nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet
a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
2016-01-01
2016-03-31
18
Jogszabály

218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet

a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról

A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény, az Európai Unió bűnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvény módosításáról szóló 2003. évi XIX. törvény 23. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa (a továbbiakban: igazolvány) olyan közokirat és a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben meghatározott biztonsági okmány, amely a közúti közlekedés szabályairól szóló, többször módosított 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 51/A. §-ában felsorolt kedvezmények igénybevételére való jogosultságot igazolja.

(2)1 A biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok megtartásának ellenőrzésére a közlekedésrendészetért felelős miniszter jogosult.

2. §2 E rendelet alapján igazolványra az a személy jogosult,

a)3 aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pont ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,

b) aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; illetve (5) bekezdésének értelmében mozgásszervi fogyatékosnak minősül,

c) akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján 2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek, vagy

d) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K.1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L.1–5.), értelmi fogyatékosnak (M.1–2.) vagy autistának (N.1.) minősül

és ezt az 1. számú mellékletben meghatározott szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja.

2/A. §4 (1) A 2. §-ban meghatározott mozgásában korlátozott személyen kívül igazolványra az a működési engedéllyel rendelkező intézmény jogosult, amely

a) a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott óvoda, alap- vagy középfokú oktatási intézmény, ha működési engedélye, alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyek oktatását-nevelését végzi; továbbá

b) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló rendeletben meghatározott pedagógiai szakszolgálati intézmény, ha alapító okirata, főtevékenysége szerint a 2. § d) pontjában meghatározott személyeket lát el, vagy ezen pedagógiai szakszolgálati feladatellátás helyszíneként szolgáló intézmény, mindkét esetben akkor, ha a gyermekek szállításáról maga gondoskodik;

c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott, a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó

ca) nevelőszülői-, helyettes szülői hálózat, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon, lakásotthon, speciális gyermekotthon, utógondozó otthon,

cb) különleges gyermekotthon, lakásotthon,

cc) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó intézmény;

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott

da) a 2. § d) pontjában meghatározott személyt ellátó fogyatékos személyek otthona, és

db) támogató szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató

[a továbbiakban az a)–d) pont együtt: intézmény].

(2) Az intézmény az általa üzemben tartott, bérelt vagy lízingelt, a mozgásában korlátozott személyek szállítására használt járművek számának megfelelő számú igazolványra jogosult (a továbbiakban: intézményi igazolvány).

(3) Az intézményi igazolvány az 1. §-ban meghatározott közlekedési kedvezményekre kizárólag akkor jogosít, ha a járművet mozgásában korlátozott személy szállítása érdekében használják.

(4) Az intézményi igazolvánnyal kapcsolatos eljárás során a 3–12. §-ban meghatározottakat a 12/A. §-ban meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

3. § (1)5 Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására, nyilvántartására irányuló eljárásban első fokon a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal), a kormányablak, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: KEK KH) jár el.

(2)6 Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a 2. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A kérelemhez mellékelni kell az 1. számú mellékletben meghatározott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást. Ha az ügyfél nem személyesen vagy nem az (1) bekezdés szerinti hatóságnál nyújtja be kérelmét, egy darab igazolványképet is mellékelnie kell a kérelméhez.

(2a)7 Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje – ide nem értve az esetlegesen szükséges szakértői vagy szakhatósági állásfoglalás kialakításának idejét – 15 nap.

(3)8 Ha a kérelem benyújtásakor az 1. számú melléklet szerinti szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a járási hivatal a közlekedőképességet szakkérdésként vizsgálja. A közlekedőképesség vizsgálatára egyebekben a Kr. szabályait kell alkalmazni.

(4)9 Az igazolvány kiadására irányuló kérelem a lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél is előterjeszthető, aki azt megvizsgálja, és az ügyfelet szükség esetén hiánypótlásra szólítja fel. Ezt követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a jogosult lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak.

(5)10 A mozgásában korlátozott személy személyi adataiban bekövetkező változása, valamint állapotának véglegességéből eredő érvényességi időtartam meghosszabbítása miatt szükséges igazolvány cseréje, továbbá az elveszett, eltulajdonított és megsemmisült igazolvány pótlása elektronikus úton is kezdeményezhető.

