 065

Vág 066

Vámosszabadi 047

Várbalog 095

Vásárosfalu 066

Veszkény 064

Vének 047

Vitnyéd 064

Völcsej 112

Zsebeháza 066

Zsira 018

Hajdú-Bihar megye

Álmosd 163

Ártánd 119

Bagamér 163

Bakonszeg 014

Balmazújváros 049

Báránd 014

Bedő 119

Berekböszörmény 119

Berettyóújfalu 013

Bihardancsháza 014

Biharkeresztes 014

Biharnagybajom 014

Bihartorda 014

Bocskaikert 050

Bojt 119

Csökmő 014

Darvas 014

Debrecen

Debrecen I. ker. 023

Debrecen II. ker. 023

Debrecen III. ker. 023

Debrecen IV. ker. 024

Derecske 013

Ebes 023

Egyek 024

Esztár 013

Folyás 049

Földes 024

Furta 014

Fülöp 115

Gáborján 013

Görbeháza 049

Hajdúbagos 013

Hajdúböszörmény 049

Hajdúdorog 050

Hajdúhadház 050

Hajdúnánás 049

Hajdúsámson 050

Hajdúszoboszló 024

Hajdúszovát 024

Hencida 013

Hortobágy 049

Hosszúpályi 163

Kaba 024

Kismarja 119

Kokad 163

Komádi 014

Konyár 013

Kőrösszakál 014

Kőrösszegapáti 014

Létavértes 163

Magyarhomoróg 014

Mezőpeterd 014

Mezősas 014

Mikepércs 024

Monostorpályi 163

Nagyhegyes 023

Nagykereki 119

Nagyrábé 014

Nádudvar 024

Nyíracsád 115

Nyíradony 115

Nyírábrány 115

Nyírmártonfalva 115

Pocsaj 163

Polgár 049

Püspökladány 024

Sáp 014

Sáránd 013

Sárrétudvari 014

Szentpéterszeg 013

Szerep 014

Tetétlen 024

Téglás 050

Tépe 013

Tiszacsege 049

Tiszagyulaháza 106

Told 014

Újiráz 014

Újléta 163

Újszentmargita 049

Újtikos 049

Vámospércs 024

Váncsod 013

Vekerd 014

Zsáka 014

Heves megye

Abasár 044

Adács 043

Aldebrő 030

Andornaktálya 102

Apc 044

Atkár 043

Átány 051

Balaton 134

Bátor 128

Bekölce 128

Besenyőtelek 051

Bélapátfalva 134

Boconád 051

Bodony 128

Boldog 041

Bükkszenterzsébet 128

Bükkszentmárton 134

Bükkszék 128

Csány 043

Demjén 032

Detk 043

Domoszló 044

Dormánd 030

Ecséd 044

Eger 031

Egerbakta 032

Egerbocs 128

Egercsehi 128

Egerfarmos 101

Egerszalók 032

Egerszólát 032

Erdőkövesd 128

Erdőtelek 051

Erk 051

Fedémes 128

Feldebrő 031

Felsőtárkány 102

Füzesabony 030

Gyöngyös 044

Gyöngyöshalász 043

Gyöngyösoroszi 044

Gyöngyöspata 044

Gyöngyössolymos 044

Gyöngyöstarján 044

Halmajugra 044

Hatvan 043

Heréd 169

Heves 051

Hevesaranyos 128

Hevesvezekény 052

Hort 043

Istenmezeje 128

Ivád 128

Karácsond 043

Kál 030

Kápolna 030

Kerecsend 031

Kisfüzes 128

Kisköre 052

Kisnána 044

Kompolt 030

Kömlő 051

Lőrinci 169

Ludas 043

Maklár 031

Markaz 044

Mátraballa 128

Mátraderecske 128

Mátraszentimre 044

Mezőszemere 100

Mezőtárkány 030

Mikófalva 128

Mónosbél 134

Nagyfüged 043

Nagykökényes 169

Nagyréde 044

Nagytálya 031

Nagyút 030

Nagyvisnyó 134

Noszvaj 102

Novaj 102

Ostoros 102

Parád 128

Parádsasvár 128

Petőfibánya 169

Pély 052

Pétervására 128

Poroszló 052

Recsk 128

Rózsaszentmárton 044

Sarud 052

Sirok 128

Szajla 128

Szentdomonkos 128

Szihalom 100

Szilvásvárad 134

Szúcs 128

Szücsi 044

Tarnabod 030

Tarnalelesz 128

Tarnaméra 051

Tarnaőrs 051

Tarnaszentmária 032

Tarnaszentmiklós 052

Tarnazsadány 043

Tenk 051

Terpes 128

Tiszanána 052

Tófalu 030

Újlőrincfalva 052

Vámosgyörk 043

Váraszó 128

Verpelét 031

Vécs 031

Visonta 044

Visznek 043

Zagyvaszántó 169

Zaránk 051

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Abádszalók 183

Alattyán 059

Berekfürdő 070

Besenyszög 172

Cibakháza 104

Csataszög 172

Cserkeszőlő 104

Csépa 104

Fegyvernek 172

Hunyadfalva 172

Jánoshida 059

Jászalsószentgyörgy 059

Jászapáti 059

Jászágó 059

Jászárokszállás 059

Jászberény 059

Jászboldogháza 059

Jászdózsa 059

Jászfelsőszentgyörgy 060

Jászfényszaru 060

Jászivány 059

Jászjákóhalma 059

Jászkisér 059

Jászladány 059

Jászszentandrás 060

Jásztelek 059

Karcag 070

Kenderes 069

Kengyel 172

Kétpó 105

Kisújszállás 069

Kőtelek 172

Kuncsorba 069

Kunhegyes 070

Kunmadaras 070

Kunszentmárton 105

Martfű 105

Mesterszállás 105

Mezőhék 105

Mezőtúr 105

Nagyiván 183

Nagykörű 172

Nagyrév 104

Öcsöd 105

Örményes 172

