nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Betöltés...
59/2014. (XII. 19.) MNB rendelet
a fizetésképtelenség és a várható fizetésképtelenség mint szanálási feltétel tekintetében vizsgálandó követelmények megsértésének számszerűsíthető szempontrendszeréről
2015-01-18
infinity
1

59/2014. (XII. 19.) MNB rendelet

a fizetésképtelenség és a várható fizetésképtelenség mint szanálási feltétel tekintetében vizsgálandó követelmények megsértésének számszerűsíthető szempontrendszeréről

A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 145. § (2) bekezdés d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (8) és (9) bekezdésében foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. elvárt szavatolótőke-követelmény: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 79. § (2) bekezdés a) és b) pontja, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 105. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján az intézmény által teljesítendő prudenciális előírás;

2. intézmény: a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezet;

3. likviditási mutatók:

a) a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról szóló MNB rendelet szerinti devizafinanszírozási megfelelési mutató (a továbbiakban: DMM),

b) a hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről szóló MNB rendelet szerinti betétfedezeti mutató (a továbbiakban: BFM) és

c) a hitelintézetek rövidtávú likviditási fedezeti követelményeiről szóló MNB rendelet szerinti mérlegfedezeti mutató (a továbbiakban: MFM);

4. tőkemegfelelési mutatók: a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 16-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 92. cikk (2) bekezdés

a) a) pontjában meghatározott elsődleges alapvető tőke megfelelési mutató,

b) b) pontjában meghatározott alapvető tőke megfelelési mutató és

c) c) pontjában meghatározott teljes tőke megfelelési mutató.

2. § A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdése szerinti, a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) az intézmény helyzetét minden esetben komplex módon – a rendelkezésre álló összes információt figyelembe véve – vizsgálja.

3. § (1) A Szantv. 17. § (2) bekezdés a) pontja alkalmazásában a Felügyelet az intézményt szavatolótőke hiány miatt

a) fizetésképtelennek minősítheti, amennyiben az intézmény a tőkemegfelelési mutatók bármelyike tekintetében legalább 20 százalékkal elmarad az elvárt szavatolótőke-követelménytől,

b) fizetésképtelennek minősíti, amennyiben az intézmény a tőkemegfelelési mutatók bármelyike tekintetében legalább 75 százalékkal elmarad az elvárt szavatolótőke-követelménytől,

c) várhatóan fizetésképtelennek minősítheti, ha az intézmény a tőkemegfelelési mutatók bármelyike tekintetében a közeljövőben, de legkésőbb 12 hónapon belül valószínűsíthetően legalább 20 százalékkal elmarad az elvárt szavatolótőke-követelménytől.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásakor figyelembe veszi, hogy a tőkemegfelelési mutatók romlását egyszeri esemény okozta-e, mérlegeli többek között az intézmény hiteleinek értékvesztéssel való fedezettségét, késedelmes és nem teljesítő hitelállományát, értékpapírjainak hitelminőségét és piaci értékét, jövedelmezőségi mutatóit (eszközarányos nyereség, saját tőke arányos nyereség) és ezen mutatók komponenseit, a mutatók várható alakulását, az intézmény felügyeleti felülvizsgálat keretében megállapított értékelését, valamint a Szantv. szerinti vagyonértékelés megállapításait, továbbá a portfolióminőség szempontjából figyelembe veszi az átlag alatti, kétes, rossz minősítésű kintlévőségek és mérlegen kívüli tételek állományát, valamint a követelés fejében kapott készletek állományát is. A Felügyelet a 12 hónapon belüli előrejelzési időtávhoz képest legalább azonos hosszúságú referencia időszakot alkalmaz.

4. § A Szantv. 17. § (2) bekezdés b) pontja alapján saját tőke hiány miatt az intézmény várhatóan fizetésképtelennek tekinthető, ha a Felügyelet megítélése szerint a Szantv. 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel legkésőbb 12 hónapon belül bekövetkezik. Jelen § alkalmazásakor a Felügyelet a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.

5. § (1) A Szantv. 17. § (2) bekezdés c) pontja alapján az intézmény likviditási problémák miatt várhatóan fizetésképtelennek minősíthető, amennyiben a Felügyelet megítélése szerint az intézmény likviditási mutatószámait (BFM, MFM, DMM), valamint az eszközei és kötelezettségei lejáratára vonatkozó adatokat figyelembe véve legkésőbb 12 hónapon belül a Szantv. 17. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esemény bekövetkezik.

(2) Szövetkezeti hitelintézet esetében a Felügyelet a BFM, az MFM és a DMM mutatóhoz tartalmilag legközelebb álló mutatókat alkalmazza. Befektetési vállalkozás esetében a Felügyelet a felügyeleti mérleg és az egyéb rendszeres adatszolgáltatás adataiból számítható likviditási mutatókat alkalmazza, figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott szegregációs követelményekre.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásakor a Felügyelet a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

7. § E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!