nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet módosításáról
2017-01-26
2017-01-27
1

56/2016. (XII. 27.) MNB rendelet

a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014.
(VI. 3.) MNB rendelet módosításáról1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá tartozó engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárások, valamint bejelentések tekintetében alkalmazandó elektronikus űrlap tartalmára, formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdésének 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának)

„19. az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (4) bekezdésében meghatározott – a bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetésével kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 21. mellékletben,”

(meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.)

(2) Az R. 4. §-a a következő (5)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (2) bekezdés 19. pontja tekintetében kibocsátón a kibocsátási egységek piacának szereplőjét is érteni kell.

(6) Az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott – a bennfentes személyek jegyzékére vonatkozó – bejelentési kötelezettségét

a) a kibocsátó, a kibocsátási egységek piacának szereplője, az aukciós platform, az árverező, az aukcióellenőr, valamint az ezek nevében vagy javára eljáró nem természetes személy a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 1. formanyomtatványában meghatározott tartalomnak megfelelő formátumú, amennyiben a bennfentesek jegyzéke tartalmazza az állandó bennfentesekre vonatkozó kiegészítő szakaszt, ezt a szakaszt a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 2. formanyomtatványának megfelelő formátumú elektronikus űrlapon,

b) a kkv-tőkefinanszírozási piacra bevezetett pénzügyi eszköz kibocsátója a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében található formanyomtatványnak megfelelő formátumú elektronikus űrlapon,

c) az a természetes személy, aki a kibocsátó, a kibocsátási egységek piacának szereplője, az aukciós platform, az árverező, az aukcióellenőr nevében vagy javára jár el, a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 1. formanyomtatványának megfelelő formátumú, amennyiben a bennfentesek jegyzéke tartalmazza az állandó bennfentesekre vonatkozó kiegészítő szakaszt, ezt a szakaszt a 2016/347/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 2. formanyomtatványának megfelelő formátumú ÁNYK űrlapon

teljesíti.

(7) A szabályozott piac piaci szereplője, a befektetési vállalkozás, valamint a multilaterális kereskedési rendszert és szervezett kereskedési rendszert működtető piaci szereplő az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott – a pénzügyi eszközökre vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 2016/378/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikke szerinti követelményekre figyelemmel a 2016/909/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet melléklet 2. táblázatában meghatározott tartalommal elektronikus űrlapon teljesíti.

(8) A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás keretében információt közzétevő piaci szereplő az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségét

a) a megítélése szerint bennfentes információnak minősülő információ közzététele esetén a 2016/959/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával,

b) a megítélése szerint bennfentes információnak nem minősülő információ közzététele esetén a 2016/959/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával

elektronikus űrlapon teljesíti.

(9) A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatás keretében információt közzétevő piaci szereplő az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (6) bekezdésében meghatározott – a közzétett információ bennfentes jellegének megszűnésére vonatkozóan adott tájékoztatással kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 2016/959/EU bizottsági végrehajtási rendelet III. mellékletében meghatározott formanyomtatványnak megfelelően, elektronikus űrlapon teljesíti.

(10) A kibocsátó, az ajánlattevő vagy az ilyen személyek nevében vagy tőlük függetlenül stabilizációt végző szervezet az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) és (5) bekezdésében meghatározott – a részvény-visszavásárlási programokra és a stabilizációra vonatkozó mentességgel kapcsolatos – bejelentési kötelezettségét a 22/A. mellékletben meghatározott tartalommal elektronikus űrlapon teljesíti.”

2. § Az R. 5. § g) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nem természetes személy ügyfélnek)

g) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott – a vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló személyek által kötött ügyletekre vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 2016/523/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében”

(meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon kell teljesítenie.)

3. § Az R. 6. § g) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(A természetes személynek)

g) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikk (1) bekezdésében meghatározott – a vezetői feladatokat ellátó személyek, valamint a velük szoros kapcsolatban álló személyek által kötött ügyletekre vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 2016/523/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében”

(meghatározott adattartalmú ÁNYK-űrlapot alkalmazva kell teljesítenie.)

4. § Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kereskedési helyszínt működtető piaci szereplő és befektetési vállalkozás, valamint a foglalkozásszerűen ügyleteket kötő vagy teljesítő személy az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározott – a gyanús ügyletekre és megbízásokra vonatkozó – bejelentési kötelezettséget a 2016/957/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet mellékletében meghatározott formanyomtatvány használatával elektronikus űrlapon teljesíti.”

5. § Az R. 11. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A hitelintézetnek vagy pénzügyi vállalkozásnak minősülő kibocsátó a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében a bennfentes információ közzététele késleltetésének jóváhagyására vonatkozó kérelmét a 71/A. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon nyújtja be.”

6. § (1) Az R. 12. § (1) bekezdése a következő 31. ponttal egészül ki:

(A befektetési alapkezelőnek)

„31. a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyása iránti kérelmét a 101/A. mellékletben”

(meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapon az elbíráláshoz szükséges – jogszabályban meghatározott – mellékletekkel együtt kell benyújtania.)