Pusztamonostor 060

Rákóczifalva 172

Rákócziújfalu 172

Szajol 172

Szászberek 172

Szelevény 105

Szolnok 172

Tiszabő 183

Tiszabura 183

Tiszaderzs 183

Tiszaföldvár 105

Tiszafüred 183

Tiszagyenda 183

Tiszaigar 183

Tiszainoka 104

Tiszajenő 172

Tiszakürt 104

Tiszaörs 183

Tiszapüspöki 172

Tiszaroff 183

Tiszasas 104

Tiszasüly 172

Tiszaszentimre 183

Tiszatenyő 172

Tiszavárkony 172

Tomajmonostora 183

Tószeg 172

Törökszentmiklós 172

Túrkeve 069

Újszász 016

Vezseny 172

Zagyvarékas 016

Komárom-Esztergom megye

Aka 210

Almásfüzitő 080

Annavölgy 033

Ács 080

Ácsteszér 210

Baj 182

Bajna 033

Bajót 033

Bakonybánk 210

Bakonysárkány 111

Bakonyszombathely 210

Bana 080

Bábolna 080

Bársonyos 210

Bokod 080

Csatka 210

Császár 080

Csém 080

Csép 080

Csolnok 033

Dad 080

Dág 033

Dorog 033

Dömös 033

Dunaalmás 182

Dunaszentmiklós 182

Epöl 033

Esztergom 033

Ete 080

Gyermely 182

Héreg 182

Kecskéd 182

Kerékteleki 210

Kesztölc 033

Kisbér 080

Kisigmánd 080

Kocs 080

Komárom 080

Kömlőd 080

Környe 182

Lábatlan 033

Leányvár 033

Máriahalom 033

Mocsa 080

Mogyorósbánya 033

Nagyigmánd 080

Nagysáp 033

Naszály 182

Neszmély 182

Nyergesújfalu 033

Oroszlány 182

Piliscsév 033

Pilismarót 033

Réde 210

Sárisáp 033

Súr 210

Süttő 033

Szákszend 080

Szárliget 196

Szomód 182

Szomor 182

Tardos 182

Tarján 182

Tata 182

Tatabánya 182

Tárkány 080

Tát 033

Tokod 033

Tokodaltáró 033

Úny 033

Várgesztes 182

Vérteskethely 080

Vértessomló 182

Vértesszőlős 182

Vértestolna 182

Nógrád megye

Alsópetény 007

Alsótold 171

Balassagyarmat 008

Bánk 006

Bárna 040

Bátonyterenye 129

Becske 171

Bercel 170

Berkenye 006

Bér 170

Bokor 171

Borsosberény 006

Buják 170

Cered 040

Cserháthaláp 007

Cserhátsurány 007

Cserhátszentiván 171

Csesztve 008

Csécse 170

Csitár 007

Debercsény 007

Dejtár 006

Diósjenő 006

Dorogháza 129

Drégelypalánk 006

Ecseg 170

Egyházasdengeleg 169

Egyházasgerge 039

Endrefalva 038

Erdőkürt 170

Erdőtarcsa 169

Etes 039

Érsekvadkert 006

Felsőpetény 007

Felsőtold 171

Galgaguta 170

Garáb 171

Herencsény 007

Héhalom 169

Hollókő 039

Hont 006

Horpács 006

Hugyag 007

Iliny 007

Ipolytarnóc 038

Ipolyvece 006

Jobbágyi 169

Karancsalja 039

Karancsberény 039

Karancskeszi 039

Karancslapujtő 039

Karancsság 039

Kazár 040

Kálló 170

Keszeg 007

Kétbodony 007

Kisbágyon 169

Kisbárkány 039

Kisecset 007

Kishartyán 039

Kozárd 171

Kutasó 171

Legénd 007

Litke 038

Lucfalva 039

Ludányhalászi 038

Magyargéc 039

Magyarnándor 007

Márkháza 039

Mátramindszent 128

Mátranovák 040

Mátraszele 040

Mátraszőlős 171

Mátraterenye 128

Mátraverebély 039

Mihálygerge 039

Mohora 007

Nagybárkány 039

Nagylóc 039

Nagyoroszi 006

Nemti 040

Nézsa 006

Nógrád 006

Nógrádkövesd 170

Nógrádmarcal 007

Nógrádmegyer 039

Nógrádsáp 006

Nógrádsipek 039

Nógrádszakál 038

Nőtincs 006

Őrhalom 007

Ősagárd 007

Palotás 169

Patak 006

Patvarc 008

Pásztó 044

Piliny 039

Pusztaberki 006

Rétság 006

Rimóc 039

Romhány 006

Salgótarján 039

Ságújfalu 039

Sámsonháza 039

Sóshartyán 039

Szalmatercs 039

Szanda 171

Szarvasgede 169

Szátok 006

Szendehely 006

Szente 007

Szécsénke 007

Szécsény 038

Szécsényfelfalu 039

Szilaspogony 040

Szirák 170

Szuha 128

Szurdokpüspöki 044

Szügy 008

Tar 044

Tereske 006

Terény 171

Tolmács 006

Vanyarc 170

Varsány 038

Vizslás 040

Zabar 040

Pest megye

Abony 016

Acsa 015

Albertirsa 109

Alsónémedi 145

Apaj 088

Aszód 041

Áporka 088

Bag 041

Bernecebaráti 198

Bénye 109

Biatorbágy 156

Budajenő 156

Budakalász 156

Budakeszi 015

Budaörs 015

Bugyi 145

Cegléd 016

Ceglédbercel 016

Csemő 075

Csévharaszt 145

Csobánka 157

Csomád 015

Csömör 042

Csővár 015

Dabas 145

Dánszentmiklós 110

Dány 041

Délegyháza 145

Diósd 195

Domony 041

Dömsöd 088

Dunabogdány 156

Dunaharaszti 145

Dunakeszi 015

Dunavarsány 145

Ecser 109

Erdőkertes 042

Érd 195

Farmos 016

