nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet
az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről
2017-01-01
2018-02-05
10
Jogszabály

81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a (2) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

I. Rész

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet alkalmazási köre

1. § E rendelet alkalmazási köre

a) a családsegítés vonatkozásában az adósságkezelési tanácsadó,

b) a támogató szolgálat vonatkozásában:

ba) a támogató szolgálat-vezető,

bb) a személyi segítő,

bc) a személyszállító,

c) a falu- és tanyagondnoki szolgálat vonatkozásában a falu- és tanyagondnoki,

d) a közösségi pszichiátriai ellátás vonatkozásában:

da) a közösségi koordinátor,

db) a közösségi gondozó,

e)1

képzésre terjed ki (a továbbiakban együtt: képzés).

A képzésre vonatkozó általános szabályok

2. § (1)2 A képzés térítésköteles. A képzést a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) szervezi.

(2) A képzés a szociális ágazat irányítását végző miniszter által jóváhagyott oktatási program (a továbbiakban: oktatási program) alapján történik.

(3)3 A Főigazgatóság a képzést maga végzi, vagy ezzel – képzési megállapodás keretében – olyan más intézményt is megbízhat, amely

a)4

b) a képzés helyét és tárgyi feltételeit biztosítani képes,

c) a képzési programot az oktatási programnak megfelelően készítette el,

d) a képzésben résztvevő oktatók képesítése és a felhasználni kívánt szakmai segédanyag minősége alapján a képzés megfelelő színvonalát biztosítani képes,

e)5 a képzésben résztvevő oktatóknak a Főigazgatóság által évente szervezett szakmai konzultáción való részvételét biztosítja.

(4) A (3) bekezdésben foglalt képzési megállapodás érvényességéhez a szociális ágazat irányítását végző minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) jóváhagyása szükséges.

3. §6 A Főigazgatóság a képzésekkel kapcsolatosan minden év februárjában közleményt jelentet meg a honlapján és a Szociális Ágazati Portálon, amely tartalmazza a jelentkezéssel és a képzéssel kapcsolatos tudnivalókat, így különösen a képzés helyét, időpontját, a jelentkezési díjat és a képzési térítési díjat.

4. § (1)7 A jelentkező a képzésen való részvételi szándékát az 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lapnak a Főigazgatósághoz történő megküldésével jelzi.

(2) A jelentkezés elfogadásának feltétele a jelentkezési díj megfizetése.

(3)8 A Főigazgatóság a jelentkezés elfogadása esetén a jelentkező részére – a jelentkezési lap beérkezését követő 30 napon belül – a 2. számú mellékletben foglalt igazolást állítja ki, és tájékoztatást ad a képzéssel kapcsolatos tudnivalókról, így különösen a vizsgakövetelményekről.

(4)9 A (2) bekezdésben foglalt összeg csak abban az esetben igényelhető vissza, ha a jelentkező beiskolázását a Főigazgatóság a (3) bekezdésben foglalt igazolás kiállítását követő 1 éven belül nem biztosítja.

(5)10 A Főigazgatóság a jelentkezőket – az 1. számú melléklet 3. pontjának figyelembevételével – úgy osztja el a képzést végző intézmények (a továbbiakban: képzőhely) között, hogy a képzőhely és a jelentkező lakóhelye egymáshoz a lehető legközelebb legyen.

5. §11 (1) A képzőhely és a képzésen részt vevő személy képzési szerződést köt.

(2) A képzési szerződést a képzőhely köteles 5 évig megőrizni.

6. § (1) A minisztérium ellenőrzi, hogy a képzések megfelelnek-e az oktatási programban, illetve az e rendeletben foglaltaknak.

(2)12 A Főigazgatóság a minisztérium részére minden év január 31-éig beszámolót készít az előző évben lebonyolított képzésekről.

7. § (1) A képzésen az vehet részt, aki az 1. §-ban meghatározott munkakörnek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben foglalt képesítési előírásait egyebekben teljesíti.

