nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról
2017-01-01
2017-12-31
20
Jogszabály

9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet

a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

Szakmai továbbképzés

1. § (1)1 A szociális, illetőleg a gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző személyek (a továbbiakban: személyes gondoskodást végző személyek) – (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – folyamatos szakmai továbbképzésben kötelesek részt venni (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).

(2) E rendelet alkalmazásában

a) személyes gondoskodást végző személy az, aki

aa)2 a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben vagy a javítóintézetek rendtartásáról szóló 1/2015. (I. 14.) EMMI rendeletben meghatározott képesítési előírásokhoz kötött tevékenységet (a továbbiakban együtt: képesítéshez kötött tevékenység) főállásban, munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban, nevelőszülői foglakoztatási jogviszonyban vagy egyéni vállalkozás keretében végez, és

ab) a képesítési előírásoknak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik;

b) főállásnak több egyidejűleg fennálló munkaviszony vagy közalkalmazotti jogviszony esetén az tekintendő, amelyben a munkaidő hosszabb, azonos hosszúságú munkaidejű munkaviszonyok vagy közalkalmazotti jogviszonyok esetén pedig az, amelyiket korábban létesítették;

c)3 egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező személy az, aki a képesítési előírásoknak megfelelő olyan felsőfokú végzettséggel rendelkezik, amely nem minősül felsőfokú szociális alapvégzettségnek vagy felsőfokú szociális végzettségnek;

d)4 jelölt a jogszabály által szociális alapvizsgára, illetve szakvizsgára kötelezett, vagy önként jelentkező személy.

(3)5 A személyes gondoskodást végző személy mentesül a továbbképzési kötelezettség alól, ha

a) a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra vagy

b) heti 15 óránál kevesebb időtartamban végez személyes gondoskodást,

c)6 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 165. § (2) bekezdés b) pontja alapján vagy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló kormányrendelet alapján a nevelőszülő képesítés megszerzése alól mentesül.

2. § (1)7 A továbbképzési kötelezettség minősített továbbképzésen való részvétellel teljesíthető. A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama hat év. A továbbképzési időszak kezdete munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesítők, illetőleg a képesítési előírásnak megfelelő szakképesítést megszerzők esetében a munkába állás, a foglalkoztatás megkezdésének, illetőleg a szakképesítés megszerzésének napja. Az egyéni vállalkozói tevékenység esetében a továbbképzési időszak kezdete a tevékenység megkezdésének napja. Azon személyek számára, akik az előírt továbbképzési időszak vége előtt teljesítették a továbbképzési kötelezettségüket, az új továbbképzési időszak csak az előírt továbbképzési időszak letelte után indul.

(2)8 A továbbképzési időszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezettnek az 1. § (2) bekezdésének aa) pont szerinti munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya megszűnik, illetőleg az egyéni vállalkozói tevékenységgel felhagy. Ha a továbbképzési időszak megszakadását követő egy éven belül a továbbképzésre kötelezett újólag az 1. § (2) bekezdésében megjelölt képesítéshez kötött tevékenységbe kezd, illetőleg arra vonatkozóan munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesít, a továbbképzési időszak továbbfolytatódik, és a megszakadásig megszerzett pontokat a továbbképzési pontok teljesítésekor [3. § (2) bekezdés] figyelembe kell venni.

(3)9 A továbbképzési időszakba – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem számít bele az az idő, amely alatt a továbbképzésre kötelezett három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy hat hónapot meghaladóan táppénzt, baleseti táppénzt vesz igénybe (a továbbiakban: szünetelés).

(4) Ha a szünetelés ideje alatt a továbbképzésre kötelezett megszerzi a 3. § (2) bekezdésben meghatározott pontokat, ezzel teljesíti továbbképzési kötelezettségét, és a szünetelés időtartama teljes egészébe beszámít a továbbképzési időszakba.

(5) Ha a szünetelés ideje alatt a továbbképzésre kötelezett a 3. § (2) bekezdésében meghatározott pontoknak csak egy részét szerzi meg, a szünetelés időtartama nem számít be a továbbképzési időszakba, de a megszerzett pontokat a szünetelés után figyelembe kell venni.

(6) Teljesíti a továbbképzési kötelezettségét az, aki az adott továbbképzési időszak alatt

a) a munkaköréhez kapcsolódó területen

aa) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítést vagy felsőfokú alapképzésben oklevelet szerez,

ab) felsőfokú végzettség esetén kiegészítő alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben második vagy további oklevelet szerez,

ac) tudományos fokozatot szerez;

b) szociális szakvizsgát vagy pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás esetén pedagógus szakvizsgát tesz.

3. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérése pontozással (a továbbiakban: továbbképzési pontérték) történik.

(2) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt felsőfokú végzettség esetén 80, egyéb szakképesítés esetén 60 pontot kell megszereznie.