Felsőpakony 145

Fót 015

Galgagyörk 015

Galgahéviz 041

Galgamácsa 041

Gomba 109

Göd 015

Gödöllő 042

Gyál 145

Gyömrő 109

Halásztelek 087

Herceghalom 156

Hernád 145

Hévizgyörk 041

Iklad 041

Inárcs 145

Ipolydamásd 197

Ipolytölgyes 197

Isaszeg 042

Jászkarajenő 173

Kakucs 145

Kartal 041

Káva 109

Kemence 198

Kerepes 042

Kiskunlacháza 088

Kismaros 006

Kisnémedi 015

Kisoroszi 006

Kistarcsa 042

Kocsér 173

Kóka 017

Kosd 006

Kóspallag 199

Kőröstetétlen 075

Leányfalu 156

Letkés 197

Lórév 087

Maglód 109

Majosháza 088

Makád 087

Márianosztra 199

Mende 109

Mikebuda 110

Mogyoród 042

Monor 109

Nagybörzsöny 198

Nagykáta 017

Nagykovácsi 157

Nagykőrös 075

Nagymaros 199

Nagytarcsa 042

Nyáregyháza 110

Nyársapát 075

Ócsa 145

Őrbottyán 015

Örkény 145

Pánd 109

Páty 156

Penc 006

Perbál 156

Perőcsény 198

Pécel 042

Péteri 109

Pilis 109

Pilisborosjenő 156

Piliscsaba 157

Pilisjászfalu 157

Pilisszántó 157

Pilisszentiván 157

Pilisszentkereszt 157

Pilisszentlászló 157

Pilisvörösvár 156

Pócsmegyer 156

Pomáz 156

Pusztavacs 110

Pusztazámor 196

Püspökhatvan 015

Püspökszilágy 015

Ráckeve 087

Rád 006

Solymár 156

Sóskút 196

Sülysáp 109

Szada 042

Százhalombatta 195

Szentendre 156

Szentlőrinckáta 017

Szentmártonkáta 017

Szigetbecse 087

Szigetcsép 087

Szigethalom 087

Szigetmonostor 156

Szigetszentmárton 087

Szigetszentmiklós 145

Szigetújfalu 087

Szob 197

Szokolya 199

Sződ 015

Sződliget 015

Tahitótfalu 156

Taksony 145

Tatárszentgyörgy 145

Táborfalva 145

Tápióbicske 109

Tápiógyörgye 016

Tápióság 017

Tápiószecső 017

Tápiószele 016

Tápiószentmárton 017

Tápiószőlős 016

Tárnok 195

Telki 156

Tésa 198

Tinnye 157

Tóalmás 017

Tök 156

Tököl 087

Törökbálint 015

Törtel 016

Tura 041

Újhartyán 145

Újlengyel 145

Újszilvás 016

Úri 109

Üllő 109

Üröm 156

Valkó 041

Vasad 110

Vác 015

Vácduka 015

Vácegres 041

Váchartyán 015

Váckisújfalu 041

Vácrátót 015

Vácszentlászló 041

Vámosmikola 197

Vecsés 109

Veresegyház 042

Verőce 006

Verseg 041

Visegrád 157

Zebegény 199

Zsámbék 156

Zsámbok 041

Somogy megye

Alsóbogát 057

Andocs 068

Ádánd 067

Babócsa 021

Bakháza 021

Balatonberény 093

Balatonboglár 067

Balatonendréd 067

Balatonfenyves 094

Balatonföldvár 067

Balatonkeresztúr 093

Balatonlelle 067

Balatonmáriafürdő 093

Balatonöszöd 067

Balatonszabadi 200

Balatonszárszó 067

Balatonszemes 067

Balatonszentgyörgy 093

Balatonújlak 093

Barcs 166

Baté 055

Bábonymegyer 068

Bálványos 068

Bárdudvarnok 063

Bedegkér 177

Beleg 021

Berzence 021

Bélavár 021

Bodrog 057

Bolhás 021

Bolhó 021

Bonnya 068

Böhönye 094

Bőszénfa 063

Buzsák 094

Büssü 056

Csákány 094

Cserénfa 063

Csokonyavisonta 165

Csoma 055

Csombárd 057

Csököly 063

Csömend 094

Csurgó 021

Csurgónagymarton 020

Darány 066

Drávagárdony 166

Drávatamási 166

Ecseny 057

Edde 057

Felsőmocsolád 057

Fiad 068

Fonó 055

Fonyód 094

Fönyed 093

Gadács 056

Gadány 093

Gamás 068

Gálosfa 063

Gige 063

Gölle 055

Görgeteg 165

Gyékényes 021

Gyugy 094

Hajmás 063

Hács 094

Háromfa 021

Hedrehely 063

Hencse 063

Heresznye 021

Hetes 055

Hollád 093

Homokszentgyörgy 165

Hosszúvíz 094

Igal 056

Iharos 021

Iharosberény 021

Inke 021

Istvándi 165

Jákó 063

Juta 055

Kadarkút 063

Kapoly 068

Kaposfő 062

Kaposgyarmat 063

Kaposhomok 062

Kaposkeresztúr 062

Kaposmérő 062

Kaposszerdahely 063

Kaposújlak 062

Kaposvár 062

Karád 068

Kastélyosdombó 166

Kaszó 021

Kazsok 056

Kálmáncsa 165

Kánya 177

Kára 068

Kelevíz 094

Kercseliget 058

Kereki 068

Kéthely 093

Kisasszond 063

Kisbajom 063

Kisbárapáti 068

Kisberény 094

Kisgyalán 055

Kiskorpád 063

Komlósd 165

Kőkút 063

Kőröshegy 067

Kötcse 068

Kutas 063

Lad 165

Lakócsa 166

Lábod 021

Látrány 068

Lengyeltóti 094

Libickozma 094

Lulla 068

Magyaratád 056

Magyaregres 056

Marcali 093

Mernye 056

Mesztegnyő 094

Mezőcsokonya 057

Mike 063

Miklósi 068

