nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet
az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról
2014-06-05
2018-01-01
2
Jogszabály

19/2014. (VI. 3.) MNB rendelet

az engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról1

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173. § d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 1. mellékletében meghatározott kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett ügyekre

aa) a kérelemre indult eljárás esetében a kérelem benyújtásától a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által az ügy érdemében hozott vagy az ügyet egyéb módon lezáró hatósági döntésnek az ügyféllel történő közléséig terjedő eljárási cselekmények és jognyilatkozatok, valamint a hatósági döntés kijavításával, kiegészítésével, az újrafelvételi eljárással, továbbá a hivatalból történő döntés-felülvizsgálattal kapcsolatos eljárások tekintetében, vagy

ab) bejelentés esetén pedig a bejelentésnek az arra kötelezett által történő megtétele vagy megismételt megtétele és az MNB ezzel kapcsolatos visszaigazolása tekintetében vagy

b) a kérelem, illetve a bejelentés, megismételt bejelentés benyújtása tekintetében minden olyan, az a) pont alá nem tartozó kérelemre indult eljárásra, bejelentésre és megismételt bejelentésre, amely vonatkozásában az MNB tv. 59. § (4) bekezdése és e rendelet rendelkezései alapján a kérelmet, illetve bejelentést elektronikus űrlapon kell benyújtani.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az MNB-re és mindazon személyekre és szervezetekre, amelyek az (1) bekezdés szerinti ügyekben a kérelem benyújtására jogosultak, illetve a bejelentés megtételére kötelezettek.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. aláírás-létrehozó eszköz: az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 2. § 3. pontjában meghatározott hardver, illetve szoftver eszköz;

2. ÁNYK-űrlap: általános nyomtatványtervező programmal előállított, kizárólag a benyújtás céljára szolgáló speciális űrlap;

3. ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti szolgáltatás;

4. elektronikus aláíráspolitika: a Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott dokumentum;

5. elektronikus űrlap: a Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

6. ERA postaláda: az MNB által az ERA rendszerben regisztrált intézmény számára biztosított kézbesítési tárhely;

7. ERA rendszer (Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához): az MNB által a hiteles adatok fogadásához kialakított és üzemeltetett, biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak minősülő elektronikus kézbesítési rendszer;

8. felhasználó: az ügyfél nevében eljáró természetes személy;

9. külső aláírás-létrehozó eszköz: olyan aláírás-létrehozó eszköz, amelynek a használatához nem kell bejelentkezni az ERA rendszerbe;

10. ügyfél: az eljárás megindítására jogosult vagy a bejelentés megtételére kötelezett személy, illetve szervezet;

11. ügyfélkapu: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás, a természetes személy ügyfél azonosítását biztosító jelszavas azonosítási szolgáltatás;

12. üzemzavar: a Ket. 172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben az MNB és az ügyfél között az írásbeli kapcsolattartás kizárólag elektronikus kapcsolattartás keretében, az ERA rendszeren keresztül történik.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben az MNB és a nem természetes személy ügyfél között az írásbeli kapcsolattartás az ERA rendszeren keresztül történik.

(3) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben az MNB és a természetes személy ügyfél között az írásbeli kapcsolattartás az ügyfélkapun keresztül történik.

4. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben az ügyfélnek

a) a kérelem benyújtását vagy a bejelentés, megismételt bejelentés megtételét az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével, valamint a jogszabályban mellékletként meghatározott dokumentumok feltöltésével;

b) az MNB általi felszólítás alapján a hiánypótlást, a kérelem vagy mellékleteinek alátámasztását, a kérelem vagy mellékleteinek módosítását vagy kiegészítését, továbbá a tényállás tisztázásához szükséges nyilatkozat megtételét az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével, valamint a jogszabályban mellékletként meghatározott, illetve az MNB által előírt egyéb dokumentumok feltöltésével;

c) a hatósági döntés kijavításával, kiegészítésével, módosításával, illetve visszavonásával, továbbá az újrafelvételi eljárással kapcsolatos vagy egyéb beadványát az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével, valamint a csatolni kívánt dokumentumok feltöltésével

kell teljesítenie.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a nem természetes személy ügyfélnek a kérelmet vagy a bejelentést, megismételt bejelentést elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül kell benyújtania, illetve teljesítenie.

(3) A kérelem, egyéb beadvány benyújtását vagy a bejelentés, megismételt bejelentés megtételét az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével, valamint a jogszabályban mellékletként meghatározott dokumentumok feltöltésével kell teljesíteni. A kérelmet, bejelentést, megismételt bejelentést, valamint egyéb beadványt elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus aláírásnál használt aláíró tanúsítvány csak olyan minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvány lehet, amely megfelel az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott, az ügyfél által használt aláíráshoz tartozó tanúsítványra megállapított követelményeknek.

(4) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben a természetes személy ügyfél a kérelmet, egyéb beadványt vagy a bejelentést, megismételt bejelentést kizárólag ÁNYK-űrlapot alkalmazva, az ügyfélkapun keresztül, az ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás keretében küldheti meg.

(5) A kérelem, bejelentés, megismételt bejelentés, valamint egyéb beadvány mellékleteként csak olyan nyílt szabványú, különböző operációs rendszerek alatt működő szoftverekkel olvasható, szöveget, ábrát vagy képet tartalmazó, eszköz-független és felbontás-független formátumú dokumentum csatolható, amelynek a formátuma megfelel az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 85/2012. Korm. rendelet) 29–30. §-ában meghatározott követelményeknek. Az alkalmazható dokumentumokra vonatkozó követelményeket az MNB az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.

