nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
39/2014. (X. 9.) MNB rendelet
a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról
2014-10-11
infinity
2

39/2014. (X. 9.) MNB rendelet

a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (5) bekezdésében és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (4) bekezdés a)–h) pontjában, valamint a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. alapjavadalmazás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.) és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Bszt.) ekként meghatározott fogalom;

2. EGT-állam: a Hpt.-ben és a Bszt.-ben ekként meghatározott fogalom;

3. EU-szintű anyavállalat: a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben ekként meghatározott fogalom;

4. teljesítményjavadalmazás: a Hpt.-ben és a Bszt.-ben ekként meghatározott fogalom;

5. halasztási időszak: a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló Korm. rendeletben ekként meghatározott fogalom;

6. harmadik ország: a Hpt.-ben és a Bszt.-ben ekként meghatározott fogalom;

7. intézmény: a hitelintézet, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás és a befektetési

vállalkozás.

2. § A Hpt. 118. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Bszt. 4. melléklet 7. és 8. pontja alkalmazásában, a Hpt. 117. § (2) bekezdésében, valamint a Bszt. 4. melléklet 2. pontjában megjelölt személyek teljesítményjavadalmazás-alapjavadalmazás arányának mérésekor az intézmény

a) a diszkontált értéken figyelembe vehető teljesítményjavadalmazási elemek 3. §-nak megfelelően számított, diszkontált értékét veszi figyelembe,

b) a teljesítményjavadalmazás összértékét a teljesítményjavadalmazás teljes értéken figyelembe vett elemei értékének és a diszkontált értéken figyelembe vehető teljesítményjavadalmazási elemek 3. §-nak megfelelően számított, diszkontált értékének összegeként határozza meg.

3. § (1) Az intézmény a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékét az azonos jellemzőkkel bíró teljesítményjavadalmazási elemek egyes csoportjaira külön-külön, a javadalmazási politikában dokumentált sajátosságok (teljesítményjavadalmazás eszköze, halasztási időszak hossza) alapján állapítja meg.

(2) Az intézmény a 2. § a) pontja szerinti teljesítményjavadalmazási elemek diszkontált értékét az 1. mellékletben foglalt képlet szerinti diszkontrátával határozza meg.

(3) Az 1. melléklet szerinti képlet alkalmazása során az intézmény a következő inflációs ráta adatokat veszi figyelembe:

a) EGT-államban történő javadalmazás tekintetében

aa) annak az EGT-államnak a hivatalos pénznemében juttatott javadalmazás esetén, ahol a javadalmazásban részesülő személy tevékenységének jelentős részét végzi, az adott EGT-állam Eurostat által közzétett harmonizált fogyasztói árindexének átlagos éves változása,

ab) annak az EGT-államnak a hivatalos pénznemétől eltérő pénznemben juttatott javadalmazás esetén, mint ahol a javadalmazásban részesülő személy tevékenységének jelentős részét végzi, az adott EGT-állam Eurostat által közzétett harmonizált fogyasztói árindexének átlagos éves változása vagy a harmadik ország hivatalos statisztikáiban az aa) alpontnak megfelelő adat,

ac) az EU-szintű anyavállalat székhely szerinti tagállamának aa) vagy ab) alpont szerinti átlagos, éves rátája,

b) harmadik országban történő javadalmazás tekintetében

ba) harmadik ország hivatalos pénznemében juttatott javadalmazás esetén, az adott harmadik ország hivatalos statisztikáiban az a) pont aa) alpontjának megfelelő adat vagy az EU-szintű anyavállalat székhely szerinti tagállamának Eurostat által közzétett harmonizált fogyasztói árindexe átlagos éves változása,

bb) valamely EGT-állam hivatalos pénznemében juttatott javadalmazás esetén, az EU-szintű anyavállalat székhely szerinti tagállamának Eurostat által közzétett harmonizált fogyasztói árindexe átlagos éves változása.

(4) Az 1. melléklet szerinti képlet alkalmazása során az intézmény a következő államkötvény hozam adatokat veszi figyelembe:

a) valamely EGT-állam hivatalos pénznemében juttatott javadalmazás esetén az EGT-államok Eurostat által közzétett hosszú lejáratú államkötvény hozamainak átlaga,

b) túlnyomóan EGT-államon kívüli tevékenységet folytató személynek harmadik ország hivatalos pénznemében juttatott javadalmazás esetén az adott harmadik országra vonatkozó hivatalos statisztikákban az a) pontnak megfelelő adat vagy az a) pontban meghatározott hozam.

(5) Az 1. melléklet szerinti képlet alkalmazásában a hosszabb halasztási időszakok alkalmazására vonatkozó ösztönzési tényező öt éves halasztási időszak esetén 10 százalék, amely érték a halasztási időszak hosszával arányosan, évenként 4 százalékponttal emelendő. A halasztási időszak hosszát évben kell megadni, lefelé történő kerekítést alkalmazva.

(6) A teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének megállapítása során az intézmény a javadalmazásra vonatkozó szerződés megkötésekor érvényes vagy a legutolsó teljesítménymérési időszak végi adatokat használja.

4. § (1) Az intézmény a Hpt. 117. § (2) bekezdésében, valamint a Bszt. 4. melléklet 2. pontjában megjelölt személyek javadalmazásáról nyilvántartást vezet, amely személyekre lebontva tartalmazza:

a) az alapjavadalmazás és a teljesítményjavadalmazás teljes (megítélt) összegét,

b) a teljesítményjavadalmazáson belül azon rész összegét (nominális értéken), amely a teljesítményjavadalmazás-alapjavadalmazás arány megállapításakor diszkontált értéken vehető figyelembe,

c) a diszkontált érték számítását, valamint az annak során a 3. § (3)–(5) bekezdése alapján alkalmazott adatokat,

d) a teljesítményjavadalmazás-alapjavadalmazás arányát.

(2) Az intézmény a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 450. cikke alapján a javadalmazási politikával összefüggésben nyilvánosságra hozandó információk keretében közzéteszi a következőket is:

a) azon alkalmazottak száma, akiknél a teljesítményjavadalmazás-alapjavadalmazás arány számításakor a teljesítményjavadalmazás egy részét diszkontált értéken vette figyelembe,

b) az összes teljesítményjavadalmazáson belül a diszkontálható teljesítményjavadalmazás (nominális értéken) arányának átlagos szintje.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § A Hpt. 292. § (3) bekezdésével és a Bszt. 182. § (15) bekezdésével összhangban, e rendelet előírásait a 2014. január 1-jét követően kifizetett javadalmazásra abban az esetben is alkalmazni kell, ha a kifizetésre vonatkozó szerződés 2014. január 1-je előtt került megkötésre.

7. §1

1. melléklet a 39/2014. (X. 9.) MNB rendelethez

A teljesítményjavadalmazási elemek diszkontált értékének számítása során alkalmazandó diszkontráta

dr =

1

 

(1+i+g+id)n

 

ahol:

dr = diszkontráta

i = inflációs ráta százalékban

g = államkötvény hozamok átlaga százalékban

id = hosszabb halasztási időszakok alkalmazására vonatkozó ösztönzési tényező százalékban

n = a halasztási időszak hossza

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!