Mosdós 055

Nagyatád 021

Nagybajom 062

Nagyberény 067

Nagyberki 055

Nagycsepely 068

Nagykorpád 063

Nagyszakácsi 093

Nágocs 068

Nemesdéd 094

Nemeskisfalud 093

Nemesvid 094

Nikla 094

Nyim 068

Orci 055

Ordacsehi 067

Osztopán 057

Öreglak 094

Őrtilos 020

Ötvöskónyi 021

Pamuk 094

Patalom 056

Patca 063

Patosfa 165

Pálmajor 062

Péterhida 165

Pogányszentpéter 020

Polány 057

Porrog 020

Porrogszentkirály 020

Porrogszentpál 020

Potony 166

Pusztakovácsi 094

Pusztaszemes 068

Ráksi 056

Rinyabesenyő 165

Rinyakovácsi 063

Rinyaszentkirály 021

Rinyaújlak 165

Rinyaújnép 021

Ságvár 067

Sántos 062

Sávoly 093

Segesd 021

Sérsekszőlős 068

Simonfa 063

Siófok 200

Siójut 067

Som 067

Somodor 055

Somogyacsa 068

Somogyaracs 165

Somogyaszaló 056

Somogybabod 068

Somogybükkösd 020

Somogycsicsó 021

Somogydöröcske 068

Somogyegres 068

Somogyfajsz 094

Somogygeszti 057

Somogyjád 057

Somogymeggyes 068

Somogysámson 093

Somogysárd 062

Somogysimonyi 094

Somogyszentpál 094

Somogyszil 056

Somogyszob 021

Somogytúr 068

Somogyudvarhely 021

Somogyvámos 094

Somogyvár 094

Somogyzsitfa 093

Szabadi 055

Szabás 063

Szántód 067

Szegerdő 093

Szenna 063

Szenta 021

Szentbalázs 062

Szentborbás 166

Szentgáloskér 056

Szenyér 093

Szilvásszentmárton 063

Szólád 068

Szorosad 068

Szőkedencs 094

Szőlősgyörök 068

Szulok 165

Tab 068

Tapsony 093

Tarany 021

Taszár 055

Táska 094

Teleki 068

Tengőd 177

Tikos 093

Torvaj 068

Tótújfalu 166

Törökkoppány 068

Újvárfalva 062

Varászló 094

Várda 055

Vése 094

Visnye 063

Visz 068

Vízvár 021

Vörs 093

Zala 068

Zamárdi 067

Zákány 020

Zics 068

Zimány 055

Zselickisfalud 063

Zselickislak 063

Zselicszentpál 063

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ajak 082

Anarcs 083

Apagy 115

Aranyosapáti 082

Baktalórántháza 083

Balkány 115

Balsa 121

Barabás 012

Bátorliget 115

Benk 082

Beregdaróc 012

Beregsurány 012

Berkesz 121

Besenyőd 115

Beszterec 121

Biri 115

Botpalád 035

Bököny 115

Buj 121

Cégénydányád 034

Csaholc 035

Csaroda 012

Császló 035

Csegöld 034

Csenger 098

Csengersima 035

Csengerújfalu 098

Darnó 035

Demecser 121

Dombrád 082

Döge 082

Encsencs 115

Eperjeske 083

Érpatak 115

Fábiánháza 116

Fehérgyarmat 034

Fényeslitke 082

Fülesd 035

Fülpösdaróc 034

Gacsály 035

Garbolc 035

Gávavencsellő 121

Gelénes 012

Gemzse 083

Geszteréd 115

Géberjén 034

Gégény 121

Gulács 012

Győröcske 191

Győrtelek 098

Gyulaháza 083

Gyügye 034

Gyüre 082

Hermánszeg 034

Hetefejércse 012

Hodász 099

Ibrány 121

Ilk 099

Jánd 012

Jánkmajtis 034

Jármi 099

Jéke 083

Kállósemjén 115

Kálmánháza 115

Kántorjánosi 099

Kemecse 121

Kék 121

Kékcse 082

Kérsemjén 034

Kisar 034

Kishódos 035

Kisléta 115

Kisnamény 035

Kispalád 035

Kisszekeres 035

Kisvarsány 082

Kisvárda 082

Kocsord 098

Komlódtótfalu 034

Komoró 082

Kótaj 121

Kölcse 035

Kömörő 035

Laskod 083

Levelek 115

Lónya 012

Lövőpetri 083

Magosliget 035

Magy 115

Mánd 035

Mándok 083

Máriapócs 115

Márokpapi 012

Mátészalka 099

Mátyus 012

Mezőladány 082

Méhtelek 035

Mérk 116

Milota 034

Nagyar 034

Nagycserkesz 121

Nagydobos 099

Nagyecsed 116

Nagyhalász 121

Nagyhódos 035

Nagykálló 115

Nagyszekeres 035

Nagyvarsány 082

Napkor 115

Nábrád 034

Nemesborzova 035

Nyírbátor 115

Nyírbéltek 115

Nyírbogát 115

Nyírbogdány 121

Nyírcsaholy 099

Nyírcsászári 099

Nyírderzs 099

Nyíregyháza 121

Nyírgelse 115

Nyírgyulaj 115

Nyíribrony 115

Nyírjákó 083

Nyírkarász 083

Nyírkáta 099

Nyírkércs 115

Nyírlövő 083

Nyírlugos 115

Nyírmada 083

Nyírmeggyes 099

Nyírmihálydi 115

Nyírparasznya 099

Nyírpazony 121

Nyírpilis 115

Nyírtass 083

Nyírtelek 121

Nyírtét 121

Nyírtura 121

Nyírvasvári 116

Ófehértó 115

Olcsva 098

Olcsvaapáti 034

Ópályi 099

Ököritófülpös 098

Ömböly 116

Őr 115

Panyola 034

Pap 083

Papos 099

Paszab 121

Pátroha 082

Pátyod 098

Penészlek 116

Penyige 035