(3)10 Ha a továbbképzésre kötelezett más jogszabály alapján is köteles továbbképzésben részt venni és ezen kötelezettségének eleget tett, csak a (2) bekezdésben meghatározott pontok felét kell megszereznie. Ez a kedvezmény csak akkor érvényesül, ha a továbbképzésre kötelezett a más jogszabály alapján teljesített továbbképzést az adott továbbképzési időszak alatt, vagy az azt közvetlenül megelőző egy éven belül teljesíti. A más jogszabály alapján teljesített továbbképzés teljesítési idejének meghatározásakor a továbbképzésen történő részvételről kiállított igazolás, illetve bizonyítvány kiállításának az időpontja az irányadó.

(4)11 Továbbképzési pontérték az (5) bekezdésben meghatározott, érvényes minősítéssel rendelkező minősített továbbképzési programokon történő részvétellel szerezhető. Ugyanazon minősített továbbképzési programon megszerzett továbbképzési pont az adott továbbképzési időszakban csak egyszer vehető figyelembe.

(5)12 A minősített továbbképzési programok típusai a következők:

a)13 szakmai tanfolyam: az elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében egyes szakmai témaköröket legalább 30 órában feldolgozó, számonkéréssel végződő képzés, amelyen való részvétellel legalább 30, legfeljebb 50 továbbképzési pont szerezhető;

b)14 szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás: a szakmai önismeretet, készséget, képességet fejlesztő legalább 25 órából álló csoportmunkát – ideértve az esetmegbeszélő és szupervíziós csoportot is – feltételező foglalkozás, amelyen való részvétellel legalább 25, legfeljebb 35 továbbképzési pont szerezhető;

c)15 szakmai tanácskozás: a szociálpolitika, a gyermekvédelem vagy a gyermekjóléti, illetőleg a szociális gondoskodás témakörében szervezett legalább öt előadásból álló rendezvény, amelyen való részvétellel legalább 5, legfeljebb 10 továbbképzési pont szerezhető;

d)16 külföldi vagy hazai tanulmányút: egy adott szakmai téma tanulmányozására, gyakorlati tapasztalatok elsajátítására szervezett legalább háromnapos tapasztalatcsere, amelyen való részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető;

e)17 szakmai műhely: egy év alatt legalább hat fórumot (találkozást) tartó, alkalmanként egy-egy szakmai témát napirendre tűző rendezvénysorozat, amelyen négy vagy több alkalommal való részvétellel legalább 10, legfeljebb 20 továbbképzési pont szerezhető.

(6)18 A továbbképzési pontértékek elismerésének feltétele, hogy a továbbképzésre kötelezett személy a továbbképzési időszakban legalább egy olyan szakmai tanfolyamon vegyen részt, amely tekintetében – a tanfolyamra jelentkezés időpontjában – a továbbképzésre kötelezett személy által gondozott ellátotti csoport a 2. számú melléklet 6. pontjában meghatározott és a 4. § (6) bekezdése alapján közzétett ellátotti csoporttal megegyezik.

(7)19 A továbbképzés szervezője a minősített továbbképzési programon való részvételről az 1. számú melléklet szerinti igazolást adja ki.

4. § (1)20 Minősített továbbképzési programot bármely természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szervezhet.

(1a)21 Ha a szervezet továbbképzés-szervezési jogát a 11/A. § alapján felfüggesztik, az (1) bekezdéstől eltérően a felfüggesztés időtartama alatt nem jogosult továbbképzés szervezésére.

(2)22 A továbbképzési programok minősítését, a továbbképzési pontértékek meghatározását a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) végzi. A minősítés a 3. § (5) bekezdésének a)–b) pontja szerinti program esetén három évre, c)–e) pontja szerinti program esetében egyszeri alkalomra érvényes.

(3)23

(4)24 A továbbképzési program minősítése a program benyújtásával egyidejűleg kérhető. A minősítési kérelmet három példányban, a Főigazgatóság honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon kell a Főigazgatóság részére benyújtani. A minősítési kérelemhez csatolni kell a minősítési díj befizetését igazoló dokumentum másolatát.

(5)25 A továbbképzési program minősítési díja

a) szakmai tanfolyam, illetve szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás esetén a közalkalmazottak részére a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott, az „A” fizetési osztály első fizetési fokozata szerinti garantált illetmény összegének (a továbbiakban: alapdíj) 70%-a,

b) szakmai tanácskozás, külföldi vagy hazai tanulmányút, illetve szakmai műhely esetén az alapdíj 30%-a.

(6)26 A Főigazgatóság a továbbképzés-szervezési joggal rendelkező szervezet esetében az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési program 2. számú mellékletben meghatározott adatait a (4) bekezdés szerinti minősítési kérelem benyújtását követő negyedév utolsó napjáig a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi.

(6a)27 A Főigazgatóság közzéteszi a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon a továbbképzés-szervezési jog 11/A. § szerinti felfüggesztését követő 60 napon belül a felfüggesztéssel érintett szervezet nevét, valamint a felfüggesztés kezdő és záró időpontját.

(6b)28 A Főigazgatóság az érvényes minősítéssel rendelkező továbbképzési programjainak a 2. számú mellékletben meghatározott adatait a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon folyamatosan közzéteszi.