(6)11 Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról a járási hivatal arcképmás felvételt készít, ha a jogosult a kérelemhez igazolványképét nem csatolta. Az elektronikus úton intézett pótlás és csere esetében az ügyfél hozzájárulása esetén a KEK KH által vezetett parkolási igazolvány nyilvántartásban, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában, az útiokmány-nyilvántartásban vagy a vezetői engedély nyilvántartásban legutóbb rögzített arcképmás felvétel, továbbá jogosulti aláírás kerül felhasználásra a parkolási igazolvány kiadásakor.

(7)12 A személyesen eljáró ügyfél a kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. Az ügyfélnek a kérelmet akkor is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el. Az ügyfél írásképtelensége esetén a kérelmen ezt a tényt – az aláírás céljára szolgáló rovatban – a járási hivatal „írásképtelen” bejegyzéssel tünteti fel.

(8)13

4. § (1)14 Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, az ügyfél köteles az adatváltozást haladéktalanul bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.

(2)15 A nyilvántartott adatok megváltozását az adatváltozást követő 15 napon belül be kell jelenteni a járási hivatalnál. Ha az adatváltozás az igazolványban feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kérelmezni kell.

5. § (1)16 Az igazolvány meghosszabbítására, cseréjére, pótlására irányuló eljárásban a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani. Az elveszett, eltulajdonított, valamint megsemmisült okmány pótlása, továbbá – a 7. § (3) bekezdésében meghatározott feltétel fennállása esetén – a mozgásában korlátozott személy állapotának véglegessége esetén az okmány cserével történő meghosszabbítása iránti kérelem elektronikus úton is intézhető.

(2)17 Az igazolványnak az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus úton intézett cseréje esetén a régi igazolványt nem kell leadni, azt a hatóság az új igazolvány átvételének napjával visszavonja és annak tényét a nyilvántartásba bejegyzi.

(3)18 Akinek az igazolványát eltulajdonították, megsemmisült vagy elvesztette, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül bármely járási hivatalnál bejelenteni. A járási hivatal haladéktalanul gondoskodik az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről, és egyidejűleg a jogosult részére – ha a jogosultság továbbra is fennáll, és a jogosult kéri – új igazolványt állít ki.

6. § (1)19 Az igazolvány kiadása, meghosszabbítása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a járási hivatal az igazolvány kiadásával teljesíti. Az igazolványt a 3. számú mellékletnek megfelelően kell kiállítani.

(2)20 Az igazolványt – az ügyfél választása szerint – postai úton kell továbbítani vagy azt a járási hivatalnál lehet átvenni. Az elektronikus úton intézhető pótlás és csere esetében az okmány 15 napon belül kerül kiállításra és postázásra. Az át nem vett igazolványt – az átvételre való felhívást követően – a járási hivatal a kiállítástól számított egy év elteltével megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

7. § (1)21 Az igazolvány – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kiállítás napjától számított 3 évig hatályos. Ha a szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg (a továbbiakban: szakvélemény hatálya), az igazolvány hatálya megegyezik a szakvélemény hatályával.

(2)22 A jogosultság további fennállása esetén az igazolvány hatálya újabb 3 éves időtartamra, illetve a szakvélemény hatályának megfelelő időtartamra meghosszabbítható.

(3)23 Az ügyfél részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt 3. § (2) bekezdés szerinti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás alapján a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. A közlekedési igazgatási hatóság ismételt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás bemutatása nélkül, cserével további 5 éves időtartamra állítja ki az igazolványt, ha a mozgásában korlátozott személy állapota végleges, ide nem értve a Kr. 14. § (4) bekezdése szerinti, a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására 2012. december 31-ét követően fel nem használható orvosi szakvéleményt.

(4)24 A meghosszabbítás iránti kérelmet a járási hivatal a feltételek fennállása esetén az igazolvány cseréjével teljesíti; az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolványt állít ki.

(5)25 Amennyiben az igazolvány a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlanná vált – így különösen megrongálódott, olvashatatlan, az arcképmás alapján a jogosult nem azonosítható, a feltüntetett adatokban változás következett be – az igazolvány cseréjét kell kérelmezni. A csere iránti kérelmet a járási hivatal a jogosultság további fennállása esetén az igazolvány visszavonásának nyilvántartásba való bejegyzése mellett új igazolvány kiadásával teljesíti.

(6)26 A járási hivatal az igazolványt kicseréli, ha az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.

8. § (1)27 Használatkor az igazolványt a mozgásában korlátozott személyt szállító jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából látható legyen. Az igazolványt az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására ellenőrzés céljából át kell adni.

(2)28 Az igazolványt a jogosult köteles sértetlenül megőrizni. Az érvénytelenné vált, illetve a megrongálódott vagy egyéb okból cserére szoruló igazolványt haladéktalanul le kell adni a járási hivatalnak.