(6) Amennyiben az ERA rendszer üzemzavara miatt az ügyfélnek nincs lehetősége a kérelmét, bejelentését, megismételt bejelentését, egyéb beadványát, valamint azok mellékleteit elektronikus úton benyújtani az MNB-hez, az üzemzavar elhárításáig a kérelmet, a bejelentést, a megismételt bejelentést, az egyéb beadványt, valamint azok mellékleteit elektronikus adathordozón, az (5) bekezdésben meghatározott dokumentum formátumban, az MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújthatja be, illetve teljesítheti.

(7) Az üzemzavar ideje alatt a bejelentés, megismételt bejelentés papír alapon, az MNB (6) bekezdésben megjelölt ügyfélszolgálatán vagy postai úton, az MNB (6) bekezdésben megjelölt levelezési címére is benyújtható, illetve teljesíthető.

5. § Az ÁNYK-űrlapok tekintetében az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező felhasználó csak a kérelem, egyéb beadvány vagy a bejelentés, megismételt bejelentés összeállítását és az ahhoz kapcsolódó mellékletek csatolását végezheti el.

6. § (1) Az ERA rendszer az MNB honlapján keresztül elérhető Regisztrációs Adatbázisban az ügyfél képviseletére kijelölt természetes személy által történő regisztráció során történő azonosítást követően vehető igénybe. A regisztráció történhet a 4. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő elektronikus aláírás használatával vagy az ügyfélkapun keresztül.

(2) A regisztráció során felhasználónévként kizárólag egyedi, más felhasználó által még nem regisztrált felhasználónév választható. Az ERA rendszer a felhasználónév egyediségét ellenőrzi. A felhasználónév megváltoztatására az új regisztrációra vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

(3) Az ERA rendszerben kitöltött regisztrációs űrlapot – amennyiben az ügyfél képviselője adminisztrátorként kíván regisztrálni – nyomtatott formában, az ügyfél cégszerű aláírásával be kell nyújtani az MNB-nek.

(4) A regisztráció során lefolytatott ellenőrzés alapján az ERA rendszer a regisztrációs kérelemben megadott elektronikus levélcímre küldött elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználót a regisztráció sikeréről és megküldi részére a regisztráció aktiválásához szükséges számkódot. Ha az ellenőrzés bármely eleme sikertelen, a regisztrációt kérőt az ERA rendszer a regisztráció sikertelenségéről elektronikus levélben tájékoztatja, és a regisztrációs kérelemben megadott adatokat automatikusan törli.

(5) Az adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó hagyja jóvá vagy utasítja el az adott ügyfélnél a további felhasználók regisztrációs kérelmét, valamint saját adminisztrátori szerepköre fennmaradása mellett adminisztrátori jogosultságot adhat az adott ügyfélhez regisztrált további felhasználók részére.

(6) Az adminisztrátor az általa más felhasználók részére kiadott adminisztrátori jogosultságokat visszavonhatja.

(7) Amennyiben csak egy személynek van adminisztrátori jogosultsága, ez a jogosultság az ügyfélnek az ügyfél cégszerű aláírásával ellátott és az MNB-hez nyomtatott formában benyújtott nyilatkozata alapján az abban megjelölt időponttól szűnik meg.

7. § (1) Az ERA rendszer felületére a regisztrált felhasználónévvel és az ehhez tartozó, kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval lehet belépni.

(2) Az ERA rendszeren keresztül kérelem vagy egyéb beadvány benyújtására, valamint bejelentés, megismételt bejelentés megtételére csak az ügyfél nevében eljáró, tanúsítvány alapú regisztrációval rendelkező felhasználó jogosult.

(3) Az MNB az ERA rendszeren keresztül – a feltöltött kérelem, egyéb beadvány, bejelentés, megismételt bejelentés jogosultsági és technikai ellenőrzésének kedvező eredménye esetén – a kérelem, egyéb beadvány, bejelentés, megismételt bejelentés beérkezéséről az érkeztetési számot is tartalmazó automatikus üzenetet küld elektronikus levél formájában az ügyfélnek.

(4) A küldemény beérkezéséről szóló tájékoztatásnak az ERA rendszer által küldött, „feldolgozásra vár” tartalmú üzenet tekintendő. Ha a kérelem a jogosultsági vagy technikai ellenőrzés eredményeként nem küldhető be, erről az ERA rendszer automatikus üzenetben (elektronikus levélben) értesíti a felhasználót.

(5) Az ERA rendszer által küldött automatikus üzenet átvételi elismervénynek minősül és kérelem esetén az ügyintézési határidő számítása szempontjából az automatikus üzenetben megjelölt időpont tekintendő a kérelem MNB-hez történő beérkezése napjának.

8. § (1) Az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetekben az MNB hatósági döntéseit és egyéb írásbeli közléseit az ügyféllel az elektronikus aláírás-politikának megfelelő elektronikus aláírással ellátott hiteles elektronikus irat formájában közli.

(2) Az MNB az ügyfél részére küldendő dokumentumokat az ERA postaládában helyezi el, amelyet sikeres regisztráció esetén az ERA rendszer az ügyfél részére automatikusan biztosít. Az ERA postaládához az ERA rendszerben regisztrált valamennyi felhasználó hozzáférhet. A dokumentum megtekintéséhez a felhasználónak be kell lépnie az ERA rendszerbe és onnan le kell töltenie a dokumentumot.

9. § Az MNB a határozat kijavítását az új dokumentum eredeti dokumentumhoz való csatolásával, a 85/2012. Korm. rendelet szabályai szerint végzi el.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)2

(3) E rendelet rendelkezéseit

a) a hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban a hatálybalépését követően végzett eljárási cselekmények tekintetében, valamint

b) a hatálybalépését megelőzően benyújtott bejelentések esetében a hatálybalépését követően benyújtott megismételt bejelentések tekintetében is alkalmazni kell.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!