(7)29 Az adott negyedévben érvényes minősítéssel rendelkező szakmai tanfolyam, illetve szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás csak a (6) bekezdés szerinti közzétételt követően indítható azzal, hogy a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzés tényleges indítását a 2/A. számú melléklet szerinti adattartalommal a Főigazgatóságnak az indítást megelőző 10 munkanapon belül bejelenteni.

(8)30 A (6) bekezdés szerint közzétett továbbképzési program a közzétételben meghatározott minősítés érvényességéig szervezhető. A továbbképzés szervezője

a) a megszervezésre került továbbképzési programról a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal a továbbképzés lebonyolítását követő hónap utolsó napjáig,

b)31 a megszervezésre nem került továbbképzési programról a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal a tárgyévet követő év február 28-áig

beszámol, illetve bejelentést tesz az Intézet részére.

(9)32 Ha a (8) bekezdés szerinti beszámolási vagy bejelentési kötelezettségnek a szervező nem tesz eleget, továbbképzési programot a beszámolás vagy bejelentés elmulasztásának évét követő évben nem indíthat.

(10)33 Az a továbbképző szervezet, amelynek továbbképzési jogát a 11/A. § alapján felfüggesztették, továbbképzési programot a felfüggesztés időtartama alatt nem indíthat.

4/A. §34 (1) A továbbképzés szervezője a 3. § (5) bekezdés szerinti minősített továbbképzésekről – csoportonként – nyilvántartást vezet.

(2)35 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a program engedélyszámát és címét, a továbbképzés helyszínét, időpontját, időtartamát, a jelenléti ívet és a részvételi díjat, továbbá

a) a 3. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében

aa) az A. 9034–1 r.sz. jelzésű tanfolyami naplót,

ab) az ismeretek számonkéréséről készült – a számonkérést végzők aláírásával ellátott – jegyzőkönyvet,

ac) írásbeli számonkérés esetén a továbbképzésben részt vevők által készített dolgozatot;

b) a 3. § (5) bekezdésének b) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében a trénerek nevét és az alkalmazott módszert;

c) a 3. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében az előadások címét;

d) a 3. § (5) bekezdésének d) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében a tanulmányozott módszert;

e) a 3. § (5) bekezdésének e) pontja szerinti minősített továbbképzés esetében a fórumok szakmai témáját

tartalmazza.

(3) A továbbképzés szervezője – az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakon túl – minden megszervezett továbbképzés esetében nyilvántartja a továbbképzésen kiadott és sorszámmal ellátott igazolásokat.

(4) A továbbképzés szervezőjének legalább egy alkalommal, legkésőbb a továbbképzés végén – kérdőív formájában – lehetőséget kell biztosítani a minősített továbbképzések résztvevői számára a továbbképzés értékelésére. A résztvevők által kitöltött kérdőívet a továbbképzés szervezője nyilvántartja.

(5)36 Az (1)–(4) bekezdés szerinti nyilvántartásokat (a továbbiakban együtt: továbbképzési nyilvántartás) a továbbképzés szervezőjének a továbbképzés lezárultát követően öt évig meg kell őrizni.

(6)37 A Főigazgatóság, illetve az általa kijelölt szakértő jogosult a továbbképzési nyilvántartásba a helyszínen betekinteni. A betekintési jog gyakorlásához a továbbképzés szervezője köteles a továbbképzési nyilvántartást rendelkezésre bocsátani és az ahhoz kapcsolódó felvilágosítást megadni.

A szociális szakvizsga

5. §38 (1)39 Szociális szakvizsgát az a jelölt tehet, aki külön jogszabályban meghatározott felsőfokú szociális alapvégzettséggel (szociálpolitikus, szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező) és az alapvégzettségének megfelelő területen legalább öt év egybefüggő szakmai gyakorlattal rendelkezik. Egybefüggő szakmai gyakorlatnak tekintendő, ha öt év alatt a megszakítás időtartama nem haladja meg a fél évet.

(2) Szociális szakvizsgát az az egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező jelölt is tehet, aki

a) a szociális alapvizsgát letette, feltéve, hogy a szociális alapvizsga és a szakvizsga között még nem telt el két év, vagy

b)40 szociális menedzseri végzettséggel rendelkezik, és legalább öt évig egybefüggően – összesítve legfeljebb fél év megszakítással – képesítéshez kötött tevékenységet végez.

c)41

(2a)42 A (2) bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesülését csak az első szakvizsga esetében kell vizsgálni.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott, és a külön jogszabály alapján szociális szakvizsgára kötelezett személy, ha más jogszabály alapján pedagógus szakvizsgára is kötelezett, szociális szakvizsga kötelezettségének – választása alapján – a pedagógus szakvizsga letételével is eleget tehet.

(4)43 Szociális alapvizsgát az a jelölt tehet, aki egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezik, és a felsőfokú végzettség megszerzését követően

a) legalább öt évig egybefüggően – összesítve legfeljebb fél év megszakítással – felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben képesítéshez kötött, személyes gondoskodást nyújtó tevékenységet végzett,

b) a gyámügyi, a gyermekvédelmi, illetve a szociális igazgatás vagy a szociális képzés területén legalább öt éves – összesítve legfeljebb fél évre megszakított – felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett szakmai gyakorlattal rendelkezik.