(2) Az R. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdés 22–24. pontjában meghatározott esetben a befektetési alapkezelőnek egyidejűleg a 121. mellékletben meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapot is be kell nyújtania.”

7. § Az R. 21. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

8. § Az R. a 2. melléklet szerinti 22/A. melléklettel egészül ki.

9. § Az R. a 3. melléklet szerinti 71/A. melléklettel egészül ki.

10. § Az R. a 4. melléklet szerinti 101/A. melléklettel egészül ki.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet

a) az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i, a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 596/2014/EU rendeletének,

b) a Bizottság 2016. március 10-i, az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentesek jegyzékének elkészítéséhez és frissítéséhez használt pontos formátumra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló 2016/347/EU végrehajtási rendeletének,

c) a Bizottság 2016. március 1-i, az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságokhoz benyújtandó értesítések tartalmára, valamint az értesítések listájának összeállítására, közzétételére és naprakészen tartására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016/909/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének,

d) a Bizottság 2016. május 17-i, az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásra vonatkozó, az információt közzétevő piaci szereplő által alkalmazandó rendszereket és értesítési formanyomtatványokat, valamint a nyilvántartások formátumát megállapító végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló 2016/959/EU végrehajtási rendeletének,

e) a Bizottság 2016. március 10-i, az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a vezetők ügyleteire vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formátuma és formanyomtatványa tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló 2016/523/EU végrehajtási rendeletének,

f) a Bizottság 2016. március 9-i, az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a visszaélésszerű gyakorlatok, vagy a gyanús megbízások és ügyletek megelőzéséhez, feltárásához és bejelentéséhez használandó megfelelő intézkedésekre, rendszerekre és eljárásokra, valamint értesítési formanyomtatványokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016/957/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének,

g) a Bizottság 2016. június 29-i, az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a bennfentes információk megfelelő nyilvános közzétételére és a bennfentes információk nyilvános közzétételének késleltetésére alkalmazott technikai eszközökre vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló 2016/1055/EU végrehajtási rendeletének,

h) a Bizottság 2016. május 17-i, az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásokat végrehajtó, információt közzétevő piaci szereplőket érintő megfelelő szabályozásokra, rendszerekre és eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2016/960/EU felhatalmazáson alapuló rendeletének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

13. § Hatályát veszti az R. 29., 36., 40. és 41. melléklete.

1. melléklet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelethez

„21. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (4) bekezdésében meghatározott – a bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetésével kapcsolatos – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

I. Alapadatok

1. Bejelentésre kötelezett nem természetes személy azonosító adatai

1.1. a kibocsátó/a kibocsátási egységek piaca szereplőjének teljes neve

1.2. adószám

1.3. székhely

1.4. levelezési cím

1.5. telefonszám

1.6. telefax száma

1.7. cégjegyzékszám

2. A bejelentést végző természetes személy azonosító adatai

2.1. név

2.2. a kibocsátónál/a kibocsátási egységek piacának szereplőjénél betöltött pozíció

2.3. munkahelyi e-mail-cím

2.4. munkahelyi telefonszám

3. A bejelentés jellege

3.1. új bejelentés

3.2. megismételt bejelentés

4. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk

1. A késleltetett közzététel tárgyát képező, nyilvánosan közzétett bennfentes információ meghatározása

1.1. a bennfentes információ tárgya

1.2. a bennfentes információ keletkezésének ideje

1.3. az információ bennfentes jellege

1.3.1. a bennfentes információ egy esemény vagy körülmény egészére vonatkozik

1.3.2. a bennfentes információ részinformáció, egy jövőbeni eseményt vagy körülményt előidéző vagy ahhoz vezető folyamat köztes lépése

2. A közzétételi nyilatkozat címe

3. A közzétételi nyilatkozat hivatkozási száma

4. A közzététel dátuma és időpontja

5. A bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozat dátuma és időpontja

6. A közzététel késleltetésére vonatkozó határozatért felelős személy, személyek személyazonosító adatai

6.1. név

6.2. cím

6.3. a kibocsátónál/a kibocsátási egységek piacának szereplőjénél betöltött pozíció

6.4. munkahelyi e-mail-cím

6.5. munkahelyi telefonszám

7. A közzététel késleltetésének indoka, indokai

7.1. annak alátámasztása, hogy

7.1.1. az azonnali közzététel valószínűleg sértené a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piaca szereplőjének jogszerű érdekeit

7.1.2. a közzététel késleltetése a nyilvánosság számára vélhetően nem félrevezető

7.1.3. a kibocsátó vagy a kibocsátási egységek piacának szereplője gondoskodni tud az információ bizalmas kezeléséről

7.2. egyéb körülmény

8. Egyéb információ”

2. melléklet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelethez

„22/A. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Bejelentő űrlap az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (1) és (5) bekezdésében meghatározott – a részvény-visszavásárlási programokra és a stabilizációra vonatkozó mentességgel kapcsolatos – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