Petneháza 083

Piricse 115

Pócspetri 115

Porcsalma 098

Pusztadobos 083

Rakamaz 121

Ramocsaháza 115

Rápolt 098

Rétközberencs 082

Rohod 083

Rozsály 035

Sényő 121

Sonkád 035

Szabolcs 121

Szabolcsbáka 083

Szabolcsveresmart 082

Szakoly 115

Szamosangyalos 098

Szamosbecs 034

Szamoskér 098

Szamossályi 098

Szamosszeg 098

Szamostatárfalva 034

Szamosújlak 034

Szatmárcseke 034

Székely 121

Tarpa 012

Tákos 012

Terem 116

Tiborszállás 116

Timár 121

Tiszaadony 012

Tiszabecs 034

Tiszabercel 121

Tiszabezdéd 082

Tiszacsécse 034

Tiszadada 122

Tiszadob 122

Tiszaeszlár 122

Tiszakanyár 082

Tiszakerecseny 012

Tiszakóród 034

Tiszalök 122

Tiszamogyorós 082

Tiszanagyfalu 121

Tiszarád 121

Tiszaszalka 012

Tiszaszentmárton 082

Tiszatelek 121

Tiszavasvári 122

Tiszavid 012

Tisztaberek 035

Tivadar 012

Tornyospálca 083

Tunyogmatolcs 098

Túristvándi 034

Túrricse 035

Tuzsér 082

Tyukod 098

Újdombrád 082

Újfehértó 115

Újkenéz 082

Ura 098

Uszka 035

Vaja 083

Vasmegyer 121

Vállaj 116

Vámosatya 012

Vámosoroszi 035

Vásárosnamény 012

Zajta 035

Záhony 191

Zsarolyán 034

Zsurk 082

Tolna megye

Alsónána 155

Alsónyék 154

Aparhant 153

Attala 055

Báta 154

Bátaapáti 155

Bátaszék 154

Belecska 027

Bikács 028

Bogyiszló 061

Bonyhád 153

Bonyhádvarasd 153

Bölcske 028

Cikó 155

Csibrák 027

Csikóstöttös 096

Dalmand 177

Decs 154

Diósberény 027

Dombóvár 177

Döbrököz 177

Dunaföldvár 028

Dunaszentgyörgy 154

Dúzs 027

Értény 177

Fadd 154

Fácánkert 154

Felsőnána 027

Felsőnyék 177

Fürged 177

Gerjen 154

Grábóc 155

Gyönk 027

Györe 155

Györköny 028

Gyulaj 177

Harc 154

Hőgyész 027

Iregszemcse 177

Izmény 153

Jágónak 096

Kajdacs 028

Kakasd 153

Kalaznó 027

Kapospula 055

Kaposszekcső 096

Keszőhidegkút 027

Kéty 153

Kisdorog 153

Kismányok 155

Kisszékely 027

Kistormás 027

Kisvejke 155

Kocsola 177

Koppányszántó 177

Kölesd 027

Kurd 177

Lápafő 177

Lengyel 155

Madocsa 028

Magyarkeszi 177

Medina 154

Miszla 027

Mórágy 155

Mőcsény 155

Mucsfa 155

Mucsi 027

Murga 027

Nagydorog 028

Nagykónyi 177

Nagymányok 153

Nagyszékely 027

Nagyszokoly 177

Nagyvejke 155

Nak 177

Németkér 028

Ozora 177

Őcsény 154

Paks 028

Pálfa 027

Pincehely 177

Pörböly 154

Pusztahencse 028

Regöly 177

Sárpilis 154

Sárszentlőrinc 027

Simontornya 027

Sióagárd 154

Szakadát 027

Szakály 177

Szakcs 177

Szálka 155

Szárazd 027

Szedres 154

Szekszárd 154

Tamási 177

Tengelic 154

Tevel 153

Tolna 154

Tolnanémedi 027

Udvari 027

Újireg 177

Varsád 027

Váralja 155

Várdomb 154

Várong 177

Závod 155

Zomba 153

Vas megye

Acsád 175

Alsószölnök 158

Alsóújlak 194

Andrásfa 194

Apátistvánfalva 158

Bajánsenye 085

Balogunyom 174

Bejcgyertyános 136

Bérbaltavár 194

Boba 136

Borgáta 136

Bozzai 174

Bozsok 086

Bő 018

Bögöt 135

Bögöte 194

Bucsu 176

Bük 018

Cák 086

Celldömölk 136

Chernelházadamonya 018

Csákánydoroszló 084

Csánig 135

Csehi 194

Csehimindszent 194

Csempeszkopács 174

Csepreg 018

Csénye 135

Csipkerek 194

Csönge 136

Csörötnek 159

Daraboshegy 085

Dozmat 176

Döbörhegy 194

Döröske 194

Duka 193

Egervölgy 194

Egyházashetye 136

Egyházashollós 192

Egyházasrádóc 084

Felsőcsatár 176

Felsőjánosfa 085

Felsőmarác 085

Felsőszölnök 158

Gasztony 084

Gencsapáti 174

Gersekarát 194

Gérce 136

Gór 135

Gyanógeregye 174

Gyöngyösfalu 174

Győrvár 194

Halastó 085

Halogy 085

Harasztifalu 084

Hegyfalu 135

Hegyháthodász 085

Hegyhátsál 084

Hegyhátszentjakab 085

Hegyhátszentmárton 085

Hegyhátszentpéter 194

Horvátlövő 176

Horvátzsidány 019

Hosszúpereszteg 194

Ikervár 135

Iklanberény 018

Ispánk 085

Ivánc 085

Ják 176

Jákfa 135

Jánosháza 193

Karakó 193

Katafa 084

Káld 136

Kám 194

Keléd 193

Kemeneskápolna 136

Kemenesmagasi 136

Kemenesmihályfa 136

Kemenespálfa 193

Kemenessömjén 136

Kemenesszentmárton 136

Kemenestaródfa 084

Kenéz 135

Kenyeri 136

Kercaszomor 085

Kerkáskápolna 085

