nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet
a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól
2014-07-01
2017-01-02
6
Jogszabály

8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet

a veszélyes áru szállítási biztonsági
tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól
és díjairól

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdésében és az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §1 A rendelet hatálya a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóról szóló jogszabály által meghatározott veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésére és vizsgáztatására terjed ki.

2–6. §2

7. § (1) A névjegyzékbe vétel díját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, az összeg befizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

(2) A díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza, annak számlázásánál a mindenkor hatályos általános forgalmi adóról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(3)3 A névjegyzékbe vételért a díjat az NKH-nak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926- 00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.

(4) A fizetett díj az eljáró közlekedési hatóság saját bevétele, melynek elszámolásánál és nyilvántartásánál külön jogszabály4 előírásait kell betartani.

(5) A rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az Itv. 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. §-a (1) bekezdésének első mondatában, valamint 31. §-ának (7) bekezdésében,

c) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában,

d) a mulasztási bírságra az Itv. 34. §-ának (2)–(4) bekezdéseiben, valamint 82. §-ában

foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

(6)5 Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

8. § (1) A vizsgák díjait e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A vizsgadíjat a vizsgázó a vizsgát szervező képzőszerv számlájára fizeti be.

(3) Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg, és a távolmaradást a külön jogszabályban6 meghatározott feltételek szerint nem menti ki, újabb vizsgát a vizsgadíj ismételt befizetése után tehet.

(4) Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

(5)7 A vizsgadíjból a képzőszervnek 22%-ot el kell különíteni, amely összeget a vizsgáztatás előkészítési (nyilvántartási, okmánykiállítási, szervezési) költségeinek fedezetére az NKH részére a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalni.

9. § (1) Ez a rendelet 2002. március 1. napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban a Parlament és a Tanács a veszélyes áru közúti, vasúti és belvízi szállítási biztonsági tanácsadó minimális vizsgakövetelményeiről szóló, 2000/18/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez8

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó névjegyzékbe vételének díjai

Ft/db

1. Névjegyzékbe vétel alágazatonként 6 688

2. Az érvényesség öt évre szóló meghosszabbítása 2 299

3. A fellebbezés díja azonos az eljárások
I. fokú díjával

2. számú melléklet a 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelethez9

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó vizsgadíjai

1. Írásbeli vizsga közlekedési alágazatonként

a) Feleletválasztásos (teszt)vizsga 1 547

b) Egyéb tesztvizsga 2 215

c) Esettanulmány 7 420

2. Szóbeli vizsga árucsoportonként és közlekedési
alágazatonként 2 498

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!