(3)29 Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, illetőleg aki az elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított tíz napon belül az igazolványt kiállító járási hivatalnak bejelenteni.

(4) Az igazolvány nem adható át használatra az arra jogosulatlan személynek. A jogosultat szállító jármű vezetője az igazolvány által biztosított kedvezményekkel csak a jogosult szállítása esetén élhet. Amennyiben a jogosult maga él vissza az igazolvány biztosította kedvezményekkel, az igazolványt vissza kell vonni és a visszavonástól számított egy évig részére új igazolvány nem állítható ki. Ezt a tényt a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

(5) A kiskorú vagy gondnokság alatt álló jogosult esetében az (1)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek a törvényes képviselőt, illetve az (1) bekezdés esetében a jogosultat szállító jármű vezetőjét terhelik. A törvényes képviselő által elkövetett visszaélés esetében a (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazható.

9. § Érvénytelen az igazolvány, ha

a)30 a jogosult meghalt, az intézmény megszűnt, az intézmény működési engedélyét visszavonták;

b)31 időbeli hatálya lejárt;

c) a jogosult személyére és jogosultságára vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan;

d) meghamisították;

e)32 a járási hivatal a visszavonását a nyilvántartásba bejegyezte;

f)33 a járási hivatal, illetve a közúti közlekedési nyilvántartási szerv az okmány elvesztése, eltulajdonítása, valamint megsemmisülése tényét a nyilvántartásba bejegyezte.

10. § (1)34 A talált igazolványt le kell adni. A talált igazolvány bármely jegyzőnek leadható, aki azt – a találásról felvett jegyzőkönyvvel együtt – haladéktalanul megküldi a kiállítás helye szerint illetékes járási hivatalnak.

(2)35 A járási hivatal visszaadja az igazolványt a jogosultnak, ha az a 9. § szerint nem tekinthető érvénytelennek vagy hatálytalannak, és számára új igazolvány még nem került kiállításra.

(3)36 Ha a jogosult a talált igazolványt postai úton, illetőleg felhívásra sem veszi át, a járási hivatal az igazolványt a találástól számított egy év eltelte után megsemmisíti és gondoskodik e ténynek a nyilvántartásban való feltüntetéséről.

(4)37

11. § (1)38 Az igazolványban foglaltak adattartalmát, érvényességét, hatályát, jogszerű használatát a rendőrség és a közterület-felügyelő (a továbbiakban együtt: eljáró szerv) jogosult ellenőrizni.

(2)39 Az eljáró szerv az igazolványt a helyszínen elveszi, ha az igazolvány a 9. § értelmében érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították, vagy azzal más módon visszaéltek. Az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv tartalmáról, valamint a jogorvoslati lehetőségről az érintettet szóban is tájékoztatni kell.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott gyanút megalapozza, ha

a) az igazolvány körözését rendelték el,

b) az igazolványon javítás, törlés vagy más illetéktelen beavatkozás jelei észlelhetőek,

c) az igazolvány anyaga, megjelenése, adattartalma a 3. számú mellékletben meghatározottaktól eltér.

(4)40 A szükséges intézkedések megtételét követően az eljáró szerv az elvett igazolványt, valamint az elvételről készült jegyzőkönyv másolatát megküldi az igazolványt kiállító járási hivatalnak.

(5)41 A parkolóhelyek rendeltetésszerű használatának ellenőrzésére feljogosított szervezet jogosult az igazolvány érvényességét is ellenőrizni. Az igazolvánnyal való visszaélés gyanúja esetén az ellenőrzésre feljogosított szervezet köteles értesíteni az eljáró szervet.

12. §42 A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) határozata alapján a 4. számú mellékletben felsorolt ITF államok hatóságai által a mozgásában korlátozott személy részére kiállított parkolókártya az e rendeletben meghatározott parkolási igazolvánnyal azonos kedvezményekre jogosít.

12/A. §43 (1) Az intézményi igazolvány esetében

a) a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően

aa) a kérelemnek az 5. számú mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia,

ab) a kérelemhez szakvélemény és a szakhatósági állásfoglalás helyett az intézmény működési engedélyét kell bemutatni, amely igazolja a 2/A. §-ban meghatározott intézményi körbe tartozását, és

ac) az intézményi kérelmező azonosítása céljából a kérelmen az intézmény működési engedély számát kell szerepeltetni;

b) a 3. § (3)–(7) bekezdésének rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

(2) Az intézményi igazolvány tartalmi és formai követelményeit a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) A 7. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérően az intézményi igazolvány hatályát veszti, ha

a) a kiadásához szükséges feltételek már nem teljesülnek, ebben az esetben az igazolványt kiadó hatóságnak haladéktalanul vissza kell adni,

b) azt az igazolványt kiadó hatóság visszavonja.