Kétvölgy 158

Kisrákos 085

Kissomlyó 193

Kisunyom 174

Kiszsidány 019

Kondorfa 085

Köcsk 136

Körmend 084

Kőszeg 086

Kőszegdoroszló 086

Kőszegpaty 174

Kőszegszerdahely 086

Lócs 018

Lukácsháza 174

Magyarlak 159

Magyarnádalja 084

Magyarszecsőd 084

Magyarszombatfa 085

Megyehíd 135

Meggyeskovácsi 135

Mersevát 136

Mesterháza 018

Mesteri 136

Meszlen 175

Mikosszéplak 194

Molnaszecsőd 084

Nagygeresd 018

Nagykölked 084

Nagymizdó 084

Nagyrákos 085

Nagysimonyi 136

Nagytilaj 194

Narda 176

Nádasd 084

Nárai 176

Nemesbőd 174

Nemescsó 175

Nemeskeresztúr 193

Nemeskocs 136

Nemeskolta 174

Nemesládony 018

Nemesmedves 159

Nemesrempehollós 192

Nick 135

Nyőgér 136

Olaszfa 194

Ólmod 019

Orfalu 158

Ostffyasszonyfa 136

Oszkó 194

Ölbő 135

Őrimagyarósd 085

Őriszentpéter 085

Pankasz 085

Pácsony 194

Pápóc 136

Pecöl 135

Perenye 174

Peresznye 019

Petőmihályfa 194

Pinkamindszent 084

Pornóapáti 176

Porpác 174

Pósfa 135

Pusztacsó 174

Püspökmolnári 192

Rábagyarmat 159

Rábahidvég 192

Rábapaty 135

Rábatöttös 174

Rádóckölked 084

Rátót 084

Répcelak 135

Répceszentgyörgy 135

Rönök 159

Rum 192

Sajtoskál 018

Salköveskút 174

Sárfimizdó 194

Sárvár 135

Sé 174

Simaság 018

Sitke 136

Sorkifalud 174

Sorkikápolna 174

Sorokpolány 174

Sótony 136

Söpte 174

Szaknyér 085

Szakonyfalu 158

Szalafő 085

Szarvaskend 084

Szatta 085

Szeleste 135

Szemenye 194

Szentgotthárd 159

Szentpéterfa 084

Szergény 136

Szombathely 174

Szőce 085

Tanakajd 174

Táplánszentkereszt 174

Telekes 194

Tokorcs 136

Tompaládony 018

Tormásliget 018

Torony 176

Tömörd 175

Uraiújfalu 135

Vasalja 084

Vasasszonyfa 174

Vasegerszeg 135

Vashosszúfalu 193

Vaskeresztes 176

Vassurány 174

Vasszentmihály 159

Vasszécsény 174

Vasszilvágy 175

Vasvár 194

Vámoscsalád 135

Vásárosmiske 136

Vát 175

Velem 086

Velemér 085

Vép 174

Viszák 085

Vönöck 136

Zsennye 192

Zsédeny 135

Veszprém megye

Adásztevel 123

Adorjánháza 025

Ajka 025

Alsóörs 181

Apácatorna 025

Aszófő 181

Ábrahámhegy 180

Badacsonytomaj 178

Badacsonytördemic 178

Bakonybél 211

Bakonygyirót 210

Bakonyjákó 125

Bakonykoppány 125

Bakonynána 211

Bakonyoszlop 211

Bakonypölöske 026

Bakonyság 123

Bakonyszentiván 123

Bakonyszentkirály 211

Bakonyszentlászló 210

Bakonyszücs 125

Bakonytamási 125

Balatonakali 180

Balatonakarattya 204

Balatonalmádi 204

Balatoncsicsó 179

Balatonederics 078

Balatonfőkajár 200

Balatonfüred 181

Balatonfűzfő 204

Balatonhenye 179

Balatonkenese 204

Balatonrendes 180

Balatonszepezd 180

Balatonszőlős 181

Balatonudvari 180

Balatonvilágos 200

Barnag 203

Bazsi 147

Bánd 202

Berhida 201

Béb 123

Békás 124

Bodorfa 148

Borszörcsök 025

Borzavár 211

Csabrendek 148

Csajág 200

Csehbánya 202

Csesznek 211

Csetény 210

Csopak 181

Csót 123

Csögle 025

Dabronc 147

Dabrony 025

Dáka 124

Devecser 025

Doba 025

Döbrönte 124

Dörgicse 180

Dudar 211

Egeralja 025

Egyházaskesző 136

Eplény 211

Farkasgyepü 125

Felsőörs 181

Fenyőfő 125

Ganna 124

Gecse 125

Gic 210

Gógánfa 147

Gyepükaján 148

Gyulakeszi 178

Hajmáskér 201

Halimba 026

Hárskút 202

Hegyesd 178

Hegymagas 178

Herend 202

Hetyefő 147

Hidegkút 203

Homokbödöge 125

Hosztót 148

Iszkáz 025

Jásd 211

Kamond 025

Kapolcs 179

Karakószörcsök 025

Káptalanfa 148

Káptalantóti 178

Kemeneshőgyész 136

Kemenesszentpéter 136

Kerta 025

Kékkút 179

Királyszentistván 201

Kisapáti 178

Kisberzseny 025

Kiscsősz 025

Kislőd 026

Kispirit 025

Kisszőlős 025

Kolontár 026

Kővágóőrs 180

Köveskál 180

Kup 124

Külsővat 025

Küngös 201

Lesencefalu 078

Lesenceistvánd 078

Lesencetomaj 078

Litér 201

Lókút 211

Lovas 181

Lovászpatona 125

Magyargencs 136

Magyarpolány 026

Malomsok 046

Marcalgergelyi 124

Marcaltő 123

Márkó 202

Megyer 147

Mencshely 203

Mezőlak 123

Mihályháza 124

Mindszentkálla 179

Monostorapáti 179

Monoszló 179

Nagyacsád 123

Nagyalásony 025

Nagydém 125