(5)44 A gyermekvédelmi szakellátás területén személyes gondoskodást végző, egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező személy alapvizsgát tehet akkor is, ha a felsőfokú végzettség megszerzését követően a közoktatás területén szerzett öt éves egybefüggő – összesítve legfeljebb fél évre megszakított – szakmai gyakorlatot.

(6)45 A szociális alapvizsgára bocsátás feltétele a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam elvégzése. A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam óraszáma 120 óra. A tanfolyam elvégzése és az alapvizsga letétele közötti időszak nem haladhatja meg a két évet.

6. §46 (1)47 Szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamot, valamint alap- és szakvizsgát szociális szakvizsgáztatási joggal rendelkező szociális alapképzést folytató felsőoktatási intézmény és a Főigazgatóság (a továbbiakban: vizsgajoggal rendelkező intézmény) szervezhet.

(2)48 Szociális alapvizsga, illetve szakvizsga évente egyszer, február 1-je és május 31-e között szervezhető. A vizsgára bocsátás iránti kérelmet a tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig kell benyújtani a jelölt által választott, vizsgajoggal rendelkező intézményhez.

(3)49 A kérelemhez csatolni kell

a) a felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél másolatát,

b) a felsőfokú végzettséget igénylő munkakörben végzett, képesítéshez kötött tevékenység, illetve a szakmai gyakorlat időtartamáról szóló munkáltatói igazolást vagy igazolásokat, és szakmai életrajzot, továbbá

c) szakvizsga esetén a szociális alapvizsga oklevelének másolatát, amennyiben a jelölt számára a szociális alapvizsga letétele előírt.

(4)50 A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam díjának, a szociális alapvizsga és szociális szakvizsga díjának, a pótvizsga díjának, valamint a vizsgáztatói díjnak az összegét a tárgyévet megelőző év december 31-éig a Hivatal honlapján közzé kell tenni. A szociális szakvizsga díja tartalmazza a vizsgára történő felkészítés díját is. A vizsgadíjakat ahhoz a vizsgajoggal rendelkező intézményhez kell befizetni, ahol a jelölt vizsgára való jelentkezését elfogadták. Amennyiben a jelölt a vizsgadíjat, illetve az alaptanfolyami díjat a vizsgajoggal rendelkező intézmény által megadott határidőben nem fizeti be, a vizsgát, alaptanfolyamot nem kezdheti meg.

(5)51 A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam képzési programját a Főigazgatóság minősíti.

7. § (1)52 Szociális szakvizsgát a jelölt az általa választott témacsoportból tehet.

(2) A jelölt az alábbi témacsoportok közül választhat:

a) családvédelem, családgondozás;

b)53 gyermekjóléti alapellátás;

c)54 gyermekvédelmi szakellátás;

d) idősek szociális ellátása;

e) pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása;

f) fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja;

g) hajléktalan ellátás.

(3)–(4)55

8. § (1)56 A szociális alapvizsga és a szociális szakvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Szóbeli vizsgára csak az bocsátható, aki sikeres írásbeli vizsgát tett. Az írásbeli vizsgát a vizsgabizottság értékeli.

(2) Az írásbeli vizsgán a rendfenntartás a vizsgát felügyelő személy feladata. Az írásbeli vizsga csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelölt a feladatlapot és a megoldást aláírásával látja el és a vizsgát felügyelő személynek adja át.

(3) Ha a jelölt az írásbeli vizsgára vonatkozó szabályokat megszegi, a vizsgát felügyelő személy figyelmezteti. Ismételt vagy súlyos szabályszegés esetén a vizsgabiztos a jelölt vizsgáját felfüggesztheti. Felfüggesztés esetén az írásbeli vizsgát meg kell ismételni.

(4) A szóbeli vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság a jelölt vizsgáját zárt tanácskozáson értékeli és döntését nyilvánosan hirdeti ki.

(5) A szóbeli vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a vizsgabizottság tagjai aláírnak. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jelölt személyi adatait, a vizsga tárgyát, időpontját és értékelését.

9. § (1)57 Az alapvizsga és a szakvizsga értékelése az érvényes írásbeli és a szóbeli vizsga alapján a következő lehet:

a) kiválóan megfelelt,

b) jól megfelelt,

c) megfelelt,

d) nem felelt meg.

(2)58 A sikertelen vizsga, illetve vizsgarész legfeljebb két alkalommal ismételhető meg. Az ismétlővizsgát a sikertelen vizsgát követő éves szakvizsga-időszakban kell letenni.

(3)59 Sikeres alapvizsga esetén a jelölt az 5. számú melléklet szerinti oklevelet kap.