(2) A képzésen résztvevő személy – legalább 15 és legfeljebb 30 fős csoportban – elméleti és gyakorlati oktatáson vesz részt.

8. § (1) A képzésen résztvevő személy

a) ha az oktatási program ezt előírja, az egyes tantárgyakból szóbeli és/vagy írásbeli vizsgát,

b) a képzés végén szóban vagy írásban záróvizsgát

tesz.

(2) A záróvizsga időpontját a képzés utolsó napját követő 15. és 60. nap között kell meghatározni.

(3) A képzőhely a záróvizsga időpontjáról legalább 30 nappal korábban tájékoztatja a képzésen résztvevő személyt.

9. § (1) A képzésen résztvevő személy – ha az oktatási program ezt előírja – szakmai dolgozatot készít, és azt a záróvizsgán megvédi.

(2) A szakmai dolgozatot legalább 15 nappal a záróvizsgát megelőzően be kell nyújtani a képzőhely felé.

(3) Záróvizsgára az bocsátható, aki

a) a képzési programban megállapított kötelező óraszámnak

aa) elméleti oktatás esetén legalább a 80%-át, az adósságkezelési tanácsadó képzés vonatkozásában legalább a 90%-át,

ab) gyakorlati oktatás esetén a 100%-át,

b) tantárgyi vizsgakötelezettségét,

c) szakmai dolgozat-írási kötelezettségét

teljesítette.

10. § (1) A képzésen résztvevő személy 3 tagú vizsgabizottság előtt záróvizsgát tesz.

(2)13 A vizsgabizottság elnökét a Főigazgatóság delegálja.

(3) A záróvizsgát a vizsgabizottság

a) kiválóan megfelelt,

b) jól megfelelt,

c) megfelelt,

d) nem felelt meg

minősítéssel értékeli.

(4)14 A Főigazgatóság a sikeres záróvizsgát követően – a képzőhely által kiállított igazolás alapján – a képzésen résztvevő személy részére a 3. számú melléklet szerinti tanúsítványt állítja ki.

II. Rész

AZ EGYES KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK

Az adósságkezelési tanácsadó képzés

11. § (1)15 Az adósságkezelési tanácsadó képzés célja a képzésen részt vevő személy felkészítése a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 53. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(2)16 A képzés kötelező óraszáma 120 óra, ebből

a) 72 óra elméleti oktatás,

b) 48 óra gyakorlati oktatás.

(3)17 A (2) bekezdés szerinti kötelező óraszám a középfokú – szociális asszisztens, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző – végzettséggel rendelkezők esetében 20 órás, elméleti oktatást tartalmazó előkészítő modullal egészül ki.

A támogató szolgálattal kapcsolatos képzések

12. § (1) A támogató szolgálat-vezető képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátásának szervezésére, irányítására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 240 óra, ebből

a) 160 óra elméleti oktatás,

b) 80 óra gyakorlati oktatás.

13. § (1) A személyi segítő képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/A. §-a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 240 óra, ebből

a) 160 óra elméleti oktatás,

b) 80 óra gyakorlati oktatás.

14. § (1) A személyszállító képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/A. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 68 óra, ebből

a) 60 óra elméleti oktatás,

b) 8 óra gyakorlati oktatás.

A falu- és tanyagondnoki képzés

15. § (1) A falu- és tanyagondnoki képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-ának (1)–(4) bekezdéseiben foglalt feladatok ellátására.

(2) A képzés kötelező óraszáma 260 óra, ebből

a) 180 óra elméleti oktatás,

b) 80 óra gyakorlati oktatás.

A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos
képzések

16. § (1) A közösségi pszichiátriai koordinátor képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/G. §-ának (3) bekezdésében és 39/H. §-ában foglalt feladatok ellátására.

(2) A közösségi pszichiátriai gondozó képzés célja a képzésen résztvevő személy felkészítése a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39/F. §-ának (2) bekezdésében foglalt feladatok ellátására.