13. § (1) Ez a rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba.

(2)44 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. § a) pontja szerinti jogosultság alapján

a) kiállított parkolási igazolványok az érvényességükön belül felhasználhatók,

b)45 a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-éig felhasználható.

(3)–(4)46

(5) Ez a rendelet az Európai Közösségek Tanácsának a fogyatékos személyek parkolókártyájáról szóló 98/376/EK ajánlásával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.

1. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának igényléséhez elfogadható szakvélemények és szakhatósági állásfoglalások47

1.48 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti szakvélemény.

2.49 A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás.

3. A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú mellékletében meghatározott nyilvántartási lap.

4. A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás.

2. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez50

Kérelem a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványának kiadására

Kérelem a mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványának kiadására

A jogosult

fényképe vagy arcképmása

természetes személyazonosító adatai:

lakóhelye:

tartózkodási helye:

Az eljáró törvényes képviselő

természetes személyazonosító adatai:

lakóhelye:

tartózkodási helye:

1. Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő

A kérelemhez mellékelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.

Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)

Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:

¨¨¨¨    

    

2. Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén kitöltendő

Az igazolvány kiállítását/meghosszabbítását az alábbi ok miatt kérem: (Megfelelő rész aláhúzandó.)

– az igazolvány hatálya lejárt

– az igazolvány megrongálódott

– az igazolvány megsemmisült

– az igazolványt ellopták

– az igazolvány elveszett

– az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak.

A kérelemhez – amennyiben a korábban mellékelt szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás hatálya lejárt – mellékelem a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakvéleményt vagy szakhatósági állásfoglalást.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.

Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)

Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:

¨¨¨¨    

    

Kijelentem, hogy az igazolványt a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló Korm. rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem.

.....................................................

.....................................................

dátum

kérelmező aláírása

 

 

 

 

.....................................................

.....................................................

a kiskorú vagy gondnokság

a személyes megjelenésben

alatt álló jogosult helyett

akadályozott jogosult által

eljáró törvényes képviselő

meghatalmazott személy

aláírása

aláírása

3. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez

A mozgásában korlátozott személy
parkolási igazolványa

Az igazolvány

anyaga: karton, műanyag borítással

mérete:

magasság: 106 mm

szélesség: 148 mm

mindkét oldalon nyomtatva, nyomdai sorszámozással

színe: világoskék, kivéve a sötétkék hátterű fehér kerekesszék szimbólumot

Elő- és hátlapja függőlegesen két részre osztott.

Az előlap bal oldalán a következők szerepelnek:

– kerekesszék-szimbólum, fehér színnel, sötétkék háttérrel

– az igazolvány sorszáma

– az érvényesség lejáratának dátuma

– az igazolványt kiállító hatóság neve.

Az előlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

– a ,,PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE'' szöveg magyar nyelven, alatta kisbetűvel a ,,parkolókártya'' szó angol, német és francia nyelven feltüntetve

– ,,Az Európai Közösségek mintája'' szöveg magyar nyelven

– Magyarország betűjele (H).

A hátlap bal oldalán a következők szerepelnek:

– a jogosult neve

– a jogosult törvényes képviselőjének neve

– a jogosult (írásképtelensége esetén törvényes képviselőjének) aláírása

– a jogosult arcképmása

– a kiállítás dátuma.

A hátlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

– az ,,az igazolvány tulajdonosa a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult'' szöveg

– a ,,használatkor az igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen'' szöveg.

4. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez51

A Nemzetközi Közlekedési Fórum (ITF) tagországai a következők:

– Albán Köztársaság

– Amerikai Egyesült Államok

– Ausztrál Államszövetség

– Azerbajdzsáni Köztársaság

– Belga Királyság

– Bosznia-Hercegovina

– Bolgár Köztársaság

– Chilei Köztársaság

– Cseh Köztársaság

– Dán Királyság

– Észt Köztársaság

– Fehér-Oroszország

– Finn Köztársaság

– Francia Köztársaság

– Georgia

– Görög Köztársaság

– Holland Királyság

– Horvát Köztársaság

– Indiai Köztársaság

– Izlandi Köztársaság

– Írország

– Japán

– Kanada

– Kínai Népköztársaság

– Koreai Köztársaság

– Lengyel Köztársaság

– Lett Köztársaság

– Liechtensteini Fejedelemség

– Litván Köztársaság

– Luxembourgi Nagyhercegség

– Macedón Köztársaság

– Magyarország

– Máltai Köztársaság

– Mexikói Egyesült Államok

– Moldovai Köztársaság

– Montenegrói Köztársaság

– Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

– Németországi Szövetségi Köztársaság

– Norvég Királyság

– Olasz Köztársaság

– Oroszországi Föderáció

– Osztrák Köztársaság

– Örmény Köztársaság

– Portugál Köztársaság

– Románia

– Spanyol Királyság

– Svéd Királyság

– Svájci Államszövetség

– Szerbia Köztársaság

– Szlovák Köztársaság

– Szlovén Köztársaság

– Török Köztársaság

– Ukrajna

– Új-Zéland

5. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez52

Kérelem a 2/A. §-ban meghatározott – mozgásában korlátozott személyeket ellátó – intézmény

parkolási igazolványának kiadására

1.    Az igazolvány első alkalommal történő igénylése esetén kitöltendő

A jogosult intézmény

megnevezése:

működési engedély száma:

székhelye:

telephelye:

A kérelemhez bemutatom az e rendelet 12/A. § (1) bekezdés a) pont ab)-ac) alpontjában meghatározottakat, az intézmény nevét, az aláírási címpéldányt vagy ezt helyettesítő aláírási mintát, az intézmény nevében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló okiratot, a bérelt- vagy lízingelt járművekre vonatkozó szerződést, továbbá az intézmény működési engedélyét.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.

Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)

Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:

........................... ................................

........................................................................

2.    Az igazolvány pótlása, hatályának meghosszabbítása, cseréje esetén kitöltendő

Az igazolvány kiállítását/meghosszabbítását az alábbi ok miatt kérem: (Megfelelő rész aláhúzandó.)

– az igazolvány hatálya lejárt

– az igazolvány megrongálódott

– az igazolvány megsemmisült

– az igazolványt ellopták

– az igazolvány elveszett

– az igazolványon feltüntetett adatok megváltoztak.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a közölt adatokban változás következik be, a parkolási igazolványt kiállító hatóság részére az adatváltozást 15 napon belül bejelentem.

Az igazolványt postai úton/személyesen kívánom átvenni. (Megfelelő rész aláhúzandó.)

Az igazolvány kézbesítését/az igazolvány elkészültéről való értesítést az alábbi címre kérem:

............................. ...............................

..........................................................................

Kijelentem, hogy az igazolványt e rendelet 8. §-ában foglalt kötelezettségek ismeretében igényelem.

....................................................

....................................................

dátum

kérelmező cégszerű aláírása

..................................................................................

a személyes megjelenésben akadályozott jogosult által

meghatalmazott személy aláírása

6. számú melléklet a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelethez53

A 2/A. §-ban meghatározott – mozgásában korlátozott személyeket ellátó – intézmény parkolási igazolványa

Az igazolvány

anyaga: karton, műanyag borítással

mérete: magasság: 106 mm

szélesség: 148 mm

mindkét oldalon nyomtatva, nyomdai sorszámozással

színe: világoskék, kivéve a sötétkék hátterű fehér kerekesszék szimbólumot

Elő- és hátlapja függőlegesen két részre osztott.

Az előlap bal oldalán a következők szerepelnek:

– kerekesszék-szimbólum, fehér színnel, sötétkék háttérrel

– az igazolvány sorszáma

– az érvényesség lejáratának dátuma

– az igazolványt kiállító hatóság neve.

Az előlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

– a „PARKOLÁSI IGAZOLVÁNY A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT SZEMÉLY RÉSZÉRE” szöveg magyar nyelven, alatta kisbetűvel a „parkolókártya” szó angol, német és francia nyelven feltüntetve

– „Az Európai Közösségek mintája” szöveg magyar nyelven

– Magyarország betűjele (H).

A hátlap bal oldalán a következők szerepelnek:

A jogosult intézmény

megnevezése:

működési engedély száma:

székhelye:

telephelye:

a kiállítás dátuma.

A hátlap jobb oldalán a következők szerepelnek:

– az „az igazolvány jogosultja a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (KRESZ) meghatározott kedvezmények igénybevételére jogosult” szöveg

– a „használatkor az igazolványt a jármű szélvédője mögött úgy kell elhelyezni, hogy előlapja ellenőrzés céljából tisztán látható legyen” szöveg.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!