I. Alapadatok

1. Bejelentésre kötelezett nem természetes személy azonosító adatai

1.1. név

1.2. adószám

1.3. székhely

1.4. levelezési cím

1.5. telefonszám

1.6. telefax száma

1.7. cégjegyzékszám

1.8. bejelentői minősége

1.8.1 kibocsátó

1.8.2. ajánlattevő

1.8.3. stabilizációt végző szervezet

1.8.3.1. független

1.8.3.2. megbízott

1.8.3.2.1. megbízó neve

1.8.3.2.2. megbízó címe

2. A bejelentést végző természetes személy azonosító adatai

2.1. név

2.2. a bejelentésre kötelezett nem természetes személynél betöltött pozíció

2.3. munkahelyi e-mail-cím

2.4. munkahelyi telefonszám

3. A bejelentés jellege

3.1. új bejelentés

3.2. megismételt bejelentés

4. A bejelentés megismétlésének alapját képező korábbi bejelentés száma

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk

1. Bejelentéssel érintett értékpapír adatai

1.1. az értékpapír megnevezése

1.2. az értékpapír ISIN azonosítója

1.3. az értékpapír sorozata

2. a mentesüléssel kapcsolatos információk

2.1. a mentesülés jogcíme

2.1.1. részvény-visszavásárlási program

2.1.2. stabilizáció

3. részvény-visszavásárlási program esetén

3.1. a részvény-visszavásárlási program célja

3.1.1. a kibocsátó tőkéjének csökkentése

3.1.2. az olyan kötelezettségek teljesítése, amelyek tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokra cserélhető hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközökből erednek

3.1.3. részvényopció-programokból vagy a részvények más módon, a kibocsátó vagy egy kapcsolt társaság alkalmazottainak, illetve ügyvezető, döntéshozó vagy felügyeleti szervei tagjainak történő juttatásából eredő kötelezettségek teljesítése

3.2. a részvény-visszavásárlási program közzétételének helye

3.3. a részvény-visszavásárlási program közzétételének dátuma és időpontja

4. stabilizáció esetén

4.1. a stabilizáció időtartama

4.2. a stabilizációra vonatkozó információk közzétételének helye

4.3. a stabilizációra vonatkozó információk közzétételének dátuma és időpontja

5. A kereskedésre vonatkozó adatok

5.1. a kereskedés helyszíne

5.2. a kereskedés időpontja, időpontjai

5.3. ár

5.4. darabszám

5.5. egyéb körülmény

6. Egyéb információ”

3. melléklet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelethez

„71/A. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem bennfentes információ nyilvános közzétételének - a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében történő - késleltetése jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az ügyfél (kérelmező) típusa

10.1.

hitelintézet

10.2.

pénzügyi vállalkozás

11.

A bennfentes információ közzétételének késleltetésére vonatkozó határozat dátuma és időpontja

12.

A közzététel késleltetésére vonatkozó határozatért felelős személy, személyek azonosító adatai

12.1

név

12.2

cím

12.3

a kibocsátónál betöltött pozíció

12.4

munkahelyi e-mail-cím

12.5

munkahelyi telefonszám

13.

A késleltetéssel érintett bennfentes információ rövid meghatározása

14.

A bennfentes információ nyilvános közzétételének tervezett időpontja

15.

Kérem, hogy az MNB a pénzügyi rendszer stabilitásának megőrzése érdekében hagyja jóvá a 13. pontban meghatározott bennfentes információ nyilvános közzétételének késleltetését.

16.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

17.

Egyéb csatolt dokumentum

18.

Egyéb megjegyzés

19.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

20.

Keltezés helye

21.

Keltezés dátuma

4. melléklet az 56/2016. (XII. 27.) MNB rendelethez

„101/A. melléklet a 18/2014. (VI. 3.) MNB rendelethez

Kérelem a letétkezelői szerződés hatálybalépésének jóváhagyására

Sorszám

Megnevezés

1.

Ügyfél (kérelmező) neve

2.

Ügyfél (kérelmező) székhelye

3.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének neve

4.

Ügyfél (kérelmező) képviselőjének címe

5.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy neve

6.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy beosztása

7.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefonszáma

8.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy telefax száma

9.

Az adott ügyben kapcsolattartásra jogosult személy e-mail címe

10.

Az érintett befektetési alap elnevezése

11.

Az érintett értékpapír-sorozat ISIN kódja (sorozatonként)

12.

Az érintett értékpapír-sorozat elnevezése

13.

Kérem, hogy az MNB a 10. pontban meghatározott befektetési alap tekintetében a letétkezelői szerződés hatálybalépését hagyja jóvá.

14.

Jogszabályok által meghatározott mellékletek

15.

Egyéb csatolt dokumentum

16.

Egyéb megjegyzés

17.

Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása, illetve a jóváhagyás érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel.

18.

Keltezés helye

19.

Keltezés dátuma

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!