(3)18 Az (1) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 320 óra, ebből

a) 200 óra elméleti oktatás,

b) 120 óra gyakorlati oktatás.

(4)19 A (2) bekezdésben foglalt képzés kötelező óraszáma 280 óra, ebből

a) 160 óra elméleti oktatás,

b) 120 óra gyakorlati oktatás.

(5)20 Az orvos, illetve a klinikai szakpszichológus képesítéssel rendelkezők esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti képzéseknél az elméleti oktatás 40 óra, a gyakorlati oktatás 10 óra.

17. §21

18. § (1) E rendelet 2005. január 1-jén lép hatályba.

(2)22 A 2017. január 1-jét megelőzően azonos szakmai tartalommal – a minisztérium, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szervezésében vagy engedélyével – folytatott, illetve szervezett képzés a Főigazgatóság által e rendelet alapján folytatott vagy szervezett képzéssel egyenértékű.

(3)23

1. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez24

JELENTKEZÉSI LAP
szociális szolgáltatásokat végzők képzésére

JELENTKEZÉSI LAP
szociális szolgáltatásokat végzők képzésére

1. Személyes adatok:    

Jelentkező neve:     

Születési hely:     

Születési idő: ............ év .............................. hónap ...... nap

Anyja neve:     

Értesítési cím, telefonszám:     

    

2. A képzések közül az alábbira jelentkezem*:

o adósságkezelési tanácsadó képzés

o támogató szolgálat-vezető képzés

o személyi segítő képzés

o személyszállító képzés

o falu- és tanyagondnoki képzés

o közösségi koordinátor képzés

o közösségi gondozó képzés

* A Jelentkezési laphoz mellékelni kell a választott képzésnek megfelelő munkakör a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglalt képesítési előírásainak teljesítését igazoló dokumentumok másolatát.

3. A képzést az alábbi képzőhelyen kívánom elvégezni:     

    

Ha vállalja, hogy a jelentkezését átirányítsák, amennyiben a választott helyszínen az adott időszakban nem indul képzés, adja meg alkalmassági sorrendben az átirányítás helyszíneit:

1.     

2.     

3.     

Kelt ........................, ........... év .............. hónap ........ napján.

 

......................................

 

jelentkező aláírása

2. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez25

IGAZOLÁS
Szociális szolgáltatásokat végzők képzésére való jelentkezésről

IGAZOLÁS

Szociális szolgáltatásokat végzők képzésére való jelentkezésről

Név:     

Születési hely:     

Születési idő:     

Anyja neve:     

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nevében hivatalosan igazolom, hogy fent nevezett személy ....................................................................................………........................ képzésre ........ év ...…............ hó .…. napján jelentkezett, a ............................................... Ft összegű jelentkezési díjat megfizette, a jelentkezése elfogadásra került.

A képzést lebonyolító képzőhely:     

    

A képzés helyszíne:     

A képzés kezdésének várható időpontja:     

A képzés befejezésének várható időpontja:     

Jelen igazolás a kiállítástól számított két évig érvényes.

Kelt ...................................., ............ év .............................. hó ...... napján

P. H.

 

........................................

 

aláírás

3. számú melléklet a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelethez26

TANÚSÍTVÁNY

TANÚSÍTVÁNY

................................................................................................

részére,

aki ........... év ...................... hó ..... napján .................................................................... településen született,

anyja neve: .........................................................................,

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által szervezett,

a 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően szervezett

 

...................................................................................................................

 

képzést elvégezte.

A vizsgabizottság előtt ................................. minősítéssel záróvizsgát tett.

A tanúsítvány a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nyilvántartásába a ............................................ szám alatt bejegyzésre került.

Kelt ............................................., ....... év ...................... hó ..... napján.

P. H.

...........................................................

................................................................

a képző intézmény vezetője

a vizsgabizottság elnöke

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!