(4)60 Sikeres szakvizsga esetén

a)61 a felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező jelölt szakvizsgázott szociálpolitikus vagy szakvizsgázott szociális munkás, illetőleg szakvizsgázott szociálpedagógus vagy szakvizsgázott szociális szervező cím használatára jogosító 6. számú melléklet szerinti oklevelet kap;

b)62 az egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkező jelölt a szociális szakvizsga letételét igazoló 7. számú melléklet szerinti oklevelet kap.

(5)63 Az oklevél egyetemi vagy főiskolai végzettséget nem tanúsít és az alapvégzettség szintjét nem változtatja meg.

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal továbbképzéssel és a szociális alap- és szakvizsgával kapcsolatos feladatai64

10. §65

11. §66 A Főigazgatóság feladatai a következők:

a)67

b) a továbbképzések szakmai követelményrendszerének a kidolgozása;

c) a továbbképzési programok minősítése, pontértékeinek meghatározása;

d)68 a továbbképzések szakmai felügyelete;

e) a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam képzési programjának a minősítése, elfogadása;

f) az alapvizsga, valamint szakvizsga szakmai és vizsgáztatási követelményeinek meghatározása;

g) a vizsgajog elnyerésére irányuló pályázatok elbírálása;

h) a szociális szakvizsga elnöki névjegyzékbe történő jelentkezések elbírálása;

i)69 a szociális alap- és szakvizsga vizsgaszabályzatának jóváhagyása;

j)70 a továbbképzésekkel, szociális alaptanfolyamokkal, illetőleg a vizsgáztatással kapcsolatos bejelentések, panaszok kivizsgálása.

11/A. §71 (1)72 A Főigazgatóság a továbbképzések szakmai felügyelete keretében nyomon követi a minősített továbbképzési programok megvalósítását. Ha a továbbképzés megvalósítása a minősített továbbképzési programtól eltér, a Főigazgatóság határidő tűzése mellett felhívja a továbbképző szervezetet az eltérés megszüntetésére.

(2)73 Ha a továbbképző szervezet az (1) bekezdés szerinti felhívásnak határidőben nem tesz eleget, és a továbbképzés nem a továbbképzési programban meghatározott

a) tananyag felhasználásával vagy

b) óraszámban vagy

c) tárgyak oktatásával vagy

d) képesítésű oktató részvételével

történik, a Főigazgatóság a szervezet továbbképzés-szervezési jogát a folyamatban lévő továbbképzések befejezését követően 2 évre felfüggeszti.

12. § (1)74

(2)75 A Főigazgatóság feladatai

a) a továbbképzésekkel kapcsolatosan

aa) a továbbképzési programok minősítésre történő előkészítése, a minősítés után az érintettek kiértesítése,

ab) a továbbképzési tájékoztatók elkészítése és kiadása,

ac) kapcsolattartás a továbbképzést folytató szervezetekkel,

ad) a továbbképzésekkel kapcsolatos adminisztráció, információszolgáltatás,

ae) a szakértők felkérésével kapcsolatos feladatok,

af)76 a továbbképzések monitorozása, éves értékelése és az éves értékelésről beszámoló készítése a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter),

b)77 a szociális alap- és szakvizsgákkal kapcsolatosan

ba)78 a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamok programjának kidolgoztatása, a tanfolyamot szervezőkkel való kapcsolattartás,

bb)79 az alap- és szakvizsga tananyagainak, vizsgatételeinek és feladatainak a kidolgoztatása, kiadása,

bc)80 az alap- és szakvizsgára jelentkezések koordinálása, a szakvizsgára vonatkozó dokumentumok vezetése és kezelése,

bd) a vizsgabizottsági elnökök felkérése,

be) a vizsgabizottsági elnökök és tagok felkészítése, tevékenységük figyelemmel kísérése,

bf)81 a vizsgák szabályszerű lebonyolításának ellenőrzése,

bg)82

12/A. §83 (1)84 A szociális alap- és szakvizsga elnöki feladatait

a) a témacsoportonként összeállított szociális vizsgaelnöki névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) felvett személyek, valamint

b) a miniszter által a vizsgaelnöki feladatok ellátására kijelölt minisztériumi kormánytisztviselők

látják el.

(2) A névjegyzékbe pályázat alapján öt évre az vehető fel, aki az adott témacsoport vonatkozásában

a) legalább ötéves gyakorlattal rendelkező egyetemi vagy főiskolai oktató, vagy

b)85 az adott szakterületen legalább ötéves szakmai gyakorlattal és szociális vagy közigazgatási szakvizsgával vagy az állami tisztviselőkről szóló törvény alapján szerzett közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.

(3) Öt év eltelte után a névjegyzékbe felvett személyt – ha újabb pályázatot nem nyújt be – a névjegyzékből törölni kell.

(4)86 A névjegyzékbe való felvétel iránti pályázatokat a témacsoport vagy témacsoportok megjelölésével minden év május 15-éig a Főigazgatósághoz kell benyújtani. A pályázat benyújtásával egyidejűleg az alapdíj 15%-ának megfelelő bírálati díjat kell fizetni. A pályázatok elbírálásáról és a névjegyzékbe történő felvételről a Főigazgatóság minden év június 30-áig dönt.