Nagyesztergár 211

Nagygyimót 123

Nagypirit 025

Nagytevel 123

Nagyvázsony 203

Nemesgörzsöny 123

Nemesgulács 178

Nemeshany 148

Nemesszalók 025

Nemesvámos 204

Nemesvita 078

Németbánya 125

Nóráp 123

Noszlop 025

Nyárád 025

Nyirád 148

Óbudavár 179

Olaszfalu 211

Oroszi 025

Öcs 026

Örvényes 180

Ősi 201

Öskü 201

Palóznak 181

Papkeszi 201

Pápa 123

Pápadereske 124

Pápakovácsi 123

Pápasalamon 025

Pápateszér 125

Pécsely 181

Pénzesgyőr 211

Pétfürdő 201

Porva 211

Pula 179

Pusztamiske 026

Raposka 178

Révfülöp 180

Rigács 147

Románd 210

Salföld 178

Sáska 178

Sikátor 210

Sóly 201

Somlójenő 025

Somlószőlős 025

Somlóvásárhely 025

Somlóvecse 025

Sümeg 148

Sümegprága 147

Szápár 210

Szentantalfa 179

Szentbékkálla 179

Szentgál 202

Szentimrefalva 148

Szentjakabfa 179

Szentkirályszabadja 204

Szigliget 178

Szőc 148

Tagyon 179

Takácsi 123

Taliándörögd 179

Tapolca 178

Tés 211

Tihany 181

Tótvázsony 203

Tüskevár 025

Ugod 125

Ukk 148

Úrkút 203

Uzsa 078

Vanyola 123

Vaszar 123

Várkesző 136

Városlőd 202

Várpalota 201

Vászoly 180

Veszprém 202

Veszprémfajsz 204

Veszprémgalsa 148

Veszprémvarsány 210

Vid 025

Vigántpetend 179

Vilonya 201

Vinár 124

Vöröstó 203

Zalaerdőd 147

Zalagyömrő 148

Zalahaláp 178

Zalameggyes 148

Zalaszegvár 148

Zánka 180

Zirc 211

Zala megye

Alibánfa 205

Almásháza 205

Alsónemesapáti 205

Alsópáhok 077

Alsórajk 114

Alsószenterzsébet 002

Babosdöbréte 207

Baglad 001

Bagod 206

Bak 206

Baktüttös 206

Balatongyörök 077

Balatonmagyaród 076

Barlahida 208

Batyk 205

Bánokszentgyörgy 091

Bázakerettye 091

Becsehely 090

Becsvölgye 209

Belezna 020

Belsősárd 001

Bezeréd 205

Bocfölde 206

Bocska 114

Bókaháza 077

Boncodfölde 207

Borsfa 091

Böde 209

Bödeháza 001

Börzönce 114

Bucsuszentlászló 205

Bucsuta 091

Csapi 114

Csatár 206

Cserszegtomaj 077

Csertalakos 208

Csesztreg 001

Csonkahegyhát 209

Csöde 209

Csömödér 091

Csörnyeföld 090

Dióskál 076

Dobri 090

Dobronhegy 207

Döbröce 147

Dötk 205

Egeraracsa 076

Egervár 194

Eszteregnye 114

Esztergályhorváti 077

Felsőpáhok 077

Felsőrajk 114

Felsőszenterzsébet 002

Fityeház 114

Füzvölgy 114

Galambok 114

Garabonc 114

Gáborjánháza 001

Gellénháza 208

Gelse 114

Gelsesziget 114

Gétye 076

Gombosszeg 209

Gosztola 001

Gösfa 194

Gutorfölde 208

Gyenesdiás 077

Gyürüs 205

Hagyárosbörönd 207

Hahót 114

Hernyék 091

Héviz 077

Homokkomárom 114

Hosszúvölgy 114

Hottó 207

Iborfia 208

Iklódbördöce 001

Kacorlak 114

Kallósd 205

Karmacs 077

Kálócfa 002

Kányavár 091

Kávás 207

Kehidakustány 077

Kemendollár 205

Keménfa 207

Kerecseny 114

Kerkabarabás 001

Kerkafalva 002

Kerkakutas 002

Kerkaszentkirály 090

Kerkateskánd 001

Keszthely 077

Kilimán 114

Kisbucsa 205

Kiscsehi 091

Kisgörbő 147

Kiskutas 206

Kispáli 206

Kisrécse 114

Kissziget 091

Kistolmács 091

Kisvásárhely 147

Kozmadombja 002

Kustánszeg 209

Külsősárd 001

Lakhegy 194

Lasztonya 091

Lendvadedes 001

Lendvajakabfa 001

Lenti 001

Letenye 090

Lickóvadamos 208

Ligetfalva 077

Lispeszentadorján 091

Liszó 020

Lovászi 090

Magyarföld 002

Magyarszentmiklós 114

Magyarszerdahely 114

Maróc 091

Márokföld 002

Miháld 021

Mihályfa 147

Mikekarácsonyfa 208

Milejszeg 209

Misefa 205

Molnári 090

Murakeresztúr 114

Murarátka 090

Muraszemenye 090

Nagybakónak 114

Nagygörbő 147

Nagykanizsa 114

Nagykapornak 205

Nagykutas 206

Nagylengyel 208

Nagypáli 206

Nagyrada 114

Nagyrécse 114

Nemesapáti 205

Nemesbük 077

Nemeshetés 205

Nemesnép 001

Nemespátró 020

Nemesrádó 205

Nemessándorháza 205

Nemesszentandrás 205

Németfalu 209

Nova 208

Óhid 147

Oltárc 091

Orbányosfa 205

Ormándlak 208

Orosztony 114

Ortaháza 091

Ozmánbük 207

Pacsa 076

Padár 205

Pakod 205

Pat 021

Páka 091

Pálfiszeg 209

Petőhenye 206

Petrikeresztúr 208

Petrivente 090

Pókaszepetk 205

Porszombat 002

Pölöske 205

Pölöskefő 114

Pördefölde 091

Pötréte 114

Pusztaapáti 209

Pusztaederics 208

Pusztamagyaród 091

Pusztaszentlászló 206

Ramocsa 002

Resznek 001

Rezi 077

Rédics 001

Rigyác 114

Salomvár 207

Sand 021

Sárhida 206

Sármellék 077

Semjénháza 090

Sénye 146

Sormás 114

Söjtör 206

Surd 020

Sümegcsehi 147

Szalapa 147

Szentgyörgyvár 077

Szentgyörgyvölgy 002

Szentkozmadombja 208

Szentliszló 091

Szentmargitfalva 091

Szentpéterfölde 208

Szentpéterúr 076

Szepetnek 114

Szécsisziget 001

Szijártóháza 001

Szilvágy 209

Teskánd 206

Tilaj 077

Tófej 206

Tormafölde 001

Tornyiszentmiklós 090

Tótszentmárton 090

Tótszerdahely 090

Türje 147

Újudvar 114

Valkonya 091

Vasboldogasszony 194

Vaspör 207

Vállus 077

Várfölde 091

Várvölgy 077

Vindornyafok 077

Vindornyalak 077

Vindornyaszőlős 147

Vonyarcvashegy 077

Vöckönd 205

Zajk 091

Zalaapáti 077

Zalabaksa 001

Zalabér 205

Zalaboldogfa 206

Zalacsány 077

Zalacséb 207

Zalaegerszeg 206

Zalaháshágy 207

Zalaigrice 076

Zalaistvánd 205

Zalakaros 114

Zalakomár 076

Zalaköveskút 077

Zalalövő 207

Zalamerenye 114

Zalasárszeg 114

Zalaszabar 114

Zalaszántó 077

Zalaszentbalázs 114

Zalaszentgrót 146

Zalaszentgyörgy 206

Zalaszentiván 205

Zalaszentjakab 114

Zalaszentlászló 146

Zalaszentlőrinc 205

Zalaszentmárton 077

Zalaszentmihály 205

Zalaszombatfa 001

Zalatárnok 208

Zalaújlak 114

Zalavár 077

Zalavég 205

Zebecke 091

Budapest

Bp. I. kerület 015

Bp. II. kerület 015

Bp. III. kerület 015

Bp. IV. kerület 015

Bp. V. kerület 015

Bp. VI. kerület 015

Bp. VII. kerület 015

Bp. VIII. kerület 015

Bp. IX. kerület 015

Bp. X. kerület 015

Bp. XI. kerület 015

Bp. XII. kerület 015

Bp. XIII. kerület 015

Bp. XIV. kerület 015

Bp. XV. kerület 015

Bp. XVI. kerület 015

Bp. XVII. kerület 015

Bp. XVIII. kerület 015

Bp. XIX. kerület 015

Bp. XX. kerület 015

Bp. XXI. kerület 015

Bp. XXII. kerület 015

Bp. XXIII. kerület 015

3. számú melléklet a 105/1999. (XII. 25.) FVM rendelethez29

A földminősítő igazolvány

Előlap


………MEGYEI/FŐVÁROSI KORMÁNYHIVATAL

 

 

igazolvány
száma:____________

 

 

 

fénykép helye

 

FÖLDMINŐSÍTŐ IGAZOLVÁNY

 

 

 

 

 

…………..…………………

név

………………………………

beosztás

Kelt:………………………..

 

 

 

…………………………..

Kiállító hatóság:

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRINFORMATIKAI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

……………………

tulajdonos aláírása

………JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATAL

 

 

igazolvány
száma:____________

 

 

 

fénykép helye

 

FÖLDMINŐSÍTŐ IGAZOLVÁNY

 

 

 

 

 

…………..……………….

név

…………………………….

beosztás

Kelt:…………………………………..

 

 

 

…………………………..

Kiállító hatóság:

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRINFORMATIKAI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV

………………….

tulajdonos aláírása

Hátlap

Az igazolvány tulajdonosa a termőföld védelméről szóló
2007. CXXIX. törvény 30. § (2) bekezdése értelmében

földminősítési, valamint helyszíni ellenőrzési tevékenységre

jogosult.

A munkavégzés érdekében bármely ingatlanra – a lakás és

lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – beléphet, ott

földminősítéssel, helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos munkákat

végezhet.

Az igazolvány visszavonásig érvényes.

4. melléklet a 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelethez30

IGÉNYLŐLAP
a földminősítő igazolvány kiadásához

Az igénylő neve:    

Az igénylő anyja neve:    

Állandó lakcíme:    

Személyi igazolvány száma:    

Telefonszám:    

E-mail cím:    

Jelenlegi munkahelye:    

Jelenlegi beosztása:    

Az előírt szakképesítést igazoló oklevél (bizonyítvány) száma, kelte, kiállító intézmény megnevezése:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:……………………… 20…. év ………………… hó …. nap.

………………………………..…

………………………….

az igénylő aláírása

fővárosi/megyei kormányhivatal

 

főigazgatója

P. H.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!