(5)87 A Főigazgatóság a névjegyzékbe felvett és törölt személyekről évente egyszer közleményt tesz közzé a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon.

13. § (1)88

(2)89 A vizsgabizottságok elnökeit a Főigazgatóság, a tagokat pedig a vizsgajoggal rendelkező intézmény kéri fel.

(3)90 A vizsgajog elnyerésére az a felsőfokú szociális végzettséget adó képzések szervezésére jogosult felsőoktatási intézmény nyújthat be pályázatot, amelyik

a)91 vállalja, hogy tizenöt vagy annál több fő jelentkezése esetén szociális alap- és szakvizsgát, szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamot szervez, és

b)92 a felsőfokú szociális végzettséget adó képzések szervezését önálló oktatási-szervezeti egységként működteti, és a szak oktatóinak legalább a fele az intézménnyel munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll.

(4)93 A vizsgajog elnyerésére irányuló pályázatot minden év május 15-éig a Főigazgatósághoz kell benyújtani a (3) bekezdésben foglalt feltételek igazolására szolgáló dokumentumokkal együtt.

(5)94 A vizsgajogot elnyert intézmény öt évig jogosult szociális alap- és szakvizsga szervezésére (a továbbiakban: vizsgajog időtartama). Ha a vizsgajog időtartama alatt bekövetkezett változás folytán a vizsgajogot elnyert intézmény nem teljesíti a (3) bekezdésben foglalt feltételeket, a vizsgajog megszűnik. Ezt a tényt a vizsgajogot elnyert intézmény haladéktalanul köteles bejelenteni a Főigazgatóságnak. A vizsgajog megszűnését a Főigazgatóság állapítja meg.

(6)95 A vizsgajog elnyerésére a Főigazgatóság a felsőfokú szociális végzettséget adó képzések szervezésére jogosult felsőoktatási intézmények számára pályázatot ír ki. A Főigazgatóság a vizsgajoggal rendelkező intézmények nevét és címét, valamint a vizsgajog megszűnését, továbbá a vizsgajog 18. § alapján történő meghosszabbításának tényét a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon közzéteszi.

(7)96 A vizsgajoggal rendelkező intézmény a szociális alap- és szakvizsgát a Főigazgatóság által jóváhagyott vizsgaszabályzatban foglaltak szerint bonyolítja.

14. §97 (1) Az alap- és szakvizsgát úgy kell megszervezni, hogy egy vizsgabizottság egy vizsganapjára legfeljebb húsz vizsgázó jusson.

(2)98 A szociális alapvizsga, valamint szakvizsga időpontját a 6. § (2) bekezdésében szereplő időszakban lehet kitűzni. Ha az adott vizsgaidőszakban a vizsgajoggal rendelkező intézmény nem tervez alap-, illetve szakvizsgát, a jelentkezési lapokat továbbítja ahhoz a vizsgajoggal rendelkező intézményhez, amely az adott témacsoportból vizsgát szervez, és erről a jelöltet értesíti. Ha az adott vizsgaidőszakban egyetlen vizsgajoggal rendelkező intézmény sem szervez szakvizsgát, a szakvizsgát a Főigazgatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt lehet letenni.

(3)99 A vizsgabizottság tagjait vizsgáztatói díj illeti meg. A Főigazgatóság a vizsgáztatói díj összegét – a 6. § (4) bekezdése szerint – közzéteszi honlapján és a Szociális Ágazati Portálon.

Egyéb rendelkezések

15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: munkáltató) éves továbbképzési tervet köteles készíteni.

(2) A továbbképzési terv tartalmazza

a) a tárgyévben továbbképzésben résztvevők és a jogszabály által szakvizsgára kötelezettek, valamint az arra önként jelentkezők várható számát, munkakörük és a várható távolléti idő feltüntetésével;

b) a továbbképzésben, illetőleg felkészítő tanfolyamon résztvevők helyettesítésére vonatkozó tervet;

c) a továbbképzésre, felkészítő tanfolyamra és szakvizsgára fordítható források megjelölését és felosztását;

d)100 a továbbképzési kötelezettségüket teljesítők számát,.

(3)101 A munkáltató köteles az éves továbbképzési tervben szereplő munkavállaló számára a továbbképzésen való részvétel idejére munkaidő-kedvezményt biztosítani, erre az időre távolléti díjat fizetni, a továbbképzés részvételi díját viselni.

(4)102 A munkáltatónak a munkaviszony, illetve a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a működési nyilvántartásba vételről szóló igazolást, valamint a továbbképzési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumokat át kell adnia a munkavállaló részére.

(5)103 A jogszabály által szakvizsgára kötelezettek esetében a szociális alapismereteket nyújtó tanfolyam, valamint az alap- és szakvizsgával kapcsolatos munkaidő-kedvezmény, távolléti díj, tanfolyami- és vizsgadíj a munkáltatót terheli. Ha a szakvizsgára kötelezett a vizsgán vagy a vizsgarészen nem felel meg, a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatosan munkaidő-kedvezményre nem jogosult és a megismételt vizsgával vagy vizsgarésszel kapcsolatos költségek és díjak őt terhelik. A szakvizsgára önként jelentkezők esetében a munkáltató tanulmányi szerződésben a költségek és a díj megtérítését részben vagy egészében átvállalhatja.

15/A. §104

Záró és átmeneti rendelkezések105

16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)106

(3)107

17. §108 (1) Az e rendelet – 2012. december 1-jétől hatályos – 3. § (6) bekezdésében foglaltakat csak annak a személyes gondoskodást végző személynek az esetében kell alkalmazni, aki a továbbképzési kötelezettségét 2012. november 30-ig nem teljesítette, és a továbbképzési időszaka 2014. november 30-át követően jár le.

(2) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó személyes gondoskodást végző személyek esetében a rendelet 2012. november 30-án hatályos 3. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

(3)109

17/A. §110 (1) A 2014. január 1-jén nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy továbbképzési kötelezettsége – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – 2014. január 1-jén keletkezik, továbbképzési időszaka ezen a napon kezdődik.

(2)111 A 2013. december 31-én nevelőszülői jogviszonyban álló, nevelőszülő szakképesítéssel nem rendelkező személy továbbképzési kötelezettsége az Országos Képzési Jegyzékben szereplő nevelőszülő szakképesítés, vagy a nevelőszülők részére szervezett Központi Oktatási Program (KOP) keretében szerzett nevelőszülő képesítés közül az előbb megszerzett szakképesítés vagy képesítés megszerzését követő hónap 1. napján keletkezik, továbbképzési időszaka ezen a napon kezdődik.

(3) Ha a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló személy 2014. január 1-jét megelőzően hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állt, továbbképzési kötelezettségének teljesítése során

a) a 2014. január 1-jét közvetlenül megelőző továbbképzési időszakában hivatásos nevelőszülőként megszerzett továbbképzési pontjait, továbbá elvégzett, valamint folyamatban lévő képzéseit figyelembe kell venni, és

b) a továbbképzési időszak időtartamát csökkenteni kell a 2014. január 1-jét közvetlenül megelőző továbbképzési időszakából 2013. december 31-ig eltelt időtartammal.

18. §112 A 2016. év során lejárt vizsgajoggal rendelkező intézmények vizsgajogának időtartama – a 13. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően – pályázat kiírása nélkül egy évvel meghosszabbodik.

1. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez113

Sorszám: ............/............

Igazolás továbbképzésen való részvételről

I.    Személyi adatok

1.    Név:     

2.    Születési, családi és utónév:     

3.    Születési hely, idő:     

4.    Anyja neve:     

5.    Működési nyilvántartási szám:     

II.    Továbbképzési adatok

1. A továbbképzés formája (a megfelelő szöveg aláhúzandó):

 

tanfolyam

személyiségfejlesztő foglalkozás

tanulmányút

 

szakmai műhely

szakmai tanácskozás

 

2.    A továbbképzés engedélyszáma:    

3.    A továbbképzés címe:    

4.    A továbbképzés szervezője:    

5.    A továbbképzési pontérték:    

6.    A továbbképzés időpontja:    

7.    A továbbképzés helyszíne:    

Az I. pontban megnevezett személy a II. pontban szereplő továbbképzésen részt vett, annak feltételeit teljesítette.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján

P. H.

................................................................................

a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása

2. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez114

Adatlap a minősített továbbképzési program közzétételéhez

1. A továbbképzést szervező megnevezése, címe:

 

2. A program címe:

 

3. A program minősítése érvényes:

 

4. A program célja, tartalma:

 

5. A program célcsoportja:

 

6. A program által közvetlenül érintett ellátotti csoport(ok):

 

7. A szerezhető továbbképzési pontérték:

 

8. A program indításának tervezett időpontja:

 

9. A program időtartama (óra):

 

10. A program indításának tervezett helyszíne:

 

11. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

 

12. A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

 

2/A. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez115

Bejelentőlap továbbképzési program szervezéséről

A minősített továbbképzési program az alábbiak szerint kerül megrendezésre

1. A továbbképzést szervező megnevezése, címe:

 

2. A program címe:

 

3. A továbbképzési pontérték:

 

4. A program indításának és befejezésének tervezett időpontja:

 

5. A program indításának helyszíne:

 

6. A résztvevő által fizetendő részvételi díj:

 

7. A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:

 

8. A program engedélyszáma:

 

Kelt: ..............................................., ........... év ................................... hónap ..... napján

P. H.

..........................................................................................................

a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása

3. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez116

Beszámoló
a továbbképzési programokról

(Minden indított csoportra külön kell elkészíteni!)

1.    A továbbképzésre vonatkozó információk

Továbbképzés engedélyszáma:    

Továbbképzés címe:    

Továbbképzést szervező megnevezése:    

Továbbképzést szervező címe:    

A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:    

Továbbképzés akkreditációjának érvényességi ideje:    

A továbbképzés kezdő és záró időpontja:    

A továbbképzés helyszíne: .............................................................................................................. (intézmény neve)

...................................................................... (megye) .................................................................................... (város)

................................................................................................................. (út/utca/stb.) ............................. (házszám)

2.    A célcsoportra vonatkozó információk

2.1.    A továbbképzésen résztvevők szakterület szerinti összetétele:

 

Családvédelem, családgondozás

Idősek szociális ellátása

 

Gyermekjóléti alapellátás

Hajléktalan ellátás

 

Gyermekvédelmi szakellátás

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

 

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása

Egyéb, az előző szakterületekbe nem besorolható

2.2.    A továbbképzésen résztvevők jellemzően (kérjük a megfelelőt aláhúzni):

Egy intézményben, szolgáltatásban dolgoznak

A szervezés helyszínén, de különböző intézményben, szolgáltatásban dolgoznak

A régió különböző intézményeiben, szolgáltatásaiban dolgoznak

Az ország különböző területein működő intézményekben, szolgáltatásokban dolgoznak

3.    A beszámoló további részében maximum 2 oldal terjedelemben részletesen fejtse ki az alábbiakat:

A tervezett tematika megvalósult-e a továbbképzés során, és ha nem, mi volt az oka?

A választott oktatási módszer alkalmazhatóságának tapasztalatai

A résztvevők szakmai ismeretszintje

Több célcsoport részvétele esetén az eltérő munkakörben/munkaterületen dolgozók együttműködési szintje, készsége

A továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatok összegzése (a résztvevők aktivitása, passzivitása, esetleges problémák felmerülése stb.), illetve az elvégzett elégedettség-vizsgálat összesített eredménye.

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján

P. H.

.........................................................................................

a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása

A beszámolót minden megszervezett, minősített továbbképzési programról a továbbképzés megszervezését követő hónap utolsó napjáig kell megküldeni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság címére: 1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

1.    számú melléklet: A továbbképzés elvégzéséről igazolást kapott résztvevők névsora, a kiadott igazolások sorszámával, a résztvevők működési nyilvántartási számával.

2.    számú melléklet: Az elégedettség-vizsgálat kérdőíve

A beszámoló csak a mellékletekkel együtt fogadható el!

4. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez117

Bejelentőlap
a megelőző évben nem indított továbbképzési programról

Bejelentőlap
a megelőző évben nem indított továbbképzési programról

1.    A továbbképzésre vonatkozó információk

Továbbképzés engedélyszáma:    

Továbbképzés címe:    

Továbbképzést szervező megnevezése:    

Továbbképzést szervező címe:    

A továbbképzést szervező személy neve, telefonszáma:    

Továbbképzés akkreditációjának érvényességi ideje:    

2.    A továbbképzés elmaradásának oka

(Kérjük fejtse ki, hogy a továbbképzési program miért nem került megszervezésre!)

    

    

    

    

    

Kelt: ......................................................., ............ év ................................... hónap ..... napján

P. H.

..........................................................................................

a továbbképzés szervezőjének cégszerű aláírása

5. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez118

Szám: ...............

Oklevél

Ezt az oklevelet ........................................................................................................................................ részére állítottuk ki, aki ................................................................ (városban, községben) .......... év ..................... hónap ......... napján született, anyja neve .................................................................................................................................................................................

A fent nevezett .......... év .................... hónap ........ napján a vizsgabizottság előtt .................................................. eredménnyel

szociális alapvizsgát tett.

Kelt:.................év.........hónap...............napján.

P. H.

.......................................................................

.......................................................................

a vizsgabizottság elnöke

a vizsgáztató intézmény vezetője

6. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez119

Szám: ................

Oklevél

Szám:................

Oklevél

Ezt az oklevelet ....................................................................................................................................... részére állítottuk ki, aki ............................................................ (városban, községben) ............... év ................... hónap .......... napján született, anyja neve: ................................................................................................................................................................................

A fent nevezett .................. év ....................... hónap ......... napján ............................................................. témacsoportból a ............................................................................................ szakvizsgabizottsága előtt ......................................eredménnyel szociális szakvizsgát tett.

A jelen oklevél a fent nevezettet szakvizsgázott..........................................................................cím használatára jogosítja.

Kelt:..............................................., .........év........................................hónap..........napján.

P. H.

.......................................................................

.......................................................................

a szakvizsgabizottság elnöke

a vizsgáztató intézmény vezetője

7. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez120

Szám: ...............

Oklevél

Szám:...............

Oklevél

Ezt az oklevelet .................................................................................................................................. részére állítottuk ki, aki ........................................................................... (városban, községben) ............ év ............... hónap ....... napján született, anyja neve: ................................................................................................................................................................................

A fent nevezett ................ év ....................... hónap ................. napján a ................................................. témacsoportból ............................................................................................. szakvizsgabizottsága előtt ...................................... eredménnyel eleget tett a szociális szakvizsga követeményeinek.

Kelt: ..............................................., ......... év ........................................ hónap .......... napján.

P. H.

.................................................................

.........................................................................

a szakvizsgabizottság elnöke

a vizsgáztató intézmény vezetője

8. számú melléklet a 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